ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2012
ОБЩИНА КРИЧИМ С НОВ ЗАМеСтНИК
КМет И НОВА ДИРеКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИе,
СОЦИАлНИ И ХУМАНИтАРНИ ДейНОСтИ"
Един от основните приори-
циите в РБ с 15 % считано от
тети в община Кричим е воде-
01.01.2012 г., в община Кри-
нето на ефективна социална
чим бе създадена нова дирек-
политика, насочена към по-
ция „Образование, социални
добряване качеството на жи-
и хуманитарни дейности”.
вот и създаване на благопри-
За директор на тази дирек-
ятни условия за реализация
ция от 9 януари 2012 г., е на-
на нейните граждани. Общи-
значена г-жа Златка Арнауд-
на Кричим активно показва,
кина. Благодарение на дъл-
че е ангажирана и последова-
гогодишният си стаж и про-
телна в действията си по от-
фесионален опит в сферата
ношение нуждите и потреб-
на образованието и култура-
ностите на децата, хората с
та г-жа Арнаудкина ще на-
увреждания, пенсионерите,
сочи усилията на дирекция-
гражданите в риск и уязви-
та към повишаване качество-
мите етнически групи. С ог-
то на образователните и со-
лед на това ръководството на
циалните услуги за гражда-
общината се стреми да подо-
ните на общината. Една от
брява условията на живот и
основните цели на тази ди-
повишава качеството на пре-
рекция ще бъде разработва-
доставяните услуги в специ-
нето на общинска стратегия
ализираните институции за
за развитие на професио-
деца и възрастни. Във връз-
налното обучение и образо-
ка с това и с получено препо-
вание на територията на об-
ръчително писмо от Минис-
щина Кричим и повишаване
стратегия ще бъде разрабо-
училищата и детските гради-
нова, в чиито ресор ще бъдат
терство на финансите, кое-
квалификацията на педаго-
тена съвместно между слу-
ни и ще бъде подпомогната
социалните и хуманитарните
то задължава оптимизиране
гическите кадри, работещи
жителите от дирекцията, пе-
от новоназначеният замест-
дейности, екологията и об-
числеността на администра-
с младото поколение. Тази
дагогическите колективи на
ник кмет г-жа Златка Мари-
щинската собственост.
НУ „СВ. СВ.
КИРИл И
МетОДИй” С
НОВ ДИРеКтОР
През месец декември ми-
та Директор на НУ „Св. Св.
налата година след използ-
Кирил и Методий” до обя-
ван дългосрочен полага -
вяването през настоящата
ем платен годишен отпуск
година конкурс за мястото.
г-жа Капка Шапкова по лич-
На 09.01.2012 г., в присъст-
ни причини е подала Заявле-
вието на г-н Евгений Гю-
ние в Регионалния инспек-
нов - ст. експерт „ОСО” при
торат по образование в гр.
РИО-Пловдив ръководство-
Пловдив за освобождаване
то на общината официално
от длъжността - Директор
представи на целия педаго-
на НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
гически персонал на начал-
тодий” - гр. Кричим. След
ното училище новоназначе-
така подаденото заявление
ният Директор. До назнача-
г-жа Киркова - началник на
ването си на този пост Г-жа
РИО-Пловдив със своя За-
Петлешкова е работила като
повед назначи г-жа Иванка
учител в НУ „Васил Левски”
Петлешкова на длъжност-
- гр. Кричим.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2012
РеШеНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВет
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗетИ
С ПРОтОКОл №3 От 22.12.2011 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 11
на общинска собственост в частна об-
граждани с многогодишни жилищно
От 03.10.2011 годи-
ОТНОСНО: писмо с изх. № 09-05-
щинска собственост.
спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ при
на телефон 112 прие-
8/08.12.2011 г. на Областен управител
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Община Кричим
ма всички сигнали за
на област Пловдив и връщане за ново
Закона за местното самоуправление и
ОСНОВАНИЕ : чл . 2 1 , ал . 2 от
спешни случаи. Неза-
обсъждане и съобразяване със зако-
местната администрация, чл. 6, ал. 1
ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2 от
висимо дали набира-
новите изисквания на Решение № 4,
и ал. 3 от Закона за общинската соб-
ЗУПГМЖСВ
ме 150, 160 или 166,
взето с протокол № 2/25.11.2011 г. на
ственост, във връзка с чл. 62а, ал. 3 и
нашето обаждане ще
Общински съвет при община Кричим,
ал. 4 от Закона за устройство на те-
Р Е Ш Е Н И Е № 24
се пренасочва към
в частта на чл. 131 от Правилника за
риторията, чл. 5, ал. 2 от Наредбата
ОТНОСНО: Отчет от инж. Нур-
единния номер.
организацията и дейността на Общин-
за реда за придобиване, управление
жан Асанова Ристемова - Вр. И. Д.
ски съвет при Община Кричим и вза-
и разпореждане с общинско имуще-
Кмет на Община Кричим, съгласно
Познатите ни номера
имодействието му с Общинска адми-
ство и след проведеното поименно
Решение № 293, взето с Протокол №
все пак няма да бъ-
нистрация.
гласуване
42/20.09.2011 год. на Общински съвет
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 от За-
при Община Кричим, относно коман-
дат спрени изведнъж
кона за местното самоуправление и
Р Е Ш Е Н И Е № 18
дировки на Кмета при изпълнение на
и ще продължат да ра-
местната администрация
ОТНОСНО: продажба на моторно
служебни задължения
ботят, докато всички
превозно средство, собственост на
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМС-
граждани привикнат
Р Е Ш Е Н И Е № 12
община Кричим
МА и във връзка с чл. 8, ал. 4, Раздел
с телефон 112.
ОТНОСНО: частична актуализация
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ІІ от Наредбата за командировките в
на бюджета за 2011 година.
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 43,
страната
Спешният телефон се
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 6 от
ал. 2 от Наредбата за реда за придо-
избира без код от ста-
ЗМСМА, във връзка с ПМС № 180 от
биване, управление и разбореждане с
Р Е Ш Е Н И Е № 25
ционарни и мобил -
30.06.2011 година и след проведено-
общинско имущество и след проведе-
ОТНОСНО: начислени наеми и
ни телефони , а ус -
то поименно гласуване,
ното поименно гласуване
такси към 30.09.2011 год. за полз-
лугата е денонощна
ване на имоти - общинска собстве-
и безплатна в цялата
Р Е Ш Е Н И Е № 13
Р Е Ш Е Н И Е № 19
ност, на основание точка 5 от забе-
страна.
ОТНОСНО: определяне на годи-
ОТНОСНО: Определяне предста-
лежката към Приложение № 1 от
шен размер на такса битови отпадъ-
вители на Община Кричим в Общото
Наредбата за определянето и адми-
ци за територията на община Кричим
събрание на РАО „Тракия“, гр. Ста-
нистрирането на местните такси и
за 2012 година.
ра Загора
цени на услуги.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от
ОСНОВАНИЕ : чл . 2 1 , ал . 2 от
Закона за местното самоуправление
ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 3
ЗМСМА
и местната администрация, чл. 8, чл.
и ал. 4 от Устава на РАО ”Тракия” и
62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67
след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 26
и чл. 69 от Закона за местните данъ-
ОТНОСНО: начислени наеми и так-
ци и такси, чл. 14 - чл. 18а от Наредба
Р Е Ш Е Н И Е № 20
си към 31.10.2011 год. за ползване на
за определянето и администрирането
ОТНОСНО: определяне на предста-
имоти - общинска собственост, на ос-
на местните такси и цени на услуги
вители на Общински съвет при Об-
нование точка 5 от забележката към
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
на територията на община Кричим и
щина Кричим за членове на Общин-
Приложение № 1 от Наредбата за оп-
032/643 854
след проведеното поименно гласуване
ски съвет за сътрудничество по етни-
ределянето и администрирането на
чески и интеграционни въпроси при
местните такси и цени на услуги.
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
Р Е Ш Е Н И Е № 14
община Кричим
ОСНОВАНИЕ : чл . 2 1 , ал . 2 от
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ОТНОСНО: приемане на Наредба за
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23
ЗМСМА
изменение и допълнение на Наредба
и ал. 2 от Закона за местното само-
- 032/ 602 983, 602 984
за определянето и администриране-
управление и местната администра-
Р Е Ш Е Н И Е № 27
то на местните такси и цени на услу-
ция, във връзка с ПМС № 92/2011 г.,
ОТНОСНО: начислени наеми и так-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ги на територията на община Кричим.
обн. в ДВ, бр. 31/2011 г. и Решение №
си към 30.11.2011 год. за ползване на
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 и
290, взето с протокол № 41/03.08.2011
имоти - общинска собственост, на ос-
032/ 963 942
ал. 2 от Закона за местното самоупра-
г. на ОбС - Кричим
нование точка 5 от забележката към
вление и местната администрация,
Приложение № 1 от Наредбата за оп-
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от За-
Р Е Ш Е Н И Е № 21
ределянето и администрирането на
кона за местните данъци и такси и
ОТНОСНО: създаване на Общест-
местните такси и цени на услуги.
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
след проведеното поименно гласуване
вен съвет за упражняване на общест-
ОСНОВАНИЕ : чл . 2 1 , ал . 2 от
ОРБ - 032/ 963 943
вен контрол при осъществяване на
ЗМСМА
Р Е Ш Е Н И Е № 15
дейностите в областта на социалните
ОТНОСНО: актуализация на Про-
помощи и социалните услуги на тери-
Р Е Ш Е Н И Е № 28
грамата за управление и разпорежда-
торията на община Кричим
ОТНОСНО : молба за отпуска -
не с имотите - общинска собственост
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМС-
не на парична помощ с вх. 13-00-
в община Кричим през 2011 година
МА, във връзка с чл. 35 от Закона за
2658/16.11.2011 год. на жител на об-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12
социалното подпомагане и чл. 52, ал.
щина Кричим.
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във
1, Глава V от Правилника за прило-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23
връзка с § 1, т. 6 от Допълнителните
жение на Закона за социалното под-
от ЗМСМА
разпоредби на ЗОС и § 5, т. 73 от До-
помагане
пълнителните разпоредби на Закона
Р Е Ш Е Н И Е № 29
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
за устройство на територията
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОТНОСНО: Молба от Ива Васи-
032/ 625 273
ОТНОСНО: одобряване на Подро-
лева Петрова и Емануил Методиев
Р Е Ш Е Н И Е № 16
бен устройствен план ПУП - Парце-
Петров, относно промяна в направ-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ОТНОСНО: промяна на общата
ларен план /ПП/ за обект „Проект за
ление „Местни данъци и такси”: Ос-
ШЕСТВИЯ - 112;
численост и структурата на общин-
канализация на гр. Кричим - Главен
вобождаване на родителите на деца-
ска администрация.
колектор ІІ - от Преливник 3 до пре-
та с ТЕЛК (или ТЕЛК над 50 %) от
032/ 932 007
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 2 и
минаването му през река Въча”
заплащане на такса в Детски ясли и
ал. 2 от ЗМСМА
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от
градини.
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМС-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
Р Е Ш Е Н И Е № 17
Закона за устройство на територията
МА, Общински съвет при Общи-
624 890, 0887/ 582 061
ОТНОСНО промяна в предназначе-
и Решение № 1, взето с протокол №
на Кричим не приема Молба с вх. №
нието на ПИ ....по кадастралната кар-
16/14.12.2011 г. на Общински експер-
201/18.11.2011 год.
та, одобрена със Заповед № РД 18-13
тен съвет по Устройство на територи-
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК - гр.
ята при Община Кричим
Пълният текст на решенията
НОСТ - 112
София, изменена със Заповед № КД-
може да намерите
14-16-1477/07.11.2011 г. на Начални-
Р Е Ш Е Н И Е № 23
на електронния сайт
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ка на СГКК - гр.Пловдив, находящ се
ОТНОСНО: определяне на нов със-
на Община Кричим - www.krichim.bg
ТА - 032/ 952 290;
в гр.Кричим, бул. „Родопи”, актуван с
тав на местната комисия по чл. 8, ал.
или в стая № 6 в сградата
697 087; 628 677
АОС № 1113/02.12.2011 г. от публич-
2 от Закона за уреждане правата на
на Община Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2012
3
Уважаеми
- Заявление за кандидатстване;
съграждани,
- Заверено от ДБТ копие на диплома/
удостоверение за завършено професио-
Уведомяваме Ви, че във връзка с по-
нално образование или обучение;
стъпила заявка от Службата по въпроси-
- Заверено копие от ДБТ на трудова
те на населението и имиграцията на Из-
книжка с отразен трудов стаж по профе-
раел - ПИБА за наемане на 3 500 българ-
сията/специалността;
ски работници в строителният сектор в Д
- Копие на лична карта
„БТ Родопи” - гр. Пловдив започва наби-
2. Работници, които нямат завършено
рането на кандидати за временна заетост
професионално обучение, но имат най-
в Израел в областта на строителството.
малко пет години доказан трудов стаж по
Очакваната начална дата на заетостта е
една от посочените строителни специал-
01.04.2012 г. Максималният срок на вре-
ности следва да подадат в Д „БТ Родопи”
менната заетост на работниците е 3.5 го-
- гр. Пловдив един комплект включващ:
дини от датата на първото им влизане в
- Заявление за кандидатстване;
Израел. След края на този период работ-
- Заверено копие от ДБТ на трудова
ниците трябва да напуснат държавата за
книжка с отразен трудов стаж по профе-
постоянно.
сията/специалността;
- Копие на лична карта
Набирането на кандидати според заяв-
Всички кандидати трябва да отговарят
ката на ПИБА е по следните строителни
на следните изисквания:
специалности:
1. Да бъдат граждани на РБългария;
1. Строителни работи - кофражисти (ин-
2. Възраст между 25-40 години;
дустриален строителен кофраж, дървен
3. Да не са работили до момента в Из-
кофраж, арматуристи - задължителни са
раел;
познания за четене на строителни плано-
4. Да нямат роднини от първа степен
ве) 70 % от всички работници;
работещи в Израел (с изключение на бра-
2. Керамични облицовки по подове и
тя и сестри);
стени - задължителни са познания за че-
5. Да нямат криминални досие;
КОлеДНО
тене на строителни планове, 20 % от всич-
6. Медицински и физически да са подхо-
ки работници;
дящи за усилена работа навън при израел-
3. Мазилки - 10 % от всички работници.
ските климатични условия в строителния
тЪРжеСтВО
сектор, включително работа на височина;
Кандидатите трябва да отговарят на
7. Да не страдат от следните заболява-
На 21.12.2011г. в Центъра
на Кричим Добрият старец
едно от следните условия:
ния: туберкулоза, хепатит, сифилис, го-
за обществена подкрепа се
подари дългоочакваните ко-
1. Работници, които имат завършен курс
норея, СПИН.
проведе Коледно тържество
ледно-новогодишни подаръ-
на обучение за строителни работи в учеб-
за малчуганите - потреби-
ци на децата, които пък със
но заведение или в лицензирана обучи-
Крайната дата за кандидатстване е до
тели на ЦОП - гр. Кричим.
своите красиви детски ус-
телна организация и имат минимум три
20.02.2012 г. в Д „БТ Родопи” - гр. Плов-
Тази година ръководство-
мивки и искрена радост на-
години трудов стаж по една от строител-
див на адрес: бул. „Руски” № 15, ст.77.
то на община Кричим от-
правиха щастливи органи-
ните специалности посочени по-горе и
ново осигури присъствието
заторите.
следва да подадат в Д „БТ Родопи” - гр.
За повече информация можете да
на най-чаканите гости Дядо
Екипа и децата от ЦОП из-
Пловдив един комплект включващ след-
се обаждате на следните телефони :
Коледа и Снежанка.
казват своите благодарности
ните документи:
03145/22-30 или 032/64 28 96
Благодарение на финан-
към ръководството на общи-
совата подкрепа на общи-
на Кричим.
съОБЩение
ническият паспорт може да се съста-
порт на съществуващ строеж е не-
дата и нормативната й стойност, кла-
ви, без да се извършва обследване на
обходимо да се извърши обследва-
сификацията на сградата и принад-
Община Кричим, на основание §
строежа по глава трета, ако:
не за установяване на технически-
лежността й към съответния клас от
2, ал. 7 от предходните и заключи-
1. лицето, на което е възложено
те му характеристики, свързани с из-
скалата на енергопотребление, ото-
телни разпоредби на Наредба № 5
да състави паспорта, удостовери, че
искванията по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и
пляемата площ, енергийните източ-
от 28.12.2006 г. за техническите пас-
строежът съответства на одобрена-
ал. 3 ЗУТ строежите да бъдат про-
ници, стойностите за годишен раз-
порти на строежите / Обн. ДВ. бр.7
та проектна (екзекутивна) докумен-
ектирани, изпълнени и поддържа-
ход на енергия.
от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38
тация и на разрешението за ползва-
ни в съответствие с изискванията
За резултатите от обследването се
от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.22 от
не (удостоверението за въвеждане в
на нормативните актове и техниче-
съставя доклад. Той включва и тех-
19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 13
експлоатация);
ските спецификации за носимоспо-
ническите мерки за удовлетворява-
Декември 2011г./ съобщава на всич-
2. техническият паспорт се съста-
собност, устойчивост и дълготрай-
не на съществените изисквания към
ки собственици на строежи, че след-
вя в срок до две години от влизане в
ност на строителните конструкции
обследвания обект, както и предпи-
ва да изработят и представят техни-
сила на наредбата.
и на земната основа при експлоата-
сания за недопускане на аварийни
чески паспорти на строежите за ре-
Оригиналните екземпляри на тех-
ционни и сеизмични натоварвания,
събития, които застрашават обита-
гистрация пред органа издал разре-
ническия паспорт се представят в
за безопасност при пожар, за хиги-
телите на строежа.
шението за строеж, както следва:
общинска администрация по место-
ена, опазване на здравето и живота
Обследването на строежите се из-
І. Техническите паспорти на съ-
нахождение на строежа, където се
на хората, за безопасна експлоата-
вършва от лица притежаващи необ-
ществуващи строежи - държавна и
вписват в регистър на издадените
ция, за защита от шум и опазване на
ходимия лиценз или необходимата
общинска собственост, се съставят
технически паспорти.
околната среда, за енергийна ефек-
проектантска правоспособност. Това
в срок до 31 декември 2011 г.
Съгласно § 2, ал. 6 от ПЗР на На-
тивност. В техническия паспорт на
може да бъде консултант, получил
ІІ. Техническите паспорти на съ-
редба № 5 след изтичане на срокове-
съществуващия строеж задължител-
лиценз от Министъра на регионал-
ществуващи строежи, в т. ч. стро-
те по т. ІІ, Кметът на общината въз-
но се отразяват резултатите от об-
ното развитие и благоустройството
ежите смесена държавна и частна
лага съставянето на технически пас-
следването за съответствие с изис-
или проектанти от различни специ-
собственост или смесена общинска
порти на строежите, за които те не са
кванията за достъпна среда включи-
алности с пълна проектантска пра-
и частна собственост, се съставят в
съставени, за сметка на техните соб-
телно за хората с увреждания, съот-
воспособност. Обследването за енер-
следните срокове в зависимост от ка-
ственици, като за извършените разхо-
ветствие с изискванията за опазва-
гийна ефективност е част от общото
тегорията им:
ди общината се снабдява с изпълни-
не на защитените зони, на защите-
обследване и се извършва от физиче-
1. от първа категория - до 31 де-
телен лист за събиране на вземането.
ните територии и на другите защи-
ски или юридически лица, които от-
кември 2008 г.;
За повече информация можете да
тени обекти и на недвижимите па-
говарят на изискванията в Закона за
2. от втора категория - до 31 декем-
се обръщате към служителите от Ди-
метници на културата, както и съот-
енергийната ефективност.
ври 2010 г.;
рекция „УТОСИДГР” в стая № 28, ет.
ветствие с инженерно-технически-
Оригиналните екземпляри на тех-
3. от трета категория - до 31 декем-
3, в сградата на община Кричим или
те правила за защита при бедствия
ническия паспорт се представят в
ври 2014 г.;
на тел: 03145/20-47
и аварии и с изискванията за физи-
общинска администрация по мес-
4. от четвърта категория - до 31 де-
ческа защита на строежите.
тонахождение на строежа, където
кември 2016 г.;
инФОрмаЦиЯ За съставЯне
Като резултат от анализа за съот-
се вписват в регистър на издадени-
5. от пета категория - до 31 декем-
на техничесКи ПасПОрт
ветствие на действителните с нор-
те технически паспорти. Вписани-
ври 2018 г.
на съЩествУваЩ стрОеж
мативните характеристики се разра-
ят паспорт на строежа се съхранява
ІІІ. За съществуващите строежи по
ботват мерки за привеждане на стро-
към архива на строителните книжа,
т. І и т.ІІ, на които по време на стро-
Съгласно изискванията на Наред-
ежа в съответствие със съществени-
издадени за същия строеж.
ителството е упражняван строите-
ба № 5 от 28.12.2006 г. технически
те изисквания към строежите. Част
Собственикът на строежа предос-
лен надзор (за строежите, започна-
паспорти на строежите задължител-
от Техническия паспорт на строежи-
тавя копие от техническия паспорт,
ти след 1 септември 1999 г.) и кои-
но се съставят както за нови, така и
те е Енергийния паспорт, който съ-
заверено от лицата, които са го със-
то са въведени в експлоатация пре-
за съществуващи строежи.
държа информация за интегрирана-
тавили, на Агенцията по геодезия,
ди влизане в сила на наредбата, тех-
За съставяне на технически пас-
та енергийна характеристика на сгра-
картография и кадастър.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЯНУАРИ 2012
гРАжДАНИте НА КРИЧИМ
ОтБелЯЗАХА   йОРДАНОВДеН
И тази година на 6 януа-
ри гражданите на община
Кричим тържествено отбе-
лязаха Йордановден. С ли-
тургия в църквата „Св. Св.
Козма и Дамян” на отец Ми-
рослав започна честване-
то на празника, след което
присъствалите на литурги-
ята кричимци се отправи-
ха към р. „Въча”, където се
състоя традиционното хвър-
ляне на кръста. Въпреки сту-
деното време стотици жите-
ли на гр. Кричим се стекоха
край брега на реката, а два-
десет младежи се бореха за
улавянето на Светия кръст.
Георги Атанасов Тошев е
24 годишният смелчага, кой-
то пръв стигна до кръста и
го извади. Според народ-
ното поверие, той ще бъде
честит и здрав през цяла-
та година.
Кметът на общината г-н
Атанас Калчев награди сме-
лите младежи с 100 лева.
КОлеДА В ОБЩИНСКИ
МлАДежКИ ДОМ
На 22.12.2011 г. от 17.00
ше коледни драматизации,
часа децата от Общински мла-
песни и танци, а бурните ап-
дежки дом почетоха най-свет-
лодисменти на публиката оку-
лия християнски празник -
ражаваха участниците. С под-
Рождество Христово. Детски
крепата на община Кричим и
театрален състав, Еко - клуб,
тази година на празничното
ДВГ и формация „Слънце”
тържество на децата им бяха
представиха своята празнич-
поднесени вълнуващи изнена-
на програма, която включва-
ди и лакомства.
ПРИКлЮЧИ ИЗПЪлНеНИетО НА ПРОеКт
„Да създадем атрактивна и привлекателна образователна среда, където всички заедно да пеем,
играем, рецитираме, спортуваме и учим, за да сполучим” е наименованието на проекта, при-
ключил през месец декември 2011 г., реализиран с финансовата подкрепа на ЦЕНТЪРА ЗА ОБ-
РАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИН-
СТВА И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД.
Период на изпълнение на дейностите - 01.01.2011г. - 31.12.2011 г.
Обща сума по проекта: 17 405
(седемнадесет хиляди четиристотин и пет лв.)
Партньорска организация: Фондация
за регионално развитие „Рома - 1995” - Пловдив
Основната цел на проекта бе свързана с подготов-
но и тези от ромски произход, върху които дейност-
цифичните си задачи и функции в реална обстанов-
ката за училище и развитие на потенциалните въз-
ите имаха интеграционно въздействие.
ка като организация, свързана с ромските проблеми;
можности на онези деца, чиито майчин език не е
Основните задачи по време на изпълнението на
- Стимулиране на познавателната активност и са-
български, съхраняването на ценността на предучи-
проекта бяха насочени към:
мочувствието на децата за равнопоставеност, фор-
лищното детство и успешния преход към училищ-
- Овладяване на умения и на книжовни норми на
миране на положителна нагласа към образованието
ното обучение. Чрез реализиране на заложените в
българския език за успешно участие на децата в ре-
и детската градина като институция;
Проекта дейности се подпомогна процеса на при-
чевото общуване, реализирано в различни комуни-
- Гарантиране на равен достъп до качествени об-
добиване на навици и първоначални знания, необ-
кативни форми;
разователни услуги;
ходими за предстоящото им социализиране и най-
- Организиране на занимания за овладяване на
- Осигуряване на непрекъснат учебно - възпита-
важното: научаване на български език още от най-
български език, театрално изкуство, опознаване на
телен процес чрез организиране на занимания, съ-
ранна възраст в естествена среда, различна от до-
традициите в съществуващите Подготвителни гру-
ответстващи с възрастовите им особености и инте-
машната. Амбициите на Община Кричим да бъде
пи към детските градини;
реси в следобедните режимни моменти;
пилотна община в провеждането на задължително-
- Провеждане на ефективно обучение на целева-
- Грижа за безопасността на децата, свързана с
то обучение за 5-годишните допринесе за интегра-
та група - половината от ромски произход, за осъ-
осигуряване на целодневен образователен процес;
цията на ромските деца, представляващи половина-
ществяване на градивна и на високо ниво предучи-
- Повишаване авторитета на детската градина и
та от целевата група.
лищна подготовка, съобразно Националните и Ев-
превръщането и в желана територия за децата и ро-
Проектът обедини в едно усилията на различни
ропейски програми и концепции за ранно участие
дителите;
институции и организации, отговорни за образова-
в процеса на обучение;
- Участие на родителите като партньори в проце-
нието на децата в нашия град - община, НПО, дет-
- Предоставяне на възможност на Ромската непра-
са на обучение, възпитание и отглеждане на подра-
ска градина. В това число и родителите, включител-
вителствена организация за осъществявяне на спе-
стващите.