ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2011
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
(методически указания)
В чл. 93, ал. 1 от Конституцията на Република
ция (по постоянен или настоящ адрес в случаите по
България е закрепен принципът, че президентът се
чл. 53 ал.1 от ИК), предхождаща датата 22 юни 2011
избира пряко от избирателите, а в чл. 138 от Кон-
г., и е включен в избирателния списък част І, той се
ституцията е установен принципът, че органите на
допуска да гласува, като различията между данни-
местно самоуправление се избират от населението
те, отпечатани в списъка, и документа му за само-
на съответната община.
личност се отразява в графа “Забележки”.
Нормата на чл. 3 от ИК урежда активното избира-
Когато искането за снабдяване с нова лична карта
телно право, като диференцира уредбата му за раз-
е направено в срок, който не позволява получаване-
личните видове избори.
то й до деня на изборите, съответното РУП (ОД) из-
Така според ал. 1 на чл. 3 от ИК право да изби-
дава удостоверение за издаване на лични докумен-
рат президент и вицепрезидент на републиката имат
ти със забележка и снимка на избирателя, разпеча-
всички български граждани, които са:
тана от информационната система на Националния
- навършили 18 години към изборния ден вклю-
регистър „Български документи за самоличност.
чително;
По същия начин се процедира и в случаите на за-
- не са поставени под запрещение;
губена, открадната и унищожена лична карта (ли-
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
чен зелен паспорт за страната) или с изтекъл срок.
Тези изисквания се отнасят и до избирателите, гла-
Избирателите, намиращи се в болници, родилни
суващи в изборите за общински съветници и кмето-
домове, санаториуми, домове за стари хора и дру-
Във връзка с предстоящите избори за прези-
ве, но в ал. 4 на чл. 3 от ИК е добавено още едно ус-
ги социални заведения, имат право да гласуват там
дент и вицепрезидент на републиката и за об-
ловие, за да може да се упражни правото на глас в
в изборите за президент и вицепрезидент на репу-
щински съветници и кметове на общини и кмет-
изборите за общински съветници и кметове, а имен-
бликата. В изборите за общински съветници и кме-
ства на 23.10.2011 година в община Кричим ще
но избирателят да е живял определен период от вре-
тове на община или кметство тези избиратели мо-
бъдат ситуирани 10 избирателни секции, как-
ме преди изборите в съответното населено място. По
гат да гласуват, ако местонахождението на съответ-
то следва:
силата на § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК във връзка с чл.
ното заведение или дом е на територията на общи-
3, ал. 4 от ИК право да избират общински съветни-
ната, съответно кметството, където този избирател
001 ТПК “Родопи”
ци и кметове имат тези български граждани, които
има адресна регистрация по постоянен адрес към
Бул. “Цар Иван Асен ІІ” № 5
са живели най-малко през последните четири месе-
22 юни 2011 г. включително. Това правило се отна-
ца в съответното населено място.
ся и до лицата, намиращи се в места за задържане
002 ТП ДГС “Кричим”
Живял най-малко през последните четири месеца
и изтърпяване на наказание лишаване от свобода.
Бул. “Цар Иван Асен ІІ” № 7
преди 23 октомври 2011 г. в съответното населено
място, за да може да гласува в изборите за общин-
Централна избирателна комисия
003 СОУ “П. Р. Славейков”
ски съветници и кметове в съответната община или
РЕШЕНИЕ
Бул. “Тракия” № 24
кметство, е българският гражданин с избирателно
№ 1121-ПВР/МИ
право, който има адресна регистрация на терито-
София, 07.10.2011
004 “Дневен център за стари хора”
рията на населеното място към дата четири месеца
ОТНОСНО: указателно табло в кабината за
/бивш Пенсионерски клуб/
преди датата на произвеждане на изборите, а имен-
гласуване
Бул. “Ал. Стамболийски” № 27 А
но до 22 юни 2011 г. включително. Едновременно с
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Избор-
това и постоянният, и настоящият адрес на избира-
ния кодекс Централната избирателна комисия
005 НУ “Св. Св. Кирил и Методий”
теля трябва да са на територията на Република Бъл-
РЕШИ:
Ул. “Димитър Благоев” № 5
гария било на територията на една и съща община
ОДОБРЯВА информационно табло със съдър-
/мястото е определено за гласуване
или кметство, било на територията на различни об-
жание съобразно Приложението, неразделна
и на избиратели с увреждания
щини или кметства.
част към настоящото решение, което общин-
на опорно-двигателния апарат
Лицата, променили постоянния си адрес след 22
ските администрации поставят вътре в кабина-
или с увреждане на зрението/
юни 2011 г., имат право да гласуват по предишна-
та за гласуване, съгласно изискванията на т. 10.3
та си адресна регистрация по постоянен адрес, къ-
от Раздел І на Методически указания - част ІІ,
006 Ритуална зала - Община Кричим
дето се включват в избирателните списъци, или по
приети с Решение № 1026-ПВР/МИ от 03.10.2011
Пл. “Обединение” №3
настоящия си адрес, ако адресната им регистрация
г. на ЦИК.
на този адрес е от преди 23 юни 2011 г. и ако са по-
Общинските администрации по възможност
007 Читалище “Пробуда”
дали заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК.
отпечатват цветно таблото, публикувано и в
Пл. “Обединение” № 5
Под дата на адресна регистрация за българските
сайта на ЦИК: www.cik.bg, бутон „Информация“,
граждани се разбира датата, отразена в регистрите
ред „Табло в кабината за гласуване“.
008 Младежки дом
на населението за последната по ред регистрация.
Когато таблото не може да се изготви с цве-
Ул. “Никола Петков” № 11
За избирателите, граждани на друга държава - член-
тен печат, контурите на знака Х в текста и в
ка на Европейския съюз, датата на регистрацията е
квадратчето допълнително се покриват със син
009 Павилион - метален /до Белия дом /
датата, посочена в удостоверението за пребиваване
цвят (чрез флумастер, химикал и др.).
Ул. “Генерал Скобелев” 26
в Република България.
Когато избирателят притежава лична карта, изда-
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова
010 НУ “Васил Левски”
дена след 22 юни 2011 г., но има адресна регистра-
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Бул. “Тракия” №1

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2011
ОТВОРИ ВРАТИ ОБНОВЕНОТО
ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ОДЗ"РАЛИЦА”
От 03.10.2011 годи-
на телефон 112 прие-
ма всички сигнали за
спешни случаи. Неза-
висимо дали набира-
ме 150, 160 или 166,
нашето обаждане ще
се пренасочва към
единния номер.
Познатите ни номера
все пак няма да бъ-
дат спрени изведнъж
и ще продължат да ра-
ботят, докато всички
граждани привикнат
с телефон 112.
На 10 октомври 2011 годи-
рил и Методий”, Начално учи-
В ОДЗ „Ралица” е напра-
гия е монтирана слънчева ин-
Спешният телефон се
на отвори врати обновеното
лище „Васил Левски” и Обе-
вена външна и вътрешна то-
сталация с капацитет до 1000
избира без код от ста-
детско заведение ОДЗ „Рали-
динено детско заведение „Ра-
полоизолация, външна сили-
литра. Монтирана е и систе-
ца” - гр. Кричим. Ремонтните
лица”, финансиран по Опера-
катна мазилка, монтирани са
ма за автоматично управле-
ционарни и мобил -
дейности бяха извършени по
тивна Програма „Регионал-
нови PVC врати и прозорци,
ние на котли. Подменени са
ни телефони , а ус -
проект „Внедраяване на мер-
но развитие” 2007-2013, схе-
направена е вътрешна подо-
осветителните тела в учебна-
лугата е денонощна
ки за подобряване на енер-
ма за безвъзмездна финансо-
ва топлоизолация, и изолация
та част с цел повишаване на
и безплатна в цялата
гийната ефективност на На-
ва помощ по бюджетна линия
на покрива. С цел намалява-
енергийната ефективност на
страна.
чално училище „Св. Св. Ки-
BG161PO001/4.1-03/2010.
не на разходите за ел. енер-
осветлението.
ОБЩИНА КРИЧИМ
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
ЗАПОВЕД № РД 15-00-439
032/643 854
гр. Кричим, 13.10.2011 г.
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
Относно: Опазване на обществения ред в изборния ден.
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
- 032/ 602 983, 602 984
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133, ал. 5 от Изборния ко-
декс и писмо с вх. № 40-00-54 от 11.10.2011 година от началника на РУП - гр. Стамболийски, с
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
цел осигуряване на нормална обстановка за провеждане на изборите за президент и вицепрези-
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
дент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 година
032/ 963 942
ЗАПОВЯДВАМ:
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в ма-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
газините и заведенията за обществено хранене
- ресторантите, кафе-аперитивите, кафене-
ОРБ - 032/ 963 943
тата и други обществени места на територията на община Кричим от 20.00 часа на 22.10.2011
год. до 08.00 часа на 24.10.2011 година;
2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакви масови мероприятия, създаващи предпос-
тавки за нарушаване на обществения ред на територията на община Кричим на 22.10.2011 г. и
23.10.2011 година.
Настоящата заповед да стане достояние на населението на общината чрез средствата за масо-
во осведомяване.
Копие от заповедта следва да се връчи на собствениците на магазини и заведения, предлага-
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
щи алкохол и спиртни напитки за сведение и изпълнение.
032/ 625 273
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция“- гр. Стамбо-
КАТ - АВТОПРОИЗ-
лийски.
ШЕСТВИЯ - 112;
032/ 932 007
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ИНЖ. НУРЖАН РИСТЕМОВА
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
Вр.и.д. кмет на Община Кричим,
624 890, 0887/ 582 061
съгласно решение №293,
взето с протокол №42/20.09.2011 г.
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 112
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ТА - 032/ 952 290;
697 087; 628 677

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2011
3
СОЦИАЛНАТА УСЛУГА -
ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ
не променя броя на дните
В ОБЩИНА КРИЧИМ
и бенефициентите, ползва-
щи услугата/.
Социалната услуга се
Е ВЪЗОБНОВЕНА
предоставя в сградата на
Домашния социален патро-
На 12.09.2011 г., на основа-
1. Лица и семейства с до-
лица с намалена работос-
подпомагане, като размера
наж, като персоналът на па-
ние решение на Управител-
казана липса на доходи и
пособност /увреждания/
на получаваната помощ не
тронажа приготвя и разли-
ния съвет на фонд „Социал-
близки, които да се грижат
на месечно социално под-
надвишава 143 лв.
ва храната, извършва дос-
на закрила” към МТСП, въз
за тях;
помагане по реда и усло-
Подбора на лицата се из-
тавки по домовете на труд-
основа на спечелен от общи-
2 . Самотно живеещи
вията на чл. 9 от Правил-
върши съвместно с Дирек-
но подвижни самотни лица.
на Кричим проект през 2009
лица и семейства, получа-
ника за прилагане на Зако-
ция „Социално подпома-
Дейностите по предоста-
г. за предоставяне на соци-
ващи минимални пенсии
на за социално подпомага-
гане”, която ще осъщест-
вяне на услугата „Общест-
алната услуга „обществена
/пенсии за осигурителен
не, както следва:
вява и последващ контрол
вена трапезария” в пери-
трапезария”, беше сключен
стаж и възраст; пенсии за
5.1. 3-та група инвалид-
по дейността.
ода ноември 2009 г. - ап-
договор между фонд „Соци-
инвалидност; наследствени
ност със заболяване - заха-
Реализирането на дей-
рил 2010 г., октомври 2010
ална закрила” и Кмета на об-
пенсии; пенсии несвързани
рен диабет;
ностите по „обществена
г. - април 2011 г. получиха
щина Кричим за реализира-
с трудова дейност/;
5.2. 3-та група инвалид-
трапезария” е за периода от
широко обществено одо-
не на дейности по „Общест-
3. Скитащи лица;
ност със заболяване - ши-
01.10.2011 г. до 30.11.2011
брение.
вена трапезария”, предназ-
4. Самотно живеещи лица
зофрения и/или умствена
г., в рамките на 43 работни
Ръководството на община
начена за 90 бенефициенти.
на месечно социално под-
изостаналост.
дни и включват предоста-
Кричим искрено се надява,
Социалната услуга да
помагане по реда и услови-
6. Семейства на месеч-
вянето на храна за обяд -
че предоставянето на соци-
бъде предоставена на лица
ята на чл. 9 от Правилни-
но социално подпомагане
супа, основно ястие, хляб
алната услуга „Обществена
от следните целеви групи
ка за прилагане на Закона
по реда и условията на чл.
/при реализирането на ико-
трапезария” ще продължи
подредени по приоритет,
за социално подпомагане;
9 от Правилника за прила-
номии доставчика може да
и в периода декември 2011
както следва:
5 . Самотно живеещи
гане на Закона за социално
предоставя и десерт, като
г. - април 2012 г.
ЕВРОПЕйСКИ СОЦИАЛЕН фОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕшКИТЕ РЕСУРСИ”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕжТА И НАУКАТА
Към настоящият момент в община Кричим
граждане на трайни навици за обучение през
ции с родителите и учениците, които да по-
се изпълнява проект: „Децата на Кричим -
целият живот; ще създаде предпоставки за
лучат базови познания в областта на обра-
различни по етнос, еднакви в учението, меч-
пълноценно участие в обществото на хората
зователния процес на децата. Провеждане-
тите и игрите” на стойност 223 987.43 лева
от малцинствата и правото на достоен труд
то на тези срещи, консултации и семинари
финансирани от Министерството на образо-
и живот; ще подпомогне тяхното успешно
са с оглед преодоляване на негативни стере-
ванието, младежта и науката по Оперативна
интегриране в обществения живот, както и
отипи и изграждане на толерантни взаимо-
Програма „Развитие на човешките ресурси”,
дейното им участие в него; ще позволи да
отношения в етническите малцинства. Кон-
приоритетна ос „Подобряване на достъпа до
се създават различни видове партньорства
султациите ще се провеждат два пъти в ме-
образованието и обучението”.
между общинската администрация, непра-
сеца, с продължителност три часа, за целия
Заложените дейности в проекта са насо-
вителствените организации, които се зани-
период на проекта.
чени към превенция на риска от напускане
мават с проблемите на етническите малцин-
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
на деца и ученици от малцинствените гру-
ства и стопанските субекти.
1. Взаимно опознаване на културното мно-
пи на общинската образователна структура.
Всички дейности съответстват на заложе-
гообразие в община Кричим;
По този начин ще се осигури възможност за
ните принципи и цели в Националната про-
2. Опознаване, приемане и толерантност
интеграция на населението от малцинствата
грама за развитие на училищното образова-
от страна на родители и деца към чуждите
още в ранна детска възраст, което ще пови-
ние и предучилищното възпитание и подго-
традиции и обичаи
ши желанието им за учене и образование и
товка, както и на Стратегията за образова-
3. Възпитаване на взаимно уважение, то-
ще допринесе за по-успешната трудова и со-
телна интеграция на децата и учениците от
лерантност и етническа търпимост у децата
циална реализация на целевите групи. Това
етническите малцинства.
и техните родители;
е в пряко съответствие с общата цел на опе-
В проекта се предвижда провеждането на
4. Културно обогатяване на участниците в
ративната програма - да се подобри качест-
групови и индивидуални срещи, консулта-
дейностите;
вото на живот на всеки човек, чрез гаранти-
ции, семинари между представители на об-
5. Сближаване чрез опознаване на отдел-
ране на образование и възможност за учене
щината, учителските колективи, учениците
ните етноси
през целия живот.
и родителите от етническите малцинствени
В процеса на реализация на дейностите по
Реализирането на дейностите ще доведат
общности.
проекта ще бъдат включени всички заинте-
след себе си до осигуряване на равни въз-
Ще бъдат осигурени и висококвалифици-
ресовани страни: родители, учители, деца и
можности за образование и обучение; из-
рани лектори за провеждане на консулта-
Община Кричим.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ОКТОМВРИ 2011
„ДА ОГЪНЕМ ЕТНОБАРИЕРАТА
В ПЪСТРОЦВЕТЕН ВЕНЕЦ”
На 28 септември 2011 го-
дина екипът работил по
проект „Да огънем етноба-
риерата в пъстроцветен ве-
нец” обхващащ периода от
1 октомври 2010 г., до 1 ок-
томври 2011 година, реали-
зиран в НУ „Васил Левски”,
представи отчетен доклад
и презентация. Във фору-
ма взеха участие родители,
учители и представители на
различни институции. Де-
цата, които участват в из-
вънкласните дейности по
проекта, поздравиха гости-
те като показаха малка част
от ромската етнокултура, а
раздадените материали и
брошури популяризираха
работата на НУ „Васил Лев-
ски” с Центъра за образова-
телна интеграция на децата
и учениците от етнически-
те малцинства.
„ДА СЪЗДАДЕМ АТРАКТИВНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КЪДЕТО
ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ПЕЕМ, ИГРАЕМ, РЕЦИТИРАМЕ,
СПОРТУВАМЕ И УЧИМ, ЗА ДА СПОЛУЧИМ”
По проект „Да създадем атрактивна
родители и гости децата от ОДЗ „Ра-
и привлекателна образователна среда,
лица”, които участват в проекта пред-
където всички заедно да пеем, играем,
ставиха мини спектакъл.
рецитираме, спортуваме и учим, за да
Мероприятието се подпомага от
сполучим”, Дейност 8, на 07.10.2011
партньорската организация Фонда-
г., от 17.00 часа в Общински Младеж-
ция за регионално развитие „Рома -
ки Дом бе проведено тържество по
1995”, която съдейства за реализира-
случай настъпването на есенният се-
нето и подпомагането на предприети-
зон под надслов „Златна есен”. Пред
те инициативи по проекта.