ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2012
1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА ДЕТЕТО
През 1949 г. първи
на площад „Обедине-
юни е официално обя-
ние” децата от клубо-
вен за Международен
вете при ОБЩИНСКИ
ден за защита на деца-
МЛАДЕЖКИ ДОМ -
та. Това става с реше-
Костадин Костадинов,
ние на сесията на Съве-
Василена Балдева и Катя
От 8-ми до 10-ти юни 2012 г. в град Айтос се прове-
та на Международната
Кукова в ролята си на во-
де 44-то издание на Фолклорните празници „Славееви
демократична федера-
дещи, откриха органи-
нощи” 2012. За пореден път те се проведоха в парк „Сла-
ция на жените през но-
зираното детско парти.
веева река” с участието на близо 3000 изпълнители. Пет
ември 1949 г. в Москва.
Демонстрирайки своя
конкурса в три възрастови групи събраха ентусиазирана
Една година по-късно 1
талант пред всички гос-
публика, която даряваше бурни аплодисменти на най-до-
юни за първи път е чест-
ти на празника, деца-
брите. С финансовата подкрепата на община Кричим на
ван едновременно в 51
та от ОДЗ „Незабрав-
9-ти юни-събота в категорията „Народно пеене” за въз-
растова група до 18 години, взе участие и Антония Шко-
страни по света.
ка”, ОДЗ „Ралица”, НУ
дрова. Под съпровода на гайдаря Васил Маринов тя се
За пореден път ръ-
”Васил Левски”, Тацова
представи пред 6-членното жури, председателствано от
ководството на общи-
група от НЧ „Пробуда -
проф. Елена Кутева с песните: „Излел е Дельо хайдутин”
на Кричим се погрижи
1912 г.” изнесоха бога-
и „Пусто,но лудо и младо”, които изпълни отлично и спе-
да превърне този ден в
та танцова и артистична
чели заслужено 1-вото място в категорията.
празник с много игри,
програма. С атрактивно
настроение и забавле-
представяне на „Индий-
ние. Точно в 10.00 часа
ски танц” в мероприяти-
ето се включиха и деца
ръководството на инж.
от клуб „Народна му-
Кръстев.
зика и танци” по про-
Участниците в игри-
ект „ДЕЦАТА НА КРИ-
те и състезанията, бяха
ЧИМ - РАЗЛИЧНИ ПО
зарадвани с лакомства и
ЕТНОС, ЕДНАКВИ В
награди.
МЕЧТИТЕ, УЧЕНИЕ-
За доброто настроение
ТО И ИГРИТЕ” КЪМ
на децата ръководството
НУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.
на общината ангажира
Около сцената къде-
невероятните аниматори
то се забавляваха всич-
- доброволци към НА-
ки бяха ситуирани две
ЦИОНАЛЕН АЛИАНС
творчески работилни-
ЗА РАБОТА С ДОБРО-
ци - „РИСУНКА НА
ВОЛЦИ - ПЛОВДИВ
АСФАЛТ” и „ОЦВЕ-
„ВЕСЕЛАТА ДУДА И
ТЯВАНЕ НА ГИПСО-
СЪРДИТИТЯ ДОДО”.
ВИ ФИГУРКИ”. Мал-
Детското парти про-
Народни певци, инструменталисти и танцови
чуганите показаха уме-
дължи цели четири часа,
състави от Югоизточна Тракия участваха в Тра-
ния по колоездене под
а площада беше изпъл-
диционния народен събор „Света Троица” на 2
ръководството на г-н
нен с детски смях, му-
юни край едноименния манастир в община То-
Черганов и картинг, под
зика, танци и игри.
половград.
Със съдействието и финансовата подкрепа на
община Кричим в събора участваха групата за ав-
тентичен фолклор, детски танцов състав „Българ-
ПОЧИТ КъМ ПАМЕТТА НА ЗАгИНАлИТЕ ЗА
ски ритми” при НЧ „Пробуда - 1912 г.” и деца от
вокална група при общински младежки дом - гр.
сВОБОДАТА И НЕЗАВИсИМОсТТА НА БългАРИя
Кричим. Представителите на нашият град дос-
тойно и заслужено спечелиха призовите награди
На 2 юни в 12 часа сире-
вено мероприятие посвете-
на събора организиран от община Тополовград.
ните в община Кричим в
но на героите на България.
С изпълнението на песента „Излел е Дельо хай-
продължение на две мину-
В знак на признателност
дутин” под съпровода на гайдаря Георги Мари-
ти оповестиха отдаването
цветя и венци пред Памет-
нов в категорията за най-добро индивидуално из-
на почит към паметта на за-
ника на Обединението под-
пълнение на участник до 25 годишна възраст на
гиналите за свободата и не-
несоха: Община Кричим,
първо място с грамота и парична награда се кла-
зависимостта на България.
Кмета на Община Кричим
сира Антония Шкодрова.
В знак на признателност
- г-н Атанас Калчев, Об-
В категорията за най-добро изпълнение на пев-
към всички, които не са по-
щински съвет при община
ческа група грамота и парична награда получи
жалили живота си за наше-
Кричим, НУ „Св. Св. Ки-
Групата за автентичен фолклор при НЧ „Пробуда
то по-добро настояще и бъ-
рил и Методий”, ПП „Дви-
- 1912 г.”, които бяха подготвили китка родопски
деще същия ден от 20.30
жение Нашият Град” и ПП
песни с които спечелиха овациите на публиката
часа на пл. „Обединение”
„БСП”. Мероприятието за-
и достойно заслужиха първото място.
бе организирано тържест-
върши с тържествена заря.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2012
сТЕфАН ДИОМОВ гОсТУВА
НА Вг „КАлПАЗАНсКИ РАй”
ПРИ НУ „ВАсИл лЕВсКИ”
ВАРИАцИИ ПО ПИЕсАТА

„КРИВОРАЗБРАНАТА
цИВИлИЗАцИя”

На 19.05.2012 г. децата от
„П. Р. Славейков“ Пламена До-
вокални групи, организиран от
ВГ „Калпазански рай“ при НУ
нова и Борислава Стоилова.
РИО към МОМН гр. Пловдив.
На 05.06.2012 г. (вторник)
ние и ентусиазъм те пресъз-
„Васил Левски“ гр. Кричим и
Децата вложиха в изпълнени-
Децата представиха песните
в сградата на Общински мла-
дадоха водещите настроения
тяхната ръководителка Анто-
ята си много настроение и емо-
си пред свои връстници от 26
дежки дом, момичета и мом-
от епохата на Възраждането
анета Кирова бяха домакини на
ция, които спечелиха аплодис-
училища в Пловдив и региона.
чета от Детски театрален със-
и се превъплътиха в образа
един от най-популярните бъл-
ментите на публиката и искре-
Експертката г-жа Нели Спа-
тав при Общински младежки
на възрожденските герои и
гарски музиканти композитора
но развълнуваха композитора,
сова, организатор на прегледа
дом с ръководител г-жа Ва-
демонстрираха своите забе-
Стефан Диомов.
който им благодари и ги поз-
връчи грамоти на всяка пред-
лентина Томова, представиха
лежителни дарби, за да вну-
Залата на Общински Мла-
драви за положения труд.
ставила се формация.
вариации по пиесата на Добри
шат на аудиторията макси-
дежки дом бе огласена от най-
На 28.05.2012 г. ВГ „Калпа-
Отличната организация и за-
Войников - „Криворазбраната
мата, че трябва да опазваме
хитовете му песни „За малки и
зански рай“ при НУ „Васил
душевна атмосфера превърна-
цивилизация”.
чуждото, но да ценим и съх-
големи“. Гост изпълнители им
Левски“ взе участие на регио-
ха събитието в истински праз-
Със завидно актьорско уме-
раняваме своето.
бяха шестокласничките от СОУ
нален преглед на училищните
ник за децата и публиката.
НА КАРТИНг ПИсТА „лАУТА”
гОДИшНА ПРОДУКцИя НА шКОлАТА ПО ПИАНО
На 30.05.2012 г. в лекционна-
та зала на НЧ „Пробуда - 1912
г.” се проведе традиционната
годишна продукция на школа-
та по пиано с р-л Светлана Ге-
оргиева. Залата бе изпълнена с
родители и граждани, а малки-
те пианисти с вълнение изпъл-
няваха произведения научени
през годината. Вечерта преми-
на с много аплодисменти и ду-
шевно удоволствие от чудесни-
те изпълнения на децата. Всич-
ки участници получиха удосто-
верения с отличен успех.
„ВЕЧЕР НА МАТЕМАТИКАТА”
На 02.06.2012 година учас-
раха усвоените умения и се
тниците от клуб „Автомоби-
справиха със завидна лекота
лизъм - картинг” при Общин-
при управлението на картин-
ски младежки дом посетиха
га по пистата. Това посещение
Картинг писта „Лаута” в град
се превърна в незабравима
Пловдив. Децата бяха изклю-
емоция за малките автомоби-
чително жизнерадостни и до-
листи, които добре осъзнават
волни от предоставената им
своята отговорност на пътя и
възможност да разнообразят
познават в детайли правилата
своите практически занима-
за движение.
ния и да натрупат опит. Със
Мероприятието се осъщест-
самочувствие на компетентни
ви с подкрепата на община
подрастващи те демонстри-
Кричим.
На 31.05.2012 година в 17.30
старателна подготовка, учени-
с игрови елементи и логиче-
часа в залата на Общински
ците демонстрираха знания и
ски задачи, с които децата се
младежки дом, град Кричим,
логическа мисъл, а чуждоези-
справиха с лекота,както и за-
се проведе „Вечер на матема-
ковото обучение позволи на
нимателни игри с публиката
тиката” в която за първа годи-
малките възпитаници по не-
и песни, посветени на мате-
на взеха участие не само деца-
традиционен начин да пред-
матиката.
та от кръжока по Математика,
ставят познанията си и да афи-
За постигнатите добри ре-
но и участниците в курса по
шират значимостта на матема-
зултати всички участници по-
Английски език. Под ръковод-
тиката на английски език.
лучиха предметни награди,
ството на г-жа Ягода Димитро-
В програмата беше предви-
осигурени от ръководство на
ва и г-н Георги Зафиров, след
дена компютърна презентация
община Кричим.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2012
3
Проект: „Децата на Кричим - различни по етнос,
еднакви в мечтите, учението и игрите”
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127
Европейски съюз
Европейски социален фонд
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европей-
ския съюз.
Уважаеми
съграждани,
В изпълнение на заложените дейности по проект: „Децата
През 2012 година НЧ
на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението
„Пробуда - 1912 г.”, гр.
и игрите” децата от целевата група активно взимат участие в
Кричим, ще чества своя
организираните обществени мероприятия в община Кричим.
100-годишен юбилей.
Ръководителите на създадените клубове по проекта подготвят
За тържественото отбеляз-
децата и им организират различни участия, чрез които оптими-
ване на юбилея се обръща-
зират процесите на интеграция на децата и учениците от ром-
ме към Вас, жителите на об-
ското етническо малцинство в училищния живот, сближават
щина Кричим, за творчески
децата в образователният процес и повишават тяхното еколо-
идеи, виждания, предложе-
гично възпитание. Чрез тези дейности се създават предпостав-
ния или мероприятия посве-
ки за социалното включване и сближаване на децата, насърча-
тени на бележитата годиш-
ва се учението и придобиването им на трайни знания, опазва-
нина. Най-интересните и ат-
рактивните, но реализуеми
не на околната среда, чрез възпитаване на определени качест-
Ваши предложения, ще бъ-
ва у децата и учениците.
дат разработени и включени
Целевата група - децата по проекта са взели участия в:
в юбилейните тържества. Ис-
1. Открит урок на тема „Осми април - Международен ден на
кренно се надяваме на Ваша-
ромите”, където участниците представиха традиционни песни
та реална подкрепа и актив-
и танци, посветени на празника на ромите;
ност, така че с действията
2. Благотворителен великденски Базар на яйцето, на който де-
си да приобщим различните
цата изнесоха нарисуваните от тях Великденски яйца;
възрастови поколения от на-
3. Пролетен концерт в който изпълниха песента „Гергьов-
шата община към идеята, че
ден” и танцова изява;
българският народ е влязъл в
4. Участие в тържеството по случай „ 24 Май”;
голямото европейско семей-
5. Тържествено мероприятие по случай „1-ви юни - Ден на
ство със своята духовна кул-
тура и идентичност.
детето” с изпълнение на „Индийски танц”.
Вашите предложения
Освен гореописаните мероприятия децата взимат участия и
може да отправяте в уст-
в организирани спортни турнири, подготвят изложби, изнасят
на или писмена форма при
сценки, някои от тях са ситуирали кътчета в кабинетите където
секретаря на читалището -
излагат и показват изработените от тях предмети или сувенири.
г-жа Зайцева, в библиоте-
Инвестира във вашето бъдеще!
ката, както и на електрон-
ната поща на читалището:
probuda_krichim@abv.bg.
РЕшЕНИя НА ОБЩИНсКИ съВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗЕТИ с ПРОТОКОл №8 ОТ 15.06.2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 71
на общинска собственост с идентифика-
частна общинска собственост.
ОТНОСНО: приемане на Методика за
тори № ... и № ...; по кадастралната кар-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от
реда и условията за отпускане на едно-
та и кадастралните регистри на гр. Кри-
ЗМСМА, както и на основание чл. 6, ал. 1
кратни помощи на граждани на общи-
чим, находящи се в гр. Кричим, ул. „Ни-
и ал. 3 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 от НРПУРОИ
на Кричим.
кола Вапцаров”.
и след проведеното поименно гласуване
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА
ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 77
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44 и чл. 60 от НР-
ОТНОСНО: Кандидатстване на об-
032/643 854
Р Е Ш Е Н И Е № 72
ПУРОИ и след проведеното поименно
щина Кричим пред Министерството на
ОТНОСНО: приемане на Годишен план
гласуване
околната среда и водите за финансира-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
за развитие на социалните услуги на терито-
не по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г.
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
рията на община Кричим през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 75
на проект „Закриване и рекултивация на
- 032/ 602 983, 602 984
ОСНОВАНИЕ: чл. чл. 21, ал. 1, т. 12 и
ОТНОСНО: Откриване на процедура
общинско сметище за битови отпадъци,
ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
за отдаване под наем чрез публичен търг
землище на гр. Кричим, община Кри-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ние и местната администрация, във връз-
с тайно наддаване на недвижим имот об-
чим и землище на с. Козарско, община
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
щинска собственост - апартамент с иден-
Брацигово”.
032/ 963 942
подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правил-
тификатор № ... по кадастралната кар-
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8,
ника за прилагане на Закона за социал-
та и кадастралните регистри на гр. Кри-
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ното подпомагане
чим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от
за местното самоуправление и местната
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
19.02.2009г. на Изпълнителния директор
администрация
ОРБ - 032/ 963 943
Р Е Ш Е Н И Е № 73
на АГКК - София, административен ад-
ОТНОСНО: Откриване на процеду-
рес: град К..., бул.”...”, № .., ет. .., ап. ..,
Р Е Ш Е Н И Е № 78
ра за продажба чрез търг с тайно надда-
актуван с АОС № 77/20.09.2001 г., впи-
ОТНОСНО: становище на ПКСД във
ване на недвижим имот частна общин-
сан в Службата по вписвания - Пловдив
връзка с разработена Общинска програ-
ска собственост ПИ ... по кадастрална-
под № 123, том 8 от 09.02.2007 г.
ма за закрила на детето за 2012 година
та карта, одобрена със Заповед № РД 18-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от За-
от Дирекция „Социално подпомагане” -
13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК - гр.
кона за местното самоуправление и мест-
Стамболийски, отдел „Закрила на дете-
София, изменена със Заповед № КД-14-
ната администрация, във връзка с чл. 45а,
то” - Стамболийски.
16-1477/07.11.2011 г. на Началника на
ал. 3 от Закона за общинската собстве-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
СГКК - гр. Пловдив, с площ 1 547 кв.м.,
ност и чл. 24а от Наредбата за условията
ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
032/ 625 273
находящ се в гр. К..., бул. „...”, актуван
и реда за установяване на жилищни нуж-
прилагане на закона за закрила на детето
с АОС № 1116/16.01.2012 г, вписан в
ди, за настаняване в общински жилища и
КАТ - АВТОПРОИЗ-
Служба по вписванията под № 25, том 2
продажбата им в община Кричим и след
Р Е Ш Е Н И Е № 79
ШЕСТВИЯ - 112;
от 17.01.2012 г.
проведеното поименно гласуване
ОТНОСНО: становище на ПКСД във
032/ 932 007
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМС-
връзка с постъпила молба от М. Ю. А.,
МА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл.41,
Р Е Ш Е Н И Е № 76
относно финансово подпомагане поради
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ал.2 от ЗОС, чл. 44, ал.1 и чл. 60 от НР-
ОТНОСНО: Промяна в предназна-
заболяване на Ф. А.
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
ПУРОИ, и в изпълнение на Програмата
чението на имот УПИ VІІ-478, кв. 116,
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от За-
624 890, 0887/ 582 061
за управление и разпореждане с имоти -
идентичен с ПИ ... по кадастралната кар-
кона за местното самоуправление и мест-
общинска собственост за 2012 г. и след
та, одобрена със Заповед № РД 18-13 от
ната администрация
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
проведеното поименно гласуване
19.02.2009 г. на ИД на АГКК - гр. Со-
НОСТ - 112
фия, изменена със Заповед № КД-14-16-
Пълният текст на решенията може
Р Е Ш Е Н И Е № 74
550/11.03.2010 г. на Началника на СГКК
да намерите на електронния сайт
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
ОТНОСНО: откриване на процедура
- гр. Пловдив, находящ се в гр. К..., бул.
на Община Кричим - www.krichim.bg
ТА - 032/ 952 290;
за продажба чрез публичен търг с тай-
„...”, актуван с АОС № 421/22.04.2010
или в стая №6 в сградата
697 087; 628 677
но наддаване на недвижими имоти част-
г. от публична общинска собственост в
на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮНИ 2012
ДВАНАДЕсЕТОТО ЗАсЕДАНИЕ НА
КОМИТЕТА ЗА НАБлЮДЕНИЕ НА
Дванадесетото заседание на
ОПЕРАТИВНА ПРОгРАМА „ОКОлНА сРЕДА”
Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Окол-
на среда“ се проведе на 1 юни
тор околна среда не са характерни само за
2012 г. в Старозагорски мине-
България, но и за други държави членки на
рални бани. В присъствието на
ЕС. С цел преодоляване на забавянето на
г-жа Нона Караджова - минис-
изпълнението на проекти беше представе-
тър на околоната среда и води-
но намерението на УО да договори проек-
те форумът беше воден от за-
ти над ресурса на програмата. По този на-
местник-министъра и предсе-
чин своевременно ще се генерират разходи
дател на Комитета г-жа Ивели-
и ще се усвои финансовият ресурс от ЕС.
на Василева. От страна на Ев-
В рамките на заседанието беше одобре-
ропейската комисия в заседа-
но допълнение към оперативната програма
нието взеха участие предста-
за определяне на Предприятието за упра-
вителите на Европейската ко-
вление на дейностите по опазване на окол-
мисия Реналдо Мандметс, ръ-
ната среда (ПУДООС) за конкретен бене-
ководител на отдела за Бълга-
фициент на ОПОС и критерии за предос-
рия, Джордж Спироу и Ирина
тавяне на безвъзмездна финансова помощ
Вангеле, които изразиха сво-
за закриване на общински депа, които не
ята подкрепа и оцениха уси-
отговарят на изискванията на законодател-
лията на Управляващия орган
ството. По процедурата, която предстои да
(УО) за постигането на цели-
се обяви до дни, общините ще имат въз-
те на оперативната програма.
можност да получат 100 % безвъзмездна
Членовете на комитета, сред
финансова помощ за техническа и биоло-
които бе и г-н Атанас Калчев -
гична рекултивация.
кмет на община Кричим, раз-
Една от презентациите беше посвете-
гледаха и одобриха Годишния
на на процеса на програмиране за пери-
доклад за напредъка по ОПОС
ода 2014-2020. Основните приоритети са
за 2011 г. Плащанията по про-
в секторите води, биоразнообразие, отпа-
грамата все още изостават
дъци, ефективно използване на ресурсите
спрямо договарянето на про-
и измененията в климата.
екти за безвъзмездна финан-
Членовете на Комитета посетиха Спа-
сова помощ, но според пред-
сителния център за диви животни, къде-
ставителя на ЕК г-н Мандметс,
то редките и застрашени видове получа-
трудностите срещани при из-
ват лечение, рехабилитация, размножава-
пълнението на програми в сек-
не и връщане в природата.
„Обмен на опит и добри практики в управлението на човешки-
те ресурси между община Кричим, България и община Аради-
поу, Кипър” е новият проект, спечелен от община Кричим, въз-
лизащ на обща стойност 302 071.73 лева (триста и две хиляди,
седемдесет и един лева и седемдесет и три ст.).
На 01.06.2012г. се подписа Договор между Община Кри-
- Обменени посещения между партньорите по проек-
то на добри практики, разработването на ръководство за
чим и Министерство на финансите за предоставяне на без-
та за практическо запознаване с добрите практики в про-
УЧР, включващо политики и указания за работа, методоло-
възмездна финансова помощ по Оперативна програма „Ад-
цесите по УЧР;
гии и вътрешни правила за идентифицираните и трансфе-
мининстративен капацитет”, съфинансирана от Европей-
- Идентифицирани добри практики в община Арадипоу
рирани практики в процеса по управление на ЧР, ще оси-
ския съюз чрез Европейския Социален фонд, Приоритет-
и техния трансфер в община Кричим;
гури база, която да може да се ползва от всички останали
на ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприори-
- Разработено ръководство за УЧР от партньорите по
общински администрации в областта, които нямат собст-
тет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудни-
проекта, съдържащо конкретни практики включващо ме-
вени проекти в областта на модерното управление на чо-
чество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.
тодологии, политики и вътрешни правила за идентифици-
вешките ресурси.
Период за изпълнение: 16 (шестнадесет) месеца
раните и трансферирани практики;
Въвеждането на система за вътрешна комуникация в
Водеща организация: Община Кричим
- Обучени целеви групи с цел предаване на знания и
рамките на целевите групи и вън от нея в рамките на за-
Партньор: Община Арадипоу, Кипър
практически опит;
интересованите страни ще осигури трайно въздействие и
- Създаден Консултативен център за обмяна на опит и
създаване на работна среда в процеса на модерното упра-
Обща цел: Трансфер и прилагане на добри практики
мониторинг върху процесите по УЧР.
вление на човешките ресурси. Създаването на механизми,
при управление на човешките ресурси, чрез изработка
- Повишен административен капацитет на общинските
които нямат кампаниен, а постоянен характер ще доприне-
на нормативни и други вътрешни документи, обучение и
служители, ангажирани в подбора и управлението на чо-
се за трайното въздействие върху всички участници в про-
създаване на постоянно действащ механизъм за обмен на
вешките ресурси.
цеса. Изграждането на демократични и отворени общест-
опит и идеи.
вени форми и форуми за дискусии ще доведе до повиша-
Специфична цел: - Придобиване на опит от водещи прак-
Основните дейности в проекта включват:
ване на активността, заинтересоваността и устойчивият
тики, прилагани в други страни - членки на ЕС, в областта
Дейност 1 - Организация и управление.
интерес към изграждане и поддържане на администрати-
на управление на човешките ресурси.
Дейност 2 - Извършване на проучване и разработване на
вен капацитет и от друга страна ще повиши обществени-
- Постигане на модерно управление на човешките ре-
комплексен анализ за прилаганите практики по управлени-
те очаквания към тяхното изпълнение. Повишаването на
сурси в община Кричим, чрез трансфер на добри практи-
ето на човешките ресурси в община Кричим, съпоставе-
административния капацитет на служителите от общин-
ки и приложение на опит от община Арадипоу.
ни с прилагани практики в други държави-членки на ЕС.
ската администрация и трансфера на добри практики ще
- Съвместно разработване на ръководство за управление
Дейност 3 - Идентифициране и трансфер на ползвани
доведе до осигуряване на условия за модерно управление
на човешките ресурси от партньорите по проекта, съдър-
добри практики в община Арадипоу в сферата на упра-
на човешките ресурси. Органите за местно самоуправле-
жащо конкретни практики, включващо методологии, по-
вление на човешките ресурси, както и в областта на упра-
ние и местна администрация ще се ползват от изградени-
литики и вътрешни правила за идентифицираните и транс-
вление на обученията, провеждане на дистанционни обу-
те механизми по проекта за търсене на възможности за
ферирани практики.
чения, използването на речници на компетенции и включ-
модерно, ефективно и ефикасно управление на човешки-
- Повишаване знанията, насърчаване на комуникация-
ването им в длъжностни характеристики и конкретни ин-
те ресурси с цел повишаване качеството на провеждани-
та и прозрачността в процесите на управление на човеш-
струменти за оценка, както и в прилагането на хоризон-
те политики, съответстващи на законно обоснованите оч-
ките ресурси.
талните политики на ЕС.
аквания на хората.
- Създаване на постоянно действащ механизъм за транс-
Дейност 4 - Съвместно разработване на ръководство за
Всички създадени по този проект документи, могат да
фер на добри практики в управлението на човешките ре-
УЧР, съдържащо конкретни практики и организиране на
се ползват дълго време и при необходимост да се осъвре-
сурси между община Арадипоу и община Кричим.
обучения за тяхното практическо прилагане с цел повиша-
меняват, което още веднъж доказва, че е предвидено резул-
Целева група: Общинска администрация Кричим; Кмет
ване на административния капацитет на община Кричим.
татите от проекта да имат трайно въздействие.
на общината, както и общинският съвет като органи на
Дейност 5 - Създаване на съвместен Консултативен цен-
С извършените проучвания, анализи, изработването на
местното самоуправление и общинска администрация
тър за обмяна на опит, мониторинг върху процесите, тен-
нови методологии и правила, идентифицирането, реципи-
Арадипоу, Кипър
денциите и прилаганите иновативни подходи в сферата на
рането, адаптирането и трансферирането на добри практи-
Очаквани резултати:
управлението на човешките ресурси между Община Кри-
ки, и съвместната работа с външни експерти, ще се натрупа
- Проучени и анализирани текущи практики в облас-
чим и Община Арадипоу.
опит за извършване на тези дейности и така ще се изгра-
тта на управлението на човешките ресурси (УЧР) в об-
Дейност 6 - Дейности за информация и публичност.
ди вътрешен капацитет. Ще се повиши административният
щина Кричим;
Дейност 7 - Провеждане на одит за изпълнението на
капацитет на целевите групи чрез предвиденото обучение
- Проучени водещи практики от други страни на ЕС в
проекта.
и дискусии. Всичко това ще доведе до трайно въздействие
областта на управление на човешките ресурси;
Реализирането на дейностите ще доведе до проучване-
върху управлението на човешките ресурси в общината.