ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2012
24 май
24 май е празник, който ни из-
хме деня на славянската писменост,
пълва с национална гордост. Всяко
на азбуката, която сме дали на света
честване ни дава ново самочувствие
и която ни е дарила със самочувст-
за това, че сме българи, че и ние сме
вие, образованост и културна неза-
дали нещо на света. В такива момен-
висимост. В празничната програма
ти ние си даваме сметка, че българ-
по случай честването на този светъл
ската държава е оцеляла и се е ут-
празник взеха участие децата от две-
върдила като важен фактор в тази
те детски градини, учениците от НУ
част на континента и благодарение
„Васил Левски”, НУ „Св.Св. Кирил
на словото, не само на оръжието.
и Методий” СОУ „П.Р. Славейков”,
Защото българската държава е ста-
самодейци и участници от НЧ „Про-
нала велика тогава, когато редом с
буда 1912г.” и Общински Младеж-
крепостите са се съградили книжов-
ки Дом - гр. Кричим. Кметът на об-
ните школи.
щината г-н Калчев пожела на всич-
Това е най-светлият, най-красиви-
ки бивши и настоящи учители, уче-
ят, един от най-българските празни-
ници, културни дейци и на всички
ци.Празник който е дълбоко скътан
съграждани здраве, успех и благо-
в сърцето, в душата на всеки един
денствие. В празничното си привет-
от нас, независимо къде се нами-
ствие г-н Калчев призова всички да
ра. Истински празник влязъл в на-
се гордеем, че сме българи, да съх-
родния календар не с постановле-
раним традициите си и гордостта на
ния и наредби, а спонтанно, с въо-
нация заемаща стратегическо място
душевлението на един пробуждащ
в историята на Европа.
се народ, далеч преди да възкръсне
Препълненият салон на родно-
нашата държава след вековно роб-
то читалище бе доказателство за
ство. Това е празник на всички ни -
уважението на нашите съграждани
на българските творци, на българ-
към светлото дело на светите бра-
ския учител, но това е преди всичко
тя „Кирил и Методий” и радостта
празник на българския дух.
от прекрасните моменти, доставе-
На този ден и в нашият град с тър-
ни от участниците в празничната
жествен празничен концерт чества-
програма.
НУ „СВ. СВ. КИРИл И МетОДИй”
ОтБеляЗА СВОя пАтРОНеН пРАЗНИК
Начално училище „Св. Св.
от 1948 година като държавно.
то време не попречи за поре-
Гости на тържеството бяха
драви учениците и гостите с
Кирил и Методий” е най-ста-
И днес училището се помеща-
ден път да се проведе тради-
г-н Атанас Калчев - кмет на
празника, като призова роди-
рото училище в нашия град и
ва в най-старата администра-
ционното факелно шествие и
община Кричим, г-жа Анка
телите за ползотворно парт-
от есента на 1966 г., то носи
тивна сграда в град Кричим.
парад на приказните герои, в
Хаджиева - председател на
ньорство и изказа благодар-
името на първоучителите све-
В навечерието на празни-
което взеха участие всички
ОбС, заместник кметовете
ност към ръководството на
тите братя Кирил и Методий.
ка 11 май - Ден на просвети-
ученици и техните учители.
г-жа Златка Маринова и инж.
община Кричим за оказана-
Първият школски звънец ог-
телите на българския народ и
Под звуците на духов оркес-
Нуржан Ристемова, родители
та съпричастност и подкре-
лася и бележи началото на
съпокровители на Европа, На-
тър с много настроение и дет-
и бивши възпитаници на учи-
па. Господин Кмета поднесе
първата учебна година през
чално училище „Св. Св. Ки-
ски усмивки тържеството про-
лището.
приветствие по случай праз-
есента на 1929 година, отна-
рил и Методий” отбеляза своя
дължи с празничен концерт в
Г-жа Иванка Петлешкова -
ника и специален подарък с
чало като частно училище, а
патронен празник. Дъждовно-
салона на училището.
директор на училището поз-
кошница цветя.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2012
ФеСтИВАл „МлАДИ тАлАНтИ”
ДА ИЗЧИСтИМ
БЪлгАРИя
От 12.05.2012 г. до 14.05.2012 г., Община Кричим се вклю-
чи в кампанията „Да изчистим България за един ден”, ос-
новната цел на която е всички да бъдем силно мотивира-
ни да се грижим за местата, където живеем, работим и си
почиваме.
Общо 441 граждани проявиха интерес и желание и се
включиха в най-мащабната обществена инициатива за
почистване, от които 42 общински служители, 110 педа-
гози и учители, 248 ученици и 41 доброволци. В течение
на кампанията в депото в с. Цалапица от община Кричим
бяха извозени 97 340 кг отпадъци от 12 площадки с площ
около 26 100 квадратни метра. Ръководството на общи-
ната създаде добра организация на акциите за почиства-
не, като предварително се обявиха най-замърсените зони
и доброволците бяха пренасочени към тях. Осигурено
С лауреатски звания и плаке-
ите умения на четвъртото изда-
беше и своевременното извозване и депониране на отпа-
ти на 27.04.2012г. се завърнаха
ние на Международния фести-
дъците в депото. Освен сметосъбиращите машини на об-
от столицата малките певци от
вал „Млади таланти“, органи-
щина Кричим безвъзмездно съдействие, чрез осигуряване
ВГ „Калпазански рай“ при НУ
зиран от Двореца на децата и
на техника и транспорт за извозване на отпадъците ока-
„Васил Левски“ с ръководител
МОМН . С отличните си изпъл-
заха г-н Петър Начков, г-н Георги Балдев и „Екобулхарт”
Антоанета Кирова и ВГ „Мечо
нения децата впечатлиха жури
ЕООД. В подкрепа на тази мащабна кампания от „OMV”
Пух“ при НУ „Св. Св. Кирил и
и публика от цяла България до-
бяха предоставени безвъзмездно на община Кричим 50
Методий“ с ръководител Еве-
казвайки, че в гр. Кричим рас-
бона за гориво на стойност 1000 лева.
лина Станчева. Те показаха сво-
тат и учат много млади таланти.
РеШеНИя НА ОБЩИНСКИ СЪВет пРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗетИ С пРОтОКОл №7 От 26.04.2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 60
Р Е Ш Е Н И Е № 64
Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОТНОСНО: касовото изпълнение на бюджета
ОТНОСНО: издаване на Запис на заповед за по-
ОТНОСНО: командировки на Кмета при изпъл-
към 31.12.2011 год.
емане на задължение от община Кричим за обез-
нение на служебни задължения.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.
печаване размера на отпуснатия аванс по проект:
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките в
30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване
„Внедряване на мерки за подобряване на енергий-
страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/,
ната ефективност на Начално училище „Св. св. Ки-
Р Е Ш Е Н И Е № 61
рил и Методий”, Начално училище „Васил Левски”
Р Е Ш Е Н И Е № 68
ОТНОСНО: изпълнение решенията на Общин-
и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кри-
ОТНОСНО: удължаване срока на договор
ски съвет при Община Кричим от Общинска ад-
чим, в полза на Управляващия орган на Оператив-
за наем № 83 от 23.05.2007 год. между общи-
министрация за периода от 01.07.2011 год. до
на програма „Регионално развитие” 2007-2013 го-
на Кричим и „Централна Кооперативна Бан-
31.12.2011 год.
дина по схема за безвъзмездна финансова помощ
ка” АД.
ОСНОВАНИЕ: чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл.
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §
8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за органи-
мерки за енергийна ефективност в общинската об-
78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС и след проведеното пои-
зацията и дейността на Общински съвет при Об-
разователна инфраструктура на 178 малки общини”.
менно гласуване
щина Кричим и взаимодействието му с Общин-
ОСНОВАНИЕ: чл. 20 във връзка с чл. 17,
ска администрация
ал. 1, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, точ-
Р Е Ш Е Н И Е № 69
ка 10.1 от Общите условия на Договор №
ОТНОСНО: даване на съгласие за изработване-
Р Е Ш Е Н И Е № 62
BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ, УО на
то на ПУП - ПРЗ общински имот - публична об-
ОТНОСНО: приемане на Годишен доклад за на-
Оперативна програма „Регионално развитие”2007
щинска собственост (полски път), находящ се в гр.
блюдение на изпълнението на Общински план за
- 2013 година - Главна дирекция „Програмира-
К..., местност „....” с идентификатор ...
.. по кадас-
развитие на община Кричим 2007 - 2013 г. през
не на регионалното развитие” и община Кричим
тралната карта, одобрена със Заповед № РД 18-13
2011 година.
от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК - гр. София
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал.2 от ЗМС-
Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Зако-
МА, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионал-
ОТНОСНО: актуализиране състава на Наблю-
на за местното самоуправление и местната адми-
ното развитие и чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилни-
дателната комисия към Общински съвет при об-
нистрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС и след
ка за прилагане на ЗРР
щина Кричим.
проведеното поименно гласуване
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМС-
Р Е Ш Е Н И Е № 63
МА, във връзка с чл. 170 от Закона за изпълнение
Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОТНОСНО: одобряване проект на Спогодба
на наказанията и задържането под стража и Реше-
ОТНОСНО: молба от Н.Т.Х., жител на град Кри-
между община Кричим, „Файнжарсе” ЕООД и
ние № 194, взето с протокол № 28 от 12.04.2010 г.
чим за отпускане на парична помощ.
„Тренд Фешън Текстил” ЕООД, във връзка с от-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
каз от исковата претенция на община Кричим за
Р Е Ш Е Н И Е № 66
местното самоуправление и местната админи-
разваляне на договор № 159/08.10.2008 год. за по-
ОТНОСНО: избор на представител на Общин-
страция
купко-продажба на имот - общинска собственост.
ски съвет при община Кричим за член на Област-
ОСНОВАНИЕ: чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 24 от За-
ния обществен съвет за превенция и противодей-
Пълният текст на решенията може
кона за местното самоуправление и местната ад-
ствие на корупцията.
да намерите на електронния сайт
министрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМС-
на Община Кричим - www.krichim.bg
общинската собственост
МА и чл. 9, ал. 1, т. 14 от ПОДОСВОА
или в стая № 6 в сградата на Община Кричим

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2012
3
ОтБОРА пО БАДМИНтОН От КРИЧИМ
НА 15 МАй СОУ „п. Р. СлАВейКОВ”
Се КлАСИРА НА ВтОРО МяСтО В
ИЗпРАтИ ВИпУСК 2012
ЗОНАлНО УЧеНИЧеСКО СЪСтеЗАНИе
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с настъп-
С посрещане на училищния
висимо от пътищата, по които
ването на летния сезон
флаг и с химна на България бе
ще тръгнат, в училището вина-
и започването на сел-
открито тържеството по слу-
ги ще има място за тях, когато
скостопанските кампа-
чай изпращането на дванаде-
решат отново да престъпят пра-
нии, Ви уведомяваме,
сетокласниците от СОУ „П. Р.
га на школото и да посетят сво-
че е необходимо вода-
След проведеното на 17 март
ководител г-н Костадин Вели-
Славейков” - гр. Кричим. Сбо-
ите преподаватели.
та да бъде използвана
тази година областно учениче-
чков се класира на призовото
гувайки се с любимото учили-
Гости на тържеството бяха
само за питейно-бито-
ско състезание по Бадминтон,
второ място. В състезанието
ще, зрелостниците поеха по
кметът на община Кричим - г-н
ви нужди.
на което двата отбора от Кри-
взеха участие: Гергана Тодоро-
трудния път на живота, там къ-
Атанас Калчев, г-жа Анка Хад-
За да се избегне ре-
чим се класираха на първо и
ва, Елиза Петрова, Ана-Мария
дето няма училищен звънец,
жиева - председател на ОбС и
жим на водоподаване
второ място на 25 април 2012
Цанкова, Таня Шишкова, Сне-
учебни часове и домашни за-
заместник кметовете г-жа Зла-
Ви апелираме да не из-
година на проведеното зонал-
жана Гайтанджиева и Зекие
дания, но където им предстои
тка Маринова и инж. Нуржан
ползвате водата непра-
но ученическо състезание в гр.
Чинова. Най-добре се предста-
да приложат усвоените от тях
Ристемова. Г-н Калчев поздра-
вомерно за селскосто-
Пазарджик отбора на девой-
виха първите три ракети - Гер-
знания и всеки ще поеме своят
ви зрелостниците за завършва-
пански нужди.
ките (8-10 клас) от СОУ „П. Р.
гана Тодорова, Елиза Петрова
дълъг път. С усмивки през съл-
нето на средното им образова-
Славейков” - гр. Кричим с ръ-
и Ана-Мария Цанкова.
зи абитуриентите се сбогуваха
ние, и им пожела да бъдат упо-
ОБЩИНСКА
с всички преподаватели, като на
рити, амбициозни, предприем-
АДМИНИСтРАцИя
всеки от тях в знак на уважение
чиви и да следват мечтите си.
поднесоха цветя.
Забавна програма подготвена
Директорът г-н Георги Каца-
от училището допълни настро-
ров увери випуск 2012, че неза-
ението на празника.
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
Във връзка с Международния ден на книгата и авторското пра-
032/643 854
во на 25 април 2012г., в лекционната зала на Читалището се про-
веде среща с дъщерята на Николай Хайтов - Елена Хайтова и
Смолянския писател Никола Гигов, който е автор на над 60 кни-
По повод Националната библиотечна седмица в библиоте-
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ги за Орфей и Спартак. Той призова присъстващите да се горде-
ката при Народно Читалище „Пробуда - 1912 г.” гр. Кричим
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
ят, че са българи, защото нашата история доказва, че сме древ-
активни читатели деца в два последователни дни бяха „Биб-
- 032/ 602 983, 602 984
на цивилизация с богати корени - че сме потомци на неговите
лиотекар за един ден”. Амбициозните ученици под ръковод-
герои. Г-жа Елена Хайтова емоционално разказа за своя баща,
ството на библиотекаря се запознаха и извършваха рутинната
за неговите големи битки и победи, за неговото творчество и
работа, която за тях се оказа интересна и привлекателна. Те
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ни доближи до творецът Николай Хайтов. Интересните въпро-
изявиха желание когато пораснат да станат библиотекари. С
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
си към гостите по време на дискусията доказаха още веднъж, че
подобни инициативи се цели да се създадат трудови навици
032/ 963 942
срещите с такива личности са желани от нашите съграждани и
у подрастващите и да се приучат да поемат отговорност, как-
домакините си пожелаха доскорошни нови срещи.
то и да се провокира интерес към библиотеката и четенето.
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ОРБ - 032/ 963 943
ДетСКИ РегИОНАлеН ФеСтИВАл НА тАНцОВОтО ИЗКУСтВО
За четвърта поредна годи-
тъм” при НЧ „Пробуда - 1912
тивал на танцовото изкуство
дисменти на публиката всеот-
на танцов състав „Български
г.” гр. Кричим взеха участие в
гр. Перущица. За отличното си
дайните и прекрасни танцьо-
ритми” и модерен балет „Ри-
IV-ти Регионален детски фес-
представяне под бурните апло-
ри бяха наградени с грамоти.
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
032/ 625 273
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ШЕСТВИЯ - 112;
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
032/ 932 007
СЪОБЩЕНИЕ
През 2012 година НЧ „Пробуда - 1912 г.”, гр. Кричим, ще
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЗЕ-
чества своя 100-годишен юбилей. За тържественото отбеляз-
МЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!
ване на юбилея се обръщаме към Вас, жителите на община
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕТО НА ЛЕТННИЯ СЕ-
Кричим, за творчески идеи, виждания, предложения или ме-
624 890, 0887/ 582 061
ЗОН И ЗАСУШАВАНИЯТА СЕ ЗАБРАНЯВА ПАЛЕНЕ-
роприятия посветени на бележитата годишнина. Най-интерес-
ТО НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ
ните и атрактивните, но реализуеми Ваши предложения, ще
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
И ИЗГАРЯНЕТО НА СУХИ ТРЕВИ И РАСТИТЕЛНИ ОС-
бъдат разработени и включени в юбилейните тържества. Ис-
НОСТ - 112
ТАТЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПОД КАКВАТО И
кренно се надяваме на Вашата реална подкрепа и активност,
ДА Е ФОРМА И ЦЕЛ. ЗАБРАНЯВА СЕ ПАЛЕНЕТО НА
така че с действията си да приобщим различните възрастови
ОГЪН В РАЙОНА НА РЕЗЕРВАТ „ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ”
поколения от нашата община към идеята, че българският на-
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СЪЗДАВАЩИ УС-
род е влязъл в голямото европейско семейство със своята ду-
ТА - 032/ 952 290;
ЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР. ПРИ КОНСТА-
ховна култура и идентичност. Вашите предложения може да
697 087; 628 677
ТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ЩЕ СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА
отправяте в устна или писмена форма при секретаря на чита-
ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА.
лището - г-жа Зайцева, в библиотеката, както и на електрон-
ната поща на читалището: e-mail: probuda_krichim@abv.bg.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАЙ 2012
КМетЪт НА ОБЩИНА КРИЧИМ ВЗе УЧАСтИе В ЗАСеДАНИетО
НА АСОцИАцИятА НА еВРОРегИОНИте В ИСтАНБУл
По покана на Асоциация-
ков. Той представи основни-
не на контакти, но и при ук-
он Тракия, които касаят всич-
Мойсио - експерт „Външни
та на общините от Източна
те моменти от историята на
репване и развиването им. Те
ки страни-членки - превен-
граници” в Асоциацията на
и Западна Тракия - „ТРАКИ-
междуобщинското сътрудни-
бяха впечатлени от факта, че
ция от зоонози, укрепване на
еврорегионите, Еско Лотво-
ЯКЕНТ” през периода 16-
чество в регион Тракия и ре-
в резултат на добрите парт-
външна граница, съвместни
нен - регионален консул на
19 май 2012 година кметове
ализираните съвместни ини-
ньорства на ниво общини се
действия при бедствия и ава-
Финландия, Емин Халебак
членуващи в РАО „Тракия”
циативи от подписването на
променя духа на отношени-
рии и не на последно място
- кмет на Люлебургас, Ах-
и представители на сдруже-
първия протокол за сътруд-
ята между двете държави.
при изграждане на нови енер-
мет Дургун - кмет на Ал-
нието бяха на работно по-
ничество през 2001 г. до на-
Сътрудничество възникна-
гийни коридори.
пулу, както и Тижен Ейджи
сещение в Турция. Член на
стоящия момент. Акценти-
ло в началото в сферата на
Участие в заседанието с
- представител по европей-
тази делегация беше и кме-
ра върху съвместните засе-
културата и спорта, се пре-
доклади по темата „Ролята
ските въпроси в Министер-
тът на община Кричим г-н
дания на управителните ор-
нася в бизнес отношенията,
на местните власти в проце-
ството на външните работи
Атанас Калчев. Като изклю-
гани и работни посещения,
а впоследствие подпомага
са на териториално сътруд-
на Република Турция.
чително успешно бе оцене-
общите проекти, инициати-
всички контакти, в т.ч. и ад-
ничество в разширяваща се
Г-жа Ейджи подчерта, че е
но от организаторите и до-
вите в сферата на култура-
министративните.
Европа” и представяне на до-
изключително важно да бъдат
макините на форума, учас-
та, както и в подкрепа на биз-
Похвалeни бяха и дългого-
бри практики взеха: Мартин
успешно приключени старти-
тието на РАО „Тракия” в за-
неса и местното икономиче-
дишните усилия на РАО „Тра-
Рамирес - генерален секре-
ралите проекти по ТГС Бъл-
седанието на Асоциацията
ско развитие. Положителна
кия” и „ТРАКИЯКЕНТ” за об-
тар на Асоциацията на евро-
гария - Турция.
на еврорегионите, проведе-
бе оценката на участниците
лекчаване на визовия режим
регионите, Хайретин Гюн-
В последвалите срещи
но на 17 май 2012 г. в Ис-
във форума за добрата прак-
за турски граждани - пред-
гьор - генерален секретар
между кметове на общини
танбул.Особен интерес пре-
тика, превърнала се в тради-
ставители на местната власт.
на Националното сдружени-
от сдруженията РАО „Тракия”
дизвика докладът на изпъл-
ция, сдруженията да подпо-
Доц.Върляков призова Асо-
ето на общини на Турция, д-р
и „ТРАКИЯКЕНТ” бе обсъде-
нителния директор на РАО
магат представители на биз-
циацията на еврорегионите за
Адем Далгъч - председател
на цялостна програма за раз-
„Тракия” доц. Иван Върля-
неса не само при установява-
подкрепа на дейности в реги-
на „ТРАКИЯКЕНТ”, Йоханес
витие на сътрудничеството.
100 гОДИНИ НЧ „пРОБУДА - 1912 г.”
На 03.05.2012г. на сцената на НЧ „Пробу-
пух”, Вокална формация „Слънце” и Вокал-
да - 1912 г.” се проведе концерт под надслов
на група при Общински младежки дом, Мо-
„Пролетни празници”, показващ нашите тра-
дерен балет „Ритъм”, Танцов състав „Българ-
диции, надживели вековете - от Благовец през
ски ритми” и Родопска група при НЧ „Про-
Лазаровден, Цветница, Великден, та чак до
буда-1912”, както и индивидуалните изпълне-
Гергьовден, защото имат една душа - народ-
ния на: Антоанета Шкодрова, Росица и Сил-
ната, една сила - българската. За поредна го-
вия Арнаудови, Габриела Бубарова, Пламена
дина читалището обедини всички културни
Донова и Борислава Стоилова.
институции с участието им в концерта, кой-
Заслуга за доброто представяне имат техни-
то беше много емоционален, изпълнен и под-
те ръководители: Елена Бубарова, Елена Ан-
крепен от многобройна и вярна публика. Неза-
гелова, Иванка Петрова, Екатерина Кръстева,
бравими ще останат децата на ОДЗ „Ралица”
Албена Вълчева, Васка Димова, Павлина Ка-
и ОДЗ „Незабравка” с техните танци и пес-
царова, Евелина Станчева, Антоанета Киро-
ни, отличното представяне на деца по про-
ва, Христина Лесова, Андон Цонков и Георги
ект „Децата на Кричим - различни по етнос,
Маринов за съдействието, ентусиазма и при-
НАцИОНАлНА КАМпАНИя
еднакви в мечтите, учението и игрите”, Во-
носа им за чудесния тържествен концерт по
кална група „Калпазански рай”, Вокална гру-
повод настъпващия 100 годишен юбилей на
па „Мечо пух” и „ Мажоретен състав „Мечо
читалището.
„УЧАСтВАМ И пРОМеНяМ”
В духа на кампанията
На 24.04.2012 г. - рисунка
„Участвам и променям“ в
на асфалт на тема „Как си
НУ „Васил Левски“ се про-
представям земята от кос-
ведоха три инициативи:
мически поглед?“. Участни-
На 21.04.2012г. от 11.00
ците вложиха изключително
часа, водени от желанието
въображение и творчество
да се възпитават достойни
в своите рисунки, за което
граждани, мислещи за сво-
бяха оценени подобаващо.
ята страна и нейната при-
На 26.04.2012г. - кулинар-
рода се проведе инициати-
на изложба под надслов „За
ва „Посади дръвче, засади
хляба наш“. Изделията, ко-
гора“. Учениците групово
ито приготвиха нашите въз-
по класове засадиха добро-
питаница с помощта на сво-
волно по едно дръвче в дво-
ите родители, бяха достой-
ра на училището дарени от
ни за национална изложба.
Държавно горско стопан-
Всички бяха наградени за
ство - Кричим.
участието си.