ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2012
ОтБеляЗАхМе
НАцИОНАлНИя
пРАЗНИК
НА БългАРИя
Тази година отбелязахме
ето, саможертвата, признател-
веното честване се прекло-
134-та годишнина от онзи сла-
ността, преклонението и въз-
ниха пред чутовния героизъм
вен 3-ти март през 1878 година
торга на българите от това, че
на българските опълченци и
- датата, отбелязваща възкре-
сме свободни, че сме народ!
всички, загинали за свобода-
сението на един народ. Дата,
Община Кричим почете па-
та на отечеството.
която поражда у всеки бъл-
метта на загиналите с орга-
Венци и цветя на паметната
гарин благоговение, вдъхно-
низирано празнично меро-
плоча на руските освободите-
вение и преклонение.Дата на
приятие на пл. „Освобожде-
ли поднесоха:
дълго мечтаната и изстрадана
ние”. Кметът на Общината,
Община Кричим , СОУ
свобода на България, превър-
г-н Атанас Калчев, произне-
„П.Р. Славейков”, НЧ „Пробу-
нала се в ден, в който си при-
се тържествено слово, а при-
да-1912” НУ „Васил Левски”
помняме дългия път, изминат
знателните потомци - учени-
, НУ „Св. Св. Кирил и Мето-
от нашите предци, за да изво-
ци от училищата на територи-
дий”, Дневен център за въз-
юват най-святото за един на-
ята на община Кричим, пред-
растни хора, Общински мла-
род - свободата. За да си при-
ставиха възстановка на бой-
дежки дом, Център за общест-
помним всички онези слав-
ните действия от Руско-тур-
вена подкрепа, ОДЗ „Неза-
ни знайни и незнайни герои,
ската освободителна война и
бравка”, ОДЗ „Ралица”, пред-
които паднаха за свободата
поетичен рецитал „За свобо-
ставители на общински орга-
на България и останаха без-
дата”. Отдавайки своята при-
низации на ПП „ГЕРБ”, ПП
смъртни, защото я обичаха.
знателност към освободите-
„ДПС”, ПП „ВМРО-НИЕ” и
3-ти март! Никоя друга дата
лите, които воюваха за Бълга-
граждани.
в националния ни календар не
рия, като за своя родина, всич-
Нека България да пребъде
събира така в едно родолюби-
ки присъстващи на тържест-
във вековете!
СОУ „п. Р. СлАВейКОВ”
МежДУНАРОДНИят ДеН НА жеНАтА - 8 МАРт
На 08.03.2012 г., по повод Международния
то, обичта и любовта на близките си, трупани
С НОВ ДИРеКтОР
ден на жената, в сградата на Общински мла-
през цялата година. Нежната женска душев-
дежки дом, гр. Кричим, бе организиран праз-
ност прави света по-добър, нежните женски
ничен концерт.
ръце са винаги готови да подкрепят и ден след
Заместник Кметът на Община Кричим,
ден на всеки щедро да раздават от неизчер-
г-жа Златка Маринова, поздрави всички при-
паемите си сили, а със своето огромно сърце
състващи и пожела на представителките на
и с безкрайната си любов света да озаряват.
нежния пол мирни и щастливи дни, изпълне-
В празничната програма взеха участие въз-
ни с вдъхновение, здраве и успехи в личния
питаници на Общински младежки дом, НЧ
и професионалния живот.
„Пробуда - 1912 г.”и ОДЗ „Незабравка”, ко-
8-ми март не е просто международен ден
ито бяха подготвили специално за случая со-
на жената, той е онзи прекрасен празник, на
лови и колективни изпълнения на песни, тан-
който жените усещат и получават уважение-
ци, стихотворения и театрална постановка.
Новият директор на СОУ „П. Р. Славейков” - гр. Кричим г-н
Георги Кацаров бе официално представен на 26.03.2012 година
пред педагогическия персонал на училището. Г-н Рангел Рай-
чев - ст. експерт „ОСО” и г-н Георги Генов - ст. експерт „ФВС”
- бяха представителите на РИО - Пловдив, а от община Кричим
присъстваха г-жа Маринова - заместник кмет и г-жа Арнаудкина
- директор на д-я „Образование”. Г-н Кацаров е назначен за вре-
менно изпълняващ длъжността „Директор” до заемането й с кон-
курс. С подкрепата на Регионалния инспекторат по образование-
то - гр. Пловдив и ръководството на община Кричим новият ди-
ректор ще преодолява предизвикателствата и СОУ „П.Р. Славей-
ков” ще се превърне в желаната територия за учениците не само
от града, но и за региона. По инициатива на ресорният заместник
кмет и директора по образование предстои реализирането за учеб-
ната 2012-2013 година на профилирана паралелка „Природомате-
матически профил” с прием след седми клас за учениците с ин-
тереси към биология, информационни технологии и математика.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2012
Уважаеми съграждани
и ЗемедеЛсКи сТОПани,
Във връзка с настоящата кампания през периода от
01.03.2012 г. - 15.05.2012 г. за подаване на Заявления за под-
помагане по схеми и мерки за подпомагане на площ, схеми-
те за национални доплащания и за специфично подпомага-
не за 2012 година, Ви уведомяваме, че датите в графика за
подаване на заявления за директни плащания - кампания
2012г., за землище Кричим са както следва: от 18.04.2012
до 23.04.2012 година и от 14.05.2012 до 15.05.2012 година.
Заявленията се подават в ОС „Земеделие” - гр. Стамболийски.
ОБЩинсКа админисТраЦиЯ
Уважаеми съграждани,
По покана на международната природозащитна организа-
ция WWF Община Кричим ще се присъедини към Глобал-
ната инициатива „ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2012”, която ще се
проведе на 31 март 2012 г., от 20.30 до 21.30 часа.
По време на този един час хора от цял свят изключват ос-
еВРОпейСКА СхеМА
ветлението в домовете си и притъмняват известни публични
сгради в знак на символичен жест на съпричастност към про-
блемите на промените в климата и готовност да се окаже съ-
„УЧИлИЩеН плОД”
действие при тяхното решаване. Глобалната кампания е съ-
пътствана и от много разнообразни мероприятия в целия свят.
Във връзка със здравослов-
в Европейска схема за пред-
ве и зеленчуци, предоставе-
Община Кричим кани всички желаещи граждани да се
ното хранене на децата, през
лагане на плодове „УЧИЛИ-
ни на децата. Финансиране-
присъединят към Глобалната инициатива.
вторият учебен срок на учеб-
ЩЕН ПЛОД“ . Осигурени са
то е от Държавен фонд „Зе-
ната 2011/2012 г. НУ „Васил
четиридесет доставки на раз-
меделие“ с финансовата под-
ОБЩинсКа админисТраЦиЯ
Левски“ - гр. Кричим участва
лични видове пресни плодо-
крепа на ЕС.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми съграждани,
Искренно се надяваме на Вашата реална
Във връзка с предложение на г-н Божидар Попов - Об-
подкрепа и активност, така че с действията
щински съветник при Общински съвет - Кричим, с Вх. №
През 2012 година НЧ „Пробуда - 1912 г.”,
си да приобщим различните възрастови по-
55/29.02.2012 г., относно преместване на бюст-паметника на
гр. Кричим, ще чества своя 100-годишен
коления от нашата община към идеята, че
Васил Левски от фасадата на сградата на Община Кричим
юбилей. За тържественото отбелязване на
българският народ е влязъл в голямото ев-
и поставянето му в дясно от входа на Общински младежки
юбилея се обръщаме към Вас, жителите на
ропейско семейство със своята духовна кул-
дом - гр. Кричим, Ви уведомяваме, че всеки гражданин може
община Кричим, за творчески идеи, вижда-
тура и идентичност.
да изрази своето мнение в Общественото допитване, изгот-
ния, предложения или мероприятия посве-
Вашите предложения може да отправяте в
вено от общинска администрация, което се намира на 1-вия
тени на бележитата годишнина.
устна или писмена форма при секретаря на
етаж в сградата на Община Кричим - при г-жа Анна Димо-
Най-интересните и атрактивните, но реа-
читалището - г-жа Зайцева, в библиотеката,
ва - ст. спец. „МДТ” в срок от 20.03.2012 г. до 01.05.2012 г.
лизуеми Ваши предложения, ще бъдат разра-
както и на електронната поща на читалище-
ботени и включени в юбилейните тържества.
то: probuda_krichim@abv.bg.
ОБЩинсКа админисТраЦиЯ
ОБЩИНА КРИЧИМ
СЛЕДНИЯ АДРЕС В ГР.КРИЧИМ: ПЛ. „ОБЕДИ-
тонахождението му в срок до 30 януари на 2012 г.
ДИРЕКЦИЯ „ФСДОМПАО“
НЕНИЕ“ №3 ИЛИ ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА
Когато дължимия през годината данък е по-малък
Уважаеми данъКОПЛаТЦи,
СМЕТКА С IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00,
от 30 на сто от данъка при пълен леглови капаци-
BIC CECBBGSF, ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД
тет, разликата се заплаща в срок до 1 март 2012 г.,
ПЛАЩАНЕ
независимо дали обектът се ползва.
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗМДТ И
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИ-
* НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА
* УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИ ИЗВЪРШЕНА
СТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО
СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА В ИНФОРМАЦИОННИЯ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
С ЛИХВИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ
МАСИВ НА ДИРЕКЦИЯ „ФСДОМПАО“ СЕ УС-
КРИЧИМ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТ-
ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВ-
ТАНОВИ, ЧЕ НЯКОИ ГРАЖДАНИ, СЪГЛАСНО
НИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪ-
НИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК.
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ
ЦИ ЗА 2012 Г. СА КАКТО СЛЕДВА:
ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА
СЕ ПОЛЗВАТ НЕПРАВОМЕРНО ОТ НАМАЛЕНИЕ
ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕ-
КАТО СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА
ЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ.
ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.25, АЛ.1
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,
СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ ЩЕ БЪДАТ
ОТ ЗМДТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ.
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПРЕДПРИЕМАНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО
СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ
И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ
ЗМДТ ЗА ИМОТ, КОЙТО Е ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ - НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ
НА СТАРИ И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ СЕ
ПЪРВА ВНОСКА - ОТ 01.03.2012 Г. ДО 30.06.2012 Г.,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА, СРОКОВЕТЕ И НА-
ДЪЛЖИ С 50 НА СТО НАМАЛЕНИЕ.
ВТОРА ВНОСКА - ДО 30.10.2012 Г.
ЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪ-
В §1, Т.2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕД-
На предплатилите за цялата година от 01.03.2012 г.
ЦИ И ТБО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС: ГР.
БИ НА ЗМДТ Е ДЕФИНИРАНО, ЧЕ „ОСНОВНО
до 30.04.2012 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
КРИЧИМ, ПЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ“ № 3 И НА ТЕЛЕ-
ЖИЛИЩЕ“ Е ИМОТЪТ, КОЙТО СЛУЖИ ЗА ЗА-
ФОН : 032/636286 - ДИРЕКЦИЯ „ФСДОМПАО“,
ДОВОЛЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА
СТАЯ № 11
ГРАЖДАНИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2012 Г.
СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ - НА ЧЕТИРИ РАВНИ
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДА-
ОТ ГОДИНАТА. ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПО-
ВНОСКИ
ВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПА-
СОЧВАТ КАТО ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ В ДАНЪЧ-
ПЪРВА ВНОСКА - ДО 31.01.2012 Г.,
ТЕНТЕН ДАНЪК /ЧЛ. 61Н ОТ ЗМДТ/ И ДЕКЛА-
НИТЕ СИ ДЕКЛАРАЦИИ САМО ЕДИН ИМОТ И
ВТОРА ВНОСКА - ДО 30.04.2012 Г.,
РАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДА-
САМО ЗА ТОЗИ ИМОТ ДА ПОЛЗВАТ ПРЕДВИ-
ТРЕТА ВНОСКА - ДО 31.07.2012 Г.,
НЪК /ЧЛ.61Р, АЛ.5 ОТ ЗМДТ/ ЗА 2012 Г. СА КАК-
ДЕНОТО ОТ ЗАКОНА НАМАЛЕНИЕ.
ЧЕТВЪРТА ВНОСКА -ДО 31.10.2012 Г.
ТО СЛЕДВА:
На предплатилите за цялата година до 31.01.2012 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,
се прави отстъпка от 5 на сто.
- Декларация за облагане с патентен данък.
ЧЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ПОЛЗ-
Срокът за подаване на декларацията за 2012 г. е до
ВАТ НЕПРАВОМЕРНО ОТ НАМАЛЕНИЕТО ЗА
31 Януари 2012 г.
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРА-
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК
Лицата, които до този срок са подали декларация
ЩАНИ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПОДАВА-
СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ Е ДО 15-ТО ЧИСЛО НА
и са заплатили пълния размер на патентния данък
НЕ НА КОРИГИРАЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМО-
МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ПРЕЗ КОЙТО
ползват отстъпка в размер 5 на сто.
ТА, ЗА КОЙТО НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО УСЛОВИЕТО
СА ПРЕДОСТАВЕНИ НОЩУВКИТЕ
НА ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗМДТ И ЗА ГОДИНИТЕ, ПРЕЗ
- Декларация за облагане с туристически данък.
КОИТО Е ПОЛЗВАНО ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕ-
Декларацията се подава за всеки туристически обект
НИЕ, ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМО-
* ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГА-
- средство за подслон или място за настаняване по
ТИ ЩЕ БЪДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАЧИСЛЕН СЪС
СИТЕ НА КАСАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ НА
смисъла на Закона за туризма, в общината по мес-
СЪОТВЕТНИТЕ ЛИХВИ.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2012
3
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ственост на Интернационална християн-
но-информационните елементи на терито-
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ
ска църква, с административен адрес ул.
рията на община Кричим
С ПРОТОКОЛ №4 ОТ 17.02.2012 Г.
„Калето” № 1.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от За-
Р Е Ш Е Н И Е № 49
Р Е Ш Е Н И Е № 30
кона за местното самоуправление и мест-
ОТНОСНО: становище на ПК по со-
ОТНОСНО: приемане на Наредба за ус-
ната администрация, чл. 8, ал. 1 от Зако-
циални дейности във връзка с постъпила
ловията и реда за съставяне, изпълнение и
на за общинската собственост в качество-
молба от Ахмед Мустафов Кукериков, жи-
отчитане на общинския бюджет.
то си на заинтересовано лице по смисъла
тел на град Кричим за еднократно финан-
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 21
на чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устрой-
сово подпомагане за закупуване на скъпи
ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
ство на територията
медикаменти
ние и местната администрация и чл. 9а За-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от
От 03.10.2011 годи-
кона за общинските бюджети
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ЗМСМА
на телефон 112 прие-
ОТНОСНО: даване съгласие за частич-
ма всички сигнали за
Р Е Ш Е Н И Е № 31
но изменение на ПУП-ПРЗ на общински
спешни случаи. Неза-
ОТНОСНО: приемане на Отчет за дей-
имот - публична общинска собственост
висимо дали набира-
ността на Общински съвет при Община
УПИ VІІ-478, кв. 116 по регулационния
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ме 150, 160 или 166,
Кричим за периода юли 2011 - декември
план на гр. Кричим, идентичен с ПИ ... по
ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ВЗЕТИ
2011 година.
кадастралната карта, одобрена със Запо-
С ПРОТОКОЛ №5 от 12.03.2012 г.
нашето обаждане ще
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
вед № РД 18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на
се пренасочва към
и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за орга-
АГКК - гр. София, изменена със Заповед
Р Е Ш Е Н И Е № 50
единния номер.
низацията и дейността на Общински съвет
№ КД-14-16-550/11.03.2010 г. на Начални-
ОТНОСНО:приемане на становище по
при Община Кричим и взаимодействието
ка на СГКК - гр. Пловдив, находящ се в гр.
Актуализиран бизнес план за развитие на
Познатите ни номера
му с Общинска администрация
Кричим, бул. „Тракия”, актуван с АОС №
„В и К” ЕООД - гр. Пловдив, през 2011 -
все пак няма да бъ-
421/22.04.2010 г.
2013 година.
дат спрени изведнъж
Р Е Ш Е Н И Е № 32
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. т. 2 и 6,
ОТНОСНО: отчет за изпълнението на
от Закона за местното самоуправление и
чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
и ще продължат да ра-
Програмата за управление и разпорежда-
местната администрация, във връзка с чл.
самоуправление и местната администра-
ботят, докато всички
не с имотите - общинска собственост в об-
8, ал. 1 от ЗОС и след проведеното поимен-
ция и чл. 10, ал. 4 от Закона за регулира-
граждани привикнат
щина Кричим през 2011 година.
но гласуване
не на водопроводните и канализацион-
с телефон 112.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМС-
ни услуги
МА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от НРПУРОИ
Р Е Ш Е Н И Е № 42
Спешният телефон се
ОТНОСНО: одобрение на проект за из-
Р Е Ш Е Н И Е №51
избира без код от ста-
Р Е Ш Е Н И Е № 33
менение на кадастралната карта на гр. Кри-
ОТНОСНО: актуализация на Програма-
ционарни и мобил -
ОТНОСНО: командировки на Кмета при
чим за ПИ ... и ПИ ... по кадастралната кар-
та за управление и разпореждане с имоти-
изпълнение на служебни задължения.
та и кадастралните регистри одобрени със
те - общинска собственост в община Кри-
ни телефони , а ус -
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за команди-
заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година
чим през 2012 година.
лугата е денонощна
ровките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4
на изпълнителния директор на Агенцията
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМС-
и безплатна в цялата
по геодезия, картография и кадастър.
МА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4,
страна.
Р Е Ш Е Н И Е № 34
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМС-
ал. 1 от НРПУРОИ
ОТНОСНО: годишен отчет за състояни-
МА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
ето на общинския дълг, съгласно чл. 9 от
собственост, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
Р Е Ш Е Н И Е № 52
Закона за общинския дълг.
реда за придобиване, управление и разпо-
ОТНОСНО: откриване на процедура за
ОСНОВАНИЕ: чл. 9 от Закона за об-
реждане с общинско имущество на общи-
отдаване под наем чрез публично оповес-
щинския дълг
на Кричим
тен конкурс на част от самостоятелен обект,
частна общинска собственост с идентифи-
Р Е Ш Е Н И Е № 35
Р Е Ш Е Н И Е № 43
катор № .... по кадастралната карта на гр.
ОТНОСНО: приемане на Програма за
ОТНОСНО: даване съгласие за изме-
Кричим, находящ се в община Кричим, гр.
работата на Общински съвет при Община
нение на ПУП-ПРЗ за допълващо застро-
Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с пред-
Кричим за 2012 година
яване, в чертите на ПИ ... по кадастрална-
назначение: за търговска дейност, актуван
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от
та карта, одобрена със Заповед № РД 18-
с АОС № 420 от 24.03.2010 г.
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
ЗМСМА
13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК - гр.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
032/643 854
София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Ва-
МА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш Е Н И Е № 36
сил Левски”.
чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 80 и сл. от НРПУРОИ
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
ОТНОСНО: приемане на Програма за
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМС-
и след проведеното поименно гласуване
управление и разпореждане с имотите -
МА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл.
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
общинска собственост в община Кричим
134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ
Р Е Ш Е Н И Е № 53
- 032/ 602 983, 602 984
през 2012 година.
ОТНОСНО: постъпила молба с вх. №
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Р Е Ш Е Н И Е № 44
59/07.03.2012
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1
ОТНОСНО: приемане на годишен отчет
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21,
от НРПУРОИ
за дейността на МКБППМН.
ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4,
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ОСНОВАНИЕ: чл. 7, ал. 2 от Закона за
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигури-
032/ 963 942
Р Е Ш Е Н И Е № 37
борба срещу противообществените прояви
телния стаж
ОТНОСНО: Бюджет 2012 година
на малолетните и непълнолетните
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52,
Р Е Ш Е Н И Е № 54
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 9, чл.
Р Е Ш Е Н И Е № 45
ОТНОСНО: предоставяне на Обобщен
12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на
ОТНОСНО: актуализиране състава на
доклад за дейността по вътрешен одит за
ОРБ - 032/ 963 943
ЗДБРБ за 2012 и ПМС № 367 от 29.12.2011
Общинската комисия за обществен ред и
периода 01.01.2011 год. - 31.12.2011 година.
г. и след проведеното поименно гласуване
сигурност.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от
във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за въ-
Р Е Ш Е Н И Е № 38
ЗМСМА
трешния одит в публичния сектор
ОТНОСНО: връщане за ново обсъждане
и съобразяване със законовите изисквания
Р Е Ш Е Н И Е № 46
Р Е Ш Е Н И Е № 55
на Решение № 16, взето с Протокол № 3 от
ОТНОСНО: приемане на Общински план
ОТНОСНО: становище на ПК по социал-
22.12.2011 год. на Общински съвет при об-
за защита при бедствия на територията на
ни дейности във връзка с постъпило пред-
щина Кричим.
община Кричим.
ложение от Сдружение на европейски ини-
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 от Закона за
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Зако-
циативи в България за осъществяване на
местното самоуправление и местната ад-
на за местното самоуправление и местната
съвместна кампания за превенция от агре-
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
министрация, и като взе предвид факти-
администрация и във връзка с чл. 9, ал. 11
сивното поведение на децата в училищата
032/ 625 273
ческите и правни съображения в писмо
от Закона за защита при бедствия
на територията на община Кричим.
с изх. № 09-05-9/05.01.2012 г. на Област-
ОСНОВАНИЕ:чл.17,ал.1, т.3 и т.4 и
ния управител на област Пловдив, относно
Р Е Ш Е Н И Е № 47
чл.21, ал.2 от ЗМСМА
КАТ - АВТОПРОИЗ-
връщане за ново обсъждане и съобразява-
ОТНОСНО: приемане на Културен ка-
ШЕСТВИЯ - 112;
не със законовите изисквания на Решение
лендар за 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 56
032/ 932 007
№ 16, взето с протокол № 3 от 22.12.2011
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМС-
ОТНОСНО: становище на ПК по со-
г. на Общински съвет при община Кричим
МА, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за
циални дейности във връзка с постъпило
закрила и развитие на културата
предложение от Сдружение за европей-
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
Р Е Ш Е Н И Е № 39
ски инициативи в България за осъщест-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
ОТНОСНО: съгласуване на Годишен
Р Е Ш Е Н И Е № 48
вяване на съвместна кампания за превен-
624 890, 0887/ 582 061
план за дейността на Звеното за вътрешен
ОТНОСНО: определяне на представи-
ция на наркомании на територията на об-
одит в община Кричим за периода 2012 год.
тел на Общински съвет - Кричим за член
щина Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2
на Постоянна общинска комисия по вре-
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 и чл.
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от За-
менни преместваеми съоръжения на тери-
21, ал. 2 от ЗМСМА
НОСТ - 112
кона за вътрешния одит в публичния сектор
торията на община Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и
Пълният текст на решенията може
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
Р Е Ш Е Н И Е № 40
във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба за реда и
да намерите на електронния сайт
ОТНОСНО: обявяване на Проект на
условията за издаване на разрешения за по-
на Община Кричим - www.krichim.bg
ТА - 032/ 952 290;
ПУП - ПРЗ за УПИ І-1306, кв. 91, иденти-
ставяне на преместваеми съоръжения, еле-
или в стая №6 в сградата
697 087; 628 677
чен с ПИ ... по кадастралната карта - соб-
менти на градското обзавеждане и реклам-
на Община Кричим

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - МАРТ 2012
РОКеРСКО шеСтВИе
НА пъРВА пРОлет
Лидерът на пловдивското
чев, поведоха на Първа про-
мотобратство Малено, об-
лет рокерското шествие към
ластният управител Здрав-
Бачково. Г-н Калчев, прис-
ко Димитров, директорът
тигна на сборния пункт пред
на ОД на МВР старши ко-
клуб „Вагабондс” водейки
мисар Тодор Чонов и кме-
колона с рокерите от Кри-
тът на Кричим Атанас Кал-
чим. Преди братята на вя-
търа от Пловдив, страната и
техни гости от Гърция, Тур-
ция, Сърбия и Македония да
потеглят към светата оби-
тел получиха по традиция
благословията на поп Стан-
чо. „На всички рокери, кои-
то празнуват този празник,
премахване на страданията,
прошка на греховете, изце-
ление от болки и освобож-
даване от всяко зло!” - по-
БАБА МАРтА
жела във водосвета си про-
На 01.03.2012 г. в НУ „Ва-
мартенички и им пожелаха да
тойереят. От Асеновград и
сил Левски“ - гр. Кричим
бъдат бели и червени, здрави
по пътя до Бачково към ос-
беше отбелязан традиционни-
и засмени. Четвъртокласници-
новната група се присъеди-
ят празник „Баба Марта“. Де-
те бяха въодушевени и очаро-
ниха още стотици моторис-
цата от подготвителна група
вани от изпълнението на най-
ти, които бяха дошли от Ха-
изнесоха представление. Гос-
малките ученици в училище-
сково, Смолян, Кърджали и
туваха им учениците от чет-
то. Представлението завърши
населените места от общи-
върти клас, които им чести-
с радостни въздишки и бурни
на Асеновград. Рокерското
тиха празника, завързаха им
аплодисменти.
шествие в Пловдив е уни-
кално за страната и се про-
вежда за 22 поредна годи-
на. И тази година на сбор-
ния пункт пристигнаха мо-
тористи с машини от всич-
ки възможни марки.
ОтБОРИте пО БАДМИНтОН От КРИЧИМ
Се КлАСИРАхА НА пъРВО И ВтОРО МяСтО
В ОБлАСтНО УЧеНИЧеСКo СъСтеЗАНИе
На 17.03.2012 година, се
месец април на зоналното със-
представили Димитра Шико-
проведе областно учениче-
тезание в гр. Пазарджик. По
ва и Мелиса Мейманова, а от
По случай „Баба Марта” на 29 февруари кметът на об-
ско състезание по Бадмин-
преценка на треньора Коста-
девойките Гергана Тодорова,
щина Кричим г-н Атанас Калчев, придружен от председа-
тон в гр. Пловдив. Ученици-
дин Величков най-добре от
Елиза Петрова и Анна-Ма-
теля на ОбС г-жа Анка Хаджиева, заместник кмета г-жа
те от СОУ „П. Р. Славейков”
отбора на момичетата са се
рия Цанкова.
Златка Маринова и директора на образованието г-жа Зла-
- гр. Кричим участваха с два
тка Арнаудкина посетиха ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ „Ра-
отбора - момичета (5-7 клас)
лица”, където закичиха с весели мартеници малчуганите
и девойки (8-10 клас) с ръко-
и техните възпитатели. Децата отвърнаха с усмивки и пес-
водители Костадин Величков
ни на жеста на ръководството на общината и също пода-
и Ягода Димитрова. Отбора
риха мартеници на гостите. Г-н Калчев изненада малки-
на момичетата в състав - Мо-
те палавници, като им поднесе лично 250 броя мартени-
ника Файад, Мелиса Мейма-
ци подарени за децата на Кричим от областния управител
нова, Димитра Шикова, Зла-
на област Пловдив г-н Здравко Димитров.
тка Здравкова, Ясмин Демир
и Седеф Денкчиева се пред-
стави добре и се класира на
призовото второ място. Отбо-
ра на девойките с участнички
в състезанието - Гергана То-
дорова, Елиза Петрова, Ан-
на-Мария Цанкова, Зекие Чи-
нова и Снежана Гайтанджие-
ва се класира на първо място
и ще продължи борбата през
РеМОНт НА ОДЗ „РАлИцА”
И МлеЧНА КУхНя
По инициатива на ръковод-
млечна кухня е преместена
крени благодарности към уп-
ството на Община Кричим в
от сградата на Поликлиниката
равителите на „СОЛВЕКС-
кухненския блок на ОДЗ „Ра-
в ОДЗ „Ралица”. В тази връз-
КП” ООД и „ТРЕНД ФЕШЪН
лица” са извършени частични
ка е подобрено и състоянието
ТЕКСТИЛ” ЕООД, които на-
ремонтни дейности, включва-
на помещението за готвене и
правиха дарения и с финансо-
щи подмяна на водопровод,
разливочната към него.
вата си подкрепа помогнаха за
фаянсова и подова настилка.
Ръководството на община
осъществяване на ремонтни-
От 23.03.2012 детската
Кричим отправя своите ис-
те дейности.