ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2012
ПОКлОН ПРеД АПОстОлА!
На 19 февруари 1873 година
„там нейде край гр. София“, на
УВАЖАЕМИ
бесилката, която Иван Вазов ве-
СЪгРАЖДАНИ,
личае с Кръста, завършва живота
на най-обаятелния герой в нашата
По повод наближа -
история - Васил Левски. Апосто-
ването на празници -
ла на свободата.
те през март Ви уве -
С минута мълчание и падане на
домяваме , че община
колене на 19 февруари почетохме
Кричим е организира-
паметта на националният ни ге-
ла честването на 134-
рой Васил Левски. Ръководството
та годишнина от Осво-
на общината организира възпоме-
бождението на Бълга-
нателно честване на 139 годиш-
рия от османско влади-
нината от обесването на Апосто-
чество и Ви кани да се
ла, което се състоя пред бюст-па-
включите в празнично-
метника, находящ се пред сграда-
то мероприятие по слу-
та на община Кричим. Венци и
чай Националния праз-
цветя бяха поднесени от Община
ник, което ще се състои
Кричим, НУ „Васил Левски”, НУ
на 03.03.2012 г. /събота/
„Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ
на пл. „Освобождение”
„П. Р. Славейков”, ОДЗ „Ралица”,
от 11.00 часа.
ОДЗ „Незабравка”, представите-
На Международния
ли на общински организации на
ден на жената - 8 -ми
ПП „ГЕРБ”, ПП „ВМРО-НИЕ”,
март, Община Кричим
ПП „ДПС” и граждани.
Ви кани на общоградско
На 17.02.2012 г., тържествено
тържество, което ще се
бе отбелязан Патронният праз-
проведе на 08.03.2012 г.
ник на Начално училище „Васил
/четвъртък/, в сградата
Левски“ - гр. Кричим, което носи
на Общински младеж-
с гордост това име и всяка годи-
ки дом от 17.00 ч.
на изказва своята признателност
към делото и подвига на Апосто-
ла. Сто тридесет и девета годиш-
нина, бе отбелязана с богата ли-
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
тературно- музикална програма
представена от учениците на III
Уважаеми съграждани,
„а” клас със класен ръководител
Във връзка със Заповед № ЗД-00-29/07.02.2012 г. на Об-
г-жа Мария Кръстева и музика-
ластния управител на област Пловдив - г-н Здравко Дими-
лен педагог г-жа Антоанета Ки-
тров, относно създаване на организация и предприемане на
рова. С присъствие уважиха тър-
действия и мерки за недопускането на бедствия на терито-
жеството Директора на дирек-
рията на нашата област, Ви уведомяваме, че при евентуал-
ция ОСХД- Златка Арнаудкина и
но усложняване на зимната обстановка и/или рязко пови-
Секретаря на Община Кричим -
шаване на температурите, предизвикващо по-бързо от оби-
Величка Беличева- Бучова. Сти-
чайното снеготопене, е възможно да се повиши критично
ховете и песните посветени на
нивото на водите в р. Въча, което да доведе до интензивен
Левски, накараха всички за по-
речен отток с опасност от преливане на реката.
реден път да тръпнат и съпрежи-
Ръководството на община Кричим предприема своевре-
вяват живота и делото на Дякона.
менно необходимите превантивни мерки за предотвратя-
ване и намаляване на евентуалното опасно въздействие на
водите.
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА,
ученици от НУ „Св. св. Кирил и Методий”,
При наличие на критична ситуация и опасност от прели-
МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА
НУ „Васил Левски”, СОУ„П. Р. Славейков”,
ване на река Въча, населението ще бъде уведомено свое-
творчески кръжоци при Общински младеж-
временно с непрекъснат звуков сигнал от акустична сире-
Всеки работен ден от 20.02.2012 г. /поне-
ки дом, както и потребителите на ЦОП - гр.
на с продължителност 3 минути, заглъхване и с период на
делник/ до 01.03.2012 г. /четвъртък/, в лек-
Кричим и Дневен център за стари хора.
повторение 8 минути.
ционната зала на НЧ „Пробуда - 1912 г.” гр.
На 1-ви март, по стара българска тради-
При обявена евакуация на населението, сборните цен-
Кричим ще се проведе традиционен благот-
ция всеки подарява на своите близки марте-
трове за организирано извозване в зависимост от района
ворителен пролетен базар на ръчно израбо-
ница за здраве, дълголетие, късмет и изоби-
на местоживеене, са както следва:
тени мартеници, организиран от Община
лие. Нека този прекрасен символ, който ще
- СОУ „П. Р. Славейков”
Кричим и НЧ „Пробуда - 1912 г.”. Приходите
подарим на обичани от нас хора, бъде заку-
- НУ „Васил Левски”
от благотворителното мероприятие ще ста-
пен от благотворителния базар в читалище-
- НУ „Св. св. Кирил и Методий”
нат част от средствата предназначени за деца
то и заедно да направим децата в неравнос-
- Дневен център за възрастни хора
в неравностойно положение от нашия град.
тойно положение по-щастливи и обичани.
- Стадион „Христо Ботев”
Мартениците ще бъдат изработени от де-
цата при ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ „Ралица”,
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2012
КОлеДНАтА ИНИЦИАтИВА НА ОБЩИНА
УВАЖАЕМИ
СЪгРАЖДАНИ,
КРИЧИМ ДАДе ДОБЪР РеЗУлтАт
Община Кричим издава
карти със знак „Инвалид” за
Благотворителността е жива
безплатно паркиране на хора
в сърцата на хората в нашият
с увреждания. Картите са
град. Доказателство за това са
по образец на Европейската
набраните средства от колед-
общност. Важат за преферен-
но-благотворителната кампа-
От 03.10.2011 годи-
циално паркиране в паркинги
ния инициирана от ръковод-
на телефон 112 прие-
и „Синя зона” не само в цяла-
ството на Община Кричим в
ма всички сигнали за
та страна, а и на територията
която персонално се включиха
спешни случаи. Неза-
на целия Европейски съюз.
Кметът на общината г-н Ата-
висимо дали набира-
Съгласно Заповед №РД 15-
нас Калчев, заместник кме-
ме 150, 160 или 166,
00-31 от 21.01.2012 г. на Кме-
товете: г-жа Маринова и г-жа
нашето обаждане ще
Ристемова, както и служите-
та на община Кричим, пра-
воимащи лица са:
се пренасочва към
лите на общинската админи-
- Деца над 6 /шест/ годиш-
единния номер.
страция. Общинските съвет-
на възраст с респективно
ници, а именно: г-жа А. Хад-
ограничени възможности за
жиева, г-н А. Димитров, г-н
Познатите ни номера
социална адаптация - с над
Р. Тонов, г-жа И. Петлешко-
все пак няма да бъ-
50% увреждане;
ва, г-жа Н. Александрова, г-н
ки поставянето им по техни-
неравностойно положение.
дат спрени изведнъж
- Лица с увреждане на оп-
Т. Тодоров, г-н Й. Недев, г-н
те търговски обекти.
Добър резултат даде и ор-
и ще продължат да ра-
орно-двигателния апарат - с
П. Тодоров, г-н К. Величков,
По повод Коледа се възо-
ганизираният Коледен Бла-
ботят, докато всички
над 50% увреждания;
г-н В. Кузев, г-н Б. Попов и г-н
бнови и един от традици-
готворителен Базар, на кой-
граждани привикнат
- Лица с над 90% всякакви
С. Чолаков също подкрепиха
онните български обичаи -
то гражданите имаха въз-
с телефон 112.
увреждания.
тази инициатива и направиха
коледуването. Под ръковод-
можност да си закупят ко-
своите дарения.
ството на г-жа Ткачова на-
ледни сувенири, украси и
Правоимащите лица по-
Спешният телефон се
Като част от тази благотво-
връх празника малките ко-
мотиви изработени от деца-
дават заявление по образец,
избира без код от ста-
рителна кампания по търгов-
ледари, пременени в праз-
та на Кричим.
придружено от следните до-
ционарни и мобил -
ските обекти на територията
ничното си облекло обхо-
Общата сума набрана от
кументи:
на града бяха разположени ку-
диха града пеейки своите
всички коледни инициативи
ни телефони , а ус -
1. Копие на лична карта на
тии за набиране на средства,
песни и пожелавайки здра-
през 2011 година е 1 327.80
лугата е денонощна
правоимащите лица;
за което ръководството на Об-
ве, щастие и плодородие. С
лева. Средствата ще бъдат
и безплатна в цялата
2. Копие на ЕР на ТЕЛК /
щина Кричим изказва своите
щедрото си дарителско дело
разпределени по равно за
страна.
експертно решение на ТЕЛК/;
искрени благодарности към
малките, коледари също до-
децата в неравностойно по-
3. Копие на свидетелство за
всички управители на фир-
казаха своето изключително
ложение и по тяхна воля ще
регистрация на автомобила;
ми, които оказаха съдействие
благородство и загриженост
им се закупят нужните дре-
4. Актуална снимка на ли-
и бяха съпричастни в дарител-
и дариха събраните средства
хи, учебници или други по-
цето с размери минимум
ската инициатива позволявай-
от коледуването за децата в
собия.
4/3.5 см;
5. Пълномощно /при необ-
ходимост - ако заявлението
УВАЖАЕМИ СЪгРАЖДАНИ,
не се подава от заявителя/;
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
6. Справка за липса на за-
дължения към община Кри-
Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 37 „в” от Закона за собствеността и ползването на
БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
чим.
земеделските земи стартира информационна кампания, относно сключването на спора-
032/643 854
зумения за ползване на масивите за съответните землища към общината за стопанска-
Такса не се заплаща. Сро-
та 2012/2013 година.
кът за издаване на картите е
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ
В споразуменията могат да участват всички общественици и/или ползватели на зе-
30 дни.
В УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”
меделски земи, които са декларирали в ОСЗ по местонахождение на имота формата на
стопанисване и начина на трайно ползване на земеделските земи и са заявили желание
- 032/ 602 983, 602 984
Заявления се приемат в Об-
за участие в споразумение.
щинския център за услуги и
Срокът за подаване на декларации от собствениците, съгласно чл. 69 и заявления от
информация, административ-
СПЕШЕН ХИРУРГИ-
ползватели по чл. 70 от ППЗСПЗЗ е 31 май 2012 година.
на сграда на община Кричим,
ЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ -
ет.1, стая №13, всеки работен
032/ 963 942
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОБЩИНСКА
ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гР. СТАМБОЛИЙСКИ ИЛИ НА ТЕЛ. 0339/64026
от 13.00 ч. до 17.00 ч.
СПЕШЕН ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В
ОРБ - 032/ 963 943
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКО-
- от граждани на Република България - няма
НА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
- от фирми - няма
ЗА 2011 гОДИНА
- от неправителствени организации - 2 броя
4. По вид на заявлението:
През 2011 година в Община Кричим са постъпили общо 2/две/
- Писмени - 1 брой
Заявления за достъп до обществена информация. От тях - 1 в пис-
- Електронни - 1 брой
мена и 1 /едно/ в електронна форма. Двете постъпили заявления са
5. По вид на информацията:
официално заведени в електронния регистър за достъп до инфор-
- официална информация - 1 брой
мация, който е специално обособен в деловодната система ДЕЛО.
- служебна информация - 1 брой
Заплащането на разходите за достъп до обществена информа-
6. По теми:
ция може да стане в касата на Община Кричим или по банков път.
- упражняване на права или законни интереси на гражданите - 1 брой
Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2010
- отчетност на институцията - 1 брой
МВР - ПЛОВДИВ - 112;
г. са архивирани и се съхраняват в деловодството на Община Кри-
7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2011 г.:
032/ 625 273
чим, намиращо се в сградата на общината, стая № 13. Води се ос-
- предоставяне на свободен ДОИ - 1 брой
вен електронният регистър и регистър на хартиен носител, нами-
- предоставяне на частичен ДОИ - 1 брой
КАТ - АВТОПРОИЗ-
ращ се при експерт „Информационно - аналитични политики”, стая
- уведомление на заявителя за липса на исканата обществена ин-
№ 25, ІІ- ри етаж в сградата на общината.
формация, не се предоставя по реда на ЗДОИ
- няма
ШЕСТВИЯ - 112;
Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Община Кричим през
8. Срок за издаване на решението за ДОИ:
032/ 932 007
2011 г. отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са
- Веднага - 1 брой
разгледани своевременно, след което е взето решение за предос-
9. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през
тавяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата общест-
2011:
ПЛАНИНСКА СПАСИ-
вена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоус-
- Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо не-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 032/
тановения срок за решението.Постъпилите Заявления от субекти
говото съгласие за предоставянето й - 1 брой
624 890, 0887/ 582 061
на правото на ДОИ през 2011 г. са от неправителствени организа-
10. Отказ на Заявителя от предоставени му достъп - няма
ции, а Исканата информация в постъпилите Заявления е относно:
11. Жалби срещу решения за отказ за предоставяне на ДОИ - няма
- упражняване на права или законни интереси на гражданите;
ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
- отчетност на институцията;
Електронният сайт на Община Кричим, предоставя актуална ин-
НОСТ - 112
формация за всички сфери на дейност на Общината, както и инфор-
Процедури за разглеждане и решения за ДОИ
мация, съгласно изискванията на ЗДОИ.
Създадена е секция „Достъп до информация”. Предоставя се
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИ-
1. Постъпили заявления за ДОИ - 2 броя
възможност за приемане и по електронен път на Заявления за дос-
ТА - 032/ 952 290;
2. Оставени без разглеждане - няма
тъп до обществена информация на следния e-mail адрес: kmet_
697 087; 628 677
3. По субекти на правото на ДОИ:
krichim@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2012
3
Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
На 25.01.2012 г. в сградата на общинска админи-
В НУ „Васил Левски” е внедрена система за ав-
страция Кричим се състоя пресконференция във
томатично регулиране на топлинната мощност на
връзка с изпълнението на Договор за безвъзмезд-
котелната инсталация.
на финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010/030,
В ОДЗ „Ралица” е монтирана слънчева инста-
сключен на 13.12.2010 година за проект: „Внед-
лация с капацитет до 1000 литра с цел намаляване
ряване на мерки за подобряване на енергийната
разходите за енергия. Монтирана е и система за ав-
ефективност на Начално училище „Св. Св. Ки-
томатично управление на котли.
рил и Методий”, Начално училище „Васил Лев-
Подменени са съществуващите с нови съвремен-
ски” и Обединено детско заведение „Ралица”,
ни осветителни тела, с което се цели повишаване
гр. Кричим”, финансиран по Оперативна програ-
на енергийната ефективност на осветлението, чрез
ма „Регионално развитие” 2007 - 2013, схема за
намаляване консумацията на електроенергия, както
безвъзмездна финансова помощ Бюджетна линия
и повишаване качествените показатели на осветле-
BG161PO001/4.1-03/2010.
нието в работните помещения и намаляване преки-
Изпълнението на строително-монтажните ра-
те разходи при осигуряване на високи качествени
боти за обновяване на трите учебни заведения по
показатели на работното място.
проекта стартира в края на месец юли 2011 годи-
Целта на проекта е да се подобри материално-
на. По-голямата част от строителството в двете на-
техническата база и обликът на трите учебни за-
чални училища се извърши до 15 септември, с ко-
ведения като се осигурят подходящи съвременни
ето не се наруши по никакъв начин учебно-възпи-
и модерни условия за оптималното протичане на
тателния процес, а в ОДЗ-то приключи в края на
учебно-възпитателния процес.
месец септември.
Направена е топлоизолация на външните сте-
Този документ е създаден в рамките на проект
ни, монтирани са PVC водосточни тръби, изцяло
Внедряване на мерки за подобряване на енергийна-
е подменена дървената дограма, положен е топло-
та ефективност на Начално училище „Св. Св. Ки-
изолационен материал, хидроизолация, подменена
рил и Методий”, Начално училище „Васил Левски”
е дъсчената обшивка на покривите и са препокри-
и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кри-
ти с керемиди трите учебни заведения.
чим по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/030,
В НУ „Св. Св. Кирил и Методий” е внедрена
който се осъществява с финансовата подкрепа
система за автоматично регулиране на топлинна-
на Оперативна програма „Регионално развитие”
та мощност на котелната инсталация, монтиран е
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
комбиниран котел нафта-газ. Изграден е площад-
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ця-
ков газопровод, като част от схемата за изгражда-
лата отговорност за съдържанието на докумен-
не на газоразпределителна мрежа в град Кричим и
та се носи от община Кричим и при никакви об-
включването на всички обществени сгради в нея и
стоятелства не може да се счита, че този доку-
е разработена вътрешната газопроводна инстала-
мент отразява официалното становище на Евро-
ция на котелната централа.
пейския съюз и Управляващия орган.
стАРтИРА ИЗПЪлНеНИетО НА ПРОеКт „сПеЦИАлНИ В
ОБРАЗОВАтелНИте ПОтРеБНОстИ, еДНАКВИ В ОБЩестВОтО”
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0021
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
През текущият месец в община Кри-
то и осигуряване на възможност за най-
част от обществото.
нали свои връстници, да развият своя по-
чим старира изпълнението на проект
доброто обучение в тях.
С изпълнението на дейностите по про-
тенциал, да овладяват умения и способ-
„Специални в образователните потреб-
Основните дейности в проекта включ-
екта се очаква подобряване на образова-
ности, даващи им възможност за актив-
ности, еднакви в обществото”на обща
ват:
телния процес за децата със специални
но участие в живота на обществото. За-
стойност 91 580.67 (деветдесет и една
- Подобряване на вътрешната училищ-
образователни потребности в Община
ложените в проекта дейности доприна-
хиляда, петстотин и осемдесет, шестде-
на среда, чрез закупуване на учебно-тех-
Кричим, чрез:
сят за достигането на тази цел, като об-
сет и седем лева). На 16.01.2012 г. бе по-
ническа апаратура, специфични дидак-
- повишаване квалификацията на учи-
хващат основните участници в процеса:
дписан договора по проектно предложе-
тически материали за децата със СОП,
телите, които работят с тези деца, чрез
децата със специални образователни по-
ние BG051PO001-4.1.04-0021 по схема за
учебни помагала, софтуер и пособия;
организиране на тренинг - семинари,
требности, родителите на тези деца, учи-
предоставяне на безвъзмездна финансова
- Обучение на учители, чрез провеж-
засилване партньорството при работа
телите обучаващи децата, служителите
помощ BG051PO001-4.1.04 „Подпомага-
дане на тренинг - семинари за работа с
с ресурсни учители, психолози, лого-
на ресурсен център - гр. Пловдив и ця-
не на обучението на деца и ученици със
деца със СОП;
педи и др.;
лото общество на община Кричим. Реа-
специални образователни потребности”
- Организиране на срещи, беседи и
- подобряване на вътрешната среда в
лизирането на проекта ще спомогне за:
по Оперативна програма „Развитие на
др. мероприятия с родителите на деца-
общинската образователна инфрастурк-
- интегриране на учениците със СОП в
човешките ресурси” към Министерство
та със СОП;
тура чрез закупуване на учебно - техни-
общообразователните училища;
на образованието, младежта и науката.
- Включване на децата със СОП в из-
чески средства, апаратура и дидактиче-
- коригиране и компенсиране проти-
Водеща организация: Община Кричим
вънкласните форми на обучение и клу-
ски материали, необходими за обучение-
чането на основните психични процеси;
Период на изпълнение: 12 месеца
бовете в детските градини и училищата;
то на децата със специални образовател-
- социална адаптация на учениците,
Партньори:
- Работа с всички деца и ученици за
ни потребности;
професионално ориентиране и подго-
1. Начално училище „Васил Левски”
двустранно приемане на различията по-
- организиране и участие на децата в
товка за трудова дейност;
- гр. Кричим
между им, толерантност и взаимоува-
училищната и извънучилищната дей-
- промяна в общественото мнение за
2. Начално училище „Св. св. Кирил и
жение.
ност;
децата със СОП и активно ангажиране
Методи” - гр. Кричим
Реализирането на дейностите по про-
- провеждане на срещи, семинари, обу-
на родителите в образователния процес.
3. Средно общообразователно учили-
екта на територията на община Кричим
чения на родители за преодоляване на
Проектът отговаря в пълна степен
ще „Петко Рачев Славейков” - гр. Кри-
ще доведе до подобряване условията за
страха от признаване на проблема, че де-
на нуждите на децата, техните родите-
чим
обучение на децата със специални обра-
цата им са със специални образователни
ли, учителите и обществото като цяло,
4. Общинско детско заведение „Неза-
зователни потребности и създаване на
потребности;
а именно:
бравка” - гр. Кричим
предпоставки за пълноценното участие
- работа с цялото общество за промяна
- Специфичните нужди на децата със
5. Общинско детско заведение „Рали-
в обществото на тези деца и правото им
в нагласата към децата със СОП;
специални потребности са: превенция /
ца” - гр. Кричим
на достоен труд и живот. Чрез изпълне-
- работа с децата със СОП и други-
ранна диагностика/, медицински услу-
Основната цел на проекта е създаване
нието ще се подпомогне тяхното успеш-
те деца за двустранно приемане на раз-
ги, консултиране, финансови /помощни
на условия за включване в образовател-
но интегриране в обществения живот,
личието.
средства и консумативи/, социални и об-
ния процес на деца със специални обра-
както и дейното им участие в него и ще
Деца със специални образователни по-
разователни потребности;
зователни потребности в масовите учи-
се промени отношението на родителите
требности са деца с нарушения в разви-
- Специфичните нужди на родителите
лища и детските градини, достигане на
и нагласата им да не признават, че тех-
тието, с различни физически, сензорни,
на деца със специални потребности са
по-високо качество на образованието,
ните деца са със специални образовател-
интелектуални и комуникативни пробле-
свързани с необходимостта от консулти-
възможно най-добрата социална инте-
ни потребности. Друг очакван резултат е
ми, от които произтичат трудности в обу-
ране и подкрепа на семейството, подпо-
грация и приобщаване към средата в ма-
промяна на обществената нагласа за не-
чението. Те имат право да участват в об-
магане за възстановяването, социализа-
совото училище и детските градини, как-
приемане на тези деца като пълноценна
разователния процес, както всички оста-
цията и интеграцията на детето.

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ФЕВРУАРИ 2012
ДеН НА РОДИлНАтА ПОМОЩ
21.01.2012 г. - Деня на ро-
подаръци от община Кричим,
на благодарност на младите
дилната помощ, известен у
а майки-героини букети.
майки към бабата -акушерка.
нас още като Бабинден, беше
Почетни гости на търже-
Ритуалът се прие от публика-
отбелязан с празничен кон-
ството бяха дългогодишни-
та с много интерес и веселие.
церт организиран от НЧ „Про-
те акушерки: Кети Чилинги-
В концерта взеха участие
буда-1912”гр.Кричим със съ-
рова, Йорданка Благоева, Бо-
хорът от Дневен център за
действието на Община Кри-
жана Петлешкова и многодет-
възрастни хора, г-жа Димит-
чим.
ните майки с по три съкрови-
рия Ткачова, самодейни със-
Поздрав послучай празника
ща в дома си: Петя Стойчева,
тави от читалището и мла-
поднесе г-жа Ристемова, зам.
Силвия Шопова, Алиона Фа-
дежки дом.
кмет на общ ина Кричим. Тя
лаха , Деяна Хаджиева, които
Участниците получиха за-
бе орисница на първото но-
са достойни за пример и под-
служени аплодисменти от
вородено бебе за 2012 г.- Ата-
ражание в нашия град. Май-
препълнената зала и по пар-
нас Димитров Росенов, с май-
ките символично гостуваха
ченце вкусна питка, предоста-
ка Мария Рангелова Росено-
на акушерките и им поднесо-
вена с любезното съдействие
ва. Малките щастливци - бебе
ха дарове в знак на уважение.
на община Кричим.
2012 и последното новороде-
Г-жа Кети Чилингирова -
Празникът завърши с кръш-
но за 2011 г. - Джем Сали Бай-
дългогодишна акушерка в на-
но българско хоро на площада
рямчев, с майка Евгения Зла-
шият град, пресъздаде един
под съпровода на гайдаря Ге-
ткова Байрямчева, получиха
мил ритуал, в знак на сърдеч-
орги Маринов.
НА гОстИ В РОДНАтА
БИБлИОтеКА
На 19.01.2012 г. специални
отеката, с разнообразната ли-
че учители да провеждат сво-
гости на библиотеката при НЧ
тература по тематични отдели
ите открити уроци на място в
„Пробуда - 1912 г.” бяха вто-
както и услугите, които пред-
читалището, там където уче-
рокласници от НУ „Св. Св.
лага информационния център
ниците ще имат възможност
Кирил и Методий” и техни-
разкрит при изпълнението на
да попаднат в чудния и нео-
те родители. На проведена-
проект „Глобални билиотеки
бятен свят на книгите, да усе-
та родитело-ученическа сре-
България”. Предоставената
тят с всичките си сетива неиз-
ща, учениците изявиха свои-
информация предизвика инте-
черпаемите възможности за
те знания и умения по българ-
реса на присъстващите и до-
знания, които дават книгите
ски език, придобити през пър-
веде до записване на нови чи-
при общуване с тях, да усе-
вия срок на учебната година.
татели в библиотеката.
тят красотата и звучността
В края на мероприятието
Стремежът на персонала в
на българския книжовен език
гостите бяха запознати с пра-
библиотеката е да се предиз-
по един естествен и неприну-
вилата за ползване на библи-
вика траен интерес и все пове-
ден начин.
КОлеДНО тЪРЖестВО В НЧ „ПРОБУДА 1912”
На Коледа - като на праз-
с пресъздаването на чудни-
та питка. Останалите си по-
ник! Под този надслов на
те обичаи и традиции, с ко-
желаха следващия път да са
19.12.2011 г. в малката зала
ито е богат български фолк-
новите късметлии и прдъл-
на читалището се организира
лор. Детския театрален със-
жиха веселбата с танци, пес-
коледно тържество за децата
тав поздравиха присъства-
ни, гатанки и забавни игри.
самодейци към НЧ „Пробуда
щите със сценката „Елхица”,
За достойното представяне,
- 1912 г.”.
а възпитаниците на школата
както през годината, така и
Веселото тържеството за-
по пиано бяха най-щастливи,
на тържеството, всички мал-
почна под звуците на песен-
защото тази година на тях се
чугани получиха лакомства
та „Тиха нощ” и продължи
падна паричката от коледна-
лично от Дядо Коледа.
На 16.12.2011 г. персоналът на библиотеката при НЧ
„Пробуда - 1912 г.” представи в лекционната зала на Чи-
талището богато илюстрована презентация за зимните
празници пред учениците от НУ „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий”. Децата се запознаха със символите, традициите
и различните чествания в българския календар. Бе под-
готвена и забавна викторина, на която за колективните
отговори всички получиха награди - вкусни бонбони.
На 20.01.2011 г. на гости в библиотеката бяха децата
от детския театрален състав при Читалището. Благо-
УВАЖАЕМИ СЪгРАЖДАНИ,
Искренно се надяваме на Вашата реална
дарение на техниката, придобита по Програма „Глоб@
подкрепа и активност, така че с действията
лни библиотеки”, всички имаха удоволствието да изгле-
През 2012 година НЧ „Пробуда - 1912 г.”, гр.
си да приобщим различните възрастови по-
дат записа от Коледното тържество, в което взеха учас-
Кричим, ще чества своя 100-годишен юбилей.
коления от нашата община към идеята, че
тие. Малките театрали с интерес следяха мизансцена и
За тържественото отбелязване на юбилея
българският народ е влязъл в голямото ев-
собствените си актьорски изяви в тържеството. Напра-
се обръщаме към Вас, жителите на община
ропейско семейство със своята духовна кул-
вените от самите тях анализи за артистично поведение
Кричим, за творчески идеи, виждания, пред-
тура и идентичност.
на сцената, е важен момент за подготовката и репети-
ложения или мероприятия посветени на бе-
Вашите предложения може да отправяте в
циите за новата постановка „Ян Бибиян” по Елин Пе-
лежитата годишнина.
устна или писмена форма при секретаря на
лин, която подготвят. С подобни инициативи се цели да
Най-интересните и атрактивните, но реа-
читалището - г-жа Зайцева, в библиотеката,
бъде подпомогната дейността на самодейните състави
лизуеми Ваши предложения, ще бъдат разра-
както и на електронната поща на читалище-
за по-успешната им реализация.
ботени и включени в юбилейните тържества.
то: probuda_krichim@abv.bg.