ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2009
Ще ремонтират покрива на параклиса
на манастира "Света Богородица"
Със съдействието на
бившия народен предста-
вител от ПГ на НДСВ и
заместник председател
на комисията по правата
на човека и вероизпове-
данията към Народното
събрание Г-н Рупен Кри-
корян и общинският съ-
ветник при Община Кри-
чим Г-н Костадин Велич-
ков от бюджета на Дирек-
ция
„Вероизповедания”
към Министерски Съвет в
бюджета на Община Кри-
чим през месец юни 2009
година постъпиха 5000
лв за ремонт на покрива
на параклиса на манастир
„Света Богородица” - гр.
Кричим.
Предполага се пред -
видените ремонтни дей-
ности да приключат до го-
лемият християнски праз-
ник „Света Богородица”
който е на 15 август.
През миналата година
от Дирекция
„Вероизпо-
ведания” към Министер-
ски Съвет пак със съдей-
ствието на Д-р Рупен Кри-
корян бяха отпуснати и
средствата за изграждане
на място за отдих /бесед-
ка/ в двора на манастира.
Винаги когато помислим за
не и възпитание. През минала-
определеното си място, защо-
пазим всичко като свое. При-
красотата на природата в Об-
та година се направиха разходи
то не малко пъти сме ставали
зоваваме за активна граждан-
щина Кричим, неминуемо в
за 7 500 лв. за да може центъ-
свидетели как кошовете са бу-
ска позиция от всички жите-
нашето съзнание изпъкват без-
ра на града да се озелени с веч-
тнати в реката, на земята или
ли на нашият град за опазва-
бройните неприятни гледки,
но зеленият храст - лигуструм.
са запалени.
не на имуществото на Общи-
които са дело на несъвестни
Вече около 70 корена от храстa
Макар поставените контейне-
на Кричим. При констатиране
граждани. Въпреки всички уси-
са изкоренени и липсват.
ри, около лечебните извори и
на закононарушители подавай-
лия на ръководството на общи-
Що се отнася до чистотата в
направените беседки за отдих
те Вашите сигнали в Общин-
ната да се промени визията на
града още има каво да покажем,
по пътя за местността Козни-
ска Администрация на тел: 22-
откритите пространства и гра-
като съвест, заинтересованост и
ца и Черешово там също мал-
50 или 20-83. На нарушители-
дът ни да придобие европейски
начин на мислене.
ко хора пазят природата и из-
те ще се прилагат строги санк-
вид това трудно се осъществя-
Навсякъде са поставени кон-
хвърлят отпадъците си наоколо.
ции за унищожаване на общин-
ва. Пазенето на зелените хра-
тейнери за разделно сметосъ-
Уважаеми съграждани, За по-
ска собственост.
сти и тревни насаждения е едно
биране или тип „Бобър”. Еже-
реден път отправяме апел към
За да бъде нашият град по-ху-
от най-малките добродетели, за
дневно се налага почистването
всички Вас.
бав утре, ние днес трябва да се
което се изисква воля, разбира-
около тях и поставянето им в
Нека привикнем себе си да
погрижим и да го опазим.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2009
От 01.01.2009 година община Кричим започна
205 м2 дограма;
- Организиране и реализация на мероприятия за
изпълнението на утвърдения за 2009 г. проект по
- Почистени и рекултивирани са 5,788 дка не-
подпомагане на деца от социално слаби семейства
НП „От социални помощи към осигуряване на за-
регламентирани сметища;
и деца регистрирани в Детска педагогическа стая.
етост”. В него са обхванати 58 безработни лица, от
- Възстановени са 6,066 дка зелени площи за от-
Освен за заложените по проекта дейности, на база
които 43 лица на месечно социално подпомагане и
дих
процент безработица и брой безработни лица на
15 квалифицирани работници. Целта на проекта е
От 01.01.2009 г. до 30.06. 2009 г. са реализира-
месечно социално подпомагане, за аварийни дей-
да се намали безработицата в общината, да се про-
ни и:
ности при зимни условия ни бяха одобрени след-
менят трудовите навици и мотивацията за трудова
ІІІ. Четири дейности по охрана, поддръжка и дру-
ните работни места:
заетост на наетите по програмата лица, а така също
ги с часови измерител.
- за периода
01.01.2009 - 31.03.2009 г. - 20 ра-
подобряване на постигнатите през 2008 г. резулта-
- Поддържане на котли и парни инсталации: Об-
ботни места
ти и на жизнената среда в Общината.
щината не разполага с щат за поддръжка на котли
- за периода 15.01.2009 г. - 31.03.2009 г. - още 15
От 01.03.2009 г. до 30.06.2009 г. с проекта се ре-
и парни инсталации в Социалния дом, поради кое-
работни места
ализираха следните видове дейности:
то това е възложено за извършване от 1 лице;
- за периода 19.01.2009 - 28.02.2009 г. - още 5
І. Дейности с комунално-битов характер:
- Поддържане на сгради общинска собственост;
работни места.
- Лятна поддръжка на 900 м улична мрежа
- Поддръжка на ел. инсталации в сгради общин-
С писмо № УЗ-1464/27.03.2009 г. на Дирекция
ІІ. Дейности с траен характер:
ска собственост
„Регионална служба по заетостта” гр.Пловдив
- Ремонтирани са 938 м2 тротоари; отляти са 3 612
- Екопатрули
и съгласно указания на Агенция по заетост-
бр. бетонови блокчета.; Направена е 718,44 м2 на-
ІV. Четири социални дейности:
та гр. София заетостта на 29 работните мес-
стилка от бетонови блокчета; Почистени са 612,44
- Социоконсултантски услуги
та в аварийни дейности при зимни условия бе
м напоителни канали;
- Съдействие при програмите срещу наркомани-
удължен до 30.04.2009 г. а с писмо № АППТ-
- В сградите общинска собственост е извърше-
ята и алкохолизма
548/24.04.2009 г. на Дирекция „Бюро по труда
но следното: Вътрешно боядисване с латекс на 1
- Оказване на помощ в работата с ромската общ-
- Родопи” гр. Пловдив срока на същите бе удъл-
047 м2 на стени и тавани и блажно боядисване на
ност;
жен до 31.05.2009 г.
СИНТЕТИЧНИ НАРКОТИЦИ - ЕКСТАЗИ
Продължение от Информационен
та възбуда от този наркотик кара хо-
симост се проявява като навик на хро-
зъка да забравят как да се чувстват до-
бюлетин Май-2009 г.
рата да танцуват с часове. Тези ефек-
нично приемане.
бре без него. И това се превръща в ис-
Синтетичните наркотици са пси-
ти обикновено започват 20-30 мину-
Когато дрогата започва да „отпус-
тински проблем. Може би най-добра-
хоактивни вещества, които не съдър-
ти след поглъщането и траят 3-6 часа.
ка”, сиреч действието й да се изчерпва,
та причина да вземеш решение да не
жат субстанции от естествен произ-
може да се почустват нервност, неси-
изполваш наркотици е, че те могат да
ход. Най - популярните представите-
Внимание! Опасност за живота!
гурност, затягане на челюстта, сърце-
отнемат свободата ни. Това е основ-
ли на тази група са таблетките „Екс-
При много млади хора учестена-
биене, потене, гадене. Има случаи на
ната опасност, свързана с наркотици-
тази”, които спадат към тъй наречени-
та сърдечна дейност след поглъщане-
налудни представи и объркване. Мно-
те да забравим как да бъдем щастли-
те дизайнерски или клубни наркотици.
то на „Екстази” води до претоварване
го зависи от състава на наркотика и от
ви такива, каквито сме.
„Екстази” е смес от психоактив-
и инфаркт на сърцето. Възможен е и
състоянието, в което се намира консу-
ни субстанции, производни на амфе-
смъртен изход.
маторът. След интензивното чувство
Има много начини да кажеш „НЕ”
тамините, която включва синтетич-
Друго усложнение с висок риск за
за конфорт и еуфоричност настъпва
на наркотиците:
на дрога, наречена MDMA /3,4 мети-
живота е мозъчният кръвоизлив вслед-
дълбок срив. Честата употреба причи-
Просто кажи:
лен-диоксиметамфетамин/. Притежа-
ствие на повишеното кръвно налягане.
нява нарушения на съня, концентраци-
„Добре съм! Нямам нужда!”
ва ефекти и на стимулант, и на халю-
Най-сериозната опасност при полз-
ята и паметта, депресии, както и трай-
Това наистина е така и ти го знаеш.
циноген. Субстанцията е бяла на цвят,
ването на „Екстази” силното покач-
ни и необратими увреждания на учас-
За контакти и информация:
но таблетките могат да бъдат с различ-
ване на телесната температура, дос-
тъци от мозъка.
Община Кричим
ни цветове, форми и размери. Различ-
тигаща при някои потребители до 42о
Местна комисия за борба срещу про-
ните екстази таблетки съдържат раз-
С. Организмът се обезводнява, а чув-
Законът
тивообществените прояви на мало-
лично количество MDMA. Възможно
ството на жажда е претъпено. Могат
„Екстази” е забранено вещество. Не-
летните и непълнолетните /МК-
е MDMA дори да липсва! Това оказва
да се появят конвулсии, повръщане,
законно е да се произвежда, притежа-
БППМН/
голямо влияние върху силата на ефек-
да се стигне до бъбречна недостатъч-
ва и продава.
Председател на МКБППМН - инж.
тите на дрогата.
ност, както и до спиране на сърдечна-
Крайно нежелателно е, но ако все
Нуржан Ристемова
Внимание! Под името Екстази в
та дейност с последващи кома и смърт.
пак се случи да вземете екстази
тел. 03145/ 24 - 51
много случаи у нас се предлагат десет-
Налудностите и халюцинациите, ко-
За да избегнете обезводняването и
Секретар на МКБППМН - инж.
ки други вещества! И тъй като „Екс-
ито се явяват при някои хора, ги пра-
претоплянето, особено когато танцува-
Светлана Рангелова
тази” не се купува от аптеката, някои
вят опасни не само за тях самите, но
те, правете си почивки и пийте сокове,
тел. 03145/ 22 - 59
от фалшификатите са силно токсични.
и за околните.
вода по половин литър на всеки час.
Център за обществена подкрепа
В никакъв случай не пийте алкохол.
гр. Кричим тел. 03145/ 20 - 59
Ефектите
„Екстази” не са хапчета за настро-
Не зависимо от усещането, които
Дирекция „Социално подпомагане”
Потребителите вземат тези хапче-
ение, а твърда дрога
тези вещества ни карат да изпитваме,
- гр. Стамболийски,
та, за да усилят чувството за съпри-
Под въздействието на „Екстази” е
е важно да помним, че чувствата, кои-
Отдел „Социална закрила” - гр.
часност с другите и да повишат чувст-
възможно да настъпи обърканост, де-
то предизвикват са изкуствени и фал-
Кричим,
вителността си към заобикалящия ги
зориентация, страхове, пристъпи на
шиви. Те отминават с действието на
Главен експерт „Закрила на детето”
свят. Звук, цвят и чувства могат да из-
паника, депресия и по-рядко психо-
веществото. Същественото е, че нар-
- Димитринка Тодорова
глеждат доста по-силни. Енергийна-
тични състояния. Психическата зави-
котикът може да накара тялото и мо-
тел. 03145/ 34 - 95

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2009
3
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че от 01.07.2009 г., се приемат молби
за включване на децата ви в Обединено Детско Заведение
Стартира набирането на проектопредложения по
- гр. Кричим.
мярка 312 от Програмата за развитие на селските ра-
Молбите се подават до директора на ОДЗ “Незабравка”
йони. Мярка 312 е „Подкрепа за създаване и разви-
или ОДЗ “Ралица”, придружени със следната документация:
тие на микро-предприятия”. Финансовата помощ е
- декларация за липса на задължения към Община Кри-
предназначена за новорегистрирани или съществу-
УВАЖАЕМИ
чим /от двамата родители, издава се от Общинска адми-
ващи микропредприятия, работещи в неземеделски
СЪГРАЖДАНИ,
нистрация/
сектори в общини от селските райони / тук попада и
- документ удостоверяващ местоработата и работното
Община Кричим/. Мярката подпомага неземеделски
Във връзка с въвежда-
време на родителите /при наличие/
нето на централизиране
- копие от акта за раждане на детето
микропредприятия за инвестиции за създаване или
на системата за спешни
- копие от личните карти на родителите
развитие на неземеделски дейности. Подпомагат се
повиквания на тел. 150
Молбите се приемат всеки работен ден от 8.00 до 17.00
проекти, които допринасят за постигане цели на мяр-
Ви информираме, че счи-
часа в ОДЗ “Ралица” и ОДЗ “Незабравка”.
ката. Целите са:
тано от 08.06.2009 г. от
Заявления с липса на някои от горепосочените докумен-
- насърчаване на растежа и създаване на нови работ-
16.30ч. всички повиква-
ти няма да бъдат приемани.
ни места в микропредприятия за неземеделски дей-
ния постъпват в Районна
ности в селските райони,
координационна центра-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
- насърчаване на предприемачеството в селските
ла - гр. Пловдив.
райони,
За приемане на повик-
- насърчаване развитието на интегриран туризъм в
ване за оказване на спеш-
селските райони.
на медицинска помощ са
ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!
валидни само тел. 150 и
За подпомагане могат да кандидатстват физически
тел. 112. Съществуващи-
лица, еднолични търговци и юридически лица които
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
те до момента други те-
не извършват земеделска дейност и отговарят на из-
ОБЩИНА КРИЧИМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧ-
лефонни номера няма да
КИ ФИРМИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КО-
скванията.
функционират.
ИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ
Безвъзмездното финансиране е в размер на 70% от
ФИНАНСОВОТО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА
стойността на проекта който се изготвя от кандидата.
ОБЩИНСКА
НА ГРАДА. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА НАПРА-
За повече информация: www.mzh.government.bg
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЯТ СВОИТЕ ДАРЕНИЯ ПО ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТ-
КА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ИЛИ ПРИ СЕКРЕТАРЯ НА
ОБЩИНАТА. НЕКА ЗАЕДНО ПРЕВЪРНЕМ ПРАЗНИКА
НА ОБЩИНАТА В ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯ-
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛИ
ВАНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ!!!
на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 03145/ 20-83
за избиране на народни представители на 05.07.2009 г.
Населено място: гр. Кричим, Община Кричим
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Избирателен район: Пловдивски № 17
- Брой на избирателите в основните и допълнителните избирателни списъци - 7 330
- Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) - 4 334
СЪОБЩЕНИЕ
- Брой избиратели гласували по електронен път според отбелязванията в графа „Забележки” на избирател-
ния списък - 0
Във връзка с Решение № 128 взето с Протокол № 18 от
22.04.2009 г., на Общински Съвет при Община Кричим през
ЧАСТ І - РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА МАЖОРИТАРНИ КАНДИДАТИ
учебната 2009/2010г. децата на 6 годишна възраст, подле-
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
жащи на задължителна предучилищна подготовка ще се
- Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за мажоритарни кандидати - 4 334
обучават в НУ „Васил Левски” и НУ „Св.Св.Кирил и Ме-
- Брой на недействителните гласове за мажоритарни кандидати - 1 051
тодий”, при спазване и в съответствие с образователните
- Брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати - 3 283
изисквания. Съгласно законовите изисквания в училищата
- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ
могат да се сформират подготвителни класове с полуднев-
№ Кандидат - Наименование на партията/коалицията/инициативния комитет - Брой на получените гласове - %
но обучение за ученици от първи до осми клас.
1. Мария Василева Капон - „Ред, законност и справедливост” - 223 - 6,79
Поради възникналият обществен интерес се проведоха
2. Георги Иванов Цанков - ПП „ЛИДЕР” - 70 - 2,13
множество срещи между ръководството на община Кри-
3. Димитър Николов Лазаров - ГЕРБ - 1 343 - 40,91
чим и родители, които работят и не могат да гледат децата
4. -
5. Никола Георгиев Ликов - Партия АТАКА - 574 - 17,48
си в следобедните часове. На организираните срещи при-
6. Тодор Динков Петков - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 763 - 23,24
състваха и представители от РИО - Пловдив. По закон в
7. -
подготвителните класове не могат да се сформират полу-
8. Нонка Денчева Матова - НДСВ - 117 - 3,56
интернатни групи. След проучване на възможните законо-
10. Дочо Христов Шиков - „БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ” - 8 - 0,24
ви решения на възникналия проблем се стигна до извода,
11. -
че в училищата може да се организира следобедна заетост
12. Георги Георгиев Тупарев - ПП ЗЕЛЕНИТЕ - 7 - 0,21
на деца чрез училищните настоятелства.
13. Донка Запрянова Матева - „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” - 5 - 0,15
Към настоящият момент училище „Св.Св.Кирил и Мето-
15. -
дий” гр.Кричим има готовност и желание да приеме деца
16. Костадин Стоев Ненков - ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) - 3 - 0,09
17. -
на 6 годишна възраст с целодневна грижа за тях, благода-
18. -
рение на действащото Сдружение с нестопанска цел „Учи-
19. Йордан Иванов Бакалов - „Синята коалиция” - 170 - 5,18
лищно настоятелство при Начално училище „Св.Св.Кирил
20. -
и Методий” гр.Кричим. Настоятелството е независимо до-
броволно сдружение създадено за да подпомагане развити-
ЧАСТ ІІ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
ето и материалното осигуряване на училище „Св.Св.Кирил
и Методий”. В него участвуват родители на деца, които учат
- Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кандидатски листи - 4 334
в училището и учители от самото училище. Това са хора,
- Брой на недействителните гласове за кандидатски листи - 153
които работят доброволно и безвъзмездно. Основните при-
- Брой на действителните гласове за кандидатски листи - 4 181
- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
оритети на настоятелството са: изготвяне на проекти и кан-
№ Наименование на партията/коалицията - Брой на получените гласове - %
дидатстване пред финансиращите институции за осигуря-
1. „Ред, законност и справедливост” - 114 - 2,73
ване на допълнителни финансови и материални средства;
2. ПП „ЛИДЕР” - 38 - 0,91
контрол на разходването им; подпомагане изграждането и
3. ГЕРБ - 1 299 - 31,07
поддържането на материално-техническата база; участие
4. ДПС „Движение за права и свободи” - 1 278 - 30,57
при избора на учебници от педагогическият съвет; съдей-
5. Партия АТАКА - 565 - 13,51
ствие и организация за обедно хранене; съдействие за ор-
6. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 618 - 14,78
ганизиране на извънкласни дейности и др.
7. СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА” - 1 - 0,02
За учебната 2009/2010г Училищното настоятелство при
8. НДСВ - 95 - 2,27
10. БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ - 6 - 0,14
Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” ще организи-
11. -
ра възпитанието и заетостта на децата в следобедните ча-
12. ПП ЗЕЛЕНИТЕ - 4 - 0,095
сове като наеме лице, което има опит в работата с деца и
13. „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” - 1 - 0,02
ученици, както и организираното обедно хранене.
15. П.П. „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” - 3 - 0,07
Към момента в НУ „Васил Левски” няма сформирано
16. ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) - 1 - 0,02
училищно настоятелство, заради което децата които ще по-
17. Политическа партия „Национално движение за спасяване на Отечеството” - 2 - 0,05
сещават подготвителен клас там няма да са на целоднев-
18. Български Национален Съюз - НД - 0 - 0
но обучение.
19. „Синята коалиция” - 154 - 3,68
20. „За Родината - ДГИ-НЛ” - 2 - 0,05

4
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - ЮЛИ 2009
Вечер на математиката
На 28.05. 2009 г. учениците от СОУ „П.
теля - от VІ клас.
Р. Славейков”, участници в кръжока по
Аплодисменти получиха и момичета-
„Математика” при ОМД - гр. Кричим с
та Гергана Тодорова, Мария Златарева,
ръководител Ягода Димитрова проведо-
Елиф Халибрямова и Петя Георгиева от
ха „Вечер на математиката”. Те показа-
V клас, които изпълниха песни и танци
ха своите знания и умения по забавен и
за математиката.
интересен начин.
Поздравления и благодарности за цело-
Според известния математик Гаус „Ма-
годишния труд на участниците в кръжо-
тематиката е царица на всички науки”.
ка поднесе тяхната ръководителка Яго-
Царицата и водеща на вечерта Бла-
да Димитрова.
говеста Кукова откри вечерта с ми-
Няма лесни и трудни задачи. Най-често
сли на известни математици на фона
познатите задачи ги подминаваме, а ин-
на песен.
тересните, трудните ни се струват непо-
Задачите бяха поднесени под формата
знати - тези, които ни карат да мислим,
на сценки, забавни игри, викторина, как-
да коментираме всичките си знания и
то и песни и танци, посветени на матема-
да се почувстваме откриватели. Точно
тиката. Победителите в забавните игри-
тези задачи правят математиката инте-
задачи и викторината получиха награди.
ресна наука.
Бурни аплодисменти получиха Симо-
С още по-голямо усърдие трябва да се
на Кадирова в ролята на детето, Наджие
тренира нашият мозък - най-съвършено-
Топалова - бабата, Мехмед Дюлгеров -
то творение на природата, който ни дава
дядото и Мария Маринова - учителката
на нас хората превъзходство над всички
по математика и Исмаил Ходжев - роди-
други обитатели на планетата.
ИНФОРМАЦИОННО ГИШЕ
ЗА ПРЕДПРИЕМАЧА
От началото на месец юни на интернет страницата на
Община Кричим www.krichim.bg успешно заработи нови-
ят продукт ”Информационно гише за предприемача”. Съз-
даването на информационното гише има за цел да подпо-
могне предприемачите и гражданите при осъществяване
на стопанска дейност. Продуктът съдържа синтезирана и
полезна информация за общите процедури по фирмена ре-
гистрация и регистрация на различните правни форми за
осъществяване на стопанска дейност, както и за разкри-
ване на стопански обекти като ново строителство, преу-
стройство и промяна на предназначението. Наръчникът
дава ясна и детайлизирана информация за етапите, през
които предприемачите трябва да преминат, последовател-
ността на процедурите, необходимите документи, таксите,
работното време и адресите на съответните институции.
В информационния продукт е обособена нова част,
включваща подробна информация за възможностите за
финансиране чрез европейските фондове по Национал-
ните оперативни програми и планове - актуални гранто-
ви схеми с условия за кандидатстване, формуляри и на-
соки, които можете да намерите в страницата за новини
и информация в сайта на Община Кричим.
Услугите на информационното гише са предоставени
на всички граждани на Община Кричим безвъзмездно.