В утрото на най – очаквания детски празник 1-ви юни, г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим за пореден път изненада всички деца в детските градини и училищата на града, като подари истински... Поздравителен-адрес на Кмета на община Кричим г-н Атанас Калчев, по случай 24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” Презентация - Изтегли Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена днес на 25.05.2021 год., в 13,30 часа, в... От Сдружение "Балканка" и СНЦ "Олимпик 2002" този път обединяваме усилия и ще се включим в кампанията за пета поред година, като тази година избрахме първо да почистим бреговете на река Въча в... АКТУАЛНО: Във връзка с възникналата ситуация, предизвикана от пандемията на коронавируса, от 06.04.2020г. на сайта на община Кричим е качена платформа, в която работи т. нар. " Чатбот- Скили "...

Кметът Атанас Калчев бе лично поканен в МОСВ да подпише договора

kanalizaciaКметът на община Кричим Атанас Калчев подписа с министъра на околната среда и водите - Нона Караджова, договор за безвъзмездна финансова помощ за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждането на пречиствателна станция на отпадните води. Договорът беше парафиран в МОСВ, в присъствието на заместник-министъра Ивелина Николова и Мария Гичева
- директор „Финанси” в общинска администрация, гр. Кричим. Проектът е на обща стойност над 33 милиона лева и е одобрен за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Съфинансирането от страна на община Кричим е 2 милиона и 855 хиляди лева, стана ясно вчера.Това е най- дългоочакваният проект, не само за администрацията, но и за гражданите, тъй като след неговото реализиране, за кричимци ще се реши проблемът със септичните ями и ще пият чиста вода, заяви кметът на община Кричим Атанас Калчев, след като положи подписа си под документите в екоминистерството.

Отпуснатата сума е безпрецедентна, до момента няма община, спечелила по-голяма от тази за изграждането на канализация и пречиствателна, както и за рехабилитация на водопровод, обясниха запознати.Проблема с липсата на канализация е от жизнено важно значение за гражданите на Кричим, тъй като през годините до настоящия момент са изграждани частично отделни участъци по левия бряг на р. Въча – основно главните колектори и част от второстепенната мрежа. kanalizacia
По десния бряг на реката има изградени частично само главни колектори без второстепенна мрежа, които все още не са пуснати в експлоатация поради липса на пречистващо съоръжение или разрешение за заустване. Общо за гр. Кричим изградената канализационна мрежа възлиза на около 30-35 %. Силно застроената урбанизирана част на града е осеяна със септични ями, които перманентно замърсяват подпочвените води, от което и шахтовите кладенци за питейна вода на помпената станция на Кричим са подложени на компрометиране и замърсяване, което значително влошава качествата на водата за потребление.Немаловажен за всяко домакинство е и въпросът с поддръжката и почистването на септичните ями, което е значителен разход за бюджетите им. Амортизиралата водопроводна система е основна причина за честите аварии и произтичащите от това неудобства за населението, а за ВиК-оператора е значителна загуба на питейна вода, от там спад на събираемостта, допълнително влошаване на качествата на водата. Според кмета изграждането на канализация и рехабилитирането на водопровода по трасето на новоизградената система е важно за развитието и благоустройството на община Кричим. Липсата на канализация до сега ни изправяше пред невъзможност за осигуряване на финансов ресурс за ремонтни дейности по поддръжка на общинската улична мрежа. Привличането на инвеститори също беше затруднено, с оглед факта, че първият въпрос, които задават те е наличие или не на канализация и отрицателния отговор не ги задоволяваше, обясни Калчев. Администрацията вече е готова да започне тръжните процедури за избор на изпълнители, които ще изграждат канализационната, водопроводната мрежа и пречиствателната станция. Крайният срок за реализирането на проекта е 30 месеца.Успехът в привличането на средства се дължи на упоритостта и находчивостта на кмета на община Кричим Атанас Калчев и екипа му, както и на подкрепата на Общинския съвет, коментираха запознати. Големият инвестиционен проект за ВиК и пречиствателна стана възможен, благодарение на получената по ОПОС безвъзмездна финансова помощ в размер на почти един милион лева за разработване на работен проект за ВиК и идеен проект за ПСОВ. Успешното реализиране на този проект беше основната предпоставка, общината да получи покана от МОСВ за кандидатстване за нова безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2021 Всички права запазени.