Община Кричим

На ТП „ДЛС-Тракия“, към ЮЦДП - гр. Смолян са предоставени за управление и стопанисване 27 386 ха държавни горски територии, като част от тях се намират в Община Кричим.

pdfВодени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2019 г. съгласно утвърден Горскостопански план, ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от Вас Община.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.