ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfОтчет по чл. 71 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници / Публикуван на 26.02.2021 г./


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2021 г.

docПриложение № 1 към Решение № 125 - 25.02.2021- зеделски земи

docПриложение № 2 към Решение № 125 - 25.02.2021- тр. насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 125 - 25.02.2021- пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение № 125 - 25.02.2021- пасища, мери, ливади-общо ползване


pdfОтчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 г.

pdfПриложение № 1 към Решение № 30 - 04.02.2020 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 30 - 04.02.2020 - тр. насаждения

xlsxПриложение № 3 към Решение № 30 - пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

xlsxПриложение № 4 към Решение №30 -пасища, мери, ливади-общо ползване


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2019 г.

pdfПриложение 1 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 2 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 3 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.

pdfПриложение 4 към Решение № 358, взето с Протокол 43 от 29.01.2019 г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2018 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2018 г.

pdfПриложение 1 към решение № 258 - 30.01.2018г. - Зеделски земи

pdfПриложение 2 към решение № 258 - 30.01.2018г. - Трайни насаждения

pdfПриложение 3 към решение № 258 - 30.01.2018 г. - Пасища, мери, ливади-индивидуално ползване

pdfПриложение 4 към решение № 258 - 30.01.2018 г. - Пасища, мери, ливади-общо ползване - за стоп. 2016-2017г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2017 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 г.

pdfПриложение 1към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 2 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 3 към Решение № 149 - 24.01.2017

pdfПриложение 4 към Решение № 149 - 24.01.2017


pdfОтчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2016 г.


pdfПрограмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., Приета с Решение № 35 по протокол 4 от 27.01.2016г.

pdfСписък пасища, мери и ливади - общинска собственост за общо ползване

pdfПриложение № 1 към решение № 35 - 27.01.2016 - зеделски земи

pdfПриложение № 2 към Решение № 35 - 27.01.2016 – трайни насаждения

pdfПриложение № 3 към Решение № 35 от 27.01.2016 - пасища,мери -инд. ползване


pdfОтчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., приет с Решение № 34 по протокол 4 от 27.01.2016г.


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2015г.


pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2014Г.


pdfТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ. МЕТЪР ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


pdfРЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ


xlsРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ /Актуализиран на 20.02.2024 г./


xlsРегистър на издадените заповеди на главния архитект на община Кричим за допълване на разрешения за строеж /Актуализиран на 20.02.2024 г./


xlsРегистър на зелените площи на територията на община Кричим, съгл. чл. 63 от ЗУТ /Актуализиран на 29.11.2023 г./


xlsРегистър на разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост /Актуализиран на 29.11.2023 г./


xlsРегистър за частна общинска собственост /Актуализиран на 29.11.2023 г./


xlsРегистър за публична общинска собственост /Актуализиран на 29.11.2023 г./


xlsРегистър на удостоверения  за въвеждане в експлоатация ІV и V категория /Актуализиран на 20.02.2024 г./


xlsРегистър на заповеди за допускане на Подробни устройствени планове /ПУП /Актуализиран на 20.02.2024 г./


xlsРегистър на заповеди за одобряване на Подробни устройствени планове /ПУП /Актуализиран на 20.02.2024 г./

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.