A+ A A-

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Електронните услуги могат да бъдат заявени по един от следните начини:

Чрез подаване заявление на място в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми в сградата на Община Кричим, 4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

Изпращане на заявление по образец чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

Чрез изпращане на заявление по образец, подписано с КЕП по електронен път на електронен адрес: delovodstvo_krichim@abv.bg ;

Изпращане на заявление по образец, подписано с КЕП чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

 

Портал за електронни административни услуги:

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от Общинска администрация - Кричим са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=407

 

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.

Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Кричим.

 

Заявяване на услугата:

Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

Съхранете електронната форма на вашия компютър.

Отворете формата с Adobe Reader.

Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

Попълнете полетата във формата.

След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.

Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация – Кричим.

 

Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ:

Заплащане:

На гише в Центъра за административно обслужване в брой;

На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта;

Заплащането на заявена електронна административна услуга се извършва чрез Портал за електронни плащания

По банков път по сметка на Община Кричим, както следва:

БАНКА „ЦКБ” АД КЛОН „ПЛОВДИВ – БЪЛГАРИЯ”, ОФИС КРИЧИМ - ГР.КРИЧИМ, ПЛ.”ОБЕДИНЕНИЕ” №3

IBAN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00

BIC: CECBBGSF

 

Получаване на готовия документ:

в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми на Община Кричим;

чрез лицензиран пощенски оператор;

чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Община Кричим ©2022 Всички права запазени.