A+ A A-

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfЗаповед № PД-02-09-125 гр. Кричим, 26.03.2021 г.Определяне списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна


pdfЗаповед № PД-02-09-124 гр. Кричим, 26.03.2021 г.Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - гр. Кричим, подлежаща на класификация като служебна тайна съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020г. 


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018г.


pdfРЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


pdfЗаповед № PД-02-09-128 гр. Кричим, 23.03.2020 г.Определяне списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна


pdfЗаповед № PД-02-09-127 гр. Кричим, 23.03.2020 г.Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - гр. Кричим, подлежаща на класификация като служебна тайна съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация


pdfЗаповед № РД 15-00-35 / гр.Кричим 01.02.2016г.


pdfЗакон за достъп до обществена информация

pdfИнструкцията за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация


pdfСписък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Кричим, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Кричим


pdfВътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Кричим


pdfРаботно време за приемане на заявления за достъп     /     Наръчник "как да получим достъп до информация" >>


pdfНаредба за стандарните условия за повторно използване наинформация от общественият сектор и за нейното публикуване в отворен формат


Приложения на документи за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 1 - Заявление

Приложение № 2 -  Протокол устно запитване

Приложение № 3 -  Искане повторно ползване

Приложение № 4 - Решение, вариант І

Приложение № 4 - Решение, вариант ІІ

Приложение № 5 - Решение - Отказ

Приемно - предавателен протокол

pdfЗаповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2020 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2019 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2018 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2017 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2016 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2015 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2014 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2013 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2012 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2011 ГОДИНА


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна


pdfЗаповед № РД-02-09-128 от 23.03.2020 г. на кмета на община Кричим

pdfЗаповед № РД-02-09-127 от 23.03.2020 г. на кмета на община Кричим


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, предмет на законова защита за сферата на дейност на общинска администрация при Община Кричим:
1. Тайна по закона за съдебната власт - чл.198/1/ от НПК;
2. Тайна по закона за държавния служител - служебна тайна - чл.25;
3. Тайна по закона за обществените поръчки - чл.32 /2/ и чл.33/5/;
4. Тайна по закона за подземните богатства - чл.92;
5. Тайна по закона за лечебните растения - чл 76;
6. Тайна по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти - чл.28(2);
7. Тайна по закона за кадастъра и имотния регистър - чл.20;
8. Тайна по кодекса на труда - чл.403;
9. Тайна по закона за автомобилните превози - чл.3(3);
10. Тайна по закона за електронните съобщения;
11. Тайна по закона за енергетиката;
12. Тайна по закона за насърчаване на заетостта;
13. Тайна по закона за защита на потребителите (информация относно извършвани проверки по закона);
14. Тайна по закона за митниците;
15. Тайна по закона за отбраната и въоръжените сили (действа вътрешен списък на фактите и сведенията) - доп разпоредби &1 т. 12;
16. Тайна по закона за патентите и регистрация на полезните модели;
17. Тайна по закона за приватизация и следприватизационен контрол;
18. Тайна по закона за публично предлагане на ценни книжа (факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа);
19. Тайна по закона за радиото и телевизията (информация относно източниците на информация) - чл.10(1)т.3;
20. Тайна по закона за статистиката - чл 22;
21. Тайна по закона за сметната палата;
22. Тайна по закона за държавна финансова инспекция;
23. Тайна по данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
24. Тайна по закона за корпоративното подоходно облагане;
25. Тайна по закона за данъците върху доходите на физическите лица;
26. Тайна по закона за БНБ;
27. Тайна по валутния закон (служебната информация относно валутни сделки);
28. Тайна по закона за убежището и бежанците (личната информация за бежанците);
29. Тайна по закона за социалното подпомагане;
30. Тайна по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
31. Тайна по закона за закрила на детето - чл.16 - сведения, в административни или съдебни производства, засягащи детето;
32. Тайна по закона за пощенските услуги - тайна на кореспонденцията.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.