ВАЖНО! АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ СА В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ


ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

IВАN: BG41 CECB 9790 8466 9757 00, BIC: CECBBGSF

БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС КРИЧИМ


КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

Приложение № 1 към чл. 7ал.2 (Протокол) от Наредбата за административното обслужване

Приложение № 2 към чл.14в, ал.1 (Заявление) от Наредбата за административното обслужване


№ от списъка на ИИСДА Код за вид плащане Наименование на услугата Необходими документи Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата Документи за изтегляне

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (код за вид плащане 44 80 07)

2033   Възстановяване или промяна на име      Без такса  
2016
44 80 07
Издаване на удостоверение за наследници

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2092
   44 80 07
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2038
44 80 07
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

 6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2076
44 80 07
Издаване на удостоверение за раждане –дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2037
   44 80 07
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2034
   44 80 07
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2109
44 80 07
Издаване на удостоверение за семейно положение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

  6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2075
 44 80 07
Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2036
44 80 07
Издаване на удостоверение за родствени връзки

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2077
 44 80 07
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2129
44 80 07
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост или документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции или други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

2128
44 80 07
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно

( в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

До 7 дни

До 3 дни

До 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

2056
44 80 07
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно  (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

2074
44 80 07
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за собственост на имот

5.Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация  - за регистрация на лица в чужд имот

6. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

1997
   44 80 07
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

2114
   44 80 07
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани след 2000 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2017

  

 44 80 07

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2073
   44 80 07
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2057
44 80 07
Издаване на удостоверение за родените от майка деца

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2108
44 80 07
Издаване на удостоверение за правно ограничение

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

6,00 лв.

9,00 лв.

12,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2079
  44 80 07
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2080
44 80 07
Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, който има актове съставени в чужбина

1. Заявление – по образец

2. Документи по гражданско състояние, издадени от чужбина

3. Документ за самоличност

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

5. Документ за платена такса

до събиране на необходимата информация 20,00 лв. Отвори Изтегли>>
2039
44 80 07
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага

6,00 лв.

9, 00 лв.

12, 00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2020
44 80 07
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от регистъра по гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

4. Документ за платена такса

веднага 6,00 лв. Отвори_Изтегли>>
2053
 44 80 07
Припознаване на дете

1.Декларация по образец
2.Документ за самоличност на двамата родители

3. Удостоверение за раждане на детето-оригинал

3 месеца, съгласно чл. 66 от Семейния кодекс  Без такса Отвори_Изтегли>>
2000
44 80 07
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

1. Писмено искане – по образец

2. Документ за самоличност

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

4. Документ за платена такса

До 7 дни

До 3 дни

До 1 ден

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00лв.

Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-1
    44 80 07
Всички други видове удостоверения по искане на граждани по Закона за гражданската регистрация

1. Писмено искане

2. Документ за платена такса

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2390
 44 80 07
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

1. Документ за самоличност

2. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

3. Документ за платена такса

  20 лв. Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-2
 44 80 07
Преписи от документи Документ за платена такса веднага
6,00 лв.
Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-3  44 80 07 Презаверка на удостоверение за наследници  Удостоверение за наследници - оригинал веднага 6,00 лв. Отвори_Изтегли>>
2110
 44 80 07
За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина  

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
Такси за технически услуги (код за вид плащане 44 80 01)
2063
44 80 01
Удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

3. Разрешение за строеж

4. Протокол за проверка на достигнати нива стреха /било

5. Фотоснимки на фасадите на строежа

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

0,50 /кв.м.,

мин 20.00 лв.

Отвори_изтегли>>
2083
44 80 01
Издаване на скица – виза за проучване и проектиране (чл.140, ал.1 от ЗУТ)

1. Заявление - по образец

2. Копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж

3. Комбинирана скица на имота

4. Скица-предложение за виза

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

 до 7 дни

40.00 лв.

60.00 лв.

Отвори_изтегли>>
2119
44 80 01
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

25.00 лв.

35.00 лв.

50.00 лв.

Отвори_изтегли>>
1989
44 80 01
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  по чл. 56 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Схема-ситуация

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни
40.00 лв.
2100

 44 80 01

  

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи по чл.57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост на имота и/или друг документ, доказващ правото да се ползва имота / при поставянето на преместваеми обекти върху терени – частна собственост /

3. Схема-ситуация

4. Становище от КАТ - пътна полиция при РДВР-Пловдив за тези обекти, които граничат с улични платна и проходи от републиканската пътна мрежа

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни 40.00 лв.
2100
44 80 01
Съгласуване на схеми (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)
 1. Заявление – по образец
 2. Актуална скица за имота от СГКК
  40.00 лв./бр.  
2100
44 80 01
Изготвяне на схеми ( чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)
 1. Заявление – по образец
 2. Актуална скица за имота от СГКК
  40.00 лв./бр.  
2100
44 80 01
Одобряване на проект ( чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)
 1. Заявление – по образец
 2. Проект по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ
  45.00 лв./част  
2026
44 80 01
Съгласуване на екзекутиви ( чл. 175 от ЗУТ)
 1. Заявление – по образец
 2. Документ за собственост
 3. Копие от разрешение за строеж
 4. Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни работи
 5. Протокол за откриване на строителна площадка /линия и ниво/
 6. Квитанция за платена такса
 7. Пълномощно ( при необходимост)
 8. Други
  30% от цената по 4.1. -4.6. от Таксите за технически услуги  
2042
44 80 01
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) в съответствие със Закона за устройство на територията-чл.148, във връзка с чл.72, ал.1

1. Заявление – свободен текст

2. Копие от разрешение за строеж

3. План-схема на разкопавания участък

4. Проект за временна организация на движението /при необходимост/

5. Квитанция за платена такса

Съгласно Наредба за разкопаване при извършване на СМР на община Кричим

Съгласно Договор

и

Депозит /гаранционна вноска за извършване на СМР/

 
2025
44 80 01
Издаване на разрешение за строеж за одобрен комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 4 от Закона за устройство на територията

1.Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Проект на Подробен устройствен план /ПУП/

4. Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията – 3 броя

5. Влязло в сила решение по ОВОС

6. Оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ

7. Становище от РСПБЗН за строежи от 1-ва,2-ра и 3-та категория

8. Други специални становища /при необходимост/

9. Квитанция за платена такса

10. Пълномощно /при необходимост/

съгласно Закона за устройство на територията 80.00 лв.
2060
44 80 01
Издаване на разрешение за изработване на ПУП ( чл. 124а, ал.2 от  ЗУТ)

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Скица предложение

4. Техническо задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

съгласно Закона за устройство на територията

В регулирани територии

-за жилищни -60.00 лв.

-за нежилищни – 80.00 лв.

допълващо застрояване (чл. 44 от ЗУТ) – 50 лв.

 

В нерегулирани територии

-за жилищни -100.00 лв.

-за нежилищни – 150.00 лв.

за техническа инфраструктура

-       180 лв.

2084
44 80 01
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Нотариално заверена декларация за година на построяване

4. Геодезическо заснемане - при необходимост

5. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите при намалени отстояния

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

0,50 /кв.м.,

мин 50.00 лв.

1991
44 80 01
Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части от сгради, жилища или други обекти отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

3. Скица на имота - оригинал

4. Одобрен инвестиционен проект част „Архитектура”

5. Проект за делба

6. Квитанция за платена такса

7. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни В зависимост от регулация, за жилищни или нежилищни сгради и дали има смяна на конструкцията
2082
44 80 01
Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

25.00 лв.

40.00 лв.

50.00 лв.

2078
44 80 01
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

10.00 лв.

15.00 лв.

15.00 лв.

22.50 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

2021   Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

4. Други налични документи за собственост или ползване на имот

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

10.00 лв.

 15.00 лв.

20.00 лв.

2002 44 80 01 Удостоверение и скица по чл. 13 и чл. 13а от ППЗСПЗЗ
 1. Заявление – по образец
 2. Разрешение ОбС ,,Земеделие”
 3. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
 4. Геодезическо заснемане на имота
 5. Регистър на бившите и съществуващите имоти
 6. Квитанция за платена такса
 7. Пълномощно ( при необходимост)
 8. Други
 
50.00 лв.
 
2085
44 80 01
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.32, ал. 1, т. 1 /и по чл.54а / от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж – копие

4. Копие от одобрен инвестиционен проект с нанесени промени в процеса на стоителство.

5. Магнитен носител с данни за цифровия модел.

6. Геодезическо заснемане

7. Удостоверение за нанасяне в картата на възставената собственост от Общинска служба „Земеделие и гори” за земеделски земи

8. Квитанция за платена такса

9. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни 50.00 лв.
2111
44 80 01
Заверяване на преписи от документи и  на копия от планове и документацията към тях

 1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

6.50 лв./страница А4 - черно-бяло

13.00 лв. / страница А4 – брой - цветно

13.00 лв. / страница А3 – черно-бяло

25.00 лв. / страница А3 – цветно

извън ИИСДА -5
44 80 01
Становище за РДНСК по §184 по ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ 1. Документ за собственост
14 дни
Без такса
 
 
2023
44 80 01
Съгласуване на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

1. Заявление - по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Квитанция за платена такса

5. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни

1.90 лв/кв.м. РЗП мин 100 лв.

-Жилищни

2.50 лв./кв.м. РЗП мин. 200 лв.

-Нежилищни

Със смяна на конструктивната система

1.20 лв./кв.м. РЗП мин 100 лв.

Жилищни

1.70 лв./кв.м. РЗП мин 200 лв.

Нежилищни

Без смяна на конструктивната система

1      .30лв./кв.м РЗП мин 50.00 лв.

Жилищни

 1. лв./ кв.м РЗП мин 150 лв.

Нежилищни

2062
44 80 01

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория:

- обекти от ІV-та категория

- обекти от V-та категория

1.  Заявление - по образец

Изпълнителска документация окомплектована в съответствие с Наредба 3 и Закона за устройство на територията

2.Технически и енергиен паспорт на строежа

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7дни

За строежи ІV категория – 200.00 лв.

За строежи V категория – 140.00 лв.

2130
44 80 01
Разрешение за строеж (чл. 148 от ЗУТ)
 1. Заявление – по образец
 2. Одобрен инвестиционен проект
 3. Документ за платена такса
 4. Други.
 
80.00 лв.
 
2113
44 80 01
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж – оригинал

4. Одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правно действие.

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 14 дни 48.00 лв. Отвори_изтегли>>
1990
44 80 01
Заверяване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
 1. Заявление – по образец
 2. Документ за собственост
 3. Влязло в сила разрешение за строеж
 4. Договор със строител за изпълнение на строежа по чл. 163, ал. 1 от ЗУТ
 5. Договор за авторски надзор с проектант
 6. Одобрен план за управление на строителните отпадъци
 7. Одобрен план за безопасност и здраве
 8. Пълномощно ( при необходимост)
 9. Други
  40.00 лв.  
извън ИИСДА-26
44 80 01
Заверяване на протокол за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 1. Заявление
 2. Копие  на разрешение за строеж
 3. Заверено копие на протокол № 2
 4. Протокол № 3
 5. Платена квитанция
 6. Други
  40.00 лв  
извън ИИСДА-27
44 80 01
Заверяване на план за управление на строителните отпадъци /ПУСО/
 1. Заявление
 2. Проект част: ПУСО
 3. Други
  65.00 лв  
извън ИИСДА-28
44 80 01
Заверяване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/
 1. Заявление
 2. Проект част: ПБЗ
 3. Други
  65.00 лв  
2018
44 80 01
Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

25.00 лв.

40.00 лв.

50.00 лв.

Отвори_изтегли>>
 
извън ИИСДА-29
44 80 01
Издаване на удостоверение за премахнат строеж
 1. Заявление – по образец
 2. Документ за собственост/ учредено право за строеж
 3. План за управление на отпадъците по чл. 11 от ЗУО ( над 300 кв.м.)
 4. Задължителни технически предписания на главния архитект /при необходимост/
 5. Документ/квитанция за предадени стрителни отпадъци
 6. Квитанция за платена такса
 7. Пълномощно (при необходимост)
 8. Други

до 7 дни

до 3  дни

до 1 ден

25.00 лв

40.00 лв

50.00 лв

 
извън ИИСДА-30
44 80 01
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско или учебно заведение
 1. Заявление – по образец
 2. Документ за собственост
 3. Договор за наем на търговски обект
 4. Квитанция за платена такса
 5. Пълномощно ( при необходимост)
 6. Други
 
65.00 лв.
 
2111
44 80 01
Справка от архива за недвижим имот

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 7 дни

5.00 лв./брой-черно-бяло

10.00 лв. /брой-цветно

2130
44 80 01
Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект ( чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Скица-виза за проектиране

4. Положителни становища /съгласуване/ от експлоатационните дружества

5. Квитанция за платена такса

6. Пълномощно /при необходимост/

до 14 дни 80.00 лв.
извън ИИСДА-7
 44 80 01
Изготвяне на оценки по чл. 210 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

до 30 дни Без такса  
 
извън ИИСДА-8
44 80 01
Издаване на разрешение за строеж на огради (чл.48 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

3. Квитанция за платена такса

4. Пълномощно /при необходимост/

до 30 дни 60.00 лв.  
извън ИИСДА-9
 44 80 01
Учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

-Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-10
44 80 01
Учредяване на право на прокарване по чл.193 от Закона за устройство на територията през общински имоти

1.Заявление придружено с

- Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-11  44 80 01 Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти 1. Заявление до 30 дни Без такса  
извън ИИСДА-12
 44 80 01
Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС и на промени във вписаните данни и обстоятелства

По закон се вписват САМО сдруженията!!!

Вписване при сдружение:

1.Заявление;

2.Заверено копие от протокола на учредителното събрание;

3.Копие от приетото споразумение - заверено от председателя на управителния съвет;

4.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

до 14 дни Без такса  
извън ИИСДА-13
 44 80 07
Комплектуване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние

1. Документ за самоличност

2. Искане по образец и следните документи:
- препис от съдебното решение, заверено по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право.

-чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред. 

7 дни     
Други местни такси, определени със закон
 (код за вид плащане 44 80 01)
2054
44 80 01

Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143 от Закона за устройство на територията:

1.за жилищна сграда с РЗП

2. нежилищна сграда с РЗП

3. за техническа инфраструктура с РЗП

4. за линейни инфраструктурни проекти

-до 100 л.м.

-от 100 до 500 л.м.

-от 500 до 1000 л.м.

над 1000 л.м.

5. за обособяване на реално отделни части/дялове/ за доброволна /съдебна делба по реда на чл. 202 и чл.203 от ЗУТ

6. за сградни отклонения:

7. За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения

8. за организация на движението:

- Постоянна организация на движението

- Временна организация на движението

 9. Идеен проект ( чл. 141, ал. 1 от ЗУТ)

10. Оценка на съответствие ( чл. 142, ал.6 от ЗУТ)

10. За одобряване на промени по време на строителството, съгл. чл. 154, ал.5 от ЗУТ

- за разглеждане и одобряване

- за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

 

2.

1.90 лв/кв.м РЗП, мин. 150 лв.

3.

1 лв./кв.м. РЗП мин 200 лв.

4. 390 лв.

580 лв.

780 лв.

1000 лв.

  

5. 75 % от горните

6. 7,50 лв.

мин. 75 лв.

7. 10 лв./л.м

мин. 150 лв.

постоянна – 40 лв.

50 лв.

Временна – 30 лв.

40 лв.

- 50 лв. за издаване на заповед

9. Идеен проект – 50% от цената по 4.1 – 4.6

10. 75% от цената по 4.1. – 4.6.

10. 50 % от горното

- 40 лв.

2025
44 80 01
Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

+30 % от одобряване на инвестиционни проекти
извън ИИСДА-14
44 80 01
Становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

30 дни Без такса
 
2117
44 80 01

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 124а  и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

2. За нежилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

В нерегулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

2. За нежилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Подробен устройствен план

4. Документ за платена такса

30 дни

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

60 лв.

2. За нежилищни нужди

- 80 лв.

В нерегулирани територии

1. За жилищни нужди

- 100

2. За нежилищни нужди

- 150 лв.

2001
44 80 01

Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл.15и §8 от ПР на ЗУТ)

В регулирани територии

1.за жилищни нужди

2.за нежилищни нужди

3. за допълващо застрояване /чл.44 от ЗУТ/

4. за допълващо застрояване /чл.46 от ЗУТ/

5.за допълващо застояване /гаражи, работилници, обекти за търговия и услуги/

В нерегулирани територии

1.за жилищни нужди

2.за нежилищни нужди

3. за допълващо застояване /гаражи, летни кухни и други/

4. за допълващо застрояване /за производствени и обществено-обслужващи дейности/

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Съдебно решение /пo чл. 134, ал. 2, т. 7 от ЗУТ/

4. Скица-предложение за исканото изменение

5. Копие-извлечение от действащ ПУП

6. Квитанция за платена такса

14 дни

В регулирани територии

 1. 60 лв.
 
 1. 100 лв.
 2. 50 лв.

В нерегулирани територии

 1. 100 лв.
 2. 150 лв.
 3. 50 лв.
извън ИИСДА-15    448007 Предоставяне на копия от актове на Общински съвет - Кричим на основание чл. 22, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.Заявление

2.Квитанция за платена такса

  3,00 лв. на страница  
2117
44 80 01

За одобряване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл.135, чл.15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

В регулирани територии

1. За жилищни нужди

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 7 дка

В нерегулирани територии

- до 3 имота

- над 3 имота

- над 10 дка

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост

3. Съдебно решение /пo чл. 134, ал. 2, т. 7 от ЗУТ/

4. Скица-предложение за исканото изменение

5. Копие-извлечение от действащ ПУП

6. Квитанция за платена такса

30 дни

В регулирани територии

 1. 60 лв.
 2. 100 лв.
 3. 50 лв.

В нерегулирани територии

 1. 100 лв.
 2. 150 лв.
 3. 50 лв.
2113
44 80 01
Презаверяване на разрешение за строеж (чл. 153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ)

1.Заявление по образец

2.Одобрен инвестиционен проект

3.Констативни протоколи

4.Оригинал на разрешение за строеж

5.Квитанция за платена такса

14 дни 48.00 лв.
2010   Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон

 1.Заявление

2.Документ за право на стопанисване

3.Документи на спасители и мед. лице

4.Протоколи от микробиологични и физикохимични проби на водата.

 7 дни  Без такса  
2088
448007
Категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори_Изтегли>>
2047
448007
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1. Заявление по образец

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон/различен от ТЗ/ да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя 

6. Формуляр по образец за определяне на категорията;

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация,/ попълва се служебно/

9. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник -  оригинал;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифа

Издаване на заповед за открита процедура
14 дни
По Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма  Отвори_Изтегли>>
2048
442800
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2. Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3. Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

14 дни
Съгласно тарифата за таксите събирани по Закона за туризма
 Отвори_Изтегли>>
2008
442800
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

1. Заявление по образец

-при промяна на капацитета

-при промяна на наименованието

-при промяна на собственика

-при промяна на л. извършващо дейност

2.Издаденото оригинално удостоверение за категоризация

3.Нотариално заверено пълномощно

4.Документ за платена такса

14 дни
Съгласно тарифата за таксите събирани по Закона за туризма
 
 Отвори_Изтегли>>
Услуги по издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по ЗМДТ
(код за вид плащане 448007)

2393

2395

2396

448007

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс и чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ

Изадаване на удостоверение на данъчна оценка на правото на строеж

Издаване на данъчна оценка на правото на ползване

 Издаване на данъчна оценка за незавършено строителство 

1. Искане по образец

2. Скица на имота - копие

3. Характеристика на имота /за земеделски земи/

4. Удостоверение за наследници – при необходимост

5. Молба-декларация по обстоятелствена проверка

Искане по образец

Разрешение за строеж

Скица

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Документ за собственост

Искане по образец

Скица

Искане по образец

Разрешение за строеж

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Удостоверение за степен на завършеност

до 5 дни

до 3 дни

до 1 ден

9,00 лв.

13,50 лв.

18,00 лв.

1998
448007
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Кричим

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2124
448007
Издаване на копие от подадена данъчна декларация

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

7,00 лв.

10,50 лв.

14,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2131
448007
Издаване на  копие на документ за платен данък върху превозните средства

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2397 448007 Издаване на копие от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

1 Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2091 448007 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

3,00 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

 
2014
140000
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 1. Писмено искане   безплатно Отвори_Изтегли>>
2071    448007 Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
извън ИИСДА-16 448007 Издаване на служебна бележка за освобождаване от данък на ППС по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

до 7 дни

до 3 дни

до 1 ден

1,00 лв.

1,50 лв.

2,00 лв.

Отвори_Изтегли>>
2087
448007 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

  1. Заявление по образец

  2. Копие от документ за самоличност

  3. Документ за платена такса

  7,00 лв. Отвори_Изтегли>>
2029
448007
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства ( чл.8 от Закона за пчеларството)

1. Заявление по образец

2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/

3. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина

4. Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина

Правно основание – Закон за пчеларството - чл.8

до 7 дни Регистрацията е безплатна Отвори_Изтегли>>
Други административни услуги
2040
 448007
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Лична карта

2. Договор между съпрузите

3. Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от Семейния кодекс, ако е сключен брачен договор

1 ден    

 Други местни такси, определени със закон

2123
   442800
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

1. Заявление свободен текст

2. Документ за платена такса

 14 дни 100 лв.  
2012   Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

1. Заявление по образец

2. Медицинско експертно решение - копие

3. Снимка /формат 35/45 mm/

4. Копие на лична карта

5. Талон на МПС - копие

6. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

30 дни Безплатно  Отвори_Изтегли>>
2015

448007

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

1. Частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – разписки, декларации, пълномощни

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  Отвори_Изтегли>>
2094
448007
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

1. Пълномощно за  заверка

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

   Необходимо е лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа и съдържанието на пълномощното·

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 Отвори_Изтегли>>
2072 448007
(администр.)
448001
(технич.)
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

1. Частен или официален документ, верността на препис или извлечение, от който ще се заверят

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

веднага Тарифа за нотариалните такси към  Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
 Отвори_Изтегли>>
                                                                        Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6 , ал. 2 от ЗМДТ 
извън ИИСДА-19 448007

Предаване на факсимилно съобщение в страната във формат А4:

- за първа страница -1,00лв.

- за всяка следваща страница 0,50лв.

Квитанция за платена цена на услугата веднага

 - за първа страница -1,00лв.

- за всяка следваща страница 0,50лв

 
извън ИИСДА-20 448090

Ползване на зала общинска собственост

-  зала № 21 – ОбА Кричим

- зала Общински Младежки дом

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

на ден:

50.00 лв

 
извън ИИСДА-21 448090 Ритуал по сключване на граждански брак

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

  75.00 лв.  
2071 448001 За издаване на удостоверение за декларирани данни

 1. Искане – образец

2. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни безплатно  
извън ИИСДА-23 BG 37

Доставка на ковчег + кръст

-обикновен

- луксозен

Квитанция за платена цена на услугата веднага

52.00 лв.

90.00 лв.

 
извън ИИСДА-24
BG 28

Прокарване на временни пътища почл.190, във връзка счл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти,

- в регулация

- извън регулация

1. Заявление

2. Квитанция за платена цена на услугата

  безплатно  
 извън ИИСДА-25 448008 Издаване на разрешение за ползване на терен общинска собственост за разполагане на маси, столове и витрини      Съгласно действащата НОАМТЦУ на територията на община Кричим  

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

docПриложение № 1 към чл. 7ал.2 (Протокол) от Наредбата за административното обслужване

docПриложение № 2 към чл.14в, ал.1 (Заявление) от Наредбата за административното обслужване


ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ >>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.