A+ A A-

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - ОБЩИНА КРИЧИМ


pdfЗаповед № РД-02-09-183 от 30.05.2024 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кричим, във връзка с Решение № 62, прието с Протокол № 8 от 26.03.2024 г. на Общински съвет при община Кричим. / Публикувано на 30.05.2024 г. /


pdfОбява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с кадастрален идентификатор 39921.502.405 по КККР на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, последно изменение на КККР е от 12.04.2022 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Владая” № 1/ Публикувано на 22.04.2024 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-119 от 19.04.2024 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Глава осма - чл. 60 и сл. От Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 62, прието с Протокол № 8 от 26.03.2024 г. на Общински съвет при община Кричим. / Публикувано на 19.04.2024 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-327/27.10.2023 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с тайно наддаване за отдаване под наем сграда - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.504.706.1 по кадастрална карта на гр. Кричим, с административен адрес: ул. "Търговска", гр. Кричим. / Публикувано на 27.10.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-282 от 19.09.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор  39921.504.706.1 по кадастрална карта на гр. Кричим, с административен адрес: ул. "Търговска", гр. Кричим. / Публикувано на 19.09.2023 г. /

pdfОБЯВА:  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор  39921.504.706.1 по кадастрална карта на гр. Кричим, с административен адрес: ул. "Търговска", гр. Кричим. / Публикувано на 20.09.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-283 от 19.09.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.505.48 по кадастрална карта на гр. Кричим, находящ се в Промишлената зона на гр. Кричим. / Публикувано на 19.09.2023 г. /

pdfОБЯВА: Публичен търг с  тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.505.48 по кадастрална карта на гр. Кричим, находящ се в Промишлената зона на гр. Кричим. / Публикувано на 20.09.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-211/19.07.2023 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.56.19; / Публикувано на 19.07.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-212/19.07.2023 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.88.81; / Публикувано на 19.07.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-210/18.07.2023 г. за определяне на наемател в публично оповестения конкурс за отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост - лекарски кабинет в сградата на "Градска поликлиника", с кадастрален идентификатор 39921.502.406.; / Публикувано на 18.07.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-199/12.07.2023 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от самостоятелен обект - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в сграда с идентификатор 39921.503.403.1, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, ет. 1. / Публикувано на 12.07.2023 г. /


pdfОБЯВА: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост - лекарски кабинет в сградата на "Градска поликлиника", с кадастрален идентификатор 39921.502.406.; / Публикувано на 13.06.2023 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.56.19; / Публикувано на 13.06.2023 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.88.81;/ Публикувано на 13.06.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-172 от 12.06.2023 год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.56.19 / Публикувано на 12.06.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-174 от 12.06.2023 год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна  общинска собственост, находяща се в землището на гр. Кричим с кадастрален идентификатор 39921.88.81/ Публикувано на 12.06.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-173 от 12.06.2023 год. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост - лекарски кабинет в сградата на "Градска поликлиника", с кадастрален идентификатор 39921.502.406/ Публикувано на 12.06.2023 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от самостоятелен обект - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в сграда с идентификатор 39921.503.403.1, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, ет. 1. / Публикувано на 09.06.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-168 от 08.06.2023 г. за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от самостоятелен обект -частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в сграда сидентификатор 39921.503.403.1, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, ет. 1. / Публикувано на 08.06.2023 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-33/26.01.2023 г. за определяне на купувач в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.10.894 по Кадастралната карта на гр. Кричим, представляващ земеделска земя с начин натрайно ползване: нива, и площ: 3,047 дка, находящ се в землището на град Кричим, местността „Янък Таш“ / Публикувано на 27.01.2023 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот (земеделска земя) - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Кричим / Публикувано на 15.12.2022 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-369 от 13.12.2022 г. за  провеждане на публичен търг с явно наддаване продажба на недвижим имот (земеделска земя) - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Кричим / Публикувано на 13.12.2022 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-199 от 28.07.2022 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем наземеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим / Публикувано на 28.07.2022 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Кричим / Публикувано на 15.06.2022 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-165 от 14.06.2022 г. за  провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим / Публикувано на 14.06.2022 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-420 от 09.11.2021 г. за определяне на наемател в публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим / Публикувано на 09.11.2021 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-367/06.10.2021 г. за определяне на купувач в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.502.541 по Кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, пл. "Демокрация" № 6 / Публикувано на 06.10.2021 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Кричим / Публикувано на 30.09.2021 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-353 от 29.09.2021 г. за  провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим / Публикувано на 29.09.2021 г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.502.541 по Кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, пл. "Демокрация" № 6 / Публикувано на 03.09.2021 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-326 от 02.09.2021 г. за  провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.502.541 по Кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, пл. "Демокрация" № 6 / Публикувано на 02.09.2021 г. /


pdfСЪОБЩЕНИЕ: Публичния търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.502.541 по Кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, пл. "Демокрация" № 6 е прекратен със Заповед № РД-02-09-302 от 12.08.2021 г. на Кмета на община Кричим, поради допусната явна фактическа грешка на страница 8 от Тръжните условия / Публикувано на 12.08.2021 г. /

pdfОБЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.502.541 по Кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, пл. "Демокрация" № 6 / Публикувано на 15.07.2021 г. /

pdfЗаповед № РД-02-09-270 от 12.07.2021 г. на Кмета на община Кричим / Публикувано на 12.07.2021 г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-178 от 12.05.2021 г. за определяне на купувач на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.504.533 по КККР на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, ул. "Бургас" № 11 / Публикувано на 12.05.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-168/05.05.2021 г. за обявяване класирането на подалите оферта участници в публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, съгласно акт за публична общинска собственост № 38/25.02.1999 г., вписан акт № 61, том 101 от 19.10.2006 г. на СВ – Пловдив, представляващ сграда с идентификатор № 39921.503.50.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, административен адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3: / Публикувано на 05.05.2021г. /


pdfОБЯВА: Публичен с търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост съгласно акт за публична общинска собственост № 38/25.02.1999 г., вписан акт № 61, том 101 от 19.10.2006 г. на СВ – Пловдив

pdfЗаповед № РД-02-09-115 от 19.03.2021: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал.2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, Глава осма - чл. 60 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 132, прието с Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет при община Кричим  / Публикувано на 22.03.2021г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-443 от 09.11.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 ог Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 84, прието с Протокол № 12 от 01.09.2020 г. на Общински съвет при община Кричим, в изпълнение на Заповед № РД-02-09-388 от 30.09.2020 г. на Кмета на община Кричим / Публикувано на 09.11.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-424 гр. Кричим, 27.10.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 91, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 85, взето с Протокол № 12 от 01.09.2020 година на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД-02-09-377 от 14.09.2020 г. на Кмета на община Кричим и Протокол от 20.10.2020 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД- 02-09-415/19.10.2020 г. , О П Р Е Д Е Л Я М за наематели в публично оповестения конкурс за отдаване под наем на 3 /три/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети / Публикувано на 27.10.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-423 от 27.10.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 85, взето с Протокол № 12 от 01.09.2020 година на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД-02-09-377 от 14.09.2020 г. на Кмета на община Кричим и Протокол от 20.10.2020 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-415/19.10.2020 г. , ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 3 /три/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети / Публикувано на 27.10.2020г. /


pdfЗаповед № РД 02-09-412/15.10.2020 г. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в публичния търг, подали оферта за за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.501.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, както следва: / Публикувано на 15.10.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-407 от 12.10.2020 г. Прекратяване на процедурата по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.883 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София / Публикувано на 12.10.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-406 от 12.10.2020 г. Обявяване класирането на участниците в публичния търг, подали оферта за имот с кадастрален идентификатор 39921.10.886 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,139 дка,находящ се в землището на град Кричим, местността „Чучура”, както следва: / Публикувано на 12.10.2020г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.912.41 по Кадастралната карта на гр. Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София

pdfЗаповед № РД-02-09-388 от 30.09.2020 г. на Кмета на община Кричим / Публикувано на 01.10.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-377 / 14.09.2020г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, чл. 80 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 85. взето с Протокол № 12 от 01.09.2020 година на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 17.09.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-356 от 02.09.2020  г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Глава осма - чл. 60 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №81, прието с Протокол № 11 от 27.07.2020 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 03.09.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-340 от 28.08.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Глава осма - чл. 60 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 80, прието с Протокол № 11 от 27.07.2020 г. на Общински съвет при община Кричим. / Публикувано на 02.09.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-284 от 22.07.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 49, прието с Протокол № 7 от 17.03.2020 г. на Общински съвет при община Кричим , в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-223/12,06,2020 г. и като взех предвид Протокол от 16.07.2020 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-269/15.07.2020 г, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост находящи се в землището на кр. Кричим и в частност поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.877 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,003 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921,10,71; Г1И 39921,10.604; ПИ 39921,10.878 и ПИ 39921.10.603, актуван с акт за частна общинска собственост № 1229 от 30.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Пловдив, под номер 123, том 4, per. № 2008 от 31.01.2017 г. / Публикувано на 22.07.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-283 от 22.07.2020 г. На основание чл, 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 49, прието с Протокол № 7 от 17.03.2020 г. на Общински съвет при община Кричим , в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-223/12,06.2020 г, и като взех предвид Протокол от 16.07.2020 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-269/15.07.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост находящи се в землището на кр. Кричим и в частност поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10,895 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,000 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921.10.610 и ПИ 39921.10.896, актуван с акт за частна общинска собственост № 1285 от 09.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Пловдив, под номер 127, том 1, per. № 396 от 14.01.2020 г. / Публикувано на 22.07.2020г. /


pdfО Б Я В А: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: / Публикувано на 15.06.2020г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-355/25.10.2019 г. за определяне на наемател в публично оповестения конкурс за отдаване под наем на част от имот - общ обект, състоящ се от 5 бр. /пет броя/ помещения, представляващи: целия първи етаж от сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2, с предназначение – промишлена сграда, с полезна площ на етажа от 280 кв.м.; самостоятелно обособено складово помещение в западната част на полуподземния етаж в същата сграда, ведно със санитарен възел в този полуподземен етаж, с полезна площ от 120 кв.м.; самостоятелно обособено помещение, с полезна площ от 122 кв.м., разположено в южната част на подземния етаж в сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.1, с предназначение – административна, делова сграда, ведно със санитарен възел в подземния етаж на същата сграда, всички находящи се в поземлен имот с идентификатор 39921.502.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес на имота: гр. Кричим, ул. „Владая” № 1. / Публикувано на 28.10.2019г. /


pdfО Б Я В А: Община Кричим обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: / Публикувано на 21.09.2019г. /


pdfО Б Я В А: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общ обект, състоящ се от 5 бр. /пет броя/ помещения, представляващи: целия първи етаж от сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2. / Публикувано на 21.09.2019г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-230-23.07.2019 г.: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 396, прието с Протокол № 47 от 21.05.2019 г. на Общински съвет при община Кричим, в изпълнение на моя Заповед РД-02-09-184/12.06.2019 г. и като взех предвид Протокол от 16.07.2019 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД 02-09-217/15.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост находящи се в землището на кр. Кричим и в частност поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.881 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,138 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921.10.880; ПИ 39921.10.605; ПИ 39921.10.609; ПИ 39921.10.271; ПИ 39921.10.607; ПИ 39921.10.14 и ПИ 39921.10.603, актуван с акт за частна общинска собственост № 1232 от 30.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Пловдив, под номер 126, том 4, per. № 2011 от 31.01.2017 г. / Публикувано на 24.07.2019г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-229-23.07.2019 г.: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 396, прието с Протокол № 47 от 21.05.2019 г. на Общински съвет при община Кричим, в изпълнение на моя Заповед РД-02-09-184/12.06.2019 г. и като взех предвид Протокол от 16.07.2019 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД 02-09-217/15.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост находящи се в землището на кр. Кричим и в частност поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.131 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 3,000 дка, находящ се в землището на град Кричим, при съседи: 39921.10.132; ПИ 39921.10.222 и ПИ 39921.10.639, актуван с акт за частна общинска собственост № 1280 от 22.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Пловдив, под номер 131, том 20, per. № 7681 от 25.03.2019г. / Публикувано на 24.07.2019г. /


pdfОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделскиземи- частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва:  / Публикувано на 13.06.2019г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-115-16.04.2019 г.:На основание чл. 44, ал, 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 91, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 380, взето с Протокол № 44 от 14.02.2019 г. на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД-02-09-81 от 06.03.2019 г, на Кмета на община Кричим и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-103 от 08.04.2019 г./ Публикувано на 16.04.2019г./


pdfЗаповед № РД-02-09-81/06.03.2019 г.:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл, 14, ал. 1 - ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 57 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет - Кричим и в изпълнение на Решение № 380, взето с Протокол № 44 от 14.02.2019 г. на Общински съвет / Публикувано на 07.03.2019г./


pdfЗаповед № РД-02-09-79 / 27.02.2019г.:На основание чл, 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14. ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 91, an. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решение № 348, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 година на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД-02-09-29 от 17.01.2019 г. на Кмета на община Кричим и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09- 65/20.02.2019 г. / Публикувано на 28.02.2019г./


pdfО Б Я В Я В А: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 20 /двадесет/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника” / Публикувано на 18.01.2019г./


pdfЗаповеди № РД-02-09-437/22.11.2018 г., № РД-02-09-438/22.11.2018 г. и № РД-02-09-439/22.11.2018 г. на Кмета на община Кричим за определяне на купувачи от проведения на 15.11.2018 г. публичен търг с явно наддаване на земеделски земи, находящи се в землището на град Кричим./ Публикувано на 26.11.2018г./


pdfОБЯВА: Публичен търг с  явно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва: / Публикувано на 15.10.2018г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-310 / 02.08.2018:С Решение № 167, взето с Протокол № 24 от 02.12.2009 г. на Общински съвет - Кричим е дадено съгласие за премахване на сгради, находящи се в имот с идентификатор 39921.502.541 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-46-1521/19.07.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив / Публикувано на 02.08.2018г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-224 / гр.Кричим 28.06.2018г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 301, прието с Протокол № 33 от 23.04.2018 г. на Общински съвет Кричим / Публикувано на 28.06.2018г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-223 / гр.Кричим 28.06.2018г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 299, взето с Протокол № 33 от 23.04.2018 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 28.06.2018г. / 


pdfЗаповед № РД-02-09-221 / гр.Кричим 27.06.2018г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 298, прието с Протокол № 33 от 23.04.2018 г. на Общински съвет при община Кричим / Публикувано на 28.06.2018г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-216 гр. Кричим, 2018 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 91, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решение № 297 взето с Протокол № 33 от 23.04.2018 година на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД-02-09-144 от 14.05.2018 г. и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-193 от 14.06.2018 г. / Публикувано на 25.06.2018г. /


pdfО Б Я В А:Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост съгласно Акт № 1230/30.01.2017 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията под № 124, том 4 на 2017 г. / Публикувано на 22.05.2018г. /


pdfО Б Я В А:Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.504.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Търговска”./ Публикувано на 22.05.2018г. /


pdfО Б Я В А:Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от самостоятелен обект - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в сграда с идентификатор 39921.503.403.1, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, ет. 1. / Публикувано на 21.05.2018г. /


pdfОБЯВА:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 9 /девет/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, с кадастрален идентификатор 39921.502.406.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим. / Публикувано на 15.05.2018г. /


pdfО Б Я В А :Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 17 /седемнадесет/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, с кадастрален идентификатор 39921.502.406.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и административен адрес на имота - гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25. / Публикувано на 17.04.2018г. /


pdfЗаповед № РД-02-09-441 от 08.12.2017 г.: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 226, прието с Протокол № 25 от 16.10.2017 г. на Общински съвет Кричим, в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-400 от 02.11.2017 г. и като взех предвид Протокол от 05.12.2017 г. на Комисия, назначена с моя Заповед № РД-02-09-437 от 04.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39921.501.137.1.18 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, жилище, апартамент, с площ от 68,36 кв. м и прилежащи части: изба с площ 12,26 кв. м, таван с площ 9,16 кв. м и 2,356 % от общите части на сградата, находящ се в гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен II" № 59, вх. „А", ет. 3, ап. 10, актуван с АЧОС № 77 от 20.09.2001 г., вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, подномер 123, том 8, рег. № 2584 от 09.02.2007 г.номер 123, том 8, рег. № 2584 от 09.02.2007 г.: 08.12.2017 г., / 11:40


pdfО Б Я В А: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот № 39921.501.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 51, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: 27.11.2017, / 09:15


pdfО Б Я В А:Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, както следва: 10.11.2017, / 08:35


pdfО Б Я В А: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39921.501.137.1.18 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, жилище, апартамент, с площ от 68,36 кв. м и прилежащи части: изба с площ 12,26 кв. м, таван с площ 9,16 кв. м и 2,356 % от общите части на сградата, находящ се в гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен II” № 59, вх. „А”, ет. 3, ап. 10, актуван с АЧОС № 77 от 20.09.2001 г., вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, под номер 123, том 8, рег. № 2584 от 09.02.2007 година: 03/11/2017, 08:22


pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 179, прието с Протокол № 17 от 16.03.2017 г. на Общински съвет при община Кричим, в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-168 от 18.04.2017 г.29/05/2017, 15:12


pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 180, прието с Протокол № 17 от 16.03.2017 г. на Общински съвет при община Кричим, в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-167 от 18.04.2017 г.29/05/2017, 15:09


pdfЗаповед № РД-02-09-206 от 18.05.2017 г:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 75 и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет - Кричим във връзка с Решение № 181, прието с Протокол № 17/16.03.2017 г. на Общински съвет Кричим, в изпълнение на моя Заповед № РД-02-09-160/10.04.2017 г. и като взех предвид Протокол от 12.05.2017 г. на Комисия, назначена с моя Заповед № РД-02-09- 200/11,05.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.307.40 по КК на град Кричим19/05/2017, 14:22


pdfО Б Я В А  / 20.04.2017г. / Публичен търг с тайно за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: аптека, намираща се в сградата на „Поликлиника”, гр. Кричим, етаж първи, южна част, площ 32,06 кв. м, съставляваща склад, предверие, тоалетна и приемни, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39921.502.406.1.2 (три, девет, девет, две, едно, точка, пет, нула, две, точка, четири, нула, шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, административен адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, бул. „Тракия” № 25, който имот е актуван с Акт № 263/10.09.2003 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, под № 117, том 1, рег. № 194 от 15.01.2007 г.


pdfО Б Я В А / 20.04.2017г. / Публичен търг с тайно за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост: самостоятелен обект с площ 131 кв. м, разположен на първи етаж в южната част на сграда № 2, находяща се в гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, изградена в УПИ I – ГНС, Културен дом и Киносалон от кв. 57 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № ИК-635/02.06.1987 г., с кадастрален идентификатор 39921.503.5.2.2 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, който имот е актуван с Акт № 1226/21.12.2016 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания, гр. Пловдив, № 150, том 123, рег. № 44365 от 22.12.2016 г.


pdfОБЯВЛЕНИЕ:ДО ВЕНЕТА СИМЕОНОВА КОНСТАНТИНОВА УЛ. " ГЕО МИЛЕВ" № 24 ГР. ПЛОВДИВ КАТО НАСЛЕДНИК НА ГЕОРГИ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ ГР. КРИЧИМ - Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 129, ал. 2, изр. последно от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-09-109/06.03.2017 г. на Кмета на община Кричим, с която се одобрява Проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с кадастрален идентификатор 399921.4.126 по КК на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, и комуникационно транспортен план за обект: пътна връзка за „Манастир „Рождество Богородично" по път III-866 „Девин-Кричим-Стамболийски" при км 99+488-ляво"18/04/2017, 15:40


pdfОБЯВЛЕНИЕ:ДО ЛИДИЯ ПЕТРОВА ДАМЯНОВА УЛ. „РОЖЕН" № 2 вх.В ет.4 ап.44 ГР. ДЕВИН КАТО НАСЛЕДНИК НА ПЕТЪР КРЪСТЕВ ДАМЯНОВ ГР. КРИЧИМ - Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 129, ал. 2, изр. последно от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-09-109/06.03.2017 г. на Кмета на община Кричим, с която се одобрява Проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с кадастрален идентификатор 399921.4.126 по КК на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, и комуникационно транспортен план за обект: пътна връзка за „Манастир „Рождество Богородично" по път III-866 „Девин-Кричим-Стамболийски" при км 99+488-ляво"18/04/2017, 15:43


pdfО Б Я В А / 11.04.2017г., 12:10 / Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя - частна общинска собственост съгласно Акт № 1192/11.05.2016 г. за частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията, гр. Пловдив, под № 42, том 38, рег. № 14149 от 13.05.2016 г.


pdfЗаповеди от № РД-02-09.151/28.03.2017 г. до № РД-02-09-154/28.03.2017 г., за определяне на купувачи от проведения на 21.03.2017 г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на зем. земи, находящи се в землището на град Кричим


pdfДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА СКИЦА– ВИЗА / На основание чл. 140, ал.З от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ Ви съобщаваме, че Главния архитект на Община Кричим е издал на 27.03.2017 г. скица с виза за ПИ 39921.501.722 по КК на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив / 28.03.2017 г./


pdfДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА СКИЦА– ВИЗА / На основание чл. 140, ал.З от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ Ви съобщаваме, че Главния архитект на Община Кричим е издал на 27.03.2017 г. скица с виза за ПИ 39921.501.721 по КК на гр. Кричим, общ, Кричим, обл. Пловдив / 28.03.2017 г./


pdfО Б Я В А /17.02.2017г./ - Публичен търг с  тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва:


pdfОбява - до заинтересованите лица и обществеността - Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003),  предоставяме на Вашето внимание Приложение № 2 към Наредбата за следното инвестиционно намерение на: ,,АС ЕЛЕКТРИШЪНС” ООД, гр. Пловдив, община Пловдив, бул.,,Александър Стамболийски” № 9 А , а именно : Преструктуриране и конверсия на винени лозя: изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ 10,2423 ха в имоти с номера № 39921.2.1, 39921.2.2, 39921.2.3, 39921.2.4, 39921.2.5, 39921.2.6. 39921.2.7,  39921.2.8, 39921.2.9, 39921.2.10, 39921.2.11, 39921.2.12, 39921.2.14, 39921.2.15, 39921.2.16, 39921.2.17, 39921.2.18, 39921.2.19, 39921.2.20, 39921.2.21, 39921.2.23, 39921.2.24, 39921.2.25, 39921.2. 26, 39921.2.27, 39921.2.28, 39921.2.30, 39921.2.31, 39921.2.32, 39921.2.33, 39921.2.34, 39921.2.35, 39921.2.36, 39921.2.37,39921.2.38, 39921.2.39, 39921.2.270 в землището на гр. Кричим, община Кричим. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – гр.Пловдив, бул.,,Марица” № 122.  и съответната общинска администрация.


pdfСъобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, an. 1 от Закона за водите / 05.10.2016г.)


pdfО Б Я В Л Е Н И Е - Община Кричим, област Пловдив, на основание чл. 136, ал.1 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД 15-00-370/28.09.2016г.


pdfОБЯВЛЕНИЕ:Изх. № 13-00-404 /26.09.2016 г./Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка счл. 129, ал. 2 изр. последно от ЗУТ, Ви съобщава, в качеството Ви на наследник на Димитър Иванов Тошев, че за обект: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с процедура промяна предназначението,  на земеделските земи съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.93.8, местност „Адалъка”, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кричим


pdfЗаповед № РД 15-00-305 гр.Кричим 05.08.2016г.С писма изх. № 13-00-272/25.04.2016 г. по описи на община Кричим / 05.08.2016г./


pdfЗаповед № РД 15-00-304 гр.Кричим 05.08.2016г. С писма изх. № 13-00-272/25.04.2016 г. по описи на община Кричим / 05.08.2016г./


pdfЗаповед № РД 15-00-303 гр.Кричим 05.08.2016г. С писма изх. № 13-00-272/25.04.2016 г. по описи на община Кричим / 05.08.2016г./


pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения


pdfПубличен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим, както следва:/ 19.07.2016г. /


pdfПубличен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва:/ 31.05.2016 г. /


pdfМинистерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.Пловдив - РЕШЕНИЕ№ 09-ДО-1057-02 от 25.04.2016г. за отказ от изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците


pdfОБЯВЛЕНИЕ - Община Кричим /ЕКАТТЕ 39921/, област Пловдив, на основание § 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 128, ал. З от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен проект за обект „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от поземлен имот с ИД 39921.4.9613 по Кадастралната карта на гр. Кричим за обособяване на УПИ на обект публична общинска собственост от първостепенно значение и реализиране на проект „По следите на древността - една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА", с възложител: Изх. № 39-00-7 28.04.2016 г. община Кричим


pdfЗаповед № РД 15-00-157 гр.Кричим 13.04.2016г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 91, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 46 взето с Протокол № 4 от 27.01.2016 година на Общински съвет при община Кричим, във връзка с Заповед № РД 15-00-115 от 07.03.2016 г. и Протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД 15-00-149 от 07.04.2016 г.


pdfЗаповед № РД 15-00-142 гр.Кричим 01.04.2016г.На основание чл. 44, ал. 2 ох ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 99, т. 2 от АПК, чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Заповед № РД 15-00-61/16.02.2016 г.


pdfНов публичен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на части от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идинтификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр.Кричим


pdfПубличен конкурс за отдаване под наем на 15 /петнадесет/ броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”


pdfЗаповед № РД 15-00-96/29.02.2016 г. за определяне на купувач от проведения на 23.02.2016 г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на стая с площ от 6 кв. м, находяща се в сградата на община Кричим


pdfЗаповеди от № РД 15-00-61/16.02.2016 г. до № РД 16-00-79/16.02.2016 г., за определяне на купувачи от проведения на 09.02.2016 г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кричим


pdfПубличен  търг с  явно  наддаване  за отдаване  под наем   на  части  от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 по Кадастралната карта на гр. Кричим, находят се в община Кричим, гр. Кричим, ул.„Никола Петков" № 11.


pdfПубличен търг с търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ: стая с площ от 6 кв.м, на втория етаж в сграда с идентификатор № 39921.503.50.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г.


pdfОбява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Кричим


pdfЗаповед № РД 15-00-468 16.12.2015г.\за определяне на купувач от проведения на 09.12.2015 г. търг с тайно наддаване за продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 39921.502.387 по КК на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” 1-в.


pdfЗАПОВЕДИ ОТ № РД 15-00-446/14.12.2015 г. ДО № РД 15-00-465/14.12.2015 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 08.12.2015 г. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КРИЧИМ


pdfЗаповед № РД 15-00-444гр.Кричим,11.12.2015г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 75 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 341, прието с Протокол № 35/24.09.2015 г. на Общински съвет Кричим


pdfПубличен търг с  тайно наддаване за продажба на поземлен имот № 39921.502.387 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г.

pdfПубличен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим


zipЗаповеди от № РД 15-00-311/10.09.2015 г. до № РД 15-00-341/10.09.2015 г. за определяне на купувачи от проведения на 03.09.2015 година публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, находящи се в землището на град Кричим


pdfЗаповед № РД 15-00- 240 гр.Кричим,30.07.2015г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Глава 8 - чл. 60 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 329, прието с Протокол № 33 от 02.07.2015 г. на Общински съвет Кричим


pdfЗаповед № РД 15-00- 236 гр.Кричим,20.07.2015г.На основание чл, 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл, 35, ал, 1 от ЗОС, чл. 99, т, 2 от АПК, чл. 77 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


pdfЗаповеди от № РД 15-00-171/09.06.2015г. до № РД 15-00-198/09.06.2015 г. за определяне на купувачи от проведения на 02.06.2015 година публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, находящи се в землището на град Кричим.


pdfОБЯВЯВА - Публичен търг с  тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва...


pdfТъргове и конкурси 2015г.


Архиви на Търгове и конкурси -  pdfЧАСТ 1 / pdfЧАСТ 2

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.