ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020


prsr

Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0057-С01 от 03.05.2019 г. сключен между Община Кричим и Държавен фонд "Земеделие"

pdfПриключиха строително-монтажните работи за изпълнение на проект  „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков” - гр.Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков”/ с административен адрес община Кричим, гр.Кричим, бул. „Тракия”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0057-С01 от 03.05.2019 г. сключен между Община Кричим и Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 2 от 13.04.2022 г. издадено от Гл. архитект на община Кричим.

На 23.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.002-0017-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.

pdfНа 23.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.002-0017-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмет на договора е изпълнението на проект „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”,

На 03.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.007-0057-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.

pdfНа 03.05.2019 г. Община Кричим сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" № BG06RDNP001-7.007-0057-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмет на договора е изпълнението на проект „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков” - гр.Кричим, община Кричим” - етап 2 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков”/ с административен адрес община Кричим, гр.Кричим, бул. „Тракия”

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.