Съобщение за провеждане на консултации - За Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУПО Кричим)

pdfСъобщение за провеждане на консултации - За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Кричим (ОУПО Кричим) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.)


pdfДоклад за Екологична оценка на Общ устройствен план

rarДоклад за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“  върху предмета и целите на защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО: ВG0002057 „Бесапарски ридове“ и защитени зони по Директивата за местообитанията


pdfНетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка

rarПредварителен проект на ОУП - Графична част и Текстова част

Заповед № РД-02-09-144 от 03.04.2020 г.

На основание чл. 44. ал. 2. във връзка с ал. I от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка е чл. 15 от Наредба 1 от 17 януари 2001 година за организиране на движението по пътищата и Протокол № 1 от 19.02.2020 г. от заседание па Експертеп съвет по устройство на територията при Община Кричим.

pdfЗаповед № РД-02-09-144 от 03.04.2020 г. на Кмета на община Кричим за одобряване на Генерален план за организация на движението на град Кричим

rarОдобрената графична част - Генерален план за движение

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.