Обявления на заповеди - № РД-02-09-397 от 05.10.2020 г., № РД-02-09-398 от 05.10.2020 г. и № РД-02-09-399 от 05.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; във връзка с § 4к., ал.7 във връзка с ал, 1; във връзка с § 46, ал.1, изречение първо; във връзка с § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; във връзка с чл.28а, ал, 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; въз основа на влязъл в законна сила план на новообразуваните имоти за местност „ГЕРГЕВЕЦ”, землище на гр. Кричим, одобрен със Заповед № ЗД-00-201 от 02.11.2010 г. на Областния управител на област Пловдив.

pdfЗаповед № РД-02-09-399 от 05.10.2020 г.

pdfЗаповед № РД-02-09-398 от 05.10.2020 г.

pdfЗаповед № РД-02-09-397 от 05.10.2020 г.

Община Кричим, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане на Предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП)

pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП  НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfДоклад за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“ върху предмета и целите на защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО: ВG0002057 „Бесапарски ридове“ и защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО: ВG0000254 „Бесапарски възвишения“, ВG0000424 „Река Въча Тракия“ и ВG0001030 „Родопи-Западни“

pdfЕкологична оценка на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Кричим

pdfНетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка

rarПредварителен проект на ОУП - Графична част и Текстова част

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.