КОНСТА Т И В Е Н АКТ № 12: Днес, 23.10.2020 г., работна група от Общинска администрация Кричим в състав: Борис Вълчанов - главен специалист „С, СН и ИД”, инж. Николай Бабов - главен специалист „КРВП”, Владислав Вълчев – юрисконсулт

pdfСлед извършена проверка по документи и на място относно: строеж с правоъгълна форма и приблизителни размери: Д/7.7 м., Ш/5.8м. и височина около 2,8м. Същият е изграден на „груб строеж” от циментови тухли, железобетонни колони и греди, без покривна конструкция, а подовата настилка е изпълнена от циментови тротоарни плочки, който строеж е реализиран в ПИ 39921.504.700, НТП- за второстепенна улица, по КККР на гр. Кричим, публична общинска собственост - ул. „Крали Марко”, в участъка между о.т.423 - о.т.426, а част от него и в ПИ 39921.504.695 по КККР на гр. Кричим публична общинска собственост, НТП - за друг вид зелени площи, УПИ III - За зеленина.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.