A+ A A-

Заповед № РД-02-09-144 от 03.04.2020 г.

На основание чл. 44. ал. 2. във връзка с ал. I от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка е чл. 15 от Наредба 1 от 17 януари 2001 година за организиране на движението по пътищата и Протокол № 1 от 19.02.2020 г. от заседание па Експертеп съвет по устройство на територията при Община Кричим.

pdfЗаповед № РД-02-09-144 от 03.04.2020 г. на Кмета на община Кричим за одобряване на Генерален план за организация на движението на град Кричим

rarОдобрената графична част - Генерален план за движение

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.