Община Кричим, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 39921 на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява:

Община Кричим /ЕКАТТЕ: 39921/, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1, изр. второ от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект от първостепенно значение: „Трасе на водопроводно отклонение за обект „Допълващо застрояване” в ПИ 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, представляващ УПИ I – 301.2- Площадка за компостираща инсталация, от съществуващ уличен водопровод РЕ-HD Ø90 по бул. „Света Марина”, съставляващ част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура, с възложител: Община Кричим.

Проектът е на разположение в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” № 3, Дирекция „УТГРМДТХД”, ет. 3, стая 28 и може да бъде разгледан от заинтересованите лица, всеки работен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация Кричим.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.