ОБЯВЛЕНИЕ: Община Кричим, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 39921 на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава

   Община Кричим, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 39921 на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на „Подробен Устройствен План –  Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици, община Стамболийски”, с възложител: „Телекабел” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна” № 29, ЕИК: 822120615.

   Проектът е на разположение в сградата на Община Кричим, ет.3, стая 28.

   На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация Кричим. 

Комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ за кабелна захранваща линия НН 1 кV

Комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ за кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите  на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1097 на път III-866 "Кричим - Девин" км 89+630

pdfЗаповед № РД-02-09-151 / 14.04.2021г.

pdfПарцеларен план АПИ

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.