Община Кричим, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане на Предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП)

pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП  НА ОБЩИНА КРИЧИМ

pdfДоклад за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“ върху предмета и целите на защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО: ВG0002057 „Бесапарски ридове“ и защитени зони по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО: ВG0000254 „Бесапарски възвишения“, ВG0000424 „Река Въча Тракия“ и ВG0001030 „Родопи-Западни“

pdfЕкологична оценка на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Кричим

pdfНетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка

rarПредварителен проект на ОУП - Графична част и Текстова част

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.