ЗАПОВЕД № РД-02-09-38 / гр. Кричим, 28.01.2021 г. и Проект за изменение на ПУП-ПРЗ

pdfЗаповед № РД-02-09-38 / гр. Кричим, 28.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 150 ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 131, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с Решение по т. 4, взето с Протокол № 2 от 20.01.2021 г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Кричим, заявление вх. № с вх. № ОУ-02-24-2 от 19.01.2021 г. от Васил Радулов Радулов и Петкана Николова Радулова, и с оглед представени нотариален акт № 178, том 3, per. № 4095, дело 530/2019 г. по описа на нотариус № 36 Нина Добчева, вписан в СВ Пловдив с вх.рег.№ 38984/17.12.2019 г., акт № 135, ром 109, дело № 22454/2019 г.

pdfПроект за изменение на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ с идентификатор 39921.501.554 по КК на гр. Кричим, включен в УПИ XIII-830 и XIV-830 от кв.76 по регулационен план на гр. Кричим.

Заповеди от № РД-02-09-19 до № РД-02-09-23 от 18.01.2021г.

pdfЗаповед РД-02-09-19 от 18.01.2021г.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ незаконно поставен преместваем обект: Складово помещение - паянтова дървена барака с приблизителни размери 2.3 м. х 3,0 м., височина около 2.4 м., нетрайно закрепена към терена конструкация, разположен в ПИ 39921.502.522,находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” - УПИ V-502.522, кв. 75, намиращ се в източната част на имота.


pdfЗаповед РД-02-09-20 от 18.01.2021г.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ незаконно поставен преместваем обект: Складово помещение - паянтова дървена барака с приблизителни размери 5.0 м. х 3,5 м., височина около 3,0 м., нетрайно закрепена към терена конструкация, разположен в ПИ 39921.502.522, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” - УПИ V-502.522, кв. 75, намиращ се в източната част на имота.


pdfЗаповед РД-02-09-21 от 18.01.2021г.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ незаконно поставен преместваем обект: Складово помещение - паянтова дървена барака с приблизителни размери 2,8 м. х 3,2 м., височина около 2.4 м., нетрайно закрепена към терена конструкация, разположен в ПИ 39921.502.522, находят се в гр. Кричим, бул. „Тракия” - УПИ V-502.522, кв. 75, намиращ се в източната част на имота.


pdfЗаповед РД-02-09-22 от 18.01.2021г.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ незаконно поставен преместваем обект: Складово помещение - паянтова дървена барака с приблизителни размери 8.0 м. х 2.5 м., височина около 2.2 м., нетрайно закрепена към терена конструкация, разположен в ПИ 39921.502.522, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” - УПИ V-502.522. кв. 75 по действащия регулационен план на гр. Кричим, намиращ се в източната част на имота.


pdfЗаповед РД-02-09-23 от 18.01.2021г.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ незаконно поставен преместваем обект: Складово
помещение - паянтова барака с приблизителни размери 4.4 м. х 2.3 м., височина около 2.0 м.,
нетрайно закрепена към терена конструкация, разположен в ПИ 39921.502.522, находящ се в
гр. Кричим, бул. „Тракия” - УПИ V-502.522, кв. 75, намиращ се в източната част на имота.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.