A+ A A-

Общ устройствен план - Община Кричим

Одобряване на Общ устройствен план на община Кричим – окончателен проект

ГИС система ОУП Кричим – онлайн >>


Решение № 225  по  Протокол № 32 от 14.06.2022г.

ОП_Обяснителна записка_прогноза_диагноза_ОУПО Кричим

ОП_Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Кричим

ДОКЛАД за оценка степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“

Схема на защитените територии

01 Опорен план

02 Опорен план  - собственост

03 Опорен план – действащи ПУП

04 ОУПО - синтезен чертеж

05 ОУПО –  Детайл

05.2 ОУПО –  Детайл 5000

06 Инженерно-геоложка карта

07 Схема на недвижими културни ценности и туристическите маршрути

08 Схема на недвижими културни ценности и туристическите маршрути, Детайл

09 Зелена система

10 Комуникации и транспорт

11 Електроснабдяване

12 Газоснабдяване

13 Водоснабдяване

14 Канализация

15 Телекомуникации

16 Схема за превенция на природни бедствия

17 Схема на защитените територии

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.