ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМАнка Самуилова Хаджиева - Председател на Общински съвет при Община Кричим

 

Анка Самуилова Хаджиева

Председател на Общински съвет при община Кричим от 05.11.2003 година

Приемен ден - петък от 10.00 до 12.00 часа

Тел: 03145/23 46

 

 

 

 

 

Председателят на съвета:
1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.

Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.