A+ A A-

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ - Мандат 2019-2023 година


 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие.

 1. 1. Нели Георгиева – Председател
 2. 2. Д-р Александър Попов – Заместник-председател
 3. 3. Мехмед Рашидов - Секретар
 4. 4. Теодора Кирякова
 5. 5. Атанас Бъбаров

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  по социални дейности, образование, култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм; 

 1. 1. Д-р Антоан Димитров – Председател
 2. 2. Стефка Колева – Заместник-председател
 3. 3. Шенол Шерифов – Секретар
 4. 4. Бюлент Еминов
 5. 5. Мехмед Рашидов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност –  нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. 1. Румен Тонов – Председател
 2. 2. Д-р Антоан Димитров – Заместник-председател
 3. 3. Атанас Бъбаров - Секретар
 4. 4. Сюзан Моллаюсеин
 5. 5. Д-р Александър Попов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване,  строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност.

 1. 1. Тодор Кръстев – Председател
 2. 2. Нели Георгиева – Заместник-председател
 3. 3. Сюзан Моллаюсеин - Секретар
 4. 4. Стефка Колева
 5. 5. Шенол Шерифов

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, избрана с Решение № 5, взето с Протокол № 2 от 19.11.2019 година на Общински съвет при Община Кричим

 1. 1. Румен Тонов – Председател
 2. 2. Д-р Антоан Димитров – Заместник-председател
 3. 3. Атанас Бъбаров - Секретар
 4. 4. Сюзан Моллаюсеин - член
 5. 5. Д-р Александър Попов - член

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ - Мандат 2015-2019 година

 


1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие.


2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура - здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм.


3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване,  строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност.

Община Кричим ©2023 Всички права запазени.