A+ A A-

СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим /Публикувана на 23.01.2020г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 /Публикувана на 20.01.2020г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2019 и приемане план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2020 година /Публикувана на 13.12.2019г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим /Публикувана на 12.08.2019г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим /Публикувана на 25.03.2019г./ 


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим /Публикувана на 18.03.2019г./ 


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на община Кричим /Публикувана на 15.01.2019г./

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.