A+ A A-

СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


pdfСПРАВКА № 2 за постъпилите предложения или становища по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове при проведените обществени консултации на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 – 2027 година / Публикувана на 17.05.2024 г./


pdfСправка за постъпилите предложения или становища по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове при проведените обществени консултации на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 – 2027 г. / Публикувана на 29.01.2024 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим / Публикувана на 29.01.2024 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – гр. Кричим / Публикувана на 09.01.2024 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувана на 05.01.2024 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативнитеактове на доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2023 и приемане план-сметката за приходите и разходите за такса битовиотпадъци на територията на община Кричим за 2024 година /Публикувана на 11.12.2023 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим /Публикувана на 06.06.2023 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувана на 06.06.2023 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2022 и приемане план-сметката за приходи и разходиза такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2023 година /Публикувана на 09.12.2022 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2021 и приемане план-сметката за приходи и разходиза такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2022 година /Публикувана на 23.12.2021 г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим  /Публикувана на 23.12.2021г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност /Публикувана на 07.09.2021г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кричим /Публикувана на 31.08.2021г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на Община Кричим /Публикувана на 13.08.2021г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим /Публикувана на 11.02.2021г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2020 и приемане план-сметката за приходи и разходиза такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2021 година /Публикувана на 14.12.2020г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кричим /Публикувана на 27.11.2020г./


pdfСправка за предложенията и становищата, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим /Публикувана на 04.11.2020г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим /Публикувана на 23.01.2020г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 /Публикувана на 20.01.2020г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - доклад и проект на решение за одобряване на разходите за 2019 и приемане план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2020 година /Публикувана на 13.12.2019г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим /Публикувана на 12.08.2019г./


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим /Публикувана на 25.03.2019г./ 


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим /Публикувана на 18.03.2019г./ 


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА - проект на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на община Кричим /Публикувана на 15.01.2019г./

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.