Решения от № 77 до № 98 приети от 23.10.2008г. до 10.12.2008г. по Протоколи от № 14 до № 15

РЕШЕНИЕ № 77, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно осигуряване на допълнителна охрана за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и с цел осигуряване на обществения ред и спокойствието на всички граждани на Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим отпуска средства в размер на 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/ на ОДП – Пловдив за осигуряване на екип от сектор „СОП” за допълнителна охрана в нощните часове на петъчни, съботни и празнични дни за срок до 31.01.2009 год.


РЕШЕНИЕ № 78, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим

Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за трето тримесечие на 2008г. в размер на 329.43 лв.


РЕШЕНИЕ № 79, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2008 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим приема актуализация на бюджета за 2008г., както следва:

ПО ПРИХОДА
Местни дейности
Приходи
§ 4501 Дарения, помощи и други получени суми от страната             19 090
            Празник на града – 19 090 лв.
§ 2705 Общински такси за ползване на пазари                                           6 000
§ 4040 Продажба на общински терени                                                       61 185
ПО РАЗХОДА
Местни дейности
●д.122 Общинска администрация                                                                 35 200
§1015 Материали                                                                                              10 000
§1015 Материали                                                                                                9 562
§5200 Придобиване на ДМА                                                                           9 562-
§5200 Придобиване на ДМА                                                                         36 000-
§1020 Външни услуги                                                                                       15 000
§1098 Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи             1  9 090
§1098 Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи               30 110 
§1016 Вода, горива, енергия                                                                              2 000
§5100 Основни ремонти /озеленяване/                                                           5 000-
●д.311 Целодневни детски градини                                                                 35 880
§ 5100 Основен ремонт                                                                                        4 760           
§ 1016 Вода, горива, енергия                                                                             30 000
§ 1062 Разходи за застраховки                                                                             1 120
●д.524 Домашен социален патронаж                                                               3 524-
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                             3 524-
●д.604 Осветление на улици и площади                                                           1 423
§ 5100 Основен ремонт                                                                                        1 423
●д.623 Чистота
§ 1015 Материали                                                                                                12 780-
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                           12 780
●д.714 Спортни бази за спорт за всички                                                          2 900
§ 1030 Текущ ремонт                                                                                            2 900
●д.866 Общински пазар                                                                                       6 000
§ 1020 Външни услуги                                                                                         6 000   
● д.898 Други дейности по икономиката                                                      10 000-    
§ 1030 Текущ ремонт /сграда Черешево/                                                      10 000-
§ 1030 Текущ ремонт                                                                                           2 000-
§ 1015 Материали                                                                                                  2 000
            / Пленер Кричим - 2008 /
Дофинасиране
●д.322 Общообразователни училища                                                            10 564
§5100 Основни ремонти                                                                                    10 564
●д.738 Читалища                                                                                                    7 832
§4500 Субсидии на организации със нестопанска цел                                 7 832
           1 500 – доплащане дограма
           2 312 – ремонт санитарни възли
           1 380 – ремонт фасада НЧ
              520 – АL винкел
           1 620 – Рампа за трудно подвижни лица
              500 – остъкляване ЦОП
 
           2. Допълва списък капиталови разходи:
Целева субсидия за капиталови разходи
Местни дейности
д.122 Общинска администрация
§ 5100 Основен ремонт                                                                           
            Рампа за трудно-подвижни лица                                                         3 640
д.469 Други дейности по здравеопазването
§ 5100 Основен ремонт                                                                           
            Рампа за трудно-подвижни лица /Поликлиника/                             2 060- 
●д.603 Водоснабдяване и канализация
§ 5100 Основен ремонт                                                                                      4 400
            Основен ремонт канал „Св.Марина”                                                 4 400                                                    
●д 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища
§ 5100 Основен ремонт пешеходен мост                                                       5 980-
Капиталови разходи със собствени приходи
Местни дейности
●д.122 Общинска администрация
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                         45 562-
            Пилони, стълбове, знамена                                                                   9 562-
            Климатици                                                                                               36 000-
§ 5100 Основни ремонти                                                                                    5 000-
            Озеленяване                                                                                              5 000-
●д.311 Целодневни детски градини
§ 5100 Основен ремонт                                                                                       4 760
            /Осн.ремонт вътрешна ел.инсталация и доп. захранване на
             кухненски блок  на ОДЗ „Ралица”/
●д.524 Домашен социален патронаж
§ 5200 Придобиване на ДМА
            Рампа за трудноподвижни лица                                                           3 524-
●д.604 Осветление на улици и площади
§ 5100 Основен ремонт
            „Разширение на мрежа ул. осветление в местн. „Бърчина”          1 423
●д.623 Чистота
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                          12 780
Дофинансиране
●д.322 Общообразователни училища
§5100 Основни ремонти                                                                                       910
            Осн.ремонт НУ „Св.св.Кирил и Методий”
                          /доплащане кухня със столова/                                                 910

РЕШЕНИЕ № 80, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – общински съветник, относно освобождаване на Анка Хаджиева от длъжността Председател на Общински съвет – Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим не приема предложение с вх. № 205/12.09.2008 год. от Васил Кузев – общински съветник.


РЕШЕНИЕ № 81, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от инж. Нуржан Ристемова – Заместник-кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим 2008 – 2011 год.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 1 и § 4  от Закона за защита на животните, Общински съвет при Община Кричим приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Кричим 2008 – 2011г.

2. На основание чл. 40 ал. 2 от Закона за защита на животните възлага на Кмета на Община Кричим  изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Кричим 2008 – 2011г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2008 -2011Г.


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи  да се постигне нов  съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Кричим.

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.

Предвижданията  са, че реализирайки програмата на територията на Общината  след около четири години популацията на кучетата трябва да бъде овладяна и да се премине към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници, както предвижда и мярка 1 по долу. 

1.1. ЦЕЛИ:

1.1.1 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета.

1.1.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни и паразитни заболявания, които касаят хора и животни.

1.1.3. Развиване на чувство за отговорност у гражданите при отглеждане на кучета.

1.2. ЗАДАЧИ:

1.2.1. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

1.2.2. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.

1.2.3. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване.

2. НОРМАТИВНА УРЕДБА

                Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета както в населените, така и извън населените територии. По долу са цитирани извадки от нормативни документи, регламентиращи разглежданата проблематика.

Задълженията на общинските съвети и кметовете на общини по отношение на безстопанствените кучета са определени в:

Закона за Защита на животните /ЗЗЖ/(Обн., ДВ,бр.13/08.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г.);

Закона за ветеринарномедицинска дейност /ЗВМД/ (Обн., ДВ бр.87 от 1.11.05 г., в сила от 01.05.2006 г., изм.бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп.,бр.31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г., изм., бр.55 от 07.07.2006 г., изм. и доп.,бр.88 от 31.10.2006 г., в сила от 31.10.2006 г., бр.51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., бр.84 от 19.10.2007 г.);

 Правилник за прилагане на Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ППЗВМД/ (Приет с ПМС N 118 от 27.06.2000 г., обн., ДВ,  бр.55 от 07.07.2000 г.,в сила от 18.07.2000 г., изм., бр.4 от 12.01.2001 г., бр.62 от 29.07.2005 г., в сила от 30.08.2005 г.)

                Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ – „Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.”

                              

3. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В

ОБЩИНА КРИЧИМ

През последните години е регистрирана трайната тенденция на завишаване на нападнати или ухапани от скитащи кучета хора на територията на Община  Кричим.

                Знае се, че нерегистрираните случаи са винаги повече от известните тъй като  различен дял от ухапаните остават извън полезрението на здравеопазването поради непотърсена медицинска помощ. Те са много по-опасни в епидемиологично отношение, защото са неизвестни и разпространяват безпрепятствено заразата.

Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е, както тенденцията за увеличаване на броя на скитащите кучета през последните години, така и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.

 Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори – биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.

Характерът на епидемичния процес зависи от поддържането на инвазията в източника – кучето,  възможността за разсейване на яйцата на паразитите, степента на контакта на човека с гостоприемника.

 Както е видно от гореизложеното заболяванията, чийто преносител или гостоприемник е кучето са сериозен проблем с многостранни измерения: хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични, което налага разработването на настоящата програма.

4. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ,

СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА

БИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ

          Общи данни - характеристика на вида Canis familiaris

Според зоологическата систематика кучето принадлежи към семейство Кучета (Canidae) на разред Хищници (Carnivora). Още от дълбока древност хората започнали да отделят най-послушните, най-възприемчивите, с най-добри качества кучета. Този изкуствен отбор още в най-ранните стадии на одомашняването спомогнал за развитието на нужните за хората качества в кучето. Под влияние на условията на средата и отбора те се изменяли, постепенно се създавали нови породи и техни представители се кръстосвали помежду си. От древността хората се стремели към въвеждане на определена специализация на породите, която се стараели да затвърдят в поколенията. Днес кинологията класифицира голямото разнообразие от кучешки породи в три основни групи:

примитивни породи – малък брой кучета, непретенциозни, устойчиви, трудно поддаващи се на дресировка и слабо привързани към човека. Това са някои азиатски породи и африкански ловни кучета.

преходни породи – група примитивни кучета, с които човекът е започнал целенасочена племенна работа и дресировка. Такива са някои групи лайки, кавказки и средноазиатски овчарки.

културни породи – най-многочислената група породисти кучета, за които човекът е създал благоприятни условия за отглеждане, хранене, племенно развъждане и практическо използване. Тук се отнасят всички ловни, служебни и декоративни породи кучета.

Според друга класификация кучетата се делят на 4 групи породи:

ловни кучета – лайки, хрътки, шпаниели и др.;

служебни кучета – овчарки, ерделтериери и др.;

спортно-служебни кучета – доберман-пинчер, догове и др.;

декоративни (стайни) кучета – пекинез, чихуахуа, японски хин, болонки и др.

Кучетата от различните породи са най-различни по тегло и големина. Днес в света се наброяват над 600 признати породи кучета. Кучетата в зависимост от породата достигат полова зрялост между 7 – 12 месечна възраст, но понякога първият еструс при женските може да се забави до 18-месечна възраст. Обикновено еструсът е два пъти годишно (пролет и есен) и продължава 14-22 дни. Нормалната бременност продължава средно 63 дни (при дребните породи – 58 дни, а при по-едрите до 65 дни). Средният брой на малките варира в зависимост от породата, телесното развитие на майката, храненето и други. Обикновено при дребните породи новородените са 2-5 броя, а при едрите – 6-12 броя. Мястото за раждане женската избира сама – най-често място, където тя се чувства по-сигурна. Раждането настъпва обикновено през нощта или в ранните утринни часове. Периодът през който малките сучат продължава до 7-8 седмица от раждането. Млечните зъби на кучето започват да се развиват 2 седмици след раждането. Смяната на млечни зъби с постоянни започва между 3,5 до 4 месечна възраст и обикновено завършва до 8-ия месец. В млада възраст кучето има 32 млечни зъба, а възрастното куче – 42 постоянни. Зрението на кучето има свои особености. То не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, тоест всяко око има свое поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но формата на предметите разпознава добре. Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250-300 м и повече. Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. Продължителността на живота на кучето е 12-20 години.

ЕПИЗООТОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ,

КОИТО КУЧЕТАТА МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ПРЯКО

1. Инфекциозни болести

 - Салмонелоза (паратиф).

                 Това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия.

                 - Туберкулоза.

                Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът.

 - Бронхосептикоза (бордетелна инфекция).

                Заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.

   - Бяс

                Остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни.

 - Тизерова болест.

                Причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.

2. Гъбични болести

 - Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория).

                Микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.

3. Паразитни (инвазионни) болести

 - Токсоплазмоза

Паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните.

                 - Цестодози (представители на сем. Taeniidae).

                Към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършените и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници.

 - Ехинококоза

 - Дипилидиоза

 - Нематодози

  -Токсокароза

                4. Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/

                Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО ИМ

Големият брой безстопанствени кучета води до:

1. Здравни рискови за населението – безстопанствените кучета са приносители на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза, бруцелоза и др.

2. Създаване на дискомфорт за населението:

- много хора изпитват страх от кучета;

- Една от причините за замърсяване на градската среда и зелените площи са кучетата;

- неефективни мерки за справянето с проблема, свързан с раходи за общината и непостигане на реални резултати;

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира природозащитниците и любителите на животни.

Основните причини за възникването на проблемите с безстопанствените кучета са:

1. Липса на цялостно и адекватно законодателство;

2. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;

3. Изоставянето на кучета от собствениците им след временното им използване;

4. Липсата на хуманно отношение към животните и подготовка за грижите и проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което те често биват изоставяни.

  

5. МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА

НА  БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА

                 

МЯРКА 1 Създаване на територията на Община Кричим на кастрационен център и временен приют за кучета.

- Изграждане  на информационна система с наличната база данни за собственика и лекуващия ветеринарен лекар.

- Поставяне  трайна маркировка с цел регистрация, идентификация и избягване на повторно залавяне. Обезпаразитяване,  ваксиниране против бяс, издаване   надлежно попълнени ветеринарно-медицински паспорти за лицата, които ги обгрижват.

- Оказване помощ на пострадали и болни животни. 

- Задължителна здравна профилактика на кастрираните кучета.

- Залавяне и обработване на уличните кучета

                За да се избегне хаотичността при улавянето на кучета, ще се изготви схема на Община Кричим както и график за работа по нея. При обработка на оплакванията ще се изяснява на място проблема, като се спазва принципа “Сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване популацията на уличните кучета чрез кастрация”.

                - Първичен преглед

                Извършва се от ветеринарния лекар, Животните се настаняват във временен изолатор преди извършване на първичния задължителен преглед, поради възможност от внасяне на зараза. Кучетата в приюта се наблюдават ежедневно за промяна в здравословното състояние. Ако след първичния преглед ветеринарния лекар заключи, че животното е болно, то се поставя в изолатор и според вида на заболяването и общото състояние на животното се пристъпва към лечение. Първичния преглед завършва с прилагане на комбиниран препарат срещу външни и вътрешни паразити. Всяко преминало първичен преглед животно се вписва в Амбулаторен дневник.

                - Отчетност и документооборот.

                Всяко ново заловено куче се вписва в дневник като се отбелязва дата, място на залавяне, пол, цвят на космена покривка, особени белези, индивидуална ушна марка, дата на напущане на приюта и причина за напущане. В случай на причинена смърт на куче по време на залавяне, се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Този протокол  се подписва от двама служители от екипа и от ветеринарния лекар.

         - Кастрация

                На кастрация могат да се подлагат само здрави кучета, като задължително се обезпаразитяват, поставя им се трайна маркировка, ваксинират се против бяс, издават им се надлежно попълнени ветеринарномедицински паспорти, в които се отразяват извършваните манипулации. Тези кучета се връщат на местата от където са взети.

                - Маркировка

                Ползват се пластмасови ушни марки с идентификационен номер, гарантиращ уникалност и липса на странични ефекти. Номерът се записва в регистъра.

          - Евтаназия

                Евтаназията се извършва задължително от ветеринарен лекар на доказано злонравни,   болни  от  неизличими заболявания причиняващи им болка и страдание.          

                - Осигуряване на възможност за осиновяване

         Неправителствените организации за защита на животните имат пълен достъп до картотеката на приюта. Според данните в нея те търсят физическо или юридическо лице, което ще осинови куче след подписване на декларация.

                Съпътстващи дейности:

- Рекламни кампании с цел намиране на дом за част от уличните кучета и предпазване от насилие на улицата.

- Участие в изготвяне и провеждане на общообразователни програми насочени срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните.

- Съвместни, адекватни и навременни действия срещу прояви на жестокост към животните.

- Изграждане на координационен център на програмата.
Координацията ще се изразява в създаване и поддържане на база данни за кучетата, решаване на проблеми, връзки с обществеността, масмедиите, контролните органи,  изготвяне на графици за кастрации на териториален принцип, както и проверка от природозащитните организации на граждани, поели ангажименти чрез декларация за редовно обезпаразитяване и ваксиниране на уличните кучета.

- Настаняване за постоянно обитаване на кучета, за които стопаните не могат повече да се грижат с цел подпомагане и предпазване от изоставяне на улицата.

- Поемане постоянна грижа в преходния приют за възрастни, болни или малтретирани, които трудно се адаптират.

- Уточняване  наличния брой женски кучета, подлежащи на кастрация.

- След овладяване на популацията и намаляване числеността на уличните кучета, постепенно на четвъртата година от изпълнението на програмата следва изтегляне в приюти, в каквито ще се трансформират кастрационните центрове.

МЯРКА 2  Организиране и обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета.

 Във взаимодействие с РВМС, НПО и общинската администрация, в зависимост от нуждите и отдалечеността от границите на населените места ще се обозначат и оборудват места за разходка. .

МЯРКА 3             Контрол по  изпълнение сигнали и оплаквания на граждани, свързани с немаркирани животни.

Възлага се на съществуваща или новосъздадена общинска структура, като се съвместява и с други функции.

МЯРКА 4             Създаване на организация  за регистриране на домашните кучета и маркирането им като такива с подходяща маркировка. /микрочип/.

МЯРКА 5    Усъвършенстване работата на общинския изолатор. Дейността на същия се ограничава до обработване само на немаркирани като домашни или обработени от кастрационния център животни, приоритетно агресивни такива и до реакция по сигнали и оплаквания на граждани,свързани с немаркирани животни.

6. ФИНАНСОВ РЕСУРС И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Източници на финансов ресурс за обезпечаване на Програмата:

бюджета на общината;

постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;

дарения;

фиксиране на дейности по Програмата от ОЗЖ.

Време за изпълнение

Програмата е с тригодишен срок на изпълнение съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗЖ.

Ежегодно се отчитат и актуализират дейностите и етапите по Програмата пред Общински съвет-Кричим и директора на НВМС, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЗЖ.


РЕШЕНИЕ № 82, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим, относно продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим

Р Е Ш И :

І. Да се продадат чрез публично оповестен конкурс следните имоти частна общинска собственост:

- поземлен имот № 008103 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.930 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия, собственост на община Кричим и актуван с АОС  № 303 / 23.07.2008г., вписан в Агенция по вписванията под № 82, том 67, н.д. 16547 / 08 на 30.07.08г.;

-  поземлен имот № 008104 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.193 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия, собственост на община Кричим и актуван с АОС  № 304 / 23.07.2008г., вписан в Агенция по вписванията под № 83, том 67, н.д. 16548 / 08 на 30.07.08г.;

- поземлен имот № 008105 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.127 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия, собственост на община Кричим и актуван с АОС  № 305 / 23.07.2008г., вписан в Агенция по вписванията под № 84, том 67, н.д. 16549 / 08 на 30.07.08г.

1. Задължителни условия за участие:

- Кандидатите следва да участват едновременно и за трите поземлени имота с цел обединяването им в един;

- Кандидатите да развиват дейност в областта на дърводобива и дървопреработването от минимум 3 години;

- Кандидатите да развиват дейността си на територията на община Кричим;

- Кандидатите да представят инвестиционен план за изграждане на дървопреработвателно предприятие.

 2. Определя начална конкурсна цена, както следва:

-  начална конкурсна цена в размер на 5 800 лв. /пет хиляди и осемстотин лева/ за поземлен имот № 008103 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.930 дка, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз №  3153/15.08.04г., издаден от АП – София.

* Съгласно Удостоверение 225 / 18.07.2008г. на община Кричим данъчната оценка на недвижимия имот е 100 лв. /сто лева/.

- начална конкурсна цена в размер на 1 400 лв. /хиляда и четиристотин лева/ за поземлен имот № 008104 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.193 дка, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз №  3153/15.08.04г., издаден от АП – София.

* Съгласно Удостоверение 226 / 18.07.2008г. на община Кричим данъчната оценка на недвижимия имот е 20.70 лв. /двайсет лева и 0.70 ст/.

- начална конкурсна цена в размер на 800 лв. /осемстотин лева/ за поземлен имот № 008105 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.127 дка, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз №  3153/15.08.04г., издаден от АП – София.

* Съгласно Удостоверение 224 / 18.07.2008г. на община Кричим данъчната оценка на недвижимия имот е 13.70 лв. /тринайсет лева и 0.70 ст/.

 3. Определя депозит за участие в конкурса, както следва:

-  580 лв. /петстотин и осемдесет лева/ за поземлен имот № 008103 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.930 дка;

-   140 лв. /сто и четиридесет лева/ за поземлен имот № 008104 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.193 дка;

-   80 лв. /осемдесет лева/ за поземлен имот № 008105 по КВС на гр. Кричим, община Кричим, Пловдивска област, местност “Червенака”, с площ 0.127 дка.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.


РЕШЕНИЕ № 83, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим, относно промяна размера на средните брутни работни заплати на едно лице от персонала в дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 11, ал. 1 и чл. 11а от ПМС 175 от 24.07.2007 година за заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет – Кричим приема средните брутни работни заплати на едно лице от персонала в  дейностите и заведенията, финансирани чрез общинския бюджет, както следва:

По

ред

Дейности

Численост

на

персонала

СРЗ

01.01.2008

СРЗ

01.07.2008

   Държавни дейности
   Списъчен състав
1. д. 122 Общинска администрация             31 484,45 575,61
2. д. 311 Целодневни детски градини 44,5 390,84 433,65
3. д. 431 Детски ясли            6   289,03 484,11
4. д. 469 Други дейности по здравеопазване           7 310,83 502,23
5. д. 551 Дневен център за стари хора           3 293,81 323.20
    Несписъчен състав      
1. д. 282 Отбранително мобилизац. подг.          5 282,21 329,24
2. д. 311 Целодневни детски градини          1 286,00 286,00
  Местни дейности
  Списъчен състав
1. д. 524 Домашен социален патронаж          5 299,93 366,08
2. д. 623 Чистота        10 238,60 288,51
3. д. 866 Общински пазар          8 303,37 329,81
4. д.898 Други дейности по икономиката          9 316,64 374,46
    Несписъчен състав
1. д. 525 Клуб на пенсионера         1 220,00 242,00
2. д. 623 Чистота         1   220,00
2. д. 714 Спортни бази за спорт за всички         2 252,19 266,93
3. д. 898 Други дейности по икономиката         1 266,20 240,46

РЕШЕНИЕ № 84, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим, относно промяна размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Кричим и Председателя на Общински съвет – Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2 от ПМС № 175 от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет – Кричим определя основни  месечни  заплати и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на  Кмета на общината и Председателя на Общински съвет, считано от 01.07.2008 година, както следва:

             ● Кмет на община Кричим:

основно месечно възнаграждение: 1 231 лв.;

ДТВ в процент към ОМВ 9 %.

             ● Председател на Общински съвет - Кричим:

основно месечно възнаграждение: 1 231 лв.;

ДТВ в процент към ОМВ 9 %.


РЕШЕНИЕ № 85, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Информация от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим, относно изпълнение на Решение № 53, взето с Протокол № 10/26.06.2008 год. на ОбС.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет - Кричим приема Информация с вх. № 228/03.10.2008 год. от Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим, относно изпълнение на Решение № 53, взето с Протокол № 10/26.06.2008 год. на Общински съвет – Кричим.


 РЕШЕНИЕ № 86, прието на 23.10.2008 година по Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим, относно молба с вх. № 4208/05.09.2008 г. от Гюрга Петрова Стойчева за отпускане на финансова помощ.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника за социално подпомагане, Общински съвет при Община Кричим отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/ на Гюрга Петрова Стойчева - живуща на ул. „Търговска” № 10, гр. Кричим, за покриване на част от разноските за лекарства и пътни разходи. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетение и помощи по решение на ОбС от бюджета на Община Кричим.


 РЕШЕНИЕ № 87, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2008 година.

Вносител: Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим приема актуализация на бюджета за 2008 г. както следва:

1. ПО ПРИХОДА

Местни дейности

Приходи

§ 1304 Данък при придобиване на имущество при дарение                   8 200
§ 2404 Нетни приходи от продажби                                                               2 000
§ 2406 Приходи от наеми на земя                                                                   2 000
§ 2705 Общински такси за ползване на пазари                                          25 000
§ 2729 Други общински такси                                                                         4 000
§ 4040  Продажба  на общински терени                                                      85 652
§ 3701 Внесен ДДС /-/                                                                                      33 100-
§ 3702 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност /-/            4 250-
§ 9317 Задължения по финансов лизинг                                                      50 000
§ 9317  Задължения по финансов лизинг                                                       2 193-
 
ПО РАЗХОДА
Местни дейности
 
●д.122 Общинска администрация                                                               101 375
§1015 Материали                                                                                                 5 000
§5200 Придобиване на ДМА                                                                          53 000
§1020 Външни услуги                                                                                       30 000
§1098 Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи                5 000
§1098 Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи                3 000
§1051 Командировки                                                                                          1 200
§1040 Платени данъци, мита и такси                                                                 600
§1062 Разходи за застраховки                                                                           3 575
д.469 Други дейности по здравеопазването                                                 9 000-
§ 1030 Текущ ремонт                                                                                         9 000-
д.532 Програми за временна заетост                                                           17 988
§ 1015 Материали                                                                                             15 000
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотношения                            2 500
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателите за ДОО                             398
§ 0560 ЗОВ                                                                                                                90
●д.603 Водоснабдяване и канализация                                                         8 565-
§ 1015 Материали                                                                                                 635
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                         9 200-
●д.604 Осветление на улици и площади                                                     11 980
§ 1016 Вода, горива и енергия                                                                       11 695
§ 5100 Основен ремонт                                                                                        285
●д.622 Озеленяване                                                                                           4 244
§ 5200 Ограда ул.”Райко Даскалов”                                                              4 244
●д.714 Спортни бази за спорт за всички                                                      5 537
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотношения                              660
§ 0208 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения           248
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателите за ДОО                           105
§ 0560 ЗОВ                                                                                                              24
§ 1015 Материали                                                                                                800
§ 1020 Външни услуги                                                                                    3 700
●д. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и                        
             изграждане на пътища                                                                       7 932
§ 1015 Материали                                                                                            2 706
§ 1020 Външни услуги                                                                                       516
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                        4 710
●д.866 Общински пазар                                                                             
§ 1015 Материали                                                                                            1 500
§ 1020 Външни услуги                                                                                    2 500 
§ 5200 Придобивчане на ДМА                                                                     4 000- 
Дофинасиране
●д.122 Общинска администрация                                                                5 018
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотношения                          4 200  
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателите за ДОО                           668
§ 0560 ЗОВ                                                                                                            150
●д.738 Читалище                                                                                                 800
§ 4500 Субсидии за организации с идеална цел                                          800
 
2. Допълва списък капиталови разходи:
Целева субсидия за капиталови разходи
Местни дейности
●д.832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и                      
             изграждане на пътища
§ 5100 Основен ремонт                                                                               
             Основен ремонт пешеходен мост                                                 5 580-
             Основен ремонт стълби ул.”Втори юни”                                    5 246
             Основен ремонт канал „Св.Марина”                                              334 
Капиталови разходи със собствени приходи
Местни дейности
●д.122 Общинска администрация                                                            53 000
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                    53 000
            Служебен автомобил                                                                      50 000
            Компютри 2 бр.                                                                                  1 000
            Климатици                                                                                           2 000
●д.603 Водоснабдяване и канализация                                                     9 200-
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                     9 200-
            Проект „ПУП-ПР за УПИ Х-1826 кв 4”                                         1 800
            Второстепенна мрежа ромска махала                                        15 000-
            Пречиствателна станция за отпадни води                                    4 000
●д.604 Осветление на улици и площади                                                      285
§ 5100 Основен ремонт
            „Разширение на мрежа ул. осветление в местн. „Бърчина”      285
●д.622 Озеленяване                                                                                       4 244
§5200 Придобиване на ДМА                                                                      4 244
            Ограда ул.”Райко Даскалов”                                                          4 244
●д.832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и                       
             изграждане на пътища                                                                     4 710
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                      4 710
             Указателна табела „Община  Кричим”                                         3 510
             Проект „Организация на движението във връзка  с                   1 200
             намаляване скоростта на ППС по бул. „Родопи” и бул.”Тракия”        
●д.866 Общински пазар                                                                             
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                       4 000- 
             Тоалетни  2 бр.                                                                                    4 000-
            
3. Приема допълнителен лимит за представителни разходи на кмета 5 000 лв.

 РЕШЕНИЕ № 88, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в структурата на общинската администрация.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим одобрява структурата на общинска администрация – Община Кричим, съгласно приложение № 1, считано от 01.11.2008 година.

Приложение № 1                                                                

към Решение № 88, взето с Протокол №15 от 10.12.2008г на ОбС

Структура на персонал от дейност 122 – “Общинска администрация”

и дейност 111 – “Контролни държавни и общински функции

Било Става

Група “Изпълнително-контролни органи”

В т.ч.

   
1. Кмет на община    1     1
2..Зам. кмет    2     2
3. Секретар на община    1     1
4. Експерти с контролни и аналитични функции    3     2

І. Обща администрация

В т.ч

   
1. Дирекция “Финансово-стопански и правни дейности, организационно-мобилизационна подготовка и административно обслужване”     13    14
1.1. Сектор “Местни данъци и такси”    3     3

ІІ. Специализирана администрация

В т.ч.

   
1. Дирекция “Устройство на територията, евроинтеграция, хуманитарни дейности и гражданска регистрация”    11    11
1.1. Отдел “Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна дейност   3,5    3,5
    31    31

 РЕШЕНИЕ № 89, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно разкриване на Център за обществена подкрепа в община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим

УТВЪРЖДАВА разкриването на Център  за обществена подкрепа в гр. Кричим като делегирана от държавата дейност, с капацитет 55 /петдесет и пет/ места и численоност на персонала 5 /пет/ щатни бройки.

Възлага на кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнението на т. 1 от настоящото решение.


 РЕШЕНИЕ № 90, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 3 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно -   информационните елементи на Общински съвет при община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

Р Е Ш И :Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, както следва:

В Приложение 1 „Такси за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост” се прибавя нова точка VІІІ  За разполагане на машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки и други пакетирани изделия.

VІІІ За разполагане на машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки и други пакетирани изделия

лв. до 1 кв. м 

за  месец

30 лева за брой автомат.


 РЕШЕНИЕ № 91, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на УПИ ХХІ, кв. 87, по плана на гр. Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 и чл. 37 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

            І Да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване УПИ XXІ, общинска частна собственост, кв. 87, по плана на гр. Кричим, представляващ не застроено дворно място с площ 340 кв. м. /триста и четиридесет кв. м./, находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров” № 47, актуван с АОС № 277/18.07.2006 г.

            ІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 5610 лева /пет хиляди шестстотин и десет лева/, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инженер Коцева, лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно лиценз № 3153/15.08.1994г., издаден от АП – София.

            ІІІ. Определя депозит за участие  561 лв. и стъпка за наддаване 150 лв.

            ІV. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на търга по реда на глава осма от НРПУРОИ, като въз основа на резултатите от същия сключи договор със спечелилия търга кандидат.


 РЕШЕНИЕ № 92, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране на решение № 46, взето с Протокол № 8 от 21.04.2008 год. на Общински съвет при община Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 и чл. 37 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие :

            І. Да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот - УПИ ІІ – частна общинска собственост, кв.118а по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен УПИ с площ от 300 кв.  м. /триста квадратни метра/, находящ се в гр. Кричим, ул. “Роза”, актуван с АОС № 86/04.10.2001 г.

            ІІ.  Определя начална тръжна цена в размер на 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инженер Коцева – лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно лиценз № 3153/15.08.1994г., издаден от АП – София.

            ІІІ. Определя депозит за участие 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ и стъпка за наддаване – 100 лв. /сто лева/

            ІV. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на  публичния търг с явно наддаване по реда на глава осма от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите да сключи договор за продажба със спечелилия участник.


 РЕШЕНИЕ № 93, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба и бракуване на моторни превозни средства, собственост на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 36, ал. 6 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общинският съвет при община Кричим разрешава :

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на :

1. Специален автомобил Шкода Европа, рег. номер РВ 2598 АХ с наименование “Сметосъбирачка Шкода Европа 10154”.

2. Лек автомобил Опел Вектра с рег. номер РВ 5333 СС

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер на :

1. 4000 лв. без ДДС за специален автомобил Шкода Европа, която представлява справедлива начална цена, определена от инж. Тодоров – лицензиран оценител на машини и съоръжения, съгласно лиценз № 4642/30.04.1996 г., издаден от АП – София.

2. 1100 лв. без ДДС за Лек автомобил Опел Вектра, цена определена от инж. Тодоров – лицензиран оценител на машини и съоръжения, съгласно лиценз № 4642/30.04.1996 г., издаден от АП – София.

ІІІ. Определя депозит за участие в търга за Специален автомобил Шкода Европа в размер на 400 лв. и стъпка на наддаване в размер на 100 лв.

ІV.  Определя депозит за участие в търга за Лек автомобил Опел Вектра в размер на 110 лв. и стъпка на наддаване в размер на 50 лв.

V. Да се бракува Лек автомобил Москвич – Санитарна линейка, съгласно експертна оценка на инж. Тодоров – лицензиран оценител на машини и съоръжения, съгласно лиценз № 4642/30.04.1996 г., издаден от АП – София.

VІ. Упълномощава Кмета на община Кричим да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ и въз основа на резултатите да сключи договори за продажба със спечелилите кандидати.


 РЕШЕНИЕ № 94, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на градската тоалетна.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, 2, 3 и 8 от ЗОС, чл. 17 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

І Дава съгласие за отдаване под наем на градска тоалетна, актувана с акт за частна общинска собственост № 80/20.09.2001 г., чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 г.

ІІ. Специфични условия за провеждане на конкурса :

1. Наемателят се задължава за срок от три месеца да извърши ремонт на тоалетната, след който тя да отговоря, както на предписанието на РИОКОЗ, така и на всички останали законови изисквания за безопасната й експлоатация.

2. За срока по т. 1 наемателят се освобождава от наем.

3. Общинският съвет определя месечна наемна цена в размер на 100 лева.

ІІІ. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Кричим да предприеме всички действия по реда на глава осма от НРПУРОИ


 РЕШЕНИЕ № 95, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност както следва:

       Председател: Величка Беличева Бучова-Секретар на Община Кричим

       Съпредседател: инспектор Наско Атанасов-РПУ-гр.Стамболийски

       Секретар: Светлана Рангелова Рангелова-Секретар на МКБППМН

       Членове:

                  1. Ридван Дюлгеров - общински съветник

                  2. Елена Москова - младши юрисконсулт               

                  3. Соня Петлешкова - Началник отдел “Социална закрила”-гр.Кричим

                  4. Димитринка Тодорова - главен експерт ”Закрила на детето” - гр.Кричим

                  5. Иванка Заяц - Секретар на Читалище “Пробуда”

                  6. Никола Рашков-главен инспектор при РПУ-гр. Стамболийски

                  7. Борис Хълчев - инспектор КАТ при РПУ -   гр. Стамболийски

                  8. Любица Рупчева-инспектор ДПС при РПУ -гр. Стамболийски


 РЕШЕНИЕ № 96, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на правна защита на община Кричим по административно дело № 1910/2008 г. на Административен съд – Пловдив.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Кричим възлага на  Кмета на община Кричим да организира защитата на общината по адм.д.№ 1910/2008/г. на Административен съд гр. Пловдив, с право да упълномощи адвокат за процесуално представителство по делото, който да извършва всички необходими действия до окончателното приключване на съдебното производство.


 РЕШЕНИЕ № 97, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молби за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, отпуска на:

● Фатма Алиева Ахмедова, ул. “Крали Марко” № 1, гр. Кричим  -  еднократна помощ в размер на 200 лв за закупуване на медикаменти

● Запрянка Янкова Малинова, ул. “Георги Бубаров” № 4, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 300 лв за закупуване на медикаменти

● Елена Митова Томова, ул. „Осми март” № 32, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 200 лв за закупуване на медикаменти

● Ариф Шерифов Хаджиев, ул. „Васил Петлешков” № 17, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 100 лв за закупуване на медикаменти

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на община Кричим.


 РЕШЕНИЕ № 98, прието на 10.12.2008 година по Протокол № 15  

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно издаване на Запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кричим”

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 20 и във връзка с чл. 17, ал. 1; чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,

Общински съвет при община Кричим Р Е Ш И:

Упълномощава Атанас Стефанов Калчев – кмет на община Кричим, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”, одобрен за финансиране с Решение № 25 от 10.11.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган по ОП „Околна среда”, да учреди Запис на заповед на стойност 186 240.00 (сто осемдесет и шест хиляди, двеста и четиридесет лева) или 20% (двадесет процента) в полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – Министерството на околната среда и водите.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.