Решения от № 65 до № 76 приети от 24.07.2008г. до 12.09.2008г. по Протоколи от № 11 до № 13

РЕШЕНИЕ № 65, прието на 24.07.2008 година по Протокол № 11

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим, относно коригиране на Решение № 50, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 година на Общински съвет – Кричим, във връзка с указания, дадени с писмо с изх. № 09-05-6/10.07.2008 год. на Областен управител на област Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № 09-05-6/10.07.2008 г. на Областния управител на област Пловдив, Общински съвет-Кричим ПРОМЕНЯ свое Решение № 50, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 г., относно приемане на Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Кричим, както следва:

§1. В чл. 3, ал. 1 изразът „в срок до 3 работни дни за новозакупените животни и до 30 дни за новородените животни” става: в тримесечен срок за новозакупени и новородени животни;

§2. В чл. 3, ал. 2 изразът „едномесечен срок” става: тримесечен срок;

§3. В чл. 6, ал. 1, т. 2 изразът „платен данък” става: платена такса;

§4. В чл. 7 изразът „годишен данък” става: годишна такса;

§5. В чл. 8 изразът „данък” става: такса;

§6. В чл. 8 се допълват нови точки 5, 6 и 7, както следва:

                               т. 5. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

                               т. 6.  кучета, използвани от Българския червен кръст;

                               т. 7.  кастрирани кучета;

§7. В чл. 9, ал. 1 изразът „данъкът” става: таксата;

§8. В чл. 9, ал. 2 изразът „данъкът” става: таксата;

§9. В чл. 10 изразът „платения данък” става: платената такса.


РЕШЕНИЕ № 66, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно актуализиране на Общински план за развитие на Община Кричим за периода 2007 – 2013 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 13, чл. 15 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 11 от ПОДОСВОА на ОбС-Кричим,

Общински съвет при Община Кричим приема актуализирания Общински план за развитие на Община Кричим за периода 2007-2013 година.


РЕШЕНИЕ № 67, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4,

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за начислените и изплатените командировъчни пари от Кмета на Общината за второ тримесечие на 2008 г. в размер на 476.40 лв.


РЕШЕНИЕ № 68, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2008 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим:

 І. Приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2008 г. както следва :

                                                                                   

                                                                                    Актуализиран                    Отчет

                                                                         бюджет към 30.06.2008 г.           към 30.06.2008 г.

По прихода

1.    Приходи с държавен характер                                             2 594 501            1 440 479

1.1. Обща субсидия                                                                       1 881 246            1 076 143

1.2. Други субсидии   /§3118/                                                        208 384               194 974

1.3. Други субсидии   /§3128/                                                            2 405                   2 405

1.4. Трансфери                                                                                  168 516               168 516

1.5. Преходен остатък 01.01.2008 година                                     333 950               333 950

1.5. Остатък към 30.06.2008 година                                                                          335 509-

2.    Приходи с общински характер                                           1 189 516               698 753

2.1. Данъчни приходи                                                                     105 000                 80 934

      Данък в/у доходите /патентен данък/                                      12 000                   8 896

2.2. Данъчни приходи                                                                     118 000                 80 934

2.3. Неданъчни приходи                                                                 498 460               267 742

2.4. Обща изравнителна субсидия                                                343 541               239 082

2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                             122 900                   6 000

2.6. Трансфери /предоставен трансфер СИФ/                           78 100-                78 100-

2.7. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                 18 750-                  9 375-

2.7. Лизинг                                                                                          33 222-                17 801-

2.8. Преходен остатък 01.01.2008 година                                      55 210                  55 210

2.9. Преходен остатък 01.01.2008 годин/валута/                                                               3

2.9. Остатък към 31.03.2008 година                                                                           18 313-

2.9. Преходен остатък 30.06.2008 година /валута/                                                           3-

По разхода

1.    Държавни дейности                                                              2 594 051            1 440 479

2.   Общински дейности                                                               1 189 516               698 753

                                                                                                           3 784 017            2 139 232

в т.ч.

            1. Държавни дейности                                                      2 594 501            1 440 479

Д 117 – Държ.  общински служби и дейности по изборите       1 319                   1 720

Д 122 – Общинска администрация                                              278 834               135 413

Д 219 – Други дейности по отбраната                                             3640                      882

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                          12 105                  2 806

Д 282 – Отбранително-мобилизационна подготовка                46 206                 14 264

Д 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия    529 211               414 380

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                             324 604               149 396

Д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                               42 824                 24 232       

Д 322 – Общообразователни училища                                    1 024 505               479 829

Д 389 – Др.дейности по образованието                                         2 062                   2 062

Д 431 – Детски ясли                                                                          34 214                  18 401

Д 469 – Други дейности по здравеопазването                            51 474                 23 728

Д 532 – Програми за временна заетост                                      148 190               147 023

Д.551 – Дневни центрове                                                                 45 920                   9 842

Д 559 – Др.служби и дейности по социално осигуряване       10 617

Д 738 – Читалища                                                                               31 647                 12 000

Д 849 – Други дейности по транспорта                                             383

Д 898 – Други дейности по икономиката                                       6 746                   4 501

           

2. Местни дейности                                                                              1 189 516          698 753

Д 122 – Общинска администрация                                                      190 966          154 827

Д 123 – Общински съвети                                                                        67 498            29 333

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                   4 240              1 469

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                     266 729          162 510

Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                      6 750              1 312

Д 524 – Домашен социален патронаж                                                  64 735            35 919

Д 525 – Клубове за  пенсионера, инвалида и др.                    

Д 532 – Програми за временна заетост                                                37 570            21 897

Д 603 – Водоснабдяване и канализация                                               41 250             24 730

Д 604 – Осветление на улици и площади                                             44 000             28 693

Д 623 – Чистота                                                                                        131 732            5 0 012

Д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                            12 834               5 390

Д 745 – Обредни домове и зали                                                               5 858               3 404

Д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища      151 374            115 315

Д 866 – Общински пазар и тържища                                                    14 896               7 364

Д 898 – Други дейности по икономиката                                            74 731             41 578

Д 910 -  Разходи за лихви                                                                            3 108               2 157

Д 998 – Резерв                                                                                            50 000 

          

              3. Дофинансиране

Д 322 – Общообразователни училища                                                15 764              10 127

Д 389 – Други дейности по образованието                                           1 311               1 311

            ІІ. Приема частична актуализация на бюджета, както следва:

ПО ПРИХОДА

Местни дейности

§ 2404 Нетни приходи от продажба на услуги                                                             5 400

§ 3701 Внесен           ДДС/-/                                                                                                 885-

§ 3702 Внесен данък върху прихода /-/                                                                              89-

§ 4000 Постъпления от продажба на земя                                                                205 000

§ 9700 Резерв                                                                                                                    50 000-

ПО РАЗХОДА

Местни дейности

            

  д. 122 Общинска администрация

                     § 1030 Текущ ремонт /стая за архив/                                                      1 342

                § 1040 Глоби,санкции,обезщетения                                                               630

                § 1015 Материали                                                                                            1 382

                § 1020 Външни услуги /охрана общинска собственост/                        5 000

                § 5100 Основни ремонти                                                                             15 600

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                                     53 348

                § 5300 Придобиване на НДА                                                                        1 320

        

   д. 311 Целодневни детски градини

                § 5100 Основни ремонти                                                                             29 500

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                                       7 000

         

   д. 469 Други дейности по здравеопазването

      § 1030 Текущ ремонт /тоалетни поликлиника/                                                  2 065

      § 1030 Текущ ремонт /паркинг поликлиника/                                                 32 520

           § 5200 Придобиване на ДМА                                                                           5 500

           

   д. 524 Домашен социален патронаж

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                                      5 000

           

   д. 603 Водоснабдяване и канализация

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                                    18 960

          

  д. 745 Обредни домове и зали

                § 5100 Основни ремонти                                                                            16 800

           

  д. 832 Служби и ремонти по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

                § 5100 Основни ремонти                                                                            41 261

           

  д. 866 Общински пазар

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                                     4 000

          

       д. 898 Други дейности по икономиката

               § 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения                 2 547

               § 0201 Заплати нещатен персонал по трудови правоотн.                     2 575

               § 0551 Осигурителни вноски от работодател                                              661

               § 0560 ЗОВ от работодател                                                                              184

               § 0580 Вноски за ДЗО                                                                                       154

               § 1091 СБКО                                                                                                          77

          § 1030 Текущ ремонт  /сграда Черешево/                                                    12 000

           

            ІІІ. Допълва списък на капиталови разходи                                

Държавни дейности

           

        д. 284 Ликвидиране последиците от стихийни бедствия

                § 5200 Придобиване на ДМА

                            Подпорна стена р. Въча                                                                 252 636

        д. 322 Общообразователни училища

                § 5100 Основен ремонт

                            Основен ремонт СОУ /доплащане 2007/                                        3 500

                            Основен ремонт НУ „Васил Левски” – столова и

                            физкултурен салон                                                                              4 475

               §  5100 Основен ремонт СОУ „П.Р.Славейков”

                          /инвест.проект „Кухня със столова”,”Плувен басейн”/                5 179

Местни дейности

           

 Целева субсидия за капиталови разходи     

        д. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

                § 5100 Основен ремонт  Пешеходен мост                                               20 320-

       

        д. 603 Водоснабдяване и канализация

                § 5100 Основен ремонт напоителен канал „Св.Марина”                     20 320

        д. 122 Общинска администрация

                § 5300 Придобиване на недълготрайни активи

                           Програмен продукт  „Act Ware”                                                      1 320

                § 5200 Придобиване на ДМА

                            Компютър                                                                                                948

                            Ксерокс                                                                                                  1 200

                            Мултимедиен прожектор                                                                  2 000

                            Климатици                                                                                           36 000

                            Пилони, стълбове, знамена                                                             14 400

               § 5100 Основни ремонти

                            Осветление паркинг община                                                            3 600

                            Озеленяване                                                                                        12 000

             

         д. 311  Целодневни детски градини

               § 5200 Придобиване на ДМА

                           Комбинирана готварска печка                                                         7 000

               § 5100 Основен ремонт                                                                                 24 500     

                           Ремонт ОДЗ „Незабравка”

                           /проектиране, строителен надзор/

               §  5100 Основен ремонт НУ „Св.св.Кирил и Методий”                          4 500

                          /Ремонт„Кухня със столова”/

            

        д. 524 Домашен социален патронаж

               § 5200 Придобиване на ДМА

                           Рампа за трудноподвижни лица                                                       5 000

            

        д. 469 Други дейности по здравеопазването 

                §5200 Придобиване на ДМА

                         Отоплителна инсталация / коридори поликлиника/                      5 500

            

        д. 603 Водоснабдяване и канализация 

               § 5200 Придобиване на ДМА

                          - Пречиствателна станция                                                                   5 460

                            /Проект ПУП – ПРЗ пречиствателна станция/                   

                         - Гл. колектори ІІ и ІІІ

                            /строителен и авторски надзор/                                                     13 500

            

        д. 745 Обредни домове и зали

               § 5100 Основен ремонт

                           Основен ремонт осветление християнски гробища                    7 200

                           Основен ремонт ограда турски гробища                                       5 135

                           Основен ремонт осветление турски гробища                              9 600

            

        д. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

               § 5100 Основен ремонт

                           „Реконструкция ул.”Рила” и „Опълченска”

                             /ОВОС и застраховки на обекта, стр.надзор/                              1 627

                           „Реконструкция ул.”Рила” и „Опълченска”

                             / строителен надзор/                                                                         2 500

                           „Реконструкция ул.”Рила” и „Опълченска”

                             / доплащане допълнителни работи/                                              4 480

                            Тръбно-решетъчен парапет /до железен мост/                          2 154

                            Ограда на част от зелена площ  в УПИ-І спортен терен,

                             кв. 17 по плана на гр. Кричим                                                        5 000

                            Реконструкция канал на ул. „Гео Милев”                                  28 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              

        д. 866 Общински пазар       

                 § 5200 Придобиване на ДМА

                             Химически тоалетни 2 бр.                                                             4 000    


РЕШЕНИЕ № 69, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет от Общинска администрация за периода 09.11.2007 год. до 26.06.2008 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

          На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Кричим и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Кричим  приема Отчет за изпълнение на Решенията  за периода от 09.11.2007 год. до 26.06.2008 год.


РЕШЕНИЕ № 70, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник кмет на Община Кричим, относно отмяна на действащата Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията  на община Кричим и приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56,ал. 2 от Закона за устройство на територията

Общински съвет – Кричим отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията  на община Кричим, приета с Решение № 310, взето с Протокол №  43 / 14.06.2002г., и  приема Наредба за реда и условията  за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи.


РЕШЕНИЕ № 71, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

  ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно утвърждаване на План за защита при бедствия на Община Кричим .

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет при Община Кричим утвърждава План за защита при бедствия на Община Кричим.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА КРИЧИМ

 А. ОСНОВЕН ПЛАН

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

1. Основание за разработване на плана.

Планът за защита при бедствия в община „ Кричим” е разработен на основание и в изпълнение на чл.9 и чл.65. (1) т.2 от Закона за защита при бедствия Обн. ДВ.бр.102 от 19 Декември 2006г.

2. Цел на плана.

Да се създаде организация за своевременно прогнозиране характера и последствията от най – често проявяващите се бедствия, успешно ръководство и провеждане  на спасителните и аварийно-възстановителни работи в зоната на  бедствието.

3. Основни задачи.

3.1. Изследване и оценка на общинската инфраструктура,създаване,поддържане  и познаване от органите за управление на базата данни от нея.

3.2. Планиране изграждане и поддържане в готовност на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.3. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на  последствията от бедствия

3.4. Създаване на организация за действията на общинските органи за ръководство по защита при бедствия и за взаимодействие им с органите на изпълнителната власт  и  областните и национални структури за справяне с бедствията.

3.5. Получаване на информация чрез ОКИЦ от областните системи за ранно оповестяване и предупреждение.

3.6. Създаване на резерв от финансови и материални средства  в общината.

4. Връзка с другите планове.

Планът за защита при бедствия в община „Кричим” е съгласуван с вътрешните аварийни планове и плановете за физическа охрана  на обектите от критичната инфраструктура на територията на общината.

5. Въвеждане плана в действие.

5.1. Въвеждане плана в действие  се извършва със заповед  от кмета на общината при:

Обявяване бедствено положение за цялата или част от територията на общината.

Възникване на бедствие на територията на общината въз основа на  прогнозата за развитието му и възможните резултати от прилагането на различни защитни мерки.

Копие от заповедта се изпраща незабавно до областния управител и министъра на държавната политика при бедствия и аварии.

5.2. Въвеждане плана в действие  се извършва и със заповед  на областният  управител при обявяване на бедствено положение за цялата или част от територията на областта.

II.  ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

1. Физикогеографска характеристика на общината.

1.1. Териториални административни граници на общината

ОбщинаКричим се намира в югозападната част на област Пловдив в така наречената “Северна родопска яка”. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена в подножието на северните склонове на Родопите. Граничи с общините: Стамболийски,Перущица,”Родопи”,Девин и Брацигово. Заема площ от 54895 дка.На територията на общината освен град Кричим няма други населени места.

1.2. Описание на релефа – характер на терена.

Разположена е в прехода,където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до северните склонове на Родопите.Това изцяло предопределя нейния релеф-хълмист с преход към склоновете на планината.Надморската височина на града е 253 м.  Територията на общината е с проявена сеизмичност от IX-та степен.

1.3. Хидрография – описание на реките преминаващи през територията на общината.

Градът е разделен на две части от протичащата през него река Въча.Тя е формирала естествен пролом и по него е изградена пътна артерия за родопския град Девин.Тази артерия свързва три области-Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка.

          1.4. Климатична характеристика на общината

            Климата на община Кричим се обуславя от влиянието на средиземноморския и преходно-континенталния климат.Топла и мека зима,влажна пролет,горещо лято и сравнително топла есен.

           1.5. Демографска характеристика

 Липсата на добре развита промишленост обезлюдява общината, тъй като младите и квалифицирани жители работят в областния център или в Европейския съюз.В момента живеят около 9500 души.При територия на общината от 54895 дка средната гъстота на населението на един квадратен километър е 158,44 души.В Кричим живеят три етнически групи и градът се слави с най-добрата си етническа толерантност.

2. Стопанска характеристика на общината

          2.1. Селско стопанство

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат обща площ 19758 дка.От тях оработваемите площи са 13439 дка като поливни са 8895 дка. Климатично-почвените условия позволяват да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската низина.Най-силно застъпени са овощарството,призводството на ягоди и зеленчукопроизводството. Има стъклени оранжерии и плодохранилище.Плодородието на почвите и големия дял на земеделските обработва еми земи определят и предимно селскостопанския характер на поминъка на общината.Около 10% от трудоспособното население е заето сезонно със селскостопоанска дейност.Има четири по-едри земеделски производители които отглеждат овошки,ягоди и зеленчуци.

Горите и горските територии са 28410 дка.В територията на общината се намира поддържания резерват “Изгорялото гюне” на площ около 300 дка.Разположен е в землището на  града като долната му граница преминава непосредствено над пътя от гр.Кричим за гр.Девин.

         2.2. Промишленост

Представена е от малки и средни фирми.Туризмът като отрасъл не съществува на територията на общината.

На територията на Кричим работят:

-“НАГИ” ООД-за производство на хладилна техника

-“ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ”-австрийска компания за конфекция

-ЕТ”ДАФИ”-шивашка фирма

-“ХРАМАР” ЕООД-за производство на кофражи,скелета и подпори

-“ХИДРОСТРОЙ” ЕООД-строителна механизация и автотранспорт

-“ДЕА-2004”АД-обувно производство

-“КАТЦ-БМ”ООД-производство на авточасти

2.3.Здравеопазване

В общината работят 5 лекари и 5 стоматолози. Няма център за спешна медицинска помощ. В сградата на бившата поликлиника има клинична лаборатория и рентгенов кабинет.

2.4. Образование

В общината има 3 действащи училища с 848 ученици и 2 детски заведения с 248 деца.

3. Водностопанска характеристика на общината

3.1. Водоснабдителни и канализационни системи

Има изградена водоснабдителна мрежа, която е 28264 м. Състои се от 2 сондажни кладенеца и 2 каптирани извора. В момента се доизгражда канализационната система, която е 34 000 м. Досега са положени 8485 м канализационни тръби. За полагане остават 25 515 м.

3.2. Напоителни и отводнителни системи

Поради физико-географското си разположение и протичането на река Въча през средата  на гр.Кричим,хидротехническите съоръжения и системи са разположени от двете страни на реката.Напоителната система е с дължина 4 000 м обхваща цялото поле на общината. Същите канали служат и за отводняване при поройни дъждове. В рамките на града минават два напоителни канала и един, който зарежда изравнително езеро, намиращо се извън регулацията на града. Единият канал е закрит и е в посока юг-северозапад и подава вода за северозападния район за напояване. Другите два са открити. Каналът, който минава в посока от реката към североизток не действа постоянно и е затворен от саваци. Само каналът към изравнителя действа постоянно.

3.3. Хидроенергийни обекти

Хидроенергийните обекти на територията на общината са двата язовира.Язовир “Кричим”,който захранва трите ВЕЦ: “Въча-1”,”Въча-2” и “Кричим” с обща мощност 70 мегавата.Язовир “Кричим” служи и за изравнител на по-горе разположения язовир “Въча” иза подаване на вода за напояване.Язовир “Въча” е един от големите язовири в страната.Една трета от него влиза в землището на община “Кричим”.Това е язовир с една от най-високите стени на Балканския полуостров.В самата стена е изградена ПАВЕЦ “Орфей” с мощност 160 мегавата на четирите турбини,едната от които работи и в обратен режим като помпа и връща водата обратно в язовира.

3.4. Корекции на реки и брегозащитни съоръжения(защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен).

В регулацията на града е изградена подпорна стена с височина над терена 0,80 м.Необходимо е изграждането на още 130 м на източния бряг,с което ще се завърши цялостното изграждане на подпорните стени по двата бряга на реката.През 2006 г. кандидатствувахме с проект за довършване на тази част и тази година,с парите,които отпуснаха за проекта ще стигнат за изграждане само на 115 м,защото проекта е изчисляван по старите цени от 2006 г.

4. Транспортна характеристика на общината

Община Кричим е една от най-големите търговски врати към вътрешността на Родопите и се е формирала като транспортен възел на три области-Пловдивска,Пазарджишка и Смолянска. През града по дефилето на р.Въча минава основният път, свързващ гр.Девин с Пловдивска и Пазарджишка област.Затова е наречен “сухопътното пристанище на Родопа”.   

 III.  АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.

            1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху населението, националното стопанство /икономиката/, инфраструкту-рата и околната среда.

За територията на общината са възможни бедствия предизвикани от:

- природни явления – земетресения, наводнения, снеговалеж и снежни бури, заледяване и  обледяване, ветрове и бури, масови горски пожари, градушки и засушавания;

- аварии – инциденти/катастрофи/ по пътищата, ж.п. линиите, въздушния трафик, разрушение на хидротехнически съоръжения и от преднамерени действия;

- промишлени аварии –  в обекти, работещи с рискови вещества и материали.

- зони (огнища) на заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията;

          1.1. Земетресения

Територията на страната е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като „втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитут до 8 по скалата на Рихтер.

Най-опасни последствия на територията на общината могат да се предизвикат от максимални земетресения  в един от двата сеизмични района:

- Средногорски – състои се от Софийска зона ( максимален очакван магнитут 6.0 – 6.9, интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитут 7.0 – 7.9, интензивност до 10-та степен), Бургаска зона(максимален магнитут 4.0 – 4.9, интензивност до 7-ма степен).

- Рило-Родопски – включващ Струмска зона (максимален очакван магнитут 8, интензивност над 9-та степен в епицентралната област) и Родопска зона

( максимален очакван магнитут 5.0 – 5.9, интензивност около 7-8-ма степен).

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни заметресения, които също могат да станат причина за силни въздействия (с интензивност от седма  и по - висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник) в България.: Мраморски (Турция), Ксантийски (Гърция), Валандовски (Македония).

Във всички населени места на територията на общината е възможно да възникнат земетресения с интензивност от 9 –та степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник (МШК), съгласно Приложение № ......

Според степента на проявление на земетресението,  бедствието  може да бъде класифицирано по следния начин:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
Малко средно голямо катастрофално
Земетресения МШК-64 До 6 степен по МШК-64 До 7 степен по МШК-64 До 8 степен по МШК-64 9 и над 9 степен по МШК-64

          1.2. Наводнения

            Наводнения могат да възникнат при обилни валежи, снеготопене, при частично или пълно разрушаване на стените на язовирите, при нарушаване предписаните контролни обеми в язовирите и техническо неизправно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на проводимостта на речното корито и на несинхронизираното изпускане на водите от язовирите „Въча”и „Кричим”.

На територията на общината могат да възникнат наводнения със следната интезивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо катастрофално

Наводнения

Ниво на водата,залети площи и

скорост на водата

Ниво на водата до 0.5 м залети площи до 10дка, скорост на водата до 1-2м/с Ниво на водата до 1 м залети площи до 10 км2, скорост на водата до 5 м/с Ниво на водата до 2 м залети площи над 10 км2, скорост на водата до 5-10 м/с Ниво на водата над 2 м залети площи над -100 км2, скорост на водата над 10 м/с

          1.3. Снеговалеж и снежни бури

            Зимата като сезон се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания и обледявания. През този сезон се създават  условия за формирането на обилен снеговалеж и трайна дебела  снежна покривка.Съществува опасност от измръзване на хора, животни и растения, създават се предпоставки  за възникване на пътно-транспортни произшествия, за образуване на преспи, за затрупване на пътища и превозни средства, от падане на  така наречените „покривни лавини”, които се образуват при стръмни скатове.Части или цялата община остават изолирани с нарушено електро и водо- снабдяване.

            На територията на общината могат  през определен период да се формират снежни бури /явление, което възниква при температура на въздуха под 0°С, при снеговалеж и скорост на вятъра над 5м/с/. Ще се образуват навети преспи по пътищата , което силно  затруднява транспортните връзки.

На територията на общината могат да възникнат снегонавявания със следната интензивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо катастрофално
Снегонавявания Снежна покривка, Височина на  снегонавя-ванията Снежна покривка до 10 см, снегонавя-вания до 50 см Снежна покривка до 50 см, снегонавява-ния до 100 см Снежна покривка до 100 см, снегонавява-ния до 200 см Снежна покривка над 100 см, снегонавява-ния  200 -300см

            1.4. Заледявания и обледявания

            Заледяване се получава, когато при понижение на температурата под 0ºС замръзват размекнат сняг и дъжд.

В резултат на ледената обвивка /т.н. поледица/ на участъци от пътищата , улиците и мостовете се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се  създава реална опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия, множество подхлъзвания и падания на хора /особено на възрастни/ с чести счупвания на крайниците.

            При циклично топене и замръзване под стрехите и съоръженията се образуват висулки, които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи.

Обледяването се изразява в покриването след или скреж на   електропроводи, стълбове, тръбопроводи и други съоръжения, главно по енергопреносната и съобщителната мрежа, а  също и клоните на дърветата.Обледяване може да получи  и при висока влажност на въздуха (над 90%), дъжд и рязко застудяване под 0ºС , съчетано със силен вятър(>5м/с).

        Допълнително падналия сняг и натрупан лед върху проводниците увеличава тяхното тегло и често те се скъсват или се огъват и чупят стълбовете с последващо прекъсване на електрозахранването.Създават се условия за нещастни случаи.

На територията на общината могат да възникнат обледенявания със следната интезивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо катастрофално
Обледеня-вания Снежна покривка, Височина на  снегонавя-ванията Снежна покривка до 10 см, снегонавявния до 50 см Снежна покривка до 50 см, снегонавявания до 100 см Снежна покривка до 100 см, снегонавявания до 200 см Снежна покривка над 100 см, снегонавявания  200 -300см

           1.5. Ветрове и бури

Доста често в района на общината сутрин духа силен местен вятър от дефилето на реката,което е типично явление само за града и стихва понякога към обед.

            Вятърът е един от основните фактори, формиращи климата на земята. Влиянието му благоприятно въздействие за опрашване на растенията, формиране на микроклимата в при планинските и крайморските райони, като източник на енергия и други.

            От друга страна, вятърът оказва неблагоприятно въздействие и предизвиква явления, които могат да доведат до значителни материални щети: разрушаване на сгради и  съоръжения, унищожаване на селскостопанска реколта и горски масиви, ерозия на почвата и други. Понякога  ветровете вземат и човешки жертви.

            Въздушните маси се намират почти постоянно в движение, премествайки се от една област на атмосферата в друга област. Това преместване на въздуха над повърхността се нарича вятър. Той се формира, когато съществува разлика в атмосферното налягане в две точки от земното кълбо, като силата му зависи от големината на тази разлика.Когато разликата е малка – духа слаб вятър и обратно, когато разликата е голяма – духа силен вятър. Посоката на вятъра е от места с по-високо към местата с по-ниско атмосферно налягане.

            Силата на вятъра често достига стойност, способна да разруши всичко по пътя си: сгради, стопански постройки, електрически стълбове и мрежи, комини и антени, да повали и изкорени вековни дървета, да преобърне автомобили и други превозни средства, да унищожи цели горски масиви и площи със селскостопанска продукция, да отнесе почвения плодороден  хумусен слой.

            Силните ветрове се наричат още урагани. Ураганният вятър нанася огромни щети в отделни райони, а по-някога и в цели държави, като оставя без подслон стотици хиляди хора.

На територията на общината могат да се проявят следните видове вятър и бури:

            Прашна буря – силен вятър, който пренася голямо количество прах и пясък от повърхностния слой, а също и почвени частици и семена Степента на запрашеност е в зависимост от влагата в почвата (нараства с намаляване на влажността в почвата) Появява се главно в началото на пролетта и есента

           Смерч (торнадо) – фуниеобразен атмосферен вихър, който се предвижва с голяма скорост(40-100 км/ч).Скоростта вътре в смерча е различна от скоростта на предвижване и може да достигне 400 км/ч. Обикновено пътят на смерча е около 5-10 км/ч, но се срещат и смерчове с дължина на пътя от стотици километри.

Смерчът е свързан с наличието на мощна купесто-дъждовна и гръмотевична облачност.Способен е да причини значителни щети, разрушавайки сгради, съоръжения, поваляйки дървета и други.

            Бури – съчетание на силен вятър с проливен дъжд. Има главно локален характер.Унищожава селскостопанска продукция и създава опасност от наводнения. През летните месеци обикновено бурите са придружени с интензивна гръмотевична дейност – гръмотевични бури. В основата са мълниите, при което се освобождава атмосферно електричество във въздуха, между облаците или между облаците и земята. Често мълниите поразяват животни и хора, могат да причинят и пожари, които да доведат до значителни загуби.

На територията на общината могат да възникнат бурни ветрове и смерчови явления със следната интензивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малка средно голямо катастрофално
Бурни ветрове Скорост на вятъра Скорост около 10-15 м/сек Скорост около 20-25м/сек Скорост над 30 м/сек Скорост над 40 м/сек
Смерчови  явления Засегната територия До 1 км дължина, до 50 м ширина От 1 до 3 км дължина, до 200 м ширина До 10 км дължина, до 500м ширина Над 10 км дължина, над 500 м ширина

          1.6.  Масови горски и полски пожари

            Пожарът – неконтролируемо горене във времето и пространството, свързано със заплаха за собствеността, живота и здравето на хората, като стихийно бедствие е особено характерен за големите горски и полски масиви и възниква от гръмотевични бури, умишлено или при нарушаване на технологичната дисциплина в обектите на преработвателната, дървообработващата, текстилната промишленост, работещи със синтетични влакна, взривоопасни, леснозапалими и горими материали,отделящи силно токсични вещества.

На територията на общината могат да възникнат пожари със следната интензивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
Малко средно голямо

Катастро-

фално

Пожари от преднамерени и от непреднамерени действия на човешкия фактор

Площ на пожара

На затворено или открито пространство

Пожар на площ около 10-20 м2 закрито пространство или до 50 дка на открито Пожар на площ около 100 м2 закрито пространство или до 1000 дка на открито Пожар на площ около 500 м2 закрито пространство или до 100000 дка на открито Пожар на площ около 1000-2000 м2 закрито пространство или до 300000 дка на открито

          1.7.  Аварии с промишлени отровни вещества (ПОВ)

            Промишлената авария е внезапна технологична повреда на машини,съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора,животни, имущество или околна среда.Основни причини за възникване на авариите са неспазване на технологичните изисквания за експлоатация на машини и съоръжения, както и условията за безопасност на труда. Елементи от критичната инфраструктура създаващи предпоставки за възникване на аварии с ПОВ на територията на общината са:

газопроводите и продуктопроводите;

предприятията на хранително-вкусовата промишленост, които имат хладилни инсталации с амоняк;

водопроводните и очистителни съоръжения, които използват като дезинфекциращо средство хлор;

железопътният и автомобилният превоз на опасни товари;

складови бази със запаси от промишлени отровни вещества.

Авариите с ПОВ по своя произход на територията на общината могат да се разделят на няколко групи:

по място на възникване  - в производствените предприятия, стопанските обекти, при транспортиране на химически вещества и съхранението им;

-   по вида на опасните вещества – токсични, запалителни, разяждаши, взривоопасни, опасни за околната среда;

-      по вида на последствията – кратковременни, средновременни (до няколко дни или няколко месеца) и трайни (от няколко месеца до няколко години и повече);

по вида на ефектите от аварията  има ли, или няма влияние върху други системи и дейности;

- по обема на аварията  в рамките на работното място, в рамките на предприятието, извън предприятието(в случай, когато са нанесени поражения на населението, околната среда, предприятия в близост, транспортната мрежа и т н);

по възможност за ликвидиране  възможно ли е, или не е възможно ликвидиране на аварията и последствията

Основните промишлени отровни вещества, които представляват опасност при възникване на авария са амоняк, хлор, серен диоксид, серен триоксид, серовъглерод, хлоровъглерод, ацетон, етилен, формалдехид, етилен и други.

            Много органични химически суровини и продукти като лекарства, текстилни материали, масла и други не са токсични, но при горене изгарят не пълно , в резултат на което се получават силно токсични газове, които замърсяват околната среда  и предизвикват поражения на живите организми. Такива газове са въглеродния оксид, сероводородът, циановодородът, фосгенът, азотните оксиди и други. Като ПОВ могат да действат и много безвредни газове като азот, водород, въглероден диоксид, хелий и други, когато са в големи количества. В затворени помещения те могат да предизвикат задушаване.

На територията на общината могат да възникнат  промишлени аварии със следната интензивност:

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо

Катастро-

фално

Аварии в обекти с отделяне на ПОВ и токсични газове в резултат на преднамерени   и непреднамерени действия

Количест-

во отровно вещество, поразява-ща концетра-ция на отровното вещество

Концентрация – под поразява-щата

Концентрация –поразява-щата

Концентрация –близка до смъртоносната Концентра-ция –смърто-носната
Аварии в обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни материали

Тротилов еквива-

лент

Взрив-до 200 гр. тротилов еквивалент- поразява предмети в помещение до 50-60 м3 Взрив-до 500 гр. тротилов еквивалент-поразява прозорци и врати предметите в помещението Взрив—1-5кг тротилов еквивалент-разрушава стени на сгради

Взрив-над 10 кг тротилов еквива-

лент

             

          1.8. Радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества

            При нарушаване нормите на безопасна експлоатация и разрушаване защитните бариери в АЕЦ „Козлодуй”е възможно възникване на авария, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда. Ще се създаде сложна обстановка, при която част от населението на общината е възможно да получи еквивалентна доза на облъчване над допустимата.

            Радиационна обстановка на територията на общината може да се очаква при възникване на авария в АЕЦ извън страната и трансграничен пренос на радиоактивни продукти.

            При инциденти по време на транспортиране ще възникнат локални зони (огнища), създаващи  непосредствена опасност за обслужващия персонал.Същите не представляват опасност за населението, но могат да станат обект на посегателство,  криминален трафик и  радиационен тероризъм .

          1.9. Инциденти /катастрофи/

            Инциденти са възможни  по пътната мрежа на общината (особено по пътища първа, втора и трета степен на поддържане), железопътните линии и други .

При инциденти:

- на автомобили превозващи промишлени отровни  и радиоактивни вещества може да се очаква образуване на локални зони (огнища) на химическо  или радиоактивно замърсяване, а също замърсяване на повърхности и подпочвени води и други поражения на околната среда.

- по ж.п. линиите ще има голям брой жертви и пострадали и ще бъдат нанесени значителни материални щети.

- при превоз на гориво-смазочни материали или промишлени отровни вещества се очаква възникване на пожари и огнища на химическо замърсяване.

- със самолети и други ще има жертви и разрушения, пожари и замърсявания на околната среда.

         

             1.10. Биологично заразяване на хора, животни и растения

            Съществуващите икономически условия и структура на селското стопанство, географското разположение на общината, влошената епизоотична и епифиотична обстановка, недостатъчният контрол при търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински и растителен произход създават условия за възникване на огнища на биологично заразяване , или при възникване на нови заразни болести с потенциален риск от епидемиологично разпространение.

            Огнища на биологично заразяване са територията с намиращите се на нея хора, животни, съоръжения, материални ценности и околна среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти  и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания.

            Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия. Най-често се заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи.

            Размерите на огнището на биологичното заразяване зависят от биологичните агенти, техните  количества и методите на приложение, от плътността на населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо

Катастро-

фално

Епидемии и пандемии          
- по хората Брой хора, попадащи в зоната на епидемията До 5000 човека До 10 000 човека До 20 000 човека

Над 100 000

човека

- животните Брой животни попадащи в зоната на епидемията До 3000 глави добитък До 5000 глави добитък

До 10 000 глави

добитък

Над 50 000

глави добитък

- растенията Площ на заразените растения        

          1.11.Засушавания и градушки

            Климатичните особености на страната създават условия  за възникване на продължителни засушавания и градушки, които нанасят значителни материални щети.

            Засушаванията не са характерен проблем за общината,тъй като има изградени напоителни системи и по-голямата част от обработваемата земя се напоява.

            През 30-40 години се проявяват дълготрайни засушавания, възникващи в резултат на циркулационни процеси през лятото и есента и предизвикват спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят върху масовите полски пожари. Засушаването през последните години се очертава, като един от основните проблеми на страната.

Заплаха за бедствие Параметри на бедствието Класификация на бедствието
малко средно голямо катастрофално
Градушки Площ и степен на поражение 20-30 дка и до 30% поражения на селскостопанските култури 50-100 дка и до 50% поражения на селскостопанските култури и леки поражения на сградния фонд 1км2 и 100% поражения на селскостопанските култури и средни поражения на сградния фонд Над 10 км и  100% поражения на селскостопанските култури и значителни поражения на сградния фонд
Суша   - - - -

           1.12. Терористични действия

            В резултат на  терористични действия е възможно преднамерено предизвикване на бедствия и аварии с тежки последствия

            

             2. Определяне на потенциално  опасните обекти и критичната инфраструктура в общината

            2.1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните обекти на територията на общината

1. Местата  в обекти за съхранение на петролни продукти и газ.

2. Местата  в обекти на преносни проводи за:

- Електроснабдяване-електропроводи, далекопроводи над 110 кV и трансформатори над 1000 кVA;

- Газоснабдяване – магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции или автоматични газоразпределителни станции;

-  Продуктопроводи и съоръженията към тях.

3. Местата  в обекти за осигуряване на стационарни, мобилни  и радио-комуникации, радиопредаване, интернет информационни системи и мрежи./пощи, мобилни оператори, магистрални оптични кабели, линии  и съоръженията към тях, общинска администрация, автоматизирани системи за контрол.

4. Местата  в обекти за осигуряване на питейна вода

5. Местата  в обекти за осигуряване с основни, жизнено необходими хранителни продукти и гарантиране на безопасността на наличните и доставяни храни

6. Местата  в обекти за медицински и болнични услуги, лекарства, серуми, ваксини и фармацевтични средства, био-лабораторни и био-агенти

7. Местата  в обекти за пътен, железопътен и въздушен транспорт

8. Местата  в обекти за производство и съхранение на химическПи вещества, тръбопроводи с опасни химически вещества

9. Местата  в обекти за научноизследователски съоръжения

10. Местата  в обекти на органите на държавното и местно самоуправление

Потенциално опасните обекти общината са:

-Плодохранилището в северозападната част на града с наличността на 8 т амоняк в охладителната система.При аварийно изтичане на амоняка вероятността да създаде проблеми в града е за около 2700 души от оранжериите,плодохранилището и северните части на града.Поради преобладаващия южен вятър от дефилето на р.Въча и западните ветрове представлява опастност и за съседното с.Куртово Конаре.

-Фирма”Солвекс Козметични продукти”в североизточната част на града с лесно запалими основни материали и течности,необходими за производството.

-Язовирите “Кричим” и “Въча”.При скъсване на стените им ще се образува висока вълна с височина до 32 м със скорост 21,7 км/ч,която до 20 минути ще причини катастрофално наводнение в града,а за останалите селища по поречието на р.Въча-тежки наводнения.

          2.2. Определяне на критичната инфраструктура на общината

Критичната инфраструктура на общината се състои от онези физически и информационни активи, мрежи, системи и услуги, чието нарушаване на функциите би довело до сериозно въздействие върху здравето , сигурността и икономическото благосъстояние на огромни групи от хора; до критични нарушения в работата на общинската администрация и в управлението на общината. Критичната инфраструктура на общината включва:

I. Сектор -  Енергетика

1. Обекти за съхранение на петролни продукти и газ

2. Обекти за пренос на електричество

II. Сектор – Комуникации и IT/телеком,броудкастинг системи, софтуер, хардуер и мрежи, интернет/

III. Сектор – Водни системи/язовири, резервоари, осигуряване с питейна вода, контрол на качеството на водата, канализационни мрежи, пречиствателни станции и системи, мониторинг и геозащита на свлачищните райони/.

Финанси

Здравеопазване

Хранителни продукти

          2.3. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск за населението.

          2.3.1. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост

          2.3.2. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на важност.

          2.3.3. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на риск за населението .

Категоризацията по т. 2.3.1., 2.3.2. и 2.3.3. се извършва по Методологията за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво предложена от „Електрон прогрес” АД

          2.4. Карта на общината с уязвимите (критичните) места, критичната инфраструктура и потенциално-опасните обекти (включително и зоните им за аварийно планиране)

          3.Изводи от анализа на възможните бедствия

          3.1. В община „Кричим” при възникване на бедствия и аварии е възможно да се причинят значителни загуби на човешки и материални ресурси и да окажат  неблагоприятно влияние  и на съседните общини. Прогнозата на възможните събития показва, че част от сградния фонд ще получи пълни и  силни разрушения, а друга частични и слаби. Пълни и силни разрушения ще получат около 14-20% от сградният фонд.

Ще има човешки жертви, затрупани хора, нуждаещи се от спасяване. Част от населението ще остане без подслон и ще се нуждае от настаняване  и всестранно осигуряване.

Ще бъде нарушена системата на електроснабдяване – далекопроводи 400 и 110 kV и съоръженията към тях.

Ще бъде нарушена част от  преносната мрежа, местата за съхранение  на газ и петролни продукти, ще се наруши водоснабдяването с питейно –битова вода и транспортните връзки

Възможно  е спиране на някои  от обектите от промишлеността поради недостиг на вода, суровини, ток, възникване на аварии или нарушение на конструкциите на сградите и съоръженията им.

Ще се създаде сложна пожарна обстановка, поради възникване на пожари в обекти работещи с рискови вещества и материали в резултат на което ще се от- делят токсични газове и ще създадат зони на химическо замърсяване.

През летния период в следствие на аварии по електропреносната мрежа 400 и 110 kV, се очаква да възникнат пожари.

Хидротехническите съоръжения ще получат значителни повреди и ще се създаде опасност  от наводнения. Ще бъде нарушено движението по пътя Кричим-Девин, пътищата от общинската мрежа, железопътните линии.

Съобщителната система в  общината ще бъде нарушена.

В следствие на нарушена водоснабдителна и канализационна системи и занижаване на санитарно-хигиенните норми е възможно рязко влошаване на санитарно-епидемиологичната обстановка и избухване на епидемии.

Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни работи и клане на животни по необходимост.

Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и авария в атомна електроцентрала.

          3.2. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на последствията е необходимо планиране и координиране на мероприятията по защита на населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, общинската администрация, организациите със стопанска цел под ръководството на общински щаб за координация.

          3.3. Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението и националното стопанство и провеждане на превантивни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им въздействие.

          3.4. Създаване и поддържане на общински сили и средства за провеждане на спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни работи.

          3.5. Осигуряване условия за живот в зоната на бедствието е необходимо създаване на запаси от материално-технически и финансови средства и регламентиране на реда и начините за използването им

  

Б. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

I. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

            1. Възстановяване /изграждане/ на съоръжения

1.1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане;

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане;

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

           

            2. Експертиза на състоянието на критичните  и потенциално опасни обекти и съоръжения.

2.1. Определяне на критичните и потенциално  опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи;

2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

            3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (РПО)  на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация/на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;

Автоматизираната система за оповестяване е изградена и развита на базата на Техническия комплект за оповестяване, разработен и внедрен след 1976 г.Техническата база на системата е с изтекъл експлоатационен  ресурс, големи финансови разходи за експлоатация и поддържане, не подлежи на модернизация и не може да се използва за интегриране в съвременната комуникационно-информационна система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

С интегрирането на системите за РПО се създава възможност за:

- координиране на действията на всички органи на изпълнителната власт, структури на министерства, организации ведомства и фирми за превантивни и възстановителни мерки при събития;

- своевременно, ясно, еднозначно и точно уведомяване на населението за събития и процеси;

- съкращаване времето и разходите при превенция и преодоляване на последиците от възникнали събития;

3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация;

3.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

- Дежурен по  ОбщСС, ст.специалист по ГрЗ (ОМП) и кмет на общината;

           

             4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението;

Обучението на органите за управление, силите и населението в общината се организира и провежда съгласно ЗЗБ чл.14 ал. 1;2;3 ; чл. 17; заповед на Областния управител и указания на директора на Дирекция „Гражданска защита”.

За целта , кмета на общината определя лице, отговорно  за обучението.

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при земетресение.

Изготвя се план за обучение на органите за управление, в който е застъпена теоретична подготовка, провеждане на учения и тренировки за отработване на взаимодействие между органите за управление, силите за реагиране и населението.

4.3. Източници на финансиране.

Обучението, тренировките и ученията се финансират от общината

            5. Дейности за намаляване на риска

Превантивна и контролна дейност на общинските и държавни органи в обектите от критичната инфраструктура.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-НАТА  ВЛАСТ.

            1. Организацията на действията на органите за защита при земетресения. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за спряване с бедствията

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при земетресения;

Ръководство на организацията на действията на кмета за защита при земетресения  се осъществява от  стационарни/ в административната сграда/, изнесени и подвижни пунктове за  управление в предварително планирани райони. В същите има работни места както следва:

За председателя на общинския координационен щаб за защита на населението при бедствия и аварии.

За заместник- председателят на общинския координационен щаб за защита на населението при бедствия и аварии.

За членовете на общинския координационен щаб за защита на населението при бедствия и аварии.

            За осъществяване ръководство на организацията на действията на кмета по  защитата по време на земетресения е необходимо:

-  въвеждане на  Общинския план за защита при бедствия/земетресения/;

- организиране свръзката с областния управител, оперативните групи и силите за реагиране;

- извършване обмен на информация с дежурния на  оперативния комуникационно информационен център на МДПБА при бедствия и аварии в областта/получава информация от националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация към Геофизичния институт на БАН/ за параметрите на станалото земетресение;

- организиране разузнаването за осигуряване на оперативна информация за обстановката необходима за вземане на решението и задачите по защитата;

- привличане на юридически и физически лица за предоставяне на помощ в съответствие с възможностите им;

- извършване оценка на  резултатите от земетресението, собствените сили и средства, местността и времето;

- вземане решение и поставяне на задачи на формированията за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- организиране взаимодействието между тях/да поиска координация от областния управител/

- организиране дейностите по защитата;

- организиране и координиране предоставянето на възстановителна помощ на населението;

- организиране и контролиране извършването на неотложни възстановител-ни работи.

-  изпращане чрез комуникационно-информационната система за управление при криза на МДПБА  писмена информация за протичане на СНАВР.

            При земетресение спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се изразяват в организирана и целенасочена дейност на кмета, областния управител, щаба за координация, силите за реагиране, силите на обектите и общината, доброволните формирования за спасяване хората, опазване на материалните ценности и околната среда.

            Спасителните и другите неотложни работи се организират едновременно върху цялата територия и се водят до пълното им завършване, като започват незабавно чрез оказване на помощ и взаимопомощ на оцелели и леко пострадали граждани със формированията от общината запазили своите възможности, последователно нарастване на усилията, по реда на пристигане на силите за реагиране от единната спасителна система

            Личния състав на общинският и обектовите щабове за координация заемат работното си място в работно време до ч+20 мин., а в извън работно време до ч+40 мин.

            Силите и средствата на общината, обектите и доброволните формирования се събират на определените сборни места, привеждат се в готовност и се насочват към определените им участъци за работа по заповед на кмета/управителя/ на общината/обекта/. След изясняване задачите и оценка обстановката, ръководителите на формирования вземат решение  и поставят задачи за започване на спасителни  и неотложни аварийно-възстановителни работи, а на населението указания за поведение и действие при конкретната обстановка.

1.2. Щаб за координация (Приложение №.....)

1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията при бедствия: (Приложение №.....)

1.3.1. Сили и средства на застрашените обекти/търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/(Приложение №.....);

1.3.2. Доброволни формирования (Приложение №.....);

1.3.3. Сили и средства на общината(Приложение №.....);

1.3.4. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината(Приложение №.....);

1.3.5. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел (Приложение №.....).

1.4. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

III. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-НАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

            1. Система за оповестяване/предупреждение:

1.1. Налични системи за оповестяване/предупреждение

За осигуряване оповестяването, на територията на общината са изградени следните системи:

1.1.1. Проводна свръзка

Осигуряване с проводна свръзка се използва постоянно действащата АТЦ

и каналите за отнемане съгласно Приложение № ..........

Изградени са  телефонни и проводни свръзки от ОбщСС до обектите на общината и областта.

            Осигурена е  автоматична телексна/факс/ свръзка.Такива връзки се изграждат и до пунктовете за управление /ПУ/ на ОбщСС.

Могат да бъдат изградени и други непланирани проводни канали до мястото на аварията.

1.1.2. Радиосвръзка -УКВ радиосвръзка за непосредствено управление на силите за реагиране.

1.1.3. Мобилна- между органите за управление

1.1.4. Местни кабелни телевизии, радиопредаватели и радиовъзли - за населението

1.1.5. Локални оповестителни системи и сирени - за населението

1.2.1. При получено предупреждение;

1.2.2. За оповестяване на:

            А. Органите за управление;

За начало на оповестяването на органите за управление при земетресение се счита времето на затихване на силния земен трус. Оповестяването се извършва по установената схема.

>Кмета на общината се оповестява от денонощния оперативен дежурен на Общинския съвет по сигурност и управление при кризи(при неговото отсъствие се оповестява негов заместник)

> Юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел се оповестяват от денонощния дежурен по ОбщССУК (по указания).

            Б. Щаба за координация;

>Членовете на общинския щаб за координация при възникване на земетресения на територията на общината се оповестяват от денонощния оперативен дежурен на Общинския съвет по сигурност и управление при кризи по заповед /разпореждане/ на кмета на общината.

>Членовете  на обектовите щабове за координация за защита при бедствия и аварии се оповестяват по заповед /разпореждане/ на управителя /собственика/ от дежурните по обекти /където има такива/ или от охраната.

При излизане от строя на общинския координационен щаб се оповестява дежурния на дублиращата община „Родопи”.

В работно време оповестяването завършва до Ч+20 мин., а в извън работно време до Ч+40 мин.

Оповестяването се извършва по предварително разработени схеми за оповестяване с различни средства.

Оповестяването на общината за сигнал „Бедствие” се извършва с пакет №50 по команда №5 или №7.

По телефоните  - чрез изборно оповестяване.

            В. Силите за реагиране;

Оповестяването на териториалните общински сили за реагиране се извършва от денонощния оперативен дежурен на Общинския съвет по сигурност и управление при кризи и от дежурния по обект/охраната/ за обектовите.

По решение на кмета на общината се оповестяват по заповед на съответното длъжностно лице и силите, които се привличат за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

            Г. Населението;

            Оповестяването на населението в общината се извършва от денонощния оперативен дежурен на ОбССУК по  заповед на кмета или от денонощния оперативен дежурен по Областен съвет по сигурността – Пловдив, който може да предаде информация чрез радио “Пловдив”излъчващо на FM-94,00 MHz, на телефон 03145/22-60 на кабелния оператор КТВ “Кричим” ООД.

1.3. Схеми за оповестяване/в приложение/.

  

IV.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАМЕТРЕСЕНИЯ.

1. Временно извеждане на населението.

1.1. Длъжностни лица, които да разпореждат временно извеждане Приложение № 1 (списък)

1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане - Приложение №.2

1.3. Маршрути за временно извеждане - Приложение №.3 (карта);

1.4. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ(децата и хората в неравностойно положение,ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани от хората, които обичайно ги полагат) Приложение №.4.(списък).

2. Места за временно настаняване при земетресение

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване(използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери);

В зависимост от силата на земетресението и причинените разрушения и щети на сградите,след експертна оценка може да се ползва сградния фонд на трите училища в общината,стоманено-стъклените оранжерии. При невъзможност за ползване на същите трябва да се изградят палаткови лагери или доставят фургони.В зависимост от състоянието на язовирните стени се прави преценка за изграждането на палатковите лагери или разполагане на фургоните дали да са в регулацията на града или в местностите “Св.Врачове” и “Караач”,където няма опастност от заливане.

Приложение № 5

2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото;

В община Кричим не разполага с палатки и фургони.

2.3. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на наличното оборудване;

Директор на дирекция “ФСПДОМПАО”

2.4. Разчет на недостигащото оборудване;

2.5. Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за временно настаняване.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

3.  Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от  първа необходимост и последваща.

3.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други;

Началник-щаба на ОбССУКи 3  члена: 1. Мария Гичева

                                                                   2. Петрана Радулова

                                                                   3. Георги Трифонов

3.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други;

Началник-щаба на ОБССУК  заедно с: 1 д-р Антоан Димитров

Мария Далаберова

Дария  Мейманова

Домакин

3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.

За изхранването на населението от 9500 души за три дни са необходими:

Минерална вода -42750л

Хляб- 22800 кг

Месо – 2850кг

Захар  1425-кг

Фасул/леща/- 4275 кг

Сирене и кашкавал-1425  кг

Мазнини-1425 кг

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост

4.1. Отговорно лице на дейностите по разчистването;

     Координатор – Спаска  Кънева

           Членове:

Борис Иванов -  багерист

Александър  Джамбазов - шофьор

4.2.Налично оборудване и местонахождението му;

   Оборудването  е собсвеност на  Община  Кричим

        1. Трактор   ЮМЗ   -  1 бр.

        2. Товарен автомобил  ГАЗ- 53 А самосвал  - 1 бр.

        3.  Контейнеро-събирач   -  1 бр.

              При  невъзмохнос да се осигури  почистването  на  пътищата и  разрушените райони  имаме резервен вариант за помощ от ЕООД “ Механизация и Автотранспорт “  - УМА- гр. Кричим  със  седалище – гр. София

4.3. Длъжностно лице от общинската администрация   , кординиращо изпълнението на дейностите:

Секретар – Величка Бучова

Мл. спец. ТФЛМП- Лазарина Коджаманова

Гл. спец. ПЗДС – Йорданка Вълчанова                                                   

         По гореспоменатите точки се изготвя съответния Правилник за действие                                           :                                                                                             

5. Организация на комуникациите.

5.1. Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят

5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния свят;

5.3. Телефонен указател, позивни и е-mail адреси на отговорни институции и длъжностни лица;Намира се в приложение .

5.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на земетресение- Методи  Петров.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

6. Законност и ред.

6.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността –Кмета и полицейски испектор Атанас  Атанасов.

6.2. Координация /съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за реда и законността- Началник щаб – Ст инспектор У К и О М П.

Георги Ткачов

7. Логистика

7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката;

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях;

7.3. Договорени споразумения с доставчици;

7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

8. Транспорт

8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи осигуряването на транспорта;

8.2. Налични МПС и местонахождението им;

8.3. Списък на лицата/юридически и физически/ и координати за връзки с тях, които осигуряват транспортните средства.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

9. Здравеопазване

9.1. Длъжностно лице отговорно за координацията на действията  за оказване на първа помощ:

Д-р Антоан Димитров с екип;

Д-р Сабри Льотев  с екип;

         9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска помощ и каква специализирана медицинска помощ могат да окажат? Това се извършва всградата на бившата  общинска поликлиника

с общо практикуващи лекари и зъболекари.

         9.3. Налично оборудване в определените здравни заведения;Здравното заведение разполага  с ренгенов апарат и клинична лаборатория.

         9.4. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в определените здравни заведения и за какъв период от време ще бъдат достатъчни

В общината  се намират 3 аптеки който разполагат с необходимите лекарства. 

10. Възстановяване на услугите и  инфраструктурата на общината.

10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата;

10.2. Отговорни лица, ангажирани за : определяне на местата и обектите/инфраструктурата/ за възстановяване; степенуване по важност н обектите; извършване на възстановителни работи;

10.3. Ред за координация на дейностите;

10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното изразходване на отпуснатите финансови средства.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

11. Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население

11.1. Вътрешно за общината подпомагане.

11.1.1. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за подпомагане на засегнатото население;

11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост за нуждаещите се ;

11.1.3. Отговорно лице от общинската администрация, определящо най-необходимото за нуждаещите се;

11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след земетресение;

11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределението им

11.2. Външно за общината подпомагане.

11.2.1. Ред за изготвяне на заявките/исканията/;

11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за изготвянето на заявките/исканията/-/подготвя се типова форма на заявка/;

11.2.3. Определяне местата в областта за изпращане на заявките;

11.2.4. Определяне на местата в общината за получаване на помощите;

11.2.5. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането.

11.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното и вътрешното подпомагане.

По гореспоменатите точки се изготвят съответните Приложения.

12. Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината.

12.1. Начин за проиграване на плана

- създаване на симулативна обстановка, отработване на елементи от плана и взимане на съответни решения за действие;

12.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана;

12.3. Участващи в проиграването на плана

12.4. Ред за актуализация на плана

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Изготвя се подробен разчет на необходимите финансови средства за осигуряване на плана

Приложение № 1

Списък на длъжностните лица, които да разпореждат

временно извеждане на населението:

1.Председател на ОбССУК, той и кмет на община Кричим - Атанас Калчев;

2.Зам.председател на ОбССУК, той и зам.кмет на община Кричим – Илиана Гетова-Черганова;

3.Началник-щаб на ОбССУ- ст.специалист ”Управление при кризи и ОМП” – Камен Ташков.

Приложение № 2

Случаи, в които се разпорежда временно извеждане

на населението:

1.При наводнение в особено големи размери;

2.Земетресение с големи разрушения на жилижни сгради;

3.При терористичен акт, причинил силно наводнение или разрушение на сгради.

Приложение № 3

Маршрути за временно извеждане:

Първи маршрут:

Кричим  - местността “Св.Врачове” / 2,5 км югозападно от гр.Кричим/

Резервен маршрут – Кричим – местността зад “Калето”

Втори маршрут:

Кричим – местността “Караач” в посока “Бобище” / 4 км югоизточно от Кричим /

Резервен маршрут – Кричим – с.Устина

Приложение №4

Длъжностни лица от общинска администрация,

отговорни за извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ

Приложение № 5

Подходящи места за временно настаняване

на населението

 СОУ “П.Р.Славейков”

НУ “Васил Левски”

НУ “Св.св Кирил и Методий”

Местността при манастира “Св.Врачове”

Местността “Калето”

Местността “Караач”

Стоманено-стъклените оранжерии


РЕШЕНИЕ № 72, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно създаване на доброволно формирование в Община Кричим.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

                   На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41 от Закона за защита при бедствия Общински съвет при Община Кричим:

1.      Задължава Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по създаване на доброволно формирование в състав до 10 души съгласно Решение №    392/20.06.2008г. на Министерски съвет.

2.      Задължава Кмета на общината в срок до 2 месеца да изпрати заявление за регистриране на доброволното формирование в Министерство на извънредните ситуации.

3.      След получаване на съответното удостоверение от Министерство на извънредните ситуации Кметът да пристъпи към изпълнение на чл.10, ал. 4 от Наредба № Н-2 от 03.05.2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.


РЕШЕНИЕ № 73, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник кмет на Община Кричим, относно молба с вх. № 3376 от 17.07.2008г. от ЕТ „ТРАНСДИМИНЕД – ВАСКА НАНЧЕВА” – наемател на поземлен имот частна общинска собственост, находящ се в град Кричим, ул. „Тракия” № 30 .

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, обн. ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 година, и във връзка с постъпила молба с вх. № 3376 / 17.07.2008г. от Васка Нанчева в качеството си на Едноличен търговец с фирма „ТРАНСДИМИНЕД – ВАСКА НАНЧЕВА”, за продължаване срока на Договор за наем от 26.07.2002г., по който молителят е наемател, след проведеното поименно гласуване Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

                 І. Да се продължи срока на Договор от 26.07.2002г. за отдаване под наем на ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, частна общинска собственост с обща площ 3970 кв.м., който имот образува урегулиран поземлен имот VІ – СТОПАНСКА   ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ – 73, квартал 131 по регулационния план на град Кричим, ВЕДНО с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 135 кв.м., ПОКРИТ КАНАЛ със застроена площ 160 кв.м. иСКЛАДОВЕ със застроена площ 495 кв.м. и незастроена площ 3180 кв.м., с предназначение за сервиз и гараж на МПС, сключен между община Кричим и Васка Нанчева в качеството й на Едноличен търговец с фирма „ТРАНСДИМИНЕД – ВАСКА НАНЧЕВА”, със седалище и адрес: гр. Кричим, ул. „Васил Петлешков” № 11, ЕИК 115316051, за срок от шест месеца, считано от 26.07.2008г.

                ІІ. Упълномощава Кмета на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев да сключи анекс към договора с наемателя съгласно т. І. от настоящото решение.  


РЕШЕНИЕ № 74, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12   

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник кмет на Община Кричим, относно реализиране на проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”- гр. Кричим”.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 4 и ал. 6 от ПОДОСВОА, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Подготвителните групи при ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим, да бъдат преместени за учебната 2008 - 2009 г. до приключване на ремонта при целодневен режим на обучение и спазване на разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за прилагането му, считано от 01.09.2008г, както следва:

1. Подготвителната група при ОДЗ „Ралица” да бъде преместена в НУ „Васил Левски” гр. Кричим, при запазване на педагогическия и помощния персонал към групата, с материално отговорно лице – директора на ОДЗ „Ралица”.

2. Подготвителната група при ОДЗ „Незабравка” да бъде преместена в НУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Кричим, при запазване на педагогическия и помощния персонал към групата, с материално отговорно лице – директора на ОДЗ „Незабравка”.

                ІІ. Всички групи /без подготвителната/ при ОДЗ „Незабравка” да бъдат преместени в ОДЗ „Ралица” за времетраенето на ремонтните дейности, считано от 15.08.2008г. при следните условия:

1.        Две яслени групи, всяка от тях с по 24 броя деца;

2.        Четири градински групи, всяка от тях с по 30 броя деца.

ІІІ.  Възлага на Кмета на община Кричим съвместно с Директорите на ОДЗ и началните училища:

1.        да предприеме необходимите действия за съгласуване с отговорните за целта институции и по организацията за преместването.

2.        да създаде организация за отглеждане и възпитание на децата от двете ОДЗ в съответствие с изискванията на РИОКОЗ и спазване на нормативната база.  


РЕШЕНИЕ № 75, прието на 19.08.2008 година по Протокол № 12   

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев-Кмет на Община Кричим, относно определяне на 27 август за празник на град Кричим.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим обявява 27 август за Празник на град Кричим.


РЕШЕНИЕ № 76, прието на 12.09.2008 година по Протокол № 13   

ОТНОСНО: Предложение от Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим

І. Одобрява участието на община Кричим в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на територията на община Кричим и цялата територия на община Брацигово.

ІІ.. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 21.08.2008г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на заявлението в вследните организации:

1. ОБЩИНА БРАЦИГОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Брацигово, ул. “Атанас Кабов” № 6А, ЕИК 000351565, представлявана от ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ – Кмет на община Брацигово.

2. За стопанския сектор: “СПЕКТЪР КЕРАМИК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Брацигово, ул. “Крум Пъртъчев” № 2, ЕИК 112061179, представлявано от ОЛЕГ ЦВЕТКОВ КОПАРАНОВ – Управител.

3. За нестопанския сектор: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАДЕЖДА И БЪДЕЩЕ ЗА КРИЧИМ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. “Стара планина” № 20, ЕИК 115881570, представлявано от ИВАНКА НИКОЛОВА ЗАЙЦЕВА – Председател.

ІІІ. Определя водещата организация по проекта, която в качеството си на кандидат, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони: ОБЩИНА БРАЦИГОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Брацигово, ул. “Атанас Кабов” № 6А, ЕИК 000351565, представлявана от ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ – Кмет на община Брацигово.

V. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на патньорската декларация: АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ – Кмет на община Кричим

VІ. Община Кричим се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

            Приложение: 1. Протокол от обща среща между община Кричим и община Брацигово;

Образец на Декларация за партньорство по чл. 8, ал. 3 от Наредба от 03.4.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансово помощ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

П Р О Т О К О Л № 2  от проведена среща на 21.08.2008 г.     

ОТНОСНО: Подготовка на документи за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)

Днес, 21.08.2008 г., се проведе среща между представителите на Община Кричим и неиният партньор НПО „ Надежда и бъдеще за Кричим„  и  Община Брацигово и неиният партньор „СТРОМОН„ ЕООД с цел определяне на водеща организация ,  утвърждаване  партньорите от двете общини , определяне броя на задължителните експерти както и бъдещият координатор на проекта.

На срещата бяха обсъдени следните въпроси:

Определяне на водеща организация

 Утвърждаване на партньорите

Определяне на броя на задължителните експерти

Определяне на бъдещия координатор на проекта

След проведена дискусия и обсъждане, със съгласието и на всички присъствщи, за бъдещ координатор на проекта бе определен арх.Младен Китов.

Беше постигнато съгласие относно следното:

                      

За водеща организация – Община Брацигово

За партньор от нестопанския сектор НПО „ Надежда и бъдеще за Кричим „

За партньор от стопанския сектор бе оределен „Спектър Керамик „ ООД 

За координатор на проекта  бе одобрен арх.Младен Китов

За  брой задължителни експерти – двама

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Ние долуподписаните,

1.Кандидатът за получаване на финансова помощ по мярка 431-2:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име,

длъжност, ЕГН на законния представител)

в качеството ми на кандидат за представяне на проект за финансиране по мярка

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” по Програмата

за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

2.Партньор 1..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име,

длъжност, ЕГН )

в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по мярка

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” по Програмата

за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

2.Партньор 2..............................................................................................................................

(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име,

длъжност, ЕГН )

в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по мярка

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните

20 от 42

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” по Програмата

за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Декларираме, че към момента на кандидатстване по мярка „Придобиване на

умения и постигане на обществена активност на съответните територии за

потенциални местни инициативни групи в селските райони” по Програмата за

развитие на селските райони 2007 – 2013 г.:

1. Сме запознати с проектното предложение, описано в заявлението за кандидатстване

по мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, разбираме

ролята си по проекта, и сме съгласни с представеното заявление за кандидатстване по

проектно предложение.

2. При реализиране на дейностите по съвместния проект, декларираме, че се

задължаваме да разработим стратегия за местно развитие и да регистрираме

неправителствена организация в обществена полза, съгласно изискванията на мярка 41

от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

3. Съгласяваме се водещата организация, в качеството й на кандидат, да подпише

договор за безвъзмездна финансова помощ

4. При одобрение на проекта и в хода на неговото изпълнение, водещата организация се

задължава да се консултира с партньора/ите в хода на изпълнение на проекта, да ги

информира за напредъка по него, да им предоставя копия от докладите – технически и

финансови.

Дата на деклариране:                                                          Декларатор:

.........................................                                                                             (име и подпис)

Дата на деклариране:                                                          Декларатор:

.........................................                                                                             (име и подпис)

Дата на деклариране:                                                          Декларатор:

.........................................                                                                             (име и подпис)

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.