Решения от № 29 до № 64 приети от 29.02.2008г. до 26.06.2008г. по Протоколи от № 6 до № 10

Р Е Ш Е Н И Е № 29 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2007 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 52, ал.1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Кричим Р Е Ш И :

1. Приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2007 г. както следва :

                                                                                                         Акт.бюджет                     Отчет

                                                                                                           31.12.2007 г.             31.12.2007 г.

По прихода                                                                                          4 036 331                3 550 255

1. Приходи с държавен характер                                                    2 331 967                 1 957 971

                1.1. Обща допълваща субсидия от РБ                          1 238 155                 1 238 155            

                1.2. Държ. трансфер на преотстъпени данъци              317 365                    317 365

                1.3. Целева субсидия за капиталови разходи                    54 336                      54 336

                1.4. Други получени целеви трансфери от ЦБ              337 936                    337 936

                1.5. Трансфер ПМТСП                                                        327 660                    327 660

                1.6. Други трансфери                                                            49 073                      49 073

                1.7. Преходен остатък 01.01.2007 г.                                        7 442                        7 442

                1.8. Наличност към 31.12.2007 г.                                                                         373 996

                2. Приходи с общински характер                                   1 704 364                 1 592 284

                2.1. Данъчни приходи                                                            99 000                    108 035           

                2.2. Неданъчни приходи                                                      492 058                    386 110

                2.3. Обща изравнителна субсидия                                    266 300                    266 300

                2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                    10 864                      10 864               

2.5. Получени трансфери от ПУДООС                                            804 029                    804 029

                2.6. Преходен остатък                                                              54 357                     54 357

                2.7. Погашения по дългосрочен заем                                18 750                      18 750

                2.8. Наличност към 31.12.2007 г.                                                                           15 164

                2.9. Задължения по финансов лизинг                                 33 418                      33 418

                2.10. Наличност към 31.12.2007 г.във валута

/левова равностойност/                                          3

                2.11. Трансфер МИЕ                                                               29 924                     29 924

                По разхода                                                                                                            3 550 255  

в т.ч.

                1. Държавни дейности                                                       2 332 276                 1 957 971

Д 117 – Държ.  общински служби и дейности по изборите           19 316                     18 288

Д 122 – Общинска администрация                                                     270 727                   239 898

Д 219 – Други дейности по отбраната                                                   7 947                       7 915

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                  6 667                        5 726

Д 282 – Отбранително-мобилизационна подготовка                      45 762                      38 484

Д 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия          331 734                       10 907

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                   275 834                     273 998

Д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                     37 802                       37 311

Д 322 – Общообразователни училища                                             882 717                    882 893

Д 389 – Др.дейности по образованието                                                4 811                        3 331

Д 431 – Детски ясли                                                                                 27 609                      27 526

Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                  40 959                       40 207

Д 532 – Програми за временна заетост                                            327 660                     327 660

Д 559 – Др.служби и дейности по социално осигуряване           129 927                         4 332

Д 713 – Спорт за всички                                                                           3 078                         3 078

Д 738 – Читалища                                                                                     26 838                       26 838

Д 759 – Други дейности по културата                                                      700                            700

Д 849 – Други дейности по транспорта                                                   717                            717

Д 898 – Други дейности по икономиката                                            8 471                          8 471

                2. Местни дейности                                                            1 704 364                   1 592 284

Д 122 – Общинска администрация                                                    174 329                      166 819

Д 123 – Общински съвети                                                                       52 621                       50 788

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                  4 000                         3 992

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                    185 771                     181 121

Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                     3 161                           469

Д 524 – Домашен социален патронаж                                                64 202                       63 895

Д 525 – Клубове за  пенсионера, инвалида и др.                                6 089                         5 658

Д 532 – Програми за временна заетост                                              35 717                       35 036

Д 603 – Водоснабдяване и канализация                                           850 477                      849 701

Д 604 – Осветление на улици и площади                                           30 000                        30 000

Д 622 – Озеленяване                                                                                 4 996                          4 996

Д 623 – Чистота                                                                                      104 913                      103 813

Д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                             9 410                         9 279

Д 745 – Обредни домове и зали                                                              2 303                              76

Д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища       12 834                       12 834

Д 866 – Общински пазар и тържища                                                   13 287                       12 388

Д 898 – Други дейности по икономиката                                           56 411                       54 695

Д 910 -  Разходи за лихви                                                                           7 103                         7 104

Д 998 – Резерв                                                                                                           86 740        

                2. Приема частична актуализация на бюджета, както следва:

                Държавни дейности:

По прихода:

§ 3111 Обща допълваща субсидия                                                                       12 122

§ 6105 Трансфери от МТСП по програмата за

осигуряване на заетост                                                                                           69 857

По разхода:

Дейност 311 – Целодневни детски градини                                                          3 141

Дейност 318 – Предучилищна полудн.подг. на 6-год.деца                                  394

Дейност 322 – Общообразователни училища                                                     6 334

Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването                                           768

Дейност 532 – Програми за временна заетост                                                  69 857

Дейност 898 – Други дейности по икономика                                                    1 485

                Местни дейности:

По прихода:

§ 2702 - Общински такси за ползване детски ясли                  300

§ 2704 –Общински такси за ползване на ДСП                      3 000

§ 4501 – Текущи дарения                                                             770

По разхода:

Дейност 834 – Дейности по автомобилния транспорт      3 300

Дейност 122 – Общинска администрация                               770

   3.Приема актуализиран списък на капиталови разходи:

        А.  Целева субсидия:

Държавни дейности:

§51 Основни ремонти

                                                                                                 Било    Става

1.Основен ремонт СОУ                                                     25 860    16 829

2.Основен ремонт тоалетни НУ  “В.Левски”               12 240    12 183

3.Реконструкция отоплителна инсталация                     4 800      4 865

   НУ “Св.св.Кирил и Методий “

4.Основен ремонт хидроизолация покрив                   12 600    12 495

   НУ “Св.св.Кирил и Методий “

5.Основен ремонт радиатори СОУ                                         5 940

 Държавни дейности:

§52 Придобиване на ДМА

6.Компютри НУ „Св.св.Кирил и Методий”                             874

7.Озвучителна уредба НУ „Васил Левски”                           1 150

 Местни дейности:

§51 Основни ремонти

1.Основен ремонт път Кричим-жп гара                         9 700      6 400

2.Осн.ремонт “ Санитарни възли приземен                         4 464

   етаж “ сграда  Общинска администрация

                                                                                              65 200       65 200

      Б.   Собствени и други средства:

       ● Дейност 122 Общинска администрация

Местни дейности:

§ 51Основни ремонти:

1. Основен ремонт стая № 10 партер                             6 250          6 250

2. Изграждане външен димоотвод                                  3 700          3 700

3. Ремонт тоалетна II етаж                                                4 500          4 500

4. Рампа за трудно подвижни лица                                2 500          2 500

5. Ремонт тоалетна III етаж                                                       4 500

§52 Придобиване на ДМА

1. Компютри 4х430                                                             1 720           1 720

2. Компютър данъчно                                                          800              800

3. Принтер матричен данъчно                                                   500                        

4. Принтери лазерни 2х200                                                  400              390

5. Ксерокс Общински съвет                                             1 200           1 301

6. Телефонна централа 24 поста                                     1 300           1 300

7.ДМА ОбС /монитор микрофони шкаф/                   1 300           1 300

8.Компютър                                                                                    409

9. Телефонна мрежа                                                                  6 500

§53 Придобиване на НДА

1. MKAD /програмен продукт/                                      2 500            2 500

       ● Дейност 311 Целодневни детски градини

§ 51Основни ремонти:

1. Реконструкция на тръбна разпределителна

    Мрежа – ОДЗ „Ралица”                                             21 500          21 500

 §52 Придобиване на ДМА

1. Компютри 2х430                                                               860               860

2. Принтер лазерен 2х200                                                    400               400

       ● Дейност 469 Други дейности по здравеопазването

§ 51Основни ремонти:

1. Рампа за трудно подвижни лица                               2 500            2 500

       ● Дейност 603  Водоснабдяване и канализация

§ 52 Придобиване на ДМА

Доплащане за проект „Изграждане на

        подпорна стена р.Въча”                                          3 800            3 800

Концесионни анализи за ползване на

Мин.вода – Сондаж 1                                                       1 000            1 000

Строителен надзори канализация

II и III колектор                                                                  8 000        808 000

Доклад за оценка на съответствието

„Изграждане на подпорна стена р.Въча”                       820               820

    5. Доклад за оценка на съответствието

        „Канализация II и III колектор”                                 540               540

    5. Реконструкция водопровод „Ген.Скобелев”      4 000            3 061

    6. Реконструкция водопровод „Г.Кирков”              3 360            3 360

    7. Пречиствателна станция                                        29 896

       ● Дейност 623 Чистота

§ 52 Придобиване на ДМА

    1. Сметосъбирачна  машина /лизинг/                      37 800

       ● Дейност 898 Други дейности по икономиката

§ 51 Основен ремонт

    1. Основен ремонт дограма мл.дом /частичен/      1 600          1 650

    2. Основен ремонт път Кричим-жп гара Кричим  6 434

§ 52 Придобиване на ДМА

    1. Компютър Младежки дом                                           430            430

    2. Принтер Младежки дом                                               200            150

         Държавни дейности:

        ● Дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия             

§ 52 Придобиване на ДМА

    1. Подпорна стена р.Въча                                         252 636

        ● Дейност 322 Общообразователни училища             

§ 52 Придобиване на ДМА

    1. Усилвателна уредба НУ „Васил Левски”              2 498


Р Е Ш Е Н И Е № 30 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ Общински съвет – Кричим:

ПРИЕМА  „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим”.

За всяко тримесечие да се изготвя и предоставя в Общински съвет отчет за събраните местни данъци.


Р Е Ш Е Н И Е № 31 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6
 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от ЗМДТ  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

                І. Приема “Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим“, както следва:

§ 1 Член 17а се заличава;

§ 2 Член 18б се изменя така:

1. В алинея 1 се правят следните изменения:

а) Точка 1 се изменя така:

“За имоти, които няма да се ползват през цялата година и не представляват основно жилище и данъчно задълженото лице /физически лица и предприятия/ е подало декларация за това в общинска администрация до края на предходната година с дадено изрично съгласие за извършване на проверки от общинска администрация, като декларира, че за вписване на неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс”;

2. Алинея 2 се изменя така:

“В течение на годината служители от общинска администрация извършват проверки на обстоятелствата, декларирани по ал. 1, т. 1 и т. 2, като задължително се изисква официална информация за ползване на услугите на фирмите “ЕVN” и “ВиК” за последните 6 месеца”;

3. Създава се алинея 3:

 “При констатирано по реда на чл. 18б, ал. 2 ползване на имота, таксата се определя и се дължи в пълен размер за годината и се налага глоба в размер на ½ от годишния размер”;

§ 3 Член 19 се изменя така:

1. В алинея 1 се правят следните изменения:

“Такса битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължима. За 2008 година първата и втората вноски се внасят от 31 март до 30 юни”;

§ 5 Член 22 се изменя така:

1. В алинея 2 се правят следните изменения:

“За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат такси, както следва:

Постоянна месечна такса в размер на 3.00 лв.;

Присъствена такса на ден в размер на 1.50 лв.”;

§ 6 Член 22а се изменя така:

“За ползване на детски кухни се събира дневна такса в размер на 1,20 лв.“;

§ 7 Член 23 се изменя така:

1. В алинея 1 се правят следните изменения:

“Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, определена по реда на чл. 86 от ЗМДТ”;

2. В алинея 3 се правят следните изменения:

“За лица, чиито доходи от пенсии са:

до 120.00 лв., се удържа такса в размер на 50.00 лв.;

от 121.00 лв. до 150.00 лв., се удържа такса в размер на 60 лв.;

над 151.00 лв., се удържа такса в размер на 70 лв.”;

§ 8 Член 24 се изменя така:

1. В алинея 2 се правят следните изменения:

“Таксата се определя в размер на 0.50 лв. на лице за един ден.”;

§ 9 Приложение № 1 “” се изменя така:

по

ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ  

ТАКСА      (лв)

1 2 3 4

По

чл.

72

от

ЗМ

ДТ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, места върху които са организирани пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост    

І

І.1.

А

За ползване на пазари (открити и закрити)

За търговия със селскостопанска продукция

За ден

лв/кв. м

 
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара

лв/кв. м

1.00

2. Маса, собственост на пазара /1.1 кв. м/

лв/маса

2.00

3. Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от търговците  

1.00

Б За месец    
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара

лв/кв.м

20.00

2. Маса, собственост на пазара за неделни дни /4 или 5 пазарни дни/

лв/кв.м

10.00

3. Маса, собственост на пазара за ежедневно ползване

лв/маса

30.00

4. С кола, впрегната с добитък лв/ден

3.00

5. С лек автомобил, при допълнително заета площ до 1 кв.м

лв/ден

3.00

6. С товарен автомобил или ремарке лв/ден 7.00

І.2.

А

За ползване с цел продажба на промиш лени стоки

За ден

   
1. Площ без търговско оборудване

лв/ден

за 1 кв. м

2.00

2. Маса, собственост на пазара лв/ден

3.00

3. Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от търговците  

1.50

4. Продажба с товарен автомобил в т.ч заетата площ от автомобила и допълнително заета площ до 1 кв.м

лв/ден

7.00

Б. За месец    
1. Заета площ, без търговско оборудване – собственост на пазара (4 до 5 пазарни дни)

лв/кв.м

8.00 (10.00)

2. Маса, собственост на пазара (4 до 5 пазарни дни)

.

лв/маса

12.00 (15.00)

І.3. Заета площ от лек автомобил, с цел паркиране (без местни жители и инвалиди)

лв/ден

1.00

ІІ. За места по време на панаири, събори, празници и други лв на ден за 1 кв.м

2.00

ІІІ. За места на панорами, стрелбища, моторни люлки, детски моторчета, атракции и др лв на ден за 1 кв.м

0.50

ІV За разполагане на маси, столове, витрини      
А На ден лв на 1 кв.м на ден

0.11 - за зона А

0.09 - за зона І

Б На месец лв на 1 кв.м ден

0.09 - за зона А

     

0.07-за зона І

В За сезонно ползване, не по-малко от 5 кв. м - преференция  

- 10%

V. За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение – общинска собственост за друга търговска дейност. лв/кв.м на ден – зона А

0.50

лв/кв.м на ден – зона І

0.30

лв/кв.м на месец – зона А

1.50

лв/кв.м на месец – зона І

1.20

VІ. За разполагане на оборудване за търговия на едро на селскостопанска продукция лв за 1 кв.м на ден

0.60

VІІ. За разполагане на строителни материали лв на кв. м за месец или за част от месеца

1.00

§ 10 Приложение № 3 “Такси за технически услуги" се изменя така:

1. В Таблица 2 се правят следните изменения:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

1 2 3
1. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  
1.1 - жилищни сгради 0.50 лв/м2  РЗП
1.2 - нежилищни сгради 0.70 лв/м2  РЗП
1.3 - за техническа инфраструктура 0.11 лв/м2  РЗП
1.4. - за преустройство и смяна на предназначението на обекти Съгласно т.1.1, т. 1.2 и т. 1.3
7. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ)  
7.1 - за жилищни нужди 0.75 лв/м2  РЗП
7.2 - нежилищни сгради 0.84 лв/м2  РЗП
10. Издаване на удостоверения  
10.8. Удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 10.00 лв

15.00

лв

20.00 лв

§ 11 Приложение № 4 “Такси за административни услуги” се изменя така:

ВИДОВЕ УСЛУГИ

обикновена до 3 дни

бърза

до 1 ден

експресна веднага
1. За издаване на удостоверение за наследници 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена

4,00

лв

6,00 лв 8,00 лв
3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
5. За издаване на удостоверения за семейно положение 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
6. За издаване на удостоверения за родствени връзки 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
7. Заявление и удостоверение за постоянен адрес и настоящ адрес 3,00 лв
8. За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България 15,00 лв
9. За заверка на покана – декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност 10,00 лв
10. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 10,00 лв
11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани 4,00 лв
12. За преписи от документи 2,00 лв

§ 12 Приложение № 6 “Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяне от община Кричим” се изменя така:

  ВИД УСЛУГА ИЛИ ПРАВО ТАКСА (лева)
1. Издаване на заверено препис извлечение и копия от решения, протоколи, заповеди, актове, договори и други, издадени вече от общинска администрация и Общински съвет

2.00 лв/стр.

2. Издаване на еднократно разрешение за удължено работно време. За всеки от включените дни в разрешението

10.00 лв.

3. Издаване на удостоверение, разрешения от общ характер и служебна бележка

2.00 лв.

4. Справка за местонахождението и описание на обекта във връзка с чл. 33, ал.2, т.6 от ППЗТТИ

1.00 лв.

6.

Тръжни книжа:

За отдаване под наем

За продажба по ЗОС

За възлагане на обществен превоз

Процедури по ЗОП

Други процедури

 Не по-малко от 30 лв.

  От 60.00 до 150.00 лв.

        Не по-малко от 150.00 лв.

От 40.00 – 400.00 лв.

            /според направените разходи/

7. Изготвяне на образец УП-2 и Обр. 30, за лица, на които Кмета не е работодател

                                    5.00 лв.

8. Удостоверение за декларирани данни/по обстоятелствена проверка/ и удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

10.00 лв.

9.

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за 1 месец

10.00 лв.
10. Такса за издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда

10.00 лв.

11. Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета

300.00 лв./бр.

12. Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни дървета

350.00  лв./бр.

13. Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета

300.00 лв./бр.

14. Обезщетение при изкореняване на многогодишни цветя

50.00 лв./м2

15. Обезщетение при унищожаване на тревни площи

450 лв./дка

16. Обезщетение при изкореняване на орехови дървета

300.00 лв./бр.

17. Издаване на удостоверение регистрация на търговски обекти

10.00 лв.

18.

Бланки:

разрешение за търговия

молба за регистрация на търговски обект

пропуски за базари

заповед за категоризация и разрешение за работно време на търговски обект

разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

2.00 лв.

19. Заверка на дневници (регистри и удостоверения за извършване на търг.дейност с ООЧЦМС)

5.00 лв.

20. Други разрешения за извършване на търговска дейност или услуги

5.00 лв.

21. Ползване на зали общинска собственост

25.00 лв

22. Ползване зала за граждански ритуали

30.00 лв.

23. За ползване на специализиран автомобил за погребение

20.00 лв.

24. Рекламна дейност

За зона              За зона

    А                        І

24.1 За раздаване на листовки, проспекти, стоки мостри или други с рекламна цел на обществени места /лв на ден на лице/

  5.00 лв              3.00 лв

24.2 За ползване на автомобил с високоговорител с рекламна цел /лв наден за автомобил

 20.00лв            20.00 лв

24.3 За провеждане на рекламно шествие, рекламно представяне на продукция и др./лв на ден/

50.00 лв.           40.00 лв.

24.4 За ползване на маси, от които се раздават рекламни материали /лв на кв.м на ден/

  5.00 лв.             3.00 лв.

24.5 Реклама върху трансперантни ленти /лв на кв.м на месец

 30.00 лв.          20.00 лв.

24.6

За реклама на стени, огради, покриви, калкани и др./лв на кв.м на месец/ :

А. За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и др./без разхода на ел. енергия/

Б. Неосветена реклама

15.00 лв.           10.00 лв.

 10.00 лв.            7.00 лв.

24.7 Свободно стоящи витрини или табла за рекламна цел /лв.на км.м. на месец/

12.00 лв.             8.00 лв.

24.8

За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност и др.

А. При закрепване на стени, огради и др./лв на година

Б.При закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др./лв. на кв.м на месец/

10.00 лв.             7.00 лв.

 10.00 лв.            7.00 лв.    

24.9 За една лампа или прожектор за осветяване на реклама /лв за година/  /без разход за ел.енергия/

5.00 лв.              4.00 лв.

24.10 За високоговорител за будки, павилиони, подвижни маси и др. с рекламна цел /лв на ден/

5.00 лв.              3.00 лв.

25. Такси за административни услуги по местни данъци и такси

обикновена    бърза       експресна

до 7 дни        до 3 дни    до 1 ден

25.1 Служебна бележка за платен данък върху превозните средства 2.00 лв.       3.00 лв.    4.00 лв.
25.2 Удостоверение за данъчна оценка по чл. 246, ал.1 от ДОПК 7.00 лв.     11.00 лв.  14.00 лв.
25.3 Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал.2 от Приложение №2 към ЗМДТ 7.00 лв.     11.00 лв.  14.00 лв.
25.4 Удостоверение за декларирани данни /само от сектор МДТ/ 4.00 лв.      6.00 лв.   8.00 лв.
25.5 Удостоверение за платен данък върху наследствата 1.00 лв.      2.00 лв.     3.00 лв.
25.6 Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Кричим 4.00 лв.      6.00 лв.     8.00 лв.
25.7 Удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател 2.00 лв.      3.00 лв.     4.00 лв.
25.8 Копие на документ за платен данък 4.00 лв.      6.00 лв.     8.00 лв.
25.9 Копие на данъчна декларация  4.00 лв.      6.00 лв.     8.00 лв.

26.

Цени за факсимилни съобщения по телефон  

26.1

Предаване на факсимилно съобщение в страната до формат А4:

- за първа страница

- за всяка следваща страница

0,70 лв.

0,30 лв.

26.2 Предаване на факсимилно съобщение  в чужбина до формат А4

5,00 лв.

26.3 За подадено за предаване факсимилно съобщение, за което не е получено потвърждение за приемане, но е  осъществен телефонен разговор с обща продължителност до 1 минута

2,00 лв.

26.4

За уведомяване на клиентите, получили факсимилно  съобщение се заплаща:

- по телефон       

- чрез куриер

0,20 лв.

0,50 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 32 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6
 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на месечния наем при предоставяне на обекти и терени общинска собственост.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Кричим Р Е Ш И :

Отменя свое Решение № 313, взето с протокол № 40 от 29.01.2007 година.

 Утвърждава ТАРИФА за определяне на началния размер на месечния наем на 1 кв. м при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.

 Решението влиза в сила от 01.03.2008 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 33 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Бюджет 2008

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 , чл. 12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 и РМС 20 от 2008 г. и след проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ при ОБЩИНА КРИЧИМ Р Е Ш И :

                І. Приема бюджета на Община Кричим за 2008 г.:

                По прихода:                                                                                                       3 103 020

1. Приходи с държавен характер                                                                                  2 101 569

                1.1. Обща  субсидия                                                                                        1 767 619

                1.2. Преходен остатък 01.01.2008 г.                                                                  333 950

2. Приходи с общински характер                                                                                  1 001 451

2.1. Данък в/у доходите /патентен данък/                                                                        12 000

2.2. Данъчни приходи                                                                                                        105 000

2.3. Неданъчни приходи                                                                                                    489 613

2.4. Обща изравнителна субсидия                                                                                  333 700

2.5. Целева субсидия капиталови разходи                                                                      52 900

2.6. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                                                     18 750

2.7. Лизинг                                                                                                                             33 222

2.8. Преходен остатък 01.01.2008 г.                                                                                   55 210

По разхода:                                                                                                                       3 103 020

1. Държавни дейности /Приложение 1/                                                                     2 101 569

2. Общински дейности /Приложение 2/                                                                     1 001 451

13/13/13

                ІІ. Общински съвет приема лимити за следните разходи:

социално-битови разходи на персонала - 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

представителни разходи кмет                                              5 000

представителни разходи председател ОбС                       3 000

поевтиняване закуски в училищата                                     0,25

ІІІ. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва:

-   30 лв –  юристи, други специалисти ТСУ;

-   90 лв. – специалист “Геодезия, кадастър и регулация”;

-   90 лв – специалист “В и К”;

-   85 лв – специалист “Ел” .

        IV. Определя хонорари на  специалисти от община Кричим както следва:

         -   70 лв – ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/

         -   12 лв – ритуалчик /дневен хонорар/

         -   12 лв – шофьор погребална кола /дневен хонорар/

         -   10 % върху събраната сума – таксосъбирачи Общински пазар

         -   12 лв – участие в комисии за провеждане на търгове и конкурси.

V. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи в рамките до 90 % от действителните разходи /или в рамките на преведените средства/. Транспортните средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/.

Приложение № 3

VI. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:

Целодневни детски градини                                                               1,65

Детска млечна кухня                                                                            1,20

Домашен социален патронаж /без неделя/                                    1,85

VІI. На основание чл. 31, ал. 2 от ПМС 15 от 01.02.2008 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

                VІII. Общински съвет определя лимит на полицейски участък при Община Кричим:

телефони    - 70 лв /месечно/;

гориво      -  200 лв. /месечно/

Годишна поддръжка полицейска кола – 1000 лв

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.

                IX. Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 4.

                Х. Общински съвет приема:

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2008 година

                1. Целева субсидия за капиталови разходи      52 900     Местни дейности

Дейност 122 – Общинска администрация

§ 51 Основен ремонт

            Рампа за трудно-подвижни лица                             5 000

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването

§ 51 Основен ремонт

            Рампа за трудно-подвижни лица                             5 000

Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

1. § 51 Осн. ремонт път Кричим – жп гара Кричим       9 700

2. § 51 Основен ремонт Пешеходен мост                        33 200

                2. Собствени приходи      

Местни дейности:

Дейност 122 – Общинска администрация                      21 722

                § 51 Основни ремонти                                           5 911

                    1. Ремонт тоалетна приземен етаж                 5 911

                § 52 Придобиване на ДМА                                  7 495

                    1. Компютър                                                           900

                    2. Охранителна система                                    4 595

            3. Преградна стена                                                     2 000

        § 53 Придобиване на НДА                                           2 316

            1. Деловодна програма                                             2 316 

Дейност 311 – Целодневни детски

градини                                                                                   12 404

§ 51 Основен ремонт                                                           12 404

             1.Основен ремонт тоалетни ОДЗ “Ралица”         4 404

                     2. Основен ремонт ОДЗ “Незабравка”         8 000

Дейност 603 Водоснабдяване и

канализация                                                                           41 250

                § 52 Придобиване на ДМА                                                                                          

“ Подпорна стена р. Въча”                                                   5 000

“Второстепенна мрежа І, ІІ и ІV колектор”                    15 600

„Второстепенна мрежа ромска махала                           20 650

ХI. Общински съвет приема разчет за помощи по § 4214:

2 000 лв – еднократни помощи по молби на граждани

1 000 лв – помощи за погребения на социално-слаби

  ХІI. Определя /съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД/ годишния размер на общинския дълг – 20 665 лв.

Приложение № 5

 XIII. Потвърждава размера на просрочените  задължения и вземания от минали години;

    ●  53 114 – просрочени задължения 2007 година

    ● 19 296 - просрочени вземания, които ще бъдат събрани  през 2008 година /36 357 е целият размер на просрочените вземания/

XIV. Разпределя преходния остатък от 2007 година в размер на 389 160 лв:

   ● Държавни дейности                                                    333 950

      252 636 – Подпорна стена р. Въча

        68 191 – Възстановителен ремонт СОУ 

                       „П.Р.Славейков”

          3 500 – Строителен надзор основен ремонт СОУ

          1 028 – Общинска избирателна комисия

          8 595 – компенсации превозвачи

   ● Местни дейности                                                           55 210

 15 600 – Проектиране второстепенна мрежа I, II, III

колектор

   6 625 – НУ „Васил Левски” – материали                

               /дофинансиране/

          9 450 – СОУ „П.Р.Славейков” поевт. храна

                      /дофинансиране/

          1 000 – „Булмедикс”- допл. трудова медицина  

                      /дофинанс./

          5 911 – Основен ремонт тоалетна приземен етаж

сграда Община

          4 595 -  Охранителна система сграда Община

        12 029 -  Гориво /детски градини/ - частично

плащане

ХV. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27, ал. 1 от ЗОБ/:

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.

Приложения:

Приложение № 1 – Разход държавни дейности

Приложение № 2 – Разход местни дейности

Приложение № 3 – Списък на пътуващите учители за учебна 2007/2008 година

Приложение № 4 – Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности

Приложение № 5 – Годишен доклад по дълга към 31 декември 2006 година на Община Кричим

Приложение № 1

към Решение № 33,

взето Протокол № 6

от 29.02.2008 г. на ОбС

Дейност 122 Общинска администрация                                       272 394

По разхода                                                                                         3 103 020

1. Държавни дейности                                                                    2 101 569

Функция Общи държавни служб                                                   273 422

Дейност 117 Държ. и общ. служби и дейн.

                     по изборите                                                                        1 028

Дейност 122 Общинска администрация                                       272 394

Функция Отбрана и сигурност                                                       381 342

                Дейност 219 Други дейности по отбрана                         3 640

                Дейност 239 Други дейности по вътрешната

                сигурност                                                                               12 105

                Дейност 282 ОМП                                                                44 770

    Дейност 284 Ликвидиране последиците от

                                                                 стих. бедствия                     320 827

Функция Образование                                                                   1 300 313

                Дейност 311 Целодневни детски градини                     326 764

                Дейност 318 Полудневна подготовка в

                училищата                                                                              46 056

                Дейност 322 Общообразователни училища                 927 493

Функция Здравеопазване                                                                    68 661

                Дейност 431 Детски ясли                                                     27 202

                Дейност 469 Други дейности по здравеопазването      41 459

Функция Социално осигуряване                                                      54 515

                Дейност 551  Дневни центрове за възрастни хора        45 920

    Дейност 559 Други служби и

                                                                 дейности                                  8 595

Функция Почивно дело и култура                                                   23 316

                Дейност 738 Култура                                                           23 316

Приложение № 2

към Решение № 33,

взето Протокол № 6

от 29.02.2008 г. на ОбС

2. Местни дейности                                                                          1001 451

Функция Общи държавни служби                                                 257 464

Дейност 122 Общинска администрация/издръжка/                   189 966

Дейност 123 Общински съвети                                                         67 498

Функция Отбрана и сигурност                                                           4 240

                Дейност 239 Други дейности по вътрешната

                                                                 сигурност                               4 240

Функция Образование                                                                     196 729

                Дейност 311 Целодневни детски

                                                                 Градини /издръжка/         196 729

Функция Здравеопазване                                                                     6 750

                Дейност 469 Други дейности по здравеопазването       6 750

Функция Социално осигуряване                                                   103 324

                Дейност 524 Домашен социален патронаж                   62 278

                Дейност 525 Клуб на пенсионера                                      3 476

                Дейност 532 Програми за временна заетост                 37 570

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда                                                                              213 496

                Дейност 603 В И К                                                               41 250

                Дейност 604 Осветление на улици и площади              44 000

                Дейност 623 Чистота                                                         128 246

Функция Почивно дело и култура                                                   17 167

                Дейност 714 Спортни бази              и спорт за всички  11 809

                Дейност 745 Обредни домове и зали                                 5 358

Функция Икономически дейности                                                128 098

                Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и

                изграждане на пътищата                                                    48 000

                Дейност 866 Общински пазар                                          14 182

                Дейност 898 Други дейности по икономиката            69 916

Функция Разходи некласиф. в други функции                              53108

                Дейност 910  Лихви                                                               3 108

                Дейност 998  Резерв                                                            50 000

3. Дофинансиране                                                                               17 075

Функция Образование                                                                       17 075

                Дейност 322 Общообразователни училища                 17 075

Приложение № 3

към Решение № 33,

взето Протокол № 6

от 29.02.2008 г. на ОбС

Списък на пътуващите учители за учебната 2007/2008 година

СОУ „П.Р. Славейков”

  1. Валери Марков Марков                                  Директор

  2. Надежда Стоичкова Данаилова             Пом.директор

  3. Румяна Костадинова Димова                         Учител

  4. Никола Петров Бакърджиев                            Учител

  5. Костадин Василев Величков                           Учител

  6. Георги Колев Ангелов                                     Учител

  7. Калинка Георгиева Ангелова                         Учител

  8. Николина Борисова Картункова                    Учител

  9. Валентина Петкова Томова                             Учител

10. Евелина Стефанова Арнаудова                      Учител

11. Георги Илиев Марков                                      Учител

12. Екатерина Пенкова Пиринова                        Учител

13. Елена Атанасова Хаджиева                             Учител

14. Недялка Рангелова Пеева                                 Учител

15. Гергана Делова Стойчева                                Учител

НУ „Васил Левски”

 1. Катерина Георгиева Павлова                            Учител

 2. Мария Ангелова Трифонова                            Учител

 3. Стоилка Георгиева Калинова                            Учител

 4. Антоанета Стефанова Кирова                           Учител

 5. Атанаска Петрова Петрова                                Учител

 6. Йорданка Благоева Паева                                   Учител

 7. Бонка Анастасова Петкова                                Учител

НУ „Св.св. Кирил и Методий”

 1. Евелина Петрова Стоянова                                Учител

 2. Искра Недкова Паракосова                               Учител

 3. Илка Костадинова Тилева                                  Учител

 4. Димитрия Борисова Тумбалева                       Учител

 5. Цветелина Стоилова Петракова                        Учител

 6. Надежда Николова Илиева                                 Учител

ОДЗ „Ралица”

 1. Елена Николова Масленишка                             Учител

 2. Албена Александрова Вълчева                          Учител

 3. Елена Георгиева Бубарова                                  Учител

Приложение № 4

към Решение № 33,

взето Протокол № 6

от 29.02.2008 г. на ОбС

Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности

Държавни дейности

Списъчен състав                                                                                   Численост            СРЗ -                  СРЗ -

                                                                                                                на персонала   01.01.08 г.         01.07.08 г

                                                                                             

1. Дейност 122 - Общинска администрация                                              34.5           484.45       547.90

2. Дейност 311 - Целодневни детски градини                                            44.5           390.84       429.93

3. Дейност 318 - Предучилищна полудневна подготовка                         3              496.00       545 60

4. Дейност 322 - Образователни училища                                                  95              466.29       512,92

5. Дейност 431 - Детски ясли                                                                           6              289.03       317.94

6. Дейност 469 - Други дейности по здравеопазване                                 8             310.83        341.92

7. Дейност 551 – Дневен център                                                                     3              293.81       323.20

                Несписъчен състав

1. Дейност 311 - Целодневни детски градини                                               1             286.00       286.00

2. Дейност 282 - Отбранително мобилизац.подготовка                             5             282.21       310.44

Местни дейности

                Списъчен състав

1. Дейност 524 - Домашен социален патронаж                                           5             299.93       329.93

2. Дейност 623 - Чистота                                                                                   10            238.60       262.46

3. Дейност 866 - Общински пазар                                                                   2             303.37       333.70

4. Дейност 898 - Други дейности по икономиката                                      8             316.64       348.31

                Несписъчен състав

1. Дейност 525 – Клуб на пенсионера                                                             1             220.00      220.00

2. Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички                                      2             252.19      277.40

3. Дейност 898 – Други дейности по икономиката                                      1             266.20      266.20

Приложение № 5

към Решение № 33,

взето Протокол № 6

от 29.02.2008 г. на ОбС

 Годишен доклад по дълга

към 31 декември 2007 година

на Община Кричим

Решение на Общински съвет № 248

Акценти

Вид на дълга – дългосрочен

Размер на дълга – 75 000 лв.

Валута на дълга – лева

Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 248 705 лв.

Период на погасяване на дълга – 2006 г. – 2010 г.

Предназначение на дълга – Инвестиционен проект “ Реконструкция на съществуващата система за улично осветление “

Лихвен процент – 4.3 %

Общо усвоени средства към 31.12.2006 г. – 75 000 лв.

Общо неизплатена главница към 31.12.2007 г. – 53 125 лв.

За бюджетната година 2007 година - изпълнение

Размер на дълга към 01.01.2007 г. – 77 927 лв.

Плащания по главници – 71 875 лв.

Лихвени плащания – 6 052 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2008. – 36 290 лв.

В т. ч. от главницата 34 375 лв. и от лихви 1 915 лв.

За бюджетната година 2008

Размер на дълга към 01.01.2008 г. – 53 125 лв.

Плащания по главници – 53 125 лв.

Лихвени плащания – 3 331 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2008. – 36 290 лв.

В т. ч. от главницата 34 375 лв. и от лихви 1 915 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 34 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на ОбС, относно даване на съгласие за стартиране на преговори между Община Кричим, Община Брацигово, юридически лица с нестопанска цел, юридически лица, регистрирани по ТЗ и ЗК, с цел осъществяване на публично-частно партньорство за прилагане на подхода ЛИДЕР, като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони и Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15  във връзка с чл. 59 и следващите от глава Осма „Общинско сътрудничество” от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за стартиране на преговори между Община Кричим, Община Брацигово, юридически лица с нестопанска цел, юридически лица, регистрирани по ТЗ и ЗК, с цел осъществяване на публично-частно партньорство за прилагане на подхода ЛИДЕР, като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони и Наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.Определя за представител на Общината, който да участва в преговорите г-н Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

2. Възлага на Кмета на Общината осъществяване на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението на Общински съвет – Кричим. 


Р Е Ш Е Н И Е № 35 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

І. Приема “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим, както следва:

§ 1 Член 11 се изменя така:

1. В алинея 1 се правят следните изменения:

 “Работното време на заведения за обществено хранене и развлечения, ателиета за услуги и други при стриктно спазване изискванията на РИОКОЗ /за нивата на шум/ на територията на община Кричим е в следното часово време: от 06:00 до 23.30 часа целогодишно за дните от неделя до четвъртък включително, и от 06:00 до 00:30 часа в петък и събота.

При нарушение на тази разпоредба се налага глоба в размери от 50 до 100 лв.”

2. Алинея 2 се изменя така:

”Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл. 11./1/., извън определеното работно време без съответното разрешително.”

3. Алинея 3 се изменя така:

”Удължено работно време обектите по чл. 11./1/ се определя от Кмета на общината след подаването на молба, придружена със следните документи:

Актуална съдебна регистрация на търговеца /оригинал/;

Становище от РПУ /оригинал/;

Протокол от “РИОКОЗ” за измерено ниво на шума за  заведенията за хранене и развлечения /оригинал/;

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта /Разрешение за ползване/;

Документ за собственост или Договор за наем;

Удостоверение за регистрация на търговския обект в “РИОКОЗ”;

Сертификат за пожарна безопасност;

Заповед за категоризация /за заведенията за хранене и развлечения/”

4. Алинея 4 се изменя така:

“Разрешителното за удължено работно време е със срок една година от датата на издаването или еднократно за определен ден или дни, за което се заплащат съответните такси съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги”;

5. Алинея 5 се изменя така:

“Копие от разрешителното за удължено работно време се поставя на видно място в обекта”;

6. Създава нова алинея 6:

“Кметът със заповед отнема разрешителното за удължено работно време при:

Повторно нарушаване на разрешеното работно време, констатирано с протокол от съответни длъжностните лица, имащи право да извършват проверки;

Жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване на шума от “РИОКОЗ”;

Продажба на спиртни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, установено с акт на контролните органи;

Системно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на гражданите, придружено със становище на РПУ”;

7. Създава нова алинея 7:

“Контрол по спазване на разпоредбите на настоящия чл. 11 от Наредбата се осъществява от определени от Кмета на общината длъжностни лица и от органите на РПУ.”


Р Е Ш Е Н И Е № 36 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на недвижим имот – УПИ ІV – производствена дейност – шивашка производствена дейност, кв. 75, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 6 580 кв.м, актуван с АОС № 297/13.02.2008 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по евроинтеграция към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

                І. Да се продаде чрез конкурс УПИ ІV – производствена дейност – шивашка производствена дейност, кв.75, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 6 580 кв.м, актуван с АОС № 297 / 13.02.2008г.г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов”.

                1. Задължителни условия за участие:

· Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвестиционни  намерения съдържащ технически проект

История на фирмата

Брой заети работни места към момента на кандидатстване – не по-малко от 100 /сто/

Актуално финансово състояние на купувача

 2. Определя начална конкурсна цена в размер на 138 180 лв. /сто тридесет и осем хиляди сто и осемдесет лева/, без ДДС за УПИ ІV - производствена дейност – шивашка производствена дейност, кв.75 по плана на гр.Кричим, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз №  3153/15.08.04г., издаден от АП – София.

                 3. Определя депозит за участие в конкурса 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/.

                  4. Специфични условия на конкурса:

                 4.1. Купувачът се задължава да запази предназначението на имота за срок не по-кратък от 5 години.

                     4.2. Купувачът се задължава да изготви и представи технически проект за изграждане на шивашко предприятие в срок не по-дълъг от 6 месеца след сключване на договор за покупко-продажба.

                     4.3. Купувачът се задължава да започне изграждане на шивашко предприятие в срок не по-дълъг от 12 месеца след получаване на Разрешение за строеж.                       

                     4.4. Купувачът се задължава да осигури не по-малко от 100 работни места, съгласно срока по т. 4.1.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на конкурса по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.


Р Е Ш Е Н И Е № 37 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за работа с ромското население в Община Кричим за периода 2008 – 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

І. Приема „Програма за работа с ромската общност в Община Кричим” (2008 – 2013 г.).

ІІ. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира изпълнението на приетата програма.


Р Е Ш Е Н И Е № 38 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на община Кричим пред Социалноинвестиционен фонд с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим Р Е Ш И :

Общински съвет при община Кричим дава съгласие за кандидатстване пред Социалноинвестиционен фонд с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим и одобрява 20 % съфинансиране от общата стойност на проекта. След извършването на ремонта сградата ще се поддържа от община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 39 прието на 29.02.2008 година по Протокол № 6

 ОТНОСНО: Молба с вх. № 29/28.01.2008 год. от г-н Веселин Венциславов Низамов – жител на гр. Кричим

Вносител: ПК по евроинтеграция към ОбС.

Докладва: Румен Тонов – Председател на ПК по евроинтеграция към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21а, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Поради диспозитивния характер на разпоредбата на чл. 21а, ал. 1 от ЗМСМА „Общинският съвет може да избира обществен посредник”, която няма задължителен характер и не създава задължение за общинските съвети, а дава само възможност.

Към момента Общински съвет – Кричим не се е възползвал от това право, видно и от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, поради което молбата с Вх. 29/28.01.2008 г. на г-н Веселин Низамов не може да бъде удовлетворена.


Р Е Ш Е Н И Е №40 прието на 04.04.2008 година по Протокол № 7

 ОТНОСНО: Предложение с вх. № 75/02.04.2008 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно писмо изх. № 09-05-3/13.03.2008 год. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с писмо изх. № 09-05-3/13.03.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Отменя свое Решение № 22, взето с Протокол № 5 от 30.01.2008г.

Отменя т. ІІ, ІІІ, ІV и V от Решение № 25, взето с Протокол № 5 от 30.01.2008г.

Р Е Ш Е Н И Е №41 прието на 04.04.2008 година по Протокол № 7

 ОТНОСНО: Предложение с вх. № 76/04.04.2008 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно писмо изх. № 09-05-3/13.03.2008 год. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с писмо изх. № 09-05-3/13.03.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И:

                § 1 В чл. 17, ал. 3 от Наредба за определяне размера на местните данъци изразът “на лица различни от собственика на поземления имот” се заменя с “на предприятия”;

                § 2 В чл. 41, ал. 9 изразът ”в размер 40 лв.” се заменя с “в размер 100 лв.”;

                § 3 В чл. 41, ал. 13, буква “Б”  /с три оси/, пета хипотеза сумата “674” се заменя с “675”;

                § 4 В § 7 от ПЗР изразът “след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин” се заменя с “след разгласяването й чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Кричим и публикуването й на интернет страницата на общината”;

                § 5 В Приложение № 2 към чл. 56 се заличават думите “№ 2 към чл. 56” и става “Приложение към чл. 50”.

                Заличават се колони 3, 4 и 5 и става:

Патентна дейност Годишен размер

Р Е Ш Е Н И Е №42 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва:Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за общинската собственост; чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Р Е Ш И :

Отменя Наредба за условията и реда, при които Община Кричим упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества, приета с Решение № 376, взето с Протокол № 46 от 03.10.2007г.

Приема Наредба за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


Р Е Ш Е Н И Е №43 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване от страна на община Кричим пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на проект: „Почистване и ремонт на Градски напоителен канал „Света Марина”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва:Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим:

1. Определя като приоритетен проект “Почистване и ремонт на Градски напоителен канал “Света Марина” поради значимостта му за подобряване сигурността и екологичното състояние на  община Кричим.

2. Одобрява кандидатстване от страна на община Кричим пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект: “Почистване и ремонт на Градски напоителен канал “Света Марина”.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме необходимите действия за кандидатстване пред ПУДООС.


Р Е Ш Е Н И Е №44 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва:Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

І. Дава съгласие да се открие процедура по:

обединяването и промяна предназначението на земеделски земи, представляващи имот № 054001 – нива, местност “Куницата”, землище Кричим, с площ 9 /девет/ дка, актуван с АОС № 288/ 31.01.2007г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с номер 1840 / 05.02.2007г., том 6, н.д. 1313 / 07г., и имот № 054002 – нива, местност “Куницата”, землище Кричим, с площ 0,998 /нула цяло деветстотин деветдесет и осем/ дка, актуван с АОС № 289 / 31.01.2007г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с номер 1841 / 05.02.2007г., том 6, н.д. 1314 / 07г.

промяна предназначението на земеделска земя, представляващи имот № 000503 – изоставена нива, местност “Джевизлика”, землище Кричим, с площ 9.417 дка /девет дка четиристотин и седемнайсет кв.м/, актуван с АОС № 276 / 09.05.2006г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с номер 13278 / 17.05.2006г., том 44, н.д. 100292 / 06г. за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води.

ІІ. Възлага на  Кмета на община Кричим да извърши необходимите действия по чл. 17 и сл. от Закона за опазване на земеделските земи за промяна предназначението на описаните  в точка първа /римска/ имоти.


Р Е Ш Е Н И Е №45 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидастване с интегриран проект по Оперативна програма „Околна среда”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва:Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим:

І. Определя като приоритет кандидатстване по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” - „BG161PO005/08/2.30/01/03  Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”.

1.Да се проведе процедура за избор на консултант, който да извърши следното:

1.1. Разработване на прединвестиционни проучвания и изготвяне на работен проект “Преминаване на Главен колектор ІІ през река Въча – участък след преливник ІІІ до Честименския канал”;

 1.2. Разработване на прединвестиционни проучвания и изготвяне на работен проект: “ІІ и ІІІ главни колектори и второстепенна канализационна мрежа и водопровод по десния бряг на река Въча”;

1.3. Подготовка на финансово-икономически анализи и анализи за разходите и ползите;

1.4. Подготовка на тръжни досиета за избор на изпълнители.

ІІ. Определя като приоритет кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. – „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” с интегриран проект, включващ:

1. ”ПСОВ – иженеринг”;

2. ”Доизграждане на І и ІV главни колектори и второстепенна канализационна мрежа и водопровод по левия бряг на река Въча”;

3. “Канализация на гр. Кричим – Доизграждане на второстепенна канализационна мрежа и водопровод на територията на гр. Кричим, съобразно Техническо задание № 1 и Техническо задание № 2”;

4. “Водоснабдяване и канализация на квартал Крайречен”.

ІІІ. Дава съгласие за искане на безлихвен заем от ПУДООС за покриване на разходите, свързани с дейностите на консултанта, съгласно т. І.1. от настоящото решение до одобряване на проекта от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.

ІV. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия за реализация на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е №46 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се продаде чрез търг с явно наддаване следният недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

УПИ ІІ – общ., кв. 118а по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен УПИ с площ от 300 кв. м /триста квадратни метра/, находящ се в гр. Кричим, ул. “Роза”, актуван с АОС № 86 / 04.10.2001г.

ІІ. Определя начална тръжна цена без ДДС, депозит за участие и стъпка за наддаване, както следва:

ІІ.1. Определя начална тръжна цена в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин/ без включен ДДС за УПИ ІІ – общ., кв. 118а по плана на гр.Кричим, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от “ХИТ Консулт” ООД, гр. Пазарджик – лицензиран оценител на недвижими имоти.

ІІ.2. Определя депозит за участие 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/  и стъпка за наддаване – 100 лв. /сто лева/.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на търга по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договор за продажба със спечелилото лице.


Р Е Ш Е Н И Е №47 прието на 21.04.2008 година по Протокол № 8

ОТНОСНО:  Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл.8 /4/, Общински съвет при община Кричим  взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първо тримесечие на 2008г. в размер

на 281.11 лв.


Р Е Ш Е Н И Е №48, прието на 07.05.2008 година по Протокол № 9

ОТНОСНО:  Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно изменение на бюджета на община Кричим, с цел осигуряване на финансиране на подготовката на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кричим”

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет-Кричим дава предварително съгласие за изменение на бюджет на община Кричим за 2008 г, с цел осигуряване на средства в размер на 100 000 лв /сто хиляди лева/ за текущи разходи по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”, преди тяхното възстановяване по линия на оперативна програма "Околна среда 2007-2013", в случай, че горепосоченият проект бъде одобрен за финансиране от програмата и за него бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите.


Р Е Ш Е Н И Е №49, прието на 07.05.2008 година по Протокол № 9

ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно ползване на средства от набирателната сметка на община Кричим.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 24, т. 3 от ЗОБ и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет-Кричим дава съгласие да бъдат ползвани средства в размер на 10 800 лв. с вкл.ДДС от набирателната сметка на Община Кричим за разплащане по Договор за услуга с ″Евроконсулт-СЕЛ″ООД, гр.София.


РЕШЕНИЕ № 50, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим, относноприемане на Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за местните данъци и такси и Закона за защита на животните, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ № 51, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относноприемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Кричим ПРИЕМА Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Кричим.


РЕШЕНИЕ № 52, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относноприемане на Наредба за изграждане и опазване на зеленатата система на територията на Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията Общински съвет – Кричим ПРИЕМА Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ № 53, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2008 год.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Кричим ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2008 година.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИЧИМ  ЗА 2008 ГОДИНА

Месец януари:

 

1.     Определяне на представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Пловдив.

2.     Определяне на представители на Община Кричим в Регионална асоциация на общините „Тракия”, гр. Стара Загора.

3.     Приемане писмения отчет на МКБППМН за 2007 год.

4.     Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2007 година.

Месец февруари:

 

1.     Подготовка и приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кричим.

2.     Приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на Община Кричим.

3.     Определяне на тарифата за началния размер на месечния наем на 1 кв. м. при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.

4.     Приемане бюджета на Община Кричим за 2008 год. и годишния доклад по дълга към 31 декември 2007 год.

5.     Предложение за даване на съгласие за стартиране на преговори със съседни общини, юридически лица с нестопанска цел и др. с цел осъществяване на публично-частно партньорство за прилагане на подхода ЛИДЕР.

6.     Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим.

7.     Приемане на Програма за работа с ромската общност в Община Кричим за периода 2008 – 2013 год.

Месец март:

 

1.     Преразглеждане на решения на Общински съвет върнати с писмо на Областен управител на област Пловдив.

2.     Подготовка на Наредба за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

 

Месец април:

 

1.        Предложение за разпореждане с общинско имущество – частна общинска собственост.

2.        Предложение за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти.

3.        Предложение за кандидатстване пред ПУДООС с приоритетен проект „Почистване и ремонт на градски напоителен канал „Света Марина”.

4.        Приемане на Наредба за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

Месец май:

 

1.     Предложение за изменение на бюджета на Община Кричим с цел осигуряване финансирането на подготовката на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежата и изграждане на ПСОВ-Кричим.

2.     Подготовка на Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Кричим.

3.     Подготовка на Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода ноември 2007 – май 2008 година.

Месец юни:

 

1.      Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода ноември 2007 – май 2008 година.

2.      Приемане на програма за работата на общински съвет за 2008 година.

3.      Приемане на Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Кричим.

4.      Приемане на Програма за управление и развитие на община Кричим за периода 2008 – 2011 година на Кмета на Община Кричим.

5.      Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

6.       Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кричим.

7.      Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кричим.

8.      Предложение за промяна в структурата на общинска администрация във връзка с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2008 година. 

Месец юли:

 

1.         Информация за текущото изпълнение на бюджета за І-то шестмесечие на 2008 година.

2.         Отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за периода ноември 2007 – юни 2008 година.

3.         Разглеждане на варианти за перспективно решаване на проблемите с паркирането на територията на Община Кричим.

4.         Предложения за изменения и допълнения на:

-         Наредбата за  реда  и  условията  за  поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на  територията на Община Кричим;

-         Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5.         Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност за започване на новата учебна година.

6.         Обсъждане състоянието и начина на стопанисване на базите за спорт и младежки дейности в общината.

7.         Актуализация на Общинския план за развитие.

Месец август:

 

1.     Тържествено заседание на Общински съвет във връзка с Празника на Община Кричим.

Месец септември:

 

1.     Приемане на Програма за управление на общинската собственост: анализ на състоянието на собствеността на общината;  действия, които общината следва да предприеме за подобряване управлението на собствеността; конкретни очаквания по отношение на приходите от управлението на общинската собственост; конкретни действия по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, които следва да  се извършат през периода на действие на програмата.

2.     Информация за предоставени парцели за поставяне на временни постройки – срокове за ползване и цели, наемна цена, коректност на ползвателите и възможности за тяхното бъдещо развитие.

3.      Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2008 г.

       4. Отчет на бюджета на Община Кричим за І-то полугодие на 2008 г.

       5.  Актуализация на бюджета на Община Кричим към 31.08.08г.

       6.  Информация за  подготовката на проектобюджета за 2009 година съгласно    Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

        7. Промяна на средна месечна брутна работна заплата в общинска администрация, считано  от 01.07.2006 г.

  

Месец октомври:

 

1.     Приемане на Програма за опазване на околната среда.

2.     Обсъждане състоянието на входните артерии на града и набелязване на мерки за естетизирането им.

Месец ноември:

 

1.     Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кричим.

2.     Информация за продажба на общински имоти през текущата година, начин на продажба, достигнати цени, общи приходи и тенденции.

3.     Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.

 

Месец декември:

 

1.     Отчет за изпълнението на предвидените за 2008 г. и приемане на новата план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2009 година.

2.     Проверка степента на изпълнение и качеството на работа по проектите на Община Кричим.

3.     Актуализация на бюджета към 31 декември 2008 година.


РЕШЕНИЕ № 54, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода ноември 2007 – май 2008 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1,  т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода ноември 2007 – май 2008 година.

О Т Ч Е Т 

 ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ПРИ ОБЩИНА  КРИЧИМ 

ЗА  ПЕРИОДА  НОЕМВРИ 2007 – МАЙ 2008 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

Общинският съвет е органът на местното самоуправление във всяка българска община и се избира при условия и по ред, определени от закона. Съгласно своите правомощия той определя политиката за развитие и изграждане на общината, решава местните проблеми, които не са от изключителната компетентност на други органи, изпълнява и други задачи, възложени му от централната власт. Общинският съвет е колективен орган и за нашата община е в състав от 13 общински съветника, включени в състава на четири постоянни комисии към Общински съвет.

Основна форма на дейност на общинския съвет са заседанията, които съгласно разпоредбите на чл. 27 от ЗМСМА трябва да са най-малко 6 пъти годишно.

         За периода ноември 2007 – май 2008 год. общински съвет Кричим е провел 9 заседания, на които са приети 49 решения. Първите проведени заседания са във връзка с конституирането на съвета, неговите комисии и приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

 За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 42 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 8 отчета, 7 предложения от общински съветници и общо 13 броя жалби, молби, сигнали, уведомления и искания от граждани. Всички са разгледани на проведените общо 18 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения на общински съвет или комисия. По комисии броя на заседанията се разпределя така:

-         ПКИФБД – проведени 6 заседания

-         ПКЕ – проведени 6 заседания

-         ПКСД – проведени 3 заседания

-         ПКУТБКДОС – проведени 3 заседания

По отношение присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите или съвета се констатират редки отсъствия. За проведените общо 27 заседания /на комисии и съвет/ има само 9 броя отсъствия, което е показател за отговорността с която се отнасят съветниците към поетите пред обществото и избирателите си ангажименти и съвестно изпълняват задълженията си.

По-важните решения на съвета са свързани с приемането на: Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация; отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2007 година; общинския бюджет за 2008 год.; определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2008 година; определяне размера на тарифата за началния размер на месечния наем на 1 кв. м. при предоставяне под наем на общински обекти и терени; промяна на Наредбата за  опазването на обществения ред в частта касаеща работното време на заведенията; изцяло нова за общината Наредба за размера на местните данъци; актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги; приемане на Наредба за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; даване на съгласие за кандидатстване с проекти пред СИФ, ПУДООС и Оперативна програма „Околна среда”; за конструиране състава на Обществен съвет за контрол на системата за социално подпомагане; за определяне на представителите на общината в областни, регионални и национални сдружения на общините и ред други решения с особена важност за нашата община. 

 Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият от Общинския съвет начин. В края на всяко заседание на Общинския съвет се предоставя възможността на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Водени от стремежа работата на общинския съвет да бъде максимално публична, прозрачна и видима за кричимската общественост, ние въведохме практиката да се правят записи на заседанията на съвета, които се излъчват в определен ден от седмицата по местната кабелна телевизия. Така се осигурява по-лесен достъп и по-голяма яснота и прозрачност на взетите от нас решения и се спазва правото на всеки да бъде информиран, което е важно предварително условие за всяка форма на активно участие в развитието на местния живот.

Водещите принципи, както в работата на Общинския съвет, така и при вземане на всяко решение са принципите за законосъобразност, целесъобразност и максимална защита на обществените интереси и потребностите на гражданите от град Кричим. Независимо от дадените от Закона за местните данъци и такси възможности за самостоятелно определяне размера на местните данъци и такси в диапазон от – до, ние запазихме миналогодишните налози за МПС с оглед избягване на допълнително финансово натоварване на и без това крехките семейни бюджети. Непроменени се запазиха и стойностите на патентния данък. По нов начин беше определен промила за такса битови отпадъци, като съвсем леко увеличение имаше при сградите с най-ниска данъчна оценка.

По отношение на решенията за разпореждане с общинско имущество считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето съгласно разпоредбите на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а в някои случаи с пълно мнозинство.

За целия период ноември 2007 – май 2008 год. Общинския съвет има три върнати решения от Областния управител на област Пловдив. Решение №3 от 10.12.2007 година, коригирано с Решение №20 от 30.01.2008 година; Решение №22 от 30.01.2008, отменено с Решение №40 от 04.04.2008; Решение №30 от 29.02.2008, коригирано с Решение №41 от 04.04.2008 год. Тези решения съдържат в по-голямата си част технически или механични грешки, които са констатирани при осъществения административния контрол на Областна администрация, но има и допуснати едностранчиви подходи при тълкуването и прилагането на различните закони. Независимо от това Общинският съвет е предприел необходимите действия и те са своевременно коригирани и представени за последващ контрол на Областния управител.

Уважаеми колеги,

       Въпреки че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност, прецизност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, вероятно е възможно дейността на Общинския съвет до края на мандата  да бъде още по-добра и още по-ефективна. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това – местното самоуправление да става все по-силно и  да придобива то все по-осезателно  признаците на европейско местно самоуправление.


РЕШЕНИЕ № 55, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относноприемане на Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2008 – 2011.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2008 – 2011 год.


РЕШЕНИЕ № 56, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на Решение № 12, взето с Протокол № 3 от 18.12.2007 год. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, Общински съвет - Община Кричим ПРОМЕНЯ свое Решение № 12, взето с Протокол № 3 от 18.12.2007 год., както следва:

1. МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Кричим, област Пловдивска да бъде от 5 / пет / члена в състав:

Председател: Величка Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим

Членове: 1. Ширин Мехмедова Льотева – гл. специалист “ГРАО”

                 2. Мария Атанасова Ташкова – ст. специалист “ЕКТОН”

                 3. Ангел Борисов Крушаров – общински съветник

                 4. инж. Пламен Георгиев Димитров – общински съветник

2. Състава на МК да се представи за утвърждаване от УС на НКЖФ.


РЕШЕНИЕ № 57, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 18.12.2007 год. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52-54а, Глава V от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, Общински съвет при Община Кричим  ПРОМЕНЯ свое Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 18.12.2007 год. на Общински съвет - Кричим, както следва:

Общественият съвет да се състои от 7 (седем) члена в състав:

Председател: инж. Илиана Гетова–Черганова- Заместник-кмет на Община Кричим

Членове:

1.Величка Беличева-Бучова-Секретар на Община Кричим

2.Илиян Асенов - Общински съветник

3.Отец Мирослав - Представител на Църковното настоятелство

3.Ерсин Ахмед - Имам на Джамийското настоятелство

5.Димитър Димов - Председател на Клуба на пенсионера

6.Таня Митушева - мед.сестра


РЕШЕНИЕ № 58, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на структура на общинска администрация.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим одобрява структурата на общинска администрация съгласно Приложение № 1.

Структурата влиза в сила, считано от 01 юли 2008г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Решение № 58,

взето с Протокол № 10 от 26.06.2008год. на ОбС                                                                                     

Структура на персонала от дейност 122 – “Общинска администрация” и дейност 111 -  “Контролни  държавни и общински органи” Било Става

Група “Изпълнително-законодателни органи”

в т.ч.:

   
1. Кмет на община 1 1
2. Зам. Кмет 2 2
3. Секретар на община 1 1
3. Експерти с контролни и аналитични функции 3 3

І. Обща админинистрация

в т.ч.:

   
1. Дирекция: “Финансово-стопански и правни дейности, организационно-мобилизационна подготовка и административно обслужване” 15 13
1.1. Сектор “Местни данъци и такси” 3  3

ІІ. Специализирана администрация

в т.ч.

   
1. Дирекция ”Устройство на територията, евроинтеграция, хуманитарни дейности и гражданска регистрация” 12.5 11
1.1. Отдел “Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна дейност” 4.5  3.5
  34.5 31

РЕШЕНИЕ № 59, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО:Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на частна общинска собственост: „Кафе-аперитив” – част от административна сграда на Община Кричим, УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по регулационния план на гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, с площ 226 кв.м, разположена в подземието с вход от североизток, състояща се от зала за посетители, кухня, складови и сервизни помещения, актуван с АОС № 65 /06.12.2000 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 и чл. 68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

І. Да се открие процедура за отдаване под наем на имот частна общинска собственост: “Кафе-аперитив” – част от административна сграда на Община Кричим, УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по регулационния план на гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, с площ 226 кв.м, разположена в подземието с вход от североизток, състояща се от зала за посетители, кухня, складови и сервизни помещения, актуван с АОС № 65/06.12.2000г., при следните условия:

1.Предназначение на обекта – кафе-аператив;

2. Вид на процедурата за отдаване под наем – публично оповестен конкурс;

3.  Начална конкурсна цена за един месец – 200 лв. /двеста лева/;

4.  Срок на договора за отдаване по наем – 5 години с възможност за удължаване до 10 години;

ІІ. Специфични изисквания към предмета на сделката:

- наемателят поема задължение за осигуряване на обяд за служителите на община Кричим на преференциални цени и точният й размер се предлага от всеки кандидат;

- наемателят поема задължение за осигуряване на специални клиентски карти на служителите на община Кричим за ползване на отстъпки при посещения извън работно време (отстъпката се предлага от всеки кандидат);

- наемателят поема задължение да оказва съдействие на ръководството на Община Кричим при организиране на различни мероприятия;

- наемателят се освобождава от заплащане на месечни наемни вноски за срок от 12 месеца, в който период следва да бъдат извършени съответните строително-монтажни работи и оборудването необходимо за функциониране на обекта в съответствие с нормативните изисквания и специфичните изисквания от настоящото решение.

ІІІ. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата за отдаване под наем в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.        


РЕШЕНИЕ № 60, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на имоти, представляващи земеделски земи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

І. Да се продадат чрез публичен търг с явно наддаване следните недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1. земеделски имот № 054035 с площ 0.105 дка, актуван с АОС  № 299 / 01.04.2008 г., находящ се в гр. Кричим, местността „Куницата”, землище гр. Кричим;

2.  земеделски имот № 054039 с площ 0.088 дка, актуван с АОС  № 301 / 01.04.2008 г., находящ се в гр. Кричим, местността „Куницата”, землище гр. Кричим;

3.  земеделски имот № 000220 с площ 2.039 дка, актуван с АОС  № 298 / 01.04.2008 г., находящ се в гр. Кричим, местността „Куницата”, землище гр. Кричим;

4.  земеделски имот № 000723 с площ 2.119 дка, актуван с АОС  № 300 / 01.04.2008 г., находящ се в гр.Кричим, местността „Адалъка”, землище гр.Кричим.

ІІ. Определя начална тръжна цена без ДДС, депозит за участие и стъпка за наддаване, както следва:

ІІ.1. Определя начална тръжна цена в размер на 456 лв. за земеделски имот № 054035, находящ се в гр.Кричим, местността „Куницата”, землище гр.Кричим , която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева – лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз № 3153 / 15.08.1994 г. издаден от АП – София;

ІІ. 1.2. Определя депозит за участие 50 лв. /петдесет/ и стъпка за наддаване – 45  лв. /четиридесет и пет  лева/.

ІІ. 2.1. Определя начална тръжна цена в размер на 382 лв.  за земеделски имот № 054039, находящ се в гр.Кричим, местността „Куницата”, землище гр.Кричим , която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева – лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз № 3153 / 15.08.1994 г. издаден от АП – София;       

ІІ. 2.2. Определя депозит за участие 40 лв. /четиридесет лева/  и стъпка за наддаване – 40 лв. /четиридесет лева/.

II. 3.1. Определя начална тръжна цена в размер на 6 321 лв. за земеделски имот № 000220, находящ се в гр.Кричим, местността „Куницата”, землище гр.Кричим , която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева – лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз № 3153 / 15.08.1994 г. издаден от АП – София;

II. 3.2. Определя депозит за участие 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/  и стъпка за наддаване – 630 лв. /шестстотин и тридесет лева/.

ІІ. 4.1. Определя начална тръжна цена в размер на 6 781 лв. за земеделски имот № 000723, находящ се в гр.Кричим, местността „Адалъка”, землище гр.Кричим, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева – лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз № 3153 / 15.08.1994 г. издаден от АП – София;

ІІ. 4.2. Определя депозит за участие 700 лв. /седемстотин лева/  и стъпка за наддаване – 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на публичния търг по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договори за продажба със спечелилите лица.


РЕШЕНИЕ № 61, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение отАтанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на апартамент, находящ се на ул. „Цар Иван Асен ІІ”

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим 
Р Е Ш И :

І. Да се продаде чрез публичен търг с явно наддаваненедвижимимот частна общинска собственост, представляващ апартамент № 15 /петнадесет/, находящ се в жилищна сграда – вход А, етаж 4, на ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 59 /петдесет и девет/, гр. Кричим, УПИ – ХVІІ-160, кв. 128 по плана на гр. Кричим, с обща застроена площ 50,41 /петдесет цяло и четиридесет и един/ кв.м., ведно с мазе с площ 12,10 /дванадесет цяло и десет/ кв.м, таванско помещение от 9,64 /девет цяло и шейсет и четири/ кв.м. и с припадащите се 1,858 /едно цяло осемстотин петдесет и осем/ % /процента/ идеални части от общите части на сградата, актуван с АОС № 78 / 20.09.2001г.

ІІ. Определя начална тръжна цена без ДДС, депозит за участие и стъпка за наддаване, както следва:

1. Определя начална тръжна цена в размер на 15 300 лв. /петнадесет хиляди и триста лева/ без включен ДДС, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от “ХИТ Консулт” ООД, гр. Пазарджик - лицензиран оценител на недвижими имоти.

2. Определя депозит за участие в търга в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/;

3. Определя стъпка за наддаване в размер на 200 лв. /двеста лева/.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на публичния търг по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултата от същия да сключи договор за покупко-продажба със спечелилото лице.

ІV. Средствата от продажбата на апартамента да бъдат усвоени за капиталови разходи, както следва:

- ограда “Мюсюлмански гробища”;

- ремонт санитарни възли “Градска поликлиника”;

- копирна машина “УТ, ОС и ИД”.


РЕШЕНИЕ № 62, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение отинж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно осигуряване на дървен материал за ремонт на покрив, ул. „Роза” 36

Вносител: инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим

Становища: ПК по социални дейности и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

1. Да бъдат осигурени  40 бр. рикловици, небелени на стойност 216 /двеста и шестнадесет/ лв. с ДДС за отремонтиране на покрив на жилище, находящо се на ул. „Роза” № 36 гр. Кричим. Материалите се предоставят безвъзмездно за сметка на Община Кричим, срещу положен общественополезен труд.

2. Възлага на Кмета на Община Кричим да осигури горепосочените материали.


РЕШЕНИЕ № 63, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПК по социални дейности към ОбС, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с разработена Общинска програма за закрила на детето за 2008 година от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски, отдел „Социална закрила” – Кричим.

Вносител: Д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Докладва: Д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 64, прието на 26.06.2008 година по Протокол № 10

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 129/10.06.2008 год. от Васил Стоилов Ташков – жител на гр. Кричим.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Докладва: Петър Димитров Бучов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Отпуска на Васил Стоилов Ташков, живущ на ул. „Н. Вапцаров” № 40, гр. Кричим, еднократна помощ за лечение в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, които да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на Община Кричим.

Община Кричим да организира благотворителна кампания за набиране на необходимите средства за лечението на лицето по т. 1.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.