Решения от № 1 до № 28 приети от 09.11.2007г. до 30.01.2008г. по Протоколи от № 1 до № 5

Р Е Ш Е Н И Е № 1 прието на 09.11.2007 година по Протокол № 1

 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет при Община Кричим, съгласно чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Съгласно чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и протокол на временна комисия по провеждане на избора на Председател на Общински съвет при Община Кричим от 09.11.2007 година за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет при Община Кричим при тайно гласуване е избрана


Р Е Ш Е Н И Е № 2 прието на 09.11.2007 година по Протокол № 1

 ОТНОСНО: Избор на временна комисия  за подготовка на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Избира 5-членна Временна комисия за подготовка на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

инж. Илиана Гетова-Черганова

инж. Пламен Димитров

Златка Маринова

Бедрие Търмазова

Костадин Величков


Р Е Ш Е Н И Е № 3 прието на 10.12.2007 година по Протокол № 2

 ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия към ОбС във връзка с изпълнение на задача: подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация.

Вносител: Временна комисия, избрана с Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 09.11.2007 година на ОбС.

Докладва: инж. Илиана Емилова Гетова-Черганова – Председател на ВК.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И:

Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 264, взето с Протокол № 34 от 14.07.2006 година на ОбС.

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 4 прието на 10.12.2007 година по Протокол № 2

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим за приемане Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на ОбС.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА  Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.


Р Е Ш Е Н И Е № 5 прието на 10.12.2007 година по Протокол № 2

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим актуализира състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност, както следва:

Председател: В. Беличева-Бучова – Зам.кмет на Община Кричим;

Зам.председател: инспектор Наско Атанасов – РПУ – гр. Стамболийски;

Секретар:  Красимира Тодорова Тодорова – Секретар на МКБППМН

Членове:

Соня Петлешкова – началник отдел „Социална закрила” гр. Кричим;

Анастасия Стоянова – главен експерт „Закрила на детето”;

Иванка Заяц – секретар на Читалище „Пробуда”;

Никола Рашков – главен инспектор при РПУ – гр. Стамболийски;

Борис Хълчев – инспектор КАТ при РПУ – гр. Стамболийски;

Любица Рупчева – инспектор ДПС при РПУ – гр. Стамболийски.


Р Е Ш Е Н И Е № 6 прието на 10.12.2007 година по Протокол № 2

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим за утвърждаване състава на постоянните комисии на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински ъсвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 48 от ЗМСМА,

І. Общински съвет – Кричим определя следния състав на постоянните комисии:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа и финансово-бюджетна дейност

ПЕТЪР ДИМИТРОВ БУЧОВ - Председател

Д-р ИВАН АНГЕЛОВ ЧЕРГАНОВ

ЗЛАТКА ЖЕЧЕВА МАРИНОВА

РИДВАН МЕХМЕДОВ ДЮЛГЕРОВ

АНГЕЛ БОРИСОВ КРУШАРОВ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  по социални дейности – здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм

Д-р ИВАН АНГЕЛОВ ЧЕРГАНОВ – Председател

ЗЛАТКА ЖЕЧЕВА МАРИНОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ БУЧОВ

ИЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНОВ – Председател

инж. ИЛИАНА ЕМИЛОВА ГЕТОВА-ЧЕРГАНОВА

инж. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

БЕДРИЕ ЮСЕИНОВА ТЪРМАЗОВА

инж. ВАСИЛ ЩЕРЕВ КУЗЕВ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на териоторията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост

инж. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - Председател

инж. ИЛИАНА ЕМИЛОВА ГЕТОВА-ЧЕРГАНОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНОВ

БЕДРИЕ ЮСЕИНОВА ТЪРМАЗОВА

РИДВАН МЕХМЕДОВ ДЮЛГЕРОВ

ІІ. Провеждането на избор на секретари на постоянните комисии да бъде на първото заседание на постоянните комисии.


Р Е Ш Е Н И Е № 7 прието на 10.12.2007 година по Протокол № 2

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Кричим и възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, определя трудовото възнагражданеие на Кмета на Община Кричим в размер на 1 140 лв. /хиляда сто и четиридесет лева/.

ІІ. На основание чл. 26 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Кричим, в размер на 1 140 лв. /хиляда сто и четиридесет лева/.


Р Е Ш Е Н И Е № 8 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за промяна в структурата на общинска администрация на Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища:ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по социални дейности и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим ОДОБРЯВА общата численост и структурата на общинска администрация – Община Кричим съгласно Приложение №1, считано от 01.01.2008г.


Р Е Ш Е Н И Е № 9 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за актуализация на бюджета на община Кричим за 2007 г. към 10.12.2007 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция; ПК по социални дейности и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от Закона за устройство на държавния бюджет и в изпълнение на § 50 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2007г. и след проведеното поименно гласуване,Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

І. Приема актуализация на бюджет 2007 към 10.12.2007г., както следва:

Държавни дейности

Приходи:

§ 3111 – Обща допълваща субсидия                                                                                   40 579

§ 3118 – Други получени целеви субсидии                                                                           183

§ 6101 – Получени трансфери                                                                                             18 395

§ 6105 – Трансфери от МТСП                                                                                             51 425

Разходи:

Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите                      12 884

Дейност 122 Общинска администрация                                                                              2 000

Дейност 311 Целодневни детски градини                                                                           8 706

Дейност 318 Полудневни детски градини                                                                              958

Дейност 322 Общообразователни училища                                                                     30 255

Дейност 389 Други дейности по образование                                                                   4 811

Дейност 469 Други дейности по здравеопазване                                                                 125

Дейност 532 Програма за временна заетост                                                                    51 425

Дейност 738 Читалища                                                                                                            2 000

Дейност 849 Други дейности по транспорта                                                                        183

Дейност 898 Други дейности по икономиката                                                                  1 555

Местни дейности

Приходи:

§ 1303 – Данък върху превозните средства                                                                      14 000

§ 1304 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин              5 000

§ 2000 – Други данъци                                                                                                             2 000

§ 2404 – Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                           3 500

Разходи:

Дейност 122 Общинска администрация                                                                           15 000

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                                1 000

Дейност 311 Целодневни детски градини                                                                         12 000

Дейност 524 Домашен социален патронаж                                                                       1 500

Дейност 532 Програма за временна заетост                                                                      5 000

Дейност 604 Осветление улици и площади                                                                      10 000

ІІ. Променя списъка за капиталови разходи, приет с Решение № 320, взето с Протокол № 41 / 09.03.2007г.:

към т. 1. Целева субсидия за капиталови разходи:

дейност 322 Общообразователни училища

1. Основен ремонт СОУ “П.Р. Славейков”                                                                      12 428

2. Компютър НУ “Св. Св. Кирил и Методий”                                                                      874

3. Озвучителна уредба НУ “Васил Левски”                                                                      1 150

4. Основен ремонт радиатори СОУ “П.Р. Славейков”, физк. салон                            5 940

5. Основен ремонт “Санит. възли в приземен етаж на общ. администрация”         4 464


Р Е Ш Е Н И Е № 10 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя  на Общинския съвет:

АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА – Председател на Общински съвет при Община Кричим

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

РУМЕН  ГЕОРГИЕВ ТОНОВ – Председател на ПК по евроинтеграция към Общински съвет при Община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 11 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно сдружаване и побратимяване с гр. Хасанага, област Бурса, Република Турция.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се водят преговори за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между община Кричим и гр. Хасанага, област Бурса, Република Турция.

2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Кричим след приключване на преговорите да внесе в Общинския съвет проекта на договор за одобряване.


Р Е Ш Е Н И Е № 12 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/ при Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

І. МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Кричим, област Пловдивска да бъде от 5 / пет / члена в състав:

Председател: инж. Светлана Рангелова Рангелова – Секретар на Община Кричим

Членове: 1. Ширин Мехмедова Льотева – гл. специалист “ГРАО”

                  2. Мария Атанасова Ташкова – ст. специалист “ЕКТОН”

                  3. Петър Димитров Бучов - общински съветник

                  4. инж. Пламен Георгиев Димитров общински съветник

ІІ. Състава на МК да се представи за утвърждаване от УС на НКЖФ.


Р Е Ш Е Н И Е № 13 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно конструиране и състав на обществен съвет за контрол на системата за социално подпомагане.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА   и   чл. 52-54а, Глава V от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, Общински съвет при Община КричимР Е Ш И :

І. Създава Обществен съвет за контрол на системата за социално подпомагане.

ІІ. Обществения съвет се състои от 7 /седем/ члена, в състав:

Председател: Величка Беличева-Бучова - Заместник-кмет на Община Кричим

Членове:

инж. Светлана Рангелова - Секретар на Община Кричим

Илиян Асенов - общински съветник

Представител на Църква „Св. св. Козма и Дамян” – Отецът на Църквата

Представител на Джамията – Имаминът на Джамията.

Димитър Димов - Председател на Клуб на пенсионера

Таня Митушева - лице с медицинско образование


Р Е Ш Е Н И Е № 14 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молби за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Отпуска на Илми Смаилов Кенанов, ул. „Крали Марко” № 14, гр. Кричим, еднократна помощ в размер на 100 лв. /сто лева/ и Перихан Кямилова Зейнелова, ул. „Ген. Скобелев” № 49, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/, които да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на Община Кричим.

Средствата по т. 1 да бъдат отпуснати при предоставяне на документ за закупени лекарства.


Р Е Ш Е Н И Е № 15 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Молба с вх. № 256/28.11.2007 год. от Тодор Николов Атанасов, живущ в гр. Кричим, ул. „П. Начков” № 1

Докладва: Петър Димитров Бучов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Отпуска на Тодор Николов Атанасов, ул. „Петър Начков” № 1 гр. Кричим, еднократна помощ в размер на 500 лв. /петстотин лева/ за покриване на съдебни разходи по процедура за осиновяване, които да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на Община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 16 прието на 18.12.2007 година по Протокол № 3

 ОТНОСНО: Молба с вх. № 236/10.10.2007 год. от Шенай Смаил Джанали, г. Кричим, ул. „Козлодуй” № 23

Докладва: Петър Димитров Бучов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Отпуска на Шенай Смаил Джанали, ул. „Козлодуй” № 23, гр. Кричим, еднократна помощ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, които да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на Община Кричим.

Средствата по т. 1 да бъдат отпуснати при предоставяне на документ за лечение и транспортни разходи.


Р Е Ш Е Н И Е № 17 прието на 29.12.2007 година по Протокол № 4

 ОТНОСНО: Докладна записка от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно такса битови отпадъци за територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

І. Одобрява предвидените за 2008г. разходи в размер на 158 647   лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депото и чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци в левове за количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване, както следва:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”:

  в урбанизираната територия извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 100
депо    100    100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване    100 -
всичко 1 200 1 200

1а. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в строителни граници Извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 150 700
депо   30  100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   20 -
всичко 200  800

2. Честота на сметоизвозване – съгласно Заповед № 210 / 05.11.2007г. на Кмета на община Кричим.

ІІІ. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІ, или лицата по чл. 15а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 17а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІІІ.1. За урбанизираната територия на гр. Кричим:

Физически лица                                                                                

● Жилищни имоти в урбанизирана територия  с данъчна оценка до 1600 лв.              15‰  

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                         14 ‰

- обработка депо                                                                                                                          0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                                      0,5 ‰   

● Жилищни имоти  в урбанизирана територия с  данъчна оценка от 1600 - 3000 лв  10‰                                         

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                         9 ‰

- обработка депо                                                                                                                          0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                                      0,5 ‰   

● Жилищни имоти в урбанизирана територия с данъчна оценка  от 3000 – 5000 лв   7‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                         6 ‰

- обработка депо                                                                                                                          0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                                      0,5 ‰   

● Жилищни имоти в урбанизирана територия с данъчна оценка над 5000 лв             5‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                                        4 ‰

- обработка депо                                                                                                                          0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                                      0,5 ‰      

Юридически лица                                                                            

● Нежилищни имоти                                                                                            16‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   14 ‰                                             

- обработка депо                                                                                                    1 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                1 ‰   

Юридически лица, подали молби за намаление на такса битови отпадъци                                                                           

● Нежилищни имоти с отчетна стойност  до 100 000 лв                               10‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   9 ‰                                             

- обработка депо                                                                                                    0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                0,5‰   

● Нежилищни имоти с отчетна стойност от 100 000 лв до 1 000 000 лв     8‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   7 ‰                                            

- обработка депо                                                                                                    0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                0,5‰   

 Нежилищни имоти с отчетна стойност от 1 000 000 лв до 3 000 000 лв    4‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3 ‰                                            

- обработка депо                                                                                                    0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                0,5‰   

Нежилищни имоти с отчетна стойност над 3 000 000 лв                               3‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   2 ‰                                            

- обработка депо                                                                                                    0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                0,5‰   

Юридически лица, подали молби за освобождаване                                   1‰  

● Нежилищни имоти

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                1‰   

ІІІ.2. За извън урбанизираната територия на гр. Кричим:

● Жилищни имоти извън урбанизирана територия                                     4‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3,5 ‰

- обработка депо                                                                                                    0,5 ‰

ІІІ.3. За общински имоти,  ползвани или наети от ЕТ, юридически и физически  лица (недекларирали такса битови отпадъци) таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя, и в размер според честота на извозване, както следва:

а. седмично извозване на съд тип „контейнер” от градска поликлиника:

                - индивидуална практика                                                                                                                     30 лв.

                - за други лечебни заведения или дейности                                                                                    60 лв.

б. за всички останали наематели при два пъти седмично извозване на съд тип „контейнер”          100 лв.

ІІІ.4. За останалите  общински имоти определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІІІ.5. Определя такса битови отпадъци в намалени размери за следните юридически лица:

подали молби за намаляване

                      - „КТВ КРИЧИМ”ООД, ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА, „ИМПЕРИАЛ-ЙОНДЕР И АНИ” ООД, БДСК клон СТАМБОЛИЙСКИ, СЛАДКАРНИЦА „КРОЛИ” ООД, РКС град Пловдив, ПЕПЖИ ГРАД ПЛОВДИВ /ЖП гара КРИЧИМ/, с отчетна стойност до 100 000 лв - 10 %

Сметосъбиране, сметоизвозване  - 9 ‰

Обработка депо                                 - 0,5 ‰

Поддържане чистотата на територии за

обществено ползване                       - 0,5 ‰

ВЕЦ „ВЪЧА-2”, ВЕЦ”ВЪЧА-1”, ЕТ”ЕВ-МАР-ТРАНС. МИНКА МАРИНЧЕШКА, с отчетна стойност от 100 000 лв до 1 000 000 лв - 8‰

                                   Сметосъбиране, сметоизвозване – 7‰                                                     

Обработка депо                                 - 0,5 ‰

Поддържане чистотата на територии за

обществено ползване                       - 0,5‰

         - „СОЛВЕКС КП”, ВЕЦ”КРИЧИМ”, „ДАНИЕЛ ИНДУСТРИ ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ”, с отчетна стойност от 1 000 000 лв до 3 000 000 лв – 4%.

                                    Сметосъбиране, сметоизвозване                               -  3 ‰

                                    Обработка депо                                                              -  0,5‰                                             

 Поддържане чистотата на територии за

 обществено ползване                                                                                        - 0,5 ‰

                         - ПАВЕЦ „ОРФЕЙ”, с отчетна стойност над 3 000 000 лв – 3%.

                                    Сметосъбиране, сметоизвозване -  2 ‰

                                    Обработка депо                                 - 0,5 ‰

 Поддържане чистотата на територии за

обществено ползване                                                           - 0,5 ‰

подали молби за освобождаване

„ХРАМАР” ЕООД, EVN БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ /ТП/, „ЕНЕРГОРЕМОНТ” – ГЪЛЪБОВО, „СРЕДНА ГОРА”АД – ПЛОВДИВ, „ДАФИ90”ООД, АТ”РОЗЕТА” – ВАКЛИН ГЛУШКОВ – ГРАД КРИЧИМ,  „СИЕСТА-АБ” ЕООД, МЕЛНИЦА „КРОЛИ”, „ФИНТЕХМАШ”АД – 1‰

Поддържане чистотата на територии за

обществено ползване                                                           - 1 ‰

ІІІ.6. Освобождава от такса битови отпадъци:

вилни имоти на земи по § 4 от Закона за земеделските земи – местности „Бобище”, „Черешово”, „Адалъка”, „Тепелика”, „Гергевец”, „Баталите”, „Янък Таш”, „Маджарица”, „Узунала”, „Чучура”, „Козница”, „Гарваница”, „Сух дол”, „Нямча”, „Братвич”, „Горката”

ПЕПЖИ  -  ГР.ПЛОВДИВ

                Куртово Конаре – гара Въча от км  6 + 150 до 10 + 300 / извън регулация/       Гара Въча - Козарско от км 10 + 900 – 14 + 700 / извън регулация/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

къмРешение № 17, взето

с Протокол № 4 от

29.12.2007 год. на ОбС

П Р И Х О Д И  2008г.

 І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

https://www.krichim.bg/web/n1.jpg) white;">

 

   

  

  Данъчна

оценка

  

     

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране обработка депо поддържане чистотата на територии за обществено ползване

лв

лв

лв

1.

Жил. имоти в урб.  територия

12 811 382

 

105 694

 

92 884

0.5

6 405

0.5

6 405

1.1

Жил. имоти  урб. терит.

до 1600 дан.оценка

1 281 138

15

19 217

14

17 936

0.5

640

0.5

641

1.2

Жил.имоти

урб.терит. 1600-3000

дан.оценка

4 483 984 10 44 840 9 40 356 0,5 2242 0,5 2242
1.3

Жил.имоти

урб.терит.

3000-5000

дан.оценка

3 202845 7 22 420 6 19 218 0,5 1601 0,5 1601
1.4

Жил.имоти

урб.терит.

над 5000

дан.оценка

3 843 415 5 19 217 4 15 374 0,5 1922 0,5 1921
2.

Жил.имоти

извън урб.терит.

266 163 4 1 065 3,5 932 0,5 133 - -

3.

5 % намаление    

-1 585

 

-1 393

 

-96

 

-96

 

ТБО

физ. лица

   

   105 174

 

92 423

 

6 442

 

6 309

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Отчетна стойност

Размер

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране обработка депо поддържане чистотата на територии за обществено ползване

лв

лв

лв

1.

Нежил.     имоти

951 748

16

15 228

14

13 324

1

952

1

952

2.

Нежил.

имоти

намален

размер

9 038 281   35 105   26337   3995  

4773

 2.1

Нежил.  имоти –намален размер

253 297

10

2 533

9

2280

0,5

126

0,5

127

2.2

Нежил.  имоти –намален размер

   970 062

8

7 760

7

6790

0,5

485

0,5

485

2.3

Нежил. имоти – намален  размер

3 729 962

4

14 920

3

11190

0,5

1865

0,5

1865

2.4

Нежил.

имоти

намален

размер

3 038 660 3 9 116 2 6077 0,5 1519 0,5 1520

 2.5

Нежил.

имоти –

намален размер

776 300 1 776         1 776

3.

Наематели

                 

3.1

Индивидуална практика

(10)

- -

300

-

300

- - - -

3.2

Групова практика

(4)

- -

240

-

240

- - - -

3.3

Наематели на терени

(26)

- -

2 600

-

2 600

- - - -
 

ТБО

юрид. лица

   

53 473

- 42 801 - 4 947 - 5 725
 

ТБО

2008г.

   

105 174

  53 473

158 647

  135224   11 389   12 034

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

къмРешение № 17, взето

с Протокол № 4 от

29.12.2007 год. на ОбС

П Л А Н – С М Е Т К А

за  разходите дейност 623 “ЧИСТОТА” за 2008г.

§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения   31 869
§ 0208 Обезщетения на персонала     1 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения     2 000
§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО

    6 826

§ 0560 Здравни осигуровки от работодател     1 360
                  ИЗДРЪЖКА  
§ 1013 Работно облекло     1 500
§ 1015 Материали   23 622
§ 1016 Вода, горива, енергия   35 000
§ 1020 Външни услуги   15 000
§ 1030 Текущ ремонт     2 000
§ 1040 Платени данъци, мита, такси     6 000
§ 1051 Командировки в страната        100
§ 1091 Други разходи СБКО        869
§ 5200 Придобиване на ДМА   30 308

§ 2991 Други разходи за лихви

    1 193
  158 647

П Л А Н – С М Е Т КА

по видове дейности за 2008г.

1 Сметосъбиране и сметоизвозване   135 224
2 Обработка депо     11 389
3 Почистване на територии за обществено ползване     12 034
      158 647

Р Е Ш Е Н И Е № 18 прието на 29.12.2007 година по Протокол № 4

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на намален размер и освобождаване от такса битови отпадъци за 2008 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 62,     чл. 63 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси,   чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

І. Определя намален размер на такса битови отпадъци, както следва:

„КТВ КРИЧИМ”ООД, ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА, „ИМПЕРИАЛ-ЙОНДЕР И АНИ” ООД, БДСК клон СТАМБОЛИЙСКИ, СЛАДКАРНИЦА „КРОЛИ” ООД, РКС град Пловдив, ПЕПЖИ ГРАД ПЛОВДИВ /ЖП гара КРИЧИМ/ - 10 ‰

Сметосъбиране, сметоизвозване  - 9 ‰

Обработка депо                                 - 0,5 ‰

Поддържане чистотата на територии

за обществено ползване                  - 0,5 ‰

ВЕЦ „ВЪЧА-2”, ВЕЦ”ВЪЧА-1”, ЕТ”ЕВ-МАР-ТРАНС. МИНКА МАРИНЧЕШКА -  8‰

                                    Сметосъбиране, сметоизвозване – 7‰                                                    

Обработка депо                                 - 0,5 ‰

Поддържане чистотата на територии

за обществено ползване                  - 0,5‰

                                       - „СОЛВЕКС КП”, ВЕЦ”КРИЧИМ”, „ДАНИЕЛ ИНДУСТРИ ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” – 4%.

                                    Сметосъбиране, сметоизвозване      -  3 ‰

                                            Обработка депо                             -  0,5‰                                            

 Поддържане чистотата на територии

                                            за обществено ползване               - 0,5 ‰

ПАВЕЦ „ОРФЕЙ” – 3%.

                                           Сметосъбиране, сметоизвозване -2 ‰

                                           Обработка депо                               - 0,5 ‰

 Поддържане чистотата на територии

  за обществено ползване                                                         - 0,5 ‰

„ХРАМАР” ЕООД, EVN БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ /ТП/, „ЕНЕРГОРЕМОНТ” – ГЪЛЪБОВО, „СРЕДНА ГОРА”АД – ПЛОВДИВ, „ДАФИ 90”ООД, АТ”РОЗЕТА” – ВАКЛИН ГЛУШКОВ – ГРАД КРИЧИМ,  „СИЕСТА-АБ” ЕООД, МЕЛНИЦА „КРОЛИ”, „ФИНТЕХМАШ”АД – 1%

                                            Обработка депо                              - 0,5 ‰

  Поддържане чистотата на територии

   за обществено ползване                                                        - 0,5 ‰

ІІ. Освобождава от такса битови отпадъци:

Вилни имоти на земи по § 4 от Закона за земеделските земи – местности „Бобище”, „Черешово”, „Адалъка”, „Тепелика”, „Гергевец”, „Баталите”, „Янък Таш”, „Маджарица”, „Узунала”, „Чучура”, „Козница”, „Гарваница”, „Сух дол”, „Нямча”, „Братвич”, „Горката”;

ПЕПЖИ  -  ГР. ПЛОВДИВ

                Куртово Конаре – гара Въча от км  6 + 150 до 10 + 300 / извън регулация;/    

       Гара Въча - Козарско от км 10 + 900 – 14 + 700 / извън регулация/


Р Е Ш Е Н И Е № 19 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно допълване състава на ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

Общински съвет – Кричим допълва състава на постоянните комисии:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  КАЦАРОВ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на териоторията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  КАЦАРОВ


Р Е Ш Е Н И Е № 20 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно

промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим променя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:

І. Отменя разпоредбите на  чл. 27 и чл. 32, ал. 1, т. 7.

ІІ. Прави следните промени в  разпоредбите на:

чл. 32, ал. 1, т. 3 – при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинска избирателна комисия;

чл. 32, ал. 3 – решението по ал. 1 и ал. 2 може да се обжалва пред административния съд;

чл.74, ал. 2 – в случая на т. 2, т. 3 и т. 4 председателят е длъжен да насрочи и проведе заседание в 7-дневен срок от внасяне на искането.....;

чл. 113 - председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и до областния управител в 7 – дневен срок от приемането им;

чл. 114, ал. 1 – при оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите посочени в чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.........;

чл. 122, ал. 1 – кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинския съвет реши друго. Отговорът може да бъде писмен или устен;

чл. 130 – кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3 – дневен срок от издаването или подписването им;

чл. 131, ал. 4 – при противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал. 3 в 14 – дневен срок от получаването му;

чл. 132, ал. 1 – общинският съвет с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците прекратява предсрочно пълномощията на кмета на общината  в случаите при трайна фактическа невъзможност за изпълнение на функциите му за повече от 6/шест/ месеца поради заболяване или смърт;

чл. 135 – кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез общинска администрация и се отчита за това два пъти годишно;


Р Е Ш Е Н И Е № 21 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно корекция в Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 29.01.2007 г. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с писмо изх. № 09-05-1/11.01.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив Общински съвет – Кричим Р Е Ш И :

                §1 В т. ІІІ.3.  /трето римско, трето арабско/ на Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 29.12.2007г., се добавят думите “като собственик, или от лицето, на което е учредено право на ползване” и се заличават думите “за сметка на наемателя”;

                § 2 В т.ІІІ.3., буква а. на Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 29.12.2007г., се добавя думата “кабинет”;

                § 3 В т. ІІІ.3., буква б. на Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 29.12.2007г., думите “за всички останали наематели” се заменят със “за всички останали имоти”.

                § 4 Точка ІІІ.3. /трето римско, трето арабско” на Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 29.12.2007г., става: “За общински имоти, ползвани или наети от ЕТ, юридически и физически лица, таксата се заплаща от общината като собственик, или от лицето, на което е учредено право на ползване, и е в размер според честотата на извозване, както следва:

                а. седмично извозване на съд тип “контейнер” от градска поликлиника:

                - кабинет индивидуална практика                                                                                                         30 лв.

                - за други лечебни заведения и дейности                                                                                            60 лв.

                б. за всички останали имоти при два пъти седмично извозване на съд тип “контейнер”     100 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 22 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно промяна на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет при община Кричим изменя чл. 11 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим, както следва:  “чл. 11./1/ Работното време на заведения за обществено хранене и развлечения, ателиета за услуги и други при стриктно спазване изискванията на РИОКОЗ /за нивата на шум/ на територията на община Кричим е в следното часово време: от 06:00 до 23.30 часа целогодишно за дните от неделя до четвъртък включително, и от 06:00 до 00:30 часа в петък и събота.

                При нарушение на тази разпоредба се налага глоба в размери от 50 до 100 лв.

/2./ Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл. 11./1/., извън определеното работно време без съответното разрешително.

/3./ Удължено работно време обектите по чл. 11./1/ се определя от Кмета на общината след подаването на молба, придружена със следните документи:

Актуална съдебна регистрация на търговеца /оригинал/;

Становище от РПУ /оригинал/;

Протокол от “РИОКОЗ” за измерено ниво на шума за  заведенията за хранене и развлечения /оригинал/;

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта /Разрешение за ползване/;

Документ за собственост или Договор за наем;

Удостоверение за регистрация на търговския обект в “РИОКОЗ”;

Сертификат за пожарна безопасност;

Заповед за категоризация /за заведенията за хранене и развлечения/;.

                /4./ Разрешителното за удължено работно време е със срок една година от датата на издаването или еднократно за определен ден или дни, за което се заплащат съответните такси съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

                /5./ Копие от разрешителното за удължено работно време се поставя на видно място в обекта.

                /6./ Кметът със заповед отнема разрешителното за удължено работно време при:

Повторно нарушаване на разрешеното работно време, констатирано с протокол от съответни длъжностните лица, имащи право да извършват проверки;

Жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване на шума от “РИОКОЗ”;

Продажба на спиртни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, установено с акт на контролните органи;

Системно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на гражданите, придружено със становище на РПУ.

                /7./ Контрол по спазване на разпоредбите на настоящия чл. 11 от Наредбата се осъществява от определени от Кмета на общината длъжностни лица и от органите 
на РПУ.


Р Е Ш Е Н И Е № 23 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно извършване на одит на човешките ресурси.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Наредба № 2 на МДААР от 17 декември 2007 година, Общински съвет при община Кричим:

1. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на одит на човешките ресурси в общинска администрация на индивидуално и общо равнище

2. Разходите по одита до 3 000 лв /три хиляди/ да се поемат от Бюджета на Община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 24 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив


Р Е Ш Е Н И Е № 25 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно продажба на недвижим имот – УПИ ІV – производствена дейност – шивашка производствена дейност, кв. 75, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 6 580 кв.м, актуван с АОС № 295/06.08.2007 год., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов”.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал.1, т.1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община КричимР Е Ш И :

                І. Обявява за частна общинска собственост  УПИ ІV -  производствена     дейност – шивашка производствена дейност, кв.75, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 6 580 кв.м, актуван с АОС № 295 / 06.08.2007г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов”.

                ІІ. Същият имот да се продаде чрез конкурс:

ІІ.1. Задължителни условия за участие:

Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвестиционни намерения съдържащ технически проект

История на фирмата

Брой заети работни места към момента на кандидатстване – не по-малко от 100 /сто/

Актуално финансово състояние на купувача

ІІІ.1. Определя начална конкурсна цена в размер на 138 180 лв. /сто тридесет и осем хиляди сто и осемдесет лева/, без ДДС за УПИ ІV - производствена дейност – шивашка производствена дейност, кв.75 по плана на гр.Кричим, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти съгласно лиценз №  3153/15.08.04г., издаден от АП – София.

                   ІІІ.2. Определя депозит за участие в конкурса 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/.

                   ІІІ.3. Специфични условия на конкурса:

                 3.1. Купувачът се задължава да запази предназначението на имота за срок не по-кратък от 5 години.

                       3.2. Купувачът се задължава да изготви и представи технически проект за изграждане на шивашко предприятие в срок не по-дълъг от 6 месеца след сключване на договор за покупко-продажба.

                        3.3. Купувачът се задължава да започне изграждане на шивашко предприятие в срок не по-дълъг от 12 месеца след получаване на Разрешение за строеж.                        3.4. Купувачът се задължава да осигури не по-малко от 100 работни места, съгласно срока по т. 3.1.

ІV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички необходими процедури по изпълнение на решението.      

V. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на конкурса по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.


Р Е Ш Е Н И Е № 26 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно сключване на договор за извършване на частичен ремонт на фасадата на Киносалон с ЦКБ.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Величка Беличева-Бучова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Кричим дава съгласие Кмета на общината да води преговори и да сключи договор с Централна кооперативна банка за възлагане извършването на строително-монтажни работи на фасадата на Киносалон, находящ се в УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по плана на гр. Кричим, и да определи места за поставяне на рекламни билбордове на ЦКБ и ЗАД „Армеец”, за ползването на които последната се освобождава от заплащане на такса за срок от 4 години.


Р Е Ш Е Н И Е № 27 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно членство на община Кричим в Регионална асоциация на общини /РАО/ „Тракия”, гр. Стара Загора.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и във връзка с чл. 9, ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие за:

Участие на община Кричим в Регионална асоциация на общини /РАО / „Тракия”, гр. Стара Загора;

Определя членски внос, който е в размер на 0,10 лева на жител  /годишно /

 Определя за свои представители в Общото събрание на Регионална асоциация на общини /РАО/ „Тракия”, гр. Стара Загора:

Делегат – Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

Заместник -  делегати:

Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет;

Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по евроинтеграция към ОбС.


Р Е Ш Е Н И Е № 28 прието на 30.01.2008 година по Протокол № 5

 ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2007 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА писмения годишен отчет на МКБППМН за 2007 година.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.