Решения от № 326 до № 386 приети от 26.04.2007г. до 03.10.2007г. по Протоколи от № 42 до № 46

Р Е Ш Е Н И Е № 326 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2006 до 30.06.2006 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал1, т. 24   от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим  приема отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2006 до 30.06.2006 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 327 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.07.2006  до  30.09.2006 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал1, т. 24  от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим приема отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.07.2006 до 30.09.2006 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 328 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Отчет за 2006 година за управлението на имоти – общинска собственост, върху които са поставени преместваеми обекти по смисъла на т. ІV и V, прилож. 1 към НОАМТЦУ и отдадени под наем, във връзка с чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Кричим.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал1, т. 23 и т. 24  от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим  приема отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Отчет за 2006 година за управлението на имоти – общинска собственост, върху които са поставени преместваеми обекти по смисъла на т. ІV и V, прилож. 1 към НОАМТЦУ и отдадени под наем, във връзка с чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 329 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за определяне размера на рентното плащане при предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОбПФ/ при Община Кричим.

Вносител: инж. Васил щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, чл. 8 и чл. 34 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Не приема Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване на аренда на  земеделски земи, собственост на СОУ „П.Р. Славейков” град Кричим, тъй като същите не са част от общинския поземлен фонд на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 330 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение във връзка с Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2007 година от Дирекция за социално подпомагане – Стамболийски, отдел „Социална закрила” – Кричим.

Вносител: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Докладва: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2007 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 331 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за съставяне на Регистър на зелените площи на Община Кричим.

Вносител: инж. Ваня Ташева – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Докладва: инж. Ваня Ташева - Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от ЗУТ, Общинска администрация при Община Кричим да изготви до края на м. Септември 2007 година Регистър на зелените площи на Община Кричим, който към момента не е създаден, което е в нарушение на разпоредбите на чл. 63, ал. 1 от ЗУТ.

Общинска администрация при Община Кричим да изготви до края на м. Юли 2007 година Стратегия /Програма/ за управление на общинската собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 332 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за определяне обхвата на улици в Община Кричим за проектиране и доизграждане на Второстепенна канализационна мрежа.

Вносител: инж. Ваня Ташева – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Докладва: инж. Ваня Ташева - Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и ал. 2 от същия, Общински съвет при Община Кричим ОДОБРЯВА СПИСЪК НА УЛИЦИ В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, както следва:

І. Към Главен колектор І

1. ул. „Н. Вапцаров”                         - клон № 111 – 108м –  ф300

                                                              - клон № 107 – 130м –  ф800

                                                                                       - 146м –  ф800

                                                                                       - 126м –  ф800

2. ул. „8-ми март”                              - клон № 107 -   88м –  ф800

                                                                                       -   89м –  ф800

                                                              - клон № 112 –   82м –  ф300

                                                                                       -  117м – ф300

3. ул. „Априлци”                               - клон № 107 -    60м –  ф1000

                                                                                       -   84м  – ф300

4. ул. „Хр. Смирненски”  - клон № 110 -    92м – ф300

5. ул. „Москва”                                   - клон № 113 -  100м – ф300

                                                               - клон № 114 -  118м – ф300

6. ул. „Одеса”                                      - клон №   89 -  110м – ф500

                                                                                       -  136м – ф600

7. ул. „Пловдив”                                  - клон №   90 -   60м – ф300

                                                                                       -  120м – ф400

8. ул. „Цар Иван Асен”                     - клон №   89 -    71м – ф300

                                                                                       -  126м – ф500

ІІ. Към Главен колектор І – продължение и Главен колектор ІV

1. ул. „Свобода”                                 - клон № 121 -   116м

                                                               - клон № 130 -    83м                                                                                                              

2. ул. „Калето”                                    - клон № 128 -   294м

3. ул. „Малчика”                                - клон № 124 -   145м – ф300

4. ул. „1-ви май”                   - част от клон № 122 -   140м – ф600

5. ул. „Св. Марина”                           - клон № 126 -   212м – ф300

                                                               - клон № 125 -     70м – ф300

                                                               - клон № 112 -     75м – ф300

                                                               - клон №   99 -   180м – ф300

6. ул. „9-ти май”                                                         -   160м

7. ул. „Дунав”                                                             -     40м

ІІІ. Към Главен колектор ІІ

1. ул. „Л. Димитрова”                       - клон №   56 -    130м – ф300

2. ул. „В. Априлов”                           - канал №  63 -    145м –

3. ул. В. Петлешков”       /от бул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Гео Милев”/ –    150м

4. ул. Гео Милев”                               - канал № 60 -    518м

ІV. Към Главен колектор ІІ

1. ул. „Кап. Райчо”                            - клон №   81  -        72м – ф300

2. ул. „Кирил и Методий”                - клон №   87  -        90м – ф300

                                                               - клон №   87  -        50м – ф300

                                                               - клон №   87  -        62м – ф300

3. ул. „Бургас”                                                             -        94м – ф300

4. ул. „Акация”                                   - клон №   84  -        96м – ф300

5. ул. „Шипка”                                    - клон №   82  -      108м – ф300

Р Е Ш Е Н И Е № 333 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение, относно Молба с Вх. № 3462/22.11.2006 год. от Светлозар Лалов Стайков – Управител на „КТВ Кричим” ООД – гр. Кричим за разрешение за проектиране на Обществена кабелна далекосъобщителна мрежа.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА

Общински съвет при Община Кричим  с 2 /два/ гласа „за” не прие Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Молба с Вх. № 3462/22.11.2006 год. от Светлозар Лалов Стайков – Управител на „КТВ Кричим” ООД – гр. Кричим за разрешение за проектиране на Обществена кабелна далекосъобщителна мрежа.

Р Е Ш Е Н И Е № 334 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение, относно договор за безвъзмездна помощ за изпълнението на дейност „Прилагане подхода на публично-частното партньорство за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води в община Кричим”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост;  ПК по евроинтеграция и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА

Общински съвет при Община Кричим  с 4 /четири/ гласа „за” не прие Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно договор за безвъзмездна помощ за изпълнението на дейност „Прилагане подхода на публично-частното партньорство за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води в община Кричим”.

Р Е Ш Е Н И Е № 335 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за създаване на Местна инициативна група /МИГ/ по програма „ЛИДЕР” между общините Кричим, Брацигово и Батак.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост;  ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 14 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Не приема предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно създаване на Местна инициативна група /МИГ/ по програма „ЛИДЕР” между общините Кричим, Брацигово и Батак.

Р Е Ш Е Н И Е № 336 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2006 година.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА писмения годишен отчет на МКБППМН за 2006 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 337 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение за промяна на Бюджет 2007 год. на Община Кричим.

Вносител: Валери Николов Сергиев – общински съветник.

Докладва: Валери Николов Сергиев – общински съветник.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване

Общински съвет – Кричим прехвърля от § 1098, дейност 122 – Общинска администрация, партида „Празник на града” в § 1098, дейност 898 „Други дейности по икономиката” сумата от 1000 лв. /хиляда лева/ за закупуване на сценични костюми и участие на Детска вокална група „Дъга” в международен детски фестивал – гр. Несебър през месец юни 2007 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 338 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Устно предложение за промяна на Бюджет 2007 год. на Община Кричим.

Вносител: инж. Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник.

Докладва: инж. Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване

Пренасочва средства от дейност 532 – Местни дейности в § 1098 дейност 122 – Общинска администрация за изплащане на съдебно присъдени суми по изпълнителен лист по гражданско дело 5780/2004 година на Пловдивския районен съд в размер на 1790 лв. + дължимите законови лихви.

Р Е Ш Е Н И Е № 339 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение във връзка със становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост във връзка с Молба с Вх. № 71/16.03.2007 год. от живущите на ул. „Венера” гр. Кричим и Жалба с Вх. № 72/16.03.2007 год. от Иванка Бакърджиева, жител на гр. Кричим.

Вносител: инж. Ваня Ташева – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Докладва: инж. Ваня Ташева - Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

В срок до 31.07.2007 година да бъде освободена зелената площ, намираща се на ул. „Венера” пред кв. 135 с площ 1125 кв. м от съществуващите плодни дървета.

Общинска администрация да предприеме действия по възстановяване съществуващата детска площадка.

В срок до 30.11.2007 година да бъде осъществено озеленяване на същата територия с декоративни дървесни и храстови видове.

Р Е Ш Е Н И Е № 340 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Предложение във връзка със становище на ПК по евроинтеграция във връзка с Жалба с Вх. № 83/27.03.2007 год. от Роза Борисова Костова и Зоя Борисова Коилова от гр. Кричим; Възражение с Вх. № 84/28.03.2007 г. от Димитър Пенков Ламбрев и Лоза Станкова Ламбрева, жители на град Кричим; Писмо с Вх. № 60/19.03.2007 год. от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим и Писмо с Вх. № 64/27.03.2007 год. от арх. П. Ангелова, относно наш Изх. № 64/06.03.2007 год., относно преписка по изменение ПУП – ПРЗ за УПИ І – 1306, кв. 91 по плана на гр. Кричим.

Вносител: инж. Илия Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция към ОбС.

Докладва: инж. Ваня Ташева – Секретар на ПК по евроинтеграция към ОбС.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе необходимите срещи и разговори със собственика на имот по регулационен план №  1306 с отредено  УПИ І  кв. 91 по плана на град Кричим и отправи предложение за замяна на имот общинска собственост. За направеното да уведоми Общински съвет не по-късно от 07.05.2007 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 341 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 42

ОТНОСНО: Молби на граждани за финансово подпомагане

Вносител: ПК по социални дейности към ОбС.

Докладва: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

І. Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на:

Фатма Асан Идризова, живуща в гр. Кричим, ул. „Дим. Благоев” № 8  в размер на 100 /сто/ лева за закупуване на лекарства;

Сейди Яшаров Мустафов, живущ в гр. Кричим, ул. „Роза” № 16 в размер на 200 /двеста/ лева за операция, която сума да бъде изплатена срещу представена фактура за лечение;

Георги Тодоров Кузев, живущ в гр. кричим, ул. „Варшава” № 9 в размер на 200 /двеста/ лева за абитуриентски бал.

ІІ. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 342 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Писмо от Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно връщане на Решение № 334, взето с Протокол № 42 от 26.04.2007 год. на ОбС за преразглеждане.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

С 4 гласа „за” Общински съвет не прие становището на ПК по евроинтеграция и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост, с което се отменя Решение № 342, взето с Протокол № 42 от 26.04.2007 год. на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е № 343 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Писмо от Ангел Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим, относно връщане на Решение № 338, взето с Протокол № 42 от 26.04.2007 год. на ОбС за преразглеждане.

Докладва:   Ангел Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване

Пренасочва средства от дейност 532 – Местни дейности в § 1098 дейност 122 – Общинска администрация за изплащане на съдебно присъдени суми по изпълнителен лист по гражданско дело 5780/2004 година на Пловдивския районен съд в размер на 1790 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 344 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Разрешава промяна на ПУП – План за Регулация за кв.75 за обединяване на УПИ ІV – пазар и автопаркинг с УПИ V – склад за строителни материали, като създава ново УПИ ІV с предназначение – производствена дейност;

Р Е Ш Е Н И Е № 345 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Молба с Вх. № 3462/22.11.2006 год. от Светлозар Лалов Стайков – Управител на „КТВ Кричим” ООД – гр. Кричим за разрешение за проектиране на Обществена кабелна далекосъобщителна мрежа.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет - Кричим отлага разглеждането на Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Молба с Вх. № 3462/22.11.2006 год. от Светлозар Лалов Стайков – Управител на „КТВ Кричим” ООД – гр. Кричим за разрешение за проектиране на Обществена кабелна далекосъобщителна мрежа  във връзка с промяната на Закона за далекосъобщения от 22.05.2007 год. – Закон за електронни съобщения, публ. в ДВ, бр. 41/22.05.2007 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 346 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно даване името „Ливингстън” на новообразувана улица в гр. Кричим.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА,

Да се даде името „Ливингстън” на парка, находящ се в УПИ ІІІ – 1111, кв. 39а, за зеленина и спорт.

Р Е Ш Е Н И Е № 347 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение за изграждане на платформи за гнездене популацията на белия щъркел.

Вносител: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник.

Докладва: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Определя кв. 39а като място за изграждане на платформи за гнездене на белия щъркел.

Р Е Ш Е Н И Е № 348 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на Списък капиталови разходи за 2007 година на Общински съвет.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  Пренасочва средства от дейност 532 – Програма за временна заетост, § 1015 Материали в дейност 122 Общинска администрация § 5100 Основен ремонт – 4 500 лв. и актуализира списъка за капиталови разходи за второ полугодие на 2007 год., както следва:

Местни дейности:

д. 122 Общинска администрация

§ 51 Основни ремонти

т. 5 Основен ремонт тоалетна ІІІ етаж на сградата на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 349 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение за одобрение инициативата на Община Кричим да кандидатства с проект „Ремонт на градски стадион „Христо Ботев”, град Кричим” пред Държавната Агенция за Младежта и Спорта за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения, и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим в размер на 7 000 лева от общата стойност на проекта.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по социални дейности и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 23, ал. 3 от Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности Общински съвет при Община Кричим одобрява инициативата на Община Кричим да кандидатства с проект „Ремонт на градски стадион „Христо Ботев”, град Кричим” пред Държавната Агенция за Младежта и Спорта по обявената процедура за финансиране на дейности за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения с национално значение (съгласно Наредба Н-1/от 08 февруари 2007г.)

Р Е Ш Е Н И Е № 350 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Предложение за частично изменение на ПУП на кв. 116 по плана на гр. Кричим.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от Обявява за частна общинска собственост имот, представляващ УПИ ІІІ – 476 – стопанска дейност, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” №1, актуван с АОС № 269/26.11.2004г.

Разрешава промяна на ПУП – План за Регулация и ПУП – План за Застрояване за кв. 116 на гр. Кричим, съгласно скица – проект приложена към настоящето решение – Вариант ІІІ.

Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими процедури по изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 351 прието на 28.05.2007 година по Протокол № 43

ОТНОСНО: Устно предложение от инж. Сабри Чолаков – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим за създаване на Временна комисия към ОбС със задача: извършване проверка на основен ремонт на СОУ „П. Р. Славейков” и констатиране на щетите, нанесени вследствие на ремонта на училището от фирмата-изпълнител.

Докладва: инж. Сабри Чолаков – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и т. 24 от ЗМСМАСъздава Временна комисия със задача: извършване проверка на основен ремонт на СОУ „П. Р. Славейков” и констатиране на щетите, нанесени вследствие на ремонта на училището от фирмата-изпълнител.

Комисията да бъде в състав:

Инж. Сабри Салихов Чолаков;

Инж. Димитър Иванов Тонов;

Петранка Спасова Маринова;

Външен специалист;

Външен специалист.

За констатациите да бъде съставен доклад до следващото заседание на Общински съвет.

Р Е Ш Е Н И Е № 352 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.10.2006 до 31.12.2006 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим не приема отчет с Вх. № 120 от 08.05.2007 год. от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Криичим за времето от 01.10.2006 до 31.12.2006 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 353 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2007 до 31.03.2007 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим приема отчет с Вх. № 153 от 20.06.2007 год. от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2007 до 31.03.2007 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 354 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение във връзка с Договор за безвъзмездна помощ за изпълнението на дейност „Прилагане подхода на публично-частното партньорство за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води в Община Кричим”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояваен, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не приема Предложение от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Договор за безвъзмездна помощ за изпълнението на дейност „Прилагане подхода на публично-частното партньорство за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води в Община Кричим”.

Р Е Ш Е Н И Е № 355 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Докладна записка във връзка с Решение № 345, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 година на ОбС, относно изразяване съгласие за проектиране на електронна съобщителна мрежа на „КТВ Кричим”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Отлага разглеждането на Докладна записка във връзка с Решение № 345, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 година на ОбС, относно изразяване съгласие за проектиране на електронна съобщителна мрежа на „КТВ Кричим” до излизане на Правилника за приложение на Закона за електронните съобщения.

Р Е Ш Е Н И Е № 355 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Пренасочване на средства и актуализиране Списък за капиталови разходи за второто полугодие на 2007 година.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване. Пренасочва средства и актуализира Списък за капиталови разходи за второто полугодие на 2007г., както следва:

Дейност 998 Резерв

- § 9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                        15 600

  т. 2 Проектиране на “Второстепенна канализационна мрежа колектори І, ІІ и ІV”

Дейност 603 ВиК

- § 5200 Придобиване на ДМА                                                                                  15 600

  т. 9 Проектиране на “Второстепенна канализационна мрежа колектори І, ІІ и ІV”, съгласно  приложен списък от Решение № 332, взето с Протокол № 42 от 26.04.2007 год. на ОбС.

Финансирането да бъде осигурено от бъдещи продажби на общинско имущество или други постъпления в Общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 357 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе за външно ел. захранване с кабел 20 kv и трафопост за „GSM станция на GLOBUL № 3174” В ПИ № 000337 от КВС землище гр. Кричим.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 7 от Закона за горите и чл. 24, ал. 3  от Правилника за приложение на Закона за горите и като база за определената цената на право на ползване и сервитути, чиито размер е не по-малък от определения в Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим учредява право на ползване и сервитути  върху имот № 000876 полски път  частна общинска собственост находящ се в землището на гр. Кричим.

1. Определя площ на сервитутната зона 8838,40 кв.м. и цена на правото на ползване и сервитути в размер на 1944 лв. върху полски път  частна общинска собственост, имот № 000876  находящ се в землището на гр. Кричим.

2. Постъпленията по т. 1 да бъдат разходвани за финансиране на проектиране на „Второстепенна канализационна мрежа колектори І, ІІ и ІV”, съгласно списък-приложение.

Р Е Ш Е Н И Е № 358 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на Списък на капиталови разходи за 2007 год.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не приема Предложение с Вх. № 157/22.06.2007 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на Списък на капиталови разходи за 2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 359 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение от Анка Хаджиева – Председател на ОбС, относно допълнение на Решение № 321, взето с Протокол № 41 от 09.03.2007 год. на ОбС и актуализиране на Списък капиталови разходи за 2007 година.

Вносител: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване

Допълва свое Решение №  321, взето с Протокол № 41 от 09.03.2007 год. на ОбС, като създава нова т. V /римска/ и актуализира Списък капиталови разходи за 2007 година, както следва:

т. V. Постъпленията от продажбата на имотите, описани в т. ІІ /римска/ от настоящето решение да бъдат използвани, както следва:

 Дейност 603 ВиК

§ 5100 Основен ремонт

т. 8  Покриване на напоителен канал на ул. „Гео Милев” – гр. Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 360 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение от Анка Хаджиева – Председател на ОбС, относно допълнение на Решение № 344, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 год. на ОбС.

Вносител: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция; ПК по устройство на територията, благоустрояваен, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет при Община Кричим ДОПЪЛВА СВОЕ РЕШЕНИЕ № 344, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 година на ОбС, както следва:

„ .... ново УПИ ІV с предназначение –  ШИВАШКА производствена дейност”

Р Е Ш Е Н И Е № 361 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно замяна на имот частна общинска собственост.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не приема Предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно замяна на имот частна общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 362 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Отчет за начислени наеми и такси към 30.06.2007 год. за ползване на имоти – общинска собственост.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

В срок до 31.07.2007 година Кмета на Община Кричим да предприеме необходимите действия за събиране на просрочените задължения от наеми и такси за ползване на имоти общинска собственост.

При неизпълнение на т. 1 да се пристъпи към прекратяване на договорните отношения с неизрядните наематели.

В срок до 10.08.2007 година Кметът на Община Кричим да внесе в Общински съвет писмен отчет за изпълнение на т. 1 и т. 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 362 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Кричим с проект по ПРОГРАМА САПАРД Мярка 2.2 за сектор „Подобряване на уличната мрежа”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Във връзка с чл.10, ал.1 (т.9 от Приложение № 3) от Наредба № 38 от 27.08.2003 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по специалната предпресъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието в селските райони в Република България(САПАРД) и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - гр.Кричим одобрява кандидатстването на Община Кричим по ПРОГРАМА САПАРД, Мярка 2.2, Сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Рехабилитация на улиците „Рила” и  „Опълченска” в град Кричим”

Р Е Ш Е Н И Е № 363 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Кричим с проект по ПРОГРАМА САПАРД Мярка 2.2 за сектор „Подобряване на уличната мрежа”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Във връзка с чл.10, ал.1 (т.9 от Приложение № 3) от Наредба № 38 от 27.08.2003 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по специалната предпресъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието в селските райони в Република България(САПАРД) и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - гр.Кричим одобрява кандидатстването на община Кричим по ПРОГРАМА САПАРД, Мярка 2.2, Сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Рехабилитация на улиците „Рила” и  „Опълченска” в град Кричим”

Р Е Ш Е Н И Е № 363 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 138/29.05.2007 год. от Сейди Яшаров Мустафов, жител на град Кричим за финансово подпомагане.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Докладва: Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не одобрява Молба с Вх. № 138 / 29.05.2007 год. от Сейди Яшаров Мустафов, жител на гр. Кричим, впредвид на това, че лицето е финансово подпомагано от Община Кричим за календарната 2007 година за цитираното от него заболяване.

Р Е Ш Е Н И Е № 363 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Апел от Църковно настоятелство при храм „Св. св. Козма и Дамян” гр. Кричим за морална и финансова подкрепа на идеята за възстановяване и построяване на манастира „Св. св. Врачове” при храм „Св. св. Козма и Дамян”.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Докладва: Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общинска администрация при Община Кричим да предостави организационна и юридическа помощ за създаване на дарителски фонд за събиране на средства за възстановяване и построяване на манастира „Св. св. Врачове” при храм „Св. св. Козма и Дамян”.

Р Е Ш Е Н И Е № 364 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 138/29.05.2007 год. от Сейди Яшаров Мустафов, жител на град Кричим за финансово подпомагане.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Докладва: Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не одобрява Молба с Вх. № 138 / 29.05.2007 год. от Сейди Яшаров Мустафов, жител на гр. Кричим, впредвид на това, че лицето е финансово подпомагано от Община Кричим за календарната 2007 година за цитираното от него заболяване.

Р Е Ш Е Н И Е № 365 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Апел от Църковно настоятелство при храм „Св. св. Козма и Дамян” гр. Кричим за морална и финансова подкрепа на идеята за възстановяване и построяване на манастира „Св. св. Врачове” при храм „Св. св. Козма и Дамян”.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Докладва: Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общинска администрация при Община Кричим да предостави организационна и юридическа помощ за създаване на дарителски фонд за събиране на средства за възстановяване и построяване на манастира „Св. св. Врачове” при храм „Св. св. Козма и Дамян”.

Р Е Ш Е Н И Е № 366 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Доклад от Временна комисия към Общински съвет при Община Кричим, избрана с Решение № 351, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 год. на ОбС, със задача: извършване проверка на основен ремонт на СОУ „П. Р. Славейков” и констатиране на щетите, нанесени вследствие на ремонта на училището от фирмата-изпълнител.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим спира разпореждането с общинско имущество на Кмета на Община Кричим – инж. Васил Щерев Кузев.

Р Е Ш Е Н И Е № 367 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Доклад от Временна комисия към Общински съвет при Община Кричим, избрана с Решение № 351, взето с Протокол № 43 от 28.05.2007 год. на ОбС, със задача: извършване проверка на основен ремонт на СОУ „П. Р. Славейков” и констатиране на щетите, нанесени вследствие на ремонта на училището от фирмата-изпълнител.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим сезира Районна прокуратура град Пловдив за безстопанственост и превишаване на служебните правомощия.

Р Е Ш Е Н И Е № 368 прието на 27.07.2007 година по Протокол № 44

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на допълнително финансиране и актуализиране капиталовите разходи за 2007г.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим с  11 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” не прие Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на допълнително финансиране и актуализиране капиталовите разходи за 2007 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 369 прието на 22.08.2007 година по Протокол № 45

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на Решение № 362, взето с Протокол № 44 от 27.07.2007 год. на ОбС.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

В срок до 31.08.2007 година Кмета на Община Кричим да предприеме необходимите действия за събиране на просрочените задължения от наеми и такси за ползване на имоти общинска собственост.

При неизпълнение на т. 1 да се пристъпи към прекратяване на договорните отношения с неизрядните наематели.

В срок до 10.09.2007 година Кметът на Община Кричим да внесе в Общински съвет писмен отчет за изпълнение на т. 1 и т. 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 370 прието на 22.08.2007 година по Протокол № 45

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отмяна на Решение № 366, взето с Протокол № 44 от 27.07.2007 год. на ОбС.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ПОТВЪРЖДАВА свое Решение № 366, взето с Протокол № 44 от 27.07.2007 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 371 прието на 22.08.2007 година по Протокол № 45

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отмяна на Решение № 367, взето с Протокол № 44 от 27.07.2007 год. на ОбС.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА  ПОТВЪРЖДАВА свое Решение № 367, взето с Протокол № 44 от 27.07.2007 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 372 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим, относно изразяване подкрепа и одобряване кандидатстването на Община Кричим пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на проект: „Водоснабдяване и канализация на кв. Крайречен, гр. Кричим”.

Вносител: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, изразява подкрепа и одобрява кандидатстване на община Кричим пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на проект: “Водоснабдяване и канализация на кв. Крайречен, гр. Кричим”.

Р Е Ш Е Н И Е № 373 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кричим

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал. 4 от същия закон и след проведеното тайно гласуване ИЗБИРА Заместник-кмета на Община Кричим – НУРЖАН РИСТЕМОВА

за ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ за срок до полагане на клетва на новоизбрания

Р Е Ш Е Н И Е № 374 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 година.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.6; чл.52, ал.1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2007 г. както следва :   

                                                                                                              Акт.бюджет                             Отчет

                                                                                                                  30.06.2007 г.                     30.06.2007 г.

По прихода                                                                                            3 145 382                             1 781 636

1. Приходи с държавен характер                                                      1 674 004                                831 560

                1.1. Обща допълваща субсидия от РБ                              1 138 036                               589 076            

                1.2. Държ. трансфер на преотстъпени данъци                 317 365                                174 551

                1.3. Целева субсидия за капиталови разходи                       42 900                                 14 512

                1.4. Други получени целеви трансфери от ЦБ                   16 743                                  16 743

                1.5. Трансфер ПМТСП                                                           128 161                                128 161

                1.6. Други трансфери                                                               23 357                                  23 357

                1.7. Преходен остатък                                                                 7 442                                    7 442

                1.8. Наличност към 30.06.2007 г.                                           122 282

                2. Приходи с общински характер                                      1 471 378                                950 076

                2.1. Данъчни приходи                                                              78 000                                   61 602

                2.2. Неданъчни приходи                                                         474 018                                215 770

                2.3. Обща изравнителна субсидия                                       266 300                                186 490

                2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                         9 700                                  

                2.5. Получени трансфери от ПУДООС                               641 408                                641 408

                2.6. Преходен остатък                                                                54 357                                  54 357

                2.7. Погашения по дългосрочен заем                                   18 750                                    9 375

                2.8. Наличност към 30.06.2007 г.                                           183 840

                2.9. Задължения по финансов лизинг                                   33 655                                  16 336                                                                  

                По разхода                                                                             3 145 382                              1 781 636   

в т.ч.

                1. Държавни дейности                                                        1 674 004                                 831 560

                2. Общински дейности                                                        1 471 378                                 950 076

                    в т.ч. Резерв                                                                            93 240                      

                2. Приема частична актуализация на бюджета, както следва:

               

Държавни дейности:

По прихода:

§ 3111 Обща допълваща субсидия                                                                                            37 436

§ 3118 Други получени трансфери              от ЦБ                                                                   12 681

§ 6101 Получени трансфери                                                                                                       15 245

§ 6105 Трансфери от МТСП по програмата за

осигуряване на заетост                                                                                                                77 355

По разхода:

Дейност 117 – Държавни и общински служби и дейности                                                   5 404

Дейност 219 – Други дейности по отбраната                                                                           6 063

Дейност 284 – Ликвид.на последици от стихийни бедствия                                                10 907

Дейност 311 – Целодневни детски градини                                                                               6 721

Дейност 318 – Предучилищна полудн.подг. на 6-год.деца                                                       618

Дейност 322 – Общообразователни училища                                                                        27 093

Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването                                                                207

Дейност 532 – Програми за временна заетост                                                                       77 355

Дейност 559 – Други служби и дейности                                                                                  1 591

Дейност 738 – Читалища                                                                                                               5 000

Дейност 849 – Др.дейности по транспорта и пътищата                                                           183

Дейност 898 – Други дейности по икономика                                                                        1 575

Местни дейности:

По прихода:

§ 6401 Трансфер от ПУДООС                                                                                     

204 223 лв – трансфер за главен колектор ІІ и ІІІ

324 091 лв – трансфер за главен колектор ІІ и ІІІ

    1 499 лв – трансфер от ПУДООС /проект озеленяване/

§ 9317 – задължение по финансов лизинг

33 655 лв – сметосъбирачна машина

§ 8322 Погашения по дългосрочни заеми от банка

2 721 – лв – лихви кредит ФЕЕ

§ 2729 Други общински такси                                                                                          3 600

По разхода:

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация                                                        528 314

Дейност 622 – Озеленяване                                                                                               1 499

Дейност 910 – Лихви                                                                                                           6 866

Дейност 623 – Чистота                                                                                                      37 800

Дейност 322 - Общообразователни училища /дофинансиране/                              2 800                 

                3. Допълва Решение 320 / 09.03.2007 г. и актуализира списъка за капиталови разходи:

дейност 311 Целодневни детски градини:

                               § 5100 Основен ремонт:

                               т.2 Подмяна дограма ОДЗ “Незабравка”               12 000 лв

дейност 122 Общинска администрация:

                               § 5200 Придобиване на ДМА:

                               т.8. Компютърна мрежа сграда администрация    6 500 лв

Дейност 322 Общообразователни училища /дофинансиране/

                § 5200 Придобиване на ДМА                                                       800 лв

Дейност 997 Резерв                                                                                    18 500

                Средствата да бъдат осигурени от продажба на ДМА.

дейност 738 Читалища  /за закупуване на озвучителна техника, подходяща за озвучаване на пл. „Обединение”, която да бъде предоставена на  Читалище „Пробуда”/ -                                                                                                                          6 000 лв

Средствата  да бъдат осигурени от преизпълнението на преотстъпения данък.

Р Е Ш Е Н И Е № 375 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник, относно приемане на Наредба за условията и реда, при които Община Кричим упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества.

Вносител: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Докладва: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба за условията и реда, при които Община Кричим упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ.

Р Е Ш Е Н И Е № 376 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник, относно приемане на Наредба за условията и реда, при които Община Кричим упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества.

Вносител: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Докладва: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация,

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба за условията и реда, при които Община Кричим упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ.

Р Е Ш Е Н И Е № 377 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Кричим във връзка със Закона за туризма.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10а, ал. 1 и ал. 7 от Закона за туризма Общински съвет при Община Кричим  НЕ ПРИЕМА  Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 378 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно конкурс за отдаване под наем на помещение, намиращо се на първия етаж, вляво от входа за „Кафе-аперитив” (преустройващ се в банков офис), в УПИ І – ГНС, Културен дом и киносалон, имот пл. № 1191, кв. 57 по плана на гр. Кричим с площ 2,5 кв.м.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим  отлага разглеждането на предложение с Вх. № 209/15.08.2007 год. от инж. Васил Щерев Кузев – кмет на Община Кричим, относно конкурс за отдаване под наем на помещение, намиращо се на първия етаж, вляво от входа за „Кафе-аперитив” (преустройващ се в банков офис), в УПИ І – ГНС, Културен дом и киносалон, имот пл. № 1191, кв. 57 по плана на гр. Кричим с площ 2,5 кв.м.

Р Е Ш Е Н И Е № 379 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим”.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМАи след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим с 2 /два/ гласа „за” не прие предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим”.

Р Е Ш Е Н И Е № 380 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4.Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2007 г. в размер на 18.00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 381 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4.

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2007 г. в размер на 18.00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 382 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник, относно проектиране и изработване на платформи за гнездене на белия щъркел.

Вносител: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Докладва: инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване,

Актуализира списъка за капиталови разходи, както следва:

От Дейност 997 Резерв   в   Дейност 123 § 1030

1000 лв. за проектиране и изработка на прототип на платформа за гнездене;

500 лв. дарение на Българското дружество за защита на птиците за издаване на Книга 3 – Природозащитна поредица.

Р Е Ш Е Н И Е № 383 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 172/10.07.2007 год. от Зия Рамаданов Махмудов във връзка с намаляване на наемната цена за ползване на обект – общинска собственост.

Докладва: Петя Димитрова Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

С цел да не се нарушават правата на останалите участници в конкурса за отдаване под наем на „Клуб-дневна, „Фоайе”, „Дискотека”, „Хранилище”, намиращи се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом в УПИ І – Пионерски дом и Младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, открит със Заповед № 635/87 г., както и с цел ненарушаване разпоредбите на ЗОС и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, Общински съвет не удовлетворява молба от Зия Рамаданов Махмудов.

Общински съвет обръща внимание на Кмета на Община Кричим за неспазване на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 384 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 221 /11.09.2007 год. от Мюбейджян Юсеинова Кадирова, живуща в гр. Кричим.

Докладва: инж. Ваня Ташева – Секретар на ПК по евроинтеграция към ОбС.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, І. Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  Мюбейджян Юсеинова Кадирова, живуща гр. Кричим, ул. „Средна гора” № 5 в размер на 300 /триста/ лева за лечение.

ІІ. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 385 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Жалба с В. № 233/01.10.2007 год. от Боянка Костова Цанкова и Светлана Илиева Гошева.

Докладва: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

Да бъдат отпуснати строителни материали на стойност до 200 лв. /двеста / на Боянка Костова Цанкова и Светлана Илиева Гошева за възстановяване на каменен зид, находящ се на ул. „Никола Вапцаров”, град Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 386 прието на 03.10.2007 година по Протокол № 46

ОТНОСНО: Устно предложение от Петя Димитрова Димова – общински съветник, относно възстановяване неправомерно разходване на средства за издаване на отчет на работата на Кмета и Общинска администрация – Кричим за 2003-2007 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

Кметът на Община Кричим да възстанови неправомерно разходваната сума от Дейност 122 § 1020 Външни услуги на стойност 1 170 лв. /хиляда сто и седемдесет/ за финансиране издаването на брошура - отчет на работата на Кмета и Общинска администрация – Кричим за 2003-2007 година. Същата да бъде удържана от месечните възнаграждения на Кмета.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.