Решения от № 250 до № 276 приети от 21.08.2014г. до 19.12.2014г. по Протоколи от № 26 до № 29

Р Е Ш Е Н И Е № 250 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим приема Отчет за изпълнение на Решенията от Общинска администрация за периода 01.01.2014 год. до 30.06.2014 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 251 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второ тримесечие на 2014 година

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2014 година в размер на 379.32 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 252 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Заявление за отпускане на парична помощ с вх. № 13-00-444/28.07.2014 год. на Т. С. Т. с постоянен адрес: гр. К., ул. „Антонивановци” № ... и Заявление с вх. № РД-01-128/29.07.2014 год. от Т. С. Т. – жител на град К. до ОбС-Кричим, относно еднократна финансова помощ с цел ремонт на покрива, поради нанесена щета от падане на скала върху него.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø   Т. С. Т. ЕГН ......, с постоянен адрес: гр. К., ул. „Антонивановци” № ... - еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева за възстановяване на щетите от падналия скален къс върху покривната конструкция на дома му.

Ø   Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 253прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на промени в структурата на общинска администрация на община Кричим във връзка с извършения функционален анализ по проект № 13-11-4/11.10.2013 г. на ОПАК Оперативна програма Административен капацитет).

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията и чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим одобрява общата численост - 35,5 бройки и структурата на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в община Кричим, съгласно Приложението, неразделна част от настоящото решение.

Приложение към решение 253_30.10.2014 >>


Р Е Ш Е Н И Е № 254прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г., както следва:

           1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква Б. „От разпореждане с имоти общинска собственост” се актуализира:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост

Било:  230 117

Става: 259 303

  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

Било:  258 117

Става: 287 303

  Всичко приходи

Било:  417 832

Става: 447 018

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия:

 

буква Б. „Имоти, които Община Кричимима намерение да продаде” се допълва:

 

по ред

  Описание на имота

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.271 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 5, 678 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Гергевец”, при съседи: 39921.10.267; ПИ 39921.10.607; ПИ 39921.10.605; ПИ 39921.10.609 и ПИ 39921.10.608, актуван с акт за частна общинска собственост № 1132 от 17.07.2014 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Пловдив под номер 110, том 56, рег. № 19893 от 23.07.2014 г.
7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.35.74 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,472 дка, при съседи: ПИ 39921.35.72; ПИ 39921.35.71; ПИ 39921.35.75; ПИ 39921.35.91; ПИ 39921.35.73, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Бем Бала”, актуван с акт за частна общинска собственост № 415 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 83, том 14, рег. № 5722 от 23.03.2010 г.
8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.71 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.78.113; ПИ 39921.78.11; ПИ 39921.78.10; ПИ 39921.78.13, актуван с акт за частна общинска собственост № 915 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 172, том 12, рег. № 4174 от 02.03.2011 г.
9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.64.72 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,904 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при съседи: ПИ 39921.64.13; ПИ 39921.64.14; ПИ 39921.64.28; ПИ 39921.64.57; ПИ 39921.64.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 362 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 8, том 5, рег. № 1885 от 04.02.2010 г.
10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.124 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.78.115; ПИ 39921.78.97; ПИ 39921.78.76; ПИ 39921.78.779; ПИ 39921.78.95, актуван с акт за частна общинска собственост № 404 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 73, том 14, рег. № 5704 от 23.03.2010 г.
11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.91.35 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,619 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: 39921.91.55; ПИ 39921.91.36; ПИ 39921.91.58; ПИ 39921.91.39, актуван с акт за частна общинска собственост № 352 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 19, том 5, рег. № 1897 от 04.02.2010 г.
12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.29 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,907 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.116; ПИ 39921.72.127; ПИ 39921.72.1; ПИ 39921.72.122, актуван с акт за частна общинска собственост № 343 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 14, том 3, рег. № 1143 от 26.01.2010 г.
13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.128 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 2,065 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.34; ПИ 39921.72.23; ПИ 39921.72.27; 39921.72.26; ПИ 39921.72.25; ПИ 39921.72.64, актуван с акт за частна общинска собственост № 330 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив, под номер 19, том 3, рег. № 1149 от 26.01.2010 г.
14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.130 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 5,719 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.827; ПИ 39921.72.32; ПИ 39921.72.129; ПИ 39921.72.34, актуван с акт за частна общинска собственост № 332 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 26, том 3, рег. № 1160 от 26.01.2010 г.
15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.128 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,834 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.301; ПИ 39921.59.132; ПИ 39921.59.127; ПИ 39921.59.117 и ПИ 39921.59.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 411 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 81, том 14, рег. № 5719 от 23.03.2010 г.
16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.4 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,796 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.8; ПИ 39921.59.3; ПИ 39921.59.826; ПИ 39921.59.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 351 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 11, том 5, рег. № 1888 от 04.02.2010 г.
17. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.122 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,501 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.132, ПИ 39921.59.826; ПИ 39921.59.123, ПИ 39921.35.840; ПИ 39921.59.126; ПИ 39921.59.121; ПИ 39921.59.111, актуван с акт за частна общинска собственост № 410 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 75, том 14, рег. № 5707 от 23.03.2010 г.
18. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.63.79 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,280 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при съседи: ПИ 39921.63.86; ПИ 39921.63.812; ПИ 39921.63.75, актуван с акт за частна общинска собственост № 348 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 198, том 4, рег. № 1875 от 04.02.2010 г.
19. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.12 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,544 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.86.13; ПИ 39921.86.48; ПИ 39921.86.11; ПИ 39921.86.7; ПИ 39921.86.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 831 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 56, том 9, рег. № 3004 от 18.02.2011 г.
20. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.20 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 2,433 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.86.51; ПИ 39921.86.12; ПИ 39921.86.48; ПИ 39921.86.19; ПИ 39921.86.43, актуван с акт за частна общинска собственост № 832 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 55, том 9, рег. № 3003 от 18.02.2011 г.
21. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.923 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 2,512 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.86.41; ПИ 39921.80.742; ПИ 39921.87.32; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.84.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 956 от 14.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 9, том 15, рег. № 4959 от 15.03.2011 г.
22. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.920 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 2,722 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.39; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.87.35; ПИ 39921.87.36; ПИ 39921.87.37; ПИ 39921.87.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 957 от 14.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив, под номер 24, том 15, рег. № 4975 от 15.03.2011 г.
23. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.19 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,162 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.20; ПИ 39921.87.18; ПИ 39921.87.48; ПИ 39921.84.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 879 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 6, том 11, рег. № 3569 от 24.02.2011 г.
24. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.30 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,012 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.33; ПИ 39921.87.31; ПИ 39921.80.742; ПИ 39921.87.47, ПИ 39921.87.42, актуван с акт за частна общинска собственост № 877 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 4, том 11, рег. № 3567 от 24.02.2011 г.
25. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.41 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,642 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.923; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.80.40; ПИ 39921.87.46, ПИ 39921.87.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 875 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 133, том 10, рег. № 3431 от 23.02.2011 г.
26. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.57.437 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,260 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Динката”, при съседи: ПИ 39921.57.28; ПИ 39921.502.45; ПИ 39921.502.2; ПИ 39921.57.438, актуван с акт за частна общинска собственост № 722 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 165, том 2, рег. № 858 от 25.01.2011 г.
27. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.60.135 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,790 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при съседи: ПИ 39921.60.155; ПИ 39921.60.140; ПИ 39921.60.154; ПИ 39921.60.105,актуван с акт за частна общинска собственост № 365 от 01.02.2010 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 14, том 5, рег. № 1891 от 04.02.2010 г.
28. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.17 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,351 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.18; ПИ 39921.52.201; ПИ 39921.52.21; ПИ 39921.52.28, ПИ 39921.52.27,актуван с акт за частна общинска собственост № 855 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 170, том 8, рег. № 2861 от 17.02.2011 г.
29. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.60 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,682 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.32; ПИ 39921.52.237; ПИ 39921.52.194,актуван с акт за частна общинска собственост № 928 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 166, том 12, рег. № 4168 от 02.03.2011 г.
30. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.79 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,078 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.76; ПИ 39921.52.81; ПИ 39921.52.82; ПИ 39921.52.193, ПИ 39921.52.78,актуван с акт за частна общинска собственост № 927 от 28.02.2011 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 167, том 12, рег. № 4169 от 02.03.2011 г.
31. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.95 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.96; ПИ 39921.52.195; ПИ 39921.52.238; ПИ 39921.52.89,актуван с акт за частна общинска собственост № 932 от 28.02.2011 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 79, том 14, рег. № 4733 от 11.03.2011 г.
32. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.104 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,090 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.103; ПИ 39921.52.195; ПИ 39921.52.194; ПИ 39921.52.106,актуван с акт за частна общинска собственост № 921 от 28.02.2011 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 175, том 12, рег. № 4177 от 02.03.2011 г.
33. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.128 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,097 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.145; ПИ 39921.52.134; ПИ 39921.52.135; ПИ 39921.52.133, актуван с акт за частна общинска собственост № 922 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 174, том 12, рег. № 4176 от 02.03.2011 г.
34. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.135 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,357 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.133; ПИ 39921.52.128; ПИ 39921.52.134; ПИ 39921.52.207, ПИ 39921.52.202,актуван с акт за частна общинска собственост № 923 от 28.02.2011 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 185, том 12, рег. № 4187 от 02.03.2011 г.
35. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.140 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,967 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.129; ПИ 39921.52.141; ПИ 39921.52.196; ПИ 39921.52.139, актуван с акт за частна общинска собственост № 924 от 28.02.2011 г.,вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 184, том 12, рег. № 4186 от 02.03.2011 г.
36. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.158 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,801 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.157; ПИ 39921.52.198; ПИ 39921.52.159; ПИ 39921.52.150, ПИ 39921.52.155; ПИ 39921.52.156, актуван с акт за частна общинска собственост № 813 от 09.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 136, том 7, рег. № 2440 от 11.02.2011 г.
37. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.163 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,450 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.151; ПИ 39921.52.164; ПИ 39921.52.198; ПИ 39921.52.162, актуван с акт за частна общинска собственост № 811 от 09.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 140, том 7, рег. № 2444 от 11.02.2011 г.
38. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.172 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,897 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.171; ПИ 39921.52.197; ПИ 39921.52.173; ПИ 39921.52.231, актуван с акт за частна общинска собственост № 810 от 09.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 139, том 7, рег. № 2443 от 11.02.2011 г.
39. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.183 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,982 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.194; ПИ 39921.52.184; ПИ 39921.52.190; ПИ 39921.52.182; ПИ 39921.52.181; ПИ 39921.52.178 актуван с акт за частна общинска собственост № 808 от 09.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 133, том 7, рег. № 2437 от 11.02.2011 г.
40. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.189 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,673 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.194; ПИ 39921.52.168; ПИ 39921.52.192; ПИ 39921.52.197; актуван с акт за частна общинска собственост № 926 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 182, том 12, рег. № 4184 от 02.03.2011 г.
41. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.204 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 3,617 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.196; ПИ 39921.4.690; ПИ 39921.52.197; ПИ 39921.52.203, актуван с акт за частна общинска собственост № 1052 от 11.04.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 165, том 23, рег. № 7890 от 12.04.2011 г.
42. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.227 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,173 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.193; ПИ 39921.52.244; ПИ 39921.52.194; актуван с акт за частна общинска собственост № 925 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 183, том 12, рег. № 4185 от 02.03.2011 г.
43. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.231 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,090 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.173; ПИ 39921.52.172; ПИ 39921.52.170; ПИ 39921.52.174, актуван с акт за частна общинска собственост № 933 от 01.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 77, том 14, рег. № 4731 от 11.03.2011 г.
44. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.233 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,081 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.237; ПИ 39921.52.32; ПИ 39921.52.232; ПИ 39921.52.194, актуван с акт за частна общинска собственост № 931 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 166, том 12, рег. № 4178 от 02.03.2011 г.
45. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.240 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,900 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”, при съседи: ПИ 39921.52.243; ПИ 39921.52.75; ПИ 39921.52.78; ПИ 39921.52.76, ПИ 39921.52.194; ПИ 39921.52.74; ПИ 39921.52.70; ПИ 39921.52.242, актуван с акт за частна общинска собственост № 930 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 181, том 12, рег. № 4183 от 02.03.2011 г.
46. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.52.241 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,351 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Сух дол”,при съседи: ПИ 39921.52.66; ПИ 39921.52.77; ПИ 39921.52.194; ПИ 39921.52.68, актуван с акт за частна общинска собственост № 929 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 165, том 12, рег. № 4167 от 02.03.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 255прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и промяна на Решение № 211, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:

Председател: Величка Беличева – Бучова – Секретар на Община Кричим;

Съпредседател: Ерол Халимов – Зам. Началник при РУП – гр. Стамболийски;

Секретар: Даниел Янакиев – юрисконсулт при Община Кричим

Членове:

  1. д-р Антоан Димитров – общински съветник;
  2. д-р Пантелей Тодоров – общински съветник;
  3. инж. Сабри Чолаков – общински съветник;
  4. Антон Тарашев – полицейски инспектор при РУП – Стамболийски, обслужващ район Кричим;
  5. Димитър Пейков - мл. полицейски инспектор при РУП – Стамболийски;
  6. Фатма Калканова – ръководител ЦОП;
  7. Павлина Кофова – социален работник към отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Стамболийски;
  8. Любица Рупчева – инспектор ДПС при РУП – гр. Стамболийски.

Р Е Ш Е Н И Е № 256прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва:

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.271 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 5, 678 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Гергевец”, при съседи: 39921.10.267; ПИ 39921.10.607; ПИ 39921.10.605; ПИ 39921.10.609 и ПИ 39921.10.608, актуван с акт за частна общинска собственост № 1132 от 17.07.2014 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Пловдив под номер 110, том 56, рег. № 19893 от 23.07.2014 г.

1.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 1. имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 1 136 /хиляда сто тридесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх № ФБ-03-03-282/23.09.2014 г. – 150,20 лв. /сто и петдесет лева и двадесет стотинки/.

1.2. Определя депозит за участие в размер на 114,00 лв. /сто и четиринадесет/ лева.

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.35.74 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,472 дка, при съседи: ПИ 39921.35.72; ПИ 39921.35.71; ПИ 39921.35.75; ПИ 39921.35.91; ПИ 39921.35.73, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Бем Бала”, актуван с акт за частна общинска собственост № 415 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 83, том 14, рег. № 5722 от 23.03.2010 г.

2.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 2. имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 236 /двеста тридесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с  изх № ФБ-03-03-284/23.09.2014 г. – 70,00 лв. /седемдесет/ лева.

 

2.3. Определя депозит за участие в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири/ лева.

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.71 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.78.113; ПИ 39921.78.11; ПИ 39921.78.10; ПИ 39921.78.13, актуван с акт за частна общинска собственост № 915 от 28.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 172, том 12, рег. № 4174 от 02.03.2011 г.

3.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 3 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 405 /четиристотин и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.     

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-281/23.09.2014 г. – 18,60  лв. /осемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

 

3.2. Определя депозит за участие в размер на 41,00 лв. /четиридесет и един/ лева.

 

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.64.72 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,904 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при съседи: ПИ 39921.64.14; ПИ 39921.64.13; ПИ 39921.64.27; ПИ 39921.64.57; ПИ 39921.64.28, актуван с акт за частна общинска собственост № 362 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 8, том 5, рег. № 1885 от 04.02.2010 г.

4.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 4 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 452 /четиристотин петдесет и два/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-290/26.09.2014 г. – 134,10  лв. /сто тридесет и четири лева и десет стотинки/.

 

4.2. Определя депозит за участие в размер на 46,00 лв. /четиридесет и шест/ лева.

 

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.78.124 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,899 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Чаирлъка”, при съседи: ПИ 39921.78.76; ПИ 39921.78.97; ПИ 39921.78.115; ПИ 39921.78.779; ПИ 39921.78.95, актуван с акт за частна общинска собственост № 404 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 73, том 14, рег. № 5704 от 23.03.2010 г.

5.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 5 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-291/26.09.2014 г. – 104,40  лв. /сто и четири лева и четиридесет стотинки/.

        

5.2. Определя депозит за участие в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет/ лева.

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.91.35 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,619 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: 39921.91.36; ПИ 39921.91.58; ПИ 39921.91.55; ПИ 39921.91.39, актуван с акт за частна общинска собственост № 352 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 19, том 5, рег. № 1897 от 04.02.2010 г.

6.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 6 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 310 /триста и десет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.         

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-292/30.09.2014 г. – 91,80  лв. /деветдесет и един лева и осемдесет стотинки/.

6.2. Определя депозит за участие в размер на 31,00 лв. /тридесет и един/ лева.

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.29 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,907 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.116; ПИ 39921.72.122; ПИ 39921.72.1; ПИ 39921.72.127, актуван с акт за частна общинска собственост № 343 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 14, том 3, рег. № 1143 от 26.01.2010 г.

7.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 7 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 635 /шестстотин тридесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-296/01.10.2014 г. – 244,10  лв. /двеста четиридесет и четири лева и десет стотинки/.

 

7.2. Определя депозит за участие в размер на 64,00 лв. /шестдесет и четири/ лева.

8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.128 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 2,065 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.64; ПИ 39921.72.25; ПИ 39921.72.26; 39921.72.27; ПИ 39921.72.23; ПИ 39921.72.34, актуван с акт за частна общинска собственост № 330 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 19, том 3, рег. № 1149 от 26.01.2010 г.

8.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 8 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 1 446 /хиляда четиристотин четиридесет и шест лева/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

         Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-295/01.10.2014 г. – 555,70  лв. /петстотин петдесет и пет лева и седемдесет стотинки/.

 

8.2. Определя депозит за участие в размер на 145,00 лв. /сто четиридесет и пет/ лева.

9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.72.130 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 5,719 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Джевизлика”, при съседи: ПИ 39921.72.129; ПИ 39921.72.32; ПИ 39921.72.827; ПИ 39921.72.34, актуван с акт за частна общинска собственост № 332 от 21.01.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 26, том 3, рег. № 1160 от 26.01.2010 г.

9.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 9 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 4 003 /четири хиляди и три/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-300/01.10.2014 г. – 1539,00  лв. /хиляда петстотин тридесет и девет лева/.

 

9.2. Определя депозит за участие в размер на 401,00 лв. /четиристотин и един/ лева.

 

10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.128 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,834 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.132; ПИ 39921.59.301; ПИ 39921.59.8; ПИ 39921.59.117 и ПИ 39921.59.127, актуван с акт за частна общинска собственост № 411 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 81, том 14, рег. № 5719 от 23.03.2010 г.

10.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 10 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 459 /четиристотин петдесет и девет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

 Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-297/01.10.2014 г. – 123,70  лв. /сто двадесет и три лева и седемдесет стотинки/.

 

10.2. Определя депозит за участие в размер на 46,00 лв. /четиридесет и шест/ лева.

 

11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.4 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,796 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.8; ПИ 39921.59.3; ПИ 39921.59.826; ПИ 39921.59.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 351 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 11, том 5, рег. № 1888 от 04.02.2010 г.

11.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 11 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 988 /деветстотин осемдесет и осем/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-299/01.10.2014 г. – 266,40  лв. /двеста шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

11.2. Определя депозит за участие в размер на 99,00 лв. /деветдесет и девет/ лева.

 

12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.59.122 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,501 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Турски гробища”, при съседи: ПИ 39921.59.132, ПИ 39921.59.826; ПИ 39921.59.123, ПИ 39921.35.840; ПИ 39921.59.126; ПИ 39921.59.121; ПИ 39921.59.111, актуван с акт за частна общинска собственост № 410 от 16.03.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 75, том 14, рег. № 5707 от 23.03.2010 г.

12.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 12 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 276 /двеста седемдесет и шест/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-298/01.10.2014 г. – 80,80  лв. /осемдесет лева и осемдесет стотинки/.

12.2. Определя депозит за участие в размер на 28,00 лв. /двадесет и осем/ лева.

13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.63.79 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,280 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, при съседи: ПИ 39921.63.86; ПИ 39921.63.75; ПИ 39921.63.812, актуван с акт за частна общинска собственост № 348 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 198, том 4, рег. № 1875 от 04.02.2010 г.

13.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 13 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 640 /шестстотин и четиридесет лева/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-294/01.10.2014 г. – 189,90 лв. /сто осемдесет и девет лева и деветдесет  стотинки/.

 

13.2. Определя депозит за участие в размер на 64,00 лв. /шестдесет и четири/ лева.

 

14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.12 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,544 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.86.13; ПИ 39921.86.48; ПИ 39921.86.11; ПИ 39921.86.7; ПИ 39921.86.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 831 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 56, том 9, рег. № 3004 от 18.02.2011 г.

14.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 14 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 272 /двеста седемдесет и два/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-312/09.10.2014 г. – 70,20 лв. /седемдесет лева и двадесет  стотинки/.

 

14.2. Определя депозит за участие в размер на 28,00 лв. /двадесет и осем/ лева.

 

 

15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.86.20 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 2,433 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.86.51; ПИ 39921.86.21; ПИ 39921.86.48; ПИ 39921.86.19; ПИ 39921.86.43, актуван с акт за частна общинска собственост № 832 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 55, том 9, рег. № 3003 от 18.02.2011 г.

15.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 15 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 1 217 /хиляда двеста и седемнадесет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-317/09.10.2014 г. – 313,90 лв. /триста и тринадесет лева и деветдесет  стотинки/.

 

15.2. Определя депозит за участие в размер на 122,00 лв. /сто двадесет и два/ лева.

 

16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.923 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 2,512 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.41; ПИ 39921.80.742; ПИ 39921.87.32; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.84.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 956 от 14.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 9, том 15, рег. № 4959 от 15.03.2011 г.

16.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 16 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 754 /седемстотин петдесет и четири/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-313/09.10.2014 г. – 22,60 лв. /двадесет и два лева и шестдесет стотинки/.

 

16.2. Определя депозит за участие в размер на 76,00 лв. /седемдесет и шест/ лева.

 

17. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.920 по КК на град Кричим,  одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: изоставена орна земя и площ: 2,722 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.39; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.87.35; ПИ 39921.87.36; ПИ 39921.87.37; ПИ 39921.87.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 957 от 14.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 24, том 15, рег. № 4975 от 15.03.2011 г.

17.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 17 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 1 225 /хиляда двеста двадесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-311/09.10.2014 г. - 24,50 лв. /двадесет и четири лева петдесет стотинки/.

17.2. Определя депозит за участие в размер на 123,00 лв. /сто двадесет и три/ лева.

18. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.19 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,162 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.20; ПИ 39921.87.18; ПИ 39921.87.48; ПИ 39921.84.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 879 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 6, том 11, рег. № 3569 от 24.02.2011 г.

18.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 18 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 581 /петстотин осемдесет и един/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-316/09.10.2014 г. – 149,90 лв. /сто четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки/.

18.2. Определя депозит за участие в размер на 59,00 лв. /петдесет и девет/ лева.

19. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.30 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,012 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.33; ПИ 39921.87.31; ПИ 39921.80.742; ПИ 39921.87.47, ПИ 39921.87.42, актуван с акт за частна общинска собственост № 877 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 4, том 11, рег. № 3567 от 24.02.2011 г.

19.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 19 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-315/09.10.2014 г. – 9,10 лв. /девет  лева и десет стотинки/.

19.2. Определя депозит за участие в размер на 46,00 лв. /четиридесет и шест/ лева.

20. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.87.41 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,642 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, при съседи: ПИ 39921.87.923; ПИ 39921.87.921; ПИ 39921.87.40; ПИ 39921.87.46, ПИ 39921.84.109, актуван с акт за частна общинска собственост № 875 от 21.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 133, том 10, рег. № 3431 от 23.02.2011 г.

20.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 20 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 289 /двеста осемдесет и девет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

        

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-314/09.10.2014 г. – 5,80  лв. /пет  лева и осемдесет стотинки/.

20.2. Определя депозит за участие в размер на 29,00 лв. /двадесет и девет/ лева.

21. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.57.437 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,260 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Динката”, при съседи: ПИ 39921.502.2; ПИ 39921.502.45; ПИ 39921.57.28; ПИ 39921.57.438, актуван с акт за частна общинска собственост № 722 от 21.01.2011 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 165, том 2, рег. № 858 от 25.01.2011 г.

21.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 21 имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

         Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-318/13.10.2014 г. – 41,90  лв. /четиридесет и един лева и деветдесет стотинки/.

 

21.2. Определя депозит за участие в размер на 26,00 лв. /двадесет и шест/ лева.

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на описаните имоти, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за продажба на имотите, предмет на процедурата.


Р Е Ш Е Н И Е № 257прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на ПУП - ПРЗ на общински имот – публична общинска собственост ПИ с идентификатор 39921.501.683 по КК и КР на гр. Кричим, находящ се в гр.Кричим, ул. „Антонивановци”, с площ 2 446кв.м. за обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с проектни идентификатори 39921.501.717 – УПИ ХV-501.717 – за стопанска и търговска дейност, с площ 1517кв.м. и 39921.501.718 – за водностопанско и хидромелиоративно съоръжение, с площ от 929кв.м.   

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията

            Общински съвет при община Кричим:

1.Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на общински имот – публична общинска собственост с идентификатор 39921.501.683 по КК и КР на гр. Кричим, находящ се в гр.Кричим, ул. „Антонивановци”, актуван с АОС № 1125 от 26.06.2014г., вписан в службата под вх.№17262, акт №18, т.49 на 27.06.2014г., целият с площ 2446кв.м. за обособяване на два самостоятелни поземлени имота с проектни идентификатори 39921.501.717 – УПИ ХV-501.717 – за стопанска и търговска дейност, с площ 1517кв.м. и 39921.501.718 – за водностопанско и хидромелиоративно съоръжение, с площ от 929кв.м., съгласно скица – предложение /приложение 1/.

2.Възлага на Кмета на общината да извърши процедура по реда на глава VІІ, раздел ІV от ЗУТ.


Р Е Ш Е Н И Е № 258прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване подписването на Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, като активи публична държавна собственост и публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, между държавата и Община Кричим, намиращи се на обособената територия на „ВиК” Пловдив ЕООД.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на §9, ал. 4 и ал. 5 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. и след проведеното поименно гласуване,

 Общински съвет при община Кричим:

1.                Съгласува Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, като активи публична държавна собственост и публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, между Министерство на регионалното развитие и Община Кричим, намиращи се на обособената територия на „ВиК” Пловдив ЕООД, в частта публична общинска собственост, актуална към 31.12.2013 г.

2.                Възлага на Кмета на Община Кричим и Председателя на Общински съвет при община Кричим да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с подписване на протокола, неразделна част от настоящото решение.

Приложение към решение № 258 - 30.10.2014 год./ Протокол >>


Р Е Ш Е Н И Е № 259 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от самостоятелен обект, частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост № 420 от 24.03.2010 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 80 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № 420 от 24.03.2010 г., заедно и разпределени, както следва:

            1. Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи  (фоайе, стълбище и WC), с обща площ за първия етаж от 67.78 кв. м или обща площ за първия етаж 169.78 кв. м.

2. Втори етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ 173.67 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67.78 кв. м или обща площ за втория етаж 241.45 кв. м.

  

ІІ. Определя специфични условия на конкурса:

            1. Обектасе отдава под наем в съществуващия вид, като всички дейности свързани с  преустройството за производствена дейност в т.ч. услуги ще бъдат извършени от и за сметка на наемателя по одобрен от Общината проект. Всички извършени ремонтни и благоустройствени дейности, след изтичане срока на договора остават в собственост на община Кричим.

            2. Да се осигурят не по-малко от 6 /шест/ работни места към момента на сключване на договора за наем, а до края на наемния период да се увеличат до не по-малко от 10 /десет/.

            3. Да не се променя предназначението на обекта през целия срок на наемния договор, като неизпълнението на това задължение да бъде самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Община Кричим.

ІІІ. Други условия: Определеният въз основа на резултатите от публично оповестения конкурс наемател внася в община Кричим гаранция за изпълнение на договора в размер на две наемни вноски.

ІV. Определя начална конкурсна цена за месечен наем, съгласно Тарифата за определяне на началния размер  на наемите и таксите за кв. м при предоставяне за ползване на обекти, части от обекти и терени – общинска собственост, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет – Кричим, както следва:

1.      Първи и втори етаж ведно в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) без ДДС.

2.      Определя депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), представляващо 10 на сто от първоначално определената наемна цена.

V. Определя срок на договора за отдаване под наем –  10 /десет/ години.

VІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за наем със спечелилия/ кандидат.       


Р Е Ш Е Н И Е № 260 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно удължаване срока на договор за наем № 258 от 10.11.2009 г. между община Кричим и ET „...”, приобретател на ЕТ „....”

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1. Дава съгласие за продължаване срока на договор № 258 от 10.11.2009 г., сключен между община Кричим и ET „...”, приобретател на ЕТ „....”, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „....” № ..., ЕИК ..., за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост с идентификатор 39921.502.406.4 по кадастралната карта на гр.Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София , представляващ едноетажна масивна сграда – гараж, с площ 27 кв.м., находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25, актуван с АОС № 36/25.02.1999 г., за срок до 10 /десет/  години, считано от датата на подписване на договора за наем, а именно от 10.11.2009 година.

2. Упълномощава Кмета на община Кричим да сключи анекс към договор № 258 от 10.11.2009 г. за удължаване на срока за ползване под наем с наемателя, съгласно т.1 от настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 261 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за трето тримесечие на 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за третото тримесечие на 2014 год. в размер на 208.78 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 262 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Предложение от Йордан Николов Недев – Председател на ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС, относно становище на ПКЕМСОРЗ във връзка с постъпило Заявление с вх. № РД-01—149/16.09.2014 год. от А. С. Д. за продължаване на лечението и закупуване на лекарства и медикаменти.

Вносител: Йордан Николов Недев – Председател на ПКЕМСОРЗ към ОбС

Докладва: Йордан Николов Недев – Председател на ПКЕМСОРЗ към ОбС

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø           А. С. Д. ЕГН - ....., с постоянен адрес: гр. К., ул. „....” № ... - еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева за закупуване на лекарства и медикаменти.

Ø            Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 263 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Предложение от Йордан Николов Недев – Председател на ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС във връзка с постъпило писмо с вх. № РД-01-159/02.10.2014 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно постъпило заявление с вх. № 13-00-532/16.09.2014 год. от Х. С. Т. и Е. С. Т., жители на гр. К..., ул. „....” № ... за отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства и медикаменти.

Вносител: Йордан Николов Недев – Председател на ПКЕМСОРЗ към ОбС

Докладва: Йордан Николов Недев – Председател на ПКЕМСОРЗ към ОбС

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø           Х. С. Т. с ЕГН – ... и Е. С. Т. с ЕГН - ..., с постоянен адрес: гр. К., ул. „....” № ... - еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева за закупуване на лекарства и медикаменти.

Ø            Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 264 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27
ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности, относно постъпило заявление с вх. № РД-01-175/29.10.2014 г. от Л. Д. И., жител на гр. К., бул. „...” №....   за отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства и медикаменти.

Докладва: д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø      Л. Д. И. с ЕГН – ....., с постоянен адрес: гр. К., обл. П., бул. „....” №.... - еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева за закупуване на лекарства и медикаменти.

Ø      Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 265 прието на 30. 10. 2014 година по Протокол №27

ОТНОСНО:  Предложение с вх. № РД-01-176/30.10.2014 год. от Обществен съвет за насърчаване участието на гражданите на гр. Кричим в обществено-икономическия, културен и социален живот на града.

Вносител: Обществен съвет за насърчаване участието на гражданите на гр. Кричим в обществено-икономическия, културен и социален живот на града.

Докладва: Никола Тодоров Андреев - Зам.председател на Обществен съвет за насърчаване участието на гражданите на гр. Кричим в обществено-икономическия, културен и социален живот на града.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 47, т. 4 от Наредбата за символиката на Община Кричим и предвид изложените в Предложението от Обществен съвет за насърчаване участието на гражданите на гр. Кричим в обществено-икономическия, културен и социален живот на града с вх. № РД-01-176/30.10.2014 год. фактически основания, Общински съвет при община Кричим

Р Е Ш И :

УДОСТОЯВА

 АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ – Кмет на Община Кричим

 със званието

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД КРИЧИМ”.


Р Е Ш Е Н И Е № 266прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно Писмо с изх. № АК-01-243#2 от 13 ноември 2014 год. на Областния управител на област Пловдив за връщане за ново обсъждане и преразглеждане на Решение № 257, взето с протокол № 27 от 30.10.2014 г. на Общински съвет при община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № АК-01-243#2/13.11.2014 г. на Областния управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и привеждане в съответствие със законовите изисквания на Решение № 257, взето с протокол № 27 от 30.10.2014 г. на ОбС – Кричим и като взе пред вид изложените в писмото правни аргументи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

ОТМЕНЯ свое Решение № 257, взето с протокол № 27 от 30.10.2014 г. на Общински съвет при община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 267прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28

ОТНОСНО: Предложение от Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим

Докладва: Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, както следва:  

 

§ 1.В Приложение № 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от община Кричим,  се създава нова т. 32,  както следва:

 

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

32. Служебен абонамент за платено паркиране /1 бр. за месец/

Зона А - 15 лв.

Зона I - 12 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 268прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г., както следва:

 

            1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква Б. „От разпореждане с имоти общинска собственост” се актуализира:

 

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лева
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост

Било:  230 117

Става: 235 809

  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

Било:  258 117

Става: 263 809

  Всичко проходи

  Било: 417 832

Става: 423 524

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия: 

буква Б. „Имоти, които община Кричимима намерение да продаде” се допълва:

по ред

Описание на имота

45. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.279 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,544 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Гергевец”, при съседи: 39921.10.478 и ПИ 39921.10.613, актуван с акт за частна общинска собственост № 1166 от 06.10.2014 г., вписан в Служба по вписвания – гр.Пловдив под номер 176, том 79, рег. № 28015 от 07.10.2014 г.
46. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.60.135 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,790 дка, при съседи: ПИ 39921.60.154; ПИ 39921.60.140; ПИ 39921.60.155; ПИ 39921.60.105, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, актуван с акт за частна общинска собственост № 365 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 14, том 5, рег. № 1891 от 04.02.2010 г.
47. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.83.27 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,453 дка, при съседи: ПИ 39921.83.32; ПИ 39921.83.47; ПИ 39921.83.40; ПИ 39921.83.34; ПИ 39921.83.49, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, актуван с акт за частна общинска собственост № 628 от 13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 185, том 79, рег. № 29681 от 17.02.2010 г.
48. Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39921.502.387 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 256 (двеста петдесет и шест) кв.м., (УПИ ІV от кв. 118а по Регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635 от 02.06.1987 г.) при съседи, поземлени имоти с идентификатори: ПИ 39921.502.388, ПИ 39921.39921.502.386, ПИ 39921.502.298, ПИ 39921.502.393, актуван с акт за частна общинска собственост № 1165 от 02.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията под № 159, том 78, рег. № 27686 от 03.10.2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 269прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

І. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим, както следва:

 

1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.10.279 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № 18-2797 от 17.03.2014 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 0,544 дка, находящ се в землището на град Кричим, местност „Гергевец”, при съседи: 39921.10.478 и ПИ 39921.10.613, актуван с акт за частна общинска собственост № 1166 от 06.10.2014 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Пловдив под номер 176, том 79, рег. № 28015 от 07.10.2014 г.

1.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 1. имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 218 /двеста и осемнадесет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх № ФБ-03-03-353/07.11.2014 г. – 14,40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/.

1.2. Определя депозит за участие в размер на 22,00 лв. /двадесет и два/ лева без ДДС.

 

 

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.60.135 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива и площ: 1,790 дка, при съседи: ПИ 39921.60.154; ПИ 39921.60.140; ПИ 39921.60.155; ПИ 39921.60.105, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Герена”, актуван с акт за частна общинска собственост № 365 от 01.02.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 14, том 5, рег. № 1891 от 04.02.2010 г.

2.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 2. имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 895 /осемстотин деветдесет и пет/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с  изх. № ФБ-03-03-356/10.11.2014 г. – 230,90 лв. /двеста и тридесет лева и деветдесет стотинки/.

2.2. Определя депозит за участие в размер на 90,00 лв. /деветдесет/ лева без ДДС.

 

 

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.83.27 по КК на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: овощна градина и площ: 0,453 дка, при съседи: ПИ 39921.83.32; ПИ 39921.83.47; ПИ 39921.83.40; ПИ 39921.83.34; ПИ 39921.83.49, находящ се в землището на град Кричим, местност: „Адалъка”, актуван с акт за частна общинска собственост № 628 от 13.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, под номер 185, том 79, рег. № 29681 от 17.12.2010 г.

3.1. Одобрява пазарната оценка за описания в т. 3. имот, изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД - гр. Пазарджик, която е в размер на 227 /двеста двадесет и седем/ лева, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

            Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с  изх. № ФБ-03-03-354/10.11.2014 г. – 106,00 лв. /сто и шест лева/.

3.2. Определя депозит за участие в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет/ лева без ДДС.

 

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на описаните имоти, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за продажба на имотите, предмет на процедурата.


Р Е Ш Е Н И Е № 270прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор № 39921.502.387 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот № 39921.502.387 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 256 (двеста петдесет и шест) кв.м., (УПИ ІV от кв. 118а по Регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635 от 02.06.1987 г.) при съседи, поземлени имоти с идентификатори: ПИ 39921.502.388, ПИ 39921.502.386, ПИ 39921.502.298, ПИ 39921.502.393, актуван с акт за частна общинска собственост № 1165 от 02.10.2014г., вписан в Служба по вписванията под № 159, том 78, рег. № 27686 от 03.10.2014г.

 

            2. Одобрява пазарната оценка на описания в т. 1 имот, представена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, която е в размер на 4 352 /четири хиляди триста петдесет и два/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

 

            Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-375/26.11.2014 г. – 979,90 лв. /деветстотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/.

 

            3. Определя депозит за участие в размер на 436,00 /четиристотин тридесет и шест/ лева без ДДС.

 

Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описания имот, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договор за продажба на имота, предмет на процедурата.Р Е Ш Е Н И Е № 271прието на 27. 11. 2014 година по Протокол №28
ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности Общински съвет при Община Кричим, относно становище на ПКСД във връзка с постъпила молба с вх. № РД-01-185/17.11.2014 год. от М. С. М., жител на град К. за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение

Вносител: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим

Докладва: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

 

·        М. С. М., ЕГН – ... с постоянен адрес гр. К., ул. „....” № ... - еднократна финансова помощ в размер на  200 /двеста/ лева за лечение.

·        Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация от бюджета на община Кричим за 2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 272прието на 19. 12. 2014 година по Протокол №29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим, чл. 126 и чл. 129, ал. 2  от Закона за публичните финанси и във връзка с т. 17 от решение на ОбС № 207 взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 годинаи след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим приема частична актуализация на бюджета за 2014 година, както следва:

 

1. Актуализира списък капиталови разходи:

 

   Основен ремонт ул. „Дружба”                                                                         8 120-

   Основен ремонт ул. „Дружба”/резерв – 1 985 лв/                                        1 985-

 

   Основен ремонт ул „Одеса”                                                                           17 095-

   Основен ремонт ул. „Витоша”                                                                       27 200

                                                      

                                                                     

2. Предоставя безлихвен заем от временно свободни средства от бюджета на община Кричим за изплащане на начислените възнаграждения и осигуровки на личните асистенти по проект BG 051PO001-5-209 „Алтернативи” за м. ноември и м. декември 2014 година в размер на 15650 лв.

         Средствата да бъдат възстановени по бюджета на общината след верификация на искането за окончателно плащане и превод на сумата от ОП РЧР

 

 

3. Удължава срока на предоставения  безлихвен заем от временно свободни средства от бюджета на община Кричим за финансиране на окончателно плащане по проект № 13-11-4/11.10.2013 „Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим” в размер на 54 531 лв.

         Средствата да бъдат възстановени по бюджета на общината след верификация на искането за окончателно плащане и превод на сумата от ОПАК.


Р Е Ш Е Н И Е № 273прието на 19. 12. 2014 година по Протокол №29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2015 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по социални дейности; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет при община Кричим приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2015 г.

Приложение № 1 >>                    Приложение № 2 >>                     Приложение № 3 >>

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ – 2015г >>


Р Е Ш Е Н И Е № 274прието на 19. 12. 2014 година по Протокол №29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба между Община Кричим и физически лица, за поземлен имот с идентификатор 39921.505.26, УПИ ІV-505.48, с начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, с обща площ 3 905 кв.м.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване‚ управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим:

 

1. Разрешава прекратяване на съсобственост чрез извършването на доброволна делба на съсобствен между Община Кричим и Ангел Костадинов Анев имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 39921.505.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със заповед №РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица №3007/30.01.2014г. на СГКК – Пловдив от 3 905 кв.м., а по действащия регулационен план на гр. Кричим, одобрен със Заповед №РД 15-00-157/05.06.2014г. на Кмета на Община Кричим съставлява УПИ ІV-505.48, производствена и складова дейност, съответстващ на Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.48, проектна площ: 1366 кв.м.; съседи: 39921.505.49, 39921.505.42, 39921.505.30, 39921.505.27, 39921.505.47; УПИ VІ-505.49, производствена и складова дейност, съответстващ на Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.49, проектна площ: 1500 кв.м.; съседи: 39921.505.50, 39921.505.43, 39921.505.42, 39921.505.48, 39921.505.47; УПИ VІІІ-505.51, за зеленина, съответстващ на Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.51, проектна площ: 413кв.м.; съседи: 39921.7.129, 39921.7.124, 39921.7.130, 39921.505.43, 39921.505.50, 39921.505.47 и нова улица с кадастрален идентификатор 39921.505.50, съответстваща на Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.50, проектна площ: 655кв.м.; съседи: 39921.505.51, 39921.505.43, 39921.505.49, 39921.505.47.

2. Община Кричим получава в дял и става изключителен собственик на следните имоти:

·        Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.51, проектна площ: 413 кв.м.; съседи: 39921.7.129, 39921.7.124, 39921.7.130, 39921.505.43, 39921.505.50, 39921.505.47, съответстващ на УПИ VІІІ-505.51, за зеленина;  

·        Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.50, проектна площ: 655 кв.м.; съседи: 39921.505.51, 39921.505.43, 39921.505.49, 39921.505.47, съответстващ на нова улица с кадастрален идентификатор 39921.505.50;

·        Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.48, проектна площ: 1366 кв.м.; съседи: 39921.505.49, 39921.505.42, 39921.505.30, 39921.505.27, 39921.505.47, съответстващ на УПИ ІV-505.48, производствена и складова дейност.

3. Ангел Костадинов Анев получава в дял и става изключителен собственик на следният имот:

·        Поземлен имот с проектен идентификатор 39921.505.49, проектна площ: 1500 кв.м.; съседи: 39921.505.50, 39921.505.43, 39921.505.42, 39921.505.48, 39921.505.47, съответстващ на УПИ VІ-505.49, производствена и складова дейност.

4. Данъчната оценка на целият имот, предмет на делбата е 14 608,60лв. /четиринадесет хиляди шестстотин и осем лева и шестдесет стотинки/, като данъчната оценка на 2 405/3 905 ид.ч., собственост на Община Кричим, е 8 997,10 лв., а данъчната оценка на 1 500/3 905 ид.ч., собственост на Ангел Костадинов Анев, е 5 611,50лв. 

5. Съсобствениците не си дължат суми за уравняване на дяловете, тъй като в дял на съделителите се поставят имоти, които не превишават дела им в съсобствеността.

            6. След влизане в сила на решението Кметът на Общината да издаде заповед за доброволната делба, която да се връчи на Ангел Костадинов Анев. 

7.  След влизане в сила на заповедта по предходната точка, Кмета на Общината да сключи договор за доброволна делба, който се вписва от Агенцията по вписванията – Съдия по вписванията към Районен съд Пловдив.


Р Е Ш Е Н И Е № 275прието на 19. 12. 2014 година по Протокол №29

ОТНОСНО: Предложение от Божидар Стефанов Попов – общински съветник, относно водоподаване за напояване от главния напоителен канал с гофрирани полиетиленови тръби изграден на бул. „Кирил и Методий” гр. Кричим, към канална мрежа, която захранва дворните пространства.

Вносител: Божидар Стефанов Попов – общински съветник

Докладва: Божидар Стефанов Попов – общински съветник

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим не приема предложение с вх. № РД-01-205/10.12.2014 год. от Божидар Стефанов Попов – общински съветник при Община Кричим, относно водоподаване за напояване от главния напоителен канал с гофрирани полиетиленови  тръби изградени на бул. „Кирил и Методий” гр. Кричим, към канална мрежа, която захранва дворните пространства, тъй като не отговаря на разпоредбите на чл. 103, ал. 1 и чл. 133, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 276прието на 19. 12. 2014 година по Протокол №29

ОТНОСНО: Заявление с вх. № РД-01-194/25.11.2014 год. от родители на децата от подготвителни групи – 5 годишни  в ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ „Ралица” град Кричим, относно преразглеждане на Решение № 214, взето с Протокол № 30 от 29.06.2010 год. на ОбС-Кричим

Вносител: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС - Кричим

Докладва: Йордан Недев – Председател на ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС - Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим потвърждава свое Решение № 214, взето с Протокол № 30 от 29.06.2010 год. на Общински съвет – Кричим.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.