Решения от № 208 до № 249 приети от 13.02.2014г. до 21.08.2014г. по Протоколи от № 22 до № 26

Р Е Ш Е Н И Е № 208 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно предоставяне на имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване и управление на юридически лица на бюджетна издръжка.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустройване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 41б, ал. 7 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

 

І. Предоставя за безвъзмездно ползване и управление недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: 

 

1. На ОДЗ „Ралица” - УПИ VIІІ-детски ясли-332, кв.114 по регулационния план на гр. Кричим, идентичен с ПИ № ... по кадастралния план на гр. Кричим, актуван с акт за публична общинска собственост № 34 / 25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 83 на 26.01.2005 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 8А, състоящ се от дворно място – 5 600 кв.м., сграда масивна на два етажа – 1 400 кв.м.;

 

2. На ОДЗ „Незабравка” - УПИ Х-детска градина, кв. 62 по регулационния план на гр. Кричим, идентичен с ПИ № ... по кадастралния план на гр. Кричим, актуван с акт за публична общинска собственост № 33 / 25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 76 на 26.01.2006 г., находящ се в гр. Кричим, бул. „Александър Стамболийски” № 63, състоящ се от дворно място –  6 420 кв.м., сграда масивна на два етажа – 700 кв. м.;

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящето решение.

Приложение:

            1. Акт за публична общинска собственост № 34/25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 83 на 26.01.2005 г.;

            2. Акт за публична общинска собственост № 33/25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 76 на 26.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 209 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост, представляващи оборудване и апаратура за медицински кабинети.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустройване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 32 – чл. 35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим: 

 

1. Създава Приложение № 1 „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура/ на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“, представляващо допълнение към „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост, утвърдена с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет - Кричим;

 

2. Упълномощава Кмета на община Кричим, при спазване на изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кричим да предприеме всички последващи действия за отдаването под наем на движими вещи – частна общинска собственост при начални наемни цени, съгласно Приложение № 1 Тарифа за определяне на началния размер на месечния  наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура/ на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“

 

Приложение:

            1. Експертна оценка от  инж. Иван Тодоров - сертифициран оценител на машини и съоръжения, съгласно сертификат рег.№ 300100258/14.12.2009 г. издаден от Камарата на независимите оценители в България за определяне на наемните цени на оборудване и апаратура за лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – гр.Кричим”, бул. „Тракия” № 25, ПИ ... по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

2. Приложение № 1 „Тарифа за определяне на началния размер на месечния  наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура/ на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“, представляващо допълнение към „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост, утвърдена с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет - Кричим;


Р Е Ш Е Н И Е № 210 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по устройство на територията, благоустройване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 79 от АПК, както и в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от ПМС № 92/2011 г., обн. в ДВ, бр. 31/2011 г., Общински съвет при Община Кричим,

Р Е Ш И:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим, както следва:  

§1. Изменя чл. 1, ал. 1, както следва:

„(1) Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община Кричим, наричан за краткост „съвета“ е координиращ и консултативен орган, който подпомага Общината за осъществяване и реализация на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.), както и международни споразумения относно малцинствата, по които Република България е поела ангажименти.“

§2. Изменя чл. 2, ал. 3, както следва:

„(3) Разработва и предлага на Общински съвет при Община Кричим конкретни мерки за решаване на етническите и интеграционни проблеми и запазване толерантността и разбирателството между българските граждани от различен етнически произход на територията на Община Кричим.“

§2. Изменя и допълва чл. 10, както следва:

„Чл. 10 Секретарят подпомага дейността на Общинския съвет по ЕИВ в информационно, аналитично, административно и техническо отношение като:

1.         Организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2.         Изготвя протоколите от заседанията на съвета;

3.         Води отчетност за становищата и решенията на съвета;

4.         Организира и координира изпълнението на решенията на съвета и необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;

5.         Подпомага председателя на съвета в неговата работа;

6.         Съхранява документацията на съвета;

7.         Организира работата на звената и работните групи, създадени към съвета.“

§3. Изменя чл. 12, както следва:

чл. 12. Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община Кричим координира дейността си с Областния съвет и с НССЕИВ и изготвя едногодишни отчети за своята дейност, които се предоставят на ОССЕИВ – Пловдив.“

 §4. Създава чл. 13, както следва:

„чл. 13. Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община Кричим поддържа и актуализира информация за местни институции и обществени организации, работещи по етническите и интеграционни въпроси и периодично подава информация на Областния съвет и на НССЕИВ съгласно чл. 15, ал. 4 от Правилника на НССЕИВ.“

§5. Създава чл. 14, както следва:

„чл. 14. (1) Всяка година, в срок до 30 януари, Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община Кричим изготвя и приема на Общински съвет мониторингов доклад за изпълнението на плана за действие на Община Кричим към областната стратегия за интегриране на ромите.

(2) Приетият пред Общинския съвет мониторингов доклад за изпълнението на плана за действие на общината в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите се изпраща до областния управител в срок до 01 февруари.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §1. Изпълнението на Правилника се възлага на зам. кмета по етнически и демографски въпроси при община Кричим и председател на ОССЕИВ.

            §2. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим е приет с Решение № 210, взето с протокол № 22 от 13.02.2014  година на Общински съвет Кричим и влиза в сила след публикуването му по общоприетия ред.


Р Е Ш Е Н И Е № 211 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и промяна на Решение № 45, взето с Протокол № 4 от 17.02.2012 год. на ОбС-Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по социални дейности; ПК по устройство на територията, благоустройване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:

Председател: Величка Беличева – Бучова – Секретар на Община Кричим

Съпредседател: Ерол Халимов – Зам. Началник при РУП –  гр. Стамболийски;

Секретар: Даниел Янакиев – юрисконсулт при Община Кричим

Членове:

1.     Д-р Антоан Димитров – общински съветник;

2.    Д-р Пантелей Тодоров - общински съветник;

3.    инж. Сабри Чолаков - общински съветник;

4.    Антон Тарашев – полицейски инспектор при РУП – Стамболийски, обслужващ район Кричим;

5.    Димитър Пейков – мл. полицейски инспектор при РУП – Стамболийски;

6.     Фатма Калканова – ръководител ЦОП;

7.     Анастасия Стоянова - гл. социален работник към отдел „Закрила на детето” при ДСП – Стамболийски;

8.    Любица Рупчева – инспектор ДПС  при РУП - гр. Стамболийски.


Р Е Ш Е Н И Е № 212 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на финансови средства от бюджета на община Кричим в размер на 7 494,29 (седем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 29 стотинки) лева за търсене по съдебен ред на нанесени щети на община Кричим от „БИЛДЕКС КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК ...., гр. П., р-н Ц., ул. И. Р.” № .., в размер на 87 357,24 лв. /сто осемдесет и седем хиляди триста петдесет и седем лева и 24 стотинки/

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 Възлага на Кмета на община Кричим да предяви съдебен иск срещу „БИЛДЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК ..., гр. П., р-н Ц., ул. „И. Р.“ № .., за сумата 187 357,24 лв. /сто осемдесет и седем хиляди триста петдесет и седем лева и 24 стотинки/ - нанесени щети на община Кричим при изпълнението на договор № 251 между община Кричим и „БИЛДЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД за предоставяне на консултантски услуги и съдействие при „.....изготвяне на формуляра за кандидатстване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с проектно предложение „Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на Начално училище „Кирил и Методий", Начално училище „Васил Левски" и  Общинско детско заведение „Ралица", гр. Кричим" по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013“, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.1.„Дребномащабни местни инвестиции", схема  BG 161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини“, като за целта заплати държавна такса в размер на 4 (четири) % от стойността на търсената сума, съгласно чл. 1 от Тарифата за държавните такси, възлизаща на 7 494,29 лв. (седем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 29 стотинки).


Р Е Ш Е Н И Е № 213 прието на 13. 03. 2014 година по Протокол №23

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-43#1 от 25 февруари 2014 год. на Областния управител на област Пловдив за преразглеждане на Решение № 205/13.02.2014 год. на Общински съвет при община Кричим, във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА в частта му по & 8.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх. № АК-01-43#1/25.02.2014 г. на Областния управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и привеждане в съответствие със законовите изисквания на Решение № 205, взето с протокол № 22 от 13.02.2014 г. на ОбС – Кричим в частта му по & 8, и като взе пред вид изложените в писмото правни аргументи, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
ОТМЕНЯ & 8 на свое Решение № 205, взето с протокол № 22 от 13.02.2014 г. на Общински съвет при Община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 214 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,  във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим:

 ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим, както следва:

§ 1. Изменя разпоредбите на  чл. 58, ал. 2, както следва: 

Било: „Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 /три/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 2  от ЗМСМА. ”;

 Става: „Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 3 /три/ дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването и получаването на материали става по телефон и чрез електронна поща/флаш памет с писмо съдържащо покана за заседание и проект на дневен ред ведно с приложените към него материали. В изключителни случаи уведомяването може да стане и само по телефон или факс.”;

§ 2. Изменя разпоредбите на чл. 58, ал. 3, както следва:

 Било: „Два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на специалното табло на Общинския съвет в информационния център на общината”;

 Става: „Два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на специалното табло на Общинския съвет в информационния център на общината и ги публикува на интернет-старницата на общината: www.krichim.bg”;

§ 3. Изменя разпоредбите на чл. 73, ал. 3, както следва: 

Било: „Уведомяването на общинските съветници за заседание се извършва с писмени покани 7 /седем/ дни преди заседанието, а при неотложни случаи в по-кратък срок, но не по-малко от 2 /два/ дни. В поканите се вписва проекта за дневен ред. Едновременно с поканите на съветниците се връчват и писмените материали. Писмените материали с особено голям обем като програми, концесионни анализи и други подобни, освен проекта и отчета за общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в деловодството на Общински съвет.”;

Става: „Уведомяването на общинските съветници за заседание се извършва по телефон и чрез електронна поща с писмо съдържащо покана и проект за дневен ред ведно с приложените към него материали не по-малко от 7 /седем/ дни преди заседанието, а при неотложни случаи в по-кратък срок, но не по-малко от 2 /два/ дни. Писмените материали за заседанието се съхраняват в деловодството на Общински съвет и се предоставят на общинските съветници при необходимост и/или за справка от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА”.

§ 4. Изменя разпоредбите на чл. 73, ал. 4, както следва: 

Било: „По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.”

Става: „Всеки общински съветник е длъжен да депозира в деловодството на Общински съвет заявление, с което да посочи e-mail – адрес за кореспонденция и получаване на материали за заседания по електронен път.”


Р Е Ш Е Н И Е № 215 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим приема частична актуализация на бюджета за 2014 година както следва:

 

Държавни дейности

●д. 526 Център за обществена подкрепа                            

§ 5203 Друго оборудване, машини и съоръжения               2 500

§ 1020 Външни услуги                                                            2500-

Местни дейности

●д.603 Водоснабдяване и канализация                            29640-

  § 1020 Външни услуги                                                         11836-

  § 5100 Основен ремонт                                                        17804-

●д.622 Озеленяване                                                              29640

  § 1015 Материали                                                                      450

  § 5100 Основен ремонт                                                        23 990

  § 5203 Друго оборудване машини и съоръжения               5 200

 2. Актуализира списък капиталови разходи:

 

Капиталови разходи със собствени приходи:

Държавни дейности

●д. 526 Център за обществена подкрепа                            

§ 5203 Друго оборудване, машини и съоръжения               

Мултифункционално устройство Коника Минолта            2 500

Местни дейности

●д.603 Водоснабдяване и канализация                                                  

§ 5100 Основен ремонт                                                                       

   Обект „Изместване на ВЛ20 Кv”Колеево”                        17804-

●д.622 Озеленяване                                                

§ 5100 Основен ремонт

   Обект – част от ул. „Никола Петков”                                23990

§ 5203 Друго оборудване, машини и съоръжения                5200


Р Е Ш Е Н И Е № 216 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО:  Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим, относно обособяване на пешеходна зона в централна градска част в участъка от пл. „Обединение” по ул. „Никола Петков” в частта й от кръстовището с ул.”Димитър Благоев” и ул.”Иван Вазов” до кръстовището с ул.”Търговска”.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и  ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 17, ал. 1, т. т. 2, 6 и т. 10, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5 ал. 1 от Закона за устройство на територията, и в съответствие със Застроителният план на гр.Кричим, одобрен със Заповед № ИК 635 от 02.06.1987 г. на арх. Димитър Рималовски  - Главен архитект на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Пловдив, Общински съвет при община Кричим

РЕШИ:

1.    Определя за „Пешеходна зона – Централна градска част” ул. „Никола Петков” в частта от пресечката с ул.”Търговска” до кръстовището с ул. „Димитър Благоев”, ул.”Иван Вазов” и пл.”Обединение” и  пл. „Обединение”.

2.    Възлага на Кмета на община Кричим да издаде заповед, с която да определи пропускателния режим за „Пешеходна зона – Централна градска част”, съгласно изискванията на Глава четвърта „Управление” от Наредбата за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим и чл. 75, ал. 11 на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

Приложения към Решение № 216, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС:

1.        Заповед № ИК 635 от 02.06.1987 г. от арх.Димитър Рималовски  - Главен архитект на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Пловдив;

2.        Извадка от Застроителният план на гр.Кричим, одобрен със Заповед № ИК 635 от 02.06.1987 г. от арх. Димитър Рималовски - Главен архитект на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Пловдив.


Р Е Ш Е Н И Е № 217 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим за 2014 година

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010 г.-2020 г.

 

Общински съвет при община Кричим приемаОбщински план за развитие на младежта в община Кричим за 2014 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 218 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим, относно годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 г. през 2013 година.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5  от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет при община Кричим приема Годишен отчет за изпълнението  на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 г. през 2013 година.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2013   Г. 

 

Общинската програма за опазване на околната среда  е разработена на основание чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в тази област на местно ниво.

Законът за опазване на околната среда има за цел да създаде базата, общите принципи и правила на едно съвременно законодателство за опазване и подобряване на качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по отношение на факторите, които я увреждат. В този смисъл той има значение на рамков, общ закон по отношение на останалите специални закони в областта на околната среда. Неговите критерии и изисквания следва да залегнат в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други, и се осъществяват от компетентните органи на изпълнителната власт. Така ще бъде изпълнено изискването за прилагането интегриран подход в опазването на околната среда.

Разпоредбата на чл. 65 от ЗООС предвижда 80% от санкциите за превишаване на допустимите норми на замърсяване на околната среда да постъпват на територията на общината по местонахождението на санкционирания обект. В общинските бюджети постъпват и всички приходи от санкции и глоби, наложени по екологичното законодателство, по които компетентен орган е кметът на общината. Тези приходи, както и приходите от глоби за нарушаване на наредби, приемани от общинските съвети могат да се изразходват само за екологични дейности по приоритети, определени в ОПООС.

По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите изисквания и управленските задачи в областта на екологията.

Програмата е приета от общинския съвет с Решение № 126, взето с протокол № 18 от 22.04.2009 г.  и отразява приоритетите и политиката му като орган на местно самоуправление. С оглед осигуряването на по-пълно и ефективно изпълнение на екологичните цели, при изготвянето и са отчетени основните приоритети в приетите национални стратегически документи. Това е направено с цел общинските власти по-успешно да ползват възможностите за финансиране на програмата чрез кандидатстване, както пред ПУДООС, така и по оперативните програми за финансиране от фондовете на Европейския съюз. 

Като основен документ, по силата на който се осъществява местното самоуправление в областта на опазване на околната среда, ОПООС е изготвена в съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на представители на всички заинтересовани субекти: неправителствените организации, представители на бизнеса и др., като са проведени редица срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от тях са отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на общински екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и други проучвания.

Годишния отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда е изготвен на основание чл. 79 (5) от Закона за опазване на околната среда.

Генерална стратегическа цел 1: Запазване състоянието на компонентите на околната среда в общината.

Специфични стратегически цели към Генерална стратегическа цел 1:

1.1. Постигане на по – ефективно управление на водните ресурси, чрез рехабилитация на съществуващата водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на нова, с цел намаляване на загубите от вода, разумно ползване и опазване на водите.

Изпълнение на План за действие:

1.1.1. Инициативи за подмяна на вътрешноселищната водопроводна мрежа:

– към настоящия момент няма отворени донорски или финансиращи  програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция само на водопроводна мрежа по трасета, по които има вече изградена канализационна мрежа. Този ангажимент продължава да бъде приоритетен за общината, но може да бъдат предприети реални действия по изпълнението му след отваряне на някои от мерките по ПРПСР или от ПУДООС. В инвестиционната програма на „ВиК” Пловдив, както за 2011, така и за 2012 г. не са предвиждани финансови средства за извършване на текущи основни ремонти на водопроводна мрежа в районите на гр. Кричим с вече изградена канализационна мрежа.

- Разработения и одобрен за финансиране работен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Кричим” –същинскотоизпълнение на проекта започна  от 03.04.2012 г. с подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ между община Кричим и МОСВ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Реалното изпълнение на СМР стартира през 2013 г. и ще приключи не по-късно от м.декември 2014 г., когато приключва и периода за действие на оперативната програма.

1.1.4. Възстановяване на напоителни системи – В по-голямата си част от напоителните канали и съоръжения са собственост на „Напоителни системи” ЕАД, гр. Пловдив, а към настоящия момент община Кричим не разполага с необходимия финансов ресурс за обезпечаване на дейности по възстановяване на частите от напоителната система в нашето землище – собственост на общината.

1.1.5. Използване на възможностите на каптирания минерален извор в общината – до момента община Кричим няма изготвен  технически проект, поради липса на финасов ресурс за възлагане на нови актуални хидрогеоложки проучвания и анализи като предпоставка за последващи действия по отношение управлението и използването на този природен ресурс.

1.2. Подобряване качеството на въздуха и минимизиране влиянието на фактора шум върху качеството на средата за обитаване

1.2.1. Саниране на публични сгради  за повишаване на енергийната им ефективност и намаляване на количеството на вредните емисии в атмосферата.

Община Кричим разработи проектни предложения за реализиране на инвестиционни проекти и кандидатства по мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г. - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с:

- проект „ Ремонт и саниране на обслужващата сграда на градски стадион” на стойност 147 524,40лв;

- проект „Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на община Кричим” на стойност 228 198,40лв.

Проектите не са одобрени за финансиране от УО на ПРСР, поради изчерпване на финансовите средства по мярката.

Към настоящия момент проект  „Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, находящи се в гр. Кричим, общ. Кричим, област Пловдив” е успешно изпълнен и приключен, обектите са въведени в експлоатация.

1.2.2.Използване на енергия от възобновяеми източници (слънчеви колектори) за подгряване на вода в публични сгради.

- Разработена е Програма  за енергийна ефективност на община Кричим за периода 2012 - 2014 г., приета с Решение № 86 взето с протокол № 9 от 09.08.2012 г. на Общински съвет при община Кричим.

1.3. Подобряване на управлението  на отпадъците, чрез въвеждане на нови технологии за обработка и нова организация  на управление.

1.3.1 Практическо прилагане на въведената схема за разделно събиране на отпадъците и регламентиране на събиране/третиране на опасните и строителните отпадъци.

- Община Кричим има сключен Договор с ,,Екобулпак” АД, въведена и нормално функционираща система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и хартия. На територията на община Кричим има разположени 52 контейнера тип,,кофа” 330 л, 35 контейнера тип ,,Иглу” и 9 контейнера тип ,,Бобър” 1100л, които към настоящия момент задоволяват потребностите на населението. Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва един път седмично, а на контейнерите за стъкло веднъж на два месеца.

Промотирането на приотетите от разделното сметосъбиране по отношение опазване на околната среда, се извършва периодично чрез организиране на беседи, брошури и образователни кампании сред подрастващите ученици.

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се изхвърлят на единственото за района регламентирано сметище за строителни отпадъци в с. Първенец, на основание подписан договор между община Кричим и община Родопи като собственик на депото.

На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, поради липса на такива източници – предприятия, ферми и др.

            1.3.2.Рециклиране и повторна употреба на отпадъците.

            - Община Кричим акцентира основно на подобряване организацията на разделното сметосъбиране и подобряване качеството на чистотата на териториите за обществено ползване. Ползваните специализирани съдове за стъкло, пластмаса и хартия задоволяват потребности на населението.

            1.3.3.Поетапно въвеждане на фамилно компостиране на биоразградими отпадъци.

- До момента в община Кричим все още не се прилага метода на фамилно компостиране на биоразградимите отпадъци, независимо, че на територията на общината се генерира значително количество. Необходимо е периодично да се организират разяснителни кампании сред населението с оглед тяхното запознаване с ползите от този вид дейност и провокиране на инициативност по прилагане на метода. Един от основните приоритети  в областта на опазване на околната среда на територията на общината, заложен в проекта на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2014-2020 г. е отреждане на общински имот за изграждане на площадка за депониране на биоразградими отпадъци.

            1.3.4.Привеждане на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кричим в пълно съответствие с изискванията на чл.16 и чл. 31 от Закона за управление на отпадъците:

 – Общинската програма за управление на отпадъците е разработена в съответствие с разпоредбите на новия ЗУО, в сила от 01.07.2012 г. и  приета с Решение № 99, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на Общински съвет Кричим.

            1.4.Опазване на почвите от замърсяване вследствие от земеделски дейности

            1.4.1 Регулиране на пашата от страна на общината – издадена е заповед  №. 301 / 06.08.2009 г. на кмета на община Кричим за маршрута за придвижването на дребните преживни животни  /кози/ в североизточната част на гр. Кричим. Разработени и одобрени са Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Кричим – Приложение 1 към Решение № 269, взето с Протокол № 38 от 21.02.2011 г.

            1.4.2 Превенция на пожари, наводнения и ерозия на почвената покривка.

С оглед осигуряване нормалната проходимост на речното корито на р. Въча в регулацията на града,  както и за недопускането на критични и бедствени ситуации на територията на община Кричим през 2012 г. коритото на р. Въча в регулацията на града бе почистено.Дейностите по почистването са извършени в периода от 14.02.2012 г. до 25.03.2012 г. При извършването на дейностите  по почистването и изземването  на наносните материали са спазени параметрите на работния проект ,,Почистване коритото на река Въча в регулацията на гр. Кричим.

            1.4.3 Оптимално устройствено планиране на територията с оглед опазване на плодородните земи.

 Община Кричим е една от многото общини в България без общ устройствен план. По силата и в изпълнение на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26.11.2012 г., на основание сключен договор е възложено изработването на Планово задание и Опорен план за изработване на общ устройствен план на община Кричим.

Заданието има за цел да обоснове необходимостта от изработването на плана, ще съдържа изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите за изработване на общия устройствен план на община Кричим при съобразяване с цялостната информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Опорният план, който е неразделна част от заданието, ще се изработ в мащаба на съответния устройствен план и ще съдържа основни кадастрални и специализирани данни за територията. Заданието и опорния план след представянето им от изпълнителите по договора в община Кричим, ще бъдат предоставени на вниманието на Общински съвет за обсъждане и предприемане на последващи действия по същинското възлагане на изработването на общ устройствен план по реда на Закона за обществените поръчки.

 Нов общ устройствен план на община Кричим ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Община Кричим. Общият устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на едно устойчиво развитие в перспектива.

            1.4.4  Стимулиране на биологичното земеделие сред местното население

– до настоящия момент на територията на община Кричим няма земеделски стопани проявили интерес към този вид земеделие. Проведени са кампании съвместно с неправителствени организации и Общинска служба земеделие - Стамболийски, относно приоритетите на биологичното земеделие и възможностите за субсидиране на дейността от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, но специфичните изисквания при този вид производство на земеделски продукти, все още затрудняват местните стопани, поради което биологичното земеделие все още не е представено на територията на нашата община.

            1.5 Опазване на богатото биологично разнообразие на района и разумно и щадящо ползване

            1.5.1 Управление на защитените територии, влизащи в границата на общината, както и други приоритетни обекти от мрежата на защитените територии, установяване на типовете местообитания.

Защитените територии в границите на община Кричим, попадат в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив, поради което управлението и контрола е под тяхна юрисдикция. До настоящия момент за всяка една инвестиционна инициатива или проект, за които се изисква задължително съгласуване с инспекцията по смисъла на ЗООС, е получавала положително становище, тъй като същите са разработени в съответствие с изискванията на закона по отношение опазването на околната среда и биологичното разнообразие на територията на общината.

            1.5.2 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и на генетичните им ресурси.

            1.5.3. Поддържане в добро състояние на пътната инфраструктура, прилежаща към важни природни обекти с цел опазването им.

            Спецификата на община Кричим като самостоятелно обособена структурна единица, която се идентифицира с град Кричим, поражда особености по отношение преминаващата през територията пътна инфраструктура, която в по-голямата си част е републиканска пътна мрежа. Тази особеност определя начина на поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

            1.5.4. Осигуряване на местни структури – информационни центрове или други за администриране и интегрирано управление на туристическите услуги с оглед опазване на околната среда.

            През 2013 г. възоснова на решение на общинския съвет за кандидатстване по мярка 313 от ПРСР, общинска администрация  разработи и кандидатства с проектно предложение за изграждане на информационен туристически център при последното за оперативния период отваряне на мярката, но поради недостатъчен финансов ресурс на програмата не беше одобрено за финансиране.

След стартиране на ПРСР за новия оперативен период – 2014-2020 г., проекта ще бъде приведен в съответствие с новите изисквания и критерии на програмата и общинска администрация ще кандидатства отново за безвъзмездна финансова помощ.

            1.5.5.Попълване на значителните пропуски в базата данни за горските ресурси, биоразнообразието, защитените територии и защитени зони на територията на общината.

            Все още няма изградена база данни за възстановената общинска собственост в горски фонд, предимно пасища и мери, с изключение на отдадените по реда на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Основната причина за това е, че все още липсва заповед от Министъра на земеделието и храните, с която да се одобри протокола на Областната комисия по земеделие, с които се определят земите и горите, които ще бъдат предадени за стопанисване и управление от общината.

            1.6.Подобряване на състоянието на зелените площи в гр. Кричим

1.6.1.Обновяване на съществуващите зелени площи 

Община Кричим има разработени:

 - Проект ,,Рехабилитация на централен площад ,,Обединение”, част от ул.,,Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище ,,Пробуда”; паркоустрояване  на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”. Строителството е в процес на изпълнение.

- Проект ,,Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ XІІ – за зеленина кв. 129; имот на ул.,,Венера” за зеленина  кв. 129; имот на ул.,,Венера” за зеленина кв. 135; площад ,,Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара ,,Въча”.Община Кричим има сключени договори за изпълнение на строителството, след проведени обществени поръчки.Строителството е в процес на изпълнение.

 Реализирането на така изброените проектни предложения допринесе значително за цялостното подобряване на зелената система и площи в града, както и се промени визията на града като цяло.

1.6.2. Организиране и въвеждане на системни кампании за озеленяване и залесяване.

-В община Кричим през минали години са  организирани обществени кампании за озеленяване и залесяване, но през 2013 г. тази дейност се изпълнява от наетите и преминали обучение 10 работника – озеленители в изпълнение на проект по ОП „РЧР”

1.6.3. Подобряване на системата за поддържане на зелените площи.

Реализирането на проектите по т. 1.6.1. ще допринесат значително за поддържането на зелените системи в града.

Генерална стратегическа цел 2: Изграждане на институционален капацитет на местно ниво за ефективно управление на околната среда, въвличане на местните общности за нейното опазване и възстановяване.

Специфични стратегически цели към Генерална стратегическа цел 2:

2.1.Създаване на подготвени служители в местната администрация и в деконцентрираните звена на централната власт със знания и умения за планиране, реализация на дейности и компетенции по контрол на екологичната обстановка в региона.

2.1.1 Обучение на местната администрация и екипи по въпросите, свързани с усвояването на средства по фондовете на ЕС, управлението и опазването на околната среда, многофункционалното управление на горите и горските ресурси, развитието на екологосъобразни земеделски производства и услуги.

Служители от общинска администрация участваха в обучение за добри практики от европейските страни за  управление на отпадъците.

2.1.2.Концентрация и мобилизиране на финансовите ресурси от вътрешни и външни източници за финансиране на екологични проекти.

- Усилията на община Кричим са насочени  към разработването на  повече проекти с екологична насоченост  и усвояването на средствата по фондовете на ЕС. Основните усилия на общинското ръководство се насочени към осигуряване на финансов ресурс, необходим съгласно правилата на ОПОС 2007-2013 г., за реализиране на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кричим”. Изграждането на остатъчната канализация в града и пречиствателната станция за отпадни води е един от най-важните и основни приоритети в областта на екологията и опазване чистотата на околната среда. Реализацията му ще осигури нормални битови условия за населението, ще бъде предпоставка за елиминирането на многобройните септични ями, които са основен замърсител на подпочвените води, ще се преодолее систематичното замърсяване на водите на р. Марица, в която се вливат р. Стара река и р. Въча.

2.1.3. Подобряване на контролната дейност на общината за спазване на екологичното законодателство в три аспекта: превантивен контрол (планиране, информиране и профилактика); текущ контрол ( постоянно или периодично наблюдение както на състоянието  на компонентите на околната среда, така и на потенциалните източници на замърсяване  и увреждане на околната среда); последващ контрол ( за спазване на изпълнението на издадените разрешителни, предписания, решения по ОВОС, мерки от различни планове за управление и т.н.).

- Община Кричим спазва и следи за спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и нормативните актове на общината. Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни мерки за елиминирането им. През 2013 г. община Кричим се включи в кампанията ,,Да изчистим България за един ден” на 20.04.2013 г.Почистени бяха 9 нерегламентирани сметища  и се включиха 422 доброволци. По време на кампанията до депото в с. Цалапица от община  Кричим бяха извозени 54 340 кг. отпадъци.

 2.1.4.Устойчиво ползване на възобновимите природни биологични ресурси на територията на общината.

2.2.Въвличане на обществеността при осъществяване на дейности по мониторинг и активното им сътрудничество в реализацията на мерки, насочени към  опазване на природната среда и биоразнообразието.

2.2.1. Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да подпомагат контролната дейност на общината и реализация на планираните дейности.

- Със свое Решение № 76, взето с протокол № 13 от 12.09.2008 г. Общински съвет – Кричим, одобри участието на общината в създаването на публично – частно партньорство  за подаване на заявление за подпомагане по подмярка 431-2,,Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с цел създаване на местна инициативна група на територията на община Кричим и цялата територия на община Брацигово. Решението не беше изпълнено тъй като учреденият и регистриран МИГ между общините Кричим и Брацигово, не получи одобрението на Министъра на земеделието и храните, с което на практика отпадна възможността за реализиране на разработената Стратегия за местно развитие. В последствие като втори етап ПРСР не е отваряла мярката за регистрация на нови МИГ-ове, а се даде възможност само на одобрените със заповедта на Министъра Стратегии да се кандидатства за евентуално финансиране.

            2.2.2.Подобряване и разширяване на условията за участие на НПО в процеса на вземане на решения за опазване на околната среда съгласно изискванията на нормативната уредба.

            Общинската програма за опазване на околната среда за периода 2009-2013 г. беше разработена от екип на консорциум на Дикон груп ЕООД и Сдружение «Природа назаем» по идея и с финансовата подкрепа на проект «Опазване на глобално значимото биологично разнообразие на ландшафта на Родопите», по-известен като проект «Родопи» - една съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие и Държавната агенция по горите, финансирани от Глобалния екологичен фонд. НПО „Надежда и бъдеще за Кричим” в партньорство с община Кричим разработи и реализира проект „Екопътека до вилна зона Черешово”, което се създадоха възможности за екотуризъм, велотуризъм, фотолов и прекрасни места за отдих. Община Кричим осигури съдове за отпадъците и периодично организира извозването им до регионалното депо за отпадъци – с. Цалапица.

            2.2.3. Популяризиране дейностите за опазване на околната среда, и най – вече на биоразнообразието, сред местните жители.

            - дейностите за опазване на околната среда на територията на община Кричим се популяризират чрез месечния информационен бюлетин и чрез  разпространяване на информационни материали под формата на брошури и дипляни.

            2.2.4. Принос към прилагането на Националната  система за мониторинг на биоразнообразието ( НСМБР).

             

2.2.5 Информиране чрез медиите за политиката на общината, за конкретни резултати от реализираните мерки, за предстоящи   събития, включително провеждане и на регулярни пресконференции с журналисти и срещи с НПО.

- Обществеността се информира за политиката на общината, за конкретни резултати от реализираните мерки за предстоящи събития, чрез местния информационен бюлетин, интернет-страницата на община Кричим и чрез  местния кабелен  оператор.

2.2.6.Укрепване на капацитета на общностите по отношение на източниците на замърсявания, събирането и рециклирането на отпадъци и опаковките, предотвратяването на промишлените аварии, контрола върху замърсяванията, защита на природата, биоразнообразието и др.

2.3. Координация на усилията между местните власти и контролните органи, отчитащи екологичните параметри на околната среда, намиращи се на различно подчинение.

2.3.1. Подобряване на сътрудничеството и изграждане на устойчиви партньорски връзки с компетентните власти на съседните общини с оглед координация и обединяване на усилията за мониторинг и контрол.

2.3.2. Координация на действията по прилагане на заложените в настоящия План за действие мерки с РИОСВ и с БДУВ- Източнобеломорски район.

- Община Кричим изпълнява предписанията и препоръките дадени от експертите  на Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и на БДУВИБР.

Програмата за опазване на околната среда  2009 – 2013 г. приключи и предстои приемане на нова програма за опазване на околната среда 2014 2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 219 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2014 – 2020  година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет при община Кричим приема Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2014-2020 година

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ2014 - 2020 г. Отвори_Разгледай >>


Р Е Ш Е Н И Е № 220 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общински план за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община Кричим за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет при община Кричим приема Общински план за защита при бедствия, аварии и кризи в община Кричим за 2014 година.

Приложение към Решение № 220 - 25.04.2014 план за защита при БАК 2014 и Приложенията /Отвори_Разгледай>>


Р Е Ш Е Н И Е № 221 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Кричим и РУ „Полиция” – Стамболийски.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2014 – 2015 година, Общински съвет при община Кричим  одобрява Споразумение за сътрудничество между община Кричим и РУ „Полиция” – Стамболийски и План за обществен ред и сигурност, неразделна част от споразумението.

Приложение към решение - 221 >>


Р Е Ш Е Н И Е № 222 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО:  Предложение от Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС – Кричим, относно становище на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност във връзка с постъпило писмо с вх. № РД-01-38/21.02.2014 год. от Сълзица Арнаудова – Ръководител Звено вътрешен одит в Община Кричим, относно обобщен доклад за дейността по вътрешен одит през 2013 година в община Кричим, област Пловдив.

Вносител: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в община Кричим за сведение.


Р Е Ш Е Н И Е № 223 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО:  Предложение от Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС – Кричим, относно становище на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност във връзка с постъпила докладна записка с вх. № РД-01-29/05.02.2014 год. от Сълзица Арнаудова – Ръководител на ЗВО в община Кричим, относно съгласуване на стратегически план за периода 2014-2016 т. и годишен план за 2014 год. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим.

Вносител: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Общински съвет при община Кричим съгласува, както следва:

І. Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим за периода 2014 – 2016 година.
 / Отвори_Разгледай>>

ІІ. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим за  2014 г. / Отвори_Разгледай>>


Р Е Ш Е Н И Е № 224 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно  командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за първото тримесечие на 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2014 г. в размер на 298.54 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 225 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24
ОТНОСНО:  Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения – публична общинска собственост, за нуждите на Агенцията за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане", гр. Стамболийски.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД-15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона заместното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, § 35 и § 36 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за социално подпомагане и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1. Предоставя за безвъзмездно ползване част от УПИ І –..., Комплекс за социални грижи, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/1987 г. и Заповед № 211/11.10.2002 г., съответстващ на ПИ ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № КД-14-16-563/14.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив, публична общинска собственост съгласно Акт за публична общинска собственост № 286 от 07.11.2006 г. вписан в Служба по вписванията – Пловдив под № 184/15.11.2006 г., том 112, находящ се в гр. Кричим, бул.”Ал.Стамболийски” № 27, представляваща част от надземен и полуподземен етаж с обща площ от 120 кв.м, за Канцелария на „Отдел за социална закрила”- Кричим  към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Стамболийски,

Направените консумативни разходи за осъществяване на дейността са за сметка и се заплащат ежемесечно от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стамболийски.

2. Възлага на Кмета на община Кричим да сключи договор за безвъзмездно ползване на част от имота описан в т. 1 от настоящото решение, за срок не по-дълъг от 10 години.Р Е Ш Е Н И Е № 226 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно  молба за отпускане на парична помощ на А. Н. К. – жител на град Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

 

Ø           А. Н. К. ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. Кричим, ул. „..” №... - еднократна финансова помощ в размер на  1000 /хиляда/ лева за възстановяване на щетите от възникналия пожар.

Ø           Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.Р Е Ш Е Н И Е № 227 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО: Молба за с вх. № РД-01-64/08.04.2014 год. от граждани на гр. Кричим, живущи на ул. „Средна гора”, относно асфалтиране на улицата.

Вносител: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Докладва: Тодор Стоянов Тодоров – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Докладва: Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

Дирекция „УТОСИДГР” към Общинска администрация да разработи подробна Програма за ремонт на улици без настилки на територията на община Кричим за следващото заседание на Общински съвет – Кричим.Р Е Ш Е Н И Е № 228 прието на 25. 04. 2014 година по Протокол №24

ОТНОСНО:  Предложение от д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към ОбС – Кричим, относно становище на ПК по социални дейности във връзка разработена Общинска програма за закрила на детето за 2014 година за община Кричим от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски.

Вносител: д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към ОбС – Кричим.

Докладва: д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към ОбС – Кричим.

Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2014 година за община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 229прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 -2020 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 – 2020 година.


Общински план за развитие на Община  Кричим 2014-2020
 / Отвори_Разгледай >>                                                         Протокол  / Отвори_Разгледай >>


Р Е Ш Е Н И Е № 230 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет при община Кричим приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2014 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2014 г. / Отвори_Разгледай >>
 

Проложение 1>>                                    Проложение 2 >>                             Проложение 3 >>


Р Е Ш Е Н И Е № 231 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г., както следва:

1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква А. „От управление на имоти-общинска собственост”  и буква Б. „От разпореждане с имоти общинска собственост” се актуализира:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А.Имоти, които Община Кричимима намерение да предостави под наем  
1. Отдаване под наем на имущество Било:52 000
     Става:56 115
  Всичко от управление с имоти-общинска собственост Било: 155 600
     Става: 159 715
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост

Било: 218 909

Става: 230 117

  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

Било: 246 909

Става: 258 117

  Всичко проходи

Било:402 509

Става: 417 832 

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, буква А. „ИМОТИ,  КОИТО ОБЩИНА КРИЧИМИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” се допълва:

по ред

Описание на имота

 

 

А. Имоти, които община кричимима намерение да предостави под наем”

32.

33.

         Част от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор ... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Н. П.” № ..., с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № ... от ... г., както следва: Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи  (фоайе, стълбище и WC), с обща площ за първия етаж от 67.78 кв. м или обща площ за първия етаж 169.78 кв. м.

Част от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор .... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Н. П.” № 11, с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № ... от ... г., както следва:  Втори етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ 173.67 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67.78 кв. м или обща площ за втория етаж 241.45 кв. м.

буква Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост се допълва:

по ред

  Описание на имота

 

От разпореждане с имоти-общинска собственост

5. Прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 2802/4502 идеални части от ПИ с идентификатор ..... - частна собственост на община Кричим. Същият е застроен неурегулиран поземлен имот, като съгласно нотариален акт № ..., том ..., нот. дело № ....г., останалата част от ПИ и построените в него сгради са собственост на М. А. П.

Р Е Ш Е Н И Е № 232прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на  Кмета на Община Кричим, относно осигуряване на собствено финансиране за разликата по сключения договор за „Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Кричим”

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с § 123, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и  чл. 38, ал. 1 от Постановление № 3 от 15.01.2014 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Р България  за 2014 г.,  Общински съвет при община Кричим дава съгласие за осигуряване на собствено финансиране за разликата по сключения договор за „Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Кричим”.


Р Е Ш Е Н И Е № 233прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25
ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения - публична общинска собственост - кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25 (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър)
Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.
Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност  към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона заместното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2014 година и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се проведе публично оповестен конкурсза отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника - гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25, както следва:

по ред

Описание на имота

1. Кабинет 2 с площ - 30 кв.м. и обслужващи площи - 13 кв. м., бул. ”Тракия” 25
2. Кабинет 4а,б,в с площ-30 кв.м. и обслужващи площи - 17,29 кв.м., бул. ”Тракия” 25
3. Кабинет 16 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. ”Тракия” 25
4. Кабинет 17 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. ”Тракия” 25
5. Кабинет 20 с площ - 15 кв. м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. „Тракия” 25
6. Кабинет 21 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи - 7,26 кв.м, бул. ”Тракия” 25
7. Кабинет 22 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи - 6,60 кв.м., бул. „Тракия” 25
8. Кабинет 23 с площ - 15 кв.м. и площ от общи помещения в размер на 6,60 кв.м., бул. „Тракия” 25
9. Кабинет 24 с площ - 6 кв.м. и обслужващи площи - 2,90 кв.м, бул.”Тракия” 25
10. Кабинет 25 с площ - 30 кв.м. и обслужващи площи – 14,52 кв.м, бул.”Тракия” 25
11. Кабинет 27 с площ - 13,50 кв.м. и обслужващи площи – 6,53 кв.м, бул.”Тракия” 25
12. Кабинет 29 с площ - 9,90 кв.м. и обслужващи площи - 4,79 кв.м, бул.”Тракия” 25
13. Кабинет 30 с площ - 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул.”Тракия” 25
14. Кабинет 32 с площ – 17,10 кв.м. и обслужващи площи – 8,28 кв.м, бул.”Тракия” 25
15. Кабинет 33 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. „Тракия” 25
16. Кабинет 36 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи - 7,26 кв.м, бул.”Тракия” 25
17. Кабинет 37 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи - 14,52 кв.м, бул.”Тракия” 25
18. Кабинет 39 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,60 кв.м, бул. „Тракия” 25
19. Кабинет 42 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи – 7 кв.м., бул. „Тракия” 25
20. Кабинет 44 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи - 9,7 кв.м., бул. ”Тракия” 25
21. Кабинет 48 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 5,84 кв.м, бул. ”Тракия” 25
22. Кабинет 49 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 5,07 кв.м, бул. ”Тракия” 25
23. Кабинет 50 с площ – 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 4,65 кв.м, бул. ”Тракия” 25
24. Кабинет 51 и площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул. ”Тракия” 25

ІІ. Условия за провеждане на конкурса:

1.   Начална конкурсна цена за всяко помещение да бъде определена съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 година;

2.   Срок за отдаване под наем – до 10 /десет/ години;

3.   Други условия:

-     В конкурса имат право да участват само лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на  чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

III. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящето решение, като въз основа на резултатите от конкурса сключи договори за наем със спечелилите кандидати.


Р Е Ш Е Н И Е № 234прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25
ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост, представляващи оборудване и апаратура за медицински кабинети, съгласно Приложение № 1 „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура / на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения”, прието с Решение № 209, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год. на Общински съвет – Кричим, представляващо допълнение към Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост, утвърдена с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет - Кричим
Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.
Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност  към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване,Общински съвет при община Кричим: 

Упълномощава Кмета на община Кричим, при спазване на изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кричим да проведе публично оповестен конкурс за отдаването под наем на движими вещи – частна общинска собственост при начални наемни цени, съгласно Приложение № 1 „Тарифа за определяне на началния размер на месечния  наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура/ на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения”, прието с Решение № 209, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Кричим, представляващо допълнение към „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост, утвърдена с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 год. на Общински съвет – Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 235прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на части от самостоятелен обект, частна общинска собственост с идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, ул. „Н. П.” № .., с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост № .. от ... г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност  към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 60 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в съответствие с изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2014 година и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на части от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор .... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Н. П.” № .., с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № ... от ... г., а именно: Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи  (фоайе, стълбище и WC), с обща площ за първия етаж от 67.78 кв. м или обща площ за първия етаж 169.78 кв. м.

  

ІІ. Определя начална наемна цена за един месец, съгласно Тарифата за определяне на началния размер  на наемите и таксите за кв. м при предоставяне за ползване на обекти, части от обекти и терени – общинска собственост, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет – Кричим в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева без ДДС.

 

ІІІ. Депозит за участие  - 34 лв./тридесет и четири лева/.

 

ІV. Стъпка за наддаване - 34 лв./тридесет и четири лева/.

 

V. Определя срок на договора за отдаване под наем – 5 (пет) години.

 

VІ. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5/пет/ месечни наемни вноски.

 

VІI. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за наем със спечелилия кандидат.       


Р Е Ш Е Н И Е № 236прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно прекратяване на съсобственост на имот с идентификатор ..., по Кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, находящ се в гр. Кричим, местност „Г.”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност  към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост  и чл. 51, ал. 3 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2014 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим,:

 

І. 1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на  съсобственика М. А. П., с ЕГН ..., живуща в гр. Кричим, ул. „..” № ...,  на2802/4502 идеални части от застроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор ..., по Кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, находящ се в гр. Кричим, местност „Г.”, актуван с акт за частна общинска собственост № ... от ... г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № ..., том ... на ... г.

 

І. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. 1 имот, представена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м. май 2014 г., в размер на 11 208 /единадесет хиляди двеста и осем/ лева без ДДС.

           

Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с  изх. № .... г. – 6 240,60 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лв. 60 ст./

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме необходимите действия в съответствие с разпоредбите на чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Прихода от продажбата на съсобствеността да бъде използван за преустройство и реконструкция на центъра за социални грижи и обособяване на Детска млечна кухня, дейност 3431 „Детски ясли, детски кухни”, § 51 Основни ремонти – 11208 лв., Списък капиталови разходи: Реконструкция и преустройство Детска млечна кухня – 11208 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 237прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно Решение за кандидатстване по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Общински съвет при община Кричим:

1. Дава съгласие община Кричим да кандидатства по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитието на селските райони (ПРСР) подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно условията на Наредба № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., с проект за въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, свързани с изграждане на технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари - "Изграждане на една Кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари, както и контролен център за мониторинг".

2. Дава съгласие за изпълнение на проекта след сключване на договор за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитието на селските райони (ПРСР) подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

3. Възлага на Кмета на Община Кричим да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и изпълнението на т.1 от настоящото решение. 


Р Е Ш Е Н И Е № 238прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на  Кмета на Община Кричим, относно Разрешаванеизработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ заизграждане на телекомуникационно съоръжение – „Базова станция” на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД в ПИ с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта на град Кричим – землището на град  Кричим - община Кричим”

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, Общински съвет при община Кричим разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ заизграждане на телекомуникационно съоръжение – „Базова станция” на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД в ПИ в горска територия – частна държавна собственост с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК – гр. София, последно изменена със Заповед № КД-14-16-1969 от 09.12.2013 г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в землището на град Кричим - община Кричим, с площ на имота 0,178 дка/сто седемдесет и осем квадратни метра/, попадащ в отдел 1013, част от подотдел „г”, отдел 1014, част от подотдел „г” по Лесоустройствен проект от 2009 г. на ТД „Държавно горско стопанство Кричим”.


Р Е Ш Е Н И Е № 239прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Писмо от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на  Кмета на Община Кричим, относно Програма за ремонт на улици без настилка в гр. Кричим.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на община Кричим, действаща като кмет, съгласно заповед № РД 15-00-244 от 27.07.2012 год. на Кмета на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА Програма за ремонт на улици без настилка в град Кричим.

Приложение към решение 239 / Отвори_Разгледай >>


Р Е Ш Е Н И Е № 240 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при община Кричим, относно начина за подготовка и издаване на общински бюлетин в тази връзка – формат, тираж, вид хартия, начин на отпечатване и т.н.

Вносител: Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при община Кричим

Докладва: Йордан Николов Недев – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

 

1. Община Кричим издава месечeн общински информационен бюлетин със собствени средства.

2. Същият се разпространява на територията на Общината безплатно.

3. В бюлетина се отразяват всички важни за Общината събития.

4. На заглавната страница на Информационния бюлетин на община Кричим да остане надписа „нашият град”, като бъде оцветен в бяло, зелено и червено /трикольора/ и се добави герба на Община Кричим от ляво.


Р Е Ш Е Н И Е № 241 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с постъпило писмо с вх. № РД-01-92/10.06.2014 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно заявление с вх. № 13-00-315/04.06.2014 год. от С. М. М. за отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства и медикаменти  

Вносител: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности

Докладва: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

 

·        С. М. М., ЕГН - ... с постоянен адрес гр. К., ул. „Г. С.” № ... - еднократна финансова помощ в размер на  500 /петстотин/ лева за закупуване на лекарства и медикаменти

·        Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация от бюджета на община Кричим за 2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 242 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с постъпило заявление с вх. № РД-01-78/13.05.2014 от С. Т. А. за отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства и медикаменти  

Вносител: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности

Докладва: д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

 

·        С. Т. А., ЕГН – ... с постоянен адрес гр. К., ул. „Р.” № ... - еднократна финансова помощ в размер на  500 /петстотин/ лева за закупуване на лекарства и медикаменти

·        Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация от бюджета на община Кричим за 2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 243 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно молба за отпускане на парична помощ с вх. № 13-00-300/27.05.2014 г. от М. В. Б. с постоянен адрес: гр. К., ул. „Д.” № ... и заявление с вх. № РД-01-86/27.05.2014 год. от М. В. Б., жител на гр. К., ул. „Д.” № .., относно отпускане на парична помощ, поради избухване на пожар в дома му.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø           В. М. Б. ЕГН ...., с постоянен адрес: гр. К., ул. „Д.” № ... - еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева за възстановяване на щетите от възникналия пожар.

Ø           Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 244 прието на 07. 07. 2014 година по Протокол №25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно молба за отпускане на парична помощ с вх. № 13-00-305/29.05.2014 г. от С. Р. Б. с постоянен адрес: гр. К., ул. „Д.” № ...

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

Ø           С. Р. Б. ЕГН ...., с постоянен адрес: гр. К., ул. „...” № ... - еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева за възстановяване на щетите от възникналия пожар.

Ø           Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Кричим за 2014 г., от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 245прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода януари 2014 – юни 2014 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода януари  2014 – юни 2014 година.

О Т Ч Е Т

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА

януари  2014 – юни  2014 ГОДИНА

 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на горното задължение предоставям на Вашето внимание отчет за дейността на ОбС – Кричим за първото полугодие на 2014 г.

            За периода януари 2014 – юни 2014 г. Общински съвет при община Кричим е провел 2 редовни заседания и 1 извънредно заседание, свикани на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от ПОДОбСВОА, а приетите на тях решения са 34 на брой.

За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 66 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 8 отчета. Постъпилите предложенията от председателя на ОбС и съветници са 9 на брой. За шест-месечния период са постъпили по съответния ред 20 броя заявления и писма от граждани и/или юридически лица. Всички материали са разгледани по същество на проведените общо 13 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както следва:

-          ПКИФБД – проведени 3 заседания

-          ПКЕ – проведени 4 заседания

-          ПКСД – проведени 3 заседания

-          ПКУТБКДОС – проведени 3 заседания

По отношение активността и присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава положителна тенденция към увеличаване броя на присъствията на  заседания на ОбС в сравнение с второто полугодие на 2013 год. За проведените общо 3 заседания е допуснато 1 брой отсъствие на съветници. Отсъствията от заседания на постоянни комисии са 9.

На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор и участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените от тях управленски решения. Всички въпроси от компетентността на съответните постоянни комисии се разглеждат задълбочено и професионално. Поради тази причина на заседанията на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият в Правилника ред. В края на всяко заседание, независимо от слабата обществена активност, е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Протоколите от заседания на постоянните комисии и на Общински съвет се водят редовно и съгласно определения за целта формат. Работните материали за заседания на комисии и съвет се подават ритмично, в съответствие с определените в Правилника срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби и срокове.

За посочения отчетен период януари 2014 – юни 2014 год. Общинския съвет при община Кричим има едно върнато решение от страна на Областния управител на Пловдивска област.

По отношение решенията на ОбС във връзка с разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето в съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а не са редки случаите и с пълно мнозинство, което е показателно за целесъобразността на всяко от взетите решения.

 

На вниманието на Общинския съвет бяха предоставени следните отчети и доклади за разглеждане и приемане:

Със свое Решение № 195, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Отчет от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли 2013 – декември 2013 година.

С Решение № 196, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Годишен отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за състоянието на общинския дълг, съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг през 2013 година.

Със свое Решение № 197, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година.

С Решение № 198, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Годишен доклад от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2007 – 2013 г. през 2013 година.

Със свое Решение № 199, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Мониторингов доклад от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2013 г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

С Решения № 200, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвърто тримесечие на 2013 година. и Решение № 224, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно  командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за първото тримесечие на 2014 година.

С Решение № 201, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от Общинска администрация за периода от 01.07.2013 год. до 31.12.2013 год.;

Със свое Решение № 202, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Годишен отчет за дейността на МКБППМН;

С Решение № 203, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие предоставената информация от РУ „Полиция” – Стамболийски за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за четвъртото тримесечие за 2013 година.

С Решение № 218, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 г. през 2013 година.

С Решение № 222, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет  е приет обобщен доклад за дейността по вътрешен одит през 2013 година в община Кричим, област Пловдив.

С Решение № 223, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет съгласува стратегически план за периода 2014-2016 т. и годишен план за 2014 год. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим.

Управление и разпореждане с общинска собственост:

Със свое Решение № 208, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет предоставя имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване и управление на юридически лица на бюджетна издръжка;

С Решение № 209, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет създава Приложение № 1 „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем на движими вещи /медицинско оборудване и апаратура/ на наематели – лечебни заведения за извънболнична помощ, по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“, представляващо допълнение към „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост, утвърдена с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет - Кричим;

Със свое Решение № 216, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет обособи пешеходна зона в централна градска част в участъка от пл. „Обединение” по ул. „Никола Петков” в частта й от кръстовището с ул.”Димитър Благоев” и ул.”Иван Вазов” до кръстовището с ул.”Търговска”.

Със свое Решение № 225, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на помещения – публична общинска собственост, за нуждите на Агенцията за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане", гр. Стамболийски.

Изменения и допълнения, направени на приети  правилници, наредби и приети наредби, планове и програми:

Със свое Решение № 204, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет прие Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2014 година.

Със свои Решения № № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет е приел изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим; Решение № 213, взето с Протокол № 23 от 13.03.2014 год. на Общински съвет при Община Кричим; с Решение № 214, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 год. на ОбС - изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим.

Със свое Решение № 206, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет е приел Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година.

С Решение № 210, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Кричим.

С Решение № 217, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Общински план за развитие на младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим за 2014 година

С Решение № 219, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2014 – 2020  година.

С Решение № 220, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Общински план за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община Кричим за 2014 година.

С Решение № 227, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет възлага на Дирекция „УТОСИДГР” към Общинска администрация да разработи подробна Програма за ремонт на улици без настилки на територията на община Кричим.

Със свое Решение № 228, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие Общинска програма за закрила на детето за 2014 година за община Кричим от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски.

Решения в областта на просвета, култура, младежки дейности и социални дейности:

Със свое Решение № 226, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет отпуска парична помощ на А. Н. К. – жител на град Кричим

Със свое Решение № 211, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и промяна на Решение № 45, взето с Протокол № 4 от 17.02.2012 год. на ОбС-Кричим.

Със свое Решение № 221, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Кричим и РУ „Полиция” – Стамболийски.

Със свое Решение № 212, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет осигурява финансови средства от бюджета на община Кричим в размер на 7 494,29 (седем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 29 стотинки) лева за търсене по съдебен ред на нанесени щети на община Кричим от „БИЛДЕКС КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК ..., гр. П., р-н Ц., ул. .... № ..., в размер на 187 357,24 лв. /сто осемдесет и седем хиляди триста петдесет и седем лева и 24 стотинки/

Със свое Решение № 205, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год., Общински съвет прие изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим.

Същото е върнато от Областния управител с писмо с изх. № АК-01-43#1 от 25 февруари 2014 год. на Областния управител на област Пловдив за преразглеждане на Решение № 205/13.02.2014 год. на Общински съвет при община Кричим, във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА в частта му по & 8.

В таза връзка на свое следващо заседание Общински съвет прие Решение № 213, взето с Протокол № 23 от 13.03.2014г.

Със свое Решение № 207, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014г., Общински съвет е приел Бюджет 2014 година по предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

С Решение № 215, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014г., Общински съвет прие частична актуализация на бюджета за 2014 година.

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на Кмета на община Кричим във връзка с  инвестиционни и проектни намерения, свързани с развитието на общината.

Посоченият отчетен период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и финасов аспект.

            Всички взети 34 решения на заседанията на ОбС – Кричим през отчетния период януари 2014 – юни 2014 г. са насочени в полза и за развитието на Кричим и неговите жители, а тяхната реализация ще допринесе за съществена положителна промяна във визията на нашият град.

            Като обобщение за работата на Общински съвет – Кричим за изтеклото шестмесечие, може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши още повече отговорността и отношението на всеки един от нас към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в работата ни като общински съветници за всеки от нас трябва да продължи да бъде грижата за развитието на града като цяло и за всеки един гражданин поотделно при спазване на общоприетите принципи за законосъобразност и целесъобразност.


Р Е Ш Е Н И Е № 246прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.12.2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета и ИБС по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2013 г., както следва :

         I.Бюджет

1.   Приходи          

1.1.    Приходи с държавен характер                                        2883 987                 2709 653

1.1.1. Обща субсидия                                                                    2564 020                 2564 020

1.1.2. Други субсидии   /§3128/                                                           5 727                        5 727

1.2.3. Вноски за ЦБ минали години                                                                                       309-

1.2.4. Трансфери    /§6101/                                                                 33 828                      33 828

1.2.5. Трансфери   /§ 6105/                                                               135 826                    135826

1.2.6. Трансфери /§6109/                                                                      9720-                      9720-

1.2.7. Собствени  приходи                                                                 31 142                      31 142

1.2.8. Преходен остатък 01.01.2013 година                                   123 473                    123 473

1.2.9. Остатък към 31.12.2013 година                                                                             174 334-

1.2.    Приходи с общински характер                                        1722 194                1502 969

1.2.1. Данъчни приходи                                                                    257 932                    306 149

1.2.2. Неданъчни приходи                                                             1092 257                    808 832

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                523 600                    523 600

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                 44 000                      44 000

1.2.5. Получени целеви трансфери                                                    29712                      29 712

1.2.5. Получени трансфери                                                                 61 176                      61 176

1.2.6. Предоставени трансфери н                                                       74 091-                    74 091-

1.2.7. Предоставен заем ИБС                                                                                                2 407-

1.2.8. Временен безлихвен заем /§ 7600/                                         124 054                    145 189

1.2.9. Погашения по краткосрочни заеми                                        350000-                  349 995-

1.2.10. Преходен остатък 01.01.2013 година                                       3 834                        3 834

1.2.11. Остатък към 31.12.2013 година                                                                                 2 150-

2. По разхода                                                                                     4606 181                4212 622

1.    Държавни дейности                                                                    2883 987                2709 653

2.   Общински дейности                                                                    1513 378                1295 967

3.   Дофинансиране                                                                               208 816                   207002

2.1. По разхода / по дейности/           

             2.1.1. Държавни дейности                                                  2883 987                2 709 653

д 122 – Общинска администрация                                                354 488                            354 311

д 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите       14 572                  14 572 

д 282 – Други дейности по отбраната                                                       54 331                     47 710

д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                            21 553                     18 614

д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                          375 312                   366 521

д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                             56 288                     48 321

д 322 – Общообразователни училища                                                 1 520 598                1 414 666

д 337 – Извънучилищни дейности                                                 11 743                     11 507

д 389 – Други дейности по образованието                                            5 035                        3 660

д 431 – Детски ясли                                                                        56 561                     55 993

д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                 51 147                     50 359

д 469 - Други дейности по здравеопазването                                           200                          200

д 526 – Център за обществена подкрепа                                            106 430                     95 038

д 532 – Програми за временна заетост                                        135 826                   135 826

д 551 – Дневни центрове                                                                       59 020                      58 760

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване           23 405                        5 336

д 738 – Читалища                                                                          25 084                      25 084

д 849 – Други дейности по транспорта                                          2 294                  

д 713 – Спорт за всички                                                                    3 174                        3 175

            2.1.2. Местни дейности                                                 1 513 378                1 295 967

д 122 – Общинска администрация                                                281 893                   236 046

д 123 – Общински съвети                                                               68 576                     61 518

д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                              4 240                       2 366

д 311 – Целодневни детски градини                                                          278 142                   252 241

д 337 – Извънучилищни дейности                                                        23 153                     21083

д 389 – Други дейности по образованието                                             3 333                      1 809

д 469 – Други дейности по здравеопазването                                            14 920                   13 522 

д 524 – Домашен социален патронаж                                                        67 674                   58 602

д 532 – Програми за временна заетост                                           82 239                   60 785

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване             60 378                   60 378

д 603 – Водоснабдяване и канализация                                          68 392                   35 660

д 604 – Осветление на улици и площади                                       99 000                   81 311

д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа          30 990                   29 527

д 622 – Озеленяване                                                                                41 255                   30 770

д 623 – Чистота                                                                              238 675                 232 040

д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                       26 455                   15 624

д 745 – Обредни домове и зали                                                        5 690                     1 298

д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища             18 848                    18 848

д 866 – Общински пазар и тържища                                                           29 736                    20 694

д 898 – Други дейности по икономиката                                        56 966                    53 213

д 910 – Разходи за лихви                                                                         16 156                    10 441

           

3. Дофинансиране                                                                                 208 816                  207 002

д 322 – Общообразователни училища                                                  182 373                  182 373

д 431 – Детски ясли, детски кухни и ясли                                              16 045                   15 807

д 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                        8 955                      8 822

д 738 – Читалища                                                                                       1 443

ІІ. Извънбюджетни сметки

Държавен фонд „Земеделие”

           По прихода                                                                          603 705

§ 9501 Наличност 01.01.2013 г.                                                    241 425

§ 2408 Лихви                                                                                         168

§ 6201 Трансфери от/за бюджета(+)                                                   707

§ 6301 Трансфери                                                                            18 123-

§ 7700 Заем от ИБС                                                                       385 405

§ 9507 Наличност  31.12.2013 г.                                                       5 876-

            По разхода                                                                         603 705

Държавен фонд „Земеделие”

Проект „Реконструкция път Кричим-жп гара Кричим”

По прихода

§ 6301 Получен трансфер                                                             513 328

§ 2408 Лихви                                                                                           14

§ 9507 Наличност към 31.12.2013                                                512 342

По разхода                                                                                                0

Държавен фонд „Земеделие” /Училищен плод/

           По прихода                                                                             6 072

§ 6301 Трансфери (+)                                                                        6 072

            По разхода                                                                             6 072

         

ОП „Регионално развитие”/приключен/

           По прихода                                                                        

§ 6301 Трансфери (+)                                                                    145 189  

§ 7621 Временен безлихвен заем                                                 145 189-

ОП „Развитие на човешките ресурси”

МОМН – „Децата на Кричим”/приключен/

           По прихода                                                                          87 568

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                         490

§ 6301 Получен трансфер                                                              85 111

            По разхода                                                                          85 601

МОМН – „Деца със СОП”

           По прихода                                                                          65 962

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                     12 061

§ 2408 Лихви                                                                                          10

§ 6201  Получен трансфер ИБС                                                       1 700

§ 6301 Получен трансфер                                                               18 269

§ 7700 Заем от ИБС                                                                         33 922

§ 9507 Наличност 30.06.2013                                                                  0

            По разхода                                                                           65 962

МТСП  „Личен асистент”

           По прихода                                                                          59 697      

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      59 697  

§ 9507 Наличност  30.06.2013 г.                                                             3 -

            По разхода                                                                          59 694

МТСП  „Нов избор”

           По прихода                                                                         173 258      

§ 6301 Трансфери (+)                                                                    173 258         

            По разхода                                                                         173 258

МОМН – „Нов шанс”

           По прихода                                                                           38 256

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      38 256 

           По разхода                                                                            38 256

ОП „Околна среда”

           По прихода                                                                    10 683 341

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                 1 433 092

§ 2408 Лихви                                                                                      3 256

§ 6301 Трансфери /+/                                                                11 230 944

§ 6302 Трансфери/-/ (Лихви І тримесечие)                                     2 269-

§ 7700 Предоставен заем ИБС                                                      419 027-

§ 9507 Наличност 31.12.2013                                                     1 562 654-

           По разхода                                                                      10 683 341

ОП „Административен капацитет”

По прихода                                                                                      14 707

§ 2408 Лихви                                                                                             2

§ 6301 Получен трансфер                                                               14 705

§ 9507 Наличност 31.12.2013                                                         14 707-

По разхода                                                                                                0

ІІІ.  Набирателна сметка

  • Чужди средства сметка /1724/

§ 9501 Наличност към 01.01.2013                                      25 670

§ 9507 Наличност към 31.12.2013                                        4 559


Р Е Ш Е Н И Е № 247прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2014 година към 30.06.2014 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 57, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим приема информация за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 30.06.2014 г. по прихода и разхода, по функции и дейности и ИБС, както следва:

 

         I. Бюджет

                                                                                                 Актуализиран                   Отчет

                                                                                     бюджет към 30.06.2014 г.       към 30.06.2014 г.

1. По прихода                                                                                 4 657 164                2 125 693

1.1.    Приходи с държавен характер                                        2891 115                1361 831

 

1.1.1. Обща субсидия                                                                      2648 609                1454 093

1.1.2. Възстановена субсидия   /§3120/                                              21 628-                    21 628-

1.1.3. Други субсидии   /§3128/                                                             6 803                       2 958

1.1.4. Трансфери    /§6101/                                                                   11 382                     11 749

1.1.5. Трансфери   /§ 6105/                                                                   63 124                     63 124

1.1.6. Трансфер /§6202/                                                                                                             367-

1.1.7. Собствени  приходи                                                                     8 491                       8 491

1.1.8. Преходен остатък 01.01.2014 година                                   174 334                     174 334

1.1.9. Остатък към 30.06.2014 година                                                                              330 923-

 

1.2.    Приходи с общински характер                                        1766 049                    763 862

1.2.1. Данъчни приходи                                                                    286 200                    188 095

1.2.2. Неданъчни приходи                                                                872 237                    396 934

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                586 700                    279 396

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                              112 480                                       

1.2.5. Получени трансфери                                                                 20 800                     21 119

1.2.6. Предоставени трансфери                                                          38 918-                    38 918-

1.2.7. Трансфер м/у бюджети и сметки за СЕС                                                                      697

1.2.8. Предоставен заем ИБС                                                         2 774 744-               2 522 571-

1.2.9. Получен дългосрочен заем от ф.ФЛАГ                              2 774 744                 2 522 219

1.2.10. Погашения по дългосрочни заеми                                          75 600

1.2.11. Временен безлихвен заем /§ 7600/                                            1 661-                      1 661-

1.2.12. Преходен остатък 01.01.2014 година                                       2 150                        2 150

1.2.13. Остатък към 30.06.2014 година                                                                               83 598-

  

2. По разхода

1.    Държавни дейности                                                                 2891 115                1361 831

2.   Общински дейности                                                                 1 738 229                   751 028

3.   Дофинансиране                                                                              27 820                     12 834

                 

2.1. По разхода / по дейности/          

             2.1.1. Държавни дейности                                                  2891 115                1361 831

д 122 – Общинска администрация                                                355 277                            165 458

д 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите         8 882                    9 887 

д 282 – Други дейности по отбраната                                                       52 471                      28 228

д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                            22 919                        4 440

д 285 – Доброволни формирования за защита при бедствия               4 810                        4 514

д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                         427 148                    193 335

д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                             72 799                      22 064

д 322 – Общообразователни училища                                                 1 571 872                    723 984

д 337 – Извънучилищни дейности                                                 12 051                        4 597

д 389 – Други дейности по образованието                                             2 344                        2 688

д 431 – Детски ясли, детски кухни                                                            61 208                      29 890

д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                50 551                      25 204

д 469 - Други дейности по здравеопазването                                             50                           100

д 526 – Център за обществена подкрепа                                              97 342                      38 583

д 532 – Програми за временна заетост                                          63 124                      63 124

д 551 – Дневни центрове                                                                        57 093                      31 665

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване               5 574                       2 070

д 738 – Читалища                                                                           25 600                     12 000 

            2.1.2. Местни дейности                                                  1766 049                   763 862

д 122 – Общинска администрация                                                 262 395                   158 738

д 123 – Общински съвети                                                              114 436                    51 827

д 311 – Целодневни детски градини                                                            222 839                  116 861

д 337 – Извънучилищни дейности                                                          25 184                    12 967

д 469 – Други дейности по здравеопазването                                               4 400                      1 184 

д 524 – Домашен социален патронаж                                                         71 918                    30 569

д 532 – Програми за временна заетост                                            85 276                    17 053

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване              17 712                    17 712

д 603 – Водоснабдяване и канализация                                          28 809                    27 715

д 604 – Осветление на улици и площади                                        97 000                    48 471

д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа         233 291                

д 622 – Озеленяване                                                                                 72 838                    55 487

д 623 – Чистота                                                                               278 860                  121 451

д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                        24 886                      8 884

д 745 – Обредни домове и зали                                                         5 728                      1 517

д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища               18 988                        330

д 866 – Общински пазар и тържища                                                             30 350                   14 474

д 898 – Други дейности по икономиката                                          65 886                   30 053

д 910 – Разходи за лихви                                                                           43 433                   34 178

д 997 -  Други разходи некласифицирани по другите функции             4 000                      1 557

д 998 – Резерв                                                                                             30 000          

            2.1.3. Дофинансиране                                                                  27 820                    12 834

д 431 – Детски ясли, детски кухни и ясли                                              18 796                    8 164          д 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                         9 024                    4 670

 

ІІ. Извънбюджетни сметки

Държавен фонд „Земеделие”

           По прихода                                                                         281 417

§ 9501 Наличност 01.01.2014 г.                                                    518 218

§ 2408 Лихви                                                                                         289

§ 6201 Трансфери (+)                                                                            718

§ 6301 Трансфери (+)                                                                         3 429

§ 7700 Заем от ИБС                                                                        385 405-

§ 9507 Наличност  30.06.2014 г.                                                   126 999-

            По разхода                                                                           10 250

         

ОП „Развитие на човешките ресурси”

МОМН „Деца със СОП”

           По прихода

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      34 619

§ 6202 Трансфер (-)                                                                              697-

§ 7700 Заем от ИБС                                                                         33 922-

МТСП  „Личен асистент”                    

           По прихода                                                                          27 914      

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     27 914  

§ 9501 Наличност 01.01.2014 г.                                                             3

§ 9507 Наличност 30.06.2014 г.                                                             4 -

            По разхода                                                                          27 913

МТСП  „Нов избор”                    

           По прихода                                                                          20 005       

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     18 344

§ 7600 Временни безлихвени заеми                                               1 661                                 

            По разхода                                                                          20 005

МОМН – „Квалификация педагогически специалисти”

           По прихода                                                                           3 647

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      3 647                                  

           По разхода                                                                            3 647

ОП „Административен капацитет”

           По прихода

§ 9501 Наличност 01.01.2014 г.                                                      14 707

§ 2408 Лихви                                                                                             8

§ 6301 Трансфери (+)                                                                       12 490

§ 9507 Наличност 30.06.2014 г.                                                      10 837-

           По разхода                                                                            16 368

ОП „Околна среда”

           По прихода                                                                      7 539 175

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                 1 562 653                                                § 2408 Лихви (ІІ тримесечие)                                                              595

§ 6201 Трансфер (+)                                                                    2 522 219

§ 6301 Трансфери /+/                                                                  3 065 878

§ 6302 Трансфери/-/ (Лихви І тримесечие)                                        987-

§ 7700 Заем ИБС                                                                            419 027

§ 9507 Наличност 30.06.2014                                                         30 212-

           По разхода                                                                       7 539 175

 

ІІІ.  Набирателна сметка

  • Чужди средства сметка /1724/

§ 9501 Наличност към 01.01.2014                                       4 559

§ 9507 Наличност към 30.06.2014                                       1 299

ІV. Приема информация за компенсирани размествания съгласно чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим -Приложение № 1.

Приложение № 1 към Решение № 247, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год. на ОбС - Кричим

Информация за компенсирани размествания съгл. 42 ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим

Бюджетнипараграфи    д.122 Общ.адм.     д.123 Общ.съвет     д.524 
ДСП
     д.532   
ПВЗ
д.622 Озеленяване д.623 
Чистота
    д. 603 
В и К
  било става било  става било става било  става било става било става било става
§ 0101 Запл.тр.правоотн.     17040 17040 22164 22164         57092 57092    
§ 0201 Запл.нещ.персонал тр             20000 20000 11218 11218        
§ 0202 Персонал извънтр. Пр.             1000 4000     2000 2000    
§ 0205 Изплатени суми от СБКО     852 852 664 664     336 336 1712 1712    
§ 0208 Обезщетения             2000 3000     4000 4000    
§ 0209 Други плащания и възн.     51352 51352 200 200 400 400 400 400 2000 2000    
§ 0551 Осигур.вноски ДОО     7440 7440 2488 2488 2248 2248 1220 1220 6416 6416    
§ 0560 ЗОВ     3284 3284 1104 1104 1028 1028 560 560 2932 2932    
§ 0580 ДЗПО     1660 1660 488 488 600 600 324 324 1712 1712    
§ 1011 Храна         17060 17060                
§ 1013 Постелен инвент.и обл. 10900 10900     1000 1000 2000 2000   250 3000 3000    
§ 1015 Материали 40000 40000 24000 20000 2000 2000 32820 27820 500 7350 20000 20000   1000
§ 1016 Вода, горива енергия 40000 40000     17000 12450 4000 4000 0 5000 56000 56000   500
§ 1020 Външни услуги 104450 93708 3148 7148 1600 1600 12000 12000 1500 3100 148256 106981 20645 10809
§ 1030 Текущ ремонт 4000 4000     2000 6450           0    
§ 1051 Командировки 4000 4000 400 400   100         200 200    
§ 1062 Разходи за застраховки 4000 4000     250 250   1000 9850 2000 5000 5000    
§ 1092 Неустойки,обезщ. съд.   8742                        
§ 1098 Др.некласиф.в други §§ 20000 20000 5000 5000                    
§ 1901 Платени държ.данъци 7495 9495               1000 6815 6815 20000 16500
§ 1981 Платени общински дан. 7450 7450     900 900     1000   3000 3000    
§ 4214 Обезщ.и помощи 6000 6000                        
§ 4600 Разходи за чл.внос 3300 3300 260 260                    
§ 5100 Основни ремонти                   23990     17804  
§ 5203 Др.оборудване,машини                   5200        
§ 5205 Стопански инвентар 1300 1300             5400          
§ 5219 Други ДМА                 10890 10 890        
§ 5301Придобиване на НДА 1500 1500                        
§ 9700 Резерв за непредв.р-ди 8000 8000     3000 3000 7180 7180            
                             
  262395 262395 114436 114436 71918 71918 85276 85276 43198 72838 320135 278860 58449 28809

Р Е Ш Е Н И Е № 248 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим приема частична актуализация на бюджета за 2014 година, както следва:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим приема частична актуализация на бюджета за 2014 година, както следва:

Местни дейности

●д.606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа                                    2 642

  § 0202 Др. възнагражд. за персонал по извънтр. отношения                                      1 000

  § 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО                                                      71 

  § 0560 ЗОВ от работодател                                                                                                  48 

  § 0580 Вноски за ДЗПО                                                                                                       28

  § 5100 Основен ремонт                                                                                                 17 095

  § 5100 Основен ремонт                                                                                                   1 495  

  § 5219 Придобиване на други ДМА                                                                            17 095-

●д.622 Озеленяване                                                                                                       30 000

  § 1015 Материали                                                                                                          25 000

  § 1062 Разходи за застраховки                                                                                       5 000

●д.832 Служби и дейности по подръжка , ремонт и изграждане на пътища       3 148

  § 1020 Външни услуги                                                                                                    2 000

  § 0202 Др. възнагражд. за персонал по извънтрудови правоотн.                               1 000

  § 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО                                                      72 

  § 0560 ЗОВ от работодател                                                                                                  48 

  § 0580 Вноски за ДЗПО                                                                                                        28

●д.532 Програми за временна заетост

  § 1015 Материали                                                                                                         20 000-

  § 0201За нещатенперсонал, нает по трудови правоотношения                             15 790-  

2. Актуализира списък капиталови разходи:

 

2.1. Капиталови разходи със собствени приходи:

Местни дейности

●д.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа                   

§ 5100 Основен ремонт                                                                      

   Основен ремонт ул. „Свобода”                                                                              30 245-

   Основен ремонт ул. Одеса”                                                                                      2 800

   Основен ремонт ул. „Бобище”                                                                                 7 405

   Основен ремонт ул. „Генерал Гурко”                                                                   12 915

   Основен ремонт ул. „Средна гора”                                                                         8 620

    

2.2- Капиталови разходи с целева субсидия

Местни дейности

§ 5219 Придобиване на други ДМА                                     

   Бетонна стена бул. „Кирил и Методий”                                                                 17 095-

   Основен ремонт ул „Одеса”                                                                                    17 095


Р Е Ш Е Н И Е № 249 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на предоставени на община Кричим за безвъзмездно управление до края на 2016 година,  общински имоти, всички находящи се в землището на с. Козарско, община Брацигово, с цел реализиране на дейности по кандидатстване за финансиране пред Предприятие за управление на дейностите по околната среда за обект: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци” с инвеститор община Кричим, на основание Решение № 540, взето с протокол № 33 от 24.04.2014 г., изменено с Решение № 562, взето с протокол № 34 от 29.05.2014 г. на Общински съвет град Брацигово.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12 от Закона за общинската собственост и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1. Приема предоставените от Общински съвет град Брацигово за безвъзмездно управление и ползване до края на 2016 година,  общински имоти сномера, както следва: № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., №... и № ..., всичките находящи се в област Пазарджик, община Брацигово, землище с. Козарско с ЕКАТТЕ

2. Възлага на Кмета на община Кричим в срока по т. 1 да предприеме всички необходими правни и фактически действия за реализирането на дейностите по кандидатстване и изпълнение на инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Кричим” на територията на област Пловдив, община Кричим, землище Кричим с ЕКАТТЕ ... и област Пазарджик, община Брацигово, землище с. Козарско с ЕКАТТЕ ...за закриване на сметището в община Кричим и рекултивация на терените.


Р Е Ш Е Н И Е № 250 прието на 21. 08. 2014 година по Протокол №26

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим приема Отчет за изпълнение на Решенията от Общинска администрация за периода 01.01.2014 год. до 30.06.2014 година.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.