Решения от № 307 до № 325 приети от 29.01.2007г. до 26.04.2007г. по Протоколи от № 40 до № 41

Р Е Ш Е Н И Е № 307 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

УПИ ХVІІІ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 335 кв.м /триста тридесет и пет квадратни метра/, актуван с АОС № 279/ 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Братя Крушарови”    № 17а;

УПИ ХІХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв.м /четиристотин квадратни метра/, актуван с АОС № 280/18.07.2006 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 43;

УПИ ХХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 280 кв.м , актуван с АОС № 281/ 18.07.2006 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 45;

УПИ ХХІ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 340 кв.м /триста и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС № 277/18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров”    № 47.

Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища:ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направени разисквания и проведеното поименно гласуване и на основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим с 6 /шест/ гласа „ЗА”  НЕ ПРИЕМА  Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за продажба на недвижими имоти, както следва:

УПИ ХVІІІ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 335 кв.м /триста тридесет и пет квадратни метра/, актуван с АОС № 279/ 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Братя Крушарови”    № 17а;

УПИ ХІХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв.м /четиристотин квадратни метра/, актуван с АОС № 280/18.07.2006 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 43;

УПИ ХХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 280 кв.м , актуван с АОС № 281/ 18.07.2006 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 45;

УПИ ХХІ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 340 кв.м /триста и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС № 277/18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 47.

Р Е Ш Е Н И Е № 308 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение  за отдаване под наем  на общински имот – частна общинска собственост: „Кафе-аперитив” с площ 131 кв.м, разположен в южната част на сградата, находяща се в гр. Кричим, пл. „Обединение” № 5, актуван с АОС № 45/28.08.2000 год., кв. 57 имот пл. № 1193, п. І – ГНС, Културен дом и Киносалон.

Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим

Докладва: инж. В. Кузев – Кмет и ПК по евроинтеграция към ОбС.

Становища: ПК по евроинтеграгция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и проведеното поименно гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал.1 и чл. 68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Открива процедура за отдаване под наем общински имот – частна общинска собственост: “Кафе-аперитив” с площ 131 кв.м, разположен в южната част на сградата, находяща се в гр. Кричим, пл. ”Обединение” № 5, актуван с АОС № 45/28.08.2000г., кв.57 имот пл. №1193, п. І-ГНС, Културен дом и Киносалон, при следните условия:

Предназначение на обекта – банков офис;

Вид на процедурата за отдаване под наем – конкурс;

Начална конкурсна цена за един месец – 891лв. – 6,80 лв. на кв.м. по Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на обекти и терени общинска собственост. За срока, необходим за промяна предназначението на отдавания обект, който не може да е по-дълъг от три месеца, наемателят се освобождава от заплащане на месечни наемни вноски;

Срок на договора за отдаване под наем – 5 години;

Специфични изисквания към предмета на сделката – поради необходимостта  от промяна на предназначението на обекта наемателят следва да направи това за своя сметка и на свой риск, като придобива право да експлоатира обекта след одобряване от ЕСУТ на Община Кричим внесен от него работен проект с проектно-сметна документация и след получаване на строително разрешение.

Общински съвет – Кричим, възлага на Кмета да проведе процедурата за отдаване под наем в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, включително и подготовката на конкурсната документация

Р Е Ш Е Н И Е № 309 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на аптека, съставляваща – склад, преддверие, тоалетна и приемни, с обща площ 32,06 кв.м, намираща се на първи етаж в градска поликлиника, Кричим, п. ІІІ – поликлиника, кв. 129 по плана на гр. Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и проведеното поименно гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

 Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на аптека, намираща се в сградата на Поликлиника-Кричим, етаж първи, южна част, с площ 32,06 кв.м, п.ІІІ - поликлиника, кв. 129, съставляваща - склад, преддверие, тоалетна и приемни, при следните условия:

Начална тръжна  цена - 200, 00 /двеста/ лева;

Стъпка за наддаване – 20 лв.;

Срок на договора за отдаване под наем – 3 /три/ години.

Наемателят и свързаните с него лица /по смисъла на Търговския закон/ да нямат финансови задължения към Общината.

Депозит за участие – 100 лв.

Кметът на Община Кричим да проведе търга с явно наддаване за отдаване под наем в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, включително подготовката на конкурсната документация.

Р Е Ш Е Н И Е № 310 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение за определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2007 година.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност;

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След проведеното поименно гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Общински съвет  при Община Кричим

Р Е Ш И :

І. Одобрява предвидените за 2007г. разходи в размер на 138 652   лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депото и чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци в левове за количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване, както следва:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”:

  в урбанизираната територия извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 100
обработка депо    100    100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване    100 -
всичко 1 200 1 200

1а. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в урбанизираната територия извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 130 700
обработка депо   30  100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   20 -
всичко 180  800

2. Честота на сметоизвозване – съгласно Заповед № 210 / 31.10.2006г. на Кмета на Община Кричим.

ІІІ. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІ, или лицата по чл. 15а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 17а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІІІ.1. За урбанизираната територия на гр. Кричим:

Физически лица                                                                                           5 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                        4 ‰

- обработка депо                                                                                         0,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване     0,5 ‰                                     

Юридически лица                                                                                       16 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                        14 ‰                                        

- обработка депо                                                                                         1 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване     1 ‰   

ІІІ.2. Извън урбанизираната територия:

Физически лица                                                                                          4 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                        3,5 ‰

- обработка депо                                                                                         0,                                              

Юридически лица                                                                                       15 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                        14 ‰                                

- обработка депо                                                                                         1 ‰.

ІІІ.3. За общински имоти,  ползвани или наети от ЕТ, юридически или физически  лица (недекларирали такса битови отпадъци) таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя, и в размер според честота на извозване, както следва:

          а. седмично извозване на съд тип „контейнер” от градска поликлиника:

                - индивидуална практика                                                                                                                                  30 лв.

                - за други лечебни заведения или дейности                                                                                                 60 лв.

                б. за всички останали наематели при два пъти седмично извозване на съд тип „контейнер”         60 лв.

ІІІ.4. За останалите  общински имоти определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІІІ.5. Определя такса битови отпадъци в размер 4 ‰ за следните юридически лица:

“Солвекс КП”; ПЕПЖИ – Пловдив (жп гара Въча от км 10+300 до 10+900 – в урбанизираната територия);  ПАВЕЦ “Орфей”, ВЕЦ “Кричим”; ВЕЦ „Въча 1”; ВЕЦ „Въча 2” и “Кричим индустрия”, за всяка услуга поотделно:                  

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                        3,5 ‰

- обработка депо                                                                                          0,5 ‰.

ІІІ.6. Определя такса битови отпадъци в размер на 1 ‰ за следните имоти на ВПК „Напредък„: оранжерия, помпена станция, машинен двор, ресторант гара Въча, сграда „Рабица„, склад горивни и смазочни материали, и за имот на РКС – гр. Пловдив, находящ се на гарата, за услугата:

- обработка депо                                                                                          1  ‰.

ІІІ.7. На основание чл. 71 от ЗМДТ освобождава от такса битови отпадъци:

Вилни имоти на земи по § 4 от Закона за земеделските земи – местности „Бобище”, „Черешово”, „Адалъка”, „Тепелика”, „Гергевец”, „Баталите”, „Янък Таш”, „Маджарица”, „Узунала”, „Чучура”, „Козница”, „Гарваница”, „Сух дол”, „Нямча”, „Братвич”, „Горката”.

2. Юридически лица, подали молби за освобождаване от ТБО, както следва:

ЕТ  „РОЗЕТА - Ваклин Глушков”;

ПЕПЖИ  -  ГР. ПЛОВДИВ:

- Куртово Конаре – гара Въча от км  6 + 150 до 10 + 300 /извън регулация/;

- Гара Въча - Козарско от км 10 + 900 – 14 + 700 /извън регулация/.

„ФИНТЕХМАШ” АД – ГР. ПЛОВДИВ;

ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – горски пункт;

„ДЕНИЗ – Н”  ЕООД;

„КРИЧИМ ФРУКТ” ООД – местност „Адалъка” /ниви/

„ХРАМАР”  ЕООД – терен на ул. „Априлци” и ул. „Владая”.

Р Е Ш Е Н И Е № 311 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 387, взето с Протокол № 52/05.02.2003 год., и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ ПРИЕМА Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Р Е Ш Е Н И Е № 312 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация на Община Кричим.

Вносител: Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност, ПК по евроинтеграция и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим с 3 /три/ гласа „ЗА” НЕ ПРИЕМА Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация на Община Кричим

Р Е Ш Е Н И Е № 313 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Предложение за изменение на тарифа за началния размер на месечния наем /базисни наемни цени/ при предоставяне под наем на помещения и терени – общинска собственост.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграци и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.23 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет  при Община Кричим

Р Е Ш И :

Отменя свое Решение № 231, взето с протокол № 29 от 01.03.2006 година

Утвърждава начален размер на месечния наем за 1 кв. м при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост съгласно приложение.

Решението влиза в сила от 01.03.2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 314 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия и план за развитие на социалните услуги в Община Кричим за периода 2007-2010 год.

Докладва: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кричим за периода 2007-2010год.  и План за действие във връзка с изпълнение на Стратегията за социални услуги в Община Кричим за периода 2006-2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 315 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 3/09.01.2007 год. от Гюлтен Юсеинова Ристемова, живуща в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 11

Докладва: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/ на Гюлтен Юсеинова Ристемова, живуща в гр. Кричим, ул. „Черно море” № 11 за финансово подпомагане на семейството й. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 316 прието на 29.01.2007 година по Протокол № 40

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 17/16.01.2007 год. от Недялка Тодорова Тимова, живуща в град Кричим, ул. „Витоша” № 27

Докладва: Петранка Маринова – Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по евроинтеграция и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. /петстотин лева/ на Недялка Тодорова Тимова, живуща в гр. Кричим, ул. „Витоша” № 27 за финансово подпомагане на семейството й. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 317 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/ Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвъртото тримесечие на 2006г. в размер на 92.50лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 318 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2006 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След проведеното поименно гласуване и на основание чл.21, ал.1, т.6; чл.52, ал.1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ, ОбС приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2006 г. както следва :

                                                                                         Акт.бюджет                    Отчет

                                                                                             31.12.2006 г.             31.12.2006 г.

По прихода                                                                         3 253 109                  2 963 110

1. Приходи с държавен характер                                   1 906 046                  1 723 767

1.1. Обща допълваща субсидия от РБ                          1 023 861                     959 381             

1.2. Държ. трансфер на преотстъпени данъци             497 619                     497 619

1.3. Целева субсидия за капиталови разходи                   80 478                      80 478

1.4. Други получени целеви трансфери от ЦБ                12 335                      12 335

1.5. Трансфер ПМТСП                                                       238 247                    2 38 247

1.6. Получени трансфери избори                                      32 528                       32 528

1.7. Предоставен трансфер                                                                                   56 000

1.8. Преходен остатък                                                           20 978                       20 978

1.9. Наличност към 31.12.2006 г.                                                                           61 799

2. Приходи с общински характер                                   1 347 063                 1 239 343

2.1. Данъчни приходи                                                            88 500                       88662            

2.2. Неданъчни приходи                                                      464 655                    360 430

2.3. Обща изравнителна субсидия                                    266 100                    266 100

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                    20 722                      20 722

2.5.Други получени трансфери от ЦБ                               19 300                      19 300

2.6. Получени трансфери от ПУДООС                            402 366                    402 366

2.7. Получени трансфери                                                       8 200                        8 200

2.8. Преходен остатък 31.12.2005 г.                                        2 220                        2 220

2.9. Получен дългосрочен заем                                           75 000                      75 000

2.10. Погашения по дългосрочен заем                                                                 3 657

По разхода                                                                           3 253 109                 2 963 110  

в т.ч.

1. Държавни дейности                                                       1 906 046                1 723 767

2. Общински дейности                                                       1 345 618                1 238 193

3. Дофинансиране                                                                     1 445                       1 150

                2. Приема частична актуализация на бюджета, както следва:

                Държавни дейности:

По прихода:

§ 3111 Обща допълваща субсидия                                                                                    69 210

По разхода:

Дейност 738 Читалища:

§ 4500 Субсидия                                                                                                                      1 212

Дейност 998 Резерв:

§ 9700 Резерв                                                                                                                          67 998

                Местни дейности:

По прихода:                                                                                                                              5 200

§ 1301 Данък върху недвижими имоти                                                                              1 100

§ 1303 Данък върху превозните средства                                                                          2 700

§ 1304 Данък при пидоб. на имущество по дарение                                                      1 400

По разхода:

Дейност 122 Общинска администрация                                                                            1 158

Дейност 123 Общински съвет                                                                                              1 069

Дейност 532 Програми за временна заетост                                                                    2 398

Дейност 714 Спортни бази за физкултура и спорт                                                            575

               

                3. Допълва Решение 232 / 01.03.2006 г., т.9 – Актуален списък за капиталови разходи, както следва:

Държавни дейности:

                                                                                                                                                  било                   става

І. Целева субсидия:

1. Основен ремонт парно НУ “Кирил и Методий”                                                        17 078               16 477

2. Основен ремонт под НУ “Васил Левски”                                                                      2 000                 2 000

3. Компютри Читалище                                                                                                             960 

4. Основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                                                        50 000

5. Основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                                                         6 163

6. Основен ремонт “Преградни стени поликлиника”                                                     4 162

7. Основен ремонт тоалетни НУ “ Васил Левски “                                                             716

ІІ. Собствени средства:

8.  Основен ремонт тоалетни НУ “Кирил и Методий”                                                  15 178               15 178

9.  Основен ремонт “Канално отклонение НУ “В.Левски”                                            5 800                 5 800

10. Основен ремонт тоалетни НУ “Васил Левски”                                                        11 524

Държавни дейности:                                                                                                             40 056             112 980

Местни дейности:

І. Целева субсидия:

1. Проект “Почистване коритото на река Въча”                                                             9 000                  9 000

2. Проект “Подпорна стена река Въча”                                                                             6 000                  6 000

3. Проект “Организ.на движ.и строит.надзор”                                                                 5 722                  4 336

4. Хидроизолация покрив Младежки дом                                                                         1 386

ІІ. Собствени средства:

5. Основен ремонт “Фронт офис”                                                                                      5 000                  4 789

6. “Фронт офис обзавеждане”                                                                                             5 000                   5 211

7. Компютър административна служба                                                                            1 200

8. Реконструкция улично осветление                                                                              25 000                98 000

9. Сметосъбирачка                                                                                                               35 000                32 850

10. Канално отклонение ул.”Цар Симеон”                                                                       6 394                  6 394

11. Хидроизолация покрив Младежки дом                                                                      6 000                   5 441

12. Водоводен бойлер ОДЗ “Ралица”                                                                                 8 000

ІІІ. Други:

13. Главен колектор ІІ и ІІІ                                                                                                402 366

Местни дейности:                                                                                                               103 116               584 973

Капиталови разходи 2006 г.:                                                                                              143 172               697 953

Р Е Ш Е Н И Е № 319 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от терен – публична общинска собственост.

Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Не приема Предложение на Кмета на Община Кричим, относно промяна предназначението на част от терен – публична общинска собственост, в т.ч. ПУП – План за Регулация за кв. 75 и ПУП – План за Застрояване за кв. 71 и кв. 70.

Р Е Ш Е Н И Е № 320 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Предложение за Бюджет за 2007 година

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 и РМС 926 от 2006 г. и след проведеното поименно гласуване 

                І. Приема бюджета на Община Кричим за 2007 г.:

                По прихода:                                                                                                                       2 315 661

1. Приходи с държавен характер                                                                                                  1 454 757

                1.1. Обща допълваща субсидия                                                                                   1 087 050

                1.2. Държавен трансфер на преотстъпени

                               данъци по ЗОДФЛ                                                                                              317 365

                1.3. Целева субсидия капиталови разходи                                                                     42 900

                1.4. Преходен остатък                                                                                                           7 442

2. Приходи с общински характер                                                                                                   860 904

2.1. Данъчни приходи                                                                                                                         78 000

2.2. Неданъчни приходи                                                                                                                   474 018

2.3. Обща изравнителна субсидия                                                                                                 217 400

2.4. Целева субсидия капиталови разходи                                                                                       9 700

2.5. Компенсация пътен данък                                                                                                         47 300

2.6. Др.получени от общини целеви трансфер от ЦБ                                                                   1 600

2.7. Погашения по кредити                                                                                                                21 471

2.8. Преходен остатък                                                                                                                         54 357

По разхода:                                                                                                                                       2 315 661

1. Държавни дейности /Приложение 1/                                                                                    1 454 757

2. Общински дейности /Приложение 2/                                                                                       860 904

    в т.ч. Резерв                                                                                                                                       93 240

                ІІ. Общински съвет приема лимити за следните разходи:

социално-битови разходи на персонала – 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

представителни разходи кмет                                                        1 000

представителни разходи председател ОбС                                 1 000

поевтиняване закуски в училищата                                               0,15

ІІІ. Общински съвет определя хонорари на външни специалисти както следва:

- 350 лв - архитект;

-   30 лв –  юристи, други специалисти ТСУ;

-   50 лв. – специалист “Геодезия, кадастър и регулация”;

-   40 лв – специалист “В и К”;

-   25 лв – специалист “Ел” /други/ от Кричим.

ІV. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:

                - учители;

                - огняр

и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на горепосочените лица за изплащане на средствата до 90 % /или в рамките на преведените средства/ от действителните разходи. Транспортните средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/.

V. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:

Целодневни детски градини                                                           1,30

Детска млечна кухня                                                                        1,10

Домашен социален патронаж /без неделя/                                1,20

VІ. На основание чл.32, ал.2 от ПМС 20 от 2007 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

                VІІ. Общински съвет определя лимит на полицейски участък при Община Кричим:

телефони - 50 лв;

гориво    - 200 лв.

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.

                VІІІ. Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 3.

                ІХ. Общински съвет приема:

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2007 година

                1. Целева субсидия за капиталови разходи                           52 600         

                               Държавни дейности:

Дейност 322 – Общообразователни училища                                     42 900

1. Основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                            25 860

2. Основен ремонт тоалетни НУ “В.Левски”                                       12 240

3. Реконструкция отоплителна инсталация

НУ “Св.Св.Кирил и Методий”                                                                   4 800

Местни дейности:

Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

1. § 51 Основен ремонт Кричим – жп гара Кричим                             9 700

2. Собствени приходи      

                Местни дейности:

Дейност 122 – Общинска администрация                                             26 670

                § 51 Основни ремонти                                                               16 950

                    1. Основен ремонт стая № 10 партер                                    6 250         

                    2. Изграждане външен димоотвод                                         3 700

                    3. Ремонт тоалетна ІІ етаж                                                       4 500

                    4. Рампа за трудно-подвижни лица                                       2 500

                § 52 Придобиване на ДМА                                                         7 220

                    1. Компютри 4 х 430                                                                  1 720

                    2. Компютър данъчно                                                                 800

                    3. Принтер матричен данъчно                                                  500

                    4. Принтери лазерни 2 х 200                                                       400

                    5. Ксерокс Общински съвет                                                    1 200

                    6. Телефонна централа 24 поста                                            1 300

                    7. Придобиване на ДМА за ОбС               -

        монитор, микрофони, шкаф                                                              1 300

§ 53 Дълготрайни активи –

  МКАD /програма/                                                                                      2 500

Дейност 311 – Целодневни детски градини                                           22 760

§ 51 Основен ремонт                                                                                  21 500

Реконструкция на тръбна разпределителна

мрежа - отоплителна инсталация ОДЗ “Ралица”                                 21 500   

                § 52 Придобиване на ДМА                                                         1 260

                     1. Компютри 2 х 430                                                                    860

                     2. Принтер лазерен 2 х 200                                                         400

Дейност 469 – Др.дейн.по здравеопазването                                          2 500

 1. Рампа за трудно подвижни лица                                                          2 500                   

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация                                        21 520

                § 52 Придобиване на ДМА                                                                                          

 Доплащане за проект “Изграждане на подпорна стена”                    3 800

Концесионни анализи за ползване на

минерална вода – Сондаж № 1                                                                  1 000

Строителен надзор ІІ и ІІІ колектор                                                          8 000

Доклад за оценка на съответствието - проект

“Изграждане на подпорна стена река Въча”                                            820

Доклад за оценка на съответствието - проект

“Канализация ІІ и ІІІ колектор”                                                                    540

Реконструкция водопровод ул.”Генерал Скобелев”                           4 000

Реконструкция водопровод ул. “Георги Кирков”                                3 360

Дейност 623 Чистота                                                                                  37 800

                § 52 Придобиване на ДМА                                                                                          

    1. Сметосъбирачна машина /лизинг/                                                37 800

Дейност 898 Др.дейности по икономиката                                            2 230

                § 52 Придобиване на ДМА                                                           630

    1. Компютър на Младежки дом                                                               430

    2. Принтер Младежки дом                                                                        200

                § 51 Основен ремонт на ДМА                                                  1 600

                    1. Основен ремонт дограма – частичен                             1 600

    3. Целева субсидия за капиталови разходи по приложение 11 § 50 от ЗДБРБ за 2007 г. при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет:

12 600 лв – Основен ремонт Хидроизолация покрив столова и ремонт борд столова НУ “Св.Св.Кирил и Методий”.

Х. Общински съвет приема разчет за помощи по § 4214:

500 лв – районна служба “ПБЗН”;

2 800 лв – еднократни помощи по молби на граждани.

 ХІ. Определя /съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД/ годишния размер на общинския дълг – 21 471 /Приложение 4/.

ХІІ. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности;

Средствата от § 9700 Резерв - /Приложение № 5/ да бъдат изразходвани след решение на Общинския съвет.

По разхода                                                                                           2 315 661

1. Държавни дейности                                                                      1 454 757

Функция Общи държавни служби                                                   272 727

Дейност 122 Общинска администрация                                         272 727

Функция Отбрана и сигурност                                                           54 229

                Дейност 219 Други дейности по отбраната                       1 800

                Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност   

                                                                                                                    12 667

                Дейност 282 ОМП                                                                  39 762

Функция Образование                                                                     1 033 219

                Дейност 311 Целодневни детски градини                       247 390

                Дейност 318 Полудневна подготовка в училищата        35 412

                Дейност 322 Общообразователни училища                  750 417

Функция Здравеопазване                                                                     67 302

                Дейност 431 Детски ясли                                                      27 609

                Дейност 469 Други дейности по здравеопазването       39 693

Функция Социално осигуряване                                                          7 442

                Дейност 559 Други служби и дейности                              7 442

Функция Почивно дело и култура                                                     19 838

                Дейност 738 Култура                                                             19 838

Приложение № 2

към Решение № 320,

взето с Протокол № 41

от 09.03.2007 г. на ОбС

2. Местни дейности                                                                              860 904

Функция Общи държавни служби                                                   189 226

Дейност 122 Общинска администрация/издръжка/                     136 605

Дейност 123 Общински съвети                                                           52 621

Функция Отбрана и сигурност                                                             3 000

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност       

                                                                                                                      3 000

Функция Образование                                                                        169 471

                Дейност 311 Целодневни детски градини/издръжка/   169 471

Функция Здравеопазване                                                                       3 161

                Дейност 469 Други дейности по здравеопазването          3 161

Функция Социално осигуряване                                                      106 098

                Дейност 524 Домашен социален патронаж                     61 890

                Дейност 525 Клуб на пенсионера                                         6 089

                Дейност 532 Програми за временна заетост                   38 119

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда                                                                                 204 233

                Дейност 603 В И К                                                                  21 520

                Дейност 604 Осветление на улици и площади                 40 000

                Дейност 623 Чистота                                                            142 713

Функция Почивно дело и култура                                                      11 713

                Дейност 714 Спортни бази              и спорт за всички       8 426

                Дейност 745 Обредни домове и зали                                    3 287

Функция Икономически дейности                                                     80 762

                Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и

                                                                изграждане на пътищата       12 834         

                Дейност 866 Общински пазар                                              14 387

                Дейност 898 Други дейности по икономиката                 53 541

Функция Разходи некласифицирани в други                                    93 240

                Дейност 998 Резерв                                                                 93 240

Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности

Държавни дейности

Списъчен състав                                                                   Численост            СРЗ -         СРЗ -

                                                                                                  на персонала   01.01.07 г.    01.07.07 г

                                                                                             

1. Дейност 122 - Общинска администрация                                    34.5      441.31       485.44

2. Дейност 311 - Целодневни детски градини                                 45.5      315.30        346.83

3. Дейност 318 - Предучилищна полудневна подготовка              3         378.38        416.22

4. Дейност 322 - Образователни училища                                       92         355.55        391.11

5. Дейност 431 - Детски ясли                                                                6          285.79       314.37

6. Дейност 469 - Други дейности по здравеопазване                     8          285.79       314.37                     

                Несписъчен състав

1. Дейност 311 - Целодневни детски градини                                   1          232.20       232.20

2. Дейност 282 - Отбранително мобилизац.подготовка                 5          254.27       279.70                                     

Местни дейности

 Списъчен състав

1 Дейност 524 - Домашен социален патронаж                                 5        219.48       263.38

2. Дейност 623 - Чистота                                                                       10       236.88        260.57

3. Дейност 866 - Общински пазар                                                        2        284.42        312.86

4. Дейност 898 - Други дейности по икономиката                          7        294.57        324.03

                Несписъчен състав

1. Дейност 525 – Клуб на пенсионера                                                 1        198.36       198.36

2. Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички                          2        208.15       218.75

Годишен доклад по дълга

към 31 декември 2006 година

на Община Кричим

Решение на Общински съвет № 248

Акценти

Вид на дълга – дългосрочен

Размер на дълга – 75 000 лв.

Валута на дълга – лева

Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 248 705 лв.

Период на погасяване на дълга – 2006 г. – 2010 г.

Предназначение на дълга – Инвестиционен проект “Реконструкция на съществуващата система за улично осветление “

Лихвен процент – 4.3 %

Общо усвоени средства към         31.12.2006 г. – 75 000 лв.

Общо неизплатена главница към 31.12.2006 г. – 71 875 лв.

За бюджетната година 2007

Размер на дълга към                        01.01.2007 г. – 77 927 лв.

Плащания по главници – 71 875 лв.

Лихвени плащания – 6 052 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2007 г. – 56 456 лв.

В т. ч. от главницата 53 128 лв. и от лихви 3 328 лв.

§ 9700 Резерв:

Основен ремонт  „Кухненски блок” ОДЗ „Незабравка”           40 000

Проектиране на „Второстепенна канализационна мрежа

     колектори І, ІІ и ІV                                                                         16 000

Детайлно обследване за енергийна ефективност                         6 000

Бойлер с две серпентини                                                                    6 240

Основен ремонт Стадиона                                                                 7 000

Текущ ремонт общински пътища                                                  18 000

                                                                              ОБЩО:                     93 240

Р Е Ш Е Н И Е № 321 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

УПИ ХVІІІ – общ., кв. 87, представляващ незастроен УПИ с площ от  335 кв.м, актуван с АОС № 279 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Братя Крушарови“ № 17а;

УПИ ХІХ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 400 кв.м, актуван с АОС № 280 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров“ № 43;

УПИ ХХ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 280 кв.м, актуван АОС № 281 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “ Никола Вапцаров” № 45;

УПИ ХХІ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 340 кв.м, актуван с АОС № 277 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров“ № 47;

УПИ ХХ – общ., кв. 118, представляващ незастроен УПИ с площ от 390 кв. м, находящ се в гр. Кричим, ул. “Здравец” № 2, актуван с АОС № 283 / 18.07.2006г.;

УПИ ІV – общ., кв. 118а, представляващ незастроен УПИ с площ от 270 кв. м,  находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1в, актуван с АОС № 282 / 18.07.2006г.;

УПИ ІІ – общ., кв. 118а, представляващ незастроен УПИ с площ от 300 кв. м, находящ се в гр. Кричим, ул. “Роза” № , актуван с АОС № 86 / 04.10.2001г.

Вносител: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване,

І. Не приема Предложението за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ ХVІІІ – общ., кв. 87, представляващ незастроен УПИ с площ от  335 кв.м, актуван с АОС № 279 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Братя Крушарови“ № 17а;

2. УПИ ХІХ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 400 кв.м, актуван с АОС № 280 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров“ № 43;

3. УПИ ХХ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 280 кв.м, актуван АОС № 281 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров” № 45;

4. УПИ ХХІ – общ., кв. 87, представляващ  незастроен УПИ с площ от 340 кв.м, актуван с АОС № 277 / 18.07.2006г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Никола Вапцаров“ № 47;

ІІ. Да се продадат чрез търг с явно наддаване следните недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

УПИ ХХ – общ., кв. 118 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен УПИ с площ от 390 кв. м /триста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в гр. Кричим, ул. “Здравец” № 2, актуван с АОС № 283 / 18.07.2006г.;

УПИ ІV – общ., кв. 118а по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен УПИ с площ от 270 кв. м /двеста и седемдесет квадратни метра/,  находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1в, актуван с АОС № 282 / 18.07.2006г.;

УПИ ІІ – общ., кв. 118а по плана на гр. Кричим, представляващ незастроен УПИ с площ от 300 кв. м /триста квадратни метра/, находящ се в гр. Кричим, ул. “Роза” № , актуван с АОС № 86 / 04.10.2001г.

ІІІ.1. Определя начална тръжна цена в размер на 3 744  /три хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/ за УПИ ХХ – общ., кв. 118 по плана на гр. Кричим, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от “Пловдивинвест” АД – лицензиран оценител на недвижими имоти;

ІІІ.1.1. Определя депозит за участие 370 лв. /триста и седемдесет лева/ и стъпка за наддаване – 100 лв. /сто лева/.

ІІІ.2. Определя начална тръжна цена в размер на 3 240 лв. /три хиляди двеста и четиридесет лева/ за УПИ ІV – общ., кв. 118а по плана на гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна начална цена на имота, определена от “Пловдивинвест” АД – лицензиран оценител на недвижими имоти;

ІІІ.2.1. Определя депозит за участие 320 лв. /триста и двадесет лева/ и стъпка за наддаване – 100 лв. /сто лева/.

ІІІ.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 880 /две хиляди осемстотин и осемдесет лева/ УПИ ІІ – общ., кв. 118а по плана на гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна начална цена на имота, определена от “Пловдивинвест” АД – лицензиран оценител на недвижими имоти;

ІІІ.3.1. Определя депозит за участие 280 лв. /двеста и осемдесет лева/ и стъпка за наддаване – 100 лв. /сто лева/.

ІV. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на търга по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договори за продажба със спечелилите лица.

Р Е Ш Е Н И Е № 322 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 52/20.02.2007г. от Нели Асенова Янкова, живуща в гр. Кричим, ул. „Роза” № 32 за финансово подпомагане.

Докладва: Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Молба от Нели Асенова Янкова, жител на гр. Кричим не може да бъде удовлетворена предвид на това, че същата е подпомагана от отдел „Социална Закрила” гр. Кричим при Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски, както следва:

целева помощ за отопление с твърдо гориво, съгласно Наредба № 5/ 30.05.2003 год.

Месечна парична помощ по чл. 9 от ППЗСП в размер на 142 лв.

Семейни помощи за деца по чл. 7 от ЗСПД в размер на 78 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 323 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 323/12.12.2006 г. от Емилия Делчева Делчева, живуща в гр. Кричим, ул. „Лиляна Димитрова” № 24 за финансово подпомагане.

Докладва: Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Молбата не може да бъде удовлетворена впредвид на това, че лицето Емилия Делчева Делчева от 01.01.2007 година е назначена на работа по програмата на ОСПОЗ.

Р Е Ш Е Н И Е № 324 прието на 09.03.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 321/11.12.2006 г. от Гюрга Петрова Стойчева, живуща в гр. Кричим, ул. „Търговска” № 10 за финансово подпомагане.

Докладва: Председател на ПК по социални дейности към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства в размер на 250 лв /двеста и петдесет лева/ на Гюрга Петрова Стойчева, живуща в гр. Кричим, ул. „Търговска” № 10, като средствата бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 325 прието на 26.04.2007 година по Протокол № 41

ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2005 до 31.12.2005 година.

Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

Приема отчета на Кмета на Общината, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2005 до 31.12.2005 година.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.