Решения от № 206 до № 207 приети на 13.02.2014г. по Протокол № 22

Р Е Ш Е Н И Е № 206 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2014 г.

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кричим.

Програмата има отворен характер, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската собственост трябва да е съобразен разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, с който са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който приема настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

            Основният ангажимент на Община Кричим е да стопанисва имотите публична общинска собственост като добър стопанин, с оглед важната им обществено-социална функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейски фондове,оперативни програми и други финансиращи органи. За да може община Кричим да кандидатства по такъв вид програми е важна финансовата стабилност и обезпеченост. Тук е важната роля на доброто управлението на частната общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от концесии, право на ползване, продажби, право на строеж и други.

            Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на държавата намалява /т.е държавните субсиди ще са по-малко/, основен приоритет, ще трябва да е повишаването на собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

 6. Общинските обекти от първостепенно значение  по смисъла на §5, ал.1, т.73 от ДР на ЗУТ -  общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост.

7. Други данни.

  

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на имущество 52 000
2. Отдаване под наем на терени 100 000
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 3 600
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 155 600
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост 218 909
2. Учредени вещни права 28 000
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 246 909
  Всичко приходи 402 509
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, цифрови модели, ПУП-ПРЗ, геодезическо заснемане на имоти, промяна на кадастрална карта и др.) 4 000
2. За пазарни оценки 2 000
  Всичко разходи 6 000

       

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави под наем
  Кабинети от сграда на Градска поликлиника, публична общинска собственост:
1. Кабинет 2 с площ - 30 кв.м. и обслужващи площи - 13 кв. м., бул. ”Тракия” 25
2. Кабинет 3 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 7,26 кв. м., бул. ”Тракия” 25
3. Кабинет 4а,б,в с площ-30 кв.м. и обслужващи площи - 17,29 кв.м., бул. ”Тракия” 25
4. Кабинет 14 с площ - 75 кв.м. и обслужващи площи – 36,30 кв.м., бул. ”Тракия” 25
5. Кабинет 16 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. ”Тракия” 25
6. Кабинет 17 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. ”Тракия” 25
7. Кабинет 19 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи  - 7,26 кв.м., бул. ”Тракия” 25
8. Кабинет 20 с площ - 15 кв. м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. „Тракия” 25
9. Кабинет 21 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи - 7,26 кв.м, бул. ”Тракия” 25
10. Кабинет 22 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи - 6,60 кв.м., бул. „Тракия” 25
11. Кабинет 23 с площ - 15 кв.м. и площ от общи помещения в размер на 6,60 кв.м., бул. „Тракия” 25
12. Кабинет 24 с площ - 6 кв.м. и обслужващи площи - 2,90 кв.м, бул.”Тракия” 25
13. Кабинет 25 с площ - 30 кв.м. и обслужващи площи – 14,52 кв.м, бул.”Тракия” 25
14. Кабинет 27 с площ - 13,50 кв.м. и обслужващи площи – 6,53 кв.м, бул.”Тракия” 25
15. Кабинет 29 с площ - 9,90 кв.м. и обслужващи площи - 4,79 кв.м, бул.”Тракия” 25
16. Кабинет 30 с площ - 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул.”Тракия” 25
17. Кабинет 32 с площ – 17,10 кв.м. и обслужващи площи – 8,28 кв.м, бул.”Тракия” 25
18. Кабинет 33 с площ - 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,50 кв.м., бул. „Тракия” 25
19. Кабинет 36 с площ – 15 кв.м. и обслужващи площи - 7,26 кв.м, бул.”Тракия” 25
20. Кабинет 37 с площ – 30 кв.м. и обслужващи площи - 14,52 кв.м, бул.”Тракия” 25
21. Кабинет 39 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи – 6,60 кв.м, бул. „Тракия” 25
22. Кабинет 42 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи – 7 кв.м., бул. „Тракия” 25
23. Кабинет 44 с площ 15 кв.м. и обслужващи площи - 9,7 кв.м., бул. ”Тракия” 25
24. Кабинет 48 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 5,84 кв.м, бул. ”Тракия” 25
25. Кабинет 49 с площ 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 5,07 кв.м, бул. ”Тракия” 25
26. Кабинет 50 с площ – 9,60 кв.м. и обслужващи площи - 4,65 кв.м, бул. ”Тракия” 25
27. Кабинет 51 и площ – 22,50 кв.м. и обслужващи площи – 10,89 кв.м, бул. ”Тракия” 25
28. Недвижим имот, № ....  по Кадастралната карта на гр. Кричим, представляващ Постройка за съхранение на траурни консумативи, с площ от 27 кв.м., находящ се в гр. Кричим, бул.”Тракия” № 25
29. ПИ № ...., находящ се на ул. „Търговска” с площ 2,332 кв.м
30. ПИ № ..., находящ се на ул. „Търговска” с площ 1,018 кв.м
31. Урегулиран поземлен имот, ½ част от сграда, с обща площ 305 кв.м., в т.ч. зала, кухня, склад 16,8 /шестнадесет и осем/ кв.м., спомагателни и сервизни помещения. Обекта се намира в подземния етаж на сградата /сутерен/ с вход от юг, представляващо 305/2010 и.ч. от РЗП на сградата; масивна стоманено бетонна конструкция, акт обр. 16/05.01.1984 г., находящ се в община Кричим, гр. Кричим, УПИ І – пионерски дом, младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/87 г. (идентичен с ПИ ... по кадастралната карта на гр. Кричим), ул. „Никола Петков” № 11, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г.
  Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ:
1. Терен на ул. „Райко Даскалов” – 3 кв.м.  за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения
2. Терен на ул. „Търговска” – 9 кв.м. за поставяне на павилион
3. Терен на ул. „Търговска” (срещу „НАГИ”, до закрития зеленчуков пазар) – 20 кв.м. за поставяне на павилион
4. Терен на пл. „Обединение” (до павилиона за вестници) – 2 кв.м. за поставяне на количка за закуски
5. Терен на бул. „Тракия” № 25, в сградата на Градска поликлиника – 1 кв.м за поставяне на кафе-автомат
6. Терен на ул. „Родопи” № 2 – 3 кв.м за поставяне на рекламно-информационен елемент (преносима указателна табела)
7. Терен на ул. „Райко Даскалов” – 3 кв.м.  за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения
8. Терен на бул. „Света Марина” – 70 кв. м  за поставяне на павилион
9. Терен на бул. „Кирил и Методий” – 44 кв. м  за поставяне на павилион
10. Терен на ул. „Роза” № 26 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
11. Терен на ул. „Нарцис” № 3 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
12. Терен на ул. „Лале” № 5 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
13. Терен на ул. „Минзухар” № 6 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
14. Терен на ул. „Лале” № 11 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
  Отдаване под наем и аренда на земите от общински поземлен фонд
1. Земеделски земи съгласно списък Приложение 1, с обща площ  863.296 дка
2. Трайни насаждения съгласно списък Приложение 2, с обща площ 249,479 дка
3. Мери и пасища  съгласно списък Приложение 3, с обща площ 4564,663 дка
  Б. Имоти, които Община Кричим има намерение да продаде
1. Поземлен имот  № ...., ул. „Н. Вапцаров” № 47, площ 344,15 кв.м
2. Поземлен имот  № ...., ул. „Н. Вапцаров” № 51, площ 300,51 кв.м
3. Поземлен имот  № ..., ул. „Бр. Крушарови” № 17 А, площ 334,51 кв.м
4. Поземлен имот  № ...., пл. „Демокрация” № 6, площ 6 560 кв.м
  В. Имоти, върху които Община Кричим има намерение да учреди вещни права
   
   
  Г. Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави на концесия
   

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

През 2014 г. Община Кричим няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпили до Кмета на общината предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.

           V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

През 2014 г. Община Кричим няма намерение да придобива поземлени имоти или части от тях.

През 2014 г. Община Кричим не предвижда да извършва принудително отчуждаване на имоти, частна собственост за задоволяване на важни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.

           

            VI. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КРИЧИМ

по ред

ОБЕКТ
1. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Кричим”
2. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа на гр. Кричим”
3. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на кв. Крайречен, гр. Кричим”
4. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Кричим”
5. „Преминаване на главен канализационен колектор ІІ през реката”
6. „Рехабилитация на централен площад „Обединение” част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”, паркоустрояване на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”
6.1. „УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”
6.2. „Централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”
7. „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост, кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина, кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина, кв. 135; площад „Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”
7.1. „Имот на ул. „Венера” за зеленина, кв. 135”
7.2. „Площад „Родопи” – пред църквата за зеленина”
7.3. „Имот за зеленина в района на гара „Въча”
8. Гробищен парк - нов
9. Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Кричим
10. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр. Кричим – ж.п. гара Кричим”
11. Отреждане на терен за изграждане на площадка за биоразградими отпадъци

 

VІІ. ДРУГИ ДАННИ

 

Община Кричим е собственик на 130 броя недвижими имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица. От страна на общинска администрация за горецитираните имоти ще бъдат предприети действия по уведомяване на лицата, за възможността за закупуването на имотите.

При постъпили до Кмета на общината заявления за закупуване на недвижими имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица, същите ще се процедират по реда начл. 35, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 45 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При постъпили до Кмета на общината заявления за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, същите ще се процедират по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Кричим през 2014 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината, съобразно възникнали потребности или наличие на нови приоритети за цялостното развитие на общината.


 

          Приложение 1

към Решение № 206, взето с Протокол 22 от 13.02.2014 год. на ОбС-Кричим

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИМОТ № МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС №/дата
1. 99.226 Сухата чешма Изоставена нива 15.697 дка 399/11.02.2010 г.
2. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169 дка 971/18.03.2011 г.
3. 1.26 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.317 дка 968/18.03.2011 г.
4. 1.48 Горка / Кутел Нива 1.506 дка 803/31.01.2011г.
5. 1.80 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.288 дка 973/18.03.2011 г.
6. 1.83 Горка Изоставена орна земя 2.095 дка 949/14.03.2011г.
7. 1.84 Горка / Кутел Изоставена орна земя 0.750 дка 972/18.03.2011 г.
8. 1.90 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.502 дка 970/18.03.2011 г.
9. 1.97 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.200 дка 969/18.03.2011 г.
10. 1.125 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.196 дка 974/18.03.2011 г.
11. 1.154 Горката Нива 1.492 дка 802/31.01.2011 г.
12. 1.155 Горка Изоставена орна земя 1.699 дка 950/14.03.2011 г.
13. 1.156 Горка Изоставена орна земя 1.065 дка 951/14.03.2011 г.
14. 1.157 Горка Изоставена орна земя 1.878 дка 955/14.03.2011 г.
15. 1.163 Горка /Кутел Изоставена орна земя 0.302 дка 965/14.03.2011 г.
16. 1.164 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.111 дка 966/14.03.2011 г.
17. 1.177 Кутела Изоставена орна земя 2.288 дка 958/14.03.2011 г.
18. 1.184 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.530 дка 967/18.03.2011г.
19. 1.191 Горка Изоставена орна земя 3.001 дка 952/14.03.2011 г.
20. 1.212 Горка Изоставена орна земя 2.500 дка 953/14.03.2011 г.
21. 1.213 Горка Изоставена орна земя 6.583дка 954/14.03.2011 г.
22. 1.224 Горката Изоставена орна земя 2.500 дка 944/01.03.2011 г.
23. 1.226 Горката Изоставена орна земя 3.232 дка 945/01.03.2011 г.
24. 1.229 Горката Изоставена орна земя 1.268 дка 946/01.03.2011 г.
25. 1.234 Горката Изоставена орна земя 2.607 дка 947/01.03.2011 г.
26. 1.246 Горката Изоставена орна земя 2.006 дка 948/01.03.2011 г.
27. 1.252 Горката Изоставена орна земя 2.398 дка 943/01.03.2011 г.
28. 1.253 Кутела Изоставена орна земя 1.000 дка 959/14.03.2011 г.
29. 1.255 Кутел Изоставена орна земя 4.508 дка 976/18.03.2011 г.
30. 1.259 Долна ада Изоставена орна земя 2.997 дка 979/18.03.2011 г.
31. 1.260 Горката Изоставена орна земя 2.000 дка 936/01.03.2011 г.
32. 1.261 Горката Изоставена орна земя 1.002 дка 939/01.03.2011 г.
33. 1.263 Горката Изоставена орна земя 1.005 дка 938/01.03.2011 г.
34. 1.269 Горката Изоставена орна земя 2.794 дка 937/01.03.2011 г.
35. 1.274 Горката Изоставена орна земя 1.001 дка 940/01.03.2011 г.
36. 1.275 Горката Изоставена орна земя 1.000 дка 941/01.03.2011 г.
37. 1.276 Горката Изоставена орна земя 0.999 дка 935/01.03.2011г.
38. 1.277 Горката Изоставена орна земя 1.000 дка 942/01.03.2011 г.
39. 1.290 Кутела Изоставена орна земя 13.435 дка 1012/30.03.2011 г.
40. 1.487 Горката Изоставена орна земя 2.933 дка 1014/30.03.2011 г.
41. 1.547 Горката Нива 1.197 дка 731/21.01.2011 г.
42. 1.548 Кутела Изоставена орна земя 6.182 дка 988/18.03.2011 г.
43. 1.554 Кутела Изоставена орна земя 18.402 дка 987/18.03.2011 г.
44. 1.557 Кутела Изоставена орна земя 13.515 дка 986/18.03.2011 г.
45. 1.562 Кутела Изоставена орна земя 8.086 дка 985/18.03.2011 г.
46. 1.563 Кутела Изоставена орна земя 15.221 дка 984/18.03.2011 г.
47. 1.570 Кутела Изоставена орна земя 2.689 дка 983/18.03.2011 г.
48. 1.574 Кутела Изоставена орна земя 23.055 дка 982/18.03.2011 г.
49. 1.575 Кутела Изоставена орна земя 4.158 дка 981/18.03.2011 г.
50. 1.576 Кутела Нива 9.405 дка 712/20.01.2011г.
51. 1.602 Горката Изоставена орна земя 3.159 дка 1015/30.03.2011 г.
52. 1.646 Горката нива 2.426 дка 713/20.01.2011 г.
53. 2.240 Горката нива 1.904 дка 771/31.01.2011 г.
54. 2.249 Горката нива 0.224 дка 772/31.01.2011 г.
55. 2.251 Горката нива 0.998 дка 773/31.01.2011 г.
56. 2.269 Горката Изоставена орна земя 3.217 дка 934/01.03.2011 г.
57. 2.329 Горката нива 1.501 дка 721/21.01.2011 г.
58. 3.10 Горката нива 2.136 дка 720/21.01.2011 г.
59. 3.14 Горката нива 2.262 дка 717/20.01.2011 г.
60. 3.20 Горката нива 0.433 дка 715/20.01.2011г.
61. 3.33 Горката нива 0.316 дка 710/20.01.2011 г.
62. 3.54 Горката нива 1.154 дка 709/20.01.2011 г.
63. 3.65 Горката нива 1.070 дка 708/20.01.2011 г.
64. 3.66 Горката нива 0.354 дка 723/21.01.2011 г.
65. 3.67 Горката нива 0.760 дка 725/21.01.2011 г.
66. 3.68 Горката нива 0.629 дка 727/21.01.2011 г.
67. 3.069 Горката нива 0.400 дка 728/21.01.2011 г.
68. 3.70 Горката нива 0.736 дка 726/21.01.2011 г.
69. 3.71 Горката нива 0.223 дка 724/21.01.2011 г.
70. 3.102 Гегова ада нива 0.844 дка 719/20.01.2011 г.
71. 3.122 Гегова ада нива 2.788 дка 996/19.03.2011 г.
72. 3.213 Малкия кутел нива 0.533 дка 714/20.01.2011 г.
73. 3.214 Малкия кутел нива 0.042 дка 711/20.01.2011 г.
74. 3.231 Малкия кутел Изоставена орна земя 20.132 дка 975/18.03.2011 г.
75. 4. 9 Арманджик нива 0.541 дка 788/31.01.2011 г.
76. 4.22 Гарваница нива 1.050 дка 806/31.01.2011 г.
77. 4.28 Гарваница нива 0.894 дка 1053/11.04.2011 г.
78. 4.35 Арманджик Изоставена орна земя 1.427 дка 964/14.03.2011г.
79. 4.36 Арманджик Изоставена орна земя 1.998 дка 960/14.03.2011г.
80. 4.38 Арманджик Изоставена орна земя 1.324 дка 961/14.03.2011 г.
81. 4.39 Арманджик Изоставена орна земя 3.126 дка 962/14.03.2011 г.
82. 4.40 Арманджик Изоставена орна земя 5.509 дка 963/14.03.2011 г.
83. 4.41 Метоха нива 1.208 дка 737/21.01.2011 г.
84. 4.51 Гарваница нива 1.502 дка 780/31.01.2011 г.
85. 4.101 Калето нива 1.303 дка 729/21.01.2011 г.
86. 4.331 Драгодан Нива 0.070 дка 774/31.01.2011 г.
87. 4.338 Драгодан Нива 2.298 дка 748/24.01.2011 г.
88. 4.340 Драгодан Нива 1.056 дка 749/24.01.2011 г.
89. 4.341 Драгодан Нива 3.216 дка 750/24.01.2011 г.
90. 4.345 Драгодан Изоставена орна земя 2.031 дка 998/19.03.2011 г.
91. 4.347 Арманджик Нива 7.495 дка 752/24.01.2011 г.
92. 4.348 Арманджик Нива 0.859 дка 753/24.01.2011 г.
93. 4.349 Арманджик Нива 1.496 дка 789/31.01.2011 г.
94. 4.351 Арманджик Нива 5.025 дка 790/31.01.2011 г.
95. 4.352 Сух дол Нива 1.550 дка 791/31.01.2011 г.
96. 4.353 Сух дол Нива 1.386 дка 792/31.01.2011 г.
97. 4.354 Гола Нива 13.790 дка 793/31.01.2011 г.
98. 4.356 Гола Нива 1.192 дка 794/31.01.2011 г.
99. 4.357 Гола Нива 0.768 дка 795/31.01.2011 г.
100. 4.358 Гола Нива 1.339 дка 796/31.01.2011 г.
101. 4.360 Арманджик Нива 8.256 дка 754/24.01.2011 г.
102. 4.361 Арманджик Нива 0.831 дка 755/24.01.2011 г.
103. 4.362 Арманджик Нива 2.359 дка 756/24.01.2011 г.
104. 4.363 Гола Нива 1.511 дка 801/31.01.2011 г.
105. 4.364 Арманджик Изоставена орна земя 60.951 дка 989/18.03.2011 г.
106. 4.366 Арманджик Нива 4.525 дка 757/24.01.2011 г.
107. 4.367 Арманджик Нива 13.423 дка 763/28.01.2011 г.
108. 4.368 Арманджик Изоставена орна земя 1.289 дка 990/18.03.2011 г.
109. 4.369 Арманджик Нива 2.147 дка 764/28.01.2011 г.
110. 4.370 Гола Изоставена орна земя 1.892 дка 994/19.03.2011 г.
111. 4.371 Гола Изоставена орна земя 1.999 дка 995/19.03.2011 г.
112. 4.372 Гола Нива 0.995 дка 765/28.01.2011 г.
113. 4.373 Гола Нива 7.105 дка 766/28.01.2011г.
114. 4.374 Арманджик Изоставена орна земя 8.570 дка 991/18.03.2011 г.
115. 4.375 Гола Нива 14.543 дка 767/28.01.2011 г.
116. 4.376 Гола Нива 2.454 дка 797/31.01.2011 г.
117. 4.378 Гола Нива 7.796 дка 798/31.01.2011 г.
118. 4.379 Гола Нива 3.763 дка 799/31.01.2011 г.
119. 4.380 Гола Нива 2.033 дка 800/31.01.2011 г.
120. 4.381 Гола Нива 2.272 дка 786/31.01.2011 г.
121. 4.382 Гола Нива 2.744 дка 785/31.01.2011 г.
122. 4.383 Гола Нива 5.191 дка 746/21.01.2011 г.
123. 4.384 Гола Нива 9.905 дка 745/21.01.2011 г.
124. 4.385 Арманджик Нива 1.397 дка 744/21.01.2011 г.
125. 4.386 Арманджик Изоставена орна земя 13.950 дка 992/18.03.2011 г.
126. 4.388 Арманджик Изоставена орна земя 5.575 дка 400/11.02.2010 г.
127. 4.389 Арманджик Нива 3.558 дка 412/16.03.2010 г.
128. 4.390 Арманджик Изоставена орна земя 1.674 дка 397/11.02.2010 г.
129. 4.391 Арманджик Изоставена орна земя 0.947 дка 993/18.03.2011 г.
130. 4.396 Гола Нива 1.555 дка 743/21.01.2011 г.
131. 4.400 Гола Нива 0.748 дка 742/21.01.2011 г.
132. 4.401 Гола Нива 3.138 дка 741/21.01.2011г.
133. 4.402 Гола Нива 1.418 дка 740/21.01.2011 г.
134. 4.403 Гола Нива 1.758 дка 739/21.01.2011 г.
135. 4.406 Гола Нива 1.605 дка 783/31.01.2011 г.
136. 4.410 Сух дол Изоставена орна земя 5.225 дка 345/25.01.2010 г.
137. 4.411 Сух дол Изоставена орна земя 7.914 дка 344/25.01.2010 г.
138. 4.412 Сух дол Изоставена орна земя 1.459 дка 997/19.03.2011 г.
139. 4.418 Драгодан Нива 1.524 дка 738/21.01.2011 г.
140. 4.421 Драгодан Нива 0.106 дка 784/31.01.2011 г.
141. 4.422 Драгодан Нива 0.064 дка 736/21.01.2011 г.
142. 4.423 Драгодан Нива 0.192 дка 735/21.01.2011 г.
143. 4.424 Драгодан Нива 0.104 дка 734/21.01.2011 г.
144. 4.425 Драгодан Нива 0.200 дка 733/21.01.2011 г.
145. 4.426 Драгодан Нива 0.028 дка 747/21.01.2011 г.
146. 4.427 Драгодан Нива 0.600 дка 775/31.01.2011 г.
147. 4.428 Драгодан Нива 0.209 дка 776/31.01.2011 г.
148. 4.429 Драгодан Нива 0.546 дка 787/31.01.2011 г.
149. 4.430 Драгодан Нива 0.464 дка 732/21.01.2011 г.
150. 4.431 Драгодан Нива 0.597 дка 777/31.01.2011 г.
151. 4.432 Драгодан Нива 0.052 дка 778/31.01.2011 г.
152. 4.433 Драгодан Нива 0.214 дка 779/31.01.2011 г.
153. 4.508 Гола Изоставена орна земя 1.698 дка 398/11.02.2010 г.
154. 4.605   Друг вид земеделска земя 19.320 дка 426/19.05.2010 г.
155. 4.837 Сух дол Нива 2.021 дка 781/31.01.2011 г.
156. 4.863 Метоха Нива 0.575 дка 782/31.01.2011 г.
157. 5.4 Тепелика нива 3.119 дка 768/31.01.2011г.
158. 5.9 Тепелика нива 0.141 дка 572/27.09.2010 г.
159. 5.10 тепелика нива 1.514 дка 761/28.01.2011г.
160. 5.14 Тепелика нива 1.145 дка 762/28.01.2011 г.
161. 5.17 Тепелика Изоставена орна земя 2.002 дка 978/18.03.2011 г.
162. 5.19 тепелика Изоставена нива 1.095 дка 1047/11.04.2011 г.
163. 5.24 Тепелика Изоставена орна земя 1.202 дка 1048/11.04.2011 г.
164. 5.41 Тепелика нива 3.004 дка 737/21.01.2011г.
165. 5.46 Тепелика нива 4.535 дка 770/31.01.2011 г.
166. 5.52 Тепелика нива 0.979 дка 414/16.03.2011 г.
167. 5.58 Тепелика Изоставена орна земя 3.401 дка 396/11.02.2011 г.
168. 5.80 Тепелика нива 0.891 дка 882/21.02.2011 г.
169. 5.87 Тепелика нива 1.350 дка 847/14.02.2011 г.
170. 5.97 Тепелика нива 1.002 дка 881/21.02.2011 г.
171. 5.136 Тепелика нива 4.410 дка 884/21.02.2011г.
172. 5.139 Тепелика нива 0.354 дка 883/21.02.2011 г.
173. 5.334 Тепелика Пасище, мера 1.543 дка 384/09.02.2010г.
174. 6.45 Гьола нива 1.354 дка 890/21.02.2011 г.
175. 7. 1 Динката нива 0.477 дка 852/14.02.2011г.
176. 7.105 Динката нива 1.517 дка 853/14.02.2011 г.
177. 7.108 Динката Нива 1.043 дка 854/14.02.2011 г.
178. 7.113 Динката нива 1.984 дка 830/14.02.2011г.
179. 7.125 Динката нива 1.885 дка 413/16.03.2010г.
180. 7.130 Динката Нива 0.624 дка 1082/20.06.2011 г.
181. 9.12 Исака нива 0.240 дка 889/21.02.2011 г.
182. 21.18 Чукурлука нива 1.860 дка 857/14.02.2011 г.
183. 22.117 Чукурлука нива 0.637 дка 902/22.02.2011 г.
184. 22.18 Чукурлука нива 1.534 дка 858/14.02.2011 г.
185. 22.58 Чукурлука нива 1.153 дка 897/22.02.2011 г.
186. 22.73 Чукурлука нива 0.901 дка 898/22.02.2011 г.
187. 23.50 Чукурлука нива 0.907 дка 899/22.02.2011 г.
188. 23.56 Чукурлука нива 0.260 дка 900/22.02.2011 г.
189. 23.65 Чукурлука нива 0.451 дка 848/14.02.2011 г.
190. 24.16 Чукурлука нива 0.898 дка 849/14.02.2011 г.
191. 24.27 Чукурлука нива 1.799 дка 850/14.02.2011г.
192. 25.64 Чукурлука нива 0.361 дка 851/14.02.2011 г.
193. 25.65 Чукурлука нива 0.070 дка 896/22.02.2011 г.
194. 26.23 Чукурлука нива 0.899 дка 904/22.02.2011 г.
195. 26.29 Чукурлука нива 0.218 дка 903/22.02.2011 г.
196. 26.74 Чукурлука нива 0.303 дка 905/22.02.2011 г.
197. 27.68 Чукурлука нива 0.157 дка 906/22.02.2011 г.
198. 27.74 Чукурлука нива 0.454 дка 907/22.02.2011 г.
199. 28.1 Чукурлука нива 0.980 дка 908/22.02.2011 г.
200. 28.74 Чукурлука Нива 1.351 дка 910/22.02.2011 г.
201. 29.13 Чукурлука нива 1.348 дка 909/22.02.2011 г.
202. 29.67 Чукурлука нива 1.350 дка 807/09.02.2011 г.
203. 30.301 Бобища Нива 1.991 дка 716/20.01.2011 г.
204. 30.303 Бобища Нива 13.416 дка 718/20.01.2011г.
205. 30.304 Бобища Нива 11.627 дка 805/31.01.2011г.
206. 30.310 Манастира Нива 0.778 дка 758/28.01.2011г.
207. 30.311 Манастира Нива 1.157 дка 759/28.01.2011г.
208. 30.490 Кераната Нива 2.508 дка 804/31.01.2011г.
209. 30.57   нива 7.743 дка 760/28.01.2011г.
210. 35.105 Бем Бала нива 0.307 дка 843/14.02.2011г.
211. 35.108 Бем Бала нива 2.036 дка 844/14.02.2011г.
212. 35.4 Бем бала нива 1.774 дка 846/14.02.2011г.
213. 35.6 Бем бала нива 0.451 дка 845/14.02.2011 г.
214. 35.74 Бем Бала нива 0.472 дка 415/16.03.2010 г.
215. 35.80 Бем бала нива 0.389 дка 885/21.02.2011 г.
216. 35.90 Бем бала нива 1.758 дка 818/14.02.2011 г.
217. 35.92 Бем бала нива 1.284 дка 886/21.02.2011 г.
218. 40.31 Русковица нива 0.899 дка 821/14.02.2011 г.
219. 40.34 Русковица нива 4.677 дка 819/14.02.2011 г.
220. 40.35 Русковица нива 2.886 дка 859/14.02.2011 г.
221. 40.36 Русковица нива 0.899 дка 860/14.02.2011 г.
222. 40.41 Русковица нива 0.902 дка 861/14.02.2011 г.
223. 40.42 Русковица нива 1.616 дка 862/14.02.2011 г.
224. 45.62 Русковица Нива 0.731 дка 856/14.02.2011 г.
225. 50.115 Червенака Нива 0.126 дка 1065/20.06.2011г.
226. 52.104 Сух дол нива 1.090 дка 912/28.02.2011 г.
227. 52.128 Сух дол нива 0.097 дка 922/28.02.2011 г.
228. 52.135 Сух дол нива 1.358 дка 923/28.02.2011 г.
229. 52.140 Сух дол нива 1.966 дка 924/28.02.2011 г.
230. 52.158 Сух дол нива 1.801 дка 813/09.02.2011 г.
231. 52.163 Сух дол нива 0.450 дка 811/09.02.2011 г.
232. 52.17 Сух дол нива 1.351 дка 855/14.02.2011г.
233. 52.172 Сух дол нива 0.897 дка 810/09.02.2011 г.
234. 52.183 Сух дол нива 1.982 дка 808/09.02.2011 г.
235. 52.189 Сух дол нива 0.673 дка 926/28.02.2011г.
236. 52.204 Сух дол Изоставена орна земя 3.617 дка 1052/11.04.2011г.
237. 52.227 Сух дол нива 1.173 дка 925/28.02.2011г.
238. 52.231 Сух дол нива 0.090 дка 933/01.03.2011г.
239. 52.233 Сух дол нива 1.081 дка 931/28.02.2011г.
240. 52.240 Сух дол нива 0.900 дка 930/28.02.2011г.
241. 52.241 Сух дол нива 1.351 дка 929/28.02.2011г.
242. 52.60 Сух дол нива 0.681 дка 928/28.02.2011г.
243. 52.79 Сух дол нива 1.078 дка 927/28.02.2011г.
244. 52.95 Сух дол нива 0.899 дка 932/01.03.2011 г.
245. 55.18 Куницата нива 0.943 дка 892/22.02.2011 г.
246. 56.16 Куницата нива 0.907 дка 416/16.03.2010 г.
247. 56.19 Куницата нива 0.535 дка 891/22.02.2010 г.
248. 57.437 Динката Нива 0.260 дка 722/21.01.2011 г.
249. 57.9 Говежди път нива 1.242 дка 887/21.02.2011 г.
250. 58.3 Чукурлука нива 1.798 дка 824/14.02.2011 г.
251. 58.4 Чукурлука нива 0.080 дка 901/22.02.2011 г.
252. 58.7 Чукурлука нива 1.083 дка 840/14.02.2011 г.
253. 59.113 Джевизлика Нива 0.505 дка 1081/20.06.2011г.
254. 59.122 Турски гробища Нива 0.501 дка 410/16.03.2010г.
255. 59.128 Турски гробища Нива 0.834 дка 411/16.03.2010 г.
256. 59.4 Турски гробища нива 1.796 дка 351/01.02.2010 г.
257. 59.5 Турски гробища нива 0.723 дка 888/21.02.2011 г.
258. 60.135 Герена нива 1.790 дка 365/01.02.2010 г.
259. 60.146 Герена нива 2.252 дка 409/16.03.2010 г.
260. 60.785   Друг вид земеделска земя 0.163 дка 1084/20.06.2011г.
261. 61.10 Герена нива 0.285 дка 812/09.02.2011 г.
262. 61.58 Герена нива 1.143 дка 363/01.02.2011 г.
263. 61.59 Герена нива 0.485 дка 820/14.02.2011 г.
264. 61.61 Герена нива 0.961 дка 366/01.02.2010г.
265. 62.14 Герена нива 0.366 дка 367/01.02.2010г.
266. 63.11 Герена нива 0.488 дка 894/22.02.2011г.
267. 63.79 Герена нива 1.280 дка 348/01.02.2010г.
268. 63.81 Герена нива 1.133 дка 350/01.02.2010 г.
269. 63.85 Герена нива 0.082 дка 893/22.02.2011г.
270. 64.7 Герена нива 1.802 дка 408/16.03.2010 г.
271. 64.70 Герена нива 0.550 дка 895/22.02.2011 г.
272. 64.72 Герена нива 0.904 дка 362/01.02.2010 г.
273. 64.75 Герена нива 0.901 дка 364/01.02.2010 г.
274. 64.76 Герена нива 1.171 дка 349/01.02.2010 г.
275. 65.1 Джевизлика нива 1.805 дка 873/21.02.2011 г.
276. 65.6 Джевизлика нива 1.914 дка 874/21.02.2011 г.
277. 65.64 Джевизлика нива 2.879 дка 863/21.02.2011 г.
278. 65.66 Джевизлика нива 1.080 дка 864/21.02.2011 г.
279. 65.8 Джевизлика нива 2.285 дка 865/21.02.2011 г.
280. 66.16 Джевизлика нива 1.805 дка 816/11.02.2011 г.
281. 67.16 Джевизлика нива 0.900 дка 866/21.02.2011 г.
282. 67.27 Джевизлика нива 0.899 дка 871/21.02.2011г.
283. 67.69 Джевизлика нива 0.330 дка 872/21.02.2011 г.
284. 68.16 Джевизлика нива 1.151 дка 867/21.02.2011 г.
285. 68.29 Джевизлика нива 0.551 дка 868/21.02.2011 г.
286. 72.120 Джевизлика нива 0.522 дка 869/21.02.2011г.
287. 72.121 Джевизлика нива 0.347 дка 870/21.02.2011г.
288. 73.53 Чаирлъка нива 0.765 дка 914/28.02.2011г.
289. 73.75 Чаирлъка нива 1.261 дка 814/09.02.2011г.
290. 74.16 Чаирлъка нива 2.521 дка 809/09.02.2011г.
291. 74.18 Чаирлъка нива 1.391 дка 919/28.02.2011г.
292. 75.18 Чаирлъка нива 3.583 дка 918/28.02.2011г.
293. 75.45 Чаирлъка нива 0.900 дка 917/28.02.2011г.
294. 75.49 Чаирлъка нива 2.146 дка 912/28.02.2011г.
295. 75.56 Чаирлъка нива 1.618 дка 913/28.02.2011г.
296. 78.109 Чаирлъка нива 1.138 дка 405/16.03.2010г.
297. 78.119 Чаирлъка нива 1.622 дка 823/14.02.2011г.
298. 78.120 Чаирлъка нива 0.448 дка 822/14.02.2011г.
299. 78.123 Чаирлъка нива 0.898 дка 911/22.02.2011г.
300. 78.124 Чаирлъка нива 0.899 дка 404/16.03.2010г.
301. 78.125 Чаирлъка нива 0.449 дка 406/16.03.2010г.
302. 78.127 Чаирлъка нива 0.341 дка 407/16.03.2010г.
303. 78.58 Чаирлъка нива 1.620 дка 920/28.02.2011г.
304. 78.71 Чаирлъка нива 0.899 дка 915/28.02.2011г.
305. 79.9 Чаирлъка нива 0.271 дка 916/28.02.2011г.
306. 80.14 Каваклъка нива 2.884 дка 842/14.02.2011г.
307. 80.15 Каваклъка нива 3.618 дка 829/14.02.2011г.
308. 80.28 Каваклъка нива 3.338 дка 815/11.02.2011г.
309. 80.49 Каваклъка нива 3.969 дка 817/11.02.2011г.
310. 80.82 Каваклъка нива 4.112 дка 828/14.02.2011г.
311. 80.97 Каваклъка нива 0.968 дка 830/14.02.2011г.
312. 81.38 Адалъка Нива 1.054 дка 826/14.02.2011г.
313. 82.11 Адалъка нива 2.430 дка 825/14.02.2011г.
314. 82.14 Адалъка нива 0.665 дка 841/14.02.2011г.
315. 82.28 Адалъка нива 0.903 дка 833/14.02.2011г.
316. 82.3 Адалъка нива 2.251 дка 834/14.02.2011г.
317. 82.75 Адалъка нива 0.339 дка 835/14.02.2011г.
318. 83.12 Адалъка нива 0.799 дка 359/01.02.2010г.
319. 83.15 Адалъка нива 1.294 дка 357/01.02.2010г.
320. 83.21 Адалъка нива 0.435 дка 358/01.02.2010г.
321. 83.35 Адалъка нива 2.245 дка 356/01.02.2010г.
322. 84.104 Адалъка нива 0.135 дка 836/14.02.2011 г.
323. 84.92 Адалъка нива 0.705 дка 355/01.02.2010 г.
324. 84.93 Адалъка нива 0.521 дка 837/14.02.2011 г.
325. 86.12 Адалъка нива 0.544 дка 831/14.02.2011 г.
326. 86.20 Адалъка нива 2.433 дка 832/14.02.2011 г.
327. 87.19 Адалъка нива 1.162 дка 879/21.02.2011 г.
328. 87.30 Адалъка нива 1.012 дка 877/21.02.2011 г.
329. 87.41 Адалъка нива 0.642 дка 875/21.02.2011 г.
330. 87.920 Адалъка нива 2.722 дка 957/14.03.2011 г.
331. 87.923 Адалъка нива 2.512 дка 956/14.03.2011 г.
332. 88.28 Адалъка нива 4.880 дка 361/01.02.2010 г.
333. 88.75 Адалъка нива 1.805 дка 876/21.02.2011 г.
334. 88.77 Адалъка нива 0.061 дка 878/21.02.2011 г.
335. 89.46 Адалъка нива 0.414 дка 880/21.02.2011 г.
336. 89.61 Адалъка нива 1.616 дка 839/14.02.2011 г.
337. 89.80 Адалъка нива 0.717 дка 838/14.02.2010 г.
338. 89.84 Адалъка нива 2.096 дка 360/01.02.2010 г.
339. 89.98 Адалъка нива 0.900 дка 1008/30.03.2011 г.
340. 90.30 Адалъка нива 0.470 дка 1007/30.03.2011г.
341. 90.31 Адалъка нива 0.481 дка 1006/30.03.2011г.
342. 90.8 Адалъка нива 1.169 дка 1004/30.03.2011г.
343. 91.35 Адалъка нива 0.619 дка 352/01.02.2010г.
344. 92.60 Адалъка нива 0.247 дка 1003/30.03.2011г.
345. 92.73 Адалъка нива 0.722 дка 1002/30.03.2011г.
346. 93.17 Адалъка нива 0.991 дка 1001/30.03.2011г.
347. 94.27 Адалъка нива 0.271 дка 1000/30.03.2011г.
348. 94.29 Адалъка нива 0.709 дка 353/01.02.2010г.
349. 95.54 Адалъка нива 0.315 дка 999/30.03.2011 г.
350. 95.68 Адалъка нива 0.450 дка 1005/30.03.2011г.
351. 96.440 Динката Друг вид земеделска земя 0.427 дка 1083/20.06.2011г.
352. 96.558 Динката Изоставена орна земя 0.749 дка  
353. 98.2 Куницата нива 7.932 дка 1010/30.03.2011г.
354. 100.1 Павелча нива 3.714 дка 1011/30.03.2011г.
355. 100.10 Павелча Изоставена орна земя 3.204 дка 1071/20.06.2011г.
356. 108.3 Връхце нива 4.387 дка 980/18.03.2011г.
357. 112.1 Турско гробе нива 1.502 дка 1016/30.03.2011г.
358. 112.10 Турско гробе нива 1.006 дка 1017/30.03.2011г.
359. 112.2 Турско гробе нива 1.500 дка 1018/30.03.2011г.
360. 112.9 Турско гробе нива 1.494 дка 1019/30.03.2011г.
361. 113.6 Падината нива 3.380 дка 1020/30.03.2011г.
362. 113.9 Падината нива 0.316 дка 1021/30.03.2011г.
363.
118.1
Равните ниви
нива

1.228 дка

863.296 дка

1009/30.03.2011г.

                                                                                                         

                                                        Приложение 2

към Решение № 206, взето с Протокол 22 от 13.02.2014 год. на ОбС-Кричим

 

Трайни насаждения

ИМОТ № МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС №/дата

1.

1.242 Горката Овощни насаждения 1.001дка 695/20.12.2010 г.
2. 1.244 Горката Изп. Територия, заета с тр. насаждения 1.996дка 1054/11.04.2011 г.
3. 1.546 Горката Овощни насаждения 0.861 дка 696/20.12.2010 г.
4. 4.328 Драгодан Овощни насаждения 0.796 дка 704/20.12.2010г.
5. 4.335 Драгодан Лозови насаждения 0.096 дка 692/20.12.2011 г.
6. 4.355 Гола Лозови насаждения 0.771дка 691/20.12.2010г.
7. 4.359 Гола Лозови насаждения 0.955дка 683/15.12.2010 г.
8. 4.377 Гола Лозови насаждения 2.324 дка 689/20.12.2010 г.
9. 4.393 Арманджик Овощни насаждения 0.551 дка 705/20.12.2010 г.
10. 4.395 Гола Лозови насаждения 1.132дка 682/15.12.2010 г.
11. 4.398 Гола Лозови насаждения 2.256 дка 690/20.12.2010 г.
12. 4.410 Сух дол Овощни насаждения 5.225 дка 345/25.01.2010 г.
13. 4.411 Сух дол Овощни насаждения 7.914 дка 344/25.01.2010 г.
14. 4.845 Сух дол Овощни насаждения 4.072дка 703/20.12.2010 г.
15. 6.40 Гьола Овощни насаждения 1.374дка 631/13.12.2010 г.
16. 6.49 Гьола Овощни насаждения 1.383дка 639/13.12.2010 г.
17. 6.63 . Овощни насаждения 0.607дка 638/13.12.2010 г.
18. 8.7 Червенака Овощни насаждения 2.718ка 621/13.12.2010г.
19. 8.22 Червенака Овощни насаждения 3.097дка 663/14.12.2011 г.
20. 8.70 Червенака Овощни насаждения 2.599дка 620/13.12.2011 г.
21. 9.46 Исака Овощни насаждения 0.187дка 616/13.12.2010 г.
22. 9.52 Исака Овощни насаждения 0.221дка 632/13.12.2010 г.
23. 30.299 Бобища Др. използвана територия с тр. насаждения 16.103дка 1050/11.04.2011 г.
24. 30.300 Бобища Др. използвана територия с тр. насаждения 22.579 дка 1049/11.04.2011 г.
25. 30.495 Кераната Лозови насаждения 3.302 дка 671/15.12.2010г.
26. 30.499 Кераната Лозови насаждения 6.409 дка 688/20.12.2010г.
27. 41.3 Русковица Овощни насаждения 0.151дка 694/20.12.2010 г.
28. 41.44 Русковица Овощни насаждения 1.975дка 686/15.12.2010 г.
29. 41.53 Русковица Овощни насаждения 0.915дка 685/15.12.2010 г.
30. 41.59 Русковица Овощни насаждения 0.145дка 684/15.12.2010 г.
31. 42.1 Русковица Овощни насаждения 0.997дка 665/14.12.2010 г.
32. 42.112 Русковица Овощни насаждения 1.801дка 666/14.12.2010 г.
33. 42.12 Русковица Овощни насаждения 0.831дка 670/15.12.2010 г.
34. 42.18 Русковица Овощни насаждения 1.653 дка 699/20.12.2010 г.
35. 42.159 Русковица Овощни насаждения 0.677дка 669/15.12.2010 г.
36. 42.188 Русковица Овощни насаждения 0.931дка 668/15.12.2010 г.
37. 42.20 Русковица Овощни насаждения 2.171дка 667/15.12.2010 г.
38. 42.21 Русковица Овощни насаждения 0.292дка 702/20.12.2010 г.
39. 42.41 Русковица Овощни насаждения 0.444дка 701/20.12.2010 г.
40. 42.57 Русковица Овощни насаждения 0.754дка 700/20.12.2010 г.
41. 42.81 Русковица Овощни насаждения 1.653дка 699/20.12.2010 г.
42. 43.10 Русковица Овощни насаждения 1.587дка 698/20.12.2010 г.
43. 43.163 Русковица Овощни насаждения 0.361дка 697/20.12.2010 г.
44. 43.166 Русковица Овощни насаждения 0.897 дка 482/26.07.2010 г.
45. 43.48 Русковица Овощни насаждения 0.502дка 680/15.12.2010 г.
46. 43.72 Русковица Овощни насаждения 1.513дка 681/15.12.2010 г.
47. 43.93 Русковица Овощни насаждения 0.587дка 706/20.12.2010 г.
48. 44.111 Русковица Овощни насаждения 0.353дка 672/15.12.2010 г.
49. 44.124 Русковица Овощни насаждения 0.373дка 673/15.12.2010 г.
50. 44.127 Русковица Овощни насаждения 0.180дка 674/15.12.2010 г.
51. 44.140 Русковица Овощни насаждения 0.552 дка 485/26.07.2010 г.
52. 44.5 Русковица Овощни насаждения 0.899дка 675/15.12.2010 г.
53. 44.59 Русковица Овощни насаждения 1.057дка 676/15.12.2010 г.
54. 44.70 Русковица Овощни насаждения 0.630дка 677/15.12.2010 г.
55. 44.9 Русковица Овощни насаждения 0.270дка 678/15.12.2010 г.
56. 45.29 Русковица Овощни насаждения 0.898дка 679/15.12.2010 г.
57. 45.61 Русковица Овощни насаждения 0.277дка 643/13.12.2010 г.
58. 45.67 Русковица Овощни насаждения 0.234дка 634/13.12.2010 г.
59. 45.68 Русковица Овощни насаждения 0.191дка 644/13.12.2010 г.
60. 46.11 Русковица Овощни насаждения 1.122дка 391/11.02.2011 г.
61. 46.52 Русковица Овощни насаждения 1.920дка 646/13.12.2010 г.
62. 46.55 Русковица Овощни насаждения 0.375дка 390/11.02.2010 г.
63. 46.56 Русковица Овощни насаждения 0.549дка 641/13.12.2010 г.
64. 46.57 Русковица Овощни насаждения 0.447дка 633/13.12.2010 г.
65. 46.58 Русковица Овощни насаждения 0.524дка 392/11.02.2010 г.
66. 46.59 Русковица Овощни насаждения 0.818дка 642/13.12.2010 г.
67. 46.60 Русковица Овощни насаждения 0.473дка 393/11.02.2010 г.
68. 46.61 Русковица Овощни насаждения 0.116дка 664/14.12.2010 г.
69. 46.62 Русковица Овощни насаждения 1.097дка 389/11.02.2010 г.
70. 47.122 Слатината Овощни насаждения 2.419дка 654/14.12.2010 г.
71. 47.128 Слатината Овощни насаждения 2.037дка 655/14.12.2010 г.
72. 47.138 Слатината Овощни насаждения 0.136дка 656/14.12.2010 г.
73. 47.142 Слатината Овощни насаждения 0.744дка 657/14.12.2010 г.
74. 47.143 Слатината Овощни насаждения 0.093дка 658/14.12.2010 г.
75. 47.32 Слатината Овощни насаждения 1.198дка 649/14.12.2010 г.
76. 47.40 Слатината Овощни насаждения 1.366дка 650/14.12.2010 г.
77. 47.68 Слатината Овощни насаждения 1.261дка 651/14.12.2010 г.
78. 47.84 Слатината Овощни насаждения 2.251дка 652/14.12.2010 г.
79. 48.116 Слатината Овощни насаждения 0.898дка 653/14.12.2010 г.
80. 48.80 Слатината Овощни насаждения 0.722дка 707/20.12.2010 г
81. 49.132 Слатината Овощни насаждения 0.364дка 635/13.12.2010 г.
82. 49.14 Слатината Овощни насаждения 0.898дка 645/13.12.2010г.
83. 49.148 Слатината Овощни насаждения 0.270дка 636/13.12.2010 г.
84. 50.101 Червенака Овощна градина 0.020 дка 1070/20.06.2011 г.
85. 50.102 Червенака Овощна градина 0.875 дка 1069/20.06.2011г.
86. 50.106 Червенака Овощна градина 1.381 дка 1068/20.06.2011г.
87. 50.107 Червенака Овощна градина 0.769 дка 1066/20.06.2011г.
88. 50.113 Червенака Овощна градина 1.057 дка 1067/20.06.2011г.
89. 50.12 Червенака Овощни насаждения 0.484дка 626/13.12.2010 г.
90. 50.40 Червенака Овощни насаждения 0.543дка 623/13.12.2010 г.
91. 50.74 Червенака Овощни насаждения 0.103дка 624/13.12.2010 г.
92. 50.77 Червенака Овощни насаждения 0.170дка 625/13.12.2010 г.
93. 50.82 Червенака Овощни насаждения 1.879дка 623/13.12.2010 г.
94. 51.126 Слатината Овощни насаждения 1.348дка 627/13.12.2010 г.
95. 51.139 Слатината Овощни насаждения 0.153дка 662/14.12.2010 г.
96. 51.157 Слатината Овощни насаждения 3.850дка 661/14.12.2010 г.
97. 51.158 Слатината Овощни насаждения 0.294дка 660/14.12.2010 г.
98. 51.161 Слатината Овощни насаждения 0.919дка 659/14.12.2010 г.
99. 51.171 Слатината Овощни насаждения 0.448дка 648/14.12.2010 г.
100. 53.16 Куницата Овощни насаждения 1.013дка 647/13.12.2010 г.
101. 53.36 Куницата Овощни насаждения 0.907дка 640/13.12.2010 г.
102. 69.13 Джевизлика Овощни насаждения 0.718дка 342/21.02.2010 г.
103. 69.3 Джевизлика Овощни насаждения 1.533дка 329/21.01.2010 г.
104. 70.20 Джевизлика Овощни насаждения 1.833дка 333/21.01.2010 г.
105. 70.48 Джевизлика Овощни насаждения 0.230дка 630/13.12.2010 г.
106. 70.66 Джевизлика Овощни насаждения 1.040дка 336/21.02.2010г.
107. 70.72 Джевизлика Овощни насаждения 2.526дка 331/21.01.2010 г.
108. 70.89 Джевизлика Овощни насаждения 0.712дка 614/13.12.2010г.
109. 71.87 Джевизлика Овощни насаждения 0.246дка 615/13.12.2010г.
110. 72.100 Джевизлика Овощни насаждения 0.537дка 337/21.01.2010г.
111. 72.102 Джевизлика Овощни насаждения 1.809дка 334/21.01.2010г.
112. 72.128 Джевизлика Овощни насаждения 2.065дка 330/21.01.2010г.
113. 72.130 Джевизлика Овощни насаждения 5.719дка 332/21.01.2010г.
114. 72.132 Джевизлика Овощни насаждения 2.211дка 335/21.01.2010г.
115. 72.29 Джевизлика Овощни насаждения 0.907дка 343/21.01.2010г.
116. 72.83 Джевизлика Овощни насаждения 0.621дка 340/21.01.2010г.
117. 72.90 Джевизлика Овощни насаждения 0.450дка 338/21.01.2010г.
118. 72.96 Джевизлика Овощни насаждения 0.721дка 339/21.01.2010г.
119. 72.99 Джевизлика Овощни насаждения 0.541дка  341/21.01.2010г.
120. 73.52 Чаирлъка Овощни насаждения 3.240дка 394/11.02.2010г.
121. 73.78 Чаирлъка Овощни насаждения 0.996дка 618/13.12.2010г.
122. 76.14 Чаирлъка Овощни насаждения 1.976дка 617/13.12.2010г.
123. 76.26 Чаирлъка Овощни насаждения 0.903дка 629/13.12.2010г.
124. 76.28 Чаирлъка Овощни насаждения 0.235дка 619/13.12.2010г.
125. 76.53 Чаирлъка Овощни насаждения 2.336дка 387/11.02.2010г.
126. 76.69 Чаирлъка Овощни насаждения 1.346дка 637/13.12.2010г.
127. 80.16 Каваклъка Изоставена територия за трайни насаждения 0.923дка 1051/11.04.2011г.
128. 83.27 Адалъка Овощни насаждения 0.453дка 628/13.12.2010 г.
129. 85.41 Адалъка Овощни насаждения 0.345дка 354/01.02.2010 г.
130. 98.7 Куницата Овощни насаждения 4.403дка 388/11.02.2010г.
131. 114.16 Совата Изоставено трайно насаждение 1.107дка 1026/06.04.2011г.
132. 114.20 Совата Изоставена територия за тр. Насаждения 0.454дка 1027/06.04.2011г.
133. 114.24 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 2.818дка 1028/06.04.2011г.
134. 114.4 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 10.020дка 1024/06.04.2011г.
135. 119.2 Бърчината Изоставено трайно насаждение 2.996 дка 1092/01.07.2011г
136. 137.882 Совата Изоставена територия за тр. насаждения

35.164дка

249.479 дка

1029/06.04.2011г.

           Приложение 3

към Решение № 206, взето с Протокол 22 от 13.02.2014 год. на ОбС-Кричим

ПАСИЩА, МЕРИ

ИМОТ № МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС №/дата
1. 99.246 Сарафина Пасище, мера 12.222дка 450/25.06.2010 г.
2. 1.105 Кутела Пасище 762.684 дка 424/30.04.2010 г.
3. 1.137 Горка / Кутел Мера 0.886 дка 1060/20.06.2011 г.
4. 1.175 Горка / Кутел Пасище, мера 1.720дка 561/10.09.2010г.
5. 1.321   Мера 0.663 дка 321/10.09.2009 г.
6. 1.550   Мера 3.651 дка 320/10.09.2009 г.
7. 1.589   Пасище, мера 8.603дка 471/23.07.2010 г.
8. 1.596   Пасище, мера 2.780дка 516/26.08.2010 г.
9. 1.645 Горката Пасище с храсти 6.820дка 470/23.07.2010 г.
10. 1.649 Горката Пасище с храсти 1359.959дка 440/23.06.2011 г.
11. 1.652   Пасище с храсти 0.918дка 562/10.09.2010 г.
12. 1.659   Пасище, мера 0.523дка 577/27.09.2010 г.
13. 1.661   Пасище, мера 1.901дка 548/02.09.2010 г.
14. 1.730   Пасище с храсти 2.716дка 547/02.09.2010 г.
15. 2.227 Горката Пасище, мера 3.179дка 589/06.10.2010 г.
16. 2.321 Горката Пасище с храсти 6.063дка 469/23.07.2010 г.
17. 3.40 Горката Пасище с храсти 0.715дка 576/27.09.2010 г.
18. 3.124 Горката Пасище, мера 0.138дка 575/27.09.2010 г.
19. 4.84 Брътвич Пасище 2.000 дка 1058/20.06.2011 г.
20. 4.306 Манастира Пасище, мера 8.481 дка 467/22.07.2010 г.
21. 4.307 Манастира Пасище, мера 3.042 дка 487/26.08.2010 г.
22. 4.318 Арманджик Пасище с храсти 190.615дка 452/25.06.2010 г.
23. 4.333 Драгодан Пасище, мера 1.077дка 489/26.08.2010 г.
24. 4.339 Драгодан Пасище, мера 1.105 дка 488/26.06.2010 г.
25. 4.394 Метоха Пасище с храсти 41.594 дка 455/25.06.2010 г.
26. 4.404 Гола Пасище с храсти 0.575 дка 547/27.09.2010 г.
27. 4.408 Гарваница Пасище, мера 2.453 дка 508/25.08.2010 г.
28. 4.413   Пасище, мера 1.530дка 509/25.08.2010 г.
29. 4.419 Драгодан Пасище, мера 2.825 дка 510/26.08.2010 г.
30. 4.420 Драгодан Пасище, мера 0.426 дка 573/27.09.2010 г.
31. 4.833   Пасище с храсти 4.140дка 346/25.01.2010 г.
32. 4.844 Гарваница Пасище с храсти 100.255дка 377/09.02.2010 г.
33. 4.846 Сух дол Пасище с храсти 941.083дка 347/25.01.2010 г.
34. 4.850 Арманджик Пасище с храсти 10.554дка 378/09.02.2010 г.
35. 4.856 Метоха Пасище с храсти 43.980дка 385/09.02.2010 г.
36. 4.857 Араба кюпрю Пасище с храсти 49.058дка 439/23.06.2010 г.
37. 5.39 Тепелика Пасище 4.562 дка 492/24.08.2010 г.
38. 5.85 Тепелика Мера 2.646 дка 1057/20.06.2011 г.
39. 5.9 Тепелика Пасище, мера 4.562дка 572/27.09.2010г.
40. 5.50 Тепелика Пасище, мера 26.043дка 370/09.02.2010 г.
41. 5.67 Тепелика Пасище, мера 2.006дка 386/09.02.2010г.
42. 5.79 Тепелика Пасище, мера 1.458дка 571/27.09.2010 г.
43. 5.134 Тепелика Пасище, мера 6.362дка 466/22.07.2010 г.
44. 5.334 Тепелика Пасище, мера 1.543дка 384/09.02.2010г.
45. 21.14 Чукурлука Пасище, мера 2.618дка 546/02.09.2010 г.
46. 21.17 Чукурлука Пасище с храсти 0.949дка 1059/20.06.2010 г.
47. 22.119 Чукурлука Пасище, мера 2.022дка 520/02.09.2010 г.
48. 27.69 Чукурлука Пасище с храсти 0.265дка 596/06.10.2010 г.
49. 28.71 Чукурлука Пасище с храсти 1.124дка 588/06.10.2010 г.
50. 30.302 Бобища Пасище, мера 4.982 дка 507/25.08.2010 г.
51. 30.313 Страни Пасище 275.377 дка 381/09.02.2010 г.
52. 30.320 Страни Пасище, мера 60.746 дка 376/09.02.2010 г.
53. 30.322 Страни Пасище с храсти 29.578 дка 375/09.02.2010 г.
54. 30.323 Страни Пасище, мера 35.691 дка 374/09.02.2010 г.
55. 30.497 Кераната Пасище 0.504 дка 419/24.03.2010 г.
56. 30.828   Пасище с храсти 7.811дка 468/23.07.2010 г.
57. 30.829 Маджарица Пасище с храсти 55.800дка 448/25.06.2010 г.
58. 30.871 Маджарица Пасище с храсти 14.236дка 449/25.06.2010 г.
59. 30.873 Маджарица Пасище с храсти 0.843дка 570/27.09.2010 г.
60. 30.874 Маджарица Пасище с храсти 0.817дка 603/04.11.2010 г.
61. 35.5 Бем бала Пасище, мера 0.141дка 591/06.10.2010 г.
62. 35.552   Пасище, мера 0.053 дка 569/27.09.2010 г.
63. 44.83 Русковица Пасище, мера 1.695дка 511/26.08.2010 г.
64. 50.118 Червенака Пасище 0.599 дка 1108/11.07.2011г.
65. 50.697   Пасище, мера 0.495дка 568/27.09.2010 г.
66. 51.695   Пасище, мера 1.088дка 512/26.08.2010 г.
67. 53.42 Куницата Пасище с храсти 6.439дка 687/20.12.2010 г.
68. 55.705   Пасище, мера 0.285дка 567/27.09.2010 г.
69. 55.714 Куницата Пасище, мера 1.311дка 493/24.08.2010 г.
70. 57.19 Говежди път Пасище, мера 0.539дка 592/06.10.2010 г.
71. 57.24 Говежди път Пасище, мера 6.647дка 461/14.07.2010 г.
72. 58.5 Чукурлука Пасище, мера 3.640дка 494/24.08.2010 г.
73. 58.6 Чукурлука Пасище, мера 1.589дка 901/22.02.2011 г.
74. 59.121 Джевезлика Мера 0.291 дка 318/10.09.2009 г.
75. 61.53 Герена Използвана естествена ливада 1.807дка 1044/11.04.2011г.
76. 64.813   Пасище, мера 5.599дка 460/14.07.2010 г.
77. 68.18 Джевизлика Пасище, мера 1.365дка 496/24.08.2010 г.
78. 79.16 Чаирлъка Използвана естествена ливада 0.100дка 1037/11.04.2011г.
79. 79.17 Чаирлъка Използвана естествена ливада 0.454дка 1036/11.04.2011г.
80. 79.19 Чаирлъка Използвана естествена ливада 0.450дка 1035/11.04.2011г.
81. 82.108   Мера 0.296 дка 322/10.09.2009 г.
82. 86.158   Пасище 0.541дка 566/27.09.2010г
83. 86.159   Пасище с храсти 0.272 дка 565/ 27.09.2010г
84. 93.441   Пасище, мера 1.687дка 1056/11.04.2011г.
85. 94.50 Адалъка Пасище, мера 0.296дка 593/06.10.2010г.
86. 94.52 Адалъка Пасище, мера 0.111дка 594/06.10.2010г.
87. 95.31 Адалъка Пасище с храсти 0.142дка 595/06.10.2010г.
88. 99.233 Дъбака Пасище, мера 4.517 дка 553/02.09.2010г.
89. 99.243 Изгорялата кашла Пасище, мера 3.255 дка 505/24.08.2010г.
90. 99.245 Сарафина Пасище, мера 3.939 дка 506/24.08.2010г.
91. 100.16 Павелча Ливада 1.173 дка 1072/20.06.2011г.
92. 100.18 Павелча Ливада 2.900 дка 1073/20.06.2011г.
93. 100.25 Павелча Пасище 3.675 дка 1100/07.07.2011г.
94. 100.251 Малинака Пасище, мера 3.225 дка 528/ 02.09.2010г
95. 100.26 Павелча Ливада 1.320 дка 1088/01.07.2011г.
96. 100.29 Павелча Ливада 3.688 дка 1089/01.07.2011г.
97. 100.31 Павелча Пасище 2.803 дка 607/04.11.2010г.
98. 100.33 Павелча Пасище 12.955 дка 605/04.11.2010г.
99. 100.34 Павелча Пасище 2.005 дка 1102/11.07.2011г.
100. 100.40 Павелча Пасище 0.431 дка 1104/11.07.2011г.
101. 100.5 Павелча Пасище, мера 7.400дка 463/14.07.2010г.
102. 100.7 Рава Ливада 3.166 дка 1080/20.06.2011г.
103. 100.9 Павелча Мера 0.126 дка 1111/11.07.2011г.
104. 103.2 Студенек Използвана естествена ливада 2.999дка 1030/11.04.2011г.
105. 103.3 Студенек Използвана естествена ливада 2.580дка 1031/11.04.2011г.
106. 103.4 Студенек Използвана естествена ливада 5.651дка 1032/11.04.2011г.
107. 103.6 Студенек Използвана естествена ливада 0.603дка 1033/11.04.2011г.
108. 104.1 Блаца Пасище, мера 19.398дка 443/25.06.2010г.
109. 104.3 Блаца Пасище, мера 14.228дка 442/25.06.2010г.
110. 105.10 Блаца Използвана естествена ливада 4.307дка 1040/11.04.2011г.
111. 105.3 Блаца Използвана естествена ливада 6.214дка 1038/11.04.2011г.
112. 105.6 Блаца Използвана естествена ливада 9.002дка 1039/11.04.2011г.
113. 106.1 Белчовица Пасище, мера 1.999дка 1107/11.07.2011г.
114. 106.3 Белчовица Пасище, мера 11.527дка 444/25.06.2010г.
115. 107.3 Рава Използвана естествена ливада 6.893дка 1043/11.04.2011г.
116. 108.10 Връхце Пасище, мера 0.649дка 597/06.10.2010г.
117. 108.2 Връхце Пасище, мера 2.811дка 529/02.09.2010г.
118. 108.3 Връхце нива 4.387дка 980/18.03.2011г.
119. 108.4 Връхце Пасище, мера 7.811дка 482/23.07.2010г.
120. 108.6 Връхце Пасище, мера 2.322дка 530/02.09.2010г.
121. 108.7 Връхце Пасище, мера 6.600дка 462/14.07.2010г.
122. 108.8 Връхце Пасище, мера 4.790дка 531/02.09.2010г.
123. 108.9 Връхце Пасище, мера 1.012дка 532/02.09.2010г.
124. 112.3 Турско гробе Пасище, мера 1.711дка 598/06.10.2010г.
125. 112.4 Турско гробе Пасище, мера 6.311дка 481/23.07.2010г.
126. 112.5 Турско гробе Пасище, мера 2.001дка 533/02.09.2010г.
127. 112.8 Турско гробе Пасище, мера 14.624дка 445/25.06.2010г.
128. 113.1 Падината Пасище, мера 1.381дка 534/02.09.2010г.
129. 113.13 Падината Пасище, мера 9.940дка 480/23.07.2010г.
130. 113.5 Падината Пасище, мера 1.001дка 543/02.09.2010г.
131. 114.18 Совата Пасище, мера 32.469дка 453/25.06.2010г.
132. 114.23 Совата Пасище, мера 1.984дка 490/24.08.2010г.
133. 115.11 Под село Пасище, мера 3.498дка 535/02.09.2010г.
134. 115.17 Под село Пасище, мера 1.726дка 536/02.09.2010г.
135. 115.19 Под село Пасище, мера 0.874дка 599/06.10.2010г.
136. 115.2 Под село Използвана естествена ливада 0.462дка 1041/11.04.2011г.
137. 115.4 Под село

Използвана естествена

ливада

4.031дка 1042/11.04.2011г.
138. 116.3 Поляните Пасище, мера 2.965дка 601/06.10.2010г.
139. 116.7 Поляните Пасище, мера 1.497дка 522/02.09.2010г.
140. 116.8 Поляните Пасище, мера 3.006дка 523/02.09.2010г.
141. 116.9 Поляните Пасище, мера 6.924дка 479/23.07.2010г.
142. 117.1 Поляните Пасище, мера 2.555дка  
143. 117.10 Поляните Пасище, мера 1.699дка 521/02.09.2010г.
144. 117.11 Поляните Пасище, мера 2.050дка 525/02.09.2010г.
145. 117.12 Поляните Пасище, мера 1.537дка 526/02.09.2010г.
146. 117.13 Поляните Пасище, мера 1.019дка 527/02.09.2010г.
147. 117.14 Поляните Пасище, мера 1.003дка 545/02.09.2010г.
148. 117.16 Поляните Пасище, мера 3.059дка 544/02.09.2010г.
149. 117.20 Поляните Пасище, мера 5.005дка 542/02.09.2010г.
150. 117.22 Поляните Пасище, мера 0.805дка 602/04.11.2010г.
151. 117.23 Поляните Пасище, мера 1.651дка 541/02.09.2010г.
152. 117.28 Поляните Пасище, мера 2.393дка 518/27.08.2010г.
153. 117.3 Поляните Пасище, мера 2.914дка 540/02.09.2010г.
154. 117.30 Поляните Пасище, мера 1.503дка 517/26.08.2010г.
155. 117.31 Поляните Пасище, мера 2.001дка 578/30.09.2010г.
156. 117.32 Поляните Пасище, мера 5.003дка 560/10.09.2010г.
157. 117.34 Поляните Пасище, мера 7.922дка 477/23.07.2010г.
158. 117.36 Поляните Пасище, мера 2.957дка 559/10.09.2010г.
159. 117.5 Поляните Пасище, мера 2.847дка 515/26.08.2010г.
160. 117.8 Поляните Пасище, мера 4.194дка 539/02.09.2010г.
161. 118.3 Равните ниви Пасище, мера 1.201дка 557/10.09.2010г.
162. 118.5 Равните ниви Пасище, мера 3.000дка 587/30.09.2010г.
163. 119.10 Бърчината Пасище, мера 1.612дка 608/04.11.2010г
164. 119.11 Бърчината Пасище, мера 4.208дка 600/06.10.2010г
165. 119.14 Бърчината Пасище, мера 1.685дка 584/30.09.2010г
166. 120.3 Бърчината Пасище, мера 3.322дка 583/30.09.2010г.
167. 121.1 Сливите Пасище, мера 1.987дка 581/30.09.2010г.
168. 121.2 Сливите Пасище, мера 4.987дка 580/30.09.2010г.
169. 121.3 Сливите Пасище, мера 9.998дка 476/23.07.2010г.
170. 128.19 Велика Ливада 2.719 дка 1045/11.04.2011г.
171. 132.1 Марийкина ливада Пасище 1.426 дка 604/04.11.2010г.
172. 132.16 Велика Ливада 4.876 дка 403/16.03.2010г.
173. 132.274 Жирала Използвана естествена ливада 2.685 дка 395/11.02.2010г.
174. 132.283 Селково Пасище 13.728 дка 475/23.07.2010г.
175. 137.273 Селково Пасище, мера 3.166 дка 538/02.09.2010г.
176. 137.279 Селково Пасище, мера 5.248 дка 474/23.07.2010г.
177. 137.280 Селково Пасище, мера 4.572 дка 537/02.09.2010г.
178. 137.281 Селково Пасище, мера 1.863 дка 551/02.09.2010г.
179. 137.284 Селково Пасище, мера 3.950 дка 550/02.09.2010г.
180. 137.535 Изгорялата кашла Пасище, мера

5.158 дка

4 564.663 дка

472/23.07.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 207 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Бюджет 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС  № 3  от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим:

Р Е Ш И :

            1. Приема бюджета на Община Кричим за 2014 г., както следва:

            1.1 По прихода:                                                                                          4 408 510                                                                             

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности                                    2 681 866

1.1.1.1. Обща  субсидия                                                                              2 507 532

            1.1.1.2. Преходен остатък 01.01.2014 г./Приложение № 10/                     174 334

1.1.2. Приходи с общински характер                                                       1 726 644

1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                             286 200

1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                                         874 594

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на                                  587 600

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия                                                       584 600

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                       3 000

1.1.2.4.  Целева субсидия капиталови разходи                                             52 600

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища               12 900

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи                                                   39 700

1.1.2.5 Предоставени трансфери /-/                                                            2 774 744-

1.1.2.6 Получен дългосрочен кредит от ф.Флаг                                        2 774 744

1.1.2.7 Погашения по дългосрочен кредит                                                     75 600-

1.1.2.8 Преходен остатък 01.01.2014 г.                                                             2 150

 

1.2 По разхода:                                                                                            4 408 510

1.2.1 Държавни дейности / Приложение  № 3/                                        2 681 866

   В т.ч резерв за непредвидени разходи                                                        24 792

1.2.2 За допълнително финансиране на  делегираните от държавата

 дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна

субсидия                                                                                                            27 820

      В т.ч резерв за непредвидени разходи

1.2.3 Общински дейност / Приложение № 12/                                         1 698 824

      В т.ч резерв за непредвидени разходи                                                     58960

1.3 Утвърждава бюджетното салдо  по общинския бюджет,

изчислено  на касова основа.                                                                                 0

 

2. Приема инвестиционна програма за 2014 г. в размер на 238905 лева / в т.ч. резерв 2 630 лв/ съгласно приложение № 1:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , вкл.  и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 52 600 лв./ в т. ч. Резерв 2 630 лв/, съгласно Приложение № 1

2.2 Приема разчет за разходите, финансирани  с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи,съгласно Приложение № 2

3.Утвърждава разходите за заплати и числеността на щатния и извънщатния персонал,  без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 11

3.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност във функциите ”Здравеопазване”,”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,”Почивно дело, култура, религиозни дейности” без читалища се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за :

4.1 Членски внос – 3 950 лева 

4.1.1. НСОРБ -             1 500 лева

4.1.2. НАПОСРБ -        300 лева

4.1.3. НАСОРБ -             650 лева

4.1.4.РАО „Тракия” -  1500 лева

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет при Община Кричим, в т.ч. за осигуреняване на безплатн ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане, в размер на 500 лв.

            4.3. Субсидии  - 25 600 лв

            4.3.1 Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” – 25 600 лв.

                        

           5. Приема следните лимити и разходи :         

           5.1 СБКО в размер на 3% от планираните средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

           5.2.  Разходи за представителни цели  на кмета на общината 10 000 лв

           5.3.  Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на  5 000 лв.

           5.4. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва:

    - юристи, други специалисти ТСУ; 90 лв
    - специалист “Геодезия, кадастър и регулация”, „ВиК”, „Ел”    90 лв

           5.4. Определя хонорари на  специалисти от община Кричим както следва:

    - ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/ 100 лв
    - ритуалчик /дневен хонорар/ 20 лв
    - шофьор погребална кола /дневен хонорар/ 20 лв
    - таксосъбирачи Общински пазар- 10% в/у събраната сума                      10 %

            5.5. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:

     - Целодневни детски градини до 4 год. деца

     - Целодневни детски градини 5 год. деца

        / в т.ч. добавка по стандарт/

 2,20 лв

2,20 лв

     - Детска млечна кухня     1,20 лв
     - Домашен социален патронаж /без неделя/ 2,20 лв

          6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 85%, съгласно Приложение № 4;

                

         7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средства от Европейския съюз в размер на 22374042 съгласно Приложение № 5;

          8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016 г., съгласно Приложение № 6;

         9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7;

         10. Определя максимален размер на дълга,както следва:

       10.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 2 774 744лв

       10.2 Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 година в размер на 2 699 114 лв„

       10.3 Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размер съгласно Приложение № 8.

       11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5  на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;

       12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

       13. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година  в размер на 40 052,14 лв съгласно Приложение № 9.

      14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 11537,32 лв.

       15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени :

  15.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

  15.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя  общия размер на разходите.

  15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2

    16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи  и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

    17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми  от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране  на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

17.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не по-късно от края на 2014г.

17.2 При предоставянето на  безлихвени заеми  от временно свободни средства по общинския бюджет  да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3 За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

     18. Упълномощава кмета на община Кричим:

18.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори , по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

18.2 Да кандидатства за средства от централния бюджет  и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти

    19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95 %, съгласно Приложение № 10.

    20. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 13.

Приложения:

1.        Приложение № 1 – Инвестиционна програма на община Кричим за 2014 г.;

2.        Приложение № 2 - Разчет за разходите, финансирани  с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи;

3.        Приложение № 3 - Преходни остатъци към 01.01.2014 година към ФО1/28.01.2014 год.

4.        Приложение № 4 – Списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски в размер на 85%;

5.        Приложение № 5 – Индикативен годишен разчет за сметките  за средства от Европейския съюз;

6.        Приложение № 6 – Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016 г.;

7.        Приложение № 7 – Второстепенни разпоредители с бюджет;

8.        Приложение № 8 -  Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г.;

9.        Приложение №  9 - Размер на просрочените задължения от 2013 година;

10.     Приложение № 10 – Справка за разпределение на заделения 5 % резерв 28 960 по дейности, финансирани с трансфери от ЦБ;

11.     Приложение № 11 – Разходи  за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети;

12.     Приложение № 12 - Разходи за държавни дейности 2014 година

13.     Приложение № 13 - Разходи за местни дейности 2014 година

14.     Приложение № 14 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ 207 /ОТ 1 - ДО 14 /Отвори_Разгледай >>

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.