Решения от № 195 до № 205 приети на 13.02.2014г. по Протокол № 22

Р Е Ш Е Н И Е № 195 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли 2013 – декември 2013 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли  2013 – декември 2013 година.

О Т Ч Е Т 

 ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА

юли  2013 – декември  2013 ГОДИНА

 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на горното задължение предоставям на Вашето внимание отчет за дейността на ОбС – Кричим за първото полугодие на 2013 г.

         За периода юли 2013 – декември 2013 г. Общински съвет при община Кричим е провел 3 редовни заседания и 3 извънредни заседания, свикани на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от ПОДОбСВОА, а приетите на тях решения са 35 на брой.

За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 54 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 10 отчета. Постъпилите предложенията от председателя на ОбС и съветници са 3 на брой. За шест-месечния период са постъпили по съответния ред 33 броя заявления и писма от граждани и/или юридически лица. Всички материали са разгледани по същество на проведените общо 21 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както следва:

-         ПКИФБД – проведени 5 заседания

-         ПКЕ – проведени 6 заседания

-         ПКСД – проведени 5 заседания

-         ПКУТБКДОС – проведени 5 заседания

По отношение активността и присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава отрицателна тенденция към увеличаване броя на присъствията на  заседания на ОбС в сравнение с първото полугодие на 2013 год. За проведените общо 6 заседания са допуснати 15 броя отсъствия на съветници. Отсъствията от заседания на постоянни комисии са 26.

На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор и участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените от тях управленски решения. Всички въпроси от компетентността на съответните постоянни комисии се разглеждат задълбочено и професионално. Поради тази причина на заседанията на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият в Правилника ред. В края на всяко заседание, независимо от слабата обществена активност, е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Протоколите от заседания на постоянните комисии и на Общински съвет се водят редовно и съгласно определения за целта формат. Работните материали за заседания на комисии и съвет се подават ритмично, в съответствие с определените в Правилника срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби и срокове.

За посочения отчетен период юли 2013 – декември 2013 год. Общинския съвет при община Кричим има едно върнато решение от страна на Областния управител на Пловдивска област.

По отношение решенията на ОбС във връзка с разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето в съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а не са редки случаите и с пълно мнозинство, което е показателно за целесъобразността на всяко от взетите решения.

 

На вниманието на Общинския съвет бяха предоставени следните отчети и доклади за разглеждане и приемане:

С решения № 164, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год. Общински съвет прие Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второ тримесечие на 2013 година. и Решение № 184, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год. е приет Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за трето тримесечие на 2013 година.

Със свое решение № 170, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год. прие Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2013 година.

С решение № 171, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет - Кричим за периода януари 2013 – юни 2013 година.

С решение № 172, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет приема Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.01.2013 год. до 30.06.2013 год.

Управление и разпореждане с общинска собственост:

С решение № 167, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год., Общински съвет при община Кричим съгласува проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1” – ВЕЦ „Цанков камък”.

Със свое решение № 169, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., във връзка с намерението за кандидатстване на църковното настоятелство при църква „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013 год., потвърждава, че дейностите в проекта за кандидатстване за  реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на църква „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Освобождение” № 2, община Кричим, област Пловдив съответстват на приоритетите на плана за развитие на община Кричим.

С Решение № 175, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год. е приета актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г.

Със свое решение № 176, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет дава съгласие за извършване на строително-монтажни работи за сметка на ТД ДЛС „Тракия” с. Стряма на обслужващ път ГАП – ІV степен, идентичен с поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор 39921.30.876 по Кадастралната карта на община Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 27,610 дка; с нов НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, с трайно предназначение: земеделска територия.

С решение № 177, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет прие становище по бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, за периода 2014 – 2018 година.

Със свое решение № 178, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост №... и № ...; по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящи се в гр. Кричим, ул. „Търговска”.

С Решение № 182, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год., Общински съвет актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г.

Със свое решение № 183, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год., Общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения – публична общинска собственост – кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25 (поземлен имот с кадастрален идентификатор .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър).

Със свое решение № 189, взето с Протокол № 20 от 06.12.2013 год., Общински съвет дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, с кадастрален идентификатор .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”.

Изменения и допълнения, направени на приети  правилници, наредби и приети наредби, планове и програми:

Със свое Решение № 160, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 година, Общински съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

С решение № 174, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

С решение № 187, взето с Протокол № 20 от 06.12.2013 год., Общински съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим.

С Решение № 188, взето с Протокол № 20 от 06.12.2013 год., Общински съвет приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим.

С решение № 192, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 год., Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим

С решение № 193, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 год., Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим.

Решения в областта на просвета, култура, младежки дейности и социални дейности:

С решение № 165, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год., Общински съвет прие Информация от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно постигнати резултати през учебната 2012/2013 година от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията на община Кричим.

С решение № 166, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год., Общински съвет Общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на А. А. Н., ЕГН – ...., като наследник на А. М. Н., починал на ... год.

С Решение № 179, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет прие Анализ на състоянието и нивото на безработицата на територията на община Кричим за периода 01.01.2013 год. – 30.06.2013 год.

Със свое Решение № 180, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год., Общински съвет прие Декларация за достъп на младите хора до култура във връзка с Националната кампания за „Достъп на младите хора до култура” в рамките на Европейска младежка седмица 2013.

Със свое Решение № 186, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год., Общински съвет приема културен календар на Община Кричим за 2014 година.

Със свое решение № 161, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год. Общински съвет дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг /кредит/ за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите по проект: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост гр. Кричим” въз основа на техническо задание и проект № 16/322/00381 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 -  2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Същото е върнато от Областния управител с писмо с изх. № АК-01-165/23.07.2013 г. за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания в частта му по т. 2. 

В тази връзка на свое следващо заседание Общински съвет прие Решение № 168, взето с Протокол № 17 от 05.08.2013 год.

Решение № 173, взето с Протокол № 18 от 19.09.2013 год. във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Решение № 190, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 год. на Общински съвет във връзка с Издаване на запис на заповед от община Кричим в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/01525 от 10.12.2013 г. по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект №  16/321/01525: „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим – ж.п. гара Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Със свое решение № 191, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 год., Общински съвет определя годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2014 година.

Със свое Решение № 194, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 год., Общински съвет приема частична актуализация на бюджета за 2013 година.

Със свое решение № 162, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год., Общински съвет възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП – чрез публична покана за възлагане на услугата по извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим.

Със свое решение № 163, взето с Протокол № 16 от 11.07.2013 год. освобождава от месечни наемни вноски за срок от един месец на самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор ... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Н. П.” № ...

Със свое решение № 181, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год., Общински съвет определя на представител на община Кричим в Общото събрание на „Асоциация по В и К – Пловдив” във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

Със свое решение № 185, взето с Протокол № 19 от 29.10.2013 год., Общински съвет приема бюджетен календар за 2014 год.

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на Кмета на община Кричим във връзка с  инвестиционни и проектни намерения, свързани  с развитието на общината.

Посоченият отчетен период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и финасов аспект.

Всички взети 35 решения на заседанията на ОбС – Кричим през отчетния период юли 2013 – декември 2013 г. са насочени в полза и за развитието на Кричим и неговите жители, а тяхната реализация ще допринесе за съществена положителна промяна във визията на нашият град.

Като обобщение за работата на Общински съвет – Кричим за изтеклото шестмесечие, може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши още повече отговорността и отношението на всеки един от нас към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в работата ни като общински съветници за всеки от нас трябва да продължи да бъде грижата за развитието на града като цяло и за всеки един гражданин поотделно при спазване на общоприетите принципи за законосъобразност и целесъобразност.


Р Е Ш Е Н И Е № 196 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг през 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет при община Кричим приема Годишен доклад по дълга към 31.12.2013 година, както следва:

Годишен доклад по дълга

към 31 декември 2013 година

на Община Кричим

1. Решение  № 97,  взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г.  на Общински съвет при община Кричим

1.1. Акценти

 

- Вид на дълга – краткосрочен

- Размер на дълга – 350 000 лв.

- Валута на дълга – лева

- Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 990 116 лв.

- Период на погасяване на дълга – 04.12.2012 г. – 02.07.2013 г.

- Предназначение на дълга – осигуряване на финансов ресурс за приключване на проект № BG161PO001-4.1.03-0019 „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално  училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, по Договор № BG161PO001-4.1-03/2010/030 за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Регионално развитие” (2007-2013)

- Лихвен процент – 8,25 %

- Лихвени плащания – 10 233 лв

- Общо усвоени средства към 31.12.2013 г. – 350 000 лв.

- Общо неизплатена главница към 31.12.2013 г. –  0 лв.

2. Решение № 173, взето с протокол № 18 от 19.09.2013 г. на Общински съвет при община Кричим

2.2. За бюджетната година 2014 година - изпълнение

 

- Размер на кредита – 2 774 744 лв

- Размер на дълга към 01.01.2014 г. – 0 лв.

- Срок на усвояване – 30.09.2014 година, без да се фиксират отделните траншове

- Плащания по главница –  75 600 лв./м.10,11,12/

- Лихвен процент – 5,055 %

- Лихвени плащания  2014 г. – 43 433 лв.

- Такси –  0,5 % такса ангажимент на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита и 100 лв такса месечно, дължима от датата на първо усвояване.

- Без такса при предсрочно погасяване

- Лихви за забавени плащания – 4 %

- Дълг към 31.12.2014 – 2 699 144  лв.

- Срок на погасяване – 25.11.2023 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 197 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година.

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2013 г.

 

Настоящият отчет отразява изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година. Той съдържа:

1. Изпълнение на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, за които са сключени договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

    3. Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията за тяхното придобиване.

4. Други.

            Изпълнението на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, са както следва:

по ред

Вид дейност

Прогнозен

резултат

в лв.

Изпълнение към 31.12.2013 г.
  А. От управление на имоти-общинска собственост    
1. Отдаване под наем на помещения 50 787 47 056
2. Отдаване под наем на терени 100 000 75 665
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 3 500 3 650
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 154 287 126 371
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост    
1. Продажба на имоти-общинска собственост 321 442 129 443
2. Учредени вещни права 29 900 -
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 351 342 129 443
  Всичко приходи 505 629 255 814

       

През 2013 г. в община Кричим се сключиха договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, както следва:

І. Отдаване под наем:

1. Чрез публично оповестен конкурс – 4 бр.

Описание на имотите:

·       Част от самостоятелен обект частна общинска собственост с идентификатор № ... по кадастралната карта на гр. Кричим, ул. „Н. П.” № .., с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № 420 от 24.03.2010 г., а именно:

1.     Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв.м., ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67,78 кв.м.  или обща площ за първия етаж 169,78 кв.м.

2. Втори етаж, обособено помещение, с площ от 173,67 кв.м., ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67,78 кв.м. или обща площ за втория етаж 241,45 кв.м.

·        Помещение публична общинска собственост – лекарски кабинет, намиращ се в сградата на  „Поликлиника – гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25, ПИ ... по кадастралната карта  на гр. Кричим – кабинет № 9 и площ от общи помещения в размер на 65,75 кв. м.;

·        Помещение публична общинска собственост – лекарски кабинет, намиращ се в сградата на  „Поликлиника – гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25, ПИ ... по кадастралната карта  на гр. Кричим – кабинет № 10 и площ от общи помещения в размер на 66,40 кв.м.;

·        Помещение публична общинска собственост – лекарски кабинет, намиращ се в сградата на  „Поликлиника – гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25, ПИ ... по кадастралната карта на гр. Кричим – кабинет № 11 и площ от общи помещения в размер на 51,45 кв.м.

2. Без търг или конкурс, на основание чл. 23, ал. 1 от НРПУРОИ – 2 бр.

2.1. Описание на имотите:

·        Помещение в УПИ І-ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 по плана на гр. Кричим, с площ от 20 кв.м и 19,80 кв.м от общите части на сградата;

·        Помещение в УПИ І-ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 по плана на гр. Кричим, с площ от 27 кв.м и 19,80 кв.м от общите части на сградата;

·        Помещение в УПИ І-ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 по плана на гр. Кричим, с площ от 41,90 кв. м и 19,80 кв.м от общите части на сградата.

3. Отдаване под наем на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ:

През 2013 г. са отдадени 44 бр. земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения” с обща площ 52,017 дка.

С Решение № 154, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 г. , Общински съвет при община Кричим, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2, чл. 25, ал. 1,  чл. 37о и чл. 37п от ЗСПЗЗ дава съгласие за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „мери и пасища” с обща площ от 54,532 дка. на 18.07.2013 г. е сключен договор за наем.

 

 

ІІ. Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ – 12 бр.

1. Описание на имотите:

·        Терен на пл. „Обединение”– 20 кв.м. за поставяне на павилион;

·        Терен на ул. „Търговска” – 2 кв.м. за поставяне на павилион за продажба на вестници;

·        Терен на ул. „Никола Вапцаров” № 25а – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки;

·        Терен на ул. „Райко Даскалов” (до входа на автомивка и Газ станция) – 1 кв.м.  за поставяне на кафе-апарат за топли напитки;

·        Терен на бул. „Александър Стамболийски” № 64 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки;

·        Терен на кръстовището на бул. „Тракия” и ул. „Райко Даскалов” – 6 кв.м. за поставяне на рекламен елемент;

·        Терен на пл. „Демокрация”– 16 кв.м. за поставяне на метален павилион;

·        Терен на бул. „Александър Стамболийски” – 20 кв.м. за поставяне на метален павилион;

·        Терен на бул. „Тракия” – 20 кв.м за поставяне на павилион;

·        Терен на пл. „Обединение” – 2 кв.м. за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения;

·        Терен на пл. „Демокрация” – 2 кв.м. за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения;

·        Терен на ул. „Търговска” – 60 кв.м. за поставяне на павилион.

 

ІІІ. Продажба на имоти:

1.      Чрез публичен търг – 5 бр.

                        Описание на имотите:

·   Поземлен имот – частна общинска собственост – УПИ ІХ – ... – за стопанска и търговска дейност, в кв. 131, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982 година и изменен със заповед № РД 15-00-411 от 26.09.2011 година на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кричим (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със заповед № КД-14-16-1648 от 13.12.2011 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив), целият с площ от 2 012 кв. м, находящ се в гр. Кричим, бул. „Т.”, актуван с акт за частна общинска собственост № 1114 от 29.12.2011 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив под № 41, том 97 на 30.12.2011 година.

·   Поземлен имот – частна общинска собственост – УПИ VІ – 502.550 – за стопанска и търговска дейност, в кв. 131, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982 година и изменен със заповед № РД 15-00-411 от 26.09.2011 година на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кричим (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със заповед № КД-14-16-1648 от 13.12.2011 година на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив), целият с площ от 2 139 кв. м, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”, ведно с построената в него през 1955 година сграда с кадастрален идентификатор ..., със застроена площ от 114 кв. м, брой етажи: 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване, актувани с акт за частна общинска собственост № 1115 от 29.12.2011 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив под № 32, том 97 на 30.12.2011 година.

·   Незастроен неурегулиран поземлен имот № ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и  изменена със Заповед № КД-14-16-305/21.02.2013 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, с площ 353 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в гр. Кричим, м. „А.”,  при съседи: поземлени имоти с идентификатори: ..., ..., ...., ...., ПИ ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 1118 от 06.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията под № 132, том 14 от 07.03.2013 г.

·   Поземлен имот № ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Т.”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 194 кв.м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ...., ..., ..., ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 434 от 01.06.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № 168, том 30 на 03.06.2010 г.

·  Поземлен имот № .... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Т.”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 212 кв.м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ...., ...., ..., ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 435 от 01.06.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № 173, том 30 от 03.06.2010 г.

2. Без търг или конкурс, на основание чл. 45 от НРПУРОИ – 1 бр.

Поземлен имот № 39921.502.438 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ул. „Христо Смирненски” № 7, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с площ 325 кв.м, идентичен с УПИ ХІІ-338, кв. 121 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., с отстъпено право на строеж с Разпореждане №1707/30.10.1953 г. на Министерски съвет.

ІV. Учредяване на право на пристрояване

През 2013 година община Кричим не е учредявала право на пристрояване.

V. Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията за тяхното придобиване:

През 2013 г. община Кричим не е предлагала имоти - общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. Не са постъпвали предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица.


Р Е Ш Е Н И Е № 198 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2007 – 2013 г. през 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кричим 2007-2013 г. през 2013 година.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

наблюдение на изпълнението на Общински

план за развитие на  Община Кричим

 2007 – 2013 г.

през 2013 година

Общинският план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 г. е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет - Кричим с Решение № 198, взето с протокол № 24 от 11.10.2005 г. на ОбС – Кричим, актуализиран с Решение № 66, взето с протокол № 12 от 19.08.2008 г. на ОбС – Кричим. При съставянето му са спазени принципните изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и съдържанието. Като съставна, макар и малка част от националната територия Община Кричим следва да се развива в съответствие, както с Областната стратегия за развитие на област Пловдив,  така и с Националната стратегия за регионално развитие, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. По такъв начин планът последователно трябва да осъществява набелязаните приоритети и цели на развитие на община Кричим. Планът е актуализиран и допълван във времето в зависимост от динамично променящите се условия при отчитане на местните потенциали и ресурсови ограничения. Общинският план за развитие е отворена система. Веднъж приет, той остава относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите.

Годишният доклад е изготвен  на основание чл. 23, т. 3 и т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 91, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите визия, приоритети и  изпълнените мерки, заложени  в Общински план за развитие 2007 – 2013 г.

Визията на община Кричим, определена в Общинския план за развитие е: „Град Кричим – преуспяващ икономически, търговски и туристически център, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно”. Тя продължава да бъде актуална независимо от интензивно променящата се социално-икономическа обстановка в национален, регионален и местен план.

Основната стратегическа цел за развитие на Община Кричим е:

Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и представяне през нов поглед  природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.

Специфични стратегически цели:

Цел 1. Превръщане на Община Кричим в съвременен икономически, търговски и културен център с национално значение.

Цел 2. Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността.

Цел 3. Повишаване потенциала на човешките ресурси, равнището на заетост, доходите и социалната интеграция.

Цел 4. Градско развитие, териториално и транснационално сътрудничество и опазване на околната среда.

 

В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите Кметът на община възлага разработването на проекти и програми за привличане на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране, и др.

Приоритет първи: Модернизация на техническата инфраструктура и балансирано териториално развитие

 

Мярка 1, 3, 4, 5, 6 и 7 „Реконструкция на водопроводната мрежа по трасето на главни канализационни колектори І, ІІ, ІІІ и ІV”;„Разработен проект за Доизграждане на второстепенна канализационна мрежа към гл. колектори І, ІІ, ІІІ и ІV”; „Изграждане на съоръжение за преминаване през р. Въча при гл. колектор ІІ”; „Изграждане на част от главни канализационни колектори І, ІІ, ІІІ и ІV”; „Изграждане на канализация в кв. Крайречен” и „Изграждане на градска пречиствателна станция”:

Разработен и одобрен за финансиране проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим” на стойност 931200 лв.Община Кричим депозира на 18.03.2011 г. пред УО на ОПОС 2007-2013г. към МОСВ, за оценка инвестиционен проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”. Общата стойност на проекта: 33 123540.62 лв. с ДДС.

Оценителна комисия към Управляващия орган на ОПОС излезе с положително становище, възоснова на което е сключен Договор № DIR-5101116-CO10/03.04.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ, със срок за реализация на проекта до 31.12.2014 г. За изпълнение на дейностите по инвестиционния проект са проведени всички предвидени в проектното предложение процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на заложените в графика дейности, сключени са договорите с определените изпълнители. В момента се изпълняват включените в обема на проекта дейности.

Мярка 10  „Ремонт на тротоарите в града”

За 2013 г. с материали осигурени от общината и с работниците по проекта на Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са изградени и/или възстановени общо 2 044 кв.м. тротоарни площи.

Мярка 11Основен ремонт на улични настилки

Изготвен проект за реконструкция и основен ремонт на ул. „Цар Симеон” от ул. „Г. Бубаров” - ос.т. 194 до бул. „Родопи” - ос.т. 225. Разработката включва проектиране на нова улична асфалтовобетонна настилка, нови бордюри и тротоари, изграждане на отводнителен колектор за дъждовни води, изграждане на нови дъждоприемни шахти. Предвидено е реконструкцията да се извърши на два етапа. Първия етап предвижда реконструкция в участъка от ул. „Г. Бубаров”, ос.т. 194 до ул. „Антонивановци” ос.т. 224, като отводнителния канал се зауства на ниво съществуващ плочест водоскок.

Вторият етап предвижда реконструкция от ул. „Антонивановци” – ос.т. 224 до бул. „Родопи” – ос.т. 225.

През 2013 г. беше изпълнен първия етап от проекта. Извършените строително монтажни работи са на стойност 20 650 лв. финансирани от общинския бюджет.

Мярка 13 Основен ремонт на път № PDV 1100, с наименование /ІІІ – 866/ Кричим – ж.п. гара Кричим.

В изпълнение на Решение № 131, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на Общински съвет при община Кричим, общинска администрация разработи предложение и кандидатства с работен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр. Кричим – ж.п. гара Кричим” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Същия беше одобрен и на 10.12.2013 г. се сключи договор № 16/321/01525 между ДФ «Земеделие» и Община Кричим за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 024 656,41 лв. без ДДС, по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с краен срок на изпълнение 15 юли 2015 година. Отпуснатата финансова помощ е на 100% безвъзмездна, от които 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20% от държавния бюджет на Република България.

Мярка 15 и 45. Изработване на план за регулация и план за застрояване на промишлена зона; Изработване план за регулация  и план за застрояване на град Кричим

В изпълнение на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26.11.2012 г., и на основание Решение № 148, взето с Протокол № 15/13.06.2013 г. на Общински съвет при община Кричим, през 2013 година бе сключен договор за възлагане изработването на Планово задание и Опорен план за изработване на общ устройствен план на община Кричим.

Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. То се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Опорният план, който е неразделна част от заданието, се изработва в мащаба на съответния устройствен план и съдържа основни кадастрални и специализирани данни за територията.

Мярка 23. Проектиране и изграждане на нов гробищен парк

Разработен е проект за нов гробищен парк, общината ще търси възможност за осигуряване на средства за изграждането му.

Мярка 25. Основен ремонт на пешеходния мост

Изготвен и одобрен проект „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р. Въча” – гр. Кричим” финансиран по мярка 322 „Развитие и обновяване на селата”

На 23.10.2009 г., се подписа договор между Община Кричим и Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 146 318.00 лв. С анекс от 22.08.2011 г. стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 145726 лв. Актуализацията е резултат от получените по-ниски стойности на офертите при провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки. В резултат от последните проведени процедури е извършена  актуализация на бюджета и подписан нов Анекс от 20.08.2013г. стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 143104 лв.

След проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП са сключени договор № 16-07-6/22.11.2012 г. с „БУЛСТРОЙ И КО” ООД за извършване на СМР  на стойност 133224,56 лв. без ДДС и Договор № 16-07-9/23.11.2012 г. с „План инвест Пловдив” ЕООД за осъществяване на строителен надзор по време на СМР на стойност – 1780 лв. без ДДС.

Обекта е открит на 15.04.2013 г. с подписване на  Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, като строителството ще се извършва в продължение на 90 календарни дни.

Поради неспазване на договорения срок по вина на изпълнителя, след направеното съгласуване с ДФЗ, община Кричим прекрати сключения договор. Проведена е нова процедура за избор на изпълнител за оставащите СМР, съгласно одобрения проект. На 14.11.2013 г. е сключен договор с избрания изпълнител „Димитър Янков – Кенеди метал” ЕТ. Строително монтажните работи са извършени и на 13.12.2013 г. обекта е въведен в експлоатация.

Мярка 26. Изграждане и рехабилитация на уличната инфраструктура в ромските квартали

Водоснабдителната и канализационна мрежа ще бъдат рехабилитирани и доизградени при реализирането на инвестиционния проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим”, в който като подобект е включен и кв. „Крайречен”. След приключването на строителните дейности по проекта, значително ще се подобри и състоянието на основните улици на квартала, тъй като възстановяването на настилката е част от дейностите по проекта.

Мярка 27. Ликвидиране на нерегламентирани сметища

През 2013 г. община Кричим отново се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”. Почистването се проведе на 20.04.2013 година, като в кампанията се включиха общи 422 доброволци. Почистени бяха 9 нерегламентирани сметища, както и дворовете на: НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски”, СОУ „П. Р. Славейков”, ОДЗ „Ралица”, ОДЗ „Незабравка”, гробищните паркове, стадион „Христо Ботев” и прилежащите им площи.

По време на кампанията до депото на с. Цалапица бяха извозени 54340 кг. отпадъци.

Мярка 28. Рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци

В изпълнение на мярката е входирано заявление под № ОТП-121481/28.06.2012 г. в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, землище на гр. Кричим, община Кричим и землище на с. Козарско, община Брацигово”, съгласно правилата за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС 209/20.08.2009 г. Целта на проекта е закриване на съществуващото макар и нефункциониращо сметище за битови отпадъци на община Кричим и извършване на техническа и биологична рекултивация на терена. Изготвеният работен проект за „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Кричим” е внесен за съгласуване през м. март 2013 г. в: дирекция „Национална служба за защита на природата” при Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пловдив, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район гр. Пловдив.

В периода април-септември 2013 г. бяха отстранени посочените от гореупоменатите институции несъответствия и пропуски в проектната документация, възоснова на което бяха дадени положителни становища за реализацията на работен проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци на община Кричим”.

През м. октомври 2013 г. проекта беше внесен за разглеждане от Управителния съвет на ПУДООС. След отстраняване на направените от страна на ПУДООС забележки проекта бе внесен за съгласуване в МОСВ и ГДПБЗН, от където също бяха получени положителни становища.

Поради спецификата на географското местоположение на терена – между две общини от две различни области, предстои внасянето му за одобрение и издаване на Разрешение за строеж от Министъра на регионалното развитие.

Мярка 29. Организиране екологично събиране на отпадъците в града

На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с поддържане чистотата на общината, вкл. и метене, озеленяване, измиване на териториите за обществено ползване, се организират и изпълняват като общинска дейност.

Общината разполага с две специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз, един самосвал.

Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно собщинските две специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. Контейнерите се обработват при напълването им.

Към настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си на Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в с. Цалапица до изчерпване на капацитета му, след което ще се пренасочи към новото съоръжение в Асеновград.

На територията на община Кричим има въведена и нормално функционираща система за разделно събиране на отпадъци. Системата за разделно събиране е въведена с подписването на договор между община Кричим и Екобулпак АД през 2008 г., като през 2013 г. е подписано Допълнително споразумение към същия. В съответствие с броя на населението на града са определени и броя точки, на които има разположени по 2 кофи за хартия и пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” за стъкло. Почистването и извозването на разделно събраните отпадъци се извършва един път седмично, а на стъклото един път на два месеца, тъй като контейнерите са с голяма вместимост.

Увеличаването на количеството на разделно събраните отпадъци през 2013 год. е показател за повишаване на екологичната култура на населението.

         Мярка 30. Почистване коритото на река Въча

След извършеното през 2012 година основно почистване на коритото на р. Въча в регулацията на града през 2013 г. не са предприемани допълнителни действия поради липса на необходимост от такива.

Мярка 31 и 37. Изграждане на газопровод и газоснабдителна инсталация в гр. Кричим, Разработване на проект за газифициране на всички общински сгради, учебни заведения и детски градини

В изпълнение на целта за газифициране на гр. Кричим, по левия бряг на р. Въча е изградена частично газопреносна мрежа, към която са включени и газифицирани сградата на Градска поликлиника, СОУ „П. Р. Славейков”, НУ „В. Левски” и ОДЗ „Ралица”, както и много частни ползватели. Реализирано е преминаване през коритото на р. Въча, след което бяха газифицирани административната сграда на общината, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОДЗ „Незабравка”, както и няколко частни ползватели. Към настоящия момент все още поради субективни затруднения – необходимо е да бъдат извършени основни ремонти на отполителните инсталации, не са газифицирани НЧ „Пробуда – 1912”, Социалния дом и Младежкия дом, които са обекти публична общинска собственост.

Мярка 35.Ремонт на път ІІІ 866 Девин – Кричим – Стамболийски – І-8 от км 103+791 до км 104+903.

Агенция „Пътна инфраструктура” има изготвен проект за обект „Път ІІІ-866 „Девин-Кричим-Стамболийски”, във връзка с лошото състояние на пътната настилка в участъка от Производствената сграда на ВЕЦ „Въча” при км 103+791 до края на паважната настилка при км 104+903 – четириклонно кръстовище и край на паважна настилка. От км 104+030 до км 104+506 пътят преминава по ул. „Антонивановци” на гр. Кричим, а оттам до края км 104+903 по регулацията на бул. „Родопи”. Дължината на участъка е 1,13 км.

 Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-комуникационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на движението и подобряване отводняването на пътя.

По информация предоставена ни с писмо изх. № РД-40-0800-16/18.03.2013 г. на Директора на ОПУ Пловдив, Областно пътно управление Пловдив е предложило път ІІІ-866 „Девин-Кричим-Стамболийски”, от границата със Смолянска област до гр. Стамболийски да бъде включен в програми към Агенция „Пътна инфраструктура”, за основен ремонт, за периода 2014-2020 г. При започване на реалното изпълнение на проекта ще възникне задължението на общината за изграждане на прилежащите тротоарни площи в двете посоки на движение, с оглед осигуряване безопасността на пешеходците.

Мярка 38.Откриване на Общински Център за обществена подкрепа

На 04.11.2013 г. се навършиха пет години от създаването на Центъра за обществена подкрепа Кричим. За периода от пет години от създаването си екипа на ЦОП е работил с  424 потребители и са проведени 4011 сесии по различни програми. Целевите групи, с които се работи са деца в риск от изоставяне и техните семейства; деца със специални нужди /увреждания и заболявания/ и техните семейства; деца, живеещи в семейства с един родител; деца отпаднали от училище и техните семейства; деца в риск от отпадане от училище (заради голям брой неизвинени отсъствия, затруднения с учебния материал, други проблеми засягащи учебния процес), деца с проблемно и отклоняващо се поведение и техните семейства; деца в риск или жертва на насилие

През 2013 год. ЦОП-Кричим предлага следните програми и услуги в общността:

1. Програма „Първична превенция”- включва дейности и услуги за промоция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения.

2. Програма „Семейна подкрепа” - Развива услуги за семейна подкрепа, с цел превенция на изоставянето.

3. Програма „Алтернативи” - планира организиране на клубни дейности за ангажиране на свободното време на деца в риск.

4. Програма „Моят избор” - предвижда развитие на групови форми на работа с деца с отклоняващо се поведение.

5. Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца.

6. Програма „Да се върнем в клас” – работа с деца застрашени от отпадане от училище.

7. Програма „Аз мога сам” - включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства.

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, увреждания и заболявания” – услуги в подкрепа на родители и сечейства на деца със специални нужди и заболявания.

9. Програма „Социални умения”- предвижда групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение.

10. Програма „Приемна грижа и осиновяване” – нова услуга от 2013 година, която предлага оценяване, обучение  и наблюдение на кандидат-осиновители и приемници.

Приоритет втори:Развитие на икономиката и създаване на условия за конкурентноспособност, инициативи за регистриране на запазен знак „Произведено в Кричим”

 

Мярка 1. Разработване на програма за управление на общинската собственост с цел привличане на инвестиции

Ежегодно общинска администрация при община Кричим разработва Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост с цел привличане на инвестиции.

Мярка 6. Реализиране на проект за сертифициране на Общината по ISO9001 и ISO00114

През периода ноември 2013 г. - януари 2014 г. в община Кричим е изградена и внедрена Система за управление на качеството съобразно насоките и изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 (Европейският стандарт EN ISO 9001:2008 има статут на български стандарт от 2008-12-20). Стандартът ISO 9001:2008 е набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на общината.

Целта ев обхвата на  Системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията ни и удовлетворяването на нейните потребители. Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на изградена Система за управление на качеството (СУК) в общината, като системата обхваща изцяло вътрешно-организационната документация.

Изискванията на стандарта покриват широка гама от теми, включващи: изисквания към документацията; ориентация към клиентите; ангажираност на ръководството към осигуряването на ресурсите; компетентността и обучението на персонала; планирането, проектирането, разработването и управлението на услугите; предосатвяне на услуги; инфраструктура; човешките ресурси; контрола и измерването на процесите и продуктите; управлението на средствата за наблюдение и измерване; коригиращите и превантивните действия и изискванията за непрекъснато подобряване на системата, водещо до цялостно развитие на организацията.

Изискванията наISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството (СУК) осигурява способността на общината да предоставя услуги с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на потребителите на административни услуги и приложимите разпоредби на действащото законодателство. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания към организацията на работа и начина, по който се удовлетворяват изискванията на клиента, за да има яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки един служител от общината. Внедряването на система за управление на качеството спомага за подобряване на вътрешната организация на работа и обмен на информация. Позволява на ръководството по-добре да обхване и контролира всички процеси в организацията, като по този начин се постига поддържане на постоянно качество на предлаганите услуги.

Община Кричим е в процес на подготовка за сертифициране на система за управление на качеството за съответствие спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

През месец февруари 2014 г. предстои сключването на договор с упълномощената сертификационна организация „ТЮФ НОРД България” ЕООД (Орган за сертифициране на системи за управленвие), валиден в рамките на три години. Този договор включва извършването на двуетапен сертификационен одит и надзорни одити през периода на сертификация. Сертификационния одит включва провеждането на предварителен одит (оценяване на съответствието на разработената и внедрена документация с изискванията на стандарта) и основен одит (проверка за съответствие на извършваната дейност, спрямо документираните изисквания). При успешно приключил сертификационен одит, след решение на Комисията по сертификация, в рамките на един месец, ще се издаде сертификат с валидност 3 години, като през този период на определени интервали от време (обикновено веднъж годишно) ще се прави т. нар. надзорен одит, който цели да потвърди функционирането и поддържането на системата, в съответствие със стандарта. Поддържането на системата и нейното непрекъснато подобряване е ангажимент на сертифицираната организация.

Мярка 7. Прилагане на общинска стратегия за намаляване на безработицата с 2-3 пункта/год.

С оглед мащаба на икономическата и финансова криза, както в световен, така и в национален план, постигнатото в общината по тази стратегическа цел за съжаление има регресивен характер. По официални данни на БТ „Родопи” равнището на безработицата в община Кричим към 30.062013 г. е 22,6% при средно за област Пловдив – 9,7% и 10,7% за страната. Това нарежда нашата община сред тези с най-висока безработица. Причините са комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от малцинствените групи. Независимо от обективните и субективни фактори, общинска администрация полага усилия за създаване на предпоставки за осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

Ежегодно се разработват проекти по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, чрез която се ангажират предимно трайно безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да започнат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива, и да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост, чрез извършване на обществено полезни дейности.

И през 2013 г. общинска администрация при община Кричим кандидатства по Национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания”, която е за тригодишен срок на изпълнение от 2013 г. до 2015 година. Беше одобрено едно работно място на което бе назначено едно лице на длъжност „общ работник - социоконсултант”.

През 2013 г. бе одобрен и реализиран проекта на община Кричим по програма Регионална програма за заетост, при следните параметри: заетост на 10 безработни лица за период от 6 месеца, на пълно работно време /8 часов работен ден/ в комунални дейности с финансиране от ДБ. Периода на реализация на дейността стартира на 01.04.2013 г. и приключи на 30.09.2013 г.

И през 2013 г. община Кричим кандидатства по програмата на МТСП „Старт в кариерата”, чрез която се създават възможности за млади хора, ненавършили 29 години, завършили висше образование, регистрирани в бюрата по труда и без трудов стаж по специалността, да бъдат ангажирани в общинска администрация на определени длъжности, с което не само се осигуряват работни места за начинаещи специалисти, но и се повишава качеството на предлаганите от общинска администрация услуги. Назначени са две лица на длъжност младши експерт за периода от 01.11.2013 г. до 31.07.2014 г.

През 2013 г. в община Кричим бяха разкрити две работни места по Национална програма „Нова възможност за заетост” на длъжности „шофьор” и „чистачка”. Основната цел на програмата е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, останали без работа в резултат от икономическата криза. Периода на реализация на дейностите бе от м. юни 2013 г. до м. ноември 2013 г.

Проект: „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

През 2010 г. между Община Кричим и АСП бе подписано Междуинституционално рамково споразумение № BG09-1605-1 от 03.11.2010 г., сключено в изпълнение на Заповед № РД 08-52/08.10.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ, изменена с № РД08-2 от 26.01.2011 г; изменена с № РД08-3/18.01.2012 г., изменена с № РД 08-36 от 20.07.2012 г., изменена с № РД 08-61/04.12.2012 г., изменена с № РД 08-7/23.01.2013 г., изменена с № РД 08-22/19.04.2013 г., изменена с № РД08-35/24.06.2013 г. на Управляващия орган на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Дейностите включват предоставяне на социална услуга: „Личен асистент” и ще се осъществяват в периода  януари 2011 – август 2014 година.

Чрез реализирането на проекта се цели създаване на условия за децентрализиране на услугата, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане. Един от очакваните основни резултати от изпълняването на мерките по проекта  е постигането на промяна в разбирането за дейността на личния асистент -потребителите и техните семейства вече да я възприемат като социална услуга, а не само като дейност, извършвана от членове на семейството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, като приоритетно в Проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и други, са включени:

Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа /обслужване/, в т. ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания:

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ - 14 бр.;

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване – 1 бр.

Лични асистенти - за лични асистенти са наети:

- безработни лица в трудоспособна възраст – 19 бр.

- трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд – 1 бр.

С реализацията на Проекта се постига разширен териториален обхват и повишено качество на грижата, чрез предоставяни индивидуално – ориентирани социални услуги за потребителите от лични асистенти с повишени професионални компетентности.

Проект „Подкрепа за достоен живот” - За периода 10.01.2011 г. - 31.12.2013 г.  потребителите, включени в Проекта в община Кричим са 15 /петнадесет/, от които 1 дете на възраст от 4-7 години; 2 лица на възраст от 19-24 години, 1 лице на възраст от 25-34 години, 2 лица на възраст от 35-44 години, 1 лице на възраст от 45-54 години, 1 лице на възраст от 55-64 години и 7 лица на възраст над 64 години. Шестима от потребителите са без образование, шестима са с основно образование, двама със средно образование и един с висше образование. През отчетния период има петима отпаднали потребители - двама поради отказ да ползват социалната услуга, на възраст над 64 години, с основно образование. Трима поради смърт, на възраст над 64 години.

   Личните асистенти за същия период са 19 /деветнадесет/, от които 8 лица извън семейството и 11-ма от семейството. Деветнадесетте лични  асистенти са безработни  лица, като шест от тях са продължително безработни лица, с регистрация в ДБТ над 12 месеца, дванадесет са с регистрация в ДБТ до 12 месеца, а единият е студент. Десет от личните асистенти са със средно образование, седем – с основно, а единият е без образование.

 През отчетния период има общо осем прекратени договора с лични асистенти, като двама от личните асистенти са с прекратени договори на основание чл. 325, т. 3 от КТ „с изтичане на уговорения срок”, двама са с прекратени договори на основание чл. 325 т. 4 от КТ „завръщане на титуляра”, три от прекратените трудови договори с лични асистенти са на основание чл. 325 т. 4 от КТ, във връзка с т. 10,2 от Трудов договор  „смърт на лицето ползващо грижите на работника”, а един личен асистент  е с прекратен трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 – „поради пенсиониране по болест.

Стойност на проекта: 158340.65 лв.

Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”

На 18.04.2012 г. беше подадена Заявка за разкриване на работни места по Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, като същата беше одобрена на 14.05.2012 г. В нея бяха заложени разкриване на работни места за следните длъжности: работник поддръжка на пътища – 10 лица и работник озеленяване – 10 лица. Обучението по подадената заявка започна на 19.06.2012 година. Успешно завършилите обучението лица бяха назначени за срок от 12 месеца, от м. август 2012 г. до м. август 2013 година.

Схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”

На 15.08.2012 г. е подадена Заявката за разкриване на работни места по проект „Подкрепа за заетост” по Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.11, като същата беше одобрена на 26.09.2012 г. В нея бяха заложени разкриване на работни места за следните длъжности: работник поддръжка на сгради – 7 работни места; работник копач канали и изкопи – 7 работни места. Разкритите работни места са за срок от 12 месеца от м. октомври 2012 г. до м. октомври 2013 г., като през първите шест месеца наетите лица преминават обучение по 40 часа месечно.

По подадена заявка № ESF-1111-06-14-0003 е сключен Договор № ESF-1111-06-14-0005 от 23.07.2013 г. Заявката е за разкриване на работни места, както следва: работник поддръжка на сгради – 3 работни места; работник копач канали и изкопи – 3 работни места. Разкритите работни места са за срок от девет месеца от м. юли 2013 г. до м. април 2014 г., като през първите два месеца наетите лица преминават обучение по 40 часа месечно.

Възстановеното на община Кричим право на собственост върху земеделски земи по чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, стана реална предпоставка за предоставяне за ползване на земи от малоимотни и безимотни граждани на община Кричим, което допринася за макар и сезонна трудова заетост с оглед задоволяване на собствените потребности или регистрация по Закона за регистрация и подпомагане на земеделските производители.

Мярка 10. Побратимяване с Общини от други държави

През 2013 година общинска администрация не е разработвала и не е кандидатствала с проекто предложение, поради липса на установени контакти с коректен партньор – община, изразяваща желание и ангажимент да се осъществи побратимяване и обмен на добри практики при спазване условията на ОПАК. През новия програмен период, побратимяването със сродни общини от други държави ще бъде съпътстващ приоритет в работата на администрацията след утвърждаване на условията на новите оперативни програми.

Мярка 11. Актуализиране на плана за развитие на Община Кричим за периода 2007-2013

Изминалата 2013 година беше последната от Общинския план за развитие 2007-2013, през която паралелно трябваше да започне подготовката на новия Общински план за периода 2014-2020. Общинска администрация разработи проектно предложение „По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики”, с което кандидатства пред Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.

Предложението получи положителна оценка и на 07.11.2013 г., между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП „Административен капацитет” и община Кричим бе подписан Договор № 1313114/07.11.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики” по Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.307, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос I „Добро управление” ОПАК.

Основната цел на проекта е усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики при спазване на принципите за партньорство и координация в общинска администрация Кричим.

Специфичните цели са:

- Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики

- Оценка и разработване на стратегически документи на община Кричим.

В процес на изпълнение на проекта са планирани следните дейности:

- Организация и управление на проекта;

- Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при осъществяването на общински политики;

- Провеждане на оценка на изпълнението на план за развитие на община Кричим 2007-2013 година;

- Разработване на общински план за развитие за периода 2014–2020 година.

- Дейности за информация и публичност.

Общата стойност на проекта е 43 471.60 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение на заложените дейности е до 06.08.2014 година.

С изпълнението на проектните дейности ще бъде извършена оценка на изпълнението на плана 2007 – 2013 и ще бъде разработен новият за периода 2014 – 2020, с което община Кричим ще изпълни разпоредбите на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото приложение.

Мярка 12. Създаване на Местна инициативна група по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

С уведомително писмо от 12.10.2011 г. на Заместник-министъра на земеделието и храните, приложено е предоставена Заповед № РД 09-890/12.10.2011 г. на Министъра на ЗХ за отхвърляне на Заявлението за одобряване на Местна инициативна  група в партньорство на общините Кричим и Брацигово, ведно с мотивите за отказ. Всеки учреден МИГ по условията на Програмата за развитие на селските райони, в частност на подхода ЛИДЕР, има право да кандидатства отново за одобрение от МЗХ при откриване на нова процедура за прием на заявления. Както през 2012, така и през 2013 година не е откривана нова процедура за кандидатстване с проектни предложения и поради тази причина не е подавано ново заявление за кандидатстване. През новия програмен период 2014 – 2020 година администрацията има намерение и възможности за кандидатстване според условията на новата Програма за развитие на селските райони.

Мярка 13. Разработване на програма за ефективно управление на земеделските ресурси на Община Кричим

            Община Кричим все още не е разработила конкретна програма насочена към ефективното управление на притежаваните от нея земеделски ресурси. В рамките на своите пълномощия общинска администрация съдейства на земеделските производители при решаването на проблемите им, а при необходимост ги насочва по компетентност към Областната и/или Общинската служба „Земеделие”.

С протоколно решение на Комисия назначена със заповед на директора на Областна служба „Земеделие” на община Кричим са възстановени 5 870,551 дка земи по чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Това даде реална възможност да се задоволят нуждите и потребностите на повече малоимотни и безимотни граждани, проявили желание и необходимост от земеделска земя за обработване с цел задоволяване на потребностите. През 2013 г. са отдадени 44 бр. земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения” с обща площ 52,017 дка.

С Решение № 154, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 г. , Общински съвет при община Кричим, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2, чл. 25, ал. 1,  чл. 37о и чл. 37п от ЗСПЗЗ дава съгласие за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване „мери и пасища” с обща площ от 54,532 дка. На 18.07.2013 г. е сключен договор за наем.

Общинска администрация няма възможност да инвестира в сферата на развитието на селското стопанство, но възможностите, които предоставя ДФ „Земеделие” увеличава интересът към този отрасъл от страна на физическите лица. От съществено значение за създаване на реални предпоставки за увеличаване броя на наетите имоти – общинска собственост, е начинът и времетраенето на договорите за наем. В община Кричим с оглед досегашния неуреден статут на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, не можеше да се предоставят за ползване за срок по-голям от една стопанска година. Поетапното актуване на предоставените земеделски земи като общински е важна предпоставка за промяна на начина и срока за отдаването им под наем по преценка и след решение на Общинския съвет.

На 14.12.2011 г. комисия, назначена със Заповед № РД 49-276/19.07.2011 г. на Министъра на Земеделието и храните, се събра със задача: „да извърши проверка на място и по документи и чрез цифрова ортофотокарта ... наличието на поземлени имоти в горски територии, притежаващи характеристика на гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, които към влизане в сила на същия не са отразени като такива в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост”. Съгласно горецитираната Заповед за своята работа комисията, в чийто състав беше включен и представител на община Кричим, изготви протокол, към който има приложен списък на имотите,съдържащ техният размер, вид и произход на гората, с приложени  скици на имотите и таксационни характеристики. Съгласно разпоредбите на § 4 Подписания протокол се предоставя от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив, на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване. В 14-дневен срок от утвърждаване на същия трябва да има издадена заповед за определяне на имотите като горска територия. Заповедта се изпраща на общинската служба по земеделие или на службата по геодезия, картография и кадастър, както и се връчва на собствениците на имотите.

Въпреки че заседанието на областната комисия, в която взе участие и представител на община Кричим, се проведе на 14.12.2011 година, към настоящият момент в община Кричим не е постъпил документ, от който да става видно, че е собственик на имоти по смисъла на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите.

Приоритет трети: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал, развитие на социалните дейности и смекчаване на социалните различия

Мярка 2. Създаване на Дневен център за възрастни хора

Откритият през 2008 г. като делегирана от държавата дейност Дневен център за стари хора /ДЦСХ/, гр. Кричим, и през 2013 г. се финансира като социална услуга в общността  чрез бюджета на общината съгласно Решение  на МС относно единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети. Социалната услуга ДЦСХ е заложена в Областната стратегия за реализиране на социални услуги, утвърдена от Областен управител на област Пловдив през 2010 година.

И през 2013 г. Центърът предлага комплекс от социални услуги, като здравно и социално консултиране, дневна грижа, осмисляне на свободното време, групова работа, рехабилитация – провеждане на лечебна физкултура, активна музикотерапия, осигуряване на храна и топли напитки. Организират се занимания по интереси: телевизия, забавления с различни тихи игри и екскурзии до исторически забележителности и населени места по избор.

В кабинета за лечебна физкултура два пъти седмично квалифициран специалист – рехабилитатор прeдоставя услуги по лечебна физкултура, групова и индивидуална поддържаща терапия. Групите са две, всяка от които е по 5 човека, но са крайно недостатъчни да задоволят потребностите на всички желаещи. Ето защо трябва да се търси възможност за разширяване обхвата на дейността по лечебна физкултура.

Всеки четвъртък потребителите на Дневния център имат възможност да посещават часове по музикотерапия: слушане и изпълнение на любими песни.

През 2013 година в ДВВХ се развиваше активна дейност, показател за което е и високата посещаемост от страна на потребителите. Най-важните мероприятия в Центъра бяха:

 - Традиционно честване на християнските празници Йордановден и Ивановден с именниците в Дневния център

На 20.01.2013 г. потребителите  отбелязаха Деня на родилната помощ /Бабинден/. Беше представен ритуала ”бабуване” и тържествена програма посветена на празника.

На 14.02.2013 г. по повод християнския празник Трифон Зарезан съвместно с НЧ „Пробуда-1912” бе организиран и проведен конкурс за най- добро домашно вино. Имаше дегустация на вина. Участниците бяха наградени със сувенири  и почерпка от общината.

На 01.03.2013 г. – Баба Марта, на всички жени и мъже посетители на Дневния център бяха закичени мартеници, предоставени от местна фирма.

По повод официалното честване на Националния празник на Р България 3-ти март ДЦСХ поднесе цветя пред паметната плоча на загиналите.

По случай деня на жената - Осми март на 07.03.2013 г. беше организиран празник с богата самодейна програма и танци.

На 17.04.2013 г. със съдействието на община Кричим бе организирано посещение на театрална постановка до гр. Пловдив.

В периода 17.06.2013 г. - 19.06.2013 г. със съдействието на община Кричим бе организирана екскурзия до Поморие-Несебър с цел запознаване с историческите и културни забележителности на посетените места.

 На 06.07.2013 г. групата за стари градски песни участваха във фестивала в гр.Сопот, за което бяха удостоени с грамоти и плакет.

- Първи октомври - Международния ден на възрастните хора беше отбелязан в Дневния център с тържествен концерт подготвен и изнесен от самите потребители.

В периода 18.10.2013 г. - 20.10.2013 г. със съдействието на Община Кричим бе организирана екскурзия до съседна Румъния с посещение на гр. Букурещ.

         Периодично в Центъра се изнасят здравни беседи по теми заявени от самите потребители и в зависимост от техните нужди.

Мярка 4. Разработване на общинска програма за развитие на детския и младежки спорт в града

Община Кричим няма изработена общинска програма за развитие на детския и младежки спорт в града. С решение № 147, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 г. Общински съвет при община Кричим е приел Годишен календарен план за спортни и младежки дейности в Община Кричим през 2013 година.

В изпълнение на плана е извършено следното:

В Областния етап на състезанието Ученически игри 2012/2013 г., проведено в гр. Пловдив в периода месец март 2013 г.  месец Април 2013 г., където в отделните дисциплини представителите на община Кричим се представиха повече от отлично, като постигнаха следните резултати:

- Шах 5-7 клас - ІІІ-то място;

- Бадминтон 8-9 клас - І-во място;

- Бадминтон 5-7 клас – ІІ-ро място;

- Волейбол 5-7 клас - ІІІ-то място;

- Футбол 5-7 клас - ІІ-ро място.

ФК „Кричим” за деца и ФК „Кричим” - мъже завършиха на трето място в групите си.

Проведени бяха и заложените в плана  училищни спортни празници.

Мярка 5. Обучение на ромите с цел интегрирането им

         През 2013 г. община Кричим не е разработвала и изпълнявала проекти и инициативи насочени конкретно към представителите на тази етническа група с цел продължаване на интегрирането й.

Мярка 7. Актуализиране и изпълнение на Програма за превенция на наркоманиите и противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните

През м. декември 2012 г. е актуализирана Общинска програма за превенция на насилието между учениците с тригодишен период на действие. Обект на програмата са, както следва:

1.           Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение;

2.           Деца с увреждания;

3.           Деца, жертва на домашно насилие;

4.           Деца с отклоняващо поведение;

5.           Деца на улицата;

6.           Деца в специализирани институции.

С Решение № 156, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 г. Общински съвет при Община Кричим приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 година за община Кричим.

Съгласно заложеното в годишния план за работа на МКБППМН се провежда засилена превантивна дейност под формата на: индивидуални мероприятия със застрашени подрастващи и с техните родители; беседи с актуална тематика в широк спектър – алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН, наркотици, трафик на деца и жени, сексуално насилие.

Мярка 9. Разработване и реализиране на проекти за интегриране на ромското население в обществения, социален и културен живот на Общината

След приключването на 17 декември 2012  г.  на проект: „Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в учението, мечтите и игрите” финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ОС „Подобряване на достъпа до образованието и обучението”, с бенефициент  община Кричим и партньори – СОУ „П. Р. Славейков”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски”, ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка” – гр. Кричим, не е разработван и реализиран нов такъв поради липса на отворени мерки с подобна насоченост.

Мярка 11. Въвеждане на професионално образование и обучение в СОУ „П.Р.Славейков”

За учебната 2012/2013 г. заявеният държавен план-прием за СОУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим е една профилирана паралелка, природоматематическа с английски език, прием след VII клас двадесет ученици, се реализира.

Една общообразователна с прием след завършено основно образование двадесет и шест ученици. Реализиран прием със Заповед на Министъра на МОМН четиридесет ученици.

За учебната 2013/2014 заявеният държавен план прием за СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим е една профилирана паралелка, природоматематическа с английски език, прием след VII клас двадесет ученици. Паралелката не се реализира защото при минимум ученици дванадесет посочили първо желание – СОУ ‘П. Р. Славейков”, те бяха осем на първо класиране. Началника на РИО – Пловдив издаде заповед за нереализирането на държавния план прием в СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим.

Заявеният държавен план прием за една общообразователна паралелка с прием след завършено основно образование – двадесет и шест ученици, се реализира.

За учебната 2014/2015 заявеният държавен план прием за СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим е една профилирана паралелка, природоматематическа с английски език, прием след VII клас двадесет ученици и една общообразователна с прием след завършено основно образование двадесет и девет ученици.

Мярка 12.Разширяване обхвата на услугите на Общински център за информация  и услуги на гражданите

Във връзка с подадено проектно предложение и получено положително становище, на 11.10.2013 г. между Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" и Община Кричим се подписа Договор за изпълнение на проект „Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим". Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 12 (дванадесет) месеца,считано от датата на сключването му. Общата стойност на Проекта възлиза на 73 529 лева. Средствата, които ще бъдат предоставени са в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България. Бенефициентът – община Кричим няма собствен финансов принос по Проекта. Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за по-добро управление, чрез повишаване ефективността на общинска администрация Кричим. Специфичните цели са усъвършенстване на работните процеси и координацията в дейността на община Кричим, подобряване на организационното развитие на администрацията. и популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта. Проектното предложение кореспондира на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет" в частта Подобряванена работата на държавнатаадминистрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване награжданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж изаетост. Чрез провеждане на функционален анализ ще се повиши ефективността и ефикасността в работата на администрацията и ще се подобри качеството в обслужването на потребителите на административни услуги. Проектът съответства на национални, регионални и други стратегически документи като:

> Национална стратегическа референтна рамка 2007-201Зг.;

> План за развитие на община Кричим 2007-2013г.;

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за постигане на целите на плана за развитие на общината 2007-2013 и ще бъде предпоставка за доусъвършенстването им през следващия програмен период 2014-2020 г., и за утвърждаване визията на администрацията: "Подобряване на качеството на живот в Община Кричим за едно по-добро бъдеще".

Мярка 13. Модернизиране и поддържане на компютърните зали в училищата

На територията на община Кричим функционират три учебни заведения – две начални и едно средно училище. За учениците от началните училища са обзаведени и се поддържат в много добро състояние по един компютърен кабинет, а в СОУ „П. Р. Славейков” – два кабинета.

         Извън обхвата на училищата, към Общинския младежки дом има оборудвана компютърна зала, която работи целогодишно,  а през летните месеци се организират курсове за деца от социално слаби или от семейства в неравностойно положение.

         Разкритият при изпълнението на проект „Глобални библиотеки” Библиотечен информационен център е оборудван с 3 персонални компютъра, мултимедийно и периферно устройство, с които гражданите имат възможност да ползват безплатен пакет от услуги: достъп до интернет, обучение по компютърна и информационна грамотност, online информация за потребители от различни възрастови, социални и етнически групи и много други услуги.

Мярка 16, 17 и 19: Ремонт на НУ “Васил Левски”; Ремонт НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - топлоизолация на сградата  и реконструкция на отоплителната инсталация; Ремонт на ОДЗ “Ралица” – хидроизолация, саниране и реконструкция на отоплителната инсталация

Община Кричим разработи и представи за одобрение проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,  Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини”

След одобрението на проектното предложение беше сключен Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/030 от 13.12.2010 г.– „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим”. Дейностите по проекта бяха изпълнени качествено и в срок, а за успешното приключване и разплащане на  проекта, в съответствие с условията на ОПРР  и в изпълнение на Решение № 97, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 г. на Общински съвет – гр. Кричим, се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: „Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт” за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите за проект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим” и се сключи договор с избрания изпълнител на 04.12.2012 г. Осигуреният чрез краткосрочен кредит финансов ресурс даде възможност за извършване на окончателното разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта и да се входира искане за възстановяване на средствата от УО на ОПРР.

На 05.06.2013 г. в община Кричим е входирано писмо от ГД „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ за извършване на окончателното плащане по проекта, с което е изпълнена в цялост и мярката по плана за развитие на община Кричим.

Мярка 30. Изграждане на детски площадки

ВПроект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина кв. 135; площад „Родопи” /”Демокрация”/ - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”е предвидено изграждане на детска площадка на площад „Освобождение” – пред църквата. В момента се изпълняват строително монтажните работи заложени в проекта.

Мярка 31. Разработване и реализиране на проект за озеленяване на града

1. Изготвени и одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони, Мярка 322 „Развитие и обновяване на селата”:

 

Проект „Рехабилитация на пл. „Обединение” част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”, паркоустрояване на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим

На 23.10.2009 г., е подписан договор 16/322/00371 между Община Кричим и Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 087 910.00 лв. С анекс от 15.09.2011г. стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 948510 лв. Актуализацията е резултат от получените по-ниски стойности на офертите при провеждане на процедурите по възлагате на обществени поръчки. В резултат от последните проведени процедури е извършена  актуализация на бюджета и подписан нов Анекс от 27.08.2013 г., като стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 896928 лв.

След проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП са  сключени договор № 16-07-4/22.11.2012 г. с „Булплан инвест” ООД за извършване на СМР, паркоустрояване и благоустрояване на стойност – 837580,53 лв. без ДДС и Договор № 16-07-7/23.11.2012 г. с „Агроводинвест” АД за осъществяване на строителен надзор по време на СМР на стойност – 7850 лв. без ДДС.

В момента се изпълняват строително монтажните работи заложени в проекта.

Проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина кв. 135; площад „Родопи” /”Демокрация”/ - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”

На 23.10.2009г., се подписа договор № 16/322/00373 между Община Кричим и Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на  715 792.00 лв. С анекс от 17.02.2012г. стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 677800 лв. Актуализацията е резултат от получените по-ниски стойности на офертите при провеждане на процедурите по възлагате на обществени поръчки. В резултат от последните проведени процедури е извършена актуализация на бюджета и подписан нов Анекс от 27.08.2013 г., като стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е актуализирана на 644734 лв.

След проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП са сключени договор № 16-07-5/22.11.2012 г. с „Булплан инвест” ООД за извършване на СМР, паркоустрояване и благоустрояване на стойност – 608512,86 лв. без ДДС и Договор № 16-07-8/  23.11.2012 г. с „Агроводинвест” АД за осъществяване на строителен надзор по време на СМР на стойност – 5650 лв.без ДДС.

Към настоящия момент са приключили строително ремонтните работи за подобекти „УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост кв. 80” и „УПИ ХІІ – за зеленина кв. 129”, като същите са въведени в експлоатация на 13.12.2013 г.

За останалите три подобекта Строително монтажните работи продължават.

В изпълнение на приоритет трети и през 2013 г. продължи предоставянето на Социалната услуга „Обществена трапезария” в община Кричим, във връзка със спечелен през 2009 г. проект, като:

- На 14.12.2012 г. се подписа Договор между Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социално подпомагане” и община Кричим за отпускане на финансови средства в размер на 16 830 лв., от които 15300,00 лева са предназначени за хранене на 90 бенефициенти и 1 530,00 лв. са за други разходи (транспортни и режийни), за периода м. 02.01 2013 г. – м. 30.04.2013 г.

- На 19.04.2013 г. се подписа Договор между Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила” и община Кричим за отпускане на финансови средства в размер на 33066,00 лв., от които 30060,00 лева са предназначени за хранене на 90 бенефициенти и 3 006 лв. са за други разходи (транспортни и режийни) за периода 07.05 2013 г. – 31.12.2013 г., а на 26.04.2013 г. се подписа Договор № РД 04-261/26.04.2013 г.  между Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила” и община Кричим за отпускане на финансови средства в размер на 1 188,00 лв., предназначени за хранене на 90 бенефициенти, по 13,20 лв. за един човек и до 10% за други разходи (транспортни и режийни), за периода 01.05.2013 г. – 06.05.2013 г.

Приоритет четвърти: Създаване на предпоставки за развитие на туризма, опазване на околната среда и съхранение на културно-историческото наследство

Мярка 4. Развитие на вилна зона „Черешево” чрез предлагане на Общински туристически продукти

Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово” се поддържа в много добро състояние от общината в партньорство с НПО „Надежда и бъдеще за Кричим”. Района е изключително подходящ за туризъм, фотолов, вело - и мототуризъм. Изпълнението на тази мярка следва да продължи и през следващия планов период с цел постигането на трайни  и качествени  резултати в областта на туризма и организирания отдих.

Мярка 5, 6 и 9Откриване на посетителски и ресурсен център за развитие на туризма; Изграждане на специализирани екотуристически маршрути - пешеходни, природопознавателни, екстремни и водни; Откриване на информационен туристически център.

В изпълнение на Решение № 129, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 година на Общински съвет при община Кричим, общинска администрация разработи предложение и кандидатства с работен проект „По стъпките на Иван Асен ІІ Завоевателя” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. На 08.05.2013 г. сключен договор за услуга № РД 16-00-82 между Кмета на община Кричим, в качеството му на възложител и „АС-ЕВРОКОНСУЛТ” ООД гр.Пловдив, в качеството на изпълнител - за извършване на консултантски услуги и за подготовка на документация за кандидатстване с проект „По стъпките на Иван Асен ІІ Завоевателя” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР на община Кричим”. На 30.05.2013 г. е сключен Договор № РД 16-00-94/30.05.2013 г. между възложителя община Кричим и изпълнителя „СЕТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. Асеновград, за изработване на инвестиционен проект, във всички необходими проектни части за „Посетителски център разположен в гр. Кричим в поземлен имот с идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и „Екопътека „Калето – Асениев камък – Манастир „Свети Врач” – Община Кричим”. Изготвеното проектно предложение беше входирано в ДФ «Земеделие» под № 16/313/00309 от 18.09.2013 г. Същият е на стойност 390750,59 лв. без ДДС.

Мярка 8. Популяризиране на забележителностите на Общината

На интернет страницата на общината са публикувани материали, които не само да представят, но и да популяризират природните забележителности на района.

Издаден е и се разпространява каталог на община Кричим в който е представено културно-историческо наследство на общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 199 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2013 г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим, Общински съвет приема Мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2013г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация.

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2013Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

Настоящия мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи  и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация през 2013 г. Община Кричим е изпълнявала  политики за социална интеграция на ромите, както и на гражданите с аналогичен статус на общинско ниво по заложените в плана Приоритети както следва:

1.ПРИОРИТЕТ Образование - На територията на Общината функционира традиционно изградена образователна система, която не се отличава от останалите в Областта и страната. Тя обхваща три общински училища: СОУ „П.Р.Славейков”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски”и две Обединени детски заведения „Ралица” и „Незабравка”. Образователната структура на територията на Община Кричим е добре развита. 

През 2013 г. на основание чл. 7 и чл.47 от Закона за народната просвета са сътавени 6 броя актове на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище  за времето, през което  подлежат на задължително обучение.

Отдел „Закрила на детето” при Дирекция социално подпомагане  - Стамболийски съвместно със служител от общинска аминистрация – Кричим извършват проверки за просещи и скитащи деца на територията на община Кричим.

           Местната комисия за борба с противообществени прояви  на малолетни и непълнолетни на всяко тримесечие изисква списъци от Директорите на учебните заведения за деца склонни към рисково поведение. Превантивните мерки до момента са  успешни  и броя на децата в риск намалява.

Центъра за обществена подкрепа  и през 2013г. работиха по следните програми насочени към ромската общност: Програма „Семейна подкрепа”- Развива услуги за семейна подкрепа,със цел подкрепа на семейството при отглеждане на децата, посредничество и застъпничество пред различните институциите, като училища, детски градини, социални служби, връзки с личен лекар,  и др.,  Програма „Да се върнем в клас”- превенция за ранното отпадане на децата от учебния процес.

През 2013г. ЦОП откри нова програма – „Приемна грижа и осиновяване” – услугата предлага оценяване, обучение  и наблюдение на кандидат-осиновители и приемници, веднага след разкриване на услугата в ЦОП  е обучена една кандинат-осиноветелка от ромски произход, която е вписана в регистъра за осиновяване и очаква своето дете. ЦОП-КРИЧИМ предлага пакет от услуги и програми предназначени за семейства, от ромски произход , като един от приоритетите са  непълнолетни родители- програма "Първична превенция","Семейна подкрепа" - през 2013г. са обхванати 7 непълнолетни майки, които отглеждат децата си в семейна среда, консултирани 29 деца от ромски произход и техните семейства по различните програми , съобразно със специфичните им нужди.

2.ПРИОРИТЕТ Здравеопазване– Здравеопазването в общината е приведено в съответствие със законовите изисквания на здравната реформа. На територията на общината са регистрирани и функционират:

- 6 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват специалисти, които практикуват към „Диагностично-консултативен център 3” ЕООД.

- 1 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/;

- 3 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /АИПППДМ/ и 1 групова /АГПППДМ/;

- 1 специализирана медико-диагностична лаборатория /СМДЛ/. Всичките лекарски кабинети се намират в сградата на бившата поликлиника в гр. Кричим.

В Общината няма изградена болница.  Населението на Общината ползва болнична помощ в гр. Пловдив и гр. Стамболийски:

1.         ЕТ „Антоан Димитров – АИППМП”

2.         ЕТ „Антоанета Атанасова – АИППМП”

3.         ЕТ „Димитър Иванов – АИППМП”

4.         ЕТ „Д-р Иванова -  АИППМП”

5.         ЕТ „Емилия  Караиванова – АИППМП”

6.         ЕТ „Д-р Льотев  - АИППМП”

7.         ЕТ „Д-р Мохамад Аяд Аладиб” – АИПППДМ”

8.         ЕТ „Николай Ал. Попадийски – АИПППДМ”

9.         ЕТ „Д-р Ангел Иванов Попов – АИПППДМ”

10.       ЕТ „Д-р Черганови – АГПППДМ”

11.       ЕТ „Д-р Фиданка Янкулова – АИПСМПАГ”

12.       „Диагностично-консултативен център-3” ЕООД

13.       ДКЦ „Свети Георги” ЕООД

14.       СМДЛ „Медиант” ООД

           Повече от 75% на населението на общината са осигурени, в т.ч. и ромското население, а неосигурени са около 6%. Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на Националната здравна каса, общинското ръководство не може и не се дистанцира от тази социална функция. Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в детските градини и по Наредба 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата. В други дейности по здравеопазването са предвидени и средства за издръжка на здравните кабинети за медикаменти, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ.

Център за обществена подкрепа  през 2013г. приоритетно работиха по програми: Програма „Първична превенция”- включва дейности и услуги за превенция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения, като основна цел е превенция на изоствянето на децата в институция,  Програма „Моят избор” - развитие на групови форми на работа с деца с отклоняващо се поведение, насочена към деца със зависимости, Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца от: психолог, логопед и социален работник, Програма „Аз мога сам”- включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди ,увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства, с цел отглеждане в семейна среда, Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди,увреждания и заболявания”, Програма „Социални умения”- групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение, предимно от ромски произход насочена за справяне в ежедневието, здравната култура и бита. Също така се проведе „Анти СПИН” кампания и кампания „Против тютюнопушенето” съвместно с МКБППМН и ЦОП, като се разпространиха брошури, информационни материали  и изработи табло в ЦОП  на зависимостите.

На 30.10.2013г. Община Кричим  даде съгласие да бъде участник в международен проект, финансиран  от Европейската  програма за партньорство  в общността  на ГлаксоСмитКлайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и източна Европа ”Заедно за по –добро здраве”, изпълняван от Сдружение „Национална мрежа за здравни медиатори” за професия „Здравен медиатор”.

Ниската здравна култура в ромските квартали е предопостакса да не се ползват контейнерите по предназначение, а образуване на нерегламентирани сметища около тях. Необходимо е да се провеждат регулярни кампании за повишаване на тяхната здравна култура.

3.ПРИОРИТЕТ Инфраструктура - Ромите в град Кричим живеят в два основни квартала - кв. Крайречен и Бялата пръст. В по-голямата си част живеят капсулирано, бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца. Къщите са едноетажни и двуетажни. Връзката със системата за канализация на града не е изградена, но и двата ромски (кв. Крайречен и Бялата пръст)жилищни квартала са включени в проект: № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим” одобрен за финансиране по процедура референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж.” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Кричим” в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C010 ОТ 03.04.2012 г. подписан между МОСВ и община Кричим

След реализирането на проекта ще се възстанови първоначалната настилка на уличните мрежи, с което ще се подобрят: инфраструктурата, хигиената и чистотата.

4. ПРИОРИТЕТ Заетост - По данни на ДБТ – Родопи  през 2013 г. се запази тенденцията достъпът до заетост да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни: - хора с основно и по-ниско образование; - безработни младежи на възраст 18 – 29 години; - хора в предпенсионна възраст; - хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите малцинства.

Програмите за заетост насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. По тази програма са извършвани общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура. Във връзка с изпълнението на Национални и Регионални програми за заетост са осигурени работни места на лица от етническите малцинства, както следва:

     - Регионална програма за заетост, Договор 614-0028-13-31002/26.03.2013 – 10 работни места, като 8  от тях са от етнически произход;

      - НП ”Нова възможност за заетост” Договор 614-0060-13-11018/28.05.2013 г. – 2 работни места, като 1 лице е от етнически произход;

      - По проект BG051PO001-1.1.03 „Нов избор – развитие и реализация”, Договор ESF1103-06-14-D0022– 20 работни места до 30.08.2013 г., като 10 от лицата са от етническите малцинства;

      - По проект BG051PO001-1.1.01 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF-1111-06-14-0003 – 14 работни места до 01.10.2013 г., като 9 от лицата са от уязвимите етнически групи;

      - По проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF-1111-06-14-0005 – 6 работни места до 29.04.2014 г. , като 6 от тях от малцинствени групи;

     -  НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 103 лица , като всички са от етнически малцинствен произход;

       Във връзка с изпълнение на чл. 12 от ЗСП обществено-полезен труд полагат средно по 150 лица –  ежемесечно по 14 дни на четири часа.

 

5.ПРИРОРИТЕТ Върховенство на закона и недискриминация - Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт. Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена. В Община Кричим не се допуска дискринационно отношение  и двоен стандарт  за прилагането на закона.

6. ПРИОРИТЕТ  Култура  и спорт -  Както и през изминалите години, така и през 2013г. дейностите в областта на културата се осъществяват от НЧ „Пробуда – 1912 г.” и Общински младежки дом при община Кричим, както и ЦОП с Програма „Алтернативи” – групови дейности свързани с творчество за ангажиране на свободното време на деца в риск. Има много по разнообразие клубове, като във повечето от тях участват и ромски деца. В  НУ”Васил Левски” имасвободно избираем предмет - ромски фолклор, като децата от този СИП взимат участия в различни  концертни дейности в община Кричим, с което се промотират ромските празници и обичаи.


Р Е Ш Е Н И Е № 200 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвърто тримесечие на 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвъртото тримесечие на 2013 г. в размер на 328.85 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 201 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от Общинска администрация за периода от 01.07.2013 год. до 31.12.2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет - Кричим ПРИЕМА Отчет за изпълнение на Решенията за периода 01.07.2013 год. до 31.12.2013 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 202 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА писмения годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2013 година.

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 

 

І.Организационно състояние на МКБППМН при Община Кричим:

Състава на Местната комисията е определен със Заповед на Кмета на Община Кричим, в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН, както следва:                    

1.         ръководител ЦОП;

2.                  главен експерт „Закрила на детето”,

3.                  инспектор при РУП – Стамболийски,

4.                  инспектор ДПС при РУП – Стамболийски,

5.                  педагогически съветник,

6.                  юрисконсулт,

7.                  общински съветник,

Длъжността Секретар е щатна и е част от структурата на общинска администрация.

Основни приоритети в работата на МКБППМН при Община Кричим  през 2013г. са превенцията и ограничаване на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица.

В програмно и личностно  отношение, така определения състав на комисията показа през 2013 г., че е достатъчно компетентен и служебно оторизиран за изпълнение на организационно-методичните и контролно-ръководните си функции на територията на Общината.

ІІ. Дейност на комисията:

Социално-превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите, които имат отношение към възпитанието на децата. Съществен принос в това отношение имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/.

Безспорен е фактът, че борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и постигането на положителни резултати е немислимо без две много важни неща:

1. Повишаване отговорността и синхрон между институциите, работещи с малолетни и непълнолетни;

2. Ангажиране вниманието и свободното време на децата с дейности ползотворни за тяхното развитие.

В резултат на извършената дейност през отчетния период МКБППМН счита, че съществува нагласа сред ученици, учители, родители, граждани за активна профилактична и превантивна работа по проблемите на асоциалното поведение на подрастващите и на наркоманиите.

Членовете на Комисията и обществените възпитатели работят в тясно сътрудничество с инспекторите от детска педагогическа стая и експертите от дирекция „Социално подпомагане” с цел осигуряване закрила на малолетни и непълнолетни,  нуждаещи се от помощ.

Един от важните акценти в работата на Комисията е превантивната дейност. Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт  между детето и закона. Да се ограничават до минимум факторите, които водят до извършването  на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни.

През изминалата 2013 г., работата на комисията се състоя в:

1.             Индивидуални мероприятия със застрашени подрастващи и с техните родители в Центъра за обществена подкрепа при община Кричим; с помощта на Педагогическия съветник и на класните ръководители в училищата се осъществява здравна и социална просвета, насочена към подобряване на духовното и физическото здраве на учениците;

2.             МКБППМН и Педагогически съветник периодично изнася беседи с актуална тематика в твърде широк спектър – алкохолизъм; тютюнопушене; СПИН; наркотици; трафик на деца и жени; сексуално насилие; агресия;

3.             Раздадени бяха материали на различни теми, като „Побойничество. Хулиганство”; „Борба срещу наркотици и СПИН”; „Насилието между учениците”;

5.  По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето на ефектни стратегии, форми и методи за ограничаване извършването на противообществени прояви. В това отношение МК работи с Педагогическият съветник, с Обществените възпитатели и родители. На всяко тримесичие се изпращат писма до директорите на училищата, намиращи се на територията на общината, с искане за информация за ученици със склонност към противообществени прояви. МКБППМН определя обществени възпитатели на  деца от предоставените списъци с цел превантивни мерки.

6.             Провеждаха се ежемесечни срещи с училищните комисии за превенция. Съвместно изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми.

7.             Организирха се различни мероприятия съобразно настъпващите празници като:

- изработване на мартеници за 1 март,

- изработване на снимков материал за 3 март,

- изработване на картички и апликации за 8 март;

- участие в изложба за първа пролет;

- участие в седмицата за пътна безопасност под формата на картини и рисунки;

   - за деня на детето се организира под формата на състезание и тестове тържество с награди с цел да покажат знанията си и напредъка в работата им с обществените възпитатели.

По изпълнение на общинска програма за превенция на насилието между учениците за период 2012-2015 се извършиха следните дейности:

1. Разпространение на информационни материали за родители по проблемите на агресията и насилието.

2.  Анкетно-информационно проучване, относно отнощението на подрастващите към насилието в училище

3. Разработване и разпространение на информационни материали, относно причините и последствията от насилието в училище.

4. Провеждане на кампания за борба срещу насилието в училище. Разпространение на информационни материали.

5. Прожектиране на филм „Камъни и пръчки” на ученици от ІV клас на началните училища.

6. Изнасяне на лекции и беседи на различни теми с цел превенция

В периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ/Социално педагогически интернати/, ВУИ /Възпитателно училищни интернати/ и др.,няма предложения за предсрочно прекратяване на престои в ПД    /Поправителни домове/, ВУИ, СПИ. Секретарят на МК не е вземал участие в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети във ВУИ и СПИ;

На територията на община Кричим няма домове за отглеждане на деца лишени от родителски грижи, поради което  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е разглеждала възпитателни дела по смисъла на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13 от ЗБППМН /„настаняване в СПИ” и „настаняване във ВУИ”/ по отношение на малолетни и непълнолетни от  горе упоменатите домове;

В случай, че има условно осъдени непълнолетни лица, МК получава информация от съда.

Тъй като няма случаи на освободени от ПД, ВУИ и СПИ и условно осъдени непълнолетни лица,  които не продължават образованието си, МК не е изготвяла поименен регистър на такива лица и не са предприемани мерки за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намиране на работа.

Категории неучащи и неработещи непълнолетни Общ брой Брой продължили образованието си Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация Брой на професионално консултирани и ориентирани Брой започнали работа
Неучащи и неработещи напуснали СПИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи напуснали ВУИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи освободени от ПД 0 0 0 0 0
Условно осъдени 0 0 0 0 0

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е извършвала дейност по превенция на противообществените прояви във връзка със спортни и/или културни мероприятия, тъй като в МКБППМН не са постъпвали сигнали и не е имало предпоставки за самосезиране за извършени противообществени прояви по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на такива мероприятия.

През изминалата 2013 г. комисията е оказала помощ на родителите на 22 застрашени подрастващи, на които  с помощта на обществените възпитатели и социалните работници от ЦОП  /Център за обществена подкрепа /, гр. Кричим,  беше предоставена здравна, социална и правна просвета.

 

ІІІ. Възпитателни дела

През 2013 г. МКБППМН  не е образувала възпитателни дела.

ІV. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН. Резултати. Проблеми. – В МКБППМН при община Кричим е нямало случаи, в които не е изпълнено решение на комисията, поради което не е имало предпоставки за прилагане на чл. 25 от ЗБППМН.

 

V. Контролна дейност – През отчетния период комисията осъществяваше сътрудничество с полицията при проверки по заведенията след определения вечерен час, с цел ограничаване тютюнопушенето и употребата на алкохол от малолетни и непълнолетни. При извършените проверки нарушения не бяха констатирани. Мултидисциплинарния екип извърши дванадесет обхода за установяване броя на скитащи и просещи деца. Констатирано бе, че на територията на община Кричим не са регистрирани случаи на такива.

VІ. В резултат на цялостната дейност на МК на територията на община Кричим и с оглед липсата на реални предпоставки, към настоящия момент не е възниквала необходимостта да бъдат формулирани и отправяни конкретнипредложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.

VІІ. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми.

През отчетния период Комисията  проведе 4 пленарни заседания, на които се разгледаха основни въпроси, свързани с: обсъждане и приемане на Програма за работата на МКБППМН, в която бяха включени заложените в: „Общинска програма за работа със семейства на деца в риск (деца употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца застрашени от отпадане от училище) за периода Януари 2010 – Януари 2013 г.), „Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода Ноември 2012 – Ноември 2015 г.; обсъждане Статута на Обществените възпитатели; текущи въпроси, относно проверките по питейните заведения, необходимостта от срещи на учениците с инспектор ДПС /Детска педагогическа стая /.

   VІІІ. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

година Брой приложени програми за превенция на противодействие на детското асоциално поведение Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН
2010г. 3 826 41
2011 4 801 23
2012 4 820 27
2013 4 799 22

 

ІХ. Изпълнението на задачите, произтичащи от Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и по показателите от Писмо № 95/09.09.2008 г. на ЦКБППМН до председателите на МКБППМН, са както следва:

 

Обучения на обучители (брой обучени от МКБППМН специалисти) Програми „Връстници обучават връстници” Издаване и разпространение на информационни материали (какви и в какъв тираж)

Информа-ционни кампа-

нии - брой

Провеждане на проучвания (на какви теми и брой) Идентифи-цирани рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства - брой Програми за превенция и подкрепа на деца в риск от употреба на наркотици - брой
4 -

Относно агресия – 200 бр.

Относно наркотици – 200 бр.

6

Наркотици

Агресия

кибертормоз

- -

 

Периодично в училищата на територията на общината се изнасят лекции и беседи, във връзка с трафика на деца и жени, с цел сексуална експлоатация и/или трансплантация на органи, киберпространството и заплахата чрез интернет и социалните мрежи.

Във връзка с разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер, МКБППМН не е регистрирала наличието на деца  принадлежащи към радикални и екстремистки групи; фенове, извършващи насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза; извършени криминални деяния по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации, или футболни агитки (ултраси).

Обществените възпитатели и училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, педагогическия съветник и класните ръководители в училищата на територията на Община Кричим, периодично провеждаха беседи с акцент работата на полицията и методите и средствата, с които тя разполага за откриване на извършители и предаването им на съдебните органи.

Общественият възпитател води за всяко дете под негов възпитателен надзор и представя пред Местната комисия:

- план за индивидуалната работа с детето, родителите или лицата, които ги заместват;

- индивидуална карта;

- отчет за извършената работа;

- индивидуален план за действие;

Контролът за дейността на Обществените възпитатели се осъществява от Секретаря на МКБППМН.

През отчетната година МКБППМН при Община Кричим е работила с общо четири обществени възпитатели, които са назначени след провеждане на конкурс.

Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН. Резултати. - Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН не се срещат до момента.Обществените възпитатели са с педагогическо образование и работят успешно с всички 22  деца, включени за възпитателен надзор. В края на отчетния период се изготвя и доклад за постигнатото по време на възложения срок с децата.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба № 2 на ЦКБППМН
2013 4 4 14 375
2014                   4 4 17 252
Прогноза за 2015 4 4 17 252
       

Материалното стимулиране на обществените възпитатели се извършва по реда на Наредба № 2 на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членовете на МКБППМН. Проблеми.

През 2013 г. не е извършвано материално стимулиране на съставите по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН по смисъла на Наредба № 3 на ЦКБППМН.

Х. Консултативни центрове и кабинети по социална превенция.

В Община Кричим функционира Общински център за обществена подкрепа /ЦОП /. По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето и прилагането на ефективни стратегии, форми и методи на работа за ограничаване извършването на противообществени прояви.

ХІ. Квалификационна дейност.

През 2013 г. Секретарят на МКБППМН при Община Кричим  участва в квалификационните форми, организирани от ЦКБППМН.

 

ХІІ. Проект за необходимите средства за издръжка на МКБППМН при Община Кричим през 2015 година.   

Численост обществени възпитатели (брой)

Средства по Наредба № 2

(лева)

Средства по Наредба № 3

(лева)

Общо осиг. Вн. Нар.2 и нар. 3

17,98%

Средства за издръжка на 

МКБППМН

(лева)

Средства за центрове и кабинети (лева

ВСИЧКО

(лева)

4 11520 3000 2610 650 - 17 780

 

Във връзка със назначената комисия за борба  срещу противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни съгласно Заповед № РД 15 - 00 - 27/18.01.2012г. на Кмета на община Кричим, определените ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА КРИЧИМ  и КООРДИНАТИТЕ им са, както следва :

1. Председател на МКБППМН – Златка Маринова ,

адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

тел.: 03145 / 22-52; факс 03145 / 23-51,

мобилен телефон: ....и .....

2. Секретар на МКБППМН – Таня Вълчанова ,

адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

тел.: 03145 / 20-98; факс: 03145 / 23-51

            мобилен телефон: ....

e-mail: klo123@abv.bg

3. Инспектор ДПС –Любица Рупчева, при РУ „Полиция” гр. Стамболийски

адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29

тел.: 0339/6 03 09

4. Отдел “Закрила на детето” към Д “СП” гр. Стамболийски -

Анастасия Стоянова - Главен експерт „Закрила на детето”,

адрес: гр. Кричим, бул. „Ал. Стамболийски” № 27а

тел.: 03145/34-95

           


Р Е Ш Е Н И Е № 203 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Писмо с вх. № РД-01-26/29.01.2014 год. от РУ „Полиция” – Стамболийски, относно информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за четвъртото тримесечие за 2013 година.

Вносител: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС

Докладва: Йордан Николов Недев – Председател на ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Информация  за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за четвъртото тримесечие на 2013 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 204 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2014 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2014 година.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИЧИМ

ЗА   2014   ГОДИНА

І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

         Основни цели в работата на Общински съвет при община Кричим по отношение утвърждаването на местното самоуправление и необходимостта от все по-широкото участие на местната общност в този процес, и през 2014 г. продължават да бъдат, както следва:

І. 1. Продължаване процеса на утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община Кричим;

І. 2. Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на Община Кричим;

І. 3. Създаване на предпоставки и реализиране на дейностите свързани с благоустрояването на жизнената среда на населението и развитие на икономическите фактори на територията на Община Кричим;

         ІІ. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ:

ІІ. 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община Кричим.

ІІ. 2. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност при обсъждането и вземането на всички решения, свързани с развитието на Община Кричим.

ІІ. 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на Общинския съвет чрез печата, електронните медии и интернет.

ІІ. 4. Изграждане на ефективни форми за общуване на Общинския съвет с представителите на бизнеса от територията на общината, потенциални инвеститори и неправителствени организации.

        ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА

 

ІІІ. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Месец януари:

         1. Отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2013 г.

         2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2014 г.

  3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за второто полугодие на 2013 г.

         4. Отчет за работата на МКБППМН през 2013 г.

5. Докладни.

6. Годишен доклад по дълга към 31 декември 2013 год.

  

Месец  февруари:

 

         1. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2013 г.

2. Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2013 г.

3. Отчет на бюджета на Общински съвет за 2013 г.

4. Приемане на Годишен културен календар за 2014 г.

5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 год.

6. Приемане на бюджета на община Кричим за 2014 год.

7. Доклад за изпълнението на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит през 2013 година в община Кричим.

8. Приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит през 2014 година в община Кричим. 

         9. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Кричим.

        11. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Кричим през 2013 година.

        10. Докладни.

Месец  март:

 

         1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

         2. Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.

3. Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2013 г., обсъждане на състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на община Кричим през 2014 г.

4.     Приемане на Спортен календар за 2014 г. на община Кричим.

5. Отчет за дейността през 2013 г. на Комисията за обществен ред и сигурност при община Кричим.

6. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кричим през 2013 г.

7. Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Кричим за периода 2013 – 2017 година.

8. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 г. през 2013 г.

9. Приемане на Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 – 2020 г.

10. Докладни.

Месец  април:

 

         1.Отчет за дейността на Народно читалище „Пробуда – 1912г.”, гр. Кричим, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища         

2. Информация за етапа на изпълнение  на проекти финансирани по Оперативните програми, в т.ч. инфраструктурни.

3. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. и приемане на Програма за закрила на детето за 2014 г.

4. Информация за дейността на Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа и Домашен социален патронаж.

5. Годишен отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община Кричим през 2013 г.

6. Приемане на Общинска Програма за опазване на околната среда на територията на община Кричим за периода 2014 – 2017 година.

7. Информация за актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

8. Докладни.

  

Месец  май:

 

1. Преглед на действащите общински наредби и анализ за необходимостта от актуализирането им с цел привеждането им в съответствие с измененията в законовите и подзаконови нормативни актове.

2. Разглеждане и обсъжданена изготвено планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план на Община Кричим.

3. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.

4. Докладни.

Месец  юни:

 

1. Информация от Кмета на общината относно изпълнението на проектите за безвъзмездна помощ по ПРСР.

2. Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията на община Кричим.

3. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2014 г. на физически и юридически лица,  подали декларации за освобождаване от такса за услугата   „сметосъбиране и сметоизвозване”.

4. Докладни.

Месец  юли:

 

1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2014 – юни 2014 година.

2. Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за периода януари 2014 – юни 2014 година.

3. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2014/2015 година.

4. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим.

5. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

6. Докладни.

 

Месец  август:

 

1. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2014 г.

2. Информация от Кмета на община Кричим за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от ЕС  за първото полугодие на 2014 година.

3. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2014 г.

4. Докладни.

Месец  септември:

 

         1. Разглеждане и одобряване на бюджетната прогноза в съответствие с указанията и сроковете на МФ.

2. Информация за  подготовката на проектобюджета за 2014 година в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

3. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

4. Информация за готовността на учебните заведения за започване на  учебната 2014/2015 година.

         5. Докладни.

  

Месец  октомври:

 

1. Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.

2. Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани на община Кричим.

3. Отчет за данъчната събираемост в Община Кричим.

4. Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Кричим.

5. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

Месец  ноември:

 

1. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.

2. Обществено обсъждане на проектобюджета на община Кричим за 2015 година.

Месец  декември:

 

1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2014г. и приемане на    новата план-сметка за такса битови отпадъци за 2015 година.

2.  Информация за работата по Програмите за временна заетост за  2014 год., съществуващи възможности и  предвиждания за реализация през 2014 год.

 

ІІІ. 2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В РАМКИТЕ НА 2014 ГОДИНА

 

         1. Среща с представители на   органите на реда.

1. Среща с представители на училищните , читалищното, църковното и джамийското настоятелства.

2. Среща с представители на младежта.

3. Среща с представители на земеделските производители и представители на бизнеса.

4.Срещи с потенциални инвеститори.


Р Е Ш Е Н И Е № 205 прието на 13. 02. 2014 година по Протокол №22

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,  във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим:

 ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим, считано от 01.01.2014 г., както следва:

§ 1. Изменя разпоредбите на  чл. 28, ал. 2, както следва: 

Било: „... в размер на 30 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.”;

 Става: „... в размер на 50 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.”;

§ 2. Изменя разпоредбите на чл. 28, ал. 3, както следва:

 Било: „... в размер на 30 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие”;

 Става: „... в размер на 60 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец.”;

§ 3. Изменя разпоредбите на чл. 28, ал. 4, както следва: 

Било: „... в размер на 30 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие”;

 Става: „... в размер на 70 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за съответния месец”.

§ 4. Изменя разпоредбите на чл. 29, ал. 1, както следва: „При отсъствие от заседание на постоянна или временна комисия, общинският съветник получава възнаграждение намалено с 10 % от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4.”

            § 5. Създава нова алинея 2 към чл. 29, както следва: „При отсъствие от заседание на Общински съвет, общинския съветник получава възнаграждение намалено с 10 % от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4.”

            § 6. Разпоредбите на чл. 29, ал. 2 стават съответно чл. 29, ал. 3.

            § 7. Създава нова алинея 4 към чл. 29, както следва: „За закъснение повече от 10 мин за заседание на постоянна комисия и за заседание на Общински съвет, санкция в размер на 5 %” от определеното в чл. 28, ал. 2, 3 и 4”

§ 8. Измененията и допълненията на чл. 28, ал. 2, 3 и 4 и чл. 29, ал. 1 и 2 от настоящия Правилник влизат в сила, считано от 01.01.2014 година.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.