Решения от № 184 до № 194 приети от 29.10.2013г. до 17.12.2013г. по Протоколи от № 19 до № 21

Р Е Ш Е Н И Е № 184 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за трето тримесечие на 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за третото тримесечие на 2013 г. в размер на 70.00 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 185 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Писмо с вх. № 156/18.09.2013 год. от Златка Жечева Маринова Заместник-кмет на Община Кричим, относно бюджетен календар за 2014 год.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл. 6 и чл. 8 от Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Бюджетен календар за 2014 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 186 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет при Община Кричим одобрява Културния календар на община Кричим за 2014г., съгласно Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 186, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 29.10.2013Г.НА ОБС - КРИЧИМ  / Отвори >>


Р Е Ш Е Н И Е № 187 прието на 06. 12. 2013 година по Протокол №20

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;  чл. 8 и чл. 26 от ЗНА;  чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет при община Кричим:

1.       Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 30, взето с Протокол № 4 от 17 февруари 2012 г. на Общински съвет - Кричим.

2.       Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАБЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,

ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НАОБЩИНА КРИЧИМ / Отвори >>

 


Р Е Ш Е Н И Е № 188 прието на 06. 12. 2013 година по Протокол №20

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТ на територията на община Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет при община Кричим приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а от ЗУТна територията на община Кричим.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 188 - 06.12.2013 ГОД. - НАРЕДБА_ПО_ЧЛ.225А

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА / Отвори >>

 


Р Е Ш Е Н И Е № 189 прието на 06. 12. 2013 година по Протокол №20

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, с кадастрален идентификатор ..... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, както и чл. 44 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

І. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ..., кв. .., обществено обслужване и търговска дейност по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/21.09.1982 г. идентичен с ПИ ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София и изменена със Заповед № КД-14-16-550/11.03.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”, с площ от 0,540 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; при съседи: УПИ ..., кв. ... (ПИ ...), УПИ ..., кв. ..., (ПИ ...), ПИ ..., УПИ VІІІ ..., кв. ..., (ПИ ...), актуван с акт за частна общинска собственост № ... от ....2013 г., вписан в Служба по вписванията под № ..., том ... от ...2013 г.

І. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. І. 1. имот, представена от лицензирания оценител „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД – гр. Пазарджик, изготвена през месец Октомври 2013 година, в размер на 10735,20 (десет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева без данък върху добавената стойност, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с тайно наддаване.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изх № ФБ-03-03-221 от 04.11.2013 година, е 2322,00 лева (две хиляди триста двадесет и два лева).

І. 3. Определя депозит за участие в търга в размер на 1074 (хиляда седемдесет и четири лева) лева.

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.

Приложения:      1)  заверено копие на акт за частна общинска собственост № ... от ...2013 година;

  2) скица № .... от ....2013 година, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив;

  3) данъчна оценка с изх. № ФБ-03-03-221 от 04.11.2013 година;


Р Е Ш Е Н И Е № 190 прието на 17. 12. 2013 година по Протокол №21

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно Издаване на запис на заповед от община Кричим в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/01525 от 10.12.2013 г. по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Проект №  16/321/01525: „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим – ж.п. гара Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/01525  от  10.12.2013 г. по мярка 321 за проект №  16/321/01525  „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим – ж.п. гара Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ ... идентификационен номер по ДДС №...., представляван от Изпълнителния директори след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Кричим  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  563 561,03 лв.(петстотин шестдесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лв. и три стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01525 от 10.12.2013 г. по мярка 321 за проект №  16/321/01525 „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим – ж.п. гара Кричим” сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Кричим да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/01525  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

           

Приложение: Проект на Запис на заповед

Проект

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 563561,03 лева

Днес, ..............................год., в гр.(с.) Кричим, община Кричим, област Пловдив, Атанас Стефанов Калчев, с ЕГН .........................., лична карта №  ..................................., издадена на ............................. год. от МВР – гр. Пловдив, с  постоянен  адрес:  гр.  Кричим,  ул. ........................................... № ..........., в качеството си на Кмет на Община Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” №  3, БУЛСТАТ..., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ...., представлявано от Изпълнителния директор – Мирослав Николов Николов, сумата от 563561,03 лева, (словом петстотин шестдесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лева и три стотинки).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN....., BIC код:...., с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор № 16/321/01525 от 10.12.2013 г., сключен между Община Кричим и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

Дата на издаване: ...................................................

Място на издаване: ................................................

Подпис на издателя: ..............................................


Р Е Ш Е Н И Е № 191 прието на 17. 12. 2013 година по Протокол №21

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2014 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и Глава Трета, Раздел Първи Такса битови отпадъци от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 15 – чл. 18б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

І. Одобрява разходите в размер на 297 027 лв   към 30.11.2013 лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,  депониране и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, както следва:

§ 2707 Такса битови отпадъци е:

      - Бюджет               317787 лв

      - Отчет                  293417 лв

- извършени разходи към 30.11.2013 г. са:

      - Бюджет               317 787 лв

      - Отчет                  297 027 лв

ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/ за 2014 година в размер на  317 985 лв., свързани с:

  • Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи;
  • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци за приемане и депониране;
  • Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО;
  • Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за обществено ползване.

ІІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2014 г. в левове според количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при честота на извозване определена със заповед № РД 15-00-345 от 29.10.2013 г. на Кмета на община Кричим, както следва:

ІІІ.1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на извозване 2 пъти седмично:

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 200
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   4‰        4‰

ІІІ.2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 400 900
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   4 ‰ 4 ‰

ІV. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІІ, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 18б на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІV.1.Физически лица 

   

ІV.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и др.спомагателни, обслужващи и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със заповед № РД 15-00-345 от 29.10.2013 г. на Кмета на община Кричим, във връзка с чл.15 от НОАМТЦУ, както следва:                                               

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     -            20‰   

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                      16 ‰

- депониране                                                                                                            3 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        1 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти  с  данъчна оценка от 2521 – 4 500лв - 13‰     

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                       9 ‰

- депониране                                                                                                            3 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        1 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка  от 4501-7500 лв –    10‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                       6 ‰

- депониране                                                                                                            3 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        1 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –        7‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                        3 ‰

- депониране                                                                                                            3 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        1 ‰   

ІV.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано сметосъбиране                                                                                                     4‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     4 ‰     

ІV.1.3. За незастроени имоти на физически лица в регулация -               6 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                    4 ‰

- депониране                                                                                                        1 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     1 ‰      

ІV.1.4. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ определя такса по смисъла на чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ –                                                                 4 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     4 ‰      

ІV.2. Юридически лица  

                                                                         

ІV.2.1. За недвижими имоти на юридически лица,  в районите с организирано сметосъбиране, определено със заповед № РД 15-00-343 от 29.10.2013 г. на Кмета на община Кричим, на основание чл. 18а и във връзка с чл.15 от НОАМТЦУ – пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, определя промили, разпределени за:

 

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка    до 100 000 лв -                           20 ‰      

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                     14 ‰     

- депониране                                                                                                           5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                       1 ‰   

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка над 100 001 лв -                            14 ‰       

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                       8  ‰        - депониране                                                                                                             5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                       1 ‰   

 

ІV.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  –                  4‰       - поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         4‰   

ІV.2.3.За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано сметосъбиране -                                                                                                     4‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        4 ‰     

ІV.2.4. За имоти и терени, общинска собственост отдадени под наем; за разполагане на обекти по чл. 56 от ЗУТ; за имотите по чл. 14, ал. 4 от ЗОС; за имоти или части от тях, отдадени под наем на лицата по чл. 8, ал. 1 и чл. 10, т. 5 от ЗЛЗ, такса битови отпадъци се определя в годишен размер, както следва: 

▪ за продажба на книги, вестници, списания, погребална агенция                   40 лв

▪ машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе и напитки, витрини и   автомати за пакетирани изделия - за 1  брой                                                    50 лв 

▪ други наематели /политически партии/                                                                50 лв  

▪ наематели на терени общинска собственост                                                      150 лв

▪ наематели по смисъла на чл. 8, ал. 1 и чл. 10, т. 5 от ЗЛ3                                  60 лв

▪ за останалите наематели                                                                                        250 лв     

 

ІV.2.5. За  имоти, публична общинска собственост, ТБО се определя в годишен размер, както следва:

  • Учебните и детски заведения на територията на община Кричим заплащат такса в размер на 1,50 лв на ученик/дете годишно.
  • Други сгради, публична общинска собственост

-              читалище, социален дом и административна сграда  заплащат такса за съд тип „Бобър”;

-              градски стадион и младежки дом заплащат такса за съд тип „Кука”.

  • За  всички останали имоти, публична  и частна общинска собственост, в т.ч. и незастроени терени, без отдадените под наем, определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІV.2.6. Определя такса битови отпадъци за ползване на съд от фирмите, подали декларации по чл.18а от НОАМТЦУ на община Кричим, както следва:

  • Съд тип „Бобър”

„Солвекс” КП ООД, „Империал Йондер и Ани” ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ Въча 2, „Даниел индустри холдингс България” ЕООД, „Наги” ООД, „Плеяди-Никола Гунчев”, „Кричим фрукт” „Наги ТК” ООД

  • Съд тип „Кука”

„Дафи90” ЕООД, „Кроли” ООД, ЕТ „Кодам 1710”,  „Симс-06” ООД, НЕК ЕАД ПАВЕЦ „Орфей”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 1”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 2”, „Кроки” ООД, Банка ДСК ЕАД Стамболийски, Храмар ЕООД, ВПК „Напредък” гр. Кричим, „Хидростроителство” ООД, „Сиеста” АБ, „ Веко строй 2009” ЕООД, „СТОС БГ”, ЕТ „Бойка Костова”, „Феникс-лимитед” ООД, „Кочо Чистеменски” АД, „Вегаком” ООД, ТПК „Родопи”

V.  Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

 

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 11

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” –  11;

„ПРОТИВ” –  няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

 

Председател на ОбС:…………….

                                                                                               / А. Хаджиева /

АХ/КМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                                                       към Решение № 191, взето с

   Протокол № 21 от 17.12.2013 год.

    на ОбС - Кричим

 

 

П Р И Х О Д И  2014 г.

І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

   

  Данъчна

оценка

 

 

 

 

  

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране депониране поддържане чистота

 

 

лв

 

лв

 

лв

1.1.

Жил. имоти в стр.граници

18 305 106

 

160 667

 

87 445

 

54 916

 

18 306

 

Жил. имоти

до 2520

 дан.оценка

594 542

20

11 891

16

9 513

3

1 784

1

594

 

Жил.имоти

2521-4500

дан.оценка

1 909 374 13 24 822 9 17 184 3 5 728 1 1 910
 

Жил.имоти

4501-7500

дан.оценка

4 448 371 10 44 484 6 26 690 3 13 345 1 4 449
 

Жил.имоти

над 7501

дан.оценка

11 352 819 7 79 470 3 34 058 3 34 059 1 11 353

1.2.

Жил.имоти

извън регулация

409 604 4 1 638         4 1 638

1.3.

Незастр. имоти

в регулация

454 185 6 2 725 4 1 817 1 454 1 454

1.4.

декларации

по чл.18б

НОАМТЦУ

481 963 4 1 928         4 1 928
 

ТБО

физ. лица

19 650 858

 

166 958

 

89 262

 

55 370

 

22 326

 

5% намаление

         1 670-      1 670-        
 

ТБО

физ. лица

2014

    165 288   87 592   55 370   22 326

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

Отчетна стойност

 

Размер

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране депониране почистване на града

 

лв

лв

лв

2.1.

Нежилищни   имоти

2 922 082

  51 993   34 460   14 611   2 922
 

Нежил.имоти до100 000 лв

1 847 128 20 36 943 14 25 860 5 9 236 1 1 847
 

Нежил.  имоти  над 100 001 лв

1 074 954

14

15 050

8

8 600

5

5 375

1

1 075

2.2.

Нежил. имоти с декл.за осв.от сметосъб.

2 636 645 4 10 547         4 10 547

2.3.

Нежил. имоти  извън райони с орг.сметосъб.

385 365 4 1 541         4 1 541

2.4.

Наематели на терени и имоти общ собств.

146 633    3 790   3 790        

2.5.

Имоти публ.

общинска собственост

3 673 530   10 479   5 569       4 910
 

Учебни заведения

1 773 915   1 769   1 769        
 

Други сгради публ.общинска собственост

1 227 623   8 710   3 800       4 910
 

Други имоти

публ. и частна общ.собств.

671 992                

2.6.

Нежил.

имоти на съд
11 936 933   74 347   26 600   35 810   11 937
 

Нежил.  имоти

на съд „Бобър”
6 791 496   39 566   12 400

3

20 374 1 6 792
 

Нежил. имоти

на съд кофи
5 145 437   34 781   14 200 3 15 436 1 5 145
 

ТБО 2014

юрид. лица

21 701 188  

152 697

- 70 419 - 50 421 -

31 857

 

ТБО 2014

ОБЩИНА

    317 985   158 011   105 791   54 183

                                                                                                                                      

 

 

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                                                                към Решение № 191, взето с

Протокол № 21 от 17.12.2013 год.

       на ОбС - Кричим

 

П Л А Н – С М Е Т К А

за  разходите дейност 623 “ЧИСТОТА” за 2014г.

                                           

§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения 57 090
§ 0202 За персонал по извънтрудови правоотношения 2 000
§ 0205 СБКО 1 712
§ 0208 Обезщетения на персонала 1 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения 2 000
§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 8 125
§ 0560 Здравни осигуровки от работодател 2 932
                  ИЗДРЪЖКА 243 126
§ 1013 Работно облекло  3 000
§ 1015 Материали 20 000
§ 1016 Вода, горива, енергия 56 000
§ 1020 Външни услуги            46 130
§ 1030 Текущ ремонт 2 000  
§ 1040 Платени данъци, мита, такси 3 000
§ 1051 Командировки в страната  200     
§ 1062 Застраховки 5 000
§ 3701 Разходи за ДДС    5 000
§ 6202 Предоставени трансфери чл.60 от ЗУО –   4,77 18 316
§ 6202 Предоставени трансфери чл.64 от ЗУО – 22,00 84 480
  317 985                 

                                  

П Л А Н – С М Е Т КА

по видове дейности за 2014г.

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

158 011

2
Депониране на отпадъци
105 791
3 Почистване на територии за всеобщо ползване   54 183
    317 985

Р Е Ш Е Н И Е № 192 прието на 17. 12. 2013 година по Протокол №21
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 6 и чл. 8от Закона за местните данъци и такси и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

§ 1. изменя чл. 17, както следва:

Чл. 17.„Общинският съвет определя с решение годишния размер на таксата за битови отпадъци въз основа на одобрена план сметка, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, или оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населеното място, предназначени за обществено ползване”.

§ 2. изменя чл. 18а, ал. 1, както следва:

Чл. 18а.(1). „Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 16а подават декларация в общинска администрация до края на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в  2-месечен срок от датата на придобиването им.”

§ 3. изменя чл. 18б ал. 1, т. 1 и т. 2, както следва:

Чл. 18б. (1) „Не се събира такса:

1. За сметосъбиране и сметоизвозванеза имоти, които няма да се ползват през цялата година и когато услугата не се предоставя от общината и данъчно задълженото лице /физически и юридически лица, собственици или ползватели/ е подало декларация за това в общинска администрация до края на предходната година с дадено изрично съгласие за извършване на проверки от общинска администрация, като декларира, че за вписване на неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс”;

2. За сметосъбиране и сметоизвозване за новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата година и данъчно задълженото лице е подало декларация за това в общинска администрация в  2-месечен срок от датата на придобиване, такса не се събира от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота

§ 4. Създава т. 3 в чл. 18б ал. 1, както следва:

3. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

§ 5Изменя и допълва Приложение № 3, Таблица 2 - Такси за технически услуги,както следва:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

1 2 3
10.10 Удостоверение за административен адрес 15,00 лв 20,00 лв 25,00 лв
10.11 Удостоверение за съборена сграда 15,00 лв 20,00 лв 25,00 лв
10.12 Удостоверение за идентичност на имот 15,00 лв 20,00 лв 25,00 лв

Р Е Ш Е Н И Е № 193 прието на 17. 12. 2013 година по Протокол №21
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим, както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

1. изменя чл. 41 ал. 4, т. 1, както следва:

Чл. 41. (4) „(изменена с Решение № 104, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год. на ОбС) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг. включително – 12 лв.

 

§ 2. изменя чл. 41 ал. 5, както следва:

Чл. 41.(5) „Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1.      до 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.

 

2.      над 22 места, вкл. мястото на водача – 200 лв.”

 

§ 3. изменя чл. 41 ал. 6, както следва:

 Чл. 41. (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

§ 4. изменя чл. 41 ал.7, както следва:

Чл. 41. (7) „Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (влева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

- 18 9 31
  18 20 28 64
  20 22 64 147
  22 25 190 342
  25 26 342 600
  26 28 342 600
  28 29 331 399
  29 31 399  655
  31 33 655 909
  33 38 909 1381
  38 - 1007 1369
Б) с три и повече оси 36 38 640 888
  38 40 888 1228
  40 - 1228 1817

§ 5. изменя чл. 41 ал.13, както следва:

Чл. 41. (13) „Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (влв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30 61
  13 14 61 168
  14 15 168 237
  15 - 237 536
Б) с три оси 15 17 61 106
  17 19 106 217
  19 21 217 282
  21 23 282 434
  23 - 434 675
В) с четири оси 23 25 282 286
  25 27 286 446
  27 29 446 708
  29 - 708 1050

§ 6. изменя чл. 45: както следва:

Чл. 45 (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройстваи несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от наредбата данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто.

(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от наредбата данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от наредбата данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на 41, ал. 5 от наредбата, при условие че не се използват за други цели.

§ 6. създава чл. 45а: както следва:

Чл. 45а (1) Информация за екологичните категории "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверява от органите на Министерството на вътрешните работи еднократно и служебно, в срок до 31.01.2014г. за регистрираните за движение към 31.12.2013г. МПС чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория, когато такава е налична.

(2) При липса на информация за екологичните категории от органите на МВР, последната се предоставя от данъчно задълженото лице.Р Е Ш Е Н И Е № 194 прието на 17. 12. 2013 година по Протокол №
21

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2013 година.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим приема частична актуализация на бюджета за 2013 година както следва:

 

 

Местни дейности

 

По прихода

§ 1303 Данък превозни средства                                         27732

По разхода

●д.603 Водоснабдяване и канализация                          54 392

  § 1020 Външни услуги                                                       15204

  § 1040 Платени данъци, мита и такси                                3581

  § 5100 Основен ремонт                                                      35607

●д.622 Озеленяване                                                            26660-

  § 5100  Основен ремонт                                                     26 660-

2. Допълва списък капиталови разходи:

 

Капиталови разходи със собствени приходи:

Местни дейности

●д.603 Водоснабдяване и канализация                                                  

§ 5100 Основен ремонт                                                                      

   Обект „Изместване на ВЛ20 Кv”Колеево”                                              35 607

●д.622 Озеленяване                                                

Проект „Рехабилитация на пл.”Обединение” – застраховка и табели      4000-

Проект „Рехабилитация на ул.”Венера” – застраховка и табели               4000-

Проект „Рехабилитация на пешеходен мост” – застраховка и табели”-   2000-

Други разходи /оборотни средства за ДДС /                                              16660-

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.