Решения от № 150 до № 183 приети от 13.06.2013г. до 29.10.2013г. по Протоколи от № 15 до № 19

Р Е Ш Е Н И Е № 150 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 год. през 2012 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет при Община Кричим приема Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 г. през 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 150 ОТВОРИ_РАЗГЛЕДАЙ >>


Р Е Ш Е Н И Е № 151 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г., както следва:

           1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква Б. „От разпореждане с имоти-общинска собственост” се актуализира:

 

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост Било: 311 452
    Става: 315 352
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост Било: 341 352
    Става: 345 252

 

 

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, буква Б. „Имоти, които Община Кричим има намерение да продаде” се допълва:

 

по ред

 

Описание на имота

  Б. Имоти, които Община Кричим има намерение да продаде
9. Поземлен имот ....., ул. „...” № ..., с площ 325 кв.м.

Р Е Ш Е Н И Е № 152 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45 и чл. 46 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при община Кричим одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител инж. Иван Стоянов, съгласно Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100044 от 14.12.2009 година и определя пазарна оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж за един квадратен метър по зони, както следва:

Зона І – 15 лева;

Зона ІІ – 12 лева


Р Е Ш Е Н И Е № 153 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на поземлен имот № ... по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „...” № ..., с площ 325 кв.м, на собственика на законно придобитото отстъпено право на строеж върху терена.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 6 от ЗОС и чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1. Дава съгласие поземлен имот № ... по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ул. „...” № ..., урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с площ 325 кв.м, идентичен с УПИ ХІІ-..., кв. 121 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., с отстъпено право на строеж с Разпореждане №1707/30.10.1953 г. на Министерски съвет, да бъде продаден без търг или конкурс на собственикът на законно построената в имота масивна жилищна сграда - № ..., а именно Й.В.Г., ЕГН ..., живуща в гр. П., ул. „...” № ..., ет. ..., ап. ... и Т.В.Ф., ЕГН..., живуща в гр. П..., област П..., ж.к. „...”, бл. .., вх. .., ет. .., ап. .., като наследници на В. Л. П. и С. И. П.

2. Определя продажна цена в размер на 12 (дванадесет) лв./кв.м. или 3900 (три хиляди и деветстотин) лв. без ДДС за целия имот от 325 кв.м., находящ се в зона ІІ, съгласно НОАМТЦУ на община Кричим.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота с Й.В.Г., ЕГН ..., живуща в гр. П., ул. „...” № .., ет. .., ап. ... и Т.В.Ф., ЕГН ..., живуща в гр. П., област П., ж.к. „...”, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...


Р Е Ш Е Н И Е № 154 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища и мери – публична общинска собственост, находящи се в землището на община Кричим, на земеделски производители – животновъди.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1 точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2; чл. 25, ал. 1, чл. 37о и чл. 37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделски земи находящи се в землището на община Кричим с начин на трайно ползване: пасища и мери – публична общинска собственост, за индивидуално ползване от И.А.А., с административен адрес: гр. К., ул. „...” № .., при спазване на определените с Решение № 269, взето с Протокол № 38 от 21.02.2011 г.  на Общински съвет при община Кричим, минимални площи за ползването под наем на общинските пасища и мери, находящи се в землището на община Кричим, по видове животни, както следва:

по

ред

ПИ №, местност, площ на имота

Площ,

дка

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор ...., с начин на трайно ползване: пасище, с площ: 43,978 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 385 от 09.02.2010 г., вписан под № 56, том 8 на 18.02.2010 г. 43,978 И. А. А. ...
2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор ..., с начин на трайно ползване: пасище, с площ: 10,554 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 378 от 09.02.2010 г., вписан под № 32, том 8 на 18.02.2010г. 10,554 И. А. А. ...

2. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и парцелите на общинските пасища и мери посочени в т. 1, в общ размер на  54,532 дка, подлежащи на предоставяне на посочения земеделски стопанин – животновъд, за последващо кандидатстване в разплащателна агенция за получаване на директни плащания по схемата за единно плащане на площ.

3. Ползването на отдадените под наем земеделски земи – пасища и мери, публична общинска собственост посочени в т. 1, да се извършва при спазване на Правилата  за ползване на мерите и пасищата на територията на община Кричим, утвърдени с Решение № 269, взето с Протокол № 38 от 21.02.2011 г.  на Общински съвет при община Кричим, ипоемане на задължението за поддържане в добро земеделско и екологично състояние.

4. Определя годишна такса на декар за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост в размер на 2.00 /два/ лева на дка.

5. Възлага на Кмета на община Кричим да сключи договор за ползване под наем на земеделските земи - мери и пасища, публична общинска собственост с определения в т. 1 наемател за срок от 5 /пет/ години, а по искане на наемателя и за по-кратък срок.

6. Пасищата и мерите – публична общинска собственост, отдадени под наем, не могат да се преотдават на трети лица за срока на договора за наем.


Р Е Ш Е Н И Е № 155 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за първо тримесечие на 2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2013 год. в размер на 100 /сто/ лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 156 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към ОбС, относно становище на ПКСД във връзка с разработена Общинска програма за закрила на детето за 2013 година за община Кричим от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски.

Вносител: Д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС – Кричим;

Докладва: Д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС – Кричим;

Становище: ПК по социални дейности към ОбС – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2013 година за община Кричим.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 156 ОТВОРИ_РАЗГЛЕДАЙ >>


Р Е Ш Е Н И Е № 157 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към ОбС, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с постъпила молба с вх. № 283/21.12.2012 год. от М. Х. за отпускане на финансова помощ и писмо с вх. № 283/03.04.2013 год., относно предоставяне на допълнителна документация във връзка с неговата молба.

Вносител: Д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС – Кричим;

Докладва: Д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС – Кричим;

Становище: ПК по социални дейности към ОбС – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на:

·        М. С. Х., с административен адрес гр. К., ул. „...” № ... - еднократна финансова помощ в размер на  300 /триста/ лева за възстановяване щетите в резултат на възникнал пожар;

·        Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация от бюджета на община Кричим за 2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 158 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Молба с вх. № 62/04.04.2013 год. от И.В.П. и Е.М.П., родители на З.Е.П. и молба с вх. № 62/12.04.2013 год. от родителите на децата в 3 група в ОДЗ „Незабравка”, гр. Кричим, относно сформиране на предучилищна група на обучение в детската градина.

Вносител: ПК по социални дейности към ОбС – Кричим.

Докладва: Д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПКСД към ОбС – Кричим;

Становище: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим  отказва да удовлетвори искането по молбата от родителите на децата в ІІІ-та група от ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим с оглед вмененото задължение на Общината да осигури при равни условия задължителната предучилищна подготовка на децата от 5 и 6 – годишна възраст. След приемането на Проекта на Закона за предучилищно и училищно образование,  съобразно новите задължения на Общината ще бъде преразгледано и решението за ситуиране на подготвителните групи.


Р Е Ш Е Н И Е № 159 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 71/26.04.2013 год. от собственици на заведения – търговски обекти от гр. Кричим, относно увеличение на тротоарното право и данъците.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС;

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПКИФБД към ОбС.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

Определянето на размера на местните данъци, такси и цени на услуги се извършва преди приемането на Бюджета за текущата календарна година и така определените данъци, такси и  цени на услуги не могат да бъдат променяни през настоящата година.


Р Е Ш Е Н И Е № 160 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Доклад от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим, както следва:

§1. създава нов чл. 21а. В случаите, когато община Кричим е възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, последната не внася гаранционна вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване.


Р Е Ш Е Н И Е № 161 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на краткосрочен общински дълг /кредит/ за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите по проект: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост гр. Кричим” въз основа на техническо задание и проект № 16/322/00381 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг /кредит/ за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите по проект:„Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост гр. Кричим” въз основа на техническо задание и проект № 16/322/00381 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 -  2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) при следните параметри :

  • Максимален размер на дълга –  160000 лв(Сто  шестдесет хиляди лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за кредит;
  • Условия за погасяване:

                   - Срок на погасяване – до 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване и възможност за удължаване на срока при същите условия.

       - Източници за погасяване на главницата и лихвата – чрез плащанията по  проект: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост гр. Кричим” въз основа на техническо задание и проект № 16/322/00381 по Програма за развитие на селските райони 2007 -  2013 година и собствени приходи.

Лихвен процент –  до 7 %

  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – в зависимост от предложението на банката
  • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените настоящи и бъдещи приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Делегира права на Кмета на община Кричим да подготви искане за кредит, да го подаде в клон на кредитиращата банка, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, произтичащи от изпълнението на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 162 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от група линии/курсове, разписания/ по маршрути от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.
На основание чл. 17, т. 6 във връзка с т. 2 и т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Закона за автомобилните превози,  чл. 16в от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта  и съобщенията,   Общинският съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1.       Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП – чрез публична покана за възлагане на услугата по извършване на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим, съгласно маршрутни разписания - Приложение № 1 към настоящото решение.

2.       Одобрява документацията за участие в процедурата по реда на глава 8“а“ от ЗОП, включително критериите и методиката за оценка на офертите, ведно с приложения с № от 1  до № 10 и проект на договор за услугата, неразделна част от настоящото решение.

3.       Възлага на Кмета на Община Кричим предприемането на всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение относно провеждане на процедура за възлагане на услугата по извършване на обществен превоз на пътници по линиите  от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим по реда на глава 8“а“ от ЗОП да одобри протокола на комисията от длъжностни лица за определяне на изпълнител на услугата и да сключи договор с избрания за изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЯ: / ОТВОРИ_РАЗГЛЕДАЙ_ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ>>

1.       Приложение № 1 – маршрутни разписания

2.       Проект на документация за процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници  по линиите  от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим“, включително: 
Приложение № 1 - Оферта за участие; 
Приложение № 2 - Административни сведения за участника;
Приложение № 3 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 
Приложение № 4 - Списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по предмета на обществената поръчка; 
Приложение № 5 - Списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; 
Приложение № 6 - Декларация за участието на подизпълнители; 
Приложение № 7 - Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 
Приложение № 8 - Декларация от членовете на обединението; 
Приложение № 9 - Техническо предложение; 
Приложение № 10 - Ценова оферта и проект на договор за услуга;

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 17, т. 6 във връзка с т. 2 и т. 7 и чл.21 , ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за автомобилните превози, чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията и предвид  обстоятелството, че обслужването на  линиите  от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на Община Кричим,  включващо 6 броя автобусни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема следва да се извършва от законосъобразно избран лицензиран превозвач.


Р Е Ш Е Н И Е № 163 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно освобождаване от месечни наемни вноски за срок от един месец на самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор .... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. К., ул. „Н. П.” № ...

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим освобождава „...” ... от заплащане на една наемна вноска – за месец юли 2013 г. за сметка на задължението му да извърши текущ ремонт на помещенията отдадени му под наем, а именно: части от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор .... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. К., ул. „Н. П.” №.., с предназначение: за търговска дейност, включващи:

                1. Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи  (фоайе, стълбище и WC), с обща площ за първия етаж от 67.78 кв. м или обща площ за първия етаж 169.78 кв. м.

2. Втори етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ 173.67 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67.78 кв. м или обща площ за втория етаж 241.45 кв. м.


Р Е Ш Е Н И Е № 164 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второ тримесечие на 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2013 г. в размер на 425.94 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 165 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Информация от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно постигнати резултати през учебната 2012/2013 година от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията на община Кричим.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим приема Информация от Златка Маринова - Заместник-кмет на община Кричим, относно постигнати резултати през учебната 2012/2013 година от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5 – годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ-та на територията на община Кричим за сведение.


Р Е Ш Е Н И Е № 166 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО: Предложение от д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с постъпила молба с вх. № 101/19.06.2013 год. от А. М. Х., като майка и законен представител на малолетното си дете: А. А. Н., наследник на А. М. Н., починал на 04.03.2013 год., бивш жител на град Кричим, относно отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от КСО.

Вносител: д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим

Докладва: д-р Антоан Ангелов Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим

Становище: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на А. А. Н., ЕГН – ..., като наследник на А. М. Н., починал на 04.03.2013 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 167 прието на 11. 07. 2013 година по Протокол №16

ОТНОСНО:Доклад от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно съгласуване на проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1” – ВЕЦ „Цанков камък”

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, §124 от предходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) и във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общински съвет при община Кричим съгласува проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1” – ВЕЦ „Цанков камък”.

 Приложение: 1. Копие на писмо вх. № РД-09-00-248/20.06.2013 г. от Предприятие „Трафоелектроинвест” гр. София, с приложенията към него;

2. Копие на писмо изх. № РД-09-00-284/27.05.2013 г. до НЕК-ЕАД, Предприятие „Трафоелектроинвест” гр. София, ведно с обявление и копие от ДВ, бр. 37/19.04.2013 г.
3. Копие на писмо вх. № РД-09-00-284/28.03.2013 г. от Предприятие „Трафоелектроинвест” гр. София;


Р Е Ш Е Н И Е № 168 прието на 05. 08. 2013 година по Протокол №17

ОТНОСНО: Писмо с изх. № АК-01-165/23.07.2013 г. на Областния управител на област Пловдив и връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 161, взето с протокол № 16 от 11.07.2013 г. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх. № АК-01-165/23.07.2013 г. на Областния управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 161, взето с протокол № 16 от 11.07.2013 г. на ОбС – Кричим в частта му по т. 2, и като взе пред вид изложените в него фактически основания, Общински съвет при община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1. Потвърждава т. 1 на  свое Решение № 161, взето с протокол № 16 от 11.07.2013 г. на Общински съвет – Кричим.

2. Изменя и допълва т. 2 на свое Решение № 161, взето с протокол № 16 от 11.07.2013 г., както следва:

т. 2: Делегира права на Кмета на община Кричим да проведе процедура за избор на финансова институция по реда на ЗОП, да подаде искане за кредит в клон на избраната кредитираща банка, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия, произтичащи от изпълнението на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 169 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет - Кричим, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с постъпило заявление с вх. № 153/05.09.2013 год. от Църковно настоятелство при църква „Св. св. Козма и Дамян” гр. Кричим, относно кандидатстване на църковното настоятелство при църква „Св. св. Козма и Дамян” гр. Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007 – 2013 год.

Вносител: Д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет-Кричим.

Докладва: Д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет-Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

Във връзка с намерението за кандидатстване на църковното настоятелство при църква „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013 год. потвърждава, че дейностите в проекта за кандидатстване за  реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на църква „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Освобождение” № 2, община Кричим, област Пловдив съответстват на приоритетите на плана за развитие на община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 170 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2013 година

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности 
към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим приема уточнения годишен план и отчета за касово изпълнение на бюджета и ИБС по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2013 г. както следва :

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

          1. Бюджет
                                                                                            Актуализиран                     Отчет
                                                                                бюджет към 30.06.2013 г.      към 30.06.2013 г.
1.    Приходи с държавен характер                                         2734 150                1329 029
1.1. Обща субсидия                                                                      2498 115                  1378 977
1.2. Други субсидии   /§3128/                                                             6 928                        2 711
1.3. Вноски за ЦБ минали години                                                                                         309-
1.4. Трансфери    /§6101/                                                                   43 898                      43 898
1.5. Трансфери   /§ 6105/                                                                   44 161                      44 161
1.6. Собствени  приходи                                                                   17 575                      17 575
1.7. Преходен остатък 01.01.2013 година                                     123 473                    123 573
1.8. Остатък към 30.06.2013 година                                                                               282 457-
2.    Приходи с общински характер                                         1637 583                    899 076
2.1. Данъчни приходи                                                                     230 200                     174 899
2.2. Неданъчни приходи                                                              1 069 198                     518 588
2.3. Обща изравнителна субсидия                                                 523 600                     522 850
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                 44 000                       14 985                 
2.5. Получени трансфери                                                                 30 372                       30 372
2.6. Предоставени трансфери                                                                                            37 675-
2.7. Предоставен заем ИБС                                                                                                 1 200-
2.8. Временен безлихвен заем /§ 7833/                                                                             10 000-
2.9. Погашения по краткосрочни заеми                                        350 000-                   250 000-
2.10. Преходен остатък 01.01.2013 година                                       3 834                        3 834
2.11. Остатък към 30.06.2013 година                                                                             212 766-
 
По разхода
1.    Държавни дейности                                                                 2734 150               1329 029
2.   Общински дейности                                                                 1 491 199                  783 194
3.   Дофинансиране                                                                            146 384                  115 882
По разхода / по дейности/          
              1. Държавни дейности                                                    2704 824               1299 703
д 122 – Общинска администрация                                                          354 488                    174 819
д 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите       14 572                  14 572     
д 282 – Други дейности по отбраната                                                         49 521                  24 812
д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                         21 553                    6 846
д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                           360 371                179 538
д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                               85 193                  22 789
д 322 – Общообразователни училища                                                    1 468 691               724 699
д 337 – Извънучилищни дейности                                                                 11 743                    3 639
д 389 – Други дейности по образованието                                              3 540                    2 185
д 431 – Детски ясли                                                                                            56 561                  28 307
д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                             51 147                  24 997
д 469 - Други дейности по здравеопазването                                                                         100
д 526 – Център за обществена подкрепа                                             106 430                  33 856
д 532 – Програми за временна заетост                                                       44 161                  44 161
д 551 – Дневни центрове                                                                         54 430                  28 954
д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                      24 040                    2 587
д 738 – Читалища                                                                                                25 084                  12 000
д 849 – Други дейности по транспорта                                                          2 294                  
д 713 – Спорт за всички                                                                                     168                        168
                2. Местни дейности                                                                  1 637 583                899 076
д 122 – Общинска администрация                                                             292 468                165 057
д 123 – Общински съвети                                                                68 576                  31 315
д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                           4 240                    1 911
д 311 – Целодневни детски градини                                          228 032                122 639
д 337 – Извънучилищни дейности                                                         23 153                    1 659
д 389 – Други дейности по образованието                                              3 333                    1 809
д 469 – Други дейности по здравеопазването                                               5 200                    2 987 
д 524 – Домашен социален патронаж                                                          67674                  32 240
д 532 – Програми за временна заетост                                                         86 239                  44 933
д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                      29 574                  28 794
д 603 – Водоснабдяване и канализация                                                         8 000                    4 801
д 604 – Осветление на улици и площади                                                      99 000                 50 356
д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа          19 500                  10 426
д 622 – Озеленяване                                                                                 67 915                 23 120
д 623 – Чистота                                                                                                 277 857               135 932
д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                                    26 455                   6 775
д 745 – Обредни домове и зали                                                                         5 690                   1 356
д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища              18 332                   4 544
д 866 – Общински пазар и тържища                                                              30 252                 12 027
д 898 – Други дейности по икономиката                                                     56 966                 22 129
д 910 – Разходи за лихви                                                                         16 156                   9 604
д 998 – Резерв                                                                                           30 000          
 3. Дофинансиране                                                                               146 384                115 882
д 322 – Общообразователни училища                                                 119 941                101 499
д 431 – Детски ясли, детски кухни и ясли                                             16 045                   9 716
д 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                        8 955                   4 667
д 738 – Читалища                                                                                       1 443
 
2. Извънбюджетни сметки
Държавен фонд „Земеделие”
           По прихода                                                                         281 417
§ 9501 Наличност 01.01.2013 г.                                                    241 425
§ 2408 Лихви                                                                                         135
§ 6201 Трансфери (+)                                                                            600
§ 7700 Заем от ИБС                                                                          46 303
§ 9507 Наличност  30.06.2013 г.                                                       7 046-
            По разхода                                                                         281 417
Държавен фонд „Земеделие” /Училищен плод/
           По прихода                                                                              2 914
§ 6301 Трансфери (+)                                                                         2 914
            По разхода                                                                              2 914
         
ОП „Регионално развитие”
           По прихода                                                                        
§ 6301 Трансфери (+)                                                                    145 189                                 
§ 7621 Временен безлихвен заем                                                 145 189-
ОП „Развитие на човешките ресурси”
МОМН – „Децата на Кричим”
           По прихода                                                                         87 568
§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                         490
§ 7700 Заем ИБС /+/                                                                       87 078
            По разхода                                                                         87 568
МОМН – „Деца със СОП”
           По прихода                                                                        12 653
§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                   12 061
§ 2408 Лихви                                                                                        10
§ 6201  Получен трансфер ИБС                                                       600
§ 9507 Наличност 30.06.2013                                                            18-
            По разхода                                                                       12 653
 
МТСП  „Личен асистент”                    
           По прихода                                                                       26 197      
§ 6301 Трансфери (+)                                                                  26 198  
§ 9507 Наличност  30.06.2013 г.                                                         1 -
            По разхода                                                                       26 197
МТСП  „Нов избор”                    
           По прихода                                                                       74 939       
§ 6301 Трансфери (+)                                                                  74 939                                 
            По разхода                                                                      74 939
МОМН – „Нов шанс”
           По прихода                                                                       32 131
§ 6301 Трансфери (+)                                                                  32 131                                 
           По разхода                                                                        32 131
ОП „Околна среда”
           По прихода                                                                  1 801 543
§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                             1 433 092
§ 2408 Лихви (ІІ тримесечие)                                                       2 268
§ 6301 Трансфери /+/                                                              4 391 070
§ 6302 Трансфери/-/ (Лихви І тримесечие)                                      78-
§ 9507 Наличност 30.06.2013                                                4 022 619-
           По разхода                                                                   1 801 543
 
3.  Набирателна сметка
  • Чужди средства сметка /1724/
§ 9501 Наличност към 01.01.2013                               25 670
§ 9507 Наличност към 30.06.2013                                 1 077
 
                           
 4. Приема частична актуализация на бюджета 2013 година по дейности.
      По разхода:
      д. 122 Общинска администрация
      § 5309 Придобиване на НДА                                                                                           17 210-
      § 5309 Придобиване на НДА                                                                                                         2 000-
      § 5200 Придобиване на ДМА                                                                                                        2 000
д. 603 ВиК    
§ 1020 Външни услуги                                                                                                     10 000
§ 5200 Разходи за придобиване  на ДМА                                                                        4 000-
     д. 469 Други дейности по здравеопазването
§ 5100  Основен ремонт                                                                                                    9 720
д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
      § 1020 Външни услуги                                                                                                           840
§ 1030 Текущ ремонт                                                                                                        10 000-
      § 5100 Основен ремонт                                                                                                      20 650
       Основен ремонт ул. „Цар Симеон”
      д. 998 Резерв
      § 9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                                   30 000-
            Дофинансиране
д. 322 Общообразователни училища
      § Основен ремонт покрив СОУ „П.Р.Славейков”                                                          20 000
 
5. Актуализира списък на капиталови разходи                 
             Местни дейности   
       д. 122 Общинска администрация
                § 5200 Придобиване на ДМА 
                „Нивелир”                                                                                                                                2 000
д.469 Други дейности по здравеопазването
§ 5100 Основен ремонт 
„Асфалтова настилка двор на Градска поликлиника”                                            9 720
д.603 Водоснабдяване и канализация
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                                    4 000-
Обект „Градска канализация и ПСОВ /други разходи/
д.622 Озеленяване
§ 5100 Основни ремонти                                                                                           23 340
§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                                   23 340-
д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
      § 5100 Основен ремонт                                                                                                    
       Основен ремонт ул. „Цар Симеон”                                                                                 20 650
 
            Дофинансиране
д. 322 Общообразователни училища
      § Основен ремонт покрив СОУ „П.Р.Славейков”                                                          20 000

Р Е Ш Е Н И Е № 171 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Кричим за периода януари 2013 – юни 2013 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода януари  2013 – юни 2013 година.

О Т Ч Е Т

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА

януари  2013 – юни  2013 ГОДИНА

 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на горното задължение предоставям на Вашето внимание отчет за дейността на ОбС – Кричим за второто полугодие на 2012 г.

            За периода януари 2013 – юни 2013 г. Общински съвет при община Кричим е провел 3 редовни заседания, свикани на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от ПОДОбСВОА, а приетите на тях решения са 45 на брой.

За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 56 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 9 отчета. Постъпилите предложенията от председателя на ОбС и съветници са 7 на брой. За шест-месечния период са постъпили по съответния ред 11 броя заявления и писма от граждани и/или юридически лица. Всички материали са разгледани по същество на проведените общо 16 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както следва:

-         ПКИФБД – проведени 4 заседания

-         ПКЕ – проведени 4 заседания

-         ПКСД – проведени 4 заседания

-         ПКУТБКДОС – проведени 4 заседания

По отношение активността и присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава отрицателна тенденция към увеличаване броя на присъствията на  заседания на ОбС в сравнение с второто полугодие на 2012 год. За проведените общо 3 заседания са допуснати 9 броя отсъствия на съветници. Отсъствията от заседания на постоянни комисии са 14.

На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор и участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените от тях управленски решения. Всички въпроси от компетентността на съответните постоянни комисии се разглеждат задълбочено и професионално. Поради тази причина на заседанията на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият в Правилника ред. В края на всяко заседание, независимо от слабата обществена активност, е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Протоколите от заседания на постоянните комисии и на Общински съвет се водят редовно и съгласно определения за целта формат. Работните материали за заседания на комисии и съвет се подават ритмично, в съответствие с определените в Правилника срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби и срокове.

За посочения отчетен период януари 2013 – юни 2013 год. Общинския съвет при община Кричим няма върнати решения от страна на Областния управител на Пловдивска област.

По отношение решенията на ОбС във връзка с разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето в съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а не са редки случаите и с пълно мнозинство, което е показателно за целесъобразността на всяко от взетите решения.

Общински съвет при Община Кричим с Решение № 124, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие Бюджет 2013 година.

 

 

На вниманието на Общинския съвет бяха предоставени следните отчети и доклади за разглеждане и приемане:

Общински съвет при Община Кричим със свое Решение № 115, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 година прие отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2012 година.

Със свои Решение № 116, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие отчети за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвърто тримесечие на 2012 година  и Решение № 155, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за първо тримесечие на 2013 год.

Със свое Решение № 117, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие годишен отчет за състоянието на общински дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД.

С решение № 118, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет прие касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 год.

Със свое Решение № 119, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие отчет, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от Общинска администрация за периода от 01.07.2012 год. до 31.12.2012 год.

С Решение № 120, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет прие годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2012 година.

Със свое Решение № 121, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли – 2012 – декември 2012 година.

Със свое Решение № 139, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. прие годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2007 – 2013 г. през 2012 година.

С Решение № 146, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год., Общински съвет прие годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2012 г.

С Решение № 150, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., Общински съвет прие Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 год. през 2012 година.

 

Управление и разпореждане с общинска собственост:

С Решение № 131, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект „Подобряване на мобилността в Община Кричим чрез Ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим”.

С Решение № 132, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 гоз., Общински съвет даде съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения – публична общинска собственост – кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25 (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър)

С Решение № 133, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет даде съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, с кадастрални идентификатори ... и .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящи се в гр. Кричим, бул. „Тракия”.

С решение № 137, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет отказа да удовлетвори исканията от ЕТ „Гизда Лазарова – Медиана” на основание становище от Общинска администрация, относно предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на договорните отношения между Община Кричим и ЕТ „Гизда Лазарова – Медиана”, неразделна част от настоящето решение.

С Решение № 138, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет отказа да удовлетвори искане от жители на гр. Кричим, живеещи на ул. „Еделвайс”, кв. Крайречен за поставяне на осветителни тела в района, в който живеят.

Със свое Решение № 144, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от самостоятелен обект, публична общинска собственост с идентификатор № .... по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за културна и обществена дейност, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г.

Със свое Решение № 145, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от самостоятелен обект, публична общинска собственост с идентификатор № ... по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за културна и обществена дейност, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г.

Със свое Решение № 148, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год. дава съгласие за възлагане изработването на Планово задание и Опорен план за Изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим.

С Решение № 152, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., Общински съвет одобри пазарна оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж.

Със свое Решение № 153, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год. дава съгласие за продажба на поземлен имот № ... по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ ..., общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Хр. С.” № 7, с площ 325 кв.м, на собственика на законно придобитото отстъпено право на строеж върху терена.

С Решение № 154, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., Общински съвет дава съгласие за продажба на поземлен имот № ... по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ ..., общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Хр. С.” № 7, с площ 325 кв.м, на собственика на законно придобитото отстъпено право на строеж върху терена.

Със свое Решение № 156, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год. прие Общинска програма за закрила на детето за 2013 година за община Кричим.

 

Изменения и допълнения, направени на приети  правилници, наредби и приети наредби, планове и програми:

Със свое Решение № 122, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим през 2013 година.

С Решение № 123, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година и актуализирана с Решения № 143, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. и Решение № 151, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год.

С Решение № 126, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет прие Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

С Решение № 127, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет прие нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

Със свое Решение № 128, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие становище по бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, за периода 2014 – 2018 година.

С Решение № 134, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет съгласува Годишен план за 2013 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим.

С Решение № 140, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год., Общински съвет даде съгласие за съгласие за кандидатстване на Община Кричим с проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/1.3-07

Със свое Решение № 141, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. прие Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2013 год.

Със свое Решение № 142, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год. прие Общински план за развитие на младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим през 2013 год.

С Решение № 149, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., Общински съвет прие Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим

Решения в областта на просвета, култура, младежки дейности и социални дейности:

Със свое Решение № 125, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. прие културен календар на Община Кричим за 2013 година.

С Решение № 129, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони: Приоритетна ос 3, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект „По стъпките на Иван Асен ІІ – Завоевателя”.

С Решение № 130, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год., Общински съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект „Подобряване на спортната инфраструктура в Община Кричим чрез обновяване на стадион „Христо Ботев” в гр.Кричим.

Със свое Решение № 135, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. отхвърли Заявление с вх. №282/20.12.2012 год., допълнено с Уведомление с вх. № 282/27.12.2012 год. от Бисер Акълиев – Президент на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица и д-р Иван Маринов – член на УС, относно осигуряване на финансов ресурс за издръжка на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица, поради липса на финансови средства в Бюджета на Община Кричим за 2013 година.

Със свое Решение № 136, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 год. отхвърли Мотивационно писмо – предложение с вх. № 14/24.01.2013 год. от Васка Минчева – гр. Кричим, относно гласуване на сума от Общински бюджет за подпомагане на творческите проекти на местни талантливи хора поради липса на финансови средства от Бюджета на Община Кричим за 2013 година.

С Решение № 147, взето с Протокол № 14 от 05.04.2013 год., Общински съвет прие Спортен календар за 2013 година на Община Кричим.

С Решение № 158, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год. отказа да удовлетвори искането по молбата от родителите на децата в ІІІ-та група от ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим с оглед вмененото задължение на Общината да осигури при равни условия задължителната предучилищна подготовка на децата от 5 и 6 – годишна възраст. След приемането на Проекта на Закона за предучилищно и училищно образование,  съобразно новите задължения на Общината ще бъде преразгледано и решението за ситуиране на подготвителните групи.

С Решение № 159, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год., Общински съвет отказа да удовлетвори искането на собственици на заведения – търговски обекти от гр. Кричим, относно увеличение на тротоарното право и данъците, тъй катоопределянето на размера на местните данъци, такси и цени на услуги се извършва преди приемането на Бюджета за текущата календарна година и така определените данъци, такси и  цени на услуги не могат да бъдат променяни през настоящата година.

Със свое Решение № 157, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 год. отпусна на Мустафа Сюлейманов Ходжов, с административен адрес гр. Кричим, ул. „Генерал Скобелев” № 36 - еднократна финансова помощ в размер на  300 /триста/ лева за възстановяване щетите в резултат на възникнал пожар;

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на Кмета на община Кричим във връзка с  инвестиционни и проектни намерения, свързани  с развитието на общината.

Посоченият отчетен период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и финасов аспект.

            Всички взети 45 решения на заседанията на ОбС – Кричим през отчетния период януари 2013 – юни 2013 г. са насочени в полза и за развитието на Кричим и неговите жители, а тяхната реализация ще допринесе за съществена положителна промяна във визията на нашият град.

            Като обобщение за работата на Общински съвет – Кричим за изтеклото шестмесечие, може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши още повече отговорността и отношението на всеки един от нас към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в работата ни като общински съветници за всеки от нас трябва да продължи да бъде грижата за развитието на града като цяло и за всеки един гражданин поотделно при спазване на общоприетите принципи за законосъобразност и целесъобразност


Р Е Ш Е Н И Е № 172 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.01.2013 год. до 30.06.2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за изпълнение на Решенията за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 173 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и недопустими разходи по проект № DIR-... „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-... по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а  от Закона за общинския дълг и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

          1. Община Кричим да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № DIR-... „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-... по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”  при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 2 855 000 (Два милиона осемстотин петдесет и пет хиляди лв);

Валута на дълга – лева 

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства ;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Кричим да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

МОТИВИ: Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 13 от Закона за общинския дълг. Фактически основания: Необходимост от осигуряване на средства за собствения принос  на община Кричим и недопустимите разходи като част от бюджета на инвестиционен проект № DIR-... „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим”  по ДБФП № DIR-... по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

                Приложение: 1. Копие от Покана за обществено обсъждане.

                                               2. Протокол от проведено на 05.08.2013 г. обществено обсъждане.


Р Е Ш Е Н И Е № 174 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова  – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, както следва:  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

§ 1. В Приложение № 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от община Кричим, се създава нова т. 30 както следва:

 

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

30.

Ползване на отворен контейнер за смет /тава/ за 1 курс.

35,00 лв. за един курс

 

§ 2.В Приложение № 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от община Кричим, се създава нова т. 31 както следва:

 

 

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

31. Еднократно ползване на самостоятелен обект „Общински клуб”, находящ се в сграда № 6, разположена в ПИ ..., 1 ниво, предназначение: за търговска дейност с площ 226,00 кв. м и прилежащи части: тоалетна с площ 22 кв. м., с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 1

200,00 лв. на ден


Р Е Ш Е Н И Е № 175 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности 
към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г., както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

            1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква Б. „От разпореждане с имоти-общинска собственост” се актуализира:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост Било: 315 352
    Става:321 442
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост Било: 345 252
    Става: 351 342

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, буква Б. „Имоти, които Община Кричим има намерение да продаде” се допълва:

по ред

Описание на имота

  Б. Имоти, които Община Кричим има намерение да продаде
10. Поземлен имот ..., ул. „Търговска”, с площ 194 кв.м.
11. Поземлен имот ..., ул. „Търговска”, с площ 212 кв.м.

Р Е Ш Е Н И Е № 176 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Докладна записка от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни работи за сметка на ТД ДЛС „Тракия” с. Стряма на обслужващ път ГАП – ІV степен, идентичен с поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор .... по Кадастралната карта на община Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 27,610 дка; с нов НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, с трайно предназначение: земеделска територия.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим, дава съгласие ТД ДЛС „Тракия” с. Стряма да извърши за своя сметка строително монтажни работи на път ГАП – ІV степен, идентичен с поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор ..., с нов НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; с трайно предназначение: земеделска територия при съседи ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ....; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ...; ПИ ....


Р Е Ш Е Н И Е № 177 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Докладна записка от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно приемане на становище по бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, за периода 2014 – 2018 година.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 17, ал. 1, т.т. 2, 6 и 8, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Общински съвет при община Кричим не приема предложения проект на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година и приема Становище относно предоставен за разглеждане бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за периода 2014-2018 год.

СТАНОВИЩЕ

относно предоставен за разглеждане бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД - Пловдив през 2014-2018 година

 В предоставения бизнес план за развитие на дружеството за периода 2014-2018 г. липсва информация дори и в резюме, по отношение изпълнението на бизнес плана за развитието му за предходния период 2011-2013 г., но е посочена 2012 г. като базова (отчетна) година.

Предоставяната от дружеството питейна вода за населението на община Кричим е помпена. Съгласно данните от Приложение № 2, Справка № 1 „Опис на отделните ВиК системи с основните технически и технологични параметри (базова година), е видно, че на входа на населено място Кричим, с брой население 8 409, влизат 527 000  куб. м. годишно, а се отчитат 226 000 куб.м., т.е. дружеството отчита 57 % загуби на питейна вода за базовата 2012 година. Независимо от този силно притеснителен факт, при прегледа на Приложение № 3, Справка № 6 „Ремонтна програма”, за община Кричим се предвижда:

-        през 2015 год. ще се реализират текущи ремонтни дейности на сградата на ПС „Стамболийски”;

-        през 2016 год. - ремонт на сградата на ПС „Три водици”,

-        през 2017 год. - ремонт на сградата на ПС „Цалапица”;

-        през 2018 год. – ремонт на ПС „Брестовица-2”

За всеки от изброените по-горе обекти дружеството предвижда разход по 50 000 лв. за всеки от тях.

По отношение ремонтни дейности на водопроводна мрежа на територията на община Кричим, дружеството не предвижда извършването на такива, поради което не залага и финансов ресурс през нито една от годините за периода от 2014 до 2018 г. 

Община Кричим ще реализира инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Кричим”, дейностите по който обхващат около 60 % от територията на града. За обема и включените по проекта дейности, дружеството е запознато с оглед факта, че работния проект му е предоставен за съгласуване преди кандидатстването за финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013г.”, а самото дружество е Асоцииран партньор при изпълнението на проекта. Като такъв и съгласно подписаната за целта декларация, дружеството не участва с финансови средства по реализацията на дейностите в обхвата на инвестиционния проект, на това не го освобождава от задължението да осигури необходимите средства за ремонтни дейности по поддържането на водопроводната и канализационна мрежа в останалите 40 % от урбанизираната територия на Кричим, където има поетапно изградена във времето канализация и частично подменян водопровод,  което обстоятелство е известно на дружеството. (В Приложение 3, Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и програми на ЕС” е описан проекта на община Кричим, като в етап на изпълнение на проекта е записано „В процес на изграждане на канализацията и водопроводната мрежа, изготвят се работни проекти за ПСОВ”. В колона стойност на проекта е посочена сумата от 33 825 989,90 лв.). Непредвиждането на какъвто и да било финансов ресурс за реализиране на ремонтни дейности в тези участъци на ВиК мрежите, е гаранция за продължаващи чести аварии и загуби на огромни количества вода, т.е. на изключително ценен природен ресурс. Този факт е неприемлив за община Кричим, тъй като в качеството си на собственик на новоизградените, ремонтирани и реконструирани ВиК мрежи и изградената ПСОВ, тя ще инвестира огромен собствен финансов ресурс осигурен чрез дългосрочен общински дълг, след което е задължена да предостави тези съоръжения на „ВиК” ЕООД-Пловдив за стопанисване и управление, в резултат на което дружеството ще реализира печалби от предоставяните услуги без да е инвестирало какъвто и да било финансов ресурс. Позоваването на разпоредбите на действащото в страната ни  законодателство от страна на оператора е некоректно при наличието на включените в Ремонтната програма за 2014-2018 г. ремонти на сгради на помпени станции намиращи се на териториите на други съседни на Кричим общини, от които населението на града ни няма как да бъде облагодетелствано. В същото време не е ясно дали и какви мерки ще приложи дружеството за подобряване на водоснабдяването на територията на Кричим.

От Справка № 8 към Приложение № 3 – Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения е видно, че оператора има намерение през 2014 г. да изгради автономно управление АСУВ за община Кричим, както следва: ПС Брестовица 1, ПС Брестовица 2, ПС Брестовица 3 и ПС Перущица 2 – вод. Перущица, които не са на територията на общината и нямат значение за подобряване на водоснабдяването й. За ПС „Кричим” през 2014 г. оператора предвижда само подмяна на 1 бр. ПА 75 kW. През 2015 г., 2016 г. и 2017 г. дружеството ще подмени по още 1 бр. ПА 75 kW. През 2016 г. пак за община Кричим, но на ПС „Оризаре” и ПС „Цалапица” ще извърши монтаж на апаратура включваща информация за състояние, управление и контрол на водоснабдителната система, което ще доведе до подбряване на експлоатацията и обслужването. Същите дейности пак за община Кричим, но през 2017 г. ще бъдат извършени и на ПС „Кадиево”. През 2018 г. в Програмата за община Кричим не се предвиждат дейности и мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, тъй като се предполага, че в предходните години е изпълнено всичко необходимо, така че населението на града да няма никакви проблеми по отношение на водоснабдяването с питейна вода. В случая е неприложимо обяснението на дружеството, че се касае за „район Кричим”, защото Програмата и Бизнес плана по същество се разработват за конкретните общини,  на териториите на които„ВиК” ЕООД-Пловдив е доставчик на услугата. 

От предоставената обобщена информация в Приложение № 3, Справка № 7 Програма за намаляване на загубите на вода, е видно че за базовата 2012 г. реалните загуби на вода за дружеството са 46,90 %, а в края на периода – 2018 г., процента на загуба е с минимална разлика – едва 44,51 %, т.е. разхищението на природния ресурс ще се намали само с 2,39 %.

                Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите – Справка № 10.1, дава представа за новите обекти, които дружеството има намерение да изгради през периода 2014-2018 г. За община Кричим такива ще бъдат: изграждане на нов шахтов кладенец за ПС „Кричим”; изграждане на напорен водопровод от ПС „Перущица 2” до водоем Перущица; изграждане на напорен водопровод от ПС „Куртово конаре” до водоем на с. Ново село 700 куб.м.

            Справка № 16 – Прогнозни цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги, дава представа за намеренията дружеството по отношение калкулиране на цени и прогнозно завишаване на предоставяните услуги. Ценообразуването включва трите компонента: доставяне на вода до потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на води.

            Към 31.08.2013 г., утвърдената с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пределна цена на ВиК услугите за потребителите на ВиК ЕООД-Пловдив без ДДС, са както следва: за доставка на помпена вода – 1,10 лв.; за отвеждане на битови и промишлени води – 0,09 лв.; за пречистване на битови – 0,17 лв.

            За периода 2014 – 2018 г. нарастването на цената на всеки от тях расте прогресивно, както следва:

1. доставяне на вода до потребителите за 1 куб.м. /без ДДС/ – 1,30 лв.; 1,39 лв.; 1,56 лв.; 1,66 лв.; 1,83 лв.

2. отвеждане на отпадъчните води за 1 куб.м. /без ДДС/ – 0,12 лв; 0,13 лв.; 0,15 лв.; 0,16 лв.; 0,17 лв.

3. пречистване на води /без ДДС/ за 1 куб.м. – 0,46 лв.; 0,56 лв.; 0,57 лв.; 0,62 лв.; 0,65 лв.

Общата цена на водата за 2014 г. ще възлиза на 1,88 лв. без ДДС и ще нараства прогресивно до 2018 г., когато прогнозната цена ще бъде 2,65 лв. без ДДС. При такава калкулация на цена на доставяните услуги, равносметката за община Кричим е неприемлива, тъй като на практика жителите й ще заплащат двойно тази цена. За изпълнение на инфраструктурния проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Кричим”, община Кричим ще бъде длъжна съгласно условията на ОПОС 2007-2013 г., да осигури сериозен собствен финансов ресурс за съфинансиране по проекта, заради който ще встъпи в дългосрочен общински дълг. Обслужването на дълга ще бъде за сметка на общинския бюджет – местни приходи, т.е. за сметка на данъкоплатците от община Кричим. Новоизградените, реконструирани и ремонтирани ВиК съоръжения ще бъдат предоставени на  „ВиК” ЕООД-Пловдив за експлоатация и управление с цел предоставяне на ВиК услуги за населението, за което те ще трябва да заплащат горепосочените цени, т.е. ползвателите от Кричим ще заплащат двойна цена, а в същото време дружеството не намира за целесъобразно да заложи част от тези бъдещи приходи като разходи за ремонтни дейности на собствените си съоръжения на територията на община Кричим с цел подобряване на услугата водоснабдяване на населението с питейна вода.

Така предложеният от дружеството бизнес план за развитие на ВиК ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 г.,  не предвижда реализирането на ефективни мерки за управление на експлоатираните от него водоснабдителни системи, които да доведат до икономия на воден ресурс чрез управление на налягането, своевременно локализиране и отстраняване на авариите в системата, апаратура за информация за състоянието, управлението и контрола на водоснабдителната система, което ще доведе до подбряване на експлоатацията и обслужването, доизграждане на водомерното стопанство, ограничаване на нерегламентираното ползване на вода. По-голямата част от тези мерки не изискват значителен финансов ресурс от страна на дружеството, но ще имат пряк положителен ефект, както върху показателите за качество на предоставяните В и К услуги на територията на община Кричим, така и по отношение намаляване на високия процент загуби на питейна вода, които дружеството определя на 57 %.


Р Е Ш Е Н И Е № 178 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост № ... и № ...; по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящи се в гр. Кричим, ул. „Търговска”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44 и чл. 60 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2013 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

І. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот № ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 194 кв.м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ..., ..., ..., ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 434 от 01.06.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № 168, том 30 на 03.06.2010 г.

2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. 1 имот, представена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м. юли 2013 г., в размер на 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-124/09.07.2013 г.  – 1 206,80 лева /хиляда двеста и шест лева и осемдесет стотинки/.

3. Определя депозит за участие в размер на 291 /двеста деветдесет и един/ лева и стъпка за наддаване 80 /осемдесет/ лева.

4. Купувачът се задължава да запази функционалното предназначение на имота и да спази архитектурния облик, съгласно изградените до момента обекти.

ІІ. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот № .... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 212 кв.м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: ...., ...., ...., ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 435 от 01.06.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № 173, том 30 от 03.06.2010 г.

2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. 1 имот, представена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м. юли 2013 г., в размер на 3180 /три хиляди сто и осемдесет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № ФБ-03-03-125/09.07.2013 г. – 1 318,70 лева /хиляда триста и осемнадесет лева и седемдесет стотинки/.

3. Определя депозит за участие в размер на 318 /триста и осемнадесет/ лева и стъпка за наддаване 90 /деветдесет/ лева.

4. Купувачът се задължава да запази функционалното предназначение на имота и да спази архитектурния облик, съгласно изградените до момента обекти.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаните имоти, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за продажба на имотите, предмет на процедурата.

Приложение:

1. Заверено копие на акт за частна общинска собственост  №  434 от 01.06.2010 г.

2. Скица  на поземлен имот № 20165/26.06.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив;

3. Данъчна оценка на имота с изх. № ФБ-03-03-124/09.07.2013 г.

4. Оценка на поземлен имот с идентификатор ...

5. Заверено копие на акт за частна общинска собственост  № 435 от 01.06.2010 г.

6. Скица на поземлен имот № 20166/26.06.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив;

7. Данъчна оценка на имота с изх. № ФБ-03-03-125/09.07.2013 г.

8. Оценка на поземлен имот с идентификатор.


Р Е Ш Е Н И Е № 179 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Анализ на състоянието и нивото на безработицата на територията на община Кричим за периода 01.01.2013 год. – 30.06.2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Анализа на състоянието и нивото на безработицата на територията на община Кричим за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

АНАЛИЗ

НА СЪСТОЯНИЕТО И НИВОТО НА БЕЗРАБОТИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ за първото шестмесечие на 2013г. / Отвори_Разгледай >>


Р Е Ш Е Н И Е № 180 прието на 19. 09. 2013 година по Протокол №18

ОТНОСНО:  Предложение от Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура във връзка с Националната кампания за „Достъп на младите хора до култура” в рамките на Европейска младежка седмица 2013.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 15, ал. 5  от Закон за младежта, чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА Декларация за достъп на младите хора до култура.

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА

 

ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА

В ОБЩИНА КРИЧИМ

 

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:

Ø      Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 декември 2006 г.относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и институциите за обучение,

Ø      Резолюцията на Съвета на Европейския съюз от 16 ноември 2007 г.относно Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета относно работния план за културата за периода 2011г.-2014 г.,

Ø      Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската комисия,

Ø      Резолюцията на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта /2010 г.- 2018г./, в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по - качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на личността, засилените способности учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа,

Ø      Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември 2009 година за насърчаване на творческо поколение – развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват 6 приоритета,

Ø      Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември 2010 година относно достъпа на младите хора до култура,

Ø      Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа /10-та сесия, 21 май 2003/,

Ø      Националната стратегия за младежта 2010 г. – 2020 г., която определя публично подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна Национална цел за развитието на младите хора в България,

Ø      Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в сферата на културата като основен принцип на Националната политика за младежта,

Ø      Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи на Националната културна политика;

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:

-    че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и творци на изкуство и култура,

-       значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на младежта и на  културата,

-    значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура,

-    че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет на иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към Европейското културно наследство,

-    значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови компетентности,

- значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността.

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:

  1. Да улесняваме   достъпа   на   всички   млади   хора   до   култура,   като намалим

свързаните с това пречки, посочени в проучването /например финансови, езикови, времеви и географски пречки/, като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми,

2.      Да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях области,

  1. Да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура,

4.      Да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до култура,

5.      Да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността,

6.      Да насърчаваме изпълнението в България на приоритети, определени в Заключенията на Съвета на Европейския съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура.

 

                                                 Септември, 2013 година


Р Е Ш Е Н И Е № 181 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на представител на община Кричим в Общото събрание на „Асоциация по В и К – Пловдив” във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални 
дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10а, чл. 10в и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1.        Определя Кмета на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев, за представител на община Кричим в Общото събрание на „Асоциация по В и К - Пловдив” до изтичането на мандат 2011 – 2015 год.

2.        При невъзможност за участие на Кмета на общината в работата на „Асоциация по В и К - Пловдив”, община Кричим ще се представлява от г-жа Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

3.        Упълномощава представителя на община Кричим в Общото събрание на „Асоциация по В и К - Пловдив” да гласува по своя преценка и в защита интересите на община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 182 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални 
дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона заместното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинско имущество, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г., както следва:

               1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква А „От управление на имоти-общинска собственост” се актуализира:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на  имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на помещения Било: 50 787
    Става: 50 894
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост Било: 154 357
                        Става: 154 464

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, буква А „Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави под наем” се допълва:

 

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави под наем
  Кабинети от сградата на Градска поликлиника публична общинска собственост:
17. Кабинет № 38 и площ от общи помещения в размер на 6 кв.м., „Тракия” № 25
18. Кабинет № 43 и площ от общи помещения в размер на 17.14 кв.м., „Тракия” № 25

Р Е Ш Е Н И Е № 183 прието на 29. 10. 2013 година по Протокол №19

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения – публична общинска собственост – кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25 (поземлен имот с кадастрален идентификатор ..... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър).

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона заместното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се проведе публично оповестен конкурсза отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника - гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25,

ІІ. Условия за провеждане на конкурса:

1.    Начална конкурсна цена за всяко помещение да бъде определена съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г.

2.    Срок за отдаване под наем - 5 години;

3.    Други условия:

-    В конкурса имат право да участват само търговци, с регистрирана индивидуална или групова практика за първична или специализирана помощ по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения;

III. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящето решение, като въз основа на резултатите от конкурса сключи договори за наем със спечелилите кандидати.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.