Решения от № 125 до № 149 приети от 26.02.2013г. до 13.06.2013г. по Протоколи от № 13 до № 15

Р Е Ш Е Н И Е № 125 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно културен календар на Община Кричим за 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет  - Кричим одобрява Културния календар на Община Кричим за 2013г., съгласно Приложение № 1.

Приложение 1  >>


Р Е Ш Е Н И Е № 126 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Доклад от Йордан Николов Недев – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим, относно изпълнение на задача: „Разработване на проект на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим”.

Вносител: Йордан Николов Недев – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Йордан Николов Недев – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

Приложение към решение 126 - 26.02.2013 г. >>


Р Е Ш Е Н И Е № 127 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Доклад от Румен Георгиев Тонов – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 95, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим, относно изпълнение на задача: „Разработване на проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим”.

Вносител: Румен Георгиев Тонов – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 95, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на Временна комисия, избрана с Решение № 95, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на Общински съвет – Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим:

1. Отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим, приета с Решение №178, взето с протокол  №23 от 07.09.2005 год., изменена и допълнена с Решение №35, взето с Протокол №6 от 29.02.2008 год. на Общински съвет – Кричим.

2. Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

Приложение към решение 127 - 26.02.2013 г. >>


Р Е Ш Е Н И Е № 128 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим, относно приемане на становище по бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, за периода 2014 – 2018 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 17, ал. 1, т.т. 2, 6 и 8, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Общински съвет при община Кричим не приема предложения проект на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година и приема Становище относно предоставен за разглеждане бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за периода 2014-2018 год.

СТАНОВИЩЕ

на Общински съвет при община Кричим,

относно предоставен за разглеждане бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД - Пловдив през 2014-2018 година

  

На основание чл. 17, ал. 1, т. т. 2 и 6, чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водопроводните и канализационни услуги, Общински съвет при община Кричим, приема становище по предложения  бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД-Пловдив през 2014-2018 г., както следва:

В предоставения бизнес план за развитие на дружеството за периода 2014-2018 г. липсва информация дори и в резюме, по отношение изпълнението на бизнес плана за развитието му за предходния период 2011-2013 г., но е посочена 2011 г. като базова (отчетна) година.

Предоставяната от дружеството питейна вода за населението на община Кричим е помпена. Съгласно данните от Приложение № 2, Справка № 1 „Опис на отделните ВиК системи с основните технически и технологични параметри (базова година), е видно, че на входа на населено място Кричим, с брой население 8 409, влизат 562 000  куб. м. годишно, а се отчитат 232 000 куб.м., т.е. дружеството отчита 59 % загуби на питейна вода за базовата 2011 година. Независимо от този силно притеснителен факт, при прегледа на Приложение № 3, Справка № 6 Ремонтна програма, за община Кричим се предвижда:

-                          през 2015 год. ще се реализират текущи ремонтни дейности на сградата на ПС „Стамболийски”;

-                          през 2016 год. - ремонт на сградата на ПС „Три водици”,

-                          през 2017 год. - ремонт на сградата на ПС „Цалапица”;

-                          през 2018 год. – ремонт на ПС „Брестовица-2”

За всеки от изброените по-горе обекти дружеството предвижда разход по 50 000 лв. за всеки от тях.

По отношение ремонтни дейности на водопроводна мрежа на територията на община Кричим, дружеството не предвижда извършването на такива, поради което не залага и финансов ресурс през нито една от годините за периода от 2014 до 2018 г. 

Община Кричим ще реализира инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Кричим”, дейностите по който обхващат около 60 % от територията на града. За обема и включените по проекта дейности, дружеството е запознато с оглед факта, че работния проект му е предоставен за съгласуване преди кандидатстването за финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013г.”, а самото дружество е Асоцииран партньор при изпълнението на проекта. Като такъв и съгласно подписаната за целта декларация, дружеството не участва с финансови средства по реализацията на дейностите в обхвата на инвестиционния проект, на това не го освобождава от задължението да осигури необходимите средства за ремонтни дейности по поддържането на водопроводната и канализационна мрежа в останалите 40 % от урбанизираната територия на Кричим, където има поетапно изградена във времето канализация и частично подменян водопровод,  което обстоятелство е известно на дружеството. Непредвиждането на какъвто и да било финансов ресурс за реализиране на ремонтни дейности в тези участъци на ВиК мрежите, е гаранция за продължаващи чести аварии и загуби на огромни количества вода, т.е. на изключително ценен природен ресурс. Този факт е неприемлив за община Кричим, тъй като в качеството си на собственик на новоизградените, ремонтирани и реконструирани ВиК мрежи и изградената ПСОВ, тя ще инвестира огромен собствен финансов ресурс осигурен чрез дългосрочен общински дълг, след което е задължена да предостави тези съоръжения на „ВиК” ЕООД-Пловдив за стопанисване и управление, в резултат на което дружеството ще реализира печалби от предоставяните услуги без да е инвестирало какъвто и да било финансов ресурс. Позоваването на разпоредбите на действащото в страната ни  законодателство от страна на оператора е некоректно при наличието на включените в Ремонтната програма за 2014-2018 г. ремонти на сгради на помпени станции намиращи се на териториите на други съседни на Кричим общини, от които населението на града ни няма как да бъде облагодетелствано. В същото време не е ясно дали и какви мерки ще приложи дружеството за подобряване на водоснабдяването на територията на Кричим.

От Справка № 8 към Приложение № 3 – Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения е видно, че оператора има намерение през 2014 г. да изгради автономно управление АСУВ за община Кричим, както следва: ПС Брестовица 1, ПС Брестовица 2, ПС Брестовица 3, които не са на територията на общината и нямат значение за подобряване на водоснабдяването й. За ПС „Кричим” през 2014 г. оператора предвижда само подмяна на 1 бр. ПА 75 kW. През 2015 г. и 2016 г. дружеството ще подмени по още 1 бр. ПА 75 kW. През 2016 г. пак за община Кричим, но на ПС „Оризаре” и ПС „Цалапица” ще извърши монтаж на апаратура включваща информация за състояние, управление и контрол на водоснабдителната система, което ще доведе до подбряване на експлоатацията и обслужването. Същите дейности пак за община Кричим ще бъдат извършени и на ПС „Кадиево”. През 2018 г. в Програмата за община Кричим не се предвиждат дейности и мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, тъй като се предполага, че в предходните години е изпълнено всичко необходимо, така че населението на града да няма никакви проблеми по отношение на водоснабдяването с питейна вода. В случая е неприложимо обяснението на дружеството, че се касае за „район Кричим”, защото Програмата и Бизнес плана по същество се разработват за конкретните общини,  на териториите на които„ВиК” ЕООД-Пловдив е доставчик на услугата. 

От предоставената обобщена информация в Приложение № 3, Справка № 7 Програма за намаляване на загубите на вода, е видно че за базовата 2011 г. реалните загуби на вода за дружеството са 46,24 %, а в края на периода – 2018 г., процента на загуба е с минимална разлика – едва 45,08 %, т.е. разхищението на природния ресурс ще се намали само с 1,16 %.

            Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите – Справка № 10.1, дава представа за новите обекти, които дружеството има намерение да изгради през периода 2014-2018 г. За община Кричим такива ще бъдат: изграждане на нов шахтов кладенец за ПС „Кричим”; изграждане на напорен водопровод от ПС „Перущица 2” до водоем 700 куб.м.; изграждане на напорен водопровод от ПС „Куртово конаре” до водоем на с. Ново село 700 куб.м.

            От Справка № 10.1.1. – Изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода до потребителите за изтеклия регулаторен период, е видно, че за община Кричим ще бъдат извършени до края на 2013 г. следните дейности и мероприятия: Изграждане на праг на р. Въча, за които реалният принос на дружеството е в разписването му в програмата; подмяна на 1 бр. Помпени агрегати; Изграждане на АСУВ; Реконструкция и модернизация на пусково-защитните разпределителни ел. табла и кабелни мрежи; Закупуване на 1 бр. Самосвал.

            Справка № 16 – Прогнозни цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги, дава представа за намеренията дружеството по отношение калкулиране на цени и прогнозно завишаване на предоставяните услуги. Ценообразуването включва трите компонента: доставяне на вода до потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на води.

            Към 31.12.2013 г., утвърдената с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пределна цена на ВиК услугите за потребителите на ВиК ЕООД-Пловдив без ДДС, са както следва: за доставка на помпена вода – 1,09 лв.; за отвеждане на битови и промишлени води – 0,09 лв.; за пречистване на битови – 0,17 лв.

            На основание Заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с с вх. № В-17-17-14/ 26.10.2012 г., подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ДКЕВР със свое Решение № Ц – 3 от 07.01.2013 г., удовлетворява искането на дружеството и цената за услугата доставка на вода на потребителите от ВС „Помпена“ е 1,10 лв. без ДДС за 1 куб.м., считано от 01.02.2013 г. 

За периода 2014 – 2018 г. нарастването на цената на всеки от тях расте прогресивно, както следва:

1.      доставяне на вода до потребителите за 1 куб.м. /без ДДС/ – 1,25 лв.; 1,34 лв.; 1,43 лв.; 1,53 лв.; 1,64 лв.;

2.      отвеждане на отпадъчните води за 1 куб.м. /без ДДС/– 0,12 лв; 0,13 лв.; 0,14 лв.; 0,15 лв.; 0,16 лв.

3.      пречистване на води /без ДДС/ за 1 куб.м. – 0,29 лв.; 0,31 лв.; 0,33 лв.; 0,36 лв.; 0,38 лв.

Общата цена на водата за 2014 г. ще възлиза на 1,66 лв. без ДДС и ще нараства прогресивно до 2018 г., когато прогнозната цена ще бъде 2,18 лв. без ДДС. При такава калкулация на цена на доставяните услуги, равносметката за община Кричим е неприемлива, тъй като на практика жителите й ще заплащат двойно тази цена. За изпълнение на инфраструктурния проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Кричим”, община Кричим ще бъде длъжна съгласно условията на ОПОС 2007-2013 г., да осигури сериозен собствен финансов ресурс за съфинансиране по проекта, заради който ще встъпи в дългосрочен общински дълг. Обслужването на дълга ще бъде за сметка на общинския бюджет – местни приходи, т.е. за сметка на данъкоплатците от община Кричим. Новоизградените, реконструирани и ремонтирани ВиК съоръжения ще бъдат предоставени на  „ВиК” ЕООД-Пловдив за експлоатация и управление с цел предоставяне на ВиК услуги за населението, за което те ще трябва да заплащат горепосочените цени, т.е. ползвателите от Кричим ще заплащат двойна цена, а в същото време дружеството не намира за целесъобразно да заложи част от тези бъдещи приходи като разходи за ремонтни дейности на собствените си съоръжения на територията на община Кричим с цел подобряване на услугата водоснабдяване на населението с питейна вода.

Така предложеният от дружеството бизнес план за развитие на ВиК ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 г.,  не предвижда реализирането на ефективни мерки за управление на експлоатираните от него водоснабдителни системи, които да доведат до икономия на воден ресурс чрез управление на налягането, своевременно локализиране и отстраняване на авариите в системата, апаратура за информация за състоянието, управлението и контрола на водоснабдителната система, което ще доведе до подбряване на експлоатацията и обслужването, доизграждане на водомерното стопанство, ограничаване на нерегламентираното ползване на вода,. По-голямата част от тези мерки не изискват значителен финансов ресурс от страна на дружеството, но ще имат пряк положителен ефект, както върху показателите за качество на предоставяните В и К услуги на територията на община Кричим, така и по отношение намаляване на високия процент загуби на питейна вода, които дружеството определя на 59 %. 

ГОДИШЕН ПЛАН 2013 към решение № 134 - 26.02.2013 г. >>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 РФ, К и О към Решение № 134 - 26.02.2013 г. >>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОЦЕНКА НА РИСКА към Решение № 134 - 26.02.2013 г. >>
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЛА Р към Решение № 134 - 26.02.2013 г. >>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към Решение № 134 - 26.02.2013 г. >>


Р Е Ш Е Н И Е № 129 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Докладна записка от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони: Приоритетна ос 3, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект „По стъпките на Иван Асен ІІ – Завоевателя”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 14, т. 2 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1. Дава съгласие Община Кричим да кандидатства по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. с проект „По стъпките на Иван Асен II - Завоевателя”;

            2. Възлага на Кмета на Община Кричим при одобряване на проекта общината да обезпечи технически и финансово дейностите,  според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта;

            3. Удостоверява, че дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Кричим 2007 – 2013 г., а именно:

·        Приоритет 1 – Развитие на икономиката и социалната сфера;

o      Цел 3 – Развитие на туризма на територията на Общината: културен, планински и екотуризъм;

§         Мярка 4. Изграждане на туристическа инфраструктура по планинските маршрути.

§         Мярка 6. Откриване на Посетителски и ресурсен център за развитие на туризма.

§         Мярка 7. Изграждане на специализиранин екотуристически маршрути – пешеходни, природопознавателни, екстремни и водни.

§         Мярка 11. Популяризиране на забележителностите на Общината чрез Интернет.

 

4. Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение.


Р Е Ш Е Н И Е № 130 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Докладна записка от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект „Подобряване на спортната инфраструктура в Община Кричим чрез обновяване на стадион „Христо Ботев” в гр. Кричим”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 15, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1. Дава съгласие Община Кричим да кандидатства по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от  „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. с проект „Подобряване на спортната инфраструктура в Община Кричим чрез обновяване на стадион „Христо Ботев” в гр. Кричим“;

           2. Възлага на Кмета на Община Кричим при одобряване на проекта общината да обезпечи технически и финансово дейностите,  според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта;

            3. Удостоверява че дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Кричим 2007 – 2013 г., а именно:

 

  • Приоритет 1 – Развитие на икономиката и социалната сфера;

o      Цел 11 – Да се подобрят условията за спортуване на децата и младежите;

 

§       Мярка 5 – Ремонт на стадион „Христо Ботев”

 

            4. Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение.


Р Е Ш Е Н И Е № 131 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Докладна записка от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект „Подобряване на мобилността в Община Кричим чрез Ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 15, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

1. Дава съгласие Община Кричим да кандидатства по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от  „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. с проект „Подобряване на мобилността в Община Кричим чрез Ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим”;

            2. Възлага на Кмета на Община Кричим при одобряване на проекта общината да обезпечи технически и финансово дейностите,  според изискванията на ПРСР, както и да поеме всички необходими недопустими разходи, свързани с проекта;

            3. Удостоверява че дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Кричим 2007 – 2013 г., а именно:

 

  • Приоритет 2 – Развитие на инфраструктурата и подобряване на околната среда”;

 

o      Цел 5 – Да се подобри състоянието на улиците в града;

 

§       Мярка 6 – Основен ремонт на път Кричим – ЖПГ Кричим”

 

            4. Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение пред финансиращия орган на ПРСР 2007-2013 г..


Р Е Ш Е Н И Е № 132 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения – публична общинска собственост – кабинети, намиращи се в сградата на „Градска поликлиника”, находяща се в гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25 (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър)

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

 

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – гр. Кричим”, бул. „Тракия” № 25,

ІІ. Условия за провеждане на конкурса:

1. Начална конкурсна цена за всяко помещение да бъде определена съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г.

2. Срок за отдаване под наем – 5 години;

3. Други условия:

- В конкурса имат право да участват само търговци, с регистрирана индивидуална или групова практика за първична или специализирана помощ по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения;

- Участниците да нямат финансови задължения към община Кричим.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящето решение, като въз основа на резултатите от конкурса сключи договори за наем със спечелилите кандидати.


Р Е Ш Е Н И Е № 133 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, с кадастрални идентификатори .... и .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящи се в гр. Кричим, бул. „Тракия”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, както и чл.чл. 44 и 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост – УПИ ІХ – ... – за стопанска и търговска дейност, в кв. 131, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982 година и изменен със заповед № РД 15-00-411 от 26.09.2011 година на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кричим (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със заповед № КД-14-16-1648 от 13.12.2011 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив), целият с площ от 2 012 кв. м, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”, актуван с акт за частна общинска собственост № 1114 от 29.12.2011 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив под № 41, том 97 на 30.12.2011 година.

І. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. І. 1. имот, представена от лицензирания оценител „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД – гр. Пазарджик, изготвена през месец януари 2013 година, в размер на 30 180 (тридесет хиляди сто и осемдесет) лева без данък върху добавената стойност, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с тайно наддаване.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изх № ФБ-03-03-24 от 28.01.2013 година, е 8 219,00 (осем хиляди двеста и деветнадесет лева) лева.

І. 3. Определя депозит за участие в търга в размер на 3 018 (три хиляди и осемнадесет) лева.

ІІ. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот– частна общинска собственост – УПИ VІ – ... – за стопанска и търговска дейност, в кв. 131, по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 902 от 1982 година и изменен със заповед № РД 15-00-411 от 26.09.2011 година на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кричим (поземлен имот с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със заповед № КД-14-16-1648 от 13.12.2011 година на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив), целият с площ от 2 139 кв. м, находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия”, ведно с построената в него през 1955 година сграда с кадастрален идентификатор ..., със застроена площ от 114 кв. м, брой етажи: 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване, актувани с акт за частна общинска собственост № 1115 от 29.12.2011 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив под № 32, том 97 на 30.12.2011 година.

ІІ. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. ІІ. 1. имот, представена от лицензирания оценител „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД – гр. Пазарджик, изготвена през месец януари 2013 година, в размер на 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева без данък върху добавената стойност, в това число за земята – 32 085 (тридесет и две хиляди осемдесет и пет) лева без данък върху добавената стойност, и за сградата – 15 915 (петнадесет хиляди деветстотин и петнадесет) лева без данък върху добавената стойност, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с тайно наддаване.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изх. № ФБ-03-03-25 от 28.01.2013 година, е 13 874,30 (тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева, в това число за земята – 6 990,30 (шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и тридесет стотинки) лева и за сградата – 6 884,00 (шест хиляди осемстотин осемдесет и четири лева) лева.

ІІ. 3. Определя депозит за участие в търга в размер на 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева.

ІІІ. Възлага на кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на описаните имоти в т.т. І. 1. и ІІ. 1., като проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за продажба на имотите с определените за купувачи лица.


Р Е Ш Е Н И Е № 134 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност във връзка с постъпило писмо с вх. № 26/08.02.2013 год. от Сълзица Арнаудова – Ръководител на ЗВО в община Кричим, относно съгласуване на Годишен план за 2013 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим.

Вносител: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Общински съвет при община Кричим съгласува Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим за  2013г.


Р Е Ш Е Н И Е № 135 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО: Заявление с вх. №282/20.12.2012 год. от Бисер Акълиев – Президент на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица и д-р Иван Маринов – член на УС, относно финансово подпомагане от община Кричим за следващата 2013 година и Уведомление с вх. № 282/27.12.2012 год. от Иван Маринов – член на УС и Бисер Акълиев – Президент на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица, относно допълнителна документация към тяхно заявление с вх. № 282/20.12.2012 год.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим отхвърля Заявление с вх. №282/20.12.2012 год., допълнено с Уведомление с вх. № 282/27.12.2012 год. от Бисер Акълиев – Президент на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица и д-р Иван Маринов – член на УС, относно осигуряване на финансов ресурс за издръжка на Спортен клуб Шинкиокушин Перущица, поради липса на финансови средства в Бюджета на Община Кричим за 2013 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 136 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО: Мотивационно писмо – предложение с вх. № 14/24.01.2013 год. от Васка Минчева – гр. Кричим, относно гласуване на сума от Общински бюджет за подпомагане на творческите проекти на местни талантливи хора.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим отхвърля Мотивационно писмо – предложение с вх. № 14/24.01.2013 год. от Васка Минчева – гр. Кричим, относно гласуване на сума от Общински бюджет за подпомагане на творческите проекти на местни талантливи хора поради липса на финансови средства от Бюджета на Община Кричим за 2013 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 137 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Жалба с вх. № 17/04.02.2013 год. от ЕТ „Г. Лазарова – Медиана” гр. Кричим, относно увеличен наем на общински терен и становище с вх. № 17/19.02.2013 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на договорните отношения между Община Кричим и ЕТ „Гизда Лазарова – Медиана”.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим отказва да удовлетвори исканията от ЕТ „Гизда Лазарова – Медиана” на основание становище от Общинска администрация, относно предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на договорните отношения между Община Кричим и ЕТ „Гизда Лазарова – Медиана”, неразделна част от настоящето решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 138 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Искане с вх. № 18/05.02.2013 год. с подписка от жители на гр. Кричим, живеещи на ул. „Еделвайс”, кв. Крайречен за поставяне на осветителни тела в района, в който живеят.

Докладва: Тодор Стоянов Тодоров – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим отказва да удовлетвори Искане с вх. № 18/05.02.2013 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 139 прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2007 – 2013 г. през 2012 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общински съвет при община Кричим приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кричим 2007-2013 г. през 2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 140 прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Кричим с проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/1.3-07

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и в съответствие с изискването в Насоките за кандидатстване по Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритетна ос I  ”Добро управление”, Подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Общински съвет при община Кричим:

1.      Дава съгласие Община Кричим да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритетна ос I  ”Добро управление”, Подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

2.      Дава съгласие Кметът на общината  да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, кандидатстването и последващата реализация на проекта.


Р Е Ш Е Н И Е № 141прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет при община Кричим приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Решение № 141,

взето с Протокол № 14

от 05.04.2013 год. на

Общински съвет - Кричим

      

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Кричим – 2013г.

 

 

       С промените в Закона за социално подпомагане и Правилника за приложение на закона за социално подпомагане през 2010г. Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво.

       Във връзка с разработване на областна стратегия за развитие на социални услуги е изготвен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Кричим – приет с РЕШЕНИЕ № 218 , протокол № 30 от 29.06.2010г. на Общински съвет.

       На база изготвения анализ става ясно,че има необходимост да се доразвият вече съществуващите социални услуги, които да повлиаят или отстранят причините и факторите определящи попадането на лица и семейства в рисковите групи, както и потенциални рискови групи.

        На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане; чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет при община Кричим  с РЕШЕНИЕ  № 253 , Протокол № 37 от 28.01.2011г. прие Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим за периода 2011 – 2015 година .

Стратегията за развитие на социални  услуги в нашата община съответства и на един от основните приоритети в Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 г. и на визията за „Подобряване на качеството на живот в община Кричим за едно по-добро бъдеще”.

 

       Основна цел е предоставянето на качествени социални услуги , достъпни за всички целеви групи в община Кричим.

 

         1.  На територията на общината през2012г. функционират  три социални услуги от типа услуги в общността : За всяка от наличините услуги  бяха изготвени  и приети на Общински съвет годишни планове за развите за 2012г. , като са заложени конкретни дейности с разпределени отговорности  и времеви рамки за изпълнение.

·        Център за обществена подкрепа с капацитет 30 случая и се финансира като  делегирана от държавата дейност ;

През 2012г. услугата работи ефективно , като заложените цели са изпълнени в достатъчна степен. Като отложена цел за 2013г.отново остава работата по програми за „Приемната грижа” и „Осиновяване”, тъй като екипа не беше обучен в тези направления. Като конкретна стъпка за изпълнение през 2013г. в плана за развитие наЦОП - Кричим е заложено обучение на екипа по „Приемна грижа”и „Осиновяване”. Тази инвестиция в екипа е много важна за разитието на ЦОП – Кричим, защото към момента потребителите на тези услуги се насочват към КСУДС – Пловдив. Развитието на тези услуги в ЦОП ще гарантират повишаване на капацитета на ЦОП – Кричим в бъдещ период.

·        Дневен център за стари хора с капацитет 35 лица и се финансира като  делегирана от държавата дейност  ;

             Услугите на Центъра са насочени към предоставяне на комплекс от услуги насочени към   възрастните  хора на пенсионна възраст, насочени към създаване на условия за пълно обслужване на потребителите, във връзка с удовлетворяване на техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и на техните нужди от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения с оглед оказване на взаимопомощ, ефективна закрила и социална интеграция на клиентите; предоставяне на алтернативни форми на социални услуги .

·        Домашен социален патронаж 45 лица – финансира се от общински бюджет.

        2. През 2012 г. на територията на общината не  са откривани нови социални услуги, закривани  или преструктурирани такива.

       

      3. През 2012г на територията на общината се предлагаха и услуги по проекти , които са в полза на  хората в неравностойно положение -  „Обществена трапезария” , „Личен асистент” и „Домашен помощник”.Община Кричим е отворена да работи по подобни проекти и през 2013г.

 

Факта, че община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места, прави наличните социални услуги достъпни за всички потребители.

 

   Изтотвен е годишен план за развитие на наличните услуги на територията на Община Кричим за 2013г. както следва:

    - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Годишен план за развитие на Център за обществена подкрепа – 2013;

    - ПРИЛОЖЕНИЕ №2  - Годишен план за развитие на Дневен център за стари хора – 2013г.;

    - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Годишен план за развитие на Домашен социален патронаж – 2013г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Решение № 141,

взето с Протокол № 14

от 05.04.2013 год. на

Общински съвет - Кричим

П Л А Н

ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ЦОП –община КРИЧИМ

                                               

                                                                                                      2013г.

   

   ОБЩИНА КРИЧИМ

І. Цел на партньорството - активно участие и подпомагане на дейността на ЦОП

ІІ. Дейности:

1. Получаване на своевременни сигнали и заявки от МКБППМН.

2. Партньорски взаимоотношения с ДПС като заявител на социални услуги предоставяни от ЦОП за деца в риск

3. Съвместни изяви по популяризирането на дейността на ЦОП и същността на социалните услуги.

4. Участие на ЦОП в общински изяви със значение за децата и семейството.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

І. Цел на партньорството- гарантиране на ефективен достъп до услуги на децата в риск и техните семейства.

ІІ. Дейности:

1. Месечни срещи с ОЗД.

2. Обмен на информация и опит за ефективна работа по случаи.

3 .Допълване и финализиране на дейности по случаи, а не препокриване.

4. Посредничество  и консултиране за получаване на социални услуги от деца и семейства.

5. Спазване на регламентирани срокове.

6. Покана за участия в събития, организирани от ЦОП.

7. Организиране на съвместни прояви.

УЧИЛИЩА

І. Цел на партньорството -  обхаващане и подпомагане на деца в риск,превантивна дейност.

ІІ. Дейности:

1. Промотиране дейностите и услугите на ЦОП.

2. Включване на деца в превантивни програми.

3. Да се включват деца в обществено значими изяви:

    - 1-ви декември Международен ден за борба със СПИН

    - 5-ти декември Ден на доброволеца

    - Кампании против дрогата и тютюно пушенето

    - Против насилието в училище и на улицата

    - Други

4. Набиране и обучение на доброволци:

    - за програмата „Голям брат/голямя сестра”

    - за подпомагане на възрастни хора

    - за кампании организирани от ЦОП

5. Индивидуална работа с деца

   ДЕТСКИ ГРАДИНИ

І.  Цел на партньорството - превантивна дейност

ІІ. ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране и провеждане на курс „Родителски умения”

2 .Превантивна дейност за навременно откриване на  агресията сред децата

3. Индивидуална работа с деца

      ЧИТАЛИЩЕ

І. Цел на партньорството- насочване на децата в риск към дейности, където могат да проявят своя потенциал и заложби, да развият талантите си,да се почувстват значими.

ІІ. Дейности:

1. Включване на деца в обучение

2. Запознаване с историческото наследство на града и региона

3. Изработване на предмети на изкуството дърворезба, пластика, везба, ножарство, инкрустация и реставрация, иконопис/ .

4.  Участие в съвместни изложби, конкурси и празници.

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК

І.Цел на партньорството-участие на доброволците в съвместни мероприятия

ІІ.Дейности:1.

1.Участие на доброволците в съвместни мероприятия

2.Подкрепа и партньорство при създаване и работата на МЛАДЕЖКО БЧК

- 1-ви декември-раздаване на информационни материали и презервативи;

- Раздаване на помощи;

- Други.

Формат на План за развитие на ЦОП :

 

 

Дейност Период на изпълнение участници отговорник
Супервизия на цялостната дейност на ЦОП Веднъж на шест месеца Методист НАРД Ръководител  ЦОП
Супервизия по случай на ЦОП Всеки месец Консултант НАРД Ръководител ЦОП

Специализирани обучения на екипа проведени от експерти

Януари - Декември

Екип на ЦОП

Ръководител на ЦОП

Обмяна на опит

-             посещение в ЦОП Асеновград;

-             посещение в ЦОП Раковски

Месец Май

Месец Септември

Екип на ЦОП

Ръководител на ЦОП

Набиране и потбор на доброволци Март - Септември Координатор доброволци Ръководител ЦОП
Обучение на доброволци

Периодично:

-             въвеждащо обучение за нови доброволци;

-             поддържащи обучения -2;

-             обучения по ПРИЕМНА ГРИЖА

Консултанти НАРД;

Координатор доброволци

Координатор доброволци;

Ръководител ЦОП

Организиране на инициативи

-          14-ти февруари;

-          1-ви март;

-          1-ви юни;

И други

Януари - декември

- Екип на ЦОП ;

- Доброволци;

Ръководител на ЦОП;

Координатор  на  доброволците

Провеждане на

Кампания за  информиране и консултиране по ПИЕМНА ГРИЖА

Юли - декември

Екип на ЦОП

Добловолци

Ръководител на

ЦОП

Обучение по „Приемна грижа” и „Осиновяване” – екипът да премине обучение за да придобие умения за оценка , подбор и обучение на приемни родители.

Септември

Екип ЦОП

Ръководител на

ЦОП

         

Така предложения план е отворен и подлежи на изменения и допълнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Решение № 141,

взето с Протокол № 14

от 05.04.2013 год. на

Общински съвет - Кричим

 

 

Дневен център за стари хора (ДЦСХ)

 

План за развитие-2013г.

1.Информация за социалната услуга.

 

 Дневен център за стари хора е услуга в общността, която стартира като делегирана от държавата дейност през м.Февруари 2008г.

Дневният център за стари хора се утвърди, като добре работеща структура,целяща превенция на социалната изолация на старите хора в града. В него се извършват социални, здравни, образователни и др. видове услуги. Следи се здравословното състояние на потребителите, организират се занимания по интереси и мероприятия от различен характер.

 2. Капацитет на услугата.

 

Общият капацитет на услугата е 35 лица постоянно  живеещи на територията на общината и към момента местата са запълнени.

Основната цел на центърът е преодоляване на социалната изолираност и участие в обществения и културен живот на обществото на хората от третата възраст. Важна част от целите е и гарантиране на равноправното положение на хората от третата възраст и да дава възможност на  ползвателите да се чувстват полезни, да имат възможност да създават контакти и трайни връзки помежду си. Стимулира възрастните към инициативност и активен живот. Всички дейности допринасят за едно позитивно отношение към хората и ангажираност на всеки от тях.

 3. Дейности на услугата

- здравно и социално консултиране

-дневна грижа

-осмисляне на свободното време

-групова работа

-рехабилитация /провеждане на лечебна гимнастика/

4.Формат на план за развитие на ДЦСХ

Дейност Период на изпълнение Участници Очаквани резултати
Предоставяне на медицински услуги –Ежедневно проследяване и отчитане на жизнените показатели на потребителите кръвно налягане,пулс, изследване за кръвна захар, здравни беседи Срок -постоянен Мед. сестра Подобряване на общото здравословно състояние на потребителите
Провеждане на музикотерапия-слушане на музика за релаксация, изпълнение на любими народни песни Срок-постоянен Муз. ръководител Удовлетворяване нуждата от положителни емоции

Провеждане на лечебна физкултура- със двигателни упражения,закаляване на организма

-изучаване на народни хора

Срок -постоянен Рехабилитатор  Повишена двигателна активност

-провеждане на туризъм до близки  местности

-почистване двора на Дневния център

Месец – май,юни

постоянен

Рехабилитатор

Раздвижване и добро настроение

-красив и уютен

Организиране на  екскурзии  съобразени с желанията и интересите на потребителите

Организиране на екскурзии в България-м Май,м. Септември

Посещение на театър –м.Април, Октомври

Координатор

Запознаване с историята на посетените места,бележити личности,природни забележителности

Организиране на мероприятия за соц. контакти: като празнуване на традиционни и християнски празници. Срок -постоянен Координатор Цел: уважение на потребителите
Възможност за самостоятелно организиране на свободното време /тихи игри, шах дама,прочит на национална и местна преса,разговори и дискусии по актуални проблеми/ Срок-постоянен Координатор Удоволствие и емоция от игрите

-Срещи на възрастни хора от други населени места

-срещи на възрастни хора с деца от детски градини,ЦОП

Срок -постоянен Координатор Контакти и опознаване

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

към Решение № 141,

взето с Протокол № 14

от 05.04.2013 год. на

Общински съвет - Кричим

 

 

Домашен социален патронаж (ДСП )

 

Годишен план за развитие-2013г

1.      Информация за социалната услуга.

 

Домашен социален патронаж функционира от 1990 г. Включва обществена кухня с дейност осигуряване на храна в домовете. Финансирането на услугата е от общинския  бюджет.

2.      Капацитет.

 

Капацитетът на услугата е 45 потребители които обхващат:

-         лица над шестдесет години;

-         инвалиди –първа и втора група

-         деца инвалиди

3.      Дейности на услугата:

 

      1.Доставка на храна

      2.Консултиране и индивидуална работа - с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция. Насочване на потребителя към ползване на соц.услуги в общността.

       3. Помощ в домакинството-закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя.

4.Формат на план за развитие на ДСП

 

Дейност Период на изпълнение Участници Отговорник
Доставка на храна постоянен Екип ДСП Домакин ДСП
Консултиране постоянен ЕкипДСП Домакин ДСП
Помощ в домакинството постоянен Екип ДСП Домакин ДСП

Р Е Ш Е Н И Е № 142прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим през 2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010 г.-2020 г.Общински съвет при община Кричим приема Общински план за развитие на младежта в община Кричим за 2013 година.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМ

ЗА 2013 ГОДИНА

Настоящият документ представлява своеобразен документален израз с препоръчително – нормативен характер на стремежа на местната общност в региона към осъществяването на една бъдеща целенасочена, тематична, последователна и устойчива във времето политика, насочена към създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младото поколение и насърчаване на участието на младите хора, живущи в Община Кричим, в обществения и икономическия живот на местно ниво.

Целта на стратегията е да определи посоката на развитие  с оглед потребностите на младежите и усилията, които трябва да положим за осигуряване на добри условия за пълноценно разгръщане на способностите, таланта и амбицията им. Реализирането на тази цел днес, неминуемо ще доведе утре до подобряване на стандарта на живот в нашия град.

Подходът на Община Кричим, заложен във философията на настоящи план, се основава на разкриване на нови социални възможности за младите хора от региона и осигуряване на възможности от житейски характер за равен старт на кричимските  младежи спрямо този на връстниците им от Европа и света. Това обстоятелство налага необходимостта от изграждане на система от обществени мерки, които да бъдат гарант, осигуряващ възможности за развитие и изява в обществен план на идното поколение.Първостепена роля в насърчаването на младежкото участие и изява заемат местните власти, които стоят в близост до тях, могат да осъществяват надзор и да предлагат алтернативни и съгласувани решения за по- добра ефективност на действие. Водеща идея в действащите към момента национални политики е младите хора у нас да бъдат уповестителите на идеи и действия, а властите, техния координационен орган. С подкрепата и насърчаването от страна на местните органи се допринася за социалната интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие и инициативност трябва да осигури културна среда на зачитане на младите хора, а също така трябва да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и стремежи, които те демонстрират.

Участието и активното гражданство се изразява в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата, да участваш и влияеш в процеса на вземане на решенията и да се заемеш с действия и дейности, с които да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество. Местните и регионални власти, като власти най-близко до младите хора, имат много важна роля в насърчаването на младежкото участие. За да бъде участието пълноценно за младите хора, е от изключително значение те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота им.

Изграждане на система от мерки, гарантиращи развитието дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява е важен акцент. Подходът на Общината се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора, равен старт на кричимските младежи спрямо този на връстниците им от цяла Европа.

І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КРИЧИМ

 

1. Демографски процеси

На територията на Община Кричим по последни данни от НСИ броят на младежите от 15 - 34 години е 2190. От тях разбити по възрастова група и пол са както следва:

ПОЛ

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА БРОЙ
ЖЕНИ

15 - 19

220

 

20 - 24

268

 

25 - 29

263

 

30 - 34

288

МЪЖЕ

 

15 - 19

260

 

20 - 24

291

 

25 - 29

305

 

2. Здравеопазване

Анализът на здравословното състояние на подрастващите в общината показва обезпокоителна тенденция на влошаване здравния статус на младежите:

-         Налице е прогресираща тенденция за намаляване на двигателната активност, достигаща до липса на елементарна двигателна култура по отношение на телесната статика и динамика, нежелание за активни физически усилия. Тези фактори, съчетани с неправилната поза при седеж, стоеж, ходене и др., са предпоставки за влошеното физическо развитие и появата на заболявания.

-         Водещи заболявания са гръбначните изкривявания, затлъстяване, хипертония, бронхиална астма.

-         Решаващ фактор за здравословните неблагополучия при подрастващите, валидни не само на територията на Община Кричим е нездравословното хранене в изключително важния период на растеж и развитие; увеличаващата се консумация на тютюневи изделия и алкохол, при непрекъснато спадаща възрастова граница; снижаващата се средна възраст на употребяващите наркотици; хроничният стрес и др.

-         Съвременният модел за здравословния начин трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности от страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации.

3. Образование

Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. То трябва да се развива във всички направления: както в областта на формално образование - в образователната система, така също в областта на неформалното образование и ученето през целия живот.

Причините за намаляване на процента на записаните деца и младежи във всяка следваща степен на обучение имат както социален, така и образователен характер.Практиката показва, че една, макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други отпадат в различните класове. Причините за намаляване на процента на записаните деца и младежи във всяка следваща степен на обучение имат

както социален, така и образователен характер.

Образователните политики, които ще допринесат за подобряване на качеството на образованието са:

-         Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието;

- Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено образование;

- Изготвяне на програми с цел намаляване агресията сред младите хора. 

3.1. Тенденции и проблеми в сферата на образованието: 

§   Забавен процес на обновяване на остарялата материално-техническа база на учебните и детски заведения, неотговаряща на изискванията за съвременно обучение;

§   Необходимост от допълнителна квалификация и преквалификация на учителите; актуализация на специалностите в професионалната гимназия, спрямо  нуждите на бизнеса в региона;

§    Разработване на нови обучителни програми, основани на търсенето на местния бизнес.

В местен аспект е необходимо въвеждането на конкретни мерки, които да допринесат за оптимално използване капацитета на тези програми.

4. Младежка заетост

Равнището на младежка безработица в България е по-високо от средното за страните от Европейския съюз. Младежите до 34 години представляват около 30% от състава на работната сила в България.

За целите на този план беше направена справка и за структурата на безработицата в Община Кричим, която ясно очертава нивото на безработица и най-уязвимите групи на територията на нашата община, както и трайно безработните специалисти, които биха могли да бъдат ценен ресурс за обезпечаването на различни видове социални услуги със специалисти.

Регистрираните безработни младежи на възраст до 29 г. в Бюрото по труда - Кричим, с продължителност на регистрацията повече от година са 241.
разбити по образование са както следва:

ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ
ВИСШЕ 8
СРЕДНО 52
ОСНОВНО 16
НАЧАЛНО 165
ОБЩО 241

След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици.

В Закона за насърчаване на заетостта са предвидени и редица насърчителните мерки като стимулирането на работодателите да разкриват работни места за младежи до 29 години, сираци, младежи с увреждания. Друга възможност за младите хора по отношение на младежкото предприемачество се явяват и програмите за стартиране на собствен бизнес. За борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места в страните-членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад човек да се предлага нов старт. Пригодността за заетост и равнището на безработица сред младежите като генерационен приток на работна сила, са важни индикатори за заетостта в по-високите възрастови групи в бъдеще.

 

5. Гражданска активност

Гражданско участие на младите хора е свързано с прилагане принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Младите хора декларират желание да се включат в обществения живот за решаване на собствените си проблеми, като вземат участие в граждански организации.

Днес за повечето млади хора Европа означава преди всичко възможност за работа и чрез нея - благосъстояние, възможност за опознаване на хората и света.

6. Свободно време и културна среда

Свободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на младите хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, то значително нараства. Новите технологии, преходът към демокрация и пазарна икономика безусловно създават множество нови привлекателни и полезни възможности за самореализация. Възможностите за пълноценно използване на свободното време се ограничават от материални пречки на значителна част от младите хора. Културната инфраструктура както на общината, така и на страната има значителен потенциал и база за участие в прояви, за запознаване с културно-историческото наследство и неговото опазване.

На територията на община Кричим се намира НЧ” Пробуда – 1912 г.”. Има школа по пиано, народни танци, школа по модерен балет, като младежите активно участват във тях. Развива се група по народни песни, като тя е смесена възрастова група, но младежите са около 7 души.

                 

Силни страни Слаби страни

1. Броят на децата се увеличава.

2.Много добрата образователна инфраструктура.

3.Лесен достъп до местната власт.

4. Инициативност на част от младите хора за разнообразни прояви и творчески изяви.

5. Традиционно участие и класиране на прзови места на младежи на национални и международни конкурси, фестивали, турнета, спортни състезания

1.Увеличението на броя на децата се дължи на високата раждаемост при малцинствата.

2.Морално остарелият училищен инвентар.

3.Липсата на средства за ремонти и подмяна на училищния инвентар.

4.Амортизирана и морално остаряла инфраструктура и техника за младежки дейности.

5. Липса на достатъчно атрактивни места за развлечения и спорт

6. Липса на информираност, относно възможности, перспективи, участие в местни организации, местна власт, неправителствени организации, други младежки организации

7. Прояви на агресия сред младежите в училище и на улицата

Възможности Заплахи

1.Създаване на НПО за осъществяване на проекти и програми в сферата на образованието.

2.Оптимизиране работата на културните

и образователни институции с цел доближаване до интересите и потребностите на учениците.

3.Повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

4. Възстановяване на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура за реализиране на традиционни и алтернативни форми за младежки активности

Тенденцията малцинството да стане мнозинствов Общината и тогава да не проявява толерантността на сегашното мнозинство.

   Липса на толерантност сред младежите

Честа промяна на образователната система

Световната финансова криза.

Демографски срив.

II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ

1. Стратегическа цел

Създаване на устойчиви механизми за съхранение и развитие на младежта в община Кричим.

2. Стратегически подцели:

- Развитие на националната, регионалната и местната политика за младежта; 

- Поощряване на самоорганизирането на младежите и създаване на предпоставки за сформиране на нови организации;

- Формиране на информационна политика насочена към младите хора;

- Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото;

- Създаване на условия, посредством спортни дейности за активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение;

- Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот;

- Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.


- Обмяна на опит, добри практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални явления;

- Провеждане на различни информационни кампании за превенция от наркотици, алкохолна зависимост и болести предавани по полов път.

- Прилагане на образователни системи за профилактика и здравословен начин на живот.
- Социална и културна интеграция на младите хора в обществото - чрез диалог и обмен на културни традиции на различни етноси.

- Повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

- Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни, опазващи традициите и развиващи всички форми на изкуство.

- Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни, опазващи традициите и развиващи всички форми на изкуство.

- Създаване на разнообразни възможности за  организиране на свободното време на младите хора през ваканциите и почивните дни.


- Популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудова заетост, формиране на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност;
- Насърчаване на сътрудничеството между младежките организации на местно, регионално и национално ниво за защита на младежките интереси и потребности:
- Подкрепа на развитието и управлението на младежките организации, обучение на младежки лидери и младежки работници.

 - Осигуряване на възможности за комуникация между институциите и младите.

- Институционална подкрепа на младите хора в отстояване на техните права Мярка и възможности за развитие

- Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежките проблеми.

- Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите хора и местната власт.

- Подпомагане обмяната на опит между младежите от различни държави.

ІІI. ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Основните принципи за реализацията на стратегията са:

-      При формирането и реализирането на плана за развитие на младите хора е необходим консенсус, защото състоянието на младите хора е приоритетен за общината въпрос, чието решение предполага съвместни усилия на всички отговорни субекти;

-         Устойчивост - постигнатите резултати да се базират на принципа на съчетаването на обществената активност и общинската и държавната политика;

-         Европейски характер - съобразяване и прилагане на европейските принципи, норми и стандарти за работа с младите хора.

-         Законодателно осигуряване - разработва се и се изпълнява съобразно нормативната уредба.

-         Информационно осигуряване – документът има публичен характер и се цели достигането до възможно най-широка аудитория

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създаването на възможност за пълноценно развитие на младите хора, изграждането на активната им гражданска позиция и реализация, възможността да огласяват своите потребности и проблеми, както и да споделят своята готовност за ангажираност в процесите на вземане на решения, трябва да стане отговорност на всички заинтересовани институции в общината.

Структурите, реализиращи тази политика на територията на Община Кричим са Младежки дом, читалища, училища, неправителствени организации, спортни клубове, младежки организации, доброволци, клубове по интереси и всеки, имащ пряк или косвен досег към най-ценният капитал на нацията-младежта. ЦЯЛОСТНОТО изпълнение на плана и за постигането на заложените в него желани резултати е кмета на общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 143прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г., както следва:

        1. Точка II. „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, дейност „Очаквани приходи”, буква А „От управление на имоти-общинска собственост” се актуализира:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на  имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на помещения Било: 50 208
    Става: 50 787
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост Било: 153 708
                         Става: 154 357

2. Точка III „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”, буква А „Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави под наем” се допълва:

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим има намерение да предостави под наем
17. Урегулиран поземлен имот, ½ част от сграда, с обща площ 305 кв.м., в т.ч. зала, кухня, склад 16,8 /шестнадесет и осем/ кв.м., спомагателни и сервизни помещения. Обекта се намира в подземния етаж на сградата /сутерен/ с вход от юг, представляващо 305/2010 и.ч. от РЗП на сградата; масивна стоманено бетонна конструкция, акт обр. 16/05.01.1984 г., находящ се в община Кричим, гр. Кричим, УПИ І - пионерски дом, младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/87 г. (идентичен с ПИ .... по кадастралната карта на гр. Кричим), ул. „Никола Петков” № 11, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 144прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от самостоятелен обект, публична общинска собственост с идентификатор № .... по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, с предназначение: за културна и обществена дейност, актуван с АОС № 275 от 01.02.2006 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в съответствие с Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2013 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот, 1/2 част от сграда, с обща площ 305 кв.м., в т.ч. зала, кухня, склад 16,8 /шестнадесет и осем/ кв.м., спомагателни и сервизни помещения. Обекта се намира в подземния етаж на сградата /сутерен/ с вход от юг, представляващо 305/2010 и.ч. от РЗП на сградата; масивна стоманено бетонна конструкция, акт обр. 16/05.01.1984 г. находящ се в община Кричим, гр. Кричим, УПИ І- пионерски дом, младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/87 г., (идентичен с имот с ПИ 39921.503.403.1.1 по кадастралната карта на гр. Кричим), ул. „Никола Петков” № 11, актуван с АОС №275 от 01.02.2006 г., вписан в службата по вписванията под № 190, том 7 на 07.02.2006 г.

ІІ. Условия за провеждане на конкурса:

1. Начална конкурсна цена за отдавания под наем урегулиран поземлен имот  да бъде определена съгласно тарифата на община Кричим,приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г.

2.Срок за отдаване под наем – 5 години;

3.Други условия:

-         В конкурса имат право да участват само сдружения с общественополезна дейност, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

-         Участниците да нямат финансови задължения към община Кричим.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящето решение, като въз основа на резултатите от конкурса сключи договор за наем със спечелилия кандидат.


Р Е Ш Е Н И Е № 145прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, с кадастрален идентификатор ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, находящи се в гр. Кричим, местност „Адалъка”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, както и чл.чл. 44 и 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на незастроен неурегулиран поземлен имот № .... по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и  изменена със Заповед № КД-14-16-305/21.02.2013 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, с площ 353 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в гр. Кричим, м. „Адалъка”,  при съседи: поземлени имоти с идентификатори: ..., ..., ..., ..., ПИ ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 1118 от 06.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията под № 132, том 14 от 07.03.2013 г.

І. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т. І. 1. имот, представена от лицензирания оценител „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД – гр. Пазарджик, изготвена през месец Март 2013 година, в размер на 4 236 (четири хиляди двеста тридесет и шест) лева без данък върху добавената стойност, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с тайно наддаване.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изх № ФБ-03-03-57 от 06.03.2013 година, е 1350,90 лева (хиляда триста и петдесет лева и деветдесет стотинки).

І. 3. Определя депозит за участие в търга в размер на 424 (четиристотин двадесет и четири) лева.

ІІ. Възлага на Кмета на общината да открие процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.


Р Е Ш Е Н И Е № 146прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Величка Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2012 г.

Вносител: Величка Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ
На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим приема годишен отчет  за работата на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2012 година.


 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

Общинската комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС) е обществен орган, изграден в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, избран, одобрен и последно актуализиран състав с Решение № 45, Протокол № 4 от 17.02.2012г. на Общински съвет – Кричим;

ОКОРС осъществява дейност за реализация на ефективна държавна политика на местно ниво по опазване на обществения ред и сигурност, чрез взаимодействие и задълбочаване на сътрудничеството между РУ ”Полиция” – Стамболийски и Община Кричим.

Основната задача в дейността на ОКОРС е подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на Общината.

В дейността си ОКОРС се ръководи от принципите на законност, независимост и справедливост, прозрачност и публичност, търсене на нови форми на сътрудничество и взаимодействие, привличане на външни лица като експерти и консултанти.

        Заседанията  на ОКОРС са открити за гражданите и на тях могат да присъстват всички, имащи конкретни мнения, предложения и сигнали.  Провеждат се всеки последен четвъртък на месеца, в зала № 21 на община Кричим от 14.00ч.

 

           І. СЪСТАВ НА ОКОРС

ОКОРС е със следния състав:

                     1. Председател

                     2. Съпредседател

                     3. Секретар

                     4. Членове ( в това число 3-ма общински съветници, служители на РУП – Стамболийски и Агенция „Социално подпомагане”).

 

          ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА ОКОРС

Основните приоритети за работата на Общинската комисия по обществен ред и сигурност при Община Кричим са насочени към:

  1. Засилване на полицейското присъствие в Община Кричим
  2. Подобряване на уличното осветление, пътната маркировка и сигнализацията.
  3. Засилване взаимодействието с фирми, относно осигуряване сигурността на обществото.
  4. Предприемане на мерки за обезпечаване сигурността на рисковите обществени места.
  5. Оптимизиране борбата с престъпността. Мерки за подобряване работа и намаляване престъпността сред малолетни и непълнолетни.
  6. Набелязване на специфични мерки за борба с хулиганството, алкохолизма и наркотичните вещества.

ІІІ. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОКОРС

                 Основните  насоки в работата на Комисията се заключаваха  в :

Проучване потребностите на населението и предложения за решаване на проблемите.

Съдействие за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации, фирмите и гражданите за подобряване на обществения ред и сигурност.

3. Разработване на работни карти със залегнали в тях задачи, срокове и отговорници, като  разработването на  картите е отворена система и позволява  добавяне на нови мероприятия по посочените тематики.

Осъществяване координация и оказване на помощ при реализация на заложените за изпълнение мероприятия в Споразумение № РД 16-00-143 от 15.08.2012г., подписано между Кмета на Община Кричим и Началника на РУП - гр. Стамболийски.

           През отчетния период ( м. Март – м. Декември 2012г.), ОКОРС проведе 9 /девет/ редовни заседания, на които се разгледаха следните основни теми и въпроси:

организация на безопасността на движението; взаимодействие между охранителни фирми и полицията за недопускане и предотвратяване на престъпления на територията на Община Кричим; организиране на охрана на обществения ред за намаляване на уличната престъпност; поддържане на контакти с обществеността от страна на полицейските служители; превенция и опазване на обществения ред на територията на община Кричим, организация на охрана във връзка с националния реферандум на 27.01.2013г. и др.

           ІV. РАБОТНИ КАРТИ НА ОКОРС

          За решаването на въпроси и проблеми, свързани с организацията на безопасността на движението са разработени Работни карти, общо 5 /пет / на брой, които са продиктувани и от проблематиката на Споразумението за обществен ред и сигурност, а именно:

           Работна карта № 1 Освежаване на пешеходните пътеки в град Кричим на главните пътни артерии и около училищата и детските градини, с цел опазване живота и здравето на децата и населението като цяло.

          Работна карта № 2 Премахване и окастряне на дървесните видове по част от главните пътни артерии в град Кричим, застрашаващи живота и здравето на гражданите, електроразпределителната мрежа и преминаващите моторни превозни средства.

            Работна карта № 3 Ремонт и изкърпване на бул. „Тракия”, с цел подобряване на съществуващата инфраструктура и пътно-транспортната обстановка в град Кричим.

            Работна карта № 4 Ремонт и изкърпване на ул. „Антонивановци”, с цел подобряване на съществуващата инфраструктура и пътно-транспортната обстановка в град Кричим.

            Работна карта № 5 Ремонт и изкърпване на пътните настилки в гр. Кричим на главни пътни артерии, с цел надопускане на пътни инциденти и подобряване съществуващата инфраструктура като цяло.

В процес на разработване са работни карти, свързани с:

            - Работата с ромското малцинство. Оптимизирано е работното време на ПИ и мл. ПИ, обслужващи района, с цел увеличаване на полицейското присъствие, периодично се провеждат срещи и беседи с ромските лидери и ромското население, засилен е контрола и наблюдението на  лица в ромската махала, склонни към извършване на престъпления и нарушение на обществения ред.

            - Мерки за борба срещу престъпността, хулиганството, пиянството и алкохолизма. Недопускане разпостранението на наркотици. Мерки за работа с лица, изтърпели наказание „Лишаване от свобода” и лица, системно извършващи правонарушения. 

   През периода март-декември 2012г. на територията на общината  се наблюдава тенденция на  намаляване броя на тежките криминални престъпления против личността.

Извършиха се периодични проверки от представители на полицията в и около училищата за недопускане разпостранението на упойващи и наркотични вещества сред учащите се.

 На видни места из града се разпостраниха материали за опасността от телефонните измами.

                 - Мерки за борба срещу домашното насилие

            - Безопасност и сигурност на подрастващите. Превантивни мерки за предотвратяване на противоправните деяния от и срещу младежите. Целта на мероприятията, които ще бъдат набелязани в работната карта са свързани с подобряване на сигурността на младите хора, недопускане на престъпни посегателства спрямо личността им, организиране на свободното време и осигуряване условия за развитие на интересите им.

            - Организация на безопасно движение в Община Кричим, подобряване на сигнализацията, пътната и улична осветителна мрежа.

           От анализа на основните цифрови показатели по безопасността на движението е видно, че има  тенденция към намаляване делът на тежките пътно - транспортни произшествия през 2012 година. Тревожен е факта, че участниците в ПТП продължават да бъдат  предимно млади хора. Чести са случаите, когато водачи  управляват  МПС след употреба на алкохол, неправоспособни и с несъобразена скорост. Наблюдава се засилена тенденция и при липса на родителски контрол малолетни и непълнолетни лица да управляват МПС.

          След изучаване на пьтната обстановка в Общината, бяха набелязани мероприятия за подобряването й. През месец юни сигнализирани с пътни знаци всички кръстовища, местата, забранени за престой и паркиране на МПС, както и местата за паркиране. В същата година беше положена хоризонтална и пътна маркировка по кръстовищата и в районите на училищата.

         Комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината ежемесечно извършва проверка на уличното осветление в града. След констатация от тяхна страна, обслужваща фирма отстранява неизправностите в осветителната мрежа на общината.

         - Взаимодействие между РУП - гр. Стамболийски и охранителните фирми за предотвратяване и недопускане на престъпления на територията на общината.

           V. ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО ОКОРС

През отчетния период м. март – м. декември подадени множество жалби и сигнали до ОКОРС, свързани с:

             - оскверняване на 10 паметника в Мюсюлмански гробищен парк (надраскване с черен спрей). Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Кричим извърши проверка на място, направи снимков материал на извършеното деяние и цялата преписка изпратена до Началника на РУП - Стамболийски.

- превръщането на площадката пред църквата във футболно игрище и нанасяне на щети, вследствие игра с футболна топка – счупени стъкла, повредени санитарни стени, удари от топка по паркирани леки автомобили.

 По постъпила жалба от жителите на ул. „Антонивановци” се предприеха мерки по своевременна намеса от страна на органите на реда за провеждане на среща – разговор с родителите на непълнолетните. Проведени и срещи с жалбоподателите, заявили нанасени им имуществени щети. Извършиха се периодични проверки от служителите на РУП – Стамболийски в продължение на 14 дни (от 04.05.12г. – 18.05.12г.), като за периода и след проведените срещи – разговори не са констатирани нарушения.

- бутнат паметник в мюсюлмански гробищен парк

-  нарушаване на обществения ред от пълнолетни лица, свързан с пиянство, викове, силна музика в зеленина срещу стадион „Христо Ботев”. Предприети проверки от страна на органите на реда.

  - провеждане на състезения с мотори в интервал 22.00 часа  - 01.00ч. по пътя Кричим – с. Козарско, с начална спирка Пл. „Демокрация”. Направено предложение за провеждане на съвместна акция между КАТ и РУП – Стамболийски след подаване на сигнал от страна на гражданите или членове на ОКОРС в дежурна на РУП-Стамболийски. Повторни сигнали не постъпиха.

- подаден устен сигнал за разливане на смазочно масло по тротоар и път, вследствие извършване на авто услуги от жител на град Кричим. Насрочена съвместна проверка за 26.04.2012г. със служители на община Кричим и органите на реда.

- неправилно паркиране на:

- ул. „Търговска”, до пешеходния мост и невъзможност за преминаване на пешеходци, инвалидни колички и майки с детски колички;

- ул.”Александър Стамболийски” 34, пред кафе – аперитив „Виктория” и на отсрещния тротоар, което създава предпоставки за възникване на ПТП

Извършени рутинни проверки от органите на РУП – Стамболийски.

VІ. ДРУГИ

Проведено съвместно участие на всички институции в националната кампания „Да изчистим България за един ден” при спазване изискванията за безопасност и защита на гражданите при провеждането на това масово мероприятие и оказване на съдействие от страна на служителите от РУП – Стамболийски.

            Проведени срещи със самотно живеещи възръстни хора във връзка със зачестилите телефонни измами. Обърнато особено внимание на това да не допускат непознати лица в домовете, да не се доверяват на телефонни обаждания и при съмнения за измами да  съобщят на тел.112

На 27.12.12г. с Изх. № РД 34-00-173/27.12.12г. изпратено до Национална агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление и РУП-Стамболийски Решение № 1, взето с Протокол № 5 от 29.11.2012г. на ОКОРС относно обособяване на кръгово движение на кръстовището между главен път ІІІ-8602 Пловдив-Брестовица–Кричим (републиканска пътна мрежа) и главен път ІІІ-866 Смолян–Кричим–Стамболийски (републиканска пътна мрежа). Решение № 1 визира проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на гореописания участък да е за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”, респективно Областно пътно управление – Пловдив. С Изх. № 08-00-21/14.01.13г. на Агенция „Пътна инфраструктура” е необходимо община Кричим да предостави „обосновка с мотиви и доказателства относно необходимостта от изграждане на обекта, подкрепено с резултати от проведено обследване за интензивността на движението в района на кръстовището”.


Р Е Ш Е Н И Е № 147прието на 05. 04. 2013 година по Протокол №14

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Спортен календар за 2013 година на Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет при община Кричим приема Годишен календарен план за спортни и младежки дейности в община Кричим през 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Решение № 147,

взето с Протокол № 14

от 05.04.2013 год. на

Общински съвет - Кричим

Годишен календарен план за спортни и младежки дейности в  Община Кричим през 2013 година

 

                         

 

УЧЕБНО     ЗАВЕДЕНИЕ

СПОРтнаДЕЙНОСТ

 

            СЪСТЕЗАНИЕ

ОРГАНИЗАТОР

РЪКОВОДИТЕЛ

     

       ДАТА

   

СОУ „ П.Р.

Славейков „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Шах – 5 – 7 клас

2.Бадминтон 5 – 7 клас

  момичета

3. Бадминтон – 8 – 9  клас  момичета

4.Волейбол – 5 – 7 клас момичета

5.Футбол – 5 – 7 клас момчета

6. Бадминтон – 8-10 клас - девойки

7. Пролетен спортен Празник

Ученически игри 2012/2013 г.

Ученически игри 2012/2013 г.

Ученически игри 2012/2013 г.

Ученически игри 2012/2013 г.

Ученически игри 2012/2013 г.

Ученически игри 2012/2013 г.

Областен етап –

Гр.Пловдив

Областен етап – гр. Пловдив

Областен етап – гр.Пловдив

Областен етап – гр. Пловдив

Областен етап – гр. Пловдив

Зонални –

гр. Пазарджик

НУ „ СВ.св. Кирил и

Методий”

Стефан Хаджиев

Костадин Величков

Костадин Величков

Костадин Величков

Георги Марков

Костадин Величков

Учители по ФВС,

Кл.ръководители

02.03.2013 г.

09.03.2013 г.

09.03.2013 г.

.

17.03.2013 г.

9,10,11. 04.2013 г.

М. Април 2013 година

22.03.2013 г.

СОУ „ Петко Рачов Славейков”

 

8.      5 – 12 клас

Ученически спортен празник

„ Спорт за всички „            

СОУ „ Петко Рачов Славейков”

Учители по ФВС,

Кл.ръководители

26.04.2013 г.

 

9. Отбор по ГЗ –

5 – 8 клас

Областен кръг на състезанието за Действие при производствени аварии и природни бедствия – Пловдив

  

Георги Марков

  

Май 2013 г.

  НУ „Васил Левски”

10. всички класове

Ученически спортен празник

НУ „ Васил Левски”

Учители по ФВС,

Кл.ръководители

11.05.2013 г.

  СОУ „ Петко Рачов Славейков”

  

11     5 – 12 клас

Ученически спортен празник

„ Спорувай за здраве „

  СОУ „ Петко Рачов Славейков”

Учители по ФВС,

Кл.ръководители

18.10.2013 г.

Градски стадион  ФК” Кричим” - мъже

Футболни срещи 

        

      „А” областна група - мъже БФС

м. Март – м. юни

2013 г.

   ФК” Кричим” - деца

Футболни срещи 

        

      „Б” областна група - деца БФС

м. Март – м. май

2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 148 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за възлагане изработването на Планово задание и Опорен план за Изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и § 123, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Общински съвет при община Кричим

1. Открива процедура по изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Кричим.

2. Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура по възлагане изработването на Планово задание и Опорен план за изработване на ОУП /Общ устройствен план/ на Община Кричим, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на община Кричим, като първа фаза от неговото разработване.


Р Е Ш Е Н И Е № 149 прието на 13. 06. 2013 година по Протокол №15

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при община Кричим

1.                                   Отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 160, взето с протокол № 24 от 02.12.2009 год. на Общински съвет при община Кричим;

2.                                   Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 149 -  ОТВОРИ_РАЗГЛЕДАЙ >>

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.