Решения от № 115 до № 124 приети на 26.02.2013г. по Протокол № 13

Р Е Ш Е Н И Е № 115 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2012 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2012 г.

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2012 г.

 

Настоящият отчет отразява изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 година. Той съдържа:

1. Изпълнение на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, за които са сключени договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

    3. Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията за тяхното придобиване.

    4. Други.

            Изпълнението на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, са както следва:

по ред

Вид дейност

Прогнозен

резултат

в лв.

Изпълнение към 31.12.2012 г.
  А. От управление на имоти
-общинска собственост
   
1. Отдаване под наем на помещения 56 677 49 914
2. Отдаване под наем на терени 112 000 79 413
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 3 000 8 063
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 171 677 137 390
  Б. От разпореждане с имоти
-общинска собственост
   
1. Продажба на имоти-общинска собственост 399 825 36 360
2. Учредени вещни права 29 900 0
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 429 725 36 360
  Всичко приходи 601 402 173 750

През 2012 г. в община Кричим се сключиха договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, както следва:

І. Отдаване под наем:

1. Чрез публичен търг с тайно наддаване – 1 бр.

1.1. Описание на имота:

Недвижим имот общинска собственост – апартамент с  идентификатор № ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, административен адрес: град Кричим, бул. ”Цар Иван-Асен ІІ”, № 59, ет. 4, ап. 10,  актуван с АОС № 77/20.09.2001 г., вписан в Службата по вписвания – Пловдив под  № 123, том 8 от 09.02.2007 г.

2. Без търг или конкурс  на основание § 78, ал.2 от ПЗР на ЗОС – 1 бр.

2.1. Описание на имота:

Недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор .... по кадастралната карта на гр.Кричим, одобрена със Заповед № РД – 18 – 13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, представляващ помещение с площ 131 кв.м., разположен в южната част на сградата, находяща се в гр. Кричим, пл. „Обединение” № 5, актуван с Акт за частна общинска собственост № 45/28.08.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив под № 79, том 30 на 31.03.2005 г.

3. Отдаване под наем на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ:

През 2012 г. са отдадени 58 бр. земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения” с обща площ 65,908 дка.

 

ІІ. Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ – 10 бр.

1 Описание на имотите:

·        Терен на пл. „Обединение” № 3 /до сградата на общинска администрация/ – 1 кв.м. за поставяне на кафе-автомат;

·        Терен на ул. „Търговска” – 9 кв.м. за поставяне на павилион;

·        Терен на ул. „Райко Даскалов” – 3 кв.м.  за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения;

·        Терен на ул. „Родопи” № 2 – 3 кв.м за поставяне на рекламно-информационен елемент (преносима указателна табела)

·        Терен на бул. „Тракия” № 25, в сградата на Градска поликлиника – 1 кв.м за поставяне на кафе-автомат;

·        Терен на ул. „Търговска” (срещу „НАГИ”, до закрития зеленчуков пазар) – 20 кв.м. за поставяне на павилион;

·        Терен на пл. „Обединение” (до павилиона за вестници) – 2 кв.м. за поставяне на количка за закуски;

·        Терен на ул. „Никола Вапцаров” № 25а – 10 кв.м. за разполагане на оборудване със селскостопанска продукция;

·        Терен на ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 41 – 4 кв.м. за разполагане на оборудване за търговска дейност;

·        Терен на ул. „Никола Петков” № 5 – 6 кв.м. за разполагане на оборудване за строителни материали

 

ІІІ. Продажба на имоти:

1.      Чрез публичен търг

                        Описание на имотите:

·       Поземлен имот № 39921.501.694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-407/24.06.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Н. Вапцаров” № 45, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 294 кв.м., (УПИ ХХ – общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим одобрен със Заповед № 902/82 г., Заповед № 27 от 23.01.1991 г.) при съседи, поземление имоти с идентификатори: ..., ..., ., ...., актуван с акт за частна общинска собственост № 281 от 18.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията под № 103, том 75 от 18.11.2009 г.

·       Поземлен имот № ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-407/24.06.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, находящ се в гр. Кричим, ул. „Н. Вапцаров” № 43, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 424 кв.м., (УПИ ХІХ- общ., кв. 87 по плана на гр. Кричим одобрен със Заповед № 902/82 г., Заповед № 27 от 23.01.1991 г.), при съседи, имоти с кадастрални идентификатори: ..., ...., ..., актуван с акт за частна общинска собственост № 280 от 18.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията под № 103, том 75 от 18.11.2009 г.

·       Поземлен имот ПИ .... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД 18-13 от 19.02.2009 г. на ИД на АГКК – гр. София, изменена със Заповед № КД-14-16-1477/07.11.2011 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив, идентичен с УПИ ХІV – 501.709, кв. 80, за стопанска и търговска дейност по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902 от 1982 година, с площ 1 547 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс, находящ се в гр. Кричим, бул. „Родопи”; актуван с АОС № 1116/16.01.2012 г. вписан вСлужба по вписванията под № 25, том 2 от 17.01.2012 г.

ІV. Учредяване на право на пристрояване

През 2012 година община Кричим не е учредявала право на пристрояване.

V. Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията за тяхното придобиване:

През 2012 г. община Кричим не е предлагала имоти - общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. Не са постъпвали предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица.


Р Е Ш Е Н И Е № 116 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за четвърто тримесечие на 2012 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвърто тримесечие на 2012 год. в размер на 299.80лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 117 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно годишен отчет за състоянието на общински дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет при община Кричим приема Годишен доклад по дълга към 31.12.2012 година, както следва:

Годишен доклад по дълга

към 31 декември 2012 година на Община Кричим

Решение  № 97,  взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. Общински съвет при община Кричим

1. Акценти

 

- Вид на дълга – краткосрочен

- Размер на дълга – 350 000 лв.

- Валута на дълга – лева

- Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 990 116 лв.

- Период на погасяване на дълга – 2012 г. – 2013 г.

- Предназначение на дълга – осигуряване на финансов ресурс за приключване на проект № BG161PO001-4.1.03-0019 „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално  училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, по Договор № BG161PO001-4.1-03/2010/030 за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Регионално развитие” (2007-2013)

- Лихвен процент – 8,25 %

- Общо усвоени средства към 31.12.2012 г. – 350000 лв.

- Общо неизплатена главница към 31.12.2012 г. –  350 000 лв.

2. За бюджетната година 2013 година - изпълнение

 

- Размер на дълга към 01.01.2013 г. – 350 000 лв.

- Плащания по главница – 350 000 лв.

- Лихвени плащания – 16 156 лв.

- Такси – /

- Лихви за забавени плащания – /

- Дълг към 31.12.2013 – 0 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 118 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6; от ЗМСМА  и чл. 30. ал. 1 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета и ИБС по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2012 г. както следва:

          І. Бюджет

                                                                                                Актуализиран                     Отчет

                                                                                         бюджет към 31.12.2012 г.  към 31.12.2012 г.

По прихода

1.    Приходи с държавен характер                                              2672320            2550 979

1.1. Обща субсидия                                                                          2390 752            2390 752

1.2. Други субсидии   /§3128/                                                                 4 508                   4 508

1.3. Трансфери  /§6101/                                                                           2728                   2 728

1.4. Трансфери  /§6105/                                                                       101 598               101 598

1.5. Собствени  приходи                                                                       12 494                 12494

1.6. Средства за разпореждане /§8803/                                                  1532                   1532

1.7. Чужди средства / § 9310/                                                                    600                      600

1.8. Преходен остатък 01.01.2012 година                                         160 240               160 240

1.9. Наличност в лв по сметки в края на периода  31.12.2012                                    123 473-

2.    Приходи с общински характер                                             1 781536             1191 590

2.1. Данъчни приходи                                                                         185 800               197 471

2.2. Неданъчни приходи                                                                  1010 377               566 573

2.3. Обща изравнителна субсидия                                                     481 000               481 000

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                     26900                 26 900                  

2.5. Получени трансфери                                                                      38 615                 38 615

2.6. Предоставени трансфери                                                                                          44 460-

2.7. Предоставен заем ИБС                                                                                            109 519-

2.8. Предоставен заем ИБС                                                                                            350000-

2.9. Получен краткосрочен заем                                                                                    350 000

2.10. Преходен остатък 01.01.2012 година                                          38 844                38844

2.11. Наличност в лв по сметки в края на периода 31.12.2012                                      3834-

По разхода   

1.    Държавни дейности                                                                     2672 320           2550 979

2.   Общински дейности                                                                     1355572           1151 812

3.   Дофинансиране                                                                                395 964                39 778

По разхода / по дейности/          

              1. Държавни дейности                                                         2 672 320           2 550 979

д 122 – Общинска администрация                                                      360 528                        360 440

д 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите           2728                  2 728          

д 219 – Други дейности по отбраната                                                 54973                54 462

д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                   31 468                30 395

д 283 – Превантивна дейност за намаляване вр.послед. от кризи         2 083                  2 083

д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                    336 700              336 219

д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                       53 633                51 435

д 322 – Общообразователни училища                                                      1380 683           1316 940

д 337 – Извънучилищни дейности                                                      13 427                 13 248

д 389 – Други дейности по образованието                                              4 992                   4 056

д 431 – Детски ясли                                                                           54 975                 49 610

д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                       43 309                 39 476

д 469 - Други дейности по здравеопазването                                            200                   1 026

д 526 – Център за обществена подкрепа                                             116 945                 95 205

д 532 – Програми за временна заетост                                           101 598               101 598

д 551 – Дневни центрове                                                                         51 093                50 036

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                    25 560                  7059

д 713 – Спорт за всички                                                                            2960                  2 792

д 738 – Читалища                                                                             23 104                23 104

д 849 – Други дейности по транспорта                                               2 294                   

д 898 – Други дейности по икономиката                                             9 067                  9 067

            2. Местни дейности                                                                    1 355 572           1 151 812

д 122 – Общинска администрация                                                    285 978             249 447

д 123 – Общински съвети                                                                  91 464               81 214

д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                      4 240                 2 979

д 311 – Целодневни детски градини                                                    228 032             191 315

д 337 – Извънучилищни дейности                                                          22 550               18 618

д 389 – Други дейности по образованието                                               1 809                 1 809

д 469 – Други дейности по здравеопазването                                       4 900                 2 434 

д 524 – Домашен социален патронаж                                                 62 268               57 453

д 532 – Програми за временна заетост                                              69 462               45 949

д 589 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                     29 528               25 694

д 603 – Водоснабдяване и канализация                                                8 000                 5 087

д 604 – Осветление на улици и площади                                             84 359               83 891

д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа           20 641               20 641

д 622 – Озеленяване                                                                                 10 000                     

д 623 – Чистота                                                                                286 822             234 460

д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                             25 809               19 031

д 745 – Обредни домове и зали                                                            5 672                 3 384

д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища              29 722               29 722

д 866 – Общински пазар и тържища                                                   24 534               21 962

д 898 – Други дейности по икономиката                                             52 990               49930

д 910 -  Разходи за лихви                                                                           2170                 2170

д 997 – Други разходи некласифицирани по другите функции             4622                    4 622

д 998 – Резерв                                                                                            30 000          

 3. Дофинансиране                                                                                 395 964                 39 778

д 311 – Целодневни градини и ОДЗ                                                      19 263                  15 961

д 322 – Общообразователни училища                                                   354 437                   5 970

д 431 – Детски ясли, детски кухни и ясли                                                8 578                    5 935

д 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                          7 093                   6 762

 д 738 - Читалища                                                                                       6593                    5150

 

ІІ. Извънбюджетни сметки

 

Държавен фонд „Земеделие”

           По прихода                                                                                331

 § 9501 Наличност 01.01.2012 г.                                                    273 732

§ 2408 Лихви                                                                                         331

   § 6302 Трансфери (-)                                                                       32639-

   § 9507 Наличност  31.12.2012 г.                                                   241 424-

            По разхода                                                                                    0

Държавен фонд „Земеделие” /Училищен плод/

           По прихода                                                                             12 021

  § 6301 Трансфери (+)                                                                        12 021

            По разхода                                                                             12 021 

         

ОП „Регионално развитие”

           По прихода                                                                         627 345

§ 2408 Лихви                                                                                            1

 § 6201 Получени трансфери                                                         109 519

§ 6301 Трансфери (+)                                                                    167227

 § 6302 Предоставен трансфер                                                              17-

                               § 7611 Получен заем                                                                     350 000                                

§ 9501 Наличност  01.01.2012 г                                                          615

§ 9507 Наличност  31.12.2012 г.                                                             0

            По разхода                                                                         627345

ОП „Развитие на човешките ресурси”

МОМН „Децата на Кричим”

           По прихода                                                                          38 598

§ 2408 Лихви                                                                                          25

§ 9501 Наличност  01.01.2012 г                                                     39 063

 § 9507 Наличност  31.12.2012 г.                                                        490-

            По разхода                                                                          38598

МОМН „Деца със СОП”

           По прихода                                                                          38 598

§ 2408 Лихви                                                                                          26

   § 6301 Трансфери (+)                                                                      18 300  

  § 9507 Наличност  31.12.2012 г.                                                    12 061-

            По разхода                                                                            6265

МОМН  „Нов шанс”                    

           По прихода                                                                          10 872       

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     12 404 

                               § 8803 Средства за разпореждане                                                   1 532                              

            По разхода                                                                          10 872

МТСП  „Личен асистент”                    

           По прихода                                                                          44 576       

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      44 574  

                           § 9501 Наличност  01.01.2012 г                                                              2                              

            По разхода                                                                          44 576

МТСП  „Нов избор”                    

           По прихода                                                                          87 767       

                              § 6301 Трансфери (+)                                                                     87 767                                 

            По разхода                                                                          87 767

                           

ОП „Околна среда”

           По прихода                                                                      1513 425

§ 6301 Трансфери (+)                                                                 1513 425  

§ 9507 Наличност  31.12.2012 г.                                                1433 092-

            По разхода                                                                           88 333

ІІІ.  Набирателна сметка

 • Чужди средства сметка /1724/

§ 9501 Наличност към 01.01.2012                                      20 022

§ 9507 Наличност към 31.12.2012                                      25 670


Р Е Ш Е Н И Е № 119 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от Общинска администрация за периода от 01.07.2012 год. до 31.12.2012 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за изпълнение на Решенията за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 120 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2012 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА писмения годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2012 година.

ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 
НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ  ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

І.Организационно състояние на МКБППМН при Община Кричим:

На територията на Община Кричим е изградена добре действаща система за превантивна и корекционно-възпитателна работа. Основни приоритети в работата на МКБППМН при Община Кричим  през 2012г. са превенцията иограничаване на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица.

Състава на Местната комисията е определен със Заповед на Кмета на Община Кричим, в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН, както следва: координатор ЦОП, главен експерт „Закрила на детето”, инспектор при РУП – Стамболийски, инспектор ДПС при РУП – Стамболийски, педагогически съветник, юрисконсулт, общински съветник, а длъжността Секретар е щатна и е част от структурата на общинска администрация.

В програмно и личностно  отношение така определения състав на комисията показа през 2012 г., че е достатъчно компетентен и служебно оторизиран за изпълнение на организационно-методичните и контролно-ръководните си функции на територията на Общината.

ІІ. Дейност на комисията:

Детската престъпност е част от общата престъпност в страната. Безспорен е фактът, че борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и постигането на положителни резултати е немислимо без две много важни неща:

1. Повишаване отговорността и синхрон между институциите, работещи с малолетни и непълнолетни;

2. Ангажиране вниманието и свободното време на децата с дейности ползотворни за тяхното развитие.

Един от важните акценти в работата на Комисията е превантивната дейност. Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт  между детето и закона. Да се ограничават до минимум факторите, които водят до извършването  на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни.

Благодарение на работата и засилената превантивна дейност, състояща се в:

-   индивидуални мероприятия със застрашени подрастващи и с техните родители в Центъра за обществена подкрепа при община Кричим; с помощта на Педагогическия съветник и на класните ръководители в училищата се осъществява здравна и социална просвета, насочена към подобряване на духовното и физическото здраве на учениците;

-   МКБППМН съвместно с УКБППМН /Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ и Педагогически съветник периодично изнася беседи с актуална тематика в твърде широк спектър – алкохолизъм; тютюнопушене; СПИН; наркотици; трафик на деца и жени; сексуално насилие;

-   Раздадени бяха материали на различни теми, като „Побойничество. Хулиганство”; „Борба срещу наркотици и СПИН”; „Насилието между учениците”; „Девет практически съвета как децата да се предпазят при среща с непознати”.

-     По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето на ефектни стратегии, форми и методи за ограничаване извършването на противообществени прояви. В това отношение МК работи с Педагогическият съветник, с Обществените възпитатели и родители. През септември 2012 г.са изпратени писма до директорите на училищата, намиращи се на територията на общината, с искане за информация за ученици със склонност към противообществени прояви. МКБППМН определи обществени възпитатели на 27 деца от предоставените списъци с цел превантивни мерки.

-   Провеждаха се ежемесечни срещи с училищните комисии за превенция, които редовно и в срок представяха своите планове и годишни отчети. Съвместно изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми.

-   Организира се коледно състезание за децата, с цел да покажат знанията си и напредъка в работата им с обществените възпитатели.

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ/Социално педагогически интернати/, ВУИ /Възпитателно училищни интернати/ и др., няма предложения за предсрочно прекратяване на престои в ПД    /Поправителни домове/, ВУИ, СПИ. Секретарят на МК не е вземал участие в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети във ВУИ и СПИ;

На територията на община Кричим няма домове за отглеждане на деца лишени от родителски грижи, поради което  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е разглеждала възпитателни дела по смисъла на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13 от ЗБППМН /„настаняване в СПИ” и „настаняване във ВУИ”/ по отношение на малолетни и непълнолетни от  горе упоменатите домове;

В случай, че има условно осъдени непълнолетни лица, МК получава информация от съда.

Тъй като няма случаи на освободени от ПД, ВУИ и СПИ и условно осъдени непълнолетни лица,  които не продължават образованието си, МК не е изготвяла поименен регистър на такива лица и не са предприемани мерки за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намиране на работа.

Категории неучащи и неработещи непълнолетни Общ брой Брой продължили образованието си Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация Брой на професионално консултирани и ориентирани Брой започнали работа
Неучащи и неработещи напуснали СПИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи напуснали ВУИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи освободени от ПД 0 0 0 0 0
Условно осъдени 0 0 0 0 0

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е извършвала дейност по превенция на противообществените прояви във връзка със спортни и/или културни мероприятия, тъй като в МКБППМН не са постъпвали сигнали и не е имало предпоставки за самосезиране за извършени противообществени прояви по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на такива мероприятия.

През изминалата 2012 г. комисията е оказала помощ на родителите на 27 застрашени подрастващи, на които  с помощта на обществените възпитатели и социалните работници от ЦОП  /Център за обществена подкрепа /, гр. Кричим,  беше предоставена здравна, социална и правна просвета.

ІІІ. Възпитателни дела

През 2012 г. е получено едно Постановление за прекратяване на наказателно производство по досъдебно производство от Районна прокуратура гр. Пещера, за образуване на възпитателни дела за налагане на възпитателни мерки на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от ЗБППМН по отношение на три непълнолетни лица извършили кражба.

Във връзка с получения сигнал, МКБППМН в състав по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН насрочи разглеждането на Възпитателно дело.  На проведеното на 27.07.2012 г. заседание, състава по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН реши:

„Налага на две от лицата възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН – «поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;», а на третото лице  - по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН – «поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;» и по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – «задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението»; срока на възпитателните мерки на трите лица е определен до 01.03.2013 г.

ІV. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН. Резултати. Проблеми. – В МКБППМН при община Кричим е нямало случаи, в които не е изпълнено решение на комисията, поради което не е имало предпоставки за прилагане на чл. 25 от ЗБППМН.

V. Контролна дейност – През отчетния период комисията осъществяваше сътрудничество с полицията при проверки по заведенията след определения вечерен час, с цел ограничаване тютюнопушенето и употребата на алкохол от малолетни и непълнолетни. При извършените проверки нарушения не бяха констатирани. Мултидисциплинарния екип извърши четири обхода за установяване броя на скитащи и просещи деца. Констатирано бе, че на територията на община Кричим не са регистрирани случаи на такива.

VІ. В резултат на цялостната дейност на МК на територията на община Кричим и с оглед липсата на реални предпоставки, към настоящия момент не е възниквала необходимостта да бъдат формулирани и отправяни конкретнипредложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.

VІІ. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми.

През отчетния период Комисията за проведе 4 пленарни заседания, на които се разгледаха основни въпроси, свързани с: обсъждане и приемане на Програма за работата на МКБППМН, в която бяха включени заложените в: „Общинска програма за работа със семейства на деца в риск (деца употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца застрашени от отпадане от училище) за периода Януари 2010 – Януари 2013 г.), „Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода Ноември 2012 – Ноември 2015 г.”, „Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.”; обсъждане отчетите на УК за превенция и приемане на мерки за подобряване съвместната работа с МК; обсъждане Статута на Обществените възпитатели; текущи въпроси, относно проверките по питейните заведения, необходимостта от срещи на учениците с инспектор ДПС /Детска педагогическа стая /.

VІІІ. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

година Брой приложени програми за превенция на противодействие на детското асоциално поведение Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН
2010г. 3 826 41
2011 4 801 23
2012 4 820 27

ІХ. Изпълнението на задачите, произтичащи от Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и по показателите от Писмо № 95/09.09.2008 г. на ЦКБППМН до председателите на МКБППМН, са както следва:

Обучения на обучители (брой обучени от МКБППМН специалисти) Програми „Връстници обучават връстници” Издаване и разпространение на информационни материали (какви и в какъв тираж)

Информа-ционни кампа-

нии - брой

Провеждане на проучвания (на какви теми и брой) Идентифи-цирани рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства - брой Програми за превенция и подкрепа на деца в риск от употреба на наркотици - брой
4 - - 2

Наркотици

агресия

1 1 брой

Х. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора:

 Периодично в училищата на територията на общината се изнасят лекции и беседи, във връзка с трафика на деца и жени, с цел сексуална експлоатация и/или трансплантация на органи.

 Във връзка с разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер, МКБППМН не е регистрирала наличието на деца  принадлежащи към радикални и екстремистки групи; фенове, извършващи насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза; извършени криминални деяния по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации, или футболни агитки (ултраси).

Обществените възпитатели и училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, педагогическия съветник и класните ръководители в училищата на територията на Община Кричим, периодично провеждаха беседи с акцент работата на полицията и методите и средствата, с които тя разполага за откриване на извършители и предаването им на съдебните органи.

ХІ. Взаимодействие на Местната комисия за БППМН с инспекторите на ДПС, органите по образованието, училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, педагогическия съветник, дирекциите за социално подпомагане, Отдел закрила на детето /ОЗД/ и регионалните звена на ДАЗД /Държавна агенция за защита на детето/, съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и др.

Провеждаха се ежемесечни срещи с училищните комисии за превенция, които редовно и в срок представяха своите планове и годишни отчети. Съвместно изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми.

През годината се осъществяваха ежемесечни контакти с инспектор Детска педагогическа стая при РУ „Полиция” гр. Стамболийски, свързани с обмен на информация, коментари относно конкретни случаи, организиране на възпитателната работа с проявени деца и превантивната работа в училище.

Взаимодействието на МКБППМН  с  представителите на Полицейска приемна гр. Кричим към РУ „Полиция”, гр. Стамболийски при решаването на възникналите проблеми е отговорно и успешно по отношение организирането, координирането и извършването на превантивна дейност, единодействие по проблеми за издирване и уточняване на малолетните и непълнолетните правонарушители нуждаещи се от помощ, участие във Възпитателни дела и осигуряване присъствието на родители и деца.

Взаимодействието между социалния работник от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски и секретаря на МКБППМН е много добро. Обменя се информация за проблемни деца и за тези, за които е образувано възпитателно дело. За всяко заседание по Възпитателно дело от отдел „ЗД” се осигурява представител, който да защитава правата и интересите на децата. В случаите, когато съставът прецени, се изисква и писмен социален доклад за някои малолетни и непълнолетни. Това подпомага определянето на адекватни и ефективни възпитателни мерки.

Координацията между комисията и педагогическият съветник е много добра, но отчитаме необходимостта от по-добро взаимодействие между комисия и родители, както и подобряване  взаимоотношенията деца - родители. Тревожна е липсата на достатъчен родителски контрол.

Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела, периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на тричленните състави.

В Община Кричим функционира Център за обществена подкрепа /ЦОП /, който работи в тясно сътрудничество с МКБППМН.

ХІІ. Обществени възпитатели.

Обществените възпитатели са орган на местните комисии за БППМН. Броят на децата, с които работи обществения възпитател се определя от Местната комисия за БППМН в зависимост от конкретната обстановка в общината. Общественият възпитател провежда консултации с децата, под негов възпитателен надзор и при взаимодействие с родителите, инспекторите ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари, неправителствени организации.

Общественият възпитател води за всяко дете под негов възпитателен надзор и представя пред Местната комисия:

- план за индивидуалната работа с детето, родителите или лицата, които ги заместват;

- индивидуална карта;

- отчет за извършената работа;

- индивидуален план за действие;

Контролът за дейността на Обществените възпитатели се осъществява от Секретаря на МКБППМН.

Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН. Резултати. - Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН не сме имали.Обществените възпитатели са с педагогическо образование и работят успешно с всички 27  деца, включени за възпитателен надзор. В края на отчетния период се изготвя и доклад за постигнатото по време на възложения срок с децата.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба № 2 на ЦКБППМН
2012        4 4 7476 лв.
2013                   4 4  
Прогноза за 2014 4    
       

            

Материалното стимулиране на обществените възпитатели се извършва по реда на Наредба № 2 на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 Изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членовете на МКБППМН. Проблеми.

През 2012 г. не е извършвано материално стимулиране на съставите по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН по смисъла на Наредба № 3 на ЦКБППМН.

ХІІІ. Консултативни центрове и кабинети по социална превенция.

В Община Кричим функционира Общински център за обществена подкрепа /ЦОП /. По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето и прилагането на ефективни стратегии, форми и методи на работа за ограничаване извършването на противообществени прояви.

ХІV. Квалификационна дейност.

През 2012 г. Секретарят на МКБППМН при Община Кричим  участва в квалификационните форми, организирани от ЦКБППМН. Поради служебна ангажираност на членовете на комисията през 2012 г. не са провеждани колективни обучения. Такива се планират за реализиране през 2013 г.

 

ХV. Статистически отчет за дейността на МКБППМН при Община Кричим – Попълнен съгласно изискванията и e предоставен в указания срок на ТСБ /Териториално статистическо бюро/, гр. Пловдив

ХVІ. Проект за необходимите средства за издръжка на МКБППМН при Община Кричим през 2014 година.   

Численост обществени възпитатели (брой)

Средства по Наредба № 2

(лева)

Средства по Наредба № 3

(лева)

Средства за издръжка на 

МКБППМН

(лева)

Средства за центрове и кабинети (лева

ВСИЧКО

(лева)

4 15 000 4 000 2 480 1000 22 480

Във връзка със назначената комисия за борба  срещу противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни съгласно Заповед № РД 15 - 00 - 27/18.01.2012г. на Кмета на община Кричим, определените ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА КРИЧИМ  и КООРДИНАТИТЕ им са, както следва :

1. Председател на МКБППМН – Златка Маринова ,

адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

2. Секретар на МКБППМН – Таня Вълчанова ,

адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

 

3. Инспектор ДПС –Любица Рупчева, при РУ „Полиция” гр. Стамболийски

адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29

4. Отдел “Закрила на детето” към Д “СП” гр. Стамболийски -

            Анастасия Стоянова - Главен експерт „Закрила на детето”,

адрес: гр. Кричим, бул. „Ал. Стамболийски” № 27а


Р Е Ш Е Н И Е № 121 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли – 2012 – декември 2012 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли  2012 – декември 2012 година.

О Т Ч Е Т 

 ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА

/ юли  2012 – декември  2012 г. /

 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на горното задължение предоставям на Вашето внимание отчет за дейността на ОбС – Кричим за второто полугодие на 2012 г.

            За периода юли 2012 – декември 2012 г. Общински съвет при община Кричим е провел 4 заседания в т.ч. 2 извънредни и 2 редовни, свикани на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от ПОДОбСВОА, а приетите на тях решения са 35 на брой.

За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 44 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 10 отчета. Постъпилите предложенията от председателя на ОбС и съветници са 18 на брой, в т.ч. 7 питания. За шест-месечния период са постъпили по съответния ред 35 броя заявления и писма от граждани и/или юридически лица, както и 3 молби за финансово подпомагане на жители на гр. Кричим. Всички материали са разгледани по същество на проведените общо 14 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както следва:

-         ПКИФБД – проведени 4 заседания

-         ПКЕ – проведени 4 заседания

-         ПКСД – проведени 3 заседания

-         ПКУТБКДОС – проведени 3 заседания

По отношение активността и присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава отрицателна тенденция към увеличаване броя на присъствията на  заседания на ОбС в сравнение с второто полугодие на 2011 год. За проведените общо 4 заседания са допуснати 9 броя отсъствия на съветници. Отсъствията от заседания на постоянни комисии са 13.

На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор и участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените от тях управленски решения. Всички въпроси от компетентността на съответните постоянни комисии се разглеждат задълбочено и професионално. Поради тази причина на заседанията на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият в Правилника ред. В края на всяко заседание, независимо от слабата обществена активност, е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Протоколите от заседания на постоянните комисии и на Общински съвет се водят редовно и съгласно определения за целта формат. Работните материали за заседания на комисии и съвет се подават ритмично, в съответствие с определените в Правилника срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби и срокове.

За посочения отчетен период юли 2012 – декември 2012 год. Общинския съвет при община Кричим няма върнати решения от страна на Областния управител на Пловдивска област.

По отношение решенията на ОбС във връзка с разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето в съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а не са редки случаите и с пълно мнозинство, което е показателно за целесъобразността на всяко от взетите решения.

 

На вниманието на Общинския съвет бяха предоставени следните отчети и доклади за разглеждане и приемане:

Със свое Решение № 80, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие отчет за дейността на Общински съвет  при Община Кричим за периода януари 2012 – юни 2012 година.

С решение № 81, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие отчет, относно изпълнение решенията на Общински при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.01.2012 год. до 30.06.2012 год.

Със свое решение № 82, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 г. през 2011 година.

С свои решения № 83, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. и № 101, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие отчети, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

С Решение № 84, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год. се прие уточнения годишен план и отчета за касовото изпълнение на бюджета и ИБС по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2012 год.

Управление и разпореждане с общинска собственост:

Общински съвет при Община Кричим прие Решение № 88, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., относно проект за изграждане на нова въздушна мрежа НН за кв. 152 и кв. 153 – нови, по плана на град Кричим.

Прието е Решение № 100, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., относно проект за „ПУП – проект за разделяне на ПИ 39921.92.68 /полски път/ по кадастралната карта на град Кричим и обособяване на ПИ 39921.92.76 за „полски път” и ПИ 39921.92.77 за „стопанска дейност”.

Общински съвет при Община Кричим прие Решеине № 111, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от самостоятелен обект, частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, ул. „Н. Петков” № 11, с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост № 420 от 24.03.2010 год.

С Решение № 92, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим отказа закупуването на имот ПИ 695 – публична общинска собственост във връзка със Заявление с вх. № 153/14.06.2012 год. от Сали Салиев Асанов, живущ в гр. Кричим, ул. „Крали Марко” № 44.

Изменения и допълнения, направени на приети  правилници, наредби и приети планове и програми:

С Решение № 90, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Община Кричим направи изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация при община Кричим.

С Решение № 103, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

С Решение № 104, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим.

С Решение № 105, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим отмени Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Кричим и прие Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим.

С Решение № 95, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим създаде Временна комисия към Общински съвет при община Кричим със задача: „Разработване на проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим” и със свое Решение № 114, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год. удължи срока й за работа.

С Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим създаде Временна комисия към Общински съвет при община Кричим със задача: „Разработване на проект на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.”  и със свое Решение № 113, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 год. измени състава и удължи срока й на работа.

Със свое Решение № 106, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Общински план за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община Кричим за 2013 година.

Със свое Решение № 98, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие становище по Бизнес план за развитието на Напоителни системи ЕАД за периода 2012 – 2016 год.

С Решение № 86, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Програма за енергийна ефективност на община Кричим за периода 2012 – 2014 година.

С Решение № 87, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2012 – 2015 година.

С Решение № 99, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Програма за управление на отпадъците на територията на община Кричим за периода 2012 – 2015 година.

С Решение № 109, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Програма за управление и развитие на община Кричим за периода 2012 – 2015 година.

Решения в областта на просвета, култура, младежки дейности и социални дейности:

С Решение № 107, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие План за действие на община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация.

С Решение № 110, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода ноември 2012 – ноември 2015 година.

С Решение № 112, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие проект на Декларация за достъпа до спорт в Община Кричим.

С Решение № 85, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за поемане на общински дълг чрез издаването на Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116 – С010 за реализацията на проект DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим".

Със свое Решение № 97, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год., Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг /овърдрафт/ за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите за проект:„Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище  „Св. св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” съгласно сключен Договор за БФП № BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ и община Кричим

Със свое Решение № 94, взето с Протокол № 10 от 16.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Никола Тодоров Митушев.

Със свое Решение № 102, взето с Протокол №12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при община Кричим определи на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2013 год.

С Решение № 89, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет одобри одобрява общата численост и структура на Общинска администрация, в сила от 01.07.2012г., съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение.

С Решение № 91, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим отмени Решение № 267, взето с Протокол № 39 от 28.01.2002 год. на Общински съвет при община Кричим.

С Решение № 108, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год., Общински съвет при Община Кричим отмени Решение № 19, взето с Протокол № 3 от 22.12.2011 год. на Общински съвет – Кричим и определи представител на Общински съвет при Община Кричим за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” и негов заместник.

С Решение № 93, взето с Протокол № 9 от 09.08.2012 год., Общински съвет при Община Кричим прие представената информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2012 година.

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на Кмета на община Кричим във връзка с  инвестиционни и проектни намерения, свързани  с развитието на общината.

Посоченият отчетен период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и финасов аспект.

            Всички взети 35 решения на заседанията на ОбС – Кричим през отчетния период юли 2012 – декември 2012 г. са насочени в полза и за развитието на Кричим и неговите жители, а тяхната реализация ще допринесе за съществена положителна промяна във визията на нашият град.

Като обобщение за работата на Общински съвет – Кричим за изтеклото шестмесечие, може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши още повече отговорността и отношението на всеки един от нас към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в работата ни като общински съветници за всеки от нас трябва да продължи да бъде грижата за развитието на града като цяло и за всеки един гражданин поотделно при спазване на общоприетите принципи за законосъобразност и целесъобразност.


Р Е Ш Е Н И Е № 122 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет при Община Кричим през 2013 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2013 година.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИЧИМ  ЗА   2013   ГОДИНА

І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

            При ясно осъзнаване на отговорностите по отношение утвърждаването на местното самоуправление и необходимостта от все по-широкото участие на местната общност в този процес, Общински съвет при община Кричим, си поставя следните цели за реализиране и през 2013 г.:

І. 1. Извеждане на местното самоуправление като водещ фактор при формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община Кричим;

І. 2. Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на Община Кричим;

І. 3. Създаване на предпоставки за нормална жизнена среда и развитие на икономическите фактори на територията на Община Кричим;

            ІІ. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ:

ІІ. 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на Община Кричим.

ІІ. 2. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност при обсъждането и вземането на всички решения, свързани с развитието на Община Кричим.

ІІ. 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на Общинския съвет чрез печата, електронните медии и интернет.

ІІ. 4. Изграждане на ефективни форми за общуване на Общинския съвет с представителите на бизнеса от територията на общината, потенциални инвеститори и неправителствени организации.

            ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА

ІІІ. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Месец  февруари:

 

1.      Приемане на отчет за работата на МКБППМН през 2012 г.

2. Приемане на отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2012 г.

            3. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2013 г.

4. Приемане на отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за второто полугодие на 2012 г.

5. Определяне на тарифата за началния размер на месечния наем на 1 кв. м. при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост за 2013г.

6. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2012 г.

7. Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2012 г. и годишния доклад по дълга към 31 декември 2012 г.

8. Отчет на бюджета на Общински съвет за 2012 г.

9Приемане на Годишен културен календар за 2013 г.

10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 год.

11. Приемане на бюджета на община Кричим за 2013 год.

12. Приемане на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

13.  Приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим.

14. Доклад за изпълнението на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит през 2012 година в община Кричим.

15. Приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит през 2013 година в община Кричим. 

Месец  март:

1. Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2012 г., обсъждане на състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на община Кричим през 2013 г.

2.      Приемане на Спортен календар за 2012 г. на община Кричим.

3. Отчет за дейността през 2012 г. на Комисията за обществен ред и сигурност при община Кричим.

4. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд.

5. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 г. през 2012 г.

6. Отчет за изпълнението на годишния план за 2012 г. на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Кричим.

7. Разглеждане на предложения за разпореждане с общинско имущество – частна общинска собственост.

8. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.

Месец  април:

 

            1. Отчет за дейността на Народно читалище „Пробуда – 1912г.”, гр. Кричим, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища    

2. Информация за етапа на изпълнение  на инфраструктурни проекти финансирани по Оперативните програми.

3. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. и приемане на Програма за закрила на детето за 2013 г.

4. Актуализиране на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Кричим.

5. Информация за дейността на Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа и Домашен социален патронаж.

6. Годишен отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община Кричим през 2012 г.

Месец  май:

 

1. Информация от общинска администрация за постъпили глоби и санкции за констатирани нарушения по наредби на община Кричим.

2. Преглед на действащите наредби и анализ на необходимостта от актуализирането им.

3. Разглеждане и обсъждане на Предложение от Кмета на община Кричим по смисъла на чл. 124, ал 1 от Закона за устройство на територията за  изработване на проект за общ устройствен план, придружено със задание обосноваващо необходимостта от изработването на плана, изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване и опорен план.

4. Обучение на Общински съвет: ЗОБ и ЗУТ.

Месец  юни:

 

1. Информация от Кмета на общината относно изпълнението на проектите за безвъзмездна помощ по ПРСР.

2. Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията на община Кричим.

3. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2013 г. на физически и юридически лица,  подали декларации за освобождаване от такса за услугата   „сметосъбиране и сметоизвозване”.

Месец  юли:

 

1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2013 – юни 2013 година.

2. Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за периода януари 2013 – юни 2013 година.

3. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2013/2014 година.

4. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим.

 

Месец  август:

 

1. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2013 г.

2. Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2013 година.

3. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината.

Месец  септември:

 

1. Информация за  подготовката на проектобюджета за 2014 година в изпълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кричим.

2. Информация за готовността на учебните заведения за нормално започване на новата учебна година.

3. Информация относно събираемостта на наемите от ползването на общински имоти.

Месец  октомври:

 

1. Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.

2. Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани на община Кричим.

3. Отчет за данъчната събираемост в Община Кричим.

4. Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Кричим.

Месец  ноември:

 

1. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.

2. Информация за етапа на изпълнение и качеството на работа по    инфраструктурните проекти на община Кричим.

3. Обучение на Общински съвет: ЗОС; Закона за горите и ЗОП.

Месец  декември:

 

1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2013г. и приемане на    новата план-сметка за такса битови отпадъци за 2014 година.

2.  Актуализация на бюджета към 31 декември 2013 година.

3.  Информация за работата по Програмите за временна заетост за  2012 год., съществуващи възможности и  предвиждания за реализация през 2013 год.

 

ІІІ. 2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В РАМКИТЕ НА 2013 ГОДИНА

            1. Среща с представители на   органите на реда.

2. Среща с представители на училищните , читалищното, църковното и джамийското настоятелства.

3. Среща с представители на младежта.

4. Среща с представители на земеделските производители и представители на бизнеса.

5.Срещи с потенциални инвеститори.


Р Е Ш Е Н И Е № 123 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13
ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2013 г.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2013 г.

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кричим.

Програмата има отворен характер, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската собственост трябва да е съобразен разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, с който са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който приема настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

            Основният ангажимент на Община Кричим е да стопанисва имотите публична общинска собственост като добър стопанин, с оглед важната им обществено-социална функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейски  фондове,оперативни програми и други финансиращи органи. За да може община Кричим да кандидатства по такъв вид програми е важна финансовата стабилност и обезпеченост. Тук е важната роля на доброто управлението на частната общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от  концесии, право на ползване, продажби, право на строеж и други.

            Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на държавата намалява /т.е държавните субсиди ще са по-малко/, основен приоритет, ще трябва да е повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

    5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

             6. общинските обекти от първостепенно значение  по смисъла на §5, ал.1, т.73 от ДР на ЗУТ -  общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост.

7. Други данни.

           II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на помещения 50 208
2. Отдаване под наем на терени 100 000
3. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 3 500
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 153 708
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост 311 452
2. Учредени вещни права 29 900
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 341 352
  Всичко приходи  
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, цифрови модели,  ПУП-ПРЗ, геодезическо заснемане на имоти, промяна на кадастрална карта и др.) 4 000
2. За пазарни оценки 2 000
  Всичко разходи 6 000

      

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим  има намерение да предостави под наем
  Кабинети от сграда на Градска поликлиника,публична общинска собственост:
1. Кабинет 21 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м, бул.”Тракия” 25
2. Кабинет 24 и площ от общи помещения  в размер на 8,90 кв.м, бул. ”Тракия” 25
3. Кабинет 25 и площ от общи помещения в размер на 44,52 кв.м, бул.”Тракия” 25
4. Кабинет 27 и площ от общи помещения в размер на 20,03 кв.м, бул.”Тракия” 25
5. Кабинет 29 и площ от общи помещения в размер на 14,69 кв.м,бул. ”Тракия” 25
6. Кабинет 30 и площ от общи помещения в размер на 33,39 кв.м,бул. ”Тракия” 25
7. Кабинет 32 и площ от общи помещения в размер на 25,38 кв.м,бул. ”Тракия” 25
8. Кабинет 36 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул. ”Тракия” 25
9. Кабинет 37 и площ от общи помещения в размер на 44,52 кв.м,бул. ”Тракия” 25
10. Кабинет 48 и площ от общи помещения в размер на 15.44 кв.м,бул. ”Тракия” 25
11. Кабинет 50 и площ от общи помещения в размер на 14,25 кв.м,бул. ”Тракия” 25
12. Кабинет 51 и площ от общи помещения в размер на 33,39 кв.м,бул. ”Тракия” 25
13. Кабинет 9 и площ от общи помещения в размер на 65,75 кв.м, бул. ”Тракия” 25
14. Кабинет 10 и площ от общи помещения в размер на 66,40 кв.м, бул. ”Тракия” 25
15. Кабинет 11 и площ от общи помещения в размер на 51,45 кв.м, бул. ”Тракия” 25
16. Терен в ПИ № 39921.504.706 и ПИ № 39921.504.7 с обща площ 3 350 кв.м.
  Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ:
1. Терен на пл. „Обединение” – 20 кв.м. за поставяне на павилион
2. Терен на ул. „Търговска” – 2 кв.м. за поставяне на павилион за продажба на вестници
3. Терен на ул. „Никола Вапцаров” № 25а – 1 кв.м.  за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
4. Терен на ул. „Райко Даскалов” (до входа за автомивка и Газ станция) – 1 кв.м за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
5. Терен на бул. „Александър Стамболийски” № 64 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
6. Терен на кръстовището на бул. „Тракия” и ул. „Райко Даскалов” – 6 кв.м за поставяне на рекламен елемент
7. Терен на пл. „Демокрация” – 16 кв.м. за поставяне на метален павилион
8. Терен на бул. „Александър Стамболийски” – 20 кв.м. за поставяне на метален павилион
9. Терен на бул. „Тракия” – 20 кв.м. за поставяне на павилион
10. Терен на пл. „Обединение” – 2 кв. м за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения
11. Терен на пл. „Демокрация” – 2 кв. м за поставяне на павилион за разпространение на печатни произведения
12. Терен на ул. „Търговска” – 102 кв. м  за поставяне на павилион
13. Терен на бул. „Света Марина” – 70 кв. м  за поставяне на павилион
14. Терен на бул. „Кирил и Методий” – 44 кв. м  за поставяне на павилион
15. Терен на ул. „Роза” № 26 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
16. Терен на ул. „Нарцис” № 3 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
17. Терен на ул. „Лале” № 5 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
18. Терен на ул. „Минзухар” № 6 – 1 кв. м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
19. Терен на ул. „Лале” № 11 – 1 кв.м. за поставяне на кафе-апарат за топли напитки
  Отдаване под наем и аренда на земите от общински поземлен фонд
1. Земеделски земи съгласно списък Приложение 1, с обща площ  863.296 дка
2. Трайни насаждения съгласно списък Приложение 2, с обща площ 249,479 дка
3. Мери и пасища  съгласно списък Приложение 3, с обща площ 4 565,664 дка
  Б. Имоти, които Община Кричим  има намерение да продаде
1. Поземлен имот  № 39921.501.693, ул. „Н. Вапцаров” № 47, площ 344,15 кв.м
2. Поземлен имот  № 39921.501.691, ул. „Н. Вапцаров” № 51, площ 300,51 кв.м
3. Поземлен имот  № 39921.501.696, ул. „Бр. Крушарови” № 17 А, площ 334,51 кв.м
4. Поземлен имот  № 39921.502.541, пл. „Демокрация” № 6, площ 6 560 кв.м
5. Поземлен имот  № 39921.502.550, бул. „Тракия”, площ 2 139 кв.м.
6. Поземлен имот  № 39921.502.549, бул. „Тракия”, площ 2 012 кв.м.
7. Поземлен имот  № 39921.502.535, бул. „Тракия”, площ 0,540 дка
8. Поземлен имот № 39921.92.77, местност „Адалъка”, с площ 353 кв.м.
  В. Имоти, върху които Община Кричим  има намерение да учреди  вещни права
   
   
  Г. Имоти,  които Община Кричим  има намерение да предостави на концесия
   

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

През 2013 г. Община Кричим няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпили до Кмета на общината предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.

            V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

През 2013 г. Община Кричим няма намерение да придобива поземлени имоти или части от тях.

 През 2013 г. Община Кричим не предвижда да извършва принудително отчуждаване на имоти, частна собственост за задоволяване на важни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.           

            VI. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КРИЧИМ

 

по ред

ОБЕКТ
1. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Кричим”
2. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа на гр. Кричим”
3. „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на кв. Крайречен, гр. Кричим”
4. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Кричим”
5. „Преминаване на главен канализационен колектор ІІ през реката”
6. „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим”
7. „Рехабилитация на централен площад „Обединение” част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”, паркоустрояване на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”
7.1. „УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”
7.2. „Централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”
8. „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост, кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина, кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина, кв. 135; площад „Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”
8.1 „УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост, кв. 80”
8.2. „УПИ ХІІ – за зеленина, кв. 129”
8.3. „Имот на ул. „Венера” за зеленина, кв. 135”
8.4. „Площад „Родопи” – пред църквата за зеленина”
8.5. „Имот за зеленина в района на гара „Въча”
9. Гробищен парк - нов
10. Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Кричим
11. „Саниране и осъвременяване на кухненски блок в ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим”
12. Отреждане на терен за изграждане на площадка за биоразградими отпадъци

VІІ.  ДРУГИ ДАННИ

 

Община Кричим е собственик на 132 броя недвижими имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица. От страна на общинска администрация за горецитираните имоти ще бъдат предприети действия по уведомяване на лицата, за възможността за закупуването на имотите.

При постъпили до Кмета на общината заявления за закупуване на недвижими имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица, същите ще се процедират по реда начл. 35, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 45 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При постъпили до Кмета на общината заявления за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, същите ще се процедират по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост,във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Кричим през 2013 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината, съобразно възникнали потребности или наличие на нови приоритети за цялостното развитие на общинат

Приложение 1 - решение 123 >>                        Приложение 2 - решение 123 >>                          Приложение 3 - решение 123 >>


Р Е Ш Е Н И Е № 124 прието на 26. 02. 2013 година по Протокол №13

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Бюджет 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност и ПК по социални дейности към ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 9, чл. 12  от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 и ПМС  № 1  от 09.01. 2013 г.  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

І. Приема бюджета на Община Кричим за 2013 г.:

По прихода: 4 082 754
1. Приходи с държавен характер 2 514 619
1.1. Обща  субсидия                   2 418 146
1.2. Преходен остатък 01.01.2013 г.       123 473
2. Приходи с общински характер  1 568 135
2.1. Имуществени и други данъци                                             230 200
2.2. Неданъчни приходи          992 447
2.3. Обща изравнителна субсидия 523 600
2.4. Целева субсидия капиталови разходи            44 000
2.5. Преходен остатък 01.01.2013 г. 3 834
По разхода: 4 082 754

1. Държавни дейности /Приложение 1/

     / в т.ч. – 36000 лв резерв по ЗДБРБ/

2 514 619
2. Общински дейности /Приложение 2/ 1 450 265
    / в т.ч.   -  30 000 лв резерв по ЗДБРБ/  
3. Дофинансиране на държавни дейности /Приложение 2/                  117 870
   

          ІІОбщински съвет приема лимити за следните разходи:

§       социално-битови разходи на персонала 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;
§       представителни разходи кмет                     10 000
§       представителни разходи председател ОбС 5 000

          ІІІ. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва:

юристи, други специалисти ТСУ; 90 лв
специалист “Геодезия, кадастър и регулация”, „ВиК”, „Ел”    90 лв

ІVОпределя хонорари на  специалисти от община Кричим както следва:

ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/ 100 лв
ритуалчик /дневен хонорар/ 20 лв
шофьор погребална кола /дневен хонорар/ 20 лв
върху събраната сума – таксосъбирачи Общински пазар 10 %

VУтвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи в рамките до 85% от действителните разходи /или в рамките на преведените средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/, съгласноПриложение №  4.

  VІ.  Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки както следва:

Ø    СОУ „П.Р.Славейков

Ø    НУ „Васил Левски” 

    420 760 – д.322

      49 000 – д.318 Подготвителни групи

632 857

469 760

Ø    НУ „Св.св.Кирил и Методий”

   320 206– д. 322

     38 000 – д.318 Подготвителни групи

Ø    ОДЗ „Ралица” /делегирана държ. Дейност/

358 206

169 102

Ø    ОДЗ „Незабравка”/делегирана държ.дейност/                              169 102
   

VIІОбщински съвет определя оклад за храна, както следва:

Ø    Целодневни детски градини до 4 годишни деца

Ø    Целодневни детски градини до 5 годишни деца

/ в т.ч. добавка по стандарт/

2,20

2,20

Ø    Детска млечна кухня       1,20
Ø    Домашен социален патронаж /без неделя/ 2,20

VІIІНа основание чл. 33, ал. 1 ал. 2,ал. 3 от ПМС 1 от 09.01.2013 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

              ІХ. Общински съвет определя месечен лимит на полицейски участък при Община Кричим:

Ø   телефон 70 лв
Ø   гориво 200 лв
Ø   поддръжка полицейска кола /годишно/ 1000 лв

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.

               Х. Общински съвет определя основни месечни заплати, както следва:

·         Кмет на община Кричим                                                                                                 1 262

·         Председател на Общински съвет  /90%  от заплатата на кмета/                                  1 136

                Общински съвет приема численост на персонала и средства за заплати, съгласно Приложение 5.

                             XІІ. Разпределя преходния остатък от 2012 година в държавните дейности както следва:

Държавни                                              дейности

123 473

 

 д. 122

д. 219

д. 229

Общинска администрация

Други дейности по отбрана

Други дейности по вътрешната сигурност                     

          88

          511

       1 073

   д.311

Целодневни детски градини

ОДЗ „Ралица”

ОДЗ „Незабравка”

             481

220

261

  д.322 Общообразователни училища      65 875
  СОУ „П.Р.Славейков”                                           29 789
  НУ „Васил Левски” 23 533

д. 318

НУ „Св.св.Кирил и Методий”

Неразпределени разходи 2012 г.

Подготвителна полудневна група            

НУ „Васил Левски”

НУ „Св.св.Кирил и Методий”                            

7 634

      4 919

    2 198

              2 198

0                   

 д. 337

д. 389

Извънучилищни дейности   

Други дейности по образованието                             

          179

         936

 д. 431 Детски ясли          5 365

 д. 437

д. 469

д. 526

Здравен кабинет детски градини и училища

Други дейности по здравеопазването

Център за обществена подкрепа                                    

        3 833

              826-

      21 740

        д. 551 Дневни центрове за възрастни хора        1 057

  д. 589

д. 713

Други дейности и служби по соц.осигуряване /компенсация превозвачи, пътуващи ученици  16г. /

Спорт за всички                                                                  

            18 501

 168

  д. 898  Други дейности по транспорта                                                                                    2 294

Местни

д. 589                                                 

дейности

Други дейности по социалното осигуряване

3 834

3 834

     

            ХІІІ. Общински съвет приема Списък на капиталови разходи за 2013 г. /Приложение 3/

            ХІV. Общински съвет приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове /Приложение 6/

            ХV.Общински съвет приема разчет за помощи по § 4214:  
§         еднократни помощи по молби на граждани 6 000 лв
§         помощи за погребения на социално-слаби 500 лв
   

ХVІ. Потвърждава размера на просрочените  задължения и вземания от минали години:

§         просрочени задължения от 2012 година, които ще бъдат разплатени през 2013 година.        64 889.70 
Общият размер на просрочените задължения от предходни години е 102 226лв
§         просрочени вземания, които ще бъдат събрани  през 2013 година                           5 723,00
                Общият размер на просрочените вземания е 27 952 лв

ХVІІПри спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27, ал. 1 от ЗОБ/:

·        Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;  

·        Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.

·        На основание чл. 24, ал.1 от Закона за общинските бюджети ОбС – Кричим дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо със средства от набирателната сметка на община  Кричим.

·        Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната и набирателна сметка.

·        Възлага на Кмета на общината:

- Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

             - Да ограничава или спира финансирането на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити при неспазване на финансовата дисциплина и на правилата по Системите за финансово управление и контрол.

             - Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

Приложения:

1.        Приложение № 1 – Разход държавни дейности

2.        Приложение № 2 – Разход местни дейности

3.        Приложение № 3 – Списък на капиталови разходи за 2013 година

4.        Приложение № 4 – Списък на пътуващите учители за учебна 2012/2013 година

5.        Приложение № 5 – Численост на персонала и средства за заплати по дейности

6.        Приложение № 6 – План сметка на извънбюджетни сметки и фондове

               7.   Към ФО 1/2013Приложение № 12 -  План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения

               8.   Към ФО 1/2013Приложение № 08 – Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по   §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи

               9.    Към ФО 1/2013 Приложение № 2 – Първоначален бюджет на община Кричим 2013 год.

 

   Приложение № 1

   към Решение № 124,

   взето с Протокол № 13

   от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

   
По разхода  
   
1. Държавни дейности 2 514 619
     Функция Общи държавни служби                                 354 488
§         Дейност 122 Общинска администрация                               354 488

Функция Отбрана и сигурност

71 074

§         Дейност 219 Други дейности по отбраната

§         Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност

        49 521

                                21 553            

                                  Функция Образование

1 813 638

 • Дейност 311 Целодневни детски градини
338 204
 • Дейност 318 Полудневна подготовка в училищата
87 000
 • Дейност 322 Общообразователни училища
1 375 755
 • Дейност 337 Извънучилищни дейности  
 • Дейност 389 Други дейности по образованието                                                                                                        

11 743

936

                                     Функция Здравеопазване

96 721

 • Дейност 431 Детски ясли   
 • Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища                                                                                          

54 961

41 760

 

       Функция Социално осигуряване

 

186 826

 • Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа                                      
106 430
 • Дейност 551  Дневни центрове за стари хора    
53 221
 • Дейност 589 Други служби и дейности                                                   
18 501

         Функция Почивно дело и култура

25 252

 • Дейност 738 Култура
 • Дейност 713 Спорт за всички       

25 084

168

                         Функция Икономически дейности и услуги

2 294

 • Дейност 849 Други дейности по транспорта                                              
2 294
                             

       

 

 

 

 

 Приложение № 2

към Решение № 124,  взето с Протокол № 13    от  26.02.2013 на

ОбС-Кричим

2. Местни дейности 1 450 265
Функция Общи държавни служби 361 044
§         Дейност 122 Общинска администрация 292 468
§         Дейност 123 Общински съвети                                      68 576

Функция Отбрана и сигурност

4 240

§         Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност 4 240

Функция Образование

234 153

§         Дейност 311 Целодневни детски градини/издръжка/                                                          211 460
§         Дейност 337 Извънучилищни дейности                                                             

23 153

Функция Здравеопазване

          

         5 200

§         Дейност 469 Други дейности по здравеопазването 5 200

Функция Социално осигуряване

153 747

§         Дейност 524 Домашен социален патронаж               67 674

§         Дейност 532 Програми за временна заетост            

§         Дейност 589 Други служби и дейности по осиг.,подп. и заетост

82 239

3 834

 

                 Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на ОС                             

512 202

§         Дейност 603 В И К 8 000
§         Дейност 604 Осветление на улици и площади            99 000
§         Дейност 606 Изгражд., ремонт и поддържане на уличн. Мрежа                   20 000
§         Дейност 622 Озеленяване                                                                                                   67 415
§         Дейност 623 Чистота        317 787         

Функция Почивно дело и култура

32 145

§         Дейност 714 Спортни бази             и спорт за всички 26 455
§         Дейност 745 Обредни домове и зали 5 690

Функция Икономически дейности

100 918

§         Дейност 832 Служби и дейн. по поддърж., ремонт, изгр.пътища                                                                                             

§         Дейност 866 Общински пазар                                                                                                      

§         Дейност 898 Други дейности по икономиката        

                                    Функция Разходи некласифицирани в други        

13 700

30 252

56 966

§         Дейност 910 Разходи за лихви

§         Дейност 866 Общински пазар                                                                                                                                                                 

16 156

30 000

   
3. Дофинансиране          117 870

§         Дейност 738 Читалища                                                                    

§         Дейност 322 Общообразователни училища                                                            

§         Дейност 431 Детски ясли, ДМК

§         Дейност 437 Здравен кабинет в детски и учебни заведения                                                                                                                                               

1 443

91 427

16 045

8 955

 

       Приложение № 3

                                                                                                                                                      към Решение № 124,

                                                                                                                                                      взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИза 2013  година

 

1. Целева субсидия за капиталови разходи      44 000 
 § 5100 Основни Ремонти    
     

§              Дейност 322 Общообразователни училища

§              

   
 - Допълнителни работи НУ „Св.св.Кирил и Методий” по проект „Внедр.Мерки за подобр. Енергийната активност;”   33 300
§         Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища                                                                                                 

            10 700

 
  - Осн. Ремонт път Кричим – жп гара Кричим     10 700

 

2. Собствени приходи

Държавни дейности

   
По § 52 Придобиване  на ДМА    

            Дейност 282 Други дейности по отбраната

-         Компютър                                                                                                   

            Дейност 526 Център по обществена подкрепа

-         Компютър 2 бр.

 

       800     

  1 600  

 
Местни дейности:    
§Дейност 122 – Общинска администрация    

По § 51 Основни ремонти                           

 - Котелно и газификация на сграда общинска администр.

 

    9 750

   9 750

По § 53 Придобиване на НДА                               40 000

- Техн паспорти на съществуващи строежи общинска собственост

- Подготовка на задание за изработване на общ устройствен план на община Кричим                                                                                 

                               30 000

                               10 000

 
§Дейност 311 – Целодневни градини    

По § 51 Основни ремонти                           

 - Котелно и газификация на сграда ОДЗ „Ралица”

 

   7 490

   7 490

 

По § 52 Придобиване на ДМА                           

 - Бойлер 1000 л

 

 

2 700

2 700

         

 

       Дейност 603 Водоснабдяване и канализация     4 000
            § 52 Придобиване на ДМА  
§         Обект Градска канализация и ПСОВ/ други разходи/      4 000
Дейност 622 – Озеленяване     50 000
§ 5100 Основни ремонти  
§         Проект „Рехабилитация на пл.”Обединение” – застраховка и табели       4 000
§         Проект „Рехабилитация на пл.”Венера” – застраховка и табели.       4 000

§         Проект „Рехабилитация на пешеходен мост” – застраховка и табели

§         Др разходи / оборотни средства за  ДДС до възстановяването му/

      2 000

    40 000

 

Дофинансиране

 
Дейност 322 – Общообразователни училища                         52 127
§ 5100 Основни ремонти  
§         Допълнителни СМР НУ „Св.св.Кирил и Методий”мерки за подобр. енергийната активност;     52 127
 

 

 

  Приложение № 4

               към Решение № 124,

              взето с Протокол № 13

        от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

Списък на пътуващите учители за учебната 2012/2013 година

СОУ „П.Р. Славейков”

  1. Румяна Костадинова Димова                         Учител
  2. Никола Петров Бакърджиев                           Учител
  3. Костадин Василев Величков                         Учител
  4. Георги Колев Ангелов                                     Учител
  5. Красимира Петрова Йоргова                           Учител
  6. Валентина Петкова Томова                            Учител
  7. Евелина Стефанова Арнаудова                      Учител
  8. Георги Илиев Марков                                       Учител
  9. Екатерина Пенкова Пиринова                         Учител
10. Елена Атанасова Хаджиева                            Учител
11. Недялка Рангелова Пеева                                Учител
12. Гергана Делова Стойчева                                 Учител
   
НУ „Васил Левски”
1. Катерина Георгиева Павлова                            Учител
2. Мария Ангелова Трифонова                              Учител
3. Стоилка Георгиева Калинова                            Учител
4. Антоанета Стефанова Кирова                           Учител
5. Атанаска Петрова Петрова                                Учител

6. Иванка Трайчева Начева  

7. Искра Недкова Паракосова                                

Учител

Учител

   
НУ „Св.св. Кирил и Методий”
1. Евелина Петрова Стоянова                                Учител
2. Димитрия Борисова Тумбалева                         Учител
3. Надежда Николова Илиева                                Учител

4. Стела Христова Гюлецова                          

5. Сабрие Мехмедова Чаушева

Учител

Учител

6. Цветелина Стоилова Петракова Учител

ОДЗ „Ралица”

1. Марина Стефанова Вангелова                             Учител
2. Албена Александрова Вълчева                           Учител
3. Елена Георгиева Бубарова                                    Учител
   

ОДЗ „Незабравка”

1.        Мария Рангелова Велинова                                                                   Учител

2.        Пенка Николова Тодорова                                                                     Учител

 

 

Приложение № 5

 към Решение № 124,

 взето с Протокол № 13

 от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

Численост на персонала и средства за заплати по дейности 2013 г.

Държавни дейности

                                                                                                Численост

                                                                                                     на персонала

Месечни

средства

за работна

заплата

Годишни

средства

за работна заплата

Списъчен състав    
1. Дейност 122  Общинска администрация                              35,5                                           23 600                  283 211
1. Дейност 431  Детски ясли                                                        6                     3 528                                         42 336
2. Дейност 437   Здравен кабинет в детски градини и у-ща     5                3 105                        37 267
3. Дейност 526   Център за обществена подкрепа                    6,5                                         2 794               33 524
4. Дейност 551  Дневен център за  възрастни хора                   4                                  1 731                        20 772          
     
Несписъчен състав    
1. Дейност 219  Отбранително мобилизац.подготовка             5               2 715                32 576

2. Дейност 551 Дневен център за стари хора                             1

Местни дейности

                 400                4 799

Списъчен състав     

1. Дейност 123 Общински съвет                                                  1             

                     1 409

       

              16 904

1. Дейност 337  Извънучилищни дейности                                2                                              732                8 780          
2. Дейност 524  Домашен социален патронаж                           4                 1 706                                   20 473
3. Дейност 623  Чистота                                                                12                 5 277             63 324
4. Дейност 866  Общински пазар                                                   1                     391               4 688
5. Дейност 898  Други дейности по икономиката                      8                 3 479               41 450
     
Несписъчен състав    

1. Дейност 623 Чистота                                                                1            

2. Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                      1

                  378            

                  381

                4 538

               4 576

     
Дофинансиране    

Списъчен състав

1. Дейност 431 Детски ясли, детски кухни                                 1

                  418

            5 022

2. Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища 1                                 576              6 912         
     
     
     
         

                                               

                                                                                                                                               Приложение 6

                                                                                                                                             към Решение № 124,

                                                                                                                                             взето с Протокол № 13

                                                                                                                                              от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

ПЛАН-СМЕТКА
извънбюджетни сметки

2013 ГОДИНА

Държавен фонд „Земеделие”

           По прихода                                                                         737 424

§ 9501 Наличност 01.01.2013 г.                                                    241 424

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     496 000

§ 9507 Наличност  31.12.2013 г.                                                              0

            По разхода                                                                         737 424

Държавен фонд „Земеделие” /Училищен плод/

           По прихода                                                                           12 000

§ 6301 Трансфери (+)                                                                      12 000

            По разхода                                                                           12 000 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

МОМН „Децата на Кричим”

           По прихода                                                                              

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                         490

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     84 700

§ 9507 Наличност  31.12.2013 г.                                                            0

            По разхода                                                                         85 190

МОМН „Деца със СОП”

           По прихода                                                                         

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                     12 061

 § 6301 Трансфери (+)                                                                      73 280  

§ 9507 Наличност  31.12.2013 г.                                                             0

            По разхода                                                                          85 341

МТСП  „Личен асистент”                    

           По прихода                                                                          13 388

§ 6301 Трансфери (+)                                                                     13 388  

            По разхода                                                                          13 388

МТСП  „Нов избор”                    

           По прихода                                                                         128 351       

                                § 6301 Трансфери (+)                                                                    128 351                                 

            По разхода                                                                         128 351

                           

ОП „Околна среда”

           По прихода                                                                     15 053 392

§ 9501 Наличност  01.01.2013 г                                                 1 433 092

  § 6301 Трансфери (+)                                                                13 620 828  

§ 9507 Наличност  31.12.2013 г.                                                            0

            По разхода                                                                    15 053 392

 

                                                                                                                                   Приложение № 12

                                                                                                                 Към ФО 1/2013

                                                                                                                                                     към Решение № 124,

                                                                                                                                                     взето с Протокол № 13

                  от 26.02.2013 на ОбС-Кричим

ПЛАН – ГРАФИК

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНИТЕ

ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2013

Фирма

Възникване на задължението

/фактура, договор, дата/

Дата на падеж на задължението

Размер на просро-

ченото

задълж.

Размер на плащането през 2013 година
1 2 3 4 5 6
1. Пловдивинвест 628/12.12.2007   3 000,00 3 000,00
2 “Стройконтрол” ООД Пловдив    

500,00

 
3 Община Пловдив

8000002279/31.10.2012 – 2540,78

8000002280/31.10.2012 – 950,68

справка м.октомври – 4658,67

8000002382/30.11.2012 – 2542,89

8000002383/30.11.2012 – 951,46

справка м.ноември – 1662,52

  13 307,00 13 307.00
4 Алфа 2000 ООД Пловдив

3000004299/08.11.2012 – 28,16

3000004101/04.09.2012 – 28,22

3000004300/08.11.2012 – 35,21

3000004298/08.11.2012 – 84,49

3000004307/08.11.2012 – 35,21

3000004309/08.11.2012 – 25,81

3000003926/04.07.2012 – 35,28

3000003916/04.07.2012 – 84,67

  357,05 357.05
5 Даикс ООД Пловдив 2000052555/29.10.2012 – 400,00   400,00 400.00
6 “Били” ЕООД Кричим 0000000905/30.10.2012 – 1458,00   1 458,00 1458.00
7 ЕТ “Шипков-Йовко Шипков”

Договор № 99/22.08.2007 г.

 

36 835,82

 
8 “Дюлгер” ООД Смолян

0000002323/29.06.2012 – 3058,14

0000002363/31.07.2012 – 2665,36

0000002401/31.08.2012 – 2234,86

0000002471/29.09.2012 – 1654,76

0000002516/31.10.2012 – 2223,28

0000002581/30.11.2012 – 396,56

 

12 232,96

12 232.96

9 Век Трейдинг” ООД Кричим 1000008348/29.10.2012 – 1652,23  

1 652,23

1652.23

10 Технотерм инженеринг 0000001563/27.12.2011 – 17240,00   17 240,00 17240.00
11 РУ “Български пощи” ЕАД Пловдив

1510017503/31.10.2012 – 180,20

1510017406/31.10.2012 – 53,90

1510017628/29.11.2012 – 53,90

1510017727/29.11.2012 – 183,95

  471,95 471.95
12 “Дорадолинк” ООД Пловдив

0000003013/27.11.2012 – 96,00

  96,00

96.00

13 Империал – Йондер и Ани ООД с.Устина

0000006438/26.11.2012 – 1254,80

0000006456/30.11.2012 – 213,47

0000006451/30.11.2012 – 231,44

  1 699,81 1699.81
14 “Хидростроителство АД София

35/28.11.2012 г- - 240,00

 

240,00

240.00

15 ИПС Инфраструктури АД София 2000100080/23.11.2012 – 523,55   523,55 523.55
16 Бакара ООД Варна 0000007889/09.11.2012 – 626,40   626,40 626.40
17 ТОНИ – ВЕЕС ООД Пловдив 0000002675/19.11.2012 – 146,04   146,04 146.04
18 Алегро 2000 ООД офис Пловдив 2000001381/19.11.2012 – 299,40   299,40 299.40
19 Фулда България трейдинг ЕООД Хасково 1020014603/26.11.2012 – 156,00   156,00 156.00
20 “Сити Газ България” ЕАД София

9000039547/30.11.2012 – 254,72

9000039554/30.11.2012 – 1464,15

9000039546/30.11.2012 – 2375,23

9000039552/30.11.2012 – 2449,21

  6 543,31 6543.31
21 МАГИ 81 ЕООД Съединение 0000000013/20.09.2012 – 1440,00   1 440,00 1440.00
22 Ивест – 99 ООД Пловдив 0000000250/17.05.2012 – 3000,00   3 000,00 3000.00
 

Общо:

   

102 225,52

64 889.70

ФО_1 към Бюджета Приложение 2  >>                                    ФО_1 към Бюджета Приложение 8  >>

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.