Решения от № 110 до № 114 приети на 27.12.2012г. по Протокол № 12

Р Е Ш Е Н И Е № 110 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода ноември 2012 – ноември 2015 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим приема Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода ноември 2012 – ноември 2015 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ  / ноември 2012– ноември 2015 г. /

Настоящата програма е разработена въз основа на направени изводи за състоянието на детската престъпност и набелязани задачи, по отношение на превенция и противодействие на детското асоциално поведение, на територията на община Кричим. Програмата е част от управленския подход на местните власти и е  резултат от:

          - направен анализ и набелязани задачи за състоянието на детската престъпност в Община Кричим.

          - потребността от ранно-превантивна дейност за намаляване на противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните;

         -  необходимостта от развиване и укрепване на системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Кричим.

                Програмата е част от управленския подход на местната власт и е своеобразно продължение на общите усилия на Община  Кричим и нейните партньори при решаване проблемите на превенцията на асоциалното поведение на подрастващите.

Изработването на  програмата е отражение на стремежа на община  Кричим по посока на хармонизиране на българското законодателство с международните стандарти и прилагане на националните нормативни документи в областта на детското асоциално поведение на общинско равнище.

МКБППМН при община Кричим, като организатор на социално-превантивна дейност на територията на общината следва да планира и реализира самостоятелно или в партньорство с други институции или граждански формирования програми за превенция на насилието и агресията; да информира обществеността за извършваното от малолетни и непълнолетни насилие, за предприетите мерки, да разширява, в партньорство с Детска педагогическа стая, с отдел „Закрила на детето”  при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски, с училищата на територията на община Кричим дейността си по превенция на агресивното поведение.

Приоритетите за превенцията на насилието между учениците са:

1.   Синхронизиране на общинската  политика с Националната стратегия за превенция и противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни.

2.   Укрепване на взаимодействието между органите и институциите на общинско и областно ниво с ясно разграничаване на техните функции и правомощия.

3.     Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с публичната
администрация и други държавни, общински и районни структури, с граждански
обединения и неправителствени организации, бизнес средите и др.

4. В учебните планове да се включат теми за обучение на модели за безопасно поведение, лични действия за защита от посегателство, общински регламенти по обществен ред, вечерен час и др.

5. осъществяване на системен мониторинг върху резултатите  от превантивната дейност.

Важно средство за справяне на училището с насилието в него е активното развиване на културните и спортните дейности там, увеличаване на часовете по гражданско възпитание, етика и морал.

Общинската програма за превенция на насилието между учениците за периода декмври 2012 г. – декмври  2015 година, представя  волята на обществото в лицето на Общинския съвет да се положат особени усилия за предотвратяване на насилието и агресията между учениците от училищата на територията на нашата община.

ПРИОРИТЕТНИ ГРУПИ НА ПРОГРАМАТА:

 

През последните години равнището на безработица в община Кричим е едно от най-високите в Пловдивска област. Жизненият стандарт на голяма част от населението на общината е нисък и това води до обособяването на няколко специфични рискови групи деца:

1. Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение.

Предоставянето на социални помощи по реда и условията на ППЗСП на социално слаби семейства не решава проблемите на децата в тях. Необходимо е предоставянето на целеви социални услуги, адекватни на най-заболелите нужди. Децата на самотни родители също са с висок риск, както и децата в семейства с изключително нисък жизнен стандарт. Последните живеят при по-лоши битови условия, семействата им са с много ниски доходи, или живеят само с един родител или при възрастните си роднини, което ограничава достъпа до по-качествени здравни, институционални и образователни услуги. Това ги поставя в лоши стартови позиции и намалява шанса за успешна реализация в живота. Висок е и риска част от тези деца да са извършители на противообществени прояви и предтъпления, склонни към проява на агресия и насилие.

В нашата община значителен е броя на малцинствените групи – турци и цигани, като последните, по данни на ТСБ гр. Пловдив, са около 27,34%.  Поради сериозни материални затруднения в много от ромските семейства е нарушен социално-психологическия климат. Ниската социална компетентност и неспособността да разпределят бюджета си, обуславят невъзможността да планират бъдещето на децата си.

Големият брой роми на територията на община Кричим създава и други специфични проблеми; особено характерно е ранното майчинство сред тях. Без бащи са повечето от появилите се на бял свят бебета. Рискът от изоставяне на тези деца е много голям, което обуславя и необходимостта от сексуална просвета и семейно планиране при тях.

2. Деца с увреждания

Това е една разнообразна и сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, комбинирани, психически и сензорни проблеми. Водещ при тези деца е здравословния проблем.На територията на нашата община има 32 деца с увреждания.

Недостатъчните познания на родителите за заболяванията на децата им затруднява отглеждането в семействата. Много често те се самоизолират от обществото. Липсват качествени услуги на ниво, което да дава адекватна информация и съвети на родителите. Това трябва да се извършва с цел предотвратяване изоставянето в специализирани институции. Социалната изолация на децата с увреждания има основания, както в притесненията на родителите, така и в редица условия извън тях, а това са:

  • Няма заведения за дневни грижи на тези деца и единият от родителите се лишава от възможността за пълноценна работа;

3. Деца, жертви на насилие и престъпления.

Децата жертви на насилие рядко споделят преживяното. Липсват необходимите институции и специалисти, което води до затруднения за изваждане на детето от състоянието, в което е изпаднало след претърпяното домашно или друго насилие. Инспекторът от Детска педагогическа стая по силата на своите служебни задължения най-често първи получава сигналите и работи с тези деца.

По данни на инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски през 2012 година две деца са пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието – сексуално насилие. През 2011 г. – има 4 случая на насилие – 1 нещастен случай и останалите физическо и психическо насилие.

4. Деца с отклоняващо се поведение

През 2012 година има регистрирани случаи на деца – извършили противообществени прояви. Разгледани са три възпитателни дела. Общинската политика в тази област се осъществява от МКБППМН, Инспектор ДПС и Главен експерт „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски. Целта е превенция на противообщественото поведение на деца и консултиране на тях и семействата им, с цел недопускане извършване на нови по-тежки прояви и престъпления.

5. Деца на улицата

Основните проблеми при тези деца са безпризорност, просия, скитничество. Децата на улицата не посещават училище, почти не могат да пишат на български език. Те имат ограничен достъп до гарантираните им според Закона за закрила на детето права – правото на здравеопазване, защита от насилие. На територията на Община Кричим по данни на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стамболийски няма безпризорни деца .

 

6. Деца в специализирани институции

В тази рискова група съществуват следните проблеми: откъсване на децата от семейната среда, изолация, трудности при социализацията. Липсва подкрепа на децата, които излизат от специализирани институции.

През периода ноември 2009- ноември 2012 г. в община Кричим няма деца настанени  в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.).

Община Кричим включва населеното място гр. Кричим. По последни данни към 20.11.2012 г. населението наброява 9 365 души.

През 2009 година броя на новородените е  104 деца, през 2010 г. са 111  деца, следващата 2011 новородените са 93, а по последни данни за периода януари – ноември 2012 - 82 деца.

Това показва, че прираста на населението в общината е по-скоро отрицателен.

На територията на община Кричим функционират :

Две начални училища:

-          НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

-          НУ „Васил Левски”

Едно средно общообразователно училище

-          СОУ „П. Р. Славейков”

Информация от МКБППМН за рисковите групи деца

- Деца със специални потребности                                                                      - 34

( по информация на главния експерт „Закрила на детето” при отдел „Социална закрила” гр. Кричим за изминалата 2008 година)

- Деца пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието           -  4

(по информация от Инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски за изминалата 2011 година)

- Деца извършили противообществени прояви и престъпления по местоживеене на лицата                                                                                                                                  

- Деца извършили противообществени прояви                                              - 3

По информация на отдел „Социално подпомагане” към 20.11.2012 г. броя на децата с трайни увреждания, които са освидетелствани от РЕЛКК или ТЕЛК е бил 32. Тревожен е броят на децата отглеждани от един родител. Причините за това са различни. Тук става въпрос не само за деца отглеждани от самотни майки или бащи, а и за случаи в които единият родител се грижи за децата, защото другият работи извън страната. Има и случаи, в които и двамата родители работят извън страната и грижите за детето са поверени на неговите баба и дядо. Не малък е и броя на многодетните семейства. Тези деца, живеещи в семейства в неравностойно положение, срещат по-често затруднения в училище, което провокира бягства от часовете, а от там и намаляване на успеха.

 Информация от МКБППМН за броя на малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления

 

2012 година

Брой на образувани

и разгледани възпитателни дела -

3

Брой на наложени възпитателни мерки -

4

8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години
- 3 - 4

През 2012 година МКБППМН при община Кричим е образувала три възпитателни дела на три непълнолетни лица, за извършени от тях престъпление – кражба, и е наложила общо четири възпитателни мерки.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 

 1. Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на насилието и агресията между учениците от училищата на територията на община Кричим.

        

2. Да се намали броят на престъпленията и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като се създаде превантивна среда, способстваща за това.  

ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ:

 

1. Разработване на методика и ефективна система за оценка на рисковите фактори на различни нива и етапи от реализацията на основната цел;

2. Утвърждаване на изградените екипи за реализиране на дейностите на различни нива – образователна институция /детска градина, училище/ и община;

3. Повишаване на капацитета и квалификацията на служителите на всички нива, реализиращи превантивна политика и промоция на здраве;

4. Планиране на конкретни дейности с широка обществена и гражданска подкрепа;

5. Развитие и прилагане на модел за ефективно сътрудничество между държавни и общински структури /РУ на МВР, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, общопрактикуващи лекари, училищен медицински персонал/, местна власт, БМЧК и НПО.

6. Устойчивост на реализирани вече програми и дейности, с цел позитивна промяна в културата на поведение и повишаване качеството на живот в общината;

ІІІ. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

1. Информационен /подготвителен/ етап:

         1.1. Разработване на ефективна система  за оценка на рисковете /съпътстваща дейност-анкетиране на подрастващите/, анализ и проучване на специфични рискове за младите хора в общината, съгласно анализ на криминогенната обстановка, рискови фактори за възрастта, при отчитане на  допълнителни характеристики-пол, етническа принадлежност, културна среда.

         1.2. Създаване на информационна база за реализирани добри практики за превенция и здравно образование сред подрастващите.

         1.3. Разработване на модел за съвместна дейност между учебните звена, младежките структури, местната власт, НПО и спортните клубове.

 

2. Образователно-превантивен етап.

2.1. Ниво учебни заведения

        2.1.1.Осигуряване на условия и възможности за реализиране на превантивни програми в образователната общност, според които превенцията и здравното образование не би трябвало да се ограничават до определени учебни часове или дейността само на Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а да се прилагат цялостно във всички училищни дейности

         2.1.2. Формално образование-мултимодулни програми за различни възрастови групи-предучилищна група, начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап- час на класа, свободно-избираема подготовка, задължителна подготовка, гражданско образование, програми за обучение в общи личностни и социални умения, формиращи активно позитивно отношение и здравословен начин на живот.

         2.1.3. Извънкласни и извънучилищни форми и дейности, съпътстващи учебния процес – клубни форми за извънкласни и извънучилищни дейности, спортни секции и клубове, школи по изкуствата финансирани програмно по модулите на МОН.

         2.1.4. Неформално образование- екскурзии с учебна цел, “зелено училище”, летен отдих и др. форми, предоставящи възможност за  съпътстващи дейности и превантивни програми.  

         2.1.5. Обучение на структури на ученическото самоуправление, обучение по подхода “връстници обучават връстници’. 

         2.1.6.Повишаване възможностите и капацитета на училищно ниво за реализиране на ефективни превантивни програми: обучение на административното ръководство , педагогическия персонал и подкрепящи специалисти /логопед, ресурсен учител, педагогически съветник, лекар, мед. сестра/ за разрешаване на училищни проблеми, свързани с рисковото поведение на подрастващите и изработване на собствена училищна програма за превенции.

2.1.7. Обучение на екип от специалисти от УКБППМН за превенция на противообществените прояви на училищната общност, за превенция на асоциалното поведение и за решаване на конфликти;

2.1.8. Създаване на възможности за превантивни образователни програми за обучение в родителски умения и превенция на рисково поведение на децата;

2.1.9. Обучение на екип от представители на Училищно настоятелство, имащи отношение към реализирането на училищно ниво на превантивни програми.

            

         2.2. Ниво общинска администрация

         2.2.1.Обучение на екип от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за изготвяне на корекционно-възпитателни програми за работа с деца и младежи, контингент на полицията.

         2.2.2. Реализиране на дейности за повишаване информираността и постигане на съпричастност към проблемите на съвременния обществено-политически, културен и спортен живот-подпомагане при организиране на младежки и детски форуми и инициативи като алтернатива на асоциални прояви сред децата и младежите.

         2.2.3. Инициативи, подпомагащи развитието на талантливи и изявени деца; подкрепа и стимулиране на деца в неравностойно положение и от етническите малцинства.

         2.2.4. Изграждане на “граждански” патрули с участието на Училищни настоятелства, Граждански сдружения, които да съдействат на РУ на МВР и МКБППМН за закрила на райони и територии около училища и детски градини, където евентуално се предполага, че се разпространяват или употребяват наркотици.

         2.2.5. Развитие и предлагане на модел на ефективно сътрудничество между администрацията, РУ на МВР и обществените възпитатели.

         2.2.6. Съпътстваща дейност “Проекти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”.

  

2.3. Ниво РУ на МВР.

         2.3.1. Партньорство и съдействие с всички институции в общината, осъществяващи превантивна дейност по отношение на зависимостите на малолетните и непълнолетните. Участие в тематични родителски срещи в училищата.

        2.3.2. Участие в провеждането на извънкласни и извънучилищни практически дейности за превенция. Оказване на квалифицирана помощ.

        2.3.3. Обучение на училищните екипи за превенция. Провеждане на училищни и междуучилищни състезания.

2.3.4. Провеждане на полицейски демонстрации пред учениците;

         2.3.5. Включване на районите на учебните заведения-училища и детски градини, в маршрутите на полицейските патрули. Полицейски контрол в  дворовете и зелените училищни площи.

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ.

 

 ОСНОВНИ         НАПРАВЛЕНИЯ          ЗА  РАБОТА

КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

ОТГОВОРЕН ОРГАН

ПАРТНЬОРИ

І. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЕ НА АСОЦИАЛ

НОТО ПОВЕДЕНИЕ, НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ СРЕД МАЛО-

ЛЕТНИ И НЕ-

ПЪЛНОЛЕТ-НИ

1. Дейности в помощ на родителите

1.1.Разпространение на информационни материали за родители по проблемите на агресията и насилието.

1.2. Провеждане на открити информационни дни в рамките на една седмица.

1.3. Консултиране на родители, чиито деца имат агресивно поведение и нагласа.

1.4. Посещения в семейства на деца в риск и осигуряване на безплатни правни и педагогопси-

хологични консултации

1.5. Участие на членове на МК в родителски срещи, беседи.

Постоянен

Ежегодно - м.. април

Постоянен

При необходимост

Постоя

нен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

Обществени възпитатели

МКБППМН

Обществени

възпитатели

МКБППМН

УКБППМН

Мед. персонал

УКБППМН

УКБППМН

Директори на у-ща

Мед. Персонал

Класни  ръководители

2.Повишаване на информира-

ността на специалистите в сфе-

рата на образованието по проб-

леми, свързани с агресията и насилието

2.1. Обучение на УК за БППМН /превенция на асоциалното поведение/

2.2. Разработване на програми за превенция на агресивност и агресивно поведение на учениците.

3. Дейности, насочени към превенция на асоциалното поведение, насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни

3.1. Анкетно-информационно проучване, относно отнощението на подрастващите към насилието в училище

3.2. Разработване и разпростране-

ние на информационни мате-риали, относно причините и последствията от насилието в училище.

3.3. Провеждане на кампания за борба срещу насилието в училище. Разпространение на информационни материали.

3.4. Организиране на изложба на ученически творби на тема ”Борба с агресията в училище”.

3.5. Провеждане на състезание под надслов „Не на насилието в училище”

3.6. Прожектиране на филм „Поругана красота” на ученици от ІV клас на началните училища.

3.7. Изнасяне на лекции и беседи на различни теми с цел превенция

3.8. Периодичен контрол в търговски обекти, питейни и увеселителни заведения по  отношение на спазване разпоредбите за малолетни и непълнолетни. Задължително уведомяване на общинските власти.

3.9. Среща с инспектор ДПС, гл. Експерт ЗД и др. за разясняване на държавната политика по отношение на детската престъпност и агресия.

4. Съвместна дейност с учебните заведения на територията на община Кричим

4.1. Съгласуване на плановете за работа на МК с УК за БППМН.

4.2. Периодично актуализиране на информацията от училищните власти по отношение на:

- криминогенната обстановка в районите на съответното учебно заведение;

- противообществени прояви сред учениците в учебното заведение;

- предложения за конкретни мерки;

- осъществено взаимодействие с родителите и ангажираните институции;

- предложения за прецезиране на дейността.

.

периодично

перио дично

Перио

дично

постоянен

Ежегодно - м. Март

Ежегодно - м. Януари

Ежегодно - м. април

Ежегодно - м. март

постоянен

по график                                                                                                                               

Ежегодно - м. април

Ежегодно - м. декември

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

РУ на МВР

и ДПС

МКБППМН

Обществени възпитатели

МКБППМН

Уч. Власти

Педагогически съветник

 

Уч. власти

Отд. „ЗД” към

ДСП

РУ на МВР

РУ на МВР

ОЗД

УКБППМН

Кл. ръководители

Педагогически съветник

Педагогически съветник;

Кл. ръководители

Уч. власти

Уч. власти

Уч. власти

Уч. Власти

Соц. Работници от ЦОП - Кричим

Педагогически съветник

Кл. Ръководители

УКБППМН

Уч. Власти;

РУ на МВР;

ОЗД

МКБППМН;

РУ на МВР

ОЗД

ІІ. КВАЛИФИ-

КАЦИОННА

ДЕЙНОСТ

1. Тренинг-обучение на членове на МК и УК за БППМН на тема: ”Консултативни и терапевтични умения в социално-педагогичес-

ката общност”.

2. Тренинг-обучение за специалисти, работещи с деца :

-          “Работа в екип”

-              “Оценка на риска от извършване на правонарушения”

3. Индивидуални форми за повишаване квалификацията на специалистите, работещи с деца.

4. Участие на членове на МК в квалификационни форми, организирани от ЦКБППМН

Ежегодно - м. юни

Ежегодно - м. декември

постоянен

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

УКБППМН

Педагогически съветник

УКБППМН

Пед. съветник

Соц. Работници от ЦОП - Кричим

УКБППМН

ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕ -

НОСТ

1. Осъществяване на системно сътрудничество с медиите.

2. Публикуване на материали в информационния бюлетин на община Кричим за видовете насилие, трафик на хора и др.

3. Участие на членове на МК в НПО, имащи отношение към работата с децата.

Постоянен

Постоянен

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

НПО

Общинска администрация

Общинска администрация

НПО

Издръжката на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се осигурява от общински бюджет и собствени приходи – дарения и др.

 

Настоящатапрограма е разработена във връзка със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за закрила на детето и Националната стратегия за закрила на детето за 2008 г. – 2018 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 111 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от самостоятелен обект, частна общинска собственост с идентификатор .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, ул. „Н.П.” № ..., с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост № 420 от 24.03.2010 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища:  ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 80 и сл. от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс заедно и/или поотделно от самостоятелен обект – частна общинска собственост с идентификатор .... по Кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр. Кричим, ул. „Н. П.” № ..., с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС № 420 от 24.03.2010 г., разпределени, както следва:

                1. Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ от 102 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи  (фоайе, стълбище и WC), с обща площ за първия етаж от 67.78 кв. м или обща площ за първия етаж 169.78 кв. м.

2. Втори етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ 173.67 кв. м, ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и WC), с обща площ от 67.78 кв. м или обща площ за втория етаж 241.45 кв. м.

  

ІІ. Определя специфични условия на конкурса:

1.       При сключване на договора/ите за наем, да се осигурят не по-малко от 6 броя общи или по 3 работни места за всяко помещение, а до края на наемния период същите да се увеличат до 10 броя общо или по 5 работни места за всяко помещение.

2.       Участие и съдействие при реализиране на обществени, културни и спортни мероприятия организирани от община Кричим, което да се изразява в логистична и финансова подкрепа.

 

ІІІ. Други условия: Определеният/те за наемател/и кандидат/и, възоснова на резултатите от публично оповестения конкурс внасят в община Кричим гаранция за изпълнение на договора/ите в размер на две наемни вноски.

 

ІV. Одобрява начална/и наемна/и цени за един месец за провеждане на публично оповестения конкурс, съгласно Тарифата за определяне на началния размер  на наемите и таксите за кв. м при предоставяне за ползване на обекти, части от обекти и терени – общинска собственост, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 г. на Общински съвет – Кричим, както следва:

1.       Първи и втори етаж ведно в размер на 823,00 лв. (осемстотин двадесет и три лева) без ДДС или

            Първи етаж в размер на 340,00 лв. (триста и четиридесет лева) без ДДС;

            Втори етаж в размер на 483,00 лв. (четиристотин осемдесет и три лева) без ДДС.

 

2.       Определя депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 82,00 лв. (осемдесет и два лева) общо, или по 34,00 лв. (тридесет и четири лева) за първи етаж и 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) за втори етаж, представляващо 10 на сто от първоначално определената/ите наемна/и цена/и.

 

V. Определя срок на договорите за отдаване под наем – 5 (пет) години.

 

VІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор/и за наем/и със спечелилия/те кандидати.    


Р Е Ш Е Н И Е № 112 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12
ОТНОСНО: Докладна записка от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на проект на Декларация за достъпа до спорт в Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Декларация за достъп до спорт в община Кричим.

Приложение

към Решение № 112, взето с

Протокол № 12 от 27.12.2012 год. На ОбС – Кричим

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

ЗА ДОСТЪП ДО СПОРТ В ОБЩИНА КРИЧИМ

 

Следвайки духа на принципите на Хартата на Международния олимпийски комитет, основавайки се на Европейската харта „Спорт за всички”, подкрепяйки мисията на Спешъл Олимпикс за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване достъпа до спорт и в изпълнение на чл. 30, ал. 5 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Ние, общинските съветници, декларираме нашите намерения:

 

Ø  За осигуряване на достъп на целогодишна спортна тренировъчна и състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения, като организираме ежегодно в нашата община поне едно спортно състезание за атлети с интелектуални затруднения;

Ø  За предоставяне устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността;

Ø  За развитие на обществени нагласи и грижа към личностната и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора. /Декември 2012 година /


Р Е Ш Е Н И Е № 113 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Йордан Недев – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на ОбС, относно удължаване срока за работа на Временна комисия към Общински съвет при община Кричим, във връзка с изпълнението на поставената задача: „Разработване на проект на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

Вносител: Йордан Недев – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на ОбС.

Докладва: Йордан Недев – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 96, взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Решение № 96, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС - Кричим, Общински съвет:

1. Удължава срока по т. 4 на Решение № 96, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на Общински съвет при община Кричим до 31.01.2013 година.

                2. Актуализира числеността и състава на Временната комисия, както следва:

                               2.1. Определя численост на ВК – 5 /пет/ членна;

                               2.2. Определя състава на ВК, както следва:       

                                               - Председател на ВК– Йордан Николов Недев;

                                               - Членове на ВК:

                                               - Иванка Асенова Петлешкова

                                               - Сюзан Орхан Моллаюсеин

                                               - Божидар Стефанов Попов

                                               - Сабри Салихов Чолаков


Р Е Ш Е Н И Е № 114 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Румен Тонов – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС, относно  удължаване срока за работа на Временна комисия към Общински съвет при община Кричим, във връзка с изпълнението на поставената задача: „Разработване на проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим”.

 Вносител: Румен Тонов – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС.

Докладва: Румен Тонов – Председател на Временна комисия към Общински съвет – Кричим, избрана с Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС - Кричим, Общински съвет при община Кричим удължава срока за изпълнение на Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на Общински съвет при община Кричим до 31.01.2013 година.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.