Решения от № 107 до № 109 приети на 27.12.2012г. по Протокол № 12

Р Е Ш Е Н И Е № 107 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на план за действие на община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет при Община Кричим

ПРИЕМА План за действие на община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация при община Кричим за периода 2012 - 2014 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ ДРУГИ ГРАЖДАНИ 
В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящия план за действие на община Кричим определя и планира задачите и усилията на местната власт и общността, към проблемите на етническите групи в общината. В планът за действие са залегнали изискванията на нормативните актове, регламентиращи видовете услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им. Той e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Пловдивска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и, по - конкретно на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2014).

За ефективното интегриране се изисква координирано прилагане на последователни, целенасочени, активни и работещи политики, мобилизация на отговорните институции и гражданското общество за постигане на напредък в конкретните обществени сфери, за недопускане на дискриминация и неравнопоставеност, бедност и социално изключване на маргинални и уязвими етнически общности.

 С изготвянето на Общинска програма за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси се създават условия за регламентирането на етническата проблематика в общината. Програмата набелязва основните цели, задачи, приоритети и действия в ключови обществени сфери, реализирането на които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне на етническите групи, както и пълноценната им интеграция в българското общество.

                Базирайки се на провеждащата се в страната национална политика по отношение решаване на проблемите на ромската общност, в програмата са визирани насоките за работа, към които е необходимо да се съсредоточат усилията на общинско ниво.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ

                Етническата структура на населението става известно при публикуване на данните от годишните преброявания. Според преброяването извършено през 2011година и по данни на Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро – гр. Пловдив, етническата структура на общия брой население – 8 409, в община Кричим е, както следва:

Общини Етническа група Възрастови групи
КРИЧИМ Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 +
  Българска 4652 337 371 526 624 668 695 662 544 225
  Турска 1646 248 221 288 223 226 215 122 79 24
  Ромска 564 136 112 79 93 63 49 21 10 1
  Друга 44 3 1 4 9 9 9 7 0 2
  Не се самоопределя 1279 233 207 190 168 163 153 94 52 19
  Общо 8185 957 912 1087 1117 1129 1121 906 685 271

Данните от преброяването разкриват факта, че община Кричим е събрала население от различни етнически групи, със свой самобитен бит, култура и традиции.

Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята идентичност, със своите специфични знания и умения, могат да допринесат за устойчивото развитие на община Кричим.

КРИЧИМ Общо 8087 945 891 1076 1110 1117 1103 900 678 267
Източноправославно 3849 239 283 425 534 545 583 576 472 192
Католическо 48 0 2 2 7 16 8 6 5 2
Протестантско 125 9 11 12 18 12 22 19 13 9
Мюсюлманско сунитско 1029 106 145 176 146 146 131 87 70 22
Мюсюлманско шиитско 36 2 5 5 4 9 5 4 2 0
Мюсюлманско 22 2 0 1 3 4 5 2 3 2
Арменско апостолическо православно 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Израелтянско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Друго 10 1 0 3 1 0 3 1 0 1
Нямам 130 10 18 14 15 21 17 18 11 6
Не се самоопределям 2837 576 427 438 382 364 329 187 102 32

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ: Около 33 % от населението на община Кричим е посочило християнско вероизповедание, а около 12 % са посочили мюсюлманско вероизповедание. Значително по-голям е дялът на неопределилите се – около 26 %.

 Близо 60,8 % от населението е в трудоспособна възраст. Относителният дял на младите хора и децата до 14-годишна възраст е сравнително малък - 18% от общото население.

По степен на образование са както следва:

Община Общо Степен на завършено образование

Никога

непосещавали

училище

    висше средно основно начално

незавършено

начално

Кричим              
Българска 4424 544 2140 1146 409 155 20
Турска 1489 27 285 526 414 150 76
Ромска 465 .. .. 107 201 102 33
Друга 43 .. .. 9 .. 4 -
Не се самоопределят 1137 13 287 340 .. 156 36

Населението на Община Кричим  по икономическа активност и етническа група за заетост е следното: заети лица са общо 2483, като от този сбор ромска група е 53 бр., а безработните са 670 човека, като от тях 68 са етнически.

1. ПРИОРИТЕТ Образование

На територията на община Кричим има три общински училища: СОУ „П.Р.Славейков”,  НУ „Св.Св. Кирил и Методии” и НУ „Васил Левски”. Детски градини са ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка”.

Образователната  структура на територията на Община Кричим е добре развита.

В СОУ „П.Р.Славейков” се изучават деца от V до ХІІ клас от смесен етнически статус.Общия брой на деца изучаващи се в училището са 415 ученици. Болшинството от тях са от ромски произход. В горен курс на обучение постъпват основно деца, живеещи в гр. Кричим и броят им също намалява поради това, че:

-          част от учениците, постъпват в езикови гимназии и професионални гимназии.

-          част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование

               -   част от децата отиват да учат в гр.Пловдив , поради нежеланието на родителите , децата им да учат с деца от ромски произход.

Ежемесечно се провеждат  родителски срещи. Изпращат се уведомителни писма за неизвинени отсъствия, като своевременно се уведомява и Социална  служба.  През учебната 2011-2012 година има регистрирани 
7 отпаднали ученика.

В НУ”Васил Левски” се изучават ученици от І до ІV клас. Броя на децата подлежащи на предучилищна педагогика са общо 47 деца, като от тях 40 са с етнически произход. Децата подлежащи на обучение в І клас съответно са общо 69, от тях 50 са  с етнически произход. Периодично се провеждат консултации с родителите и се състоят родителски срещи. През учебната 2011-2012 година има регистрирани 3 отпаднали ученика, след което са реинтегрирани. В учебната програма са заложени  свободно избираеми предмети, като има и СИП ромски фолклор и СИП религия. Училището е одобрено по проект „Нов шанс за успех” във който участие имат и 56 възрастни. Двама от учителите са преминали курс на обучение в мултикултурна среда.

За НУ „Св. Св. Кирил и Методий” данните са следните:

Броя на децата подлежащи на предучилищна подготовка е 40 ученици, а за І клас 37 деца. Периодично се провеждат консултации с родителите и се състоят родителски срещи. През учебната 2011-2012 година няма регистрирани  отпаднали ученика.

 

 

2. ПРИОРИТЕТ Здравеопазване

                Системата на здравното обслужване на община Кричим  включва:

O  Пет лични лекари;

O  Пет стоматолога;

O  Две аптеки;

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към целева група, се наблюдава по-силно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот) и вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).

Повече от 75% на населението на общината са осигурени, в т.ч. и ромското население а неосигурени са около 6%.  Раждаемоста е голяма, въпреки периодичните консултации, посещението при акушер – гинеколог.   Детските консултции се провеждат редовно, няма отделни консултации само за ромското население, провеждат се постоянно.При възникване на епидемичен взрив се извършват целенасочено имунизации в ромските квартали и учебни заведения. Данни за СПИН няма на територията на община Кричим.

3. ПРИОРИТЕТ Жилищни условия

       Ромите в град Кричим живеят в два основни квартала - кв. Крайречен и Бялатапръст. В по-голямата си част живеят капсулирано, бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

Къщите са едноетажни и двуетажни. Връзката със системата за канализация на града не е изградена, но и двата ромски (кв. Крайречен и Бялата пръст)жилищни квартала са включени по проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим” за реализирането на който е подписан договор DIR-51011116-C010 между Община Кричим и МОСВ.

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез общинския бюджет и участието ни по програми и проекти. Дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение.

В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство  на гражданите от ромски произход. Няма регистри за териториите включващи ромско население.

Действащият регулационен план на град Кричим е одобрен със Заповед № 902/21.09.1982 г.

 

4. ПРИОРИТЕТ Заетост и безработица

 

На територията на общината безработицата е голяма. Средногодишния брой на безработните в община Кричим  е следния по данни на бюрото по труда – гр.Кричим:

Общия брой безработни е 740, като 250 от тях са се самоопределили като роми.

Брой регистрирани безработни – до 29 г. и до трудоспособна възраст както и по пол и квалификация са:

Общо 155 души, като 100 от тях са жени, а 55 мъже.По степен на квалификация са както следва:

Средно образование – 35, основно – 5, и по – ниско 115 човека.

 Благодарение на реализирани програми за заетост и предимно на НП ”ОСПОЗ”, е осигурена заетост  на общо 24 безработни. Също така по НП” Старт на кариерата” е осигурено работно място на 1 човек до изтичане на срока. Общия брой на включени в заетост по програми и временна заетост за 2012 е общо 81 безработни.Брой получаващи месечна помощ по чл. 9 от правилника за прилагане на закона за социално подпомагане е 165 човека.

 

5. ПРИОРИТЕТ Върховенство на закона и недискриминация

Конкретните  дейности за изпълнение на целите са: Интегриране на потребностите, проблемите и правата на ромите в общите интеграционни правителствени и секторни политики и едновременно с това предприемане на временни насърчителни мерки, за преодоляване на дискириминативни практики и постигане на равнопоставеност във всички обществени сектори. Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетнична и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за

формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.?Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена.

6. ПРИОРИТЕТ Култура и спорт

 

Дейностите в областта на културата се осъществяват от НЧ „Пробуда – 1912 г.” и Общински младежки дом при община Кричим. Има много по разнообразие клубове, като във повечето от тях участват и ромски деца.

Всички те развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства и езикова подготовка. Основните им дейности са:

  • Развитие и поддържане на библиотечното дело. Абонамент за художествена литература. Библиотеката  функционира с основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и изкуство;
  • Концертна дейност – това е съвместна дейност, организирана от читалището  и различните  организатори. Тази дейност протича през цялата година и е от най-разнообразен характер – поп-фолк изпълнители, рок-състави, класическа музика, драматични спектакли, конкурси за красота, модни ревюта.

В дейностите по изкуства се промотират ромските празници и обичаи. Културният календар на общината е богат.

 

 

Досегашни виждания на общинска администрация

От  събраните информации и извършените констатации са направени редица изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на маргинализираните групи /по – специално ромите/,  пред които е изправена община Кричим, но и дават насоки за възможното бъдещо развитие.

  Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен  ромското население, се отразяват  и в община Кричим,.

                  Фактор за капсулиране на малцинствените общности е  неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование.

                Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за  интегриране на ромите в нашия град. 

 През 2011 година Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при община Кричим разработи Програма за интеграция на гражданите от различните етнически групи за периода 2011 – 2015 г.

Целите  на програмата са застъпени към интеграцияга на ромите.

В процес наизпълнение  е проект по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ос 4 ”Подобряване на достъпа до образованието и обучението, ”Проект BG051РО001–4.1.03-4.1.03–0127„Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви вмечтите, учението и игрите”. Целите на проекта са:

- подобряване на училищ-ната среда в общинските образователни структури;

- прилагане на методи за интегрирано интерактивно обучение в организираните клубове и групи по интереси по Проекта;

- допълнителна квалифика-ция за педагогическия персонал от общинските образователни структури за работа в мултикултурна среда;

- промяна в родителското отношение към образовател-ния процес (и тяхната подкрепа за включването на децата им в училищния живот); подобряване на етническата толерантност и търпимост в община Кричим.

Друг проект който също е в процес на реализация ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Проект „Подкрепа за достоен живот” /община Кричим е партньор на Агенция за социално подпомагане/. Периодът на реализация на проекта е от 08.11.2010 г. до 07.04.2012 г. Приоритетно в Проекта са включени, при условията на недопускане на дискрими-нация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и други, лица от етническите малцинства.

      Реализиран е Проект „Младите хора в Кричим празнуват заедно Великден, Рамазан Байрям и Гергьовден” през 2008 г. във който са приобщени 170 деца и младежи от етническите малцинства, чрез провеждане на инициативи по повод най-тачените религиозни празници с цел взаимно опознаване, уважение и взаимна толерантност и разбирателство. Участниците научиха повече за своя бит и култура и опознаха традициите на останалите етноси. Закупи се научна и художествена литература за живота и културата на етническите малцинства.

Приключи изпълнението на Проект „Да създадем атрактивна и привлекателна образователна среда където всички заедно да пеем, рецитираме, спортуваме и учим за да сполучим”. Целта на проекта е: Подготовка за училище и развитие на потенциалните възможности на онези деца, чийто майчин език не е български, съхранение на ценностите на предучилищ-ното детство и успешен преход към училищното обучение. Научаване на български език още от ранна възраст в естествена среда различна от домашната и интеграция на ромските деца при провеждане на задължи-телно обучение на петгодишните.

 

ПРИОРИТЕТИ:

1.   ОБРАЗОВАНИЕ

2.   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3.   ИНФРАСТРУКТУРА

4.   ЗАЕТОСТ

5.   ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

6.   КУЛТУРА И МЕДИИ

 

 

1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ

Основни цели:

-          Обхващане и задържане децата и учениците от ромската и другите уязвими етнически групи в образователната система.

-          Осигуряване на качествено образование.

 

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Времеви период

Финансиране

Средства                             

 

 

Източник

Индикатори

 

 

1.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в детските градини и училищата

 

1.1. Компенсиране на образователните неравенства относно качеството

на образование на деца в

неравностойно социално положение

 

 

1.1.1.         Създаване на летни групи /училища за увеличаване готовността за постъпване в първи клас

 

Община Кричим

2012-2014

 

В рамките на единния

разходен стандарт  и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общинския бюджет

 

Брой групи

Брой деца

 

1.1.2. Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден след трети клас.

МОМН и училища

2012-2014

 

В рамките на утвърдения държавен бюджет

Общински бюджет

Европейско финансиране

 

 

 

 

 

 

МОМН Община

Брой разкрити групи

Брой ученици, ползватели на услугата

2.Повишаване на качеството на образование в детските градини и училищата, в които учат предимно ромски деца и деца от етническите малцинства. 2.1. Въвеждане на билингвиални технологии на обучение за деца,чийто майчин език не е български

2.1.1.Въвеждане на билингвиална организация на
обучение за деца от различни
етнокултурни общности

2.1.2.Подготовка на децата в
ранна детска възраст (3-6
години) за бъдещо
пълноценно включване в
образователния процес,
особено на деца от
малцинствени етнически
групи. Допълнителни
занимания с деца в детските
градини, за които
българският език не е майчин

Детски градини

Училища с предучилищ ни групи

2012-2014

В рамките на единния

разходен стандарт

В рамките на

собствените

бюджети

 

Брой детски градини

Брой деца, за които се прилага организацията

Брой обучени
педагогически
специалисти за
работа в
мултикултурна
среда.

3.Обучение в дух на толерантност и

недискриминация в              детските градини      и      в училищата.

3.1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултурно образование във всички етапи на предучилищното, училищното образование

3.1.1. Включване на компонент „интеркултурна компетентност” при определяне на

диференцираното заплащане на учителя и директора

МОМН   РИО на МОМН

Директори на детски градини и училища

2012-2014

В рамките на държавния

бюджет и

общинския

бюджет

МОМН

Община

Брой педагогически специалисти, включени в

диференцираното

заплащане

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

4.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование по проблемите на обхвата,

преждевременното напускане и образователната адаптация

4.1.1. Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на методология за наблюдение на национално, регионално и местно равнище

МОМН

РИО

община

Училища

Детски градини

2012-2014 МОМН

ЦОИДУЕМ

община

апробирана методология
  4.2. Осигуряване на условия за пълен обхват и ранна адаптация в системата на училищното образование, вкл. условия за ре-интеграция на отпаднали ученици в училищната система

4.2.1. Създаване на постоянна общинска комисия за обхват и ранна адаптация в системата на

задължителното образование, ръководена от ресорния зам.-кмет. Превенция и ограничаване на ранното отпадане

4.2.2. Изготвяне и прилагане на Училищна програма за превенция на отпадането

Община

РИО

Община

2012-2014

2012-2014

В рамките на общински бюджет

В рамките на:

държавния

бюджет;

общинските

бюджети

Община

МОМН Община

създадена общинска комисия

Брой училища приложили програма за превенция

4.2.3. Образователна интеграция и реинтеграция

4.3. Включване на възрастни роми във форми на продължаващо образование

МОМН

Община

Училища

4.3.1. Ограмотяване на възрастни роми

2012-2014

МОМН

В рамките на средствата по проекти

2012-2014

Програми, проекти и

други

източници

по програми и проекти

Брой интегрирани деца и ученици

Брой

реинтегрирани деца и ученици

Брой ограмотени възрастни роми

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция 5.1. Увеличаване на гъвкавостта и пропускливостта на различните модели на образование 5.1.1. Организиране на курсове за придобиване на квалификация за част от професия чрез модулно обучение

Професиона

лни

гимназии

НАПОО

Професиона

лни

училища

2012-2014 В рамките на делегираните бюджети

МОМН

Професио нални гимназии и училища

Брой организирани курсове

Брой ученици получили квалификация по професия

6. Приобщаване и приемане на родителите- роми към

образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

6.1. Повишаване на ангажимента на родителите, засилването на тяхното

сътрудничество с училището и създаването на партньорства между ДГ, училища и родители

6.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети

Детски градини

Училища

2012-2014

Не са необходими  

Брой родители участващи в УН/ОС

6.1.2. Съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители.

Училища

общини

детски

градини

НПО

2012-2014   Проект „Социално включване ”

Брой въведени и реализирани форми

Брой деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система

7.

Усъвършенстване

на

образователните

условия за

качествено

образование чрез

квалификацията

на

педагогическите

специалисти за

взаимодействие в

мултиетническа

образователна

среда,

интеркултурна

компетентност у

директорите,

учителите и другите

педагогически

специалисти

7.1. Създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на ромските деца и ученици в новата образователна среда

7.1.1. Обучение за

междусекторно

сътрудничество

МТСП Община

2012-2014

Средства по проект”Соц. Включване”

МТСП

брой обучени

7.2. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

7.2.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

МТСП

МОМН

НИОКСО

община

училища

детски

градини

НПО

2012-2014

Средства по

проект”Соц.

Включване”

Държ.бюджет

Програми и проекти

Програми и проекти

брой обучени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

7.3. Тематични екскурзии за опознаване на етнокултурите в България

   

постоянен

В рамките на бюджетите на училищата

Програми и проекти

Опознаване културата и историята на различните етноси

 

2.       Приоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Основна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превенция

 

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Времеви период

                                 Финансиране

Средства

 

Източник

 

Индикатори

 

1.Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазва не.

 

1.1. Ранно откриване на уврежданията при децата

 

1.1.1. Обучение на личните лекари за ранно откриване на увреждания при децата.

 

МТСП

2012 – 2014

 

Проект

„Социално

включване”

 

 

 

 

 

общинския бюджет

 

Брой обучени лекари

1.1.2. Консултиране семействата от уязвими групи

 

МТСП Община

2012 – 2014

23800

Проект

„Социално

включване”

 

Брой консултирани лица

2. Подобря-ване на здравната помощ за новороденит е и децата в предучилищ на възраст 2.1. Ранна интервенция на уврежданията при бебета и деца до 3 г.

2.1.1. Създаване на център за ранна интервенция на уврежданията.

МТСП Община

2012 – 2014

6165

Проект

„Социално

включване”

Създаден център

2.1.2. Мобилна услуга по домовете на семейства с дете с увреждане МТСП Община 2012 – 2014 721

Проект

„Социално

включване”

Брой лица

2.2. Здравна консултация на бебета и деца до 7г. 2.2.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата до 7 год. МТСП Община 2012 – 2014 82443

Проект

„Социално

включване”

Брой деца

3. Развиване на

медиаторств ото     и     на различни форми       на работа за и в общността.

3.1.

Доближаване до кварталите, населени предимно с ромско население

3.1.1. Назначаване и обучение на медиатори

3.1.2. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население и ваксиниране със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар

МТСП Община

МЗ, РЗИ, лични лекари в сътрудничеств о с НПО и здравни медиатори

2012 – 2014

2012 – 2014

ежегодно

Проект

„Социално

включване”

Държавният бюджет

Брой обучени и брой назначени медиатори

Брой проведени беседи

4. Повиша-ване на здравните знания и информира-ността на ромското население 4.1. Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания

4.1.1. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население и ваксиниране със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар

4.1.2. Организиране и провеждане на кампании за  запознаване с начините за предпазване от най- разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести

4.1.3. Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот

4.1.4. Здравни беседи, тренинги, празници и състезания в дет.градини и училищата

4.1.5 Осигуряване трудовата реализация на здравни медиатори и текущото им обучение

НЗОК, община, НПО

Лични лекари медиатори, община

МЗ, община, РЗИ

Медицинските специалисти в заведенията

МФ, МЗ, в сътрудничество с общината

2012 – 2014

2012-

2014

2012 –2014

2012 –2014

2012 –2014

2012-2015 по 10 000 лв.

Държавният бюджет

бюджет

Държавният

бюджет

Общински бюджети

Държавният бюджет Целеви средства като делегиран

Брой кампании

Брой кампании

Брой беседи

Брой включени деца

Брой назначени и Брой обучени здравни

медиатори,

                   

 

 

3.   Приоритет ИНФРАСТРУКТУРА

Основна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа

Инфраструктура

 

Цели

 

Задачи

 

Дейности

 

Отговорна институция

 

Времеви период

                                 Финансиране

Средства

 

Източник

 

Индикатори

 

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население

 

1.1.Подобряване на

жилищните

условия

 

1.1.1 Оценка на нуждите отподобряване състоянието наромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура

 

Община

 

2012 – 2014

 

 

Общински бюджет,

Програми и проекти

 

брой оценени квартали

2.Проектиране и изграждане на техническаинфраструкту-ра 2.1. Проектиране иизграждане на техническаинфраструктура 2.1.1. Проектиране натехническа инфраструктура -водоснабдяване -канализация -улична мрежа -благоустрояване

Община

МРРБ

2012-2014  

Общински

бюджети

Държавен

бюджет

Европейски

фондове

реализирани проекти
    2.1.2. Изграждане на обекти от техническата инфраструктура Община МРРБ 2012-2014 400 000 Общински бюджети Държавен бюджет Европейски фондове брой обекти технически параметри брой ползватели

3.Изграждане

/реконструкция

/

рехабилитация

на обекти на

социалната

инфраструктур

а за целите на

образованието,

културата и др.

3.1.Подобряване наинфраструктурата за целите на образованието, културата и др.

3.1.1. Изграждане /реконструкция/рехабилитация на обекти наобразователната инфраструктура

3.1.2. Изграждане /реконструкция/рехабилитация на обекти на културната инфраструктура

3.1.3. Изграждане /реконструкция/ рехабилитация насоциалната инфраструктура

Община МРРБ

Община МРРБ

Община МРРБ

2012-2014

2012-2014

2012-2014

50 000

80 000

70 000

Общински

бюджети

Държавен

бюджет

Европейски

фондове

Общински

бюджети

Държавен

бюджет

Европейски

фондове

Общински

бюджети

Държавен

бюджет

Европейски

фондове

брой подобрени

обекти

брой ползватели

брой подобрени

обекти

брой ползватели

брой

подобрени обекти брой ползватели

4.Формиране на    отношение на отговорен и добър

стопанин     припредоставяне на    право    наползване        нанедвижим имот.

4.1.Привличане на НПО и изявени лица от общността по места за изграждане на съвременни поведенчески модели 4.1.1 Съвместна работа на общината и НПО Община НПО 2012-2014   Община НПО брой включени лица
                   

 

4.   Приоритет ЗАЕТОСТ

Основна цел: Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

 

 

Цели

 

Задачи

 

Дейности

 

Отговорна институция

 

Времеви период

                                 Финансиране

Средства

 

Източник

 

Индикатори

 

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съотвествие с професии, търсени на пазара на труда.

2. Насърчаване на

заетостта чрез провеждане

на

обучение на безработни

лица за ключови

компетентности

 

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и

квалификацията на безработни роми

1.2. Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа

2.1.Повишаване възможностите за заетост сред младежи, лица над 50г, неактивни лица,безработни с ниско образование вкл. от ромски произход и нискообразовани.

 

 

1.1.1.

Организиране на обучителни курсове за безработни лица:

а)  мотивация за
активно търсене на работа;

б)професионална
ориентация;

в)професионална
квалификация,

в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове

1.2.1. Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ и др.

2.1.1. Обучения по ключови компетентности, “Инициативност и предприемачество” или „Обществени и граждански компетентности” към съответното професионално

 

МТСП, АЗ, МОMН в сътрудничество с общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТСП, АЗ, в сътрудничество с общината

АЗ и общината

2012 – 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2014

2012 – 2014

 

Републикански бюджет,проекти и други донорски програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Републикански бюджет, проекти и други донорски програми

 

Програми и проекти, АЗ

Брой лица завършили обучителни курсове: а)мотивирани с подобрени умения за търсене на работа;

б)  професионална
ориентация и
адаптация на
пазара на труда;

в)професионална
квалификация

г) процент от преминалите обучения безработни роми реализирали се на пазара на труда

Брой лица с осигурена заетост

Брой                 лица завършили курсове                по ключови

компетентности    -безработни     лица от            рисковите групи.

3.Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес

3.1.Повишаване на предприемаческата култура на ромите.

3.2. Подкрепа за започване на собствен бизнес.

 

3.1.1.

Организиране на

мотивационни

курсове.

(в рамките на

годишните

програми за

обучение по НПДЗ

и други планове)

3.2.1. Обучение по стартиране и управление на собствен бизнес.

МТСП, АЗ, МИЕТ в сътрудничество с общината

МТСП, АЗ, МИЕТ

2012 – 2014

2012 – 2014

 

Републикански бюджет, АЗ, донорски програми и проекти

Републикански бюджет, ОПРЧР и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”и други донорски програми и проекти

Брой лица завършили обучение за предприемачество: Процент от тях стартирали собствен бизнес

Брой лица завършили обучение по стартиране и управление на собствен бизнес: Процент от тях с подобрени умения за

управление на собствен бизнес (вкл. и

разширяване на бизнеса).

4.Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общината и организациите на ромската общност

4.1.Подобряването на услугите, предлагани от институциите, за хората търсещи работа

и работодателите да ги наемат.

4.2.Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност

4.1.1.Провеждане на курсове за обучение на служителите в общината за придобиване на специфични умения за работа с представители на ромското население и други етнически малцинства.

4.2.1. Създаване и функциониране на Център за подкрепа на общността

МС,Община

Центърове за междуетнически диалог и толерантност

2012 – 2014

2012 – 2014

 

Републикански бюджет, ОПРЧР

Програми и проекти

Брой на служителите -преминали обучителен курс за работа в мултиетническа среда. Подобрени услугите

Брой потребители на услугите на центъра

5.Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите. 5.1. Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво 5.1.1.Срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, кампании. МТСП, АЗ, Община 2012 – 2014   Републикански бюджет, донорски програми и проекти Брой проведени срещи, кампании, кръгли маси, дискусии и семинари
                   

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Цели

 

Задачи

 

Дейности

 

Отговорна институция

 

Времеви период

                                 Финансиране

Средства

 

Източник

 

Индикатори

 

1.Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

1.1.Повишаване на квалификацията  за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Общински съвет заред и сигурност, гр. Кричим сред ромското население;

1.1.2.Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца  чрез включване на представители и от общността в комисията;

1.1.3.Обучение по права на човека и права на детето в училище;

 

Община Кричим и РУП на МВР - гр.Стамболийски

 

Община Кричим и РУП на МВР - гр.Стамболийски и представители на общността.

Община Кричим, РУП на МВР гр.Стамболийски

СОУ ”П.Р.Славейков”

2012 – 2014

2012 – 2014

2012 - 2014

 

Не са необходими

 

Не са необходими

Не са необходими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОП Долна баня

Брой  полицейски служители обучени да работят в мултиетническа среда

Брой беседи в ромските квартали

Брой обхванати лица и разрешени случай.

Брой обучени лица

Брой проведени обучения

                 

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ

 

Цели

 

Задачи

 

Дейности

 

Отговорна институция

 

Времеви период

 

Финансиране

          Средства Източник Индикатори
1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите имаргинализиранитегрупи 1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите. 1.1.1.Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

Община Кричим,

ОДЗ”Ралица”, ОДЗ”Незабравка”

СОУ”П.Р.Славейков”

МОМН

2012 - 2014 Не са необходими ЦОП

Брой направени иразпростанени

 листовки, брой организирани дискусии, медийни продукти ;

2.Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;

2.1 Да се постигне развитие и опазване на културната идентичност на ромите 2.1.1.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите;

ОДЗ”Ралица”, ОДЗ”Незабравка”

СОУ”П.Р.Славейков”

МОМН

Читалище

ОМД

2012 - 2014  

Общински бюджет

Делегирани бюджети

ОП РЧР

Частни капитали

НПО

Брой проведени мероприятия и брой на включени участници
    2.1.2Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; - Участие в празника на общината.

ОДЗ”Ралица”, ОДЗ”Незабравка”

СОУ”П.Р.Славейков”

МОМН

Читалище

ОМД

2012 - 2014 Не са необходими   Брой проведени мероприятия и брой обхванати лица
 

Р Е Ш Е Н И Е № 108 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно отмяна на Решение № 19, взето с Протокол № 3 от 22.12.2011 год. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и във връзка счл. 18 от Устава на Регионална асоциация на общини /РАО/ „Тракия”, гр. Стара Загора и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

 

1.       Отменя свое Решение № 19, взето с Протокол № 3 от 22.12.2011 година.

 

2.       Определя за представител на Общински съвет при Община Кричим за делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”

 

АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ.

 

3.       При невъзможност за участие на определения по т. 2 делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от

 

ЙОРДАН НИКОЛОВ НЕДЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ.


Р Е Ш Е Н И Е № 109 прието на 27. 12. 2012 година по Протокол №12

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за управление и развитие на община Кричим за периода 2012 – 2015 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Кричим приема Програма за управление и развитие на община Кричим за периода 2012-2015 година.

П Р О Г Р А М А

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  НА  ОБЩИНА  КРИЧИМ ЗА  ПЕРИОДА  2012 – 2015 г.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

                 Програмата за управление и развитие на община Кричим за периода 2012 – 2015 год. е разработена при спазване принципите за открито управление, законосъобразност, отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите чрез поддържане на постоянен диалог, прозрачност при управление и разпореждане с общински активи, максимална ефективност на провежданите действия и започнати проекти с цел гарантиране и защита на обществения интерес и активно използване на възможностите давани от Европейските фондове като важна предпоставка за превръщането на община Кричим  в община с европейска визия и стандарти на живот.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Основна цел на Програмата за управление е създаването на условия за развитие на община Кричим до 2015 г. с главно внимание към подобряване качеството на живота, повишаване ръста на заетостта и доходите на населението, и превръщането на Общината в екологично чиста територия с добре устроена жизнена, инфраструктурна, културна, икономическа и бизнес среда. Акцентът е върху повишаване привлекателността и атрактивността на Общината като регионален туристически и културен център.

Подцели:

1. Създаване висок професионализъм в управленския екип и структурните звена за своевременно и пълно прилагане приоритетите за развитие на община Кричим в периода 2012- 2015 г.

2. По-бързо доближаване на показателите на община Кричим по образование, заетост и здравно обслужване на населението до стандартите на развитите страни от Европейския съюз в края на мандата.

3. Ускорено развитие и модернизиране на инфраструктурата в община Кричим през периода до 2015 г. като условие за създаване на стабилно и балансирано развитие на Общината, поддържане на качествена природна и културна среда.

4. Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти с оглед постигане на нов стандарт на градската среда и създаване на реални възможности за интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение.

5. Реализиране на единно териториално устройство и селищно развитие на Общината през следващите четири години в съответствие с националната и регионална политика.

6. Успешно развиване и увеличаване обема и качеството на реализираните туристически продукти и осигуряване на разширен пазар на изделия и услуги, произведени в Общината през периода на управление за повишаване на конкурентноспособността и икономическата ефективност.

 

ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Създаване на развита инфраструктура и чиста околна среда при действен контрол и съобразно европейската практика.

2. Повишаване потенциала на човешкия ресурс и повишаване качеството на живот.

3. Повишаване качеството на разработените в съответствие с Общинския план за развитие проекти и осигуряване финансирането от Оперативните програми и/или други алтернативни източници

4. Разумно планиране и разходване на бюджетните средства, ефективно управление на общинската собственост и активно партньорство с държавните институции.

5. Балансирано териториално и селищно устройство и развито регионално и международно партньорство.

6. Привличане на частни инвестиции за реализиране на взаимноизгодни инвестиционни проекти на принципа на публично-частното партньорство.

7. Създаване на предпоставки и благоприятни условия за развитие и функциониране на бизнеса, търговията, селскостопанското производство и туризма чрез целенасочен маркетинг за привличане на нови инвестиции и евросубсидии.

8. Подобряване и развитие на  общинската база за спорт и младежки дейности, ефективно управление на общинските ресурси в образованието и повишаване качеството на административните услуги.

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

А/ Основни приоритети:

- създаване на устройствени предпоставки за цялостно планомерно развитие на територията на община Кричим, обуславящи добър инвестиционен климат и подпомагане на инвестиционните намерения на бизнеса при надлежна охрана на обществения интерес, гарантирано чрез създаването на необходимите планове, съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие и разработени на база приетите стратегии за развитие на община Кричим;

- осигуряване на нормативни предпоставки за създаване на ред при възможностите за упражняване на оперативна самостоятелност при взимане на управленски решения;

- развитие на инфраструктурата като първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за привличане на инвеститори.

Б/ Основни цели:

- създаване на максимално добри предпоставки за инвестиционни инициативи;

- обществен ред и контрол по прилагане на законодателството;

- систематизиране и персонализиране на отговорностите по изпълнение на контролни функции;

- намаляване на сроковете за извършване на технически услуги.

В/ Очаквани резултати:

- развитие и предпазване на гр. Кричим от презастрояване или безразборно застрояване;

- яснота за осигуряване на инфраструктурата с възможности за  извеждане на приоритетните обекти;

- създаване на предпоставки за добър естетически вид на града и единна концепция при оформяне на оградите;

- опазване и подобряване на зелената система;

- създаване на възможности за ефективно използване на незастроени поземлени имоти преди стартиране на инвестиционни инициативи чрез използване на възможностите съгласно Закон за устройство на територията;

- подобряване на административното обслужване на граждани и юридически лица чрез намаляване на законно регламентираните срокове за издаване на документи

Г/ Дейности и срокове:

1. Изработване на общ устройствен план на община Кричим

срок за финализиране на процедурата – 2015 г.

2. Проектиране и изграждане на обходен път за връзка на промишлената зона на град Кричим с републиканската пътна мрежа.

Цели:

- изнасяне на движението на тежкотоварни автомобили извън града;

- намаляване на вредните емисии и шума, отделяни от моторните превозни средства;

- запазване на настилките и безопасност на движението;

Срок: 2014 г.

3. Политика по финансиране на общинска пътна инфраструктура чрез МРРБ

Срок: 2012 – 2015 г.

4. Политиката за финансиране на строителни обекти се определя ежегодно чрез «Програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи», след провеждане на публично обсъждане на политиката на общината в съответната сфера, в съответствие със ЗОБ.

Срок: ежегоден

5. Възобновяване на практиката за представяне на публичен отчет пред Общински съвет за прилагане на градоустройствените планове

Срок – ежегодно януари - февруари за предходна календарна година

6. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на общината в съответствие с действащото законодателство:

6.1. Определяне на общи изисквания към оградите /вид, форма, височина, материали и др./ в съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закон за устройство на територията.

Срок: 2013 г.

6.2. Изготвяне на проект на наредба по чл. 69 от Закон за устройство на територията: Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Кричим.

Срок: 2013 г.

6.3. Изготвяне на проект на наредба по чл. 157, ал. 5 от Закон за устройство на територията за използване на части от тротоари, свободни обществени площи, както и част от улични платна за временни строителни площадки

Срок: 2013 г.

7. Реализиране на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Кричим”

Срок: 2014 г.

8. Рехабилитация на улици с изградена водоснабдителна и канализационна мрежа – І-ви и ІІ-ри етап.

Срок: 2013 – 2015 г.

9. Реализиране на проект „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р. Въча – гр. Кричим”

Срок: 2013 г.

10. Проектиране, доизграждане и модернизация на съществуващия градски пазар.

Срок: 2014 – 2015 г.

11. Проектиране и обособяване на индустриална зона

Срок: 2014 – 2015 г.

12. Изграждане на нов гробищен парк

Срок: 2014 – 2015 г.

13. Доизграждане на Подпорната стена на десния бряг на р. Въча.

Срок: 2013 – 2015 г.

14. Доизграждане на Подпорната стена на левия бряг на р. Въча.

Срок: 2013 – 2015 г.

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Дейности и срокове:

1. Постигане на сигурна среда за живот на гражданите в община Кричим чрез:

1.1. Осигуряване охраната и сигурността на учебните и детски заведения.

Срок: постоянен

1.2. Оптимизиране работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Срок: постоянен

1.3. Контрол по изпълнение на общинските наредби и правилници и създаване на регистър „Наказателни постановления”, издадени по наредбите на ОбС.

Срок: постоянен

2. Засилване ролята на общината при контрола върху новото строителство чрез строг административен контрол, създаване на обществена нетърпимост към лошо поддържани и опасни сгради, и формиране на европейска култура у собствениците на недвижими имоти за тяхното поддържане и обитаване. 

Срок: постоянен

3. Създаване на предпоставки за подобряване организацията на движението и план за решаване на проблемите, свързани с паркиране, изграждане на нови общински паркинги.

Срок: 2012 – 2014 г.

4. Актуализация на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Кричим.

Срок: 2013 г.

5. Разработване и реализиране - съвместно с държавни, общински и частни предприятия, юридически лица и териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, на програми за заетост за безработни лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи.

Срок: ежегодно

6. Продължаване на дейността по «Стратегията за работа на полицията в близост до обществото» с цел подобряване на взаимодействието между органите на местно самоуправление, полицията и неправителствените организации.

Срок: постоянен

7. Поетапно въвеждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестяване на всички общински, учебни и обществени сгради и възлови обществени места с голяма концентрация на хора и опасност от възникване на противообществени прояви.

Срок: 2013– 2014 г.

8. Учредяване на Ден на отворените врати с оглед популяризиране работата на общинска администрация и постигане на максимално прозрачно управление и информираност на гражданите.

Срок: 2013 г.

9. Създаване на Граждански консултативен съвет за решаването на демографски, етнически, екологични, младежки и др. проблеми на общината.

Срок: 2013 г.

10. Издаване на месечен информационен бюлетин като средство за информация на гражданите за текущите проблеми, предприетите инициативи и взетите решения.

Срок: постоянен

 

Общинска собственост, приходна и данъчна политика

А/ Основни приоритети:

Отстояване на общинска политика за ефективно стопанисване и управление на общинската собственост при максимална защита на публичния интерес.

Б/ Основни цели:

- идентифициране на общинската собственост чрез проверки по документи и на място, актуване и опазване на имотите на общината;

- подобряване на работата, свързана с поддържането на общинската инфраструктура – общински пътища, водопроводни и канализационни мрежи, улично осветление;

- поддържане на общинските сгради и обекти в добър естетически вид;

- разширяване на общинските инициативи за партньорство с бизнеса, със сдружения на гражданите, работещи в обществена полза и други институции, за постигане на общия интерес – чиста, уютна, привлекателна жизнена среда за местната общност;

- подобряване на работата, свързана с осъществяване на контрол по изпълнение на договорите, по които община Кричим е страна.

В/ Очаквани резултати:

- използване на общинската собственост в съответствие с нейното предназначение, с грижата на добър стопанин и в интерес на населението на община Кричим;

- превръщане на община Кричим в чист и приветлив град с европейска визия и стандарти;

- спиране на неизгодни за община Кричим сделки за стопанисване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

Г/ Дейности и срокове:

1. Приключване на процедурите по съставяне на актове за общинска собственост за имоти, които към настоящия момент са общински.

Срок: до 2015 г.

2. Публичен отчет пред Общински съвет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти

Срок: ежегодно, м. януари за предходна година

3. Създаване на условия за подобряване управлението на имотите, върху които е учредено право на строеж

Срок: 2013 г.

4. Актуализация на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Кричим - по чл. 8 от ЗОС

Срок:  2013 г.

5. Актуализиране на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно информационните елементи.

Срок: 2013 г.

6. Разработване и кандидатстване по програми с проекти, свързани със саниране на общински сгради.

Срок: постоянен

7. Разработване и участие за финансиране на проект за реконструкция на общински сгради – НЧ „Пробуда-1912”, Младежки дом

Срок: 2013-2015 г.

8. Разработване и участие за финансиране на проект за газифициране на обществени сгради – Младежки дом, Социален дом, НЧ „Пробуда-1912”.

Срок: 2013-2015 г.

9. Внасяне в общински съвет на Актуализирана Общинска програма за управление на зелената система в община Кричим.

Срок: 2013 г.

10. Разработване на Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 – 2020 година

Срок: 2013 г.

11. Разработване на общински план/стратегия за навлизане/развитие на електрическата мобилност в общините

Срок: 2015 г.

12. Провеждане на политика по запазване на възможността за ползване от личните лекари на помещения – общинска собственост при преференциални цени.

Срок: постоянен

13. Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси чрез осъществяване на системен контрол от длъжностните лица.

Срок: постоянен за контролни функции

14. Предприемане на действия за осигуряване на институционална подкрепа за решаване на проблеми, свързани с действащото законодателство, касаещо стопанисването и използването на минералните извори на територията на община Кричим.

Срок: 2013 – 2015 г.

15. Разработване на програма за ефективно управление на земеделските ресурси на община Кричим.

Срок: 2014 г.

16. Въвеждане на политиката по съдействие за охрана на земеделски земи.

Срок: постоянен

17. Изготвяне на технически паспорти на общинските обекти.

Срок: 2013 г.

18. Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Срок: 2013 г.

19. Актуализация на Наредба за местните данъци съгласно разпоредбите на чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ.

Срок: февруари 2013 г.

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ

А/ Основен приоритет

- Устойчивост в развитието на образованието и културата

- Удовлетворяване на потребностите на гражданите от социални услуги

- Устойчивост в развиването на разнообразни младежки и спортни дейности

Б/ Основни цели

- Децентрализация на управлението и финансирането на Обединените детски заведения чрез въвеждане на система на делегирани бюджети при осъществяван контрол и методическа подкрепа на ръководствата;

- Въвеждане на професионално образование и обучение съобразно нуждите и потребностите на местния бизнес и външни инвеститори;

- Разширяване на профилирано обучение, съобразено с интересите на ученици и родители;

- Максимален обхват на децата подлежащи за задължително обучение в предучилищна и училищна възраст;

- Разкриване на нови форми и увеличаване на обема на съществуващите социални услуги;

- Повишаване на ангажираността на малолетни и непълнолетни деца в извънучилищни мероприятия;

- Увеличаване и разнообразяване на формите за извънкласна дейност с учениците и младите хора, организирани в Общински младежки дом;

- Увеличаване и разнообразяване на самодейните форми в НЧ „Пробуда”;

- Иницииране на контакти с оглед подобряване на сътрудничеството с неправителствени организации, граждански сдружения и фондации;

В/ Очаквани резултати

- Повишаване качеството на образование и създаване на предпоставки за придобиване на професионална квалификация;

- Създаване на условия за изяви по интереси;

- Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за всички граждани на град Кричим;

- Разширяване обхвата и повишаване качеството на предлаганите социални услуги;

- Подобряване на работата с малолетните и непълнолетните за преодоляване и превенция на противообществените прояви, насилието и употребата на алкохол, цигари и наркотици;

Г/ Дейности и срокове

1. Разработване на проекти, методологии и предприемане на конкретни действия за намаляване на безработицата, повишаване на образователния ценз на населението и др. социално ориентирани инициативи

Срок: постоянен

2. Разработване на проекти и участие за финансиране по програми, свързани с предоставяне на социални услуги напр. «Личен асистент», «Социален асистент» и др. по открити програми.

Срок: ежегодно

3. Подкрепа за разширяване на дейността на Общинския младежки дом с оглед увеличаване на извънкласните форми на работа, организиран спорт и отдих на учениците.

Срок: постоянен

4. Подобряване  междуинституционалната координация с оглед работата с малолетните и непълнолетните за преодоляване на противообществените прояви, насилието и употребата на алкохол, цигари и наркотици.

Срок: постоянен

5. Съдействие при подготовка за въвеждане на професионално образование и обучение в СОУ „П.Р. Славейков”

Срок: 2013 – 2014 г.

6. Разработване на Общински план за действие във връзка с Областната стратегия за интегриране на ромите за периода 2012 – 2020 година.

Срок: 2012

7. Кандидатстване пред МТСП по проекти и програми за разширяване на дейността на «Домашен социален патронаж»

Срок: 2013-2015 г.

8. Участие на община Кричим с проекти по програми за осигуряване на заетост пред Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.

Срок: ежегодно

9. Подкрепа за местните клубове за социална интеграция /хора с увреждания, пенсионери/

Срок: постоянен

10. Подобряване материално-техническите условия за възпитание, учене и спорт в свободното време в системата на образованието на проектен принцип.

Срок: в съответствие с откритите програми

11. Осъществяване на контрол за състоянието на детските площадки, текущо поддържане и разработване на проекти за създаване на нови площадки.

Срок: постоянен

12. Създаване на предпоставки и условия за планомерно преминаване дейността на обединените детски заведения към системата на делегирани бюджети

Срок: 2014 г.

13. Подпомагане дейността на читалището, свързана с разработване на проекти, насочени към съхраняване и описване на традициите и вписването им в концепцията за развитие на община Кричим като туристически център и възможности за успешна реклама.

Срок: постоянен

14. Превръщане на НЧ „Пробуда” в регионален културен център чрез ежегодно провеждане на Ден на художествената самодейност и танцовото изкуство с регионален обхват.

Срок: 2012 – 2014 г.

15. Институционална подкрепа при разработване на проекти за финансиране на дейността на спортните клубове с насоченост към масови занимания със спорт.

Срок: постоянен

16. Разработване и изпълнение на общинска програма за адаптация на градската инфраструктура и достъп до обществени сгради за хора с нарушения на опорно-двигателния апарат.

Срок: за разработване - 2013 г.; срок за изпълнение - 2015 г.

17. Разработване на проект и осигуряване на финансов ресурс за възстановяване на закрития училищен басейн в СОУ „П. Р. Славейков”.

Срок: 2014 – 2015 г.

18. Оказване на помощ на действащите спортове за развитие и  създаване на нови спортове в община Кричим - спортни танци, карате, плуване, бадминтон и др.

Срок: постоянен

19. Анализ на състоянието на спортните обекти и съоръжения на територията на общината и създаване на условия за въвеждане на ефективни мерки за управление, стопанисване и контрол.

Срок: края на 2013 г.

20. Модернизация на съществуващата спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения,и изграждане на зона за отдих .

Срок: 2013 – 2015 г.

21. Ежегодно представяне в Общински съвет на годишен календар с дейностите в сферата на културата. Запазване, продължаване и обогатяване на празниците на културата в община Кричим.

Срок: ежегодно

22. Популяризиране на българското културно – историческо наследство чрез провеждане на политика за запазване на историческите паметници и  паметниците на културата; иницииране на програми за подкрепа на любителското изкуство; участие във фестивали, празници, изложби чрез мероприятията, включвани и в самия календар на мероприятията в сферата на културата и създаване на постоянно действаща комисия по чл.196 от Закон за устройство на територията.

Срок: ежегодно

23. Посредничество и съдействие на общината за създаване на младежки развлекателни клубове и заведения.

Срок: 2013 – 2015 г.

24. Разработване и прилагане на мерки за реализиране на общинската политика за закрила на детето, за насърчаване на талантливите деца чрез създаване на възможности за изява, възможности за осигуряване на стипендии за продължаващо образование и обучение.

Срок: 2013 - 2014 г.

Предоставяне на административни услуги

А/ Основен приоритет

Подобряване на административното обслужване на гражданите и повишаване качеството на предлаганите общински услуги.

Б/ Основни цели

- намаляване на сроковете за предоставяне на административни услуги;

- подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса и повишаване качеството им;

- повишаване на изискванията към общинска администрация с оглед прилагането на българското законодателство и законодателството на ЕС

В/ Очаквани резултати

Повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството и начина на административното обслужване.

Г/ Дейности и срокове

1. Повишаване на ефективността при обслужване на гражданите и получаване на компетентна и изчерпателна информация в удобно за тях време.

- актуализация на информационно табло в сградата на община Кричим

- разработване на брошури

Срок: постоянен

2.  Подобряване на техническите условия за обслужване на гражданите.

Срок: постоянен

3. Запазване на политиката, свързана с възможността за обслужване на гражданите при подаване и получаване на част от административните услуги, чрез финансиране на дейността от местни приходи и оптимизиране на съществуващия административен капацитет при запазване нивото на разходи от местни приходи.

Срок: 2013 г.

4. Оптимизиране и спазване на всички декларирани срокове за изпълнение на дейности, услуги и др. действия, за които общината отговаря.

Срок: 2013 г.

5. Модернизиране на административната база на общината, с цел подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията на служителите на община Кричим.

Срок: 2014 г.

6. Въвеждане на система за управление на качеството на предоставяни услуги.

Срок: 2014 г.

7.  Актуализация на системите за финансово управление и контрол.

Срок: 2012 г.

8. Участие на община Кричим в програми за заетост на младежи с висше и/или средно по придобита специалност образование в публичната администрация.

Срок: ежегодно

9. Осигуряване на съдействие на държавните институции:

а/ продължаване на политиката по осигуряване на помещения за териториални звена на централни органи на изпълнителната власт с оглед подобряване обслужването на гражданите на община Кричим.

Срок: при постъпили искания от съответния орган

 

ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТ НА ОБЩИНА И СЪСТОЯНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ

А/ Основен приоритет

Прозрачност в управлението на общината на всички нива при спазване на нормативно установения регламент;

Б/ Основна цел

Повишаване на доверието на гражданите на община Кричим в местните институции

В/ Очаквани резултати

Създаване на реална възможност на гражданите да упражняват публичен контрол над всички действия и процеси, засягащи гражданския интерес;

Г/ Действия и срокове

1. Въвеждане на практики за организиране на публични дебати и обсъждания за проблемите и плановете за развитие на общината, както и други мероприятия, организирани от общината, с цел насърчаване на гражданските инициативи и като залог за прозрачност при взимане на важни за гражданите решения.

Срок: постоянен

2. Регулярна отчетност:

- отчет за достъп до обществена информация;

- отчет за състоянието на администрацията;

- отчет по прилагане на градоустройствените планове;

- отчет за състоянието на общинската собственост;

- отчет за изпълнението на бюджета;

- отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет;

- отчет за работата на длъжностните лица, чиято дейност е свързана с установяване на нарушения;

- отчет за изпълнение на програмата за финансиране на капиталови разходи и придобиване на дълготрайни материални активи;

3. Провеждане на анкети като бариера против корупцията

Срок: постоянен

4. Преструктуриране на администрацията с оглед ефективна и качествена работа по проекти, финансирани от програми на ЕС и преструктуриране, произтичащо от изпълнение на закон за държавния бюджет.

При преструктурирането се запазва принципа “администрацията близко до хората”

Срок: 2012 г.

5. Откритост, активен диалог и създаване на предпоставки за ангажиране на неправителствените организации, гражданските сдружения, фондациите и бизнеса с дейността на местната власт.

Срок: постоянен

6. Създаване на възможности за сътрудничество с медиите във връзка с ролята им на ключов комуникатор, ефективен посредник и авторитет пред обществеността.

- Оптимизиране на връзките с медиите чрез подобряване на качеството и количеството на предоставяната им информация и привличането им за партньор по конкретни инициативи в съответствие с политиката на съответните медии.

- Възприемане на медиите като обществен коректив при реализиране на обществено значими управленски политики на местната власт.

Здравеопазване, екология и чистота

А/ Приоритети

- Разширяване обхвата на разделно сметосъбиране;

- Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води;

- Доизграждане, реконструкция и основно ремонтиране на инфраструктурата за питейно водоснабдяване;

- Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци;

- Осигуряване на институционална подкрепа за законодателно решаване на проблема, свързан с третиране на строителни отпадъци;

- Отдаване на концесия на минералните извори – публична общинска собственост с цел развитие на балнеолечението и балнеотуризма;

- Създаване на предпоставки за разкриване на звено за спешна медицинска помощ;

- Проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица за осигуряване на достъп до всички сгради за обществено ползване;

Б/ Основни цели

- опазване на околната среда от замърсяване;

- рационално използване на природните ресурси и повишаване приходите на общината;

- по-добър достъп до здравни услуги и подобряване стандарта на живот на хората от уязвимите групи;

- подобряване състоянието на водите;

- намаляване на общото количество депонирани отпадъци;

- налагане в практиката на системата за разделно събиране на битовите отпадъци

В/ Очаквани резултати

- намаляване на разходите за транспорт и депониране на отпадъци в регионално депо;

- намаляване на общото количество депонирани отпадъци;

- намаляване загубите на питейни води;

- създаване на базисни предпоставки за развитие на туризма като динамичен сектор

Г/ Действия и срокове:

1. Проучване за осигуряване на терени за изграждане на открити площадки за:

а/ компостиране на биоразградими отпадъци

б/ депониране на хумусни почви

Срок: 2013 – 2014 г.

2. Въвеждане на система за разделно събиране на излезли от употреба батерии, луминисцентни и други лампи съдържащи живак и други опасни отпадъци от бита.

Срок: 2012 -2015 г.

3. Насърчаване на практиките по оползотворяване и повторно използване на строителните отпадъци за сметка на ограничаване на тяхното депониране чрез въвеждане на такси и използване на разрешителния режим – строително разрешение

Срок: 2013 г.

4. Разработване на проектно предложение за закриване на нерегламентираното сметище в местността „Сух дол” и кандидатстване с него пред Министерство на околната среда и водите.

Срок: 2012-2013 г.

5. Повишаване на изискванията към действията на длъжностните лица, установяващи нарушения, свързани с чистотата.

срок: постоянен

6. Предприемане на мерки за почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с мерки за разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците.

Срок: постоянен

7. Реализиране на проектите за обекти„Рехабилитация на пл. „Обединение” част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”, паркоустрояване на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”; „Рехабилитация,паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИXIII - за зеленина и трафопост,кв. 80; УПИXII -за зеленина,кв. 129;имот на улица „Венера” за зеленина,кв. 135;площад „Родопи”-пред църквата за зеленина;имот за зеленина в района на гара „Въча”

Срок: 2013 – 2014 г.

8. Предприемане на действия по изпълнение на законодателството, свързано с популацията на кучета.

- Проучване за осигуряване на терен и отреждане за приют за безстопанствени кучета.

- Изготвяне на програма за овладяване популацията на кучетата.

Срок: 2012 г.

- Създаване и поддържане на база – данни в електронен регистър.

Срок: 2014 г.

- Подготвяне на инвестиционен проект и осигуряване на средства за приют.

Срок: 2014 г.

Туризъм

А/ Основни приоритети:

- Създаване на реални предпоставки за превръщане на община Кричим в модерна туристическа дестинация чрез развитие на балнеолечение, СПА- туризъм, водни спортове, селски, ловен, риболовен, планински пешеходен туризъм, велотуризъм, фотолов и възможности за съчетаното им използване, с чиста природа, качествено равнище на живот, съхранени духовни и материални ценности, с висока степен на образованост, знания, възпитание на своите съграждани и равни шансове на всички социални групи.

Б/ Основни цели :

- Превръщане на вилна зона „Черешово” в атрактивна целогодишна туристическа дестинация;

- Отдаване на концесия на минералната вода на територията на община Кричим на подходящ инвеститор, при ясни условия за развитие на балнеолечение.

- Недопускане на форми на туризма, свързани с промяна на естествения ландшафт, мащабни застроявания, увреждане на природата.

В/ Дейности и срокове:

1. Създаване на партньорства с други общини с оглед развитие на културен туризъм. Разработване на програма за включването и рекламата на културните и исторически ресурси като туристически продукти.

Срок: 2014 г.

2. Реклама на защитените местности, защитените редки растения и животни – за туристи-природолюбители.

Срок: постоянен

3. Разработване на туристически маршрути, свързани с обекти от културно историческото ни наследство и природни дадености: Асеневият камък, останките от крепостта „Иванково кале”, Кричимски манастир „Успение Богородично”, останките от древните манастири „Св. Илия” и „Св. Врачове”, природен резерват „Изгорялото гюне”, новата защитена местност „Козница” с богати находища на рядкосрещани представители на флората и фауната в България.

Срок: 2013 г.

4. Насочване на усилията за възраждане дейността на общинско туристическо дружество с оглед възстановяване на традиционните и създаване на нови екопътеки и туристически маршрути.

Срок: 2014 г.

5. Проектиране и разкриване на Общински информационно-туристически център.

Срок: 2014 – 2015 г.

6. Изграждане на система от мерки за наблюдение – съгласувано с горските стопанства, за недопускане и своевременно реагиране срещу горски пожари.

Срок: 2012 – 2013 г.

7. Разработване на проект за финансиране изработването на международно приети туристически обозначения, маркировки, указателни и информационни табели за туристически маршрути

Срок: 2015 г.

8. Проучване за подходящ терен за спортен комплекс и осигуряване на средства за проектиране

Срок: 2013 – 2014 г.

АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ

А/ Основни приоритети:

-          По-голяма прозрачност в работата на общинска администрация и информиране на обществеността;

-          Обществен контрол и публична отчетност на усвоените средства от европейските субсидии;

-          Публично обсъждане на приоритетите при формирането и отчет на разходването на общинския бюджет;

-          Пълна прозрачност при провеждане на търгове и конкурси;

Б/ Основни цели:

-          координиране действията на отделните звена в общинска администрация и усъвършенстване компетенциите на служителите;

-          Ясни и конкретно регламентирани правомощия на служителите и усъвършенстване на вътрешното законодателство;

-          Ясни, опростени и съкратени правила за работа на администрацията;

-          Законност, бързина, достъпност, икономичност и качество на извършваните услуги и осъществяване на обратна връзка с клиентите;

-          Прилагане на различни механизми на материално стимулиране и гаранции за достатъчно добро трудово възнаграждение на общинските служители;

В/ Очаквани резултати:

-          Добро и максимално прозрачно управление;

-          Доизграждане на административния капацитет;

-          Повишаване на компетенциите на общинските служители;

-          Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса – повече доверие, минимална загуба на време и средства;

-          Подобряване на качеството на административното взаимодействие между общинските структури;

-          Подобряване на качеството на извършваните административни услуги изцяло ангажимент на общината

 

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.