Решения от № 224 до № 306 приети от 26.01.2006 г. до 18.12.2006 г. по Протоколи от № 28 – до № 39

РЕШЕНИЕ №224, прието на 26.01.2006 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за приемане на такса за битови отпадъци на физически и юридически лица.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, считано от 01.01.2006г. определя промили за облагане с такса битови отпадъци на физически и юридически лица, както следва:

Физически лица /в строителни граници/

- жилищни имоти                                                                                                 6 ‰

- нежилищни имоти                                                                                           16 ‰

- смесени /жилищни/ имоти                                                                            10 ‰

- смесени /нежилищни/ имоти                                                                        14 ‰

- незастроени имоти                                                                                            3 ‰

Физически лица / извън строителни граници /

- жилищни имоти                                                                                                 4 ‰

- нежилищни имоти                                                                                           15 ‰

- смесени /жилищни/ имоти                                                                              9 ‰

- смесени /нежилищни/ имоти                                                                        13 ‰

                      - незастроени имоти                                                                       1 ‰

Юридически лица

- недвижими имоти, земя  фирмена собственост                                        16 ‰

- жилищни имоти                                                                                                   7 ‰

                      - нежилищни имоти намален промил                                         4 ‰

                       Павец „Орфей”, ВЕЦ „Кричим”, ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”, „Солвекс – Козметични продукти”, РКС, ЕТ „Ев Мар – Транс”, „Сиеста”, общински имоти.

                       - нежилищни имоти намален промил                                       10 ‰

                       Енергоремонт „Гълъбово”, Кричим индустрия”, „Кроли” ООД, „Кроки” ООД – Пловдив, „Даниел индустри холдингс”.

                      - нежилищни имоти намален промил                                          1 ‰

                       ВПК „Напредък”

                4. За наематели на терени и обекти общинска собственост, недекларирали такса битови отпадъци се определя годишна такса битови отпадъци при честота на извозване, както следва:

                а. седмично извозване на съд тип „контейнер” от градска поликлиника

                - индивидуална практика                                                                                                                               30 лв

                - за други лечебни заведения или дейности                                                                                              60 лв

                б. за всички останали наематели при два пъти седмично извозване на съд тип „контейнер”      60 лв


РЕШЕНИЕ №225, прието на 26.01.2006 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за освобождаване или намаление на такса битови отпадъци.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 63, чл. 71 от ЗМДТ и чл. 17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Общински съвет – Кричим определя реда за облагане с такса битови отпадъци, както следва:

   1. Освобождаване от такса битови отпадъци:

- вилни имоти по § 4 от Закона за земеделските земи – местности: “Бобище”, “Адалъка”, “Тепелика”, “Гергевец”, “Баталите”, “Янък Таш”, “Маджарица”, “Узун Алан”, “Чучура”, “Козница”, “Гарваница”, “Сух дол”, “Нямча”, “Братвич”, “Горката”;

- ЕТ “Розета” – Ваклин Глушков;

- НК “ЖП” гр. Пловдив

• земя жп път Куртово Конаре – гара Въча от км 6+150 до км 10+300

• земя жп път гара Въча – Козарско от км 10+900 до км 14+700

„Кричимфрукт” ООД, гр. Кричим

„Финтехмаш”, гр. Пловдив

Вилна зона „Черешево”

2. Определя намалени промили:

1 ‰ – Обработка депо

ВПК „Напредък

- оранжерия

- помпена станция

- машинен двор

- сграда и склад Рабица

- склад ГСМ

РКС гр. Пловдив

4 ‰ – сметосъбиране, сметоизвозване и обработка депо

НЕК ВЕЦ група „Родопи”– Павец “Орфей”, ВЕЦ „Кричим”, ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”

„Солвекс - Козметични продукти”

 „Сиеста АБ” ЕООД, гр. Кричим

 ЕТ „Ев-Мар-Транс-М. Маринчешка”, гр. Кричим                                                                                                                                  

10‰ – Енергоремонт „Гълъбово”, „Кричим индустрия”, „Кроли” ООД, „Кроки” ООД, гр. Пловдив


РЕШЕНИЕ №226, прието на 26.01.2006 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 6 от 05.12.2003 година на ОбС, както следва:

Създава нова ал. 3 на чл. 62:

Чл. 62, ал. 3. „Извънредни заседания се провеждат по предварително обявен дневен ред, като инициатор за свикването може да бъде председателя на общинския съвет, 1/3 от общинските съветници, 1/5 от избирателите на общината и областния управител.”


РЕШЕНИЕ №227, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвърто тримесечие  на 2005 г. в размер на 78.40 лв.


РЕШЕНИЕ №228, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.21, ал.1, т.6; чл.52, ал.1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ, Общински съвет приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2005 г. както следва :

              

Актуал.бюджет

31.12.2005 г.

Отчет

31.12.2005 г

По  прихода     2 500 012 2 462 322
1. Приходи с държавен характер        1 639 641   1 628 034
1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл.чл.8,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г    

426 112

   426 112

1.2. Обща допълваща субсидия     822 850  822 850

1.3. Целева субсидия капиталови         разходи

1.4. Трансфери

1.5. Преходен остатък 01.01.2005 г.

1.6. Наличност към 31.12.2005 г.

   

9 800

335 704

45 175

    9 800

335 704

  45 175

  11 607

2.  Приходи с общински характер     860 371 834 288
2.1. Данъчни приходи     84 448   84 547
2.2. Неданъчни приходи          431 471 416 880
2.3. Целева субсидия за капиталови разходи    

35 000

  35 000

2.4. Обща изравнителна субсидия     224 100 224 100
2.5. Трансфери     85 352   85 352
2.6. Наличност към 31.12.2005 г.      

  11 591

По  разхода     2 500 012  2 462 322
Държавни дейности     1 639 641   1 628 034
Местни дейности     857 956 832 823
Дофинансиране     2 415     1 465

РЕШЕНИЕ №229, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински Съвет при Община Кричим приема писмения годишен отчет на МКБППМН за 2005 година.


РЕШЕНИЕ №230, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за промяна в Наредбата на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, т.7 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 и чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения в Наредбата  на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

І. Създава Приложение № 9 и Приложение № 10 към член 16 от НОАМТЦУ, както следва:

Приложение № 9

към Решение №  230

взето с протокол № 29

 от  01.03.2006 год.

на ОбС-Кричим

План сметка

за определяне на таксата за битови отпадъци

през 2006г.

 Дейност 623 Чистота

по параграфи

                 § 0101 Заплати на персонала                                                                                 26 163

                 § 0201 Др. Възнаграждения за нещатен персонал                                                 500

                 § 0208 Обезщетения за персонала с х-р обезщетения                                        1 000

                 § 0209 Други плащания и възнаграждения                                                           2 000

                 § 0300 Социални осигуровки                                                                                   5 688

                 § 0500 ЗОВ от работодателя                                                                                      1 157

                 § 1013 Работно облекло                                                                                             1 500

                 § 1015 Материали                                                                                                      22 528

                 § 1016 Вода, горива, ел. енергия                                                                            25 434

                 § 1020 Разходи за външни услуги                                                                             2 000

                 § 1030 Текущ ремонт                                                                                                  2 000

                 § 1040 Платени данъци, мита и такси                                                                      1 500

                 § 1051 Командировки                                                                                                    100

                 § 1091 СБКО                                                                                                                     785

                 § 1098 Други некласифицирани параграфи и подпараграфи                             500

                 § 5200 Придобиване на ДМА                                                                                 35 000

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      127 855   

Дейност 623 Чистота

по видове услуги

               1. Сметосъбиране и сметоизвозване –                                                               106 968

                               в т. ч. капиталови разходи –                                                                      35 000

                2. Обработка депо –                                                                                                   12 519

                3. Почистване на града –                                                                                            8 368

                                                                                                                                                      127 855

Приложение № 10

към Решение № 230

взето с протокол №.29

от  01.03.2006 год.

на ОбС-Кричим

Промили

за облагане с такса битови отпадъци на физически и юридически лица

Физически лица /в строителни граници/

- жилищни имоти                                                                                6‰

- нежилищни имоти                                                                          16‰

- смесени /жилищни/ имоти                                                           10‰

- смесени /нежилищни/ имоти                                                       14‰

- незастроени имоти                                                                           3‰

Физически лица / извън строителни граници /

- жилищни имоти                                                                                4‰

- нежилищни имоти                                                                          15‰

- смесени /жилищни/ имоти                                                             9‰

- смесени /нежилищни/ имоти                                                       13‰

                      - незастроени имоти                                                     1‰

Юридически лица

- недвижими имоти, земя  фирмена собственост                      16‰

- жилищни имоти                                                                                 7‰

                      - нежилищни имоти намален промил                       4‰

                       Павец „Орфей”, ВЕЦ „Кричим”, ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”, „Солвекс – Козметични продукти”, РКС, ЕТ „Ев Мар – Транс”, „Сиеста”, общински имоти.

                       - нежилищни имоти намален промил                                             10‰

                       Енергоремонт „Гълъбово”, Кричим индустрия”, „Кроли” ООД, „Кроки” ООД – Пловдив, „Даниел индустри холдингс”.

                      - нежилищни имоти намален промил                                                   1‰

                       ВПК „Напредък”        

4. За наематели на терени и обекти общинска собственост, недекларирали такса битови отпадъци се определя годишна такса битови отпадъци при честота на извозване, както следва:

                 а. седмично извозване на съд тип „контейнер” от градска поликлиника

                 - индивидуална практика                                                                               30 лв

                - за други лечебни заведения или дейности                                               60 лв

                 б. за всички останали наематели при два пъти седмично извозване на съд тип „контейнер”60 лв

 ІІ. Член 16 става:

 “Чл.16. Въз основа на одобрена план сметка-Приложение № 9, Общинският съвет определя с Решение годишния размер на таксата за битови отпадъци-Приложение № 10. ”

 Член 16а става:

“Чл.16а.През 2006  година таксата за битовите отпадъци се събира от общинска администрация по реда на чл.9а, ал.2 от ЗМДТ”

ІІІ. Точка 2 от таблицата на приложение № 2 към НОАМТЦУ става:

  Старо старо става  
2.

Домашен социален патронаж:

С личен доход до 50,00 /вкл./лв

С личен доход от 51,00 до 70,00 лв

С личен доход от 71,00 до 100,00 лв

С личен доход над 100,00 лв

22,50

31,50

36,00

45,00

Домашен социален патронаж:

С личен доход до 60,00 лв

С личен доход от 61,00 до 80,00 лв

С личен доход от 81,00 до 100,00 лв

С личен доход над 100,00 лв

25,00

35,00

40,00

50,00

ІV. Цената на услугите по позиция № 22 и 23 от Приложение № 4, таблица 2   става, както следва:

Поз.№ Наименование на услугата старо става
22 Справка за отстояние на търговски обект от здравно, детско или учебно заведение 10,00 2,00
23 Заверка на технически данни на данъчна декларация и издаване на служебна справка във връзка със ЗОС   1,00 2,00

Цената на услугите по позиция № 1, 2, 12, 13 и 14 да стане:

Поз.№ Наименование на услугата било става
1 За издаване на удостоверение на наследници 2,00 3,00
2 За издаване на удостоверение за идентичност на имена 2,00 3,00
12 За всички други видове удостоверения по искане на граждани

1,00

2,00

13 За  преписи от документи 1,00 2,00
14 Удостоверение за вписване в картотечния регистър 2,00 3,00

 Заличава позиция № 15.

VІ. Променя приложение № 7  от НОАМТЦУ, както следва:

Наименованието на приложението става :”Цени на неуредени със Закон  услуги и/или права, предоставяни от Общината на физически и юридически лица”

Текстът в първи ред, колона втора от таблицата на приложението става: “Вид услуга и/или право”

Създава позиция 3а с текст по колони, както следва:

Удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател 2.00 лв

Позиция № 8 става:

  Старо става /без промяна/
8 Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка Удостоверение за декларирани данни /по обстоятелствена проверка/ и удостоверение за извършена обстоятелствена проверка 5.00 лв

Създава т.26 с текст по колони, както следва:

1 2 3
26 Рекламна дейност

За зона   За зона

А и I        II и III

26.1 За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или други с рекламна цел на обществени места /лв на ден на лице/

2

1

26.2 За ползване на автомобил с високоговорител с рекламна цел / лв на ден за автомобил/

10

10

26.3 За провеждане на рекламно шествие, рекламно представяне на продукция и др. /лв на ден/

40

30

26.4 За ползване на маси, от които се раздават рекламни материали /лв на кв. м на ден/

2

1

26.5 Реклама върху трансперантни ленти / лв на кв. м на месец/ 20 10
26.6

За реклама на стени, огради, покриви, калкани и др.

 / лв на кв. м на месец/:

А.За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и др /без разхода на ел. енергия/

Б.Неосветена реклама

10

10

7

7

26.7 Свободно стоящи витрини или табла за рекламна цел /лв.на кв.м. на месец/ 10 7
26.8

За фирмени указателни табели с примерно съдържание-име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност и др.

А.При закрепване на стени, огради и др. / лв на година/

Б.При закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др./лв на кв. м на месец/

10

8

7

5

26.9 За една лампа или прожектор за осветяване на реклама /лв за година/ / без разхода на ел.енергия/

4

3

26.10 За високоговорител за будки, павилиони, подвижни маси и др. с рекламна цел /лв на ден/

3

2

Приложение 7 към Решение № 136, взето с Протокол № 19 от 16.02.2006 год., т. 7 допълнение след текста: „за лица, на които Кмета не е работодател” и става:

№ по ред Вид услуга Цена
7 Изготвяне на образец УП-2 и Обр. 30, за лица, на които Кмета не е работодател 5, 00

РЕШЕНИЕ №231, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на тарифа за началния размер на месечния наем /базисни наемни цени/ при предоставяне под наем на помещения и терени – общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Отменя т.1 и т.2 на свое Решение № 137, взето с протокол № 19 от 16.02.2005 година.

Утвърждава начален размер на месечния наем за 1 кв. м при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост,  на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост  .

Решението влиза в сила от 01.03.2006 г.


РЕШЕНИЕ №232, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006  и ПМС 14 от 31.01.2006г.     

І. Приема бюджета на Община Кричим за 2006 г.:

                По прихода:                                                                                                       2 081 780

1. Приходи с държавен характер                                                                                  1 265 510

                1.1. Обща допълваща субсидия                                                                      921 144

                1.2. Държавен трансфер на преотстъпени

                               данъци по ЗОДФЛ                                                                             304 310

                1.3. Целева субсидия капиталови разходи                                                     19 078

                1.4. Преходен остатък                                                                                         20 978

2. Приходи с общински характер                                                                                   816 270

2.1. Данъчни приходи                                                                                                         75 000

2.2. Неданъчни приходи                                                                                                   462 095

2.3. Обща изравнителна субсидия                                                                                 218 800

2.4. Целева субсидия капиталови разходи                                                                     10 855

2.5. Компенсация пътен данък                                                                                         47 300

2.6. Преходен остатък                                                                                                           2 220

13/12/10

По разхода:                                                                                                                      2 081 780

1. Държавни дейности                                                                                                  1 265 510

2. Общински дейности                                                                                                     815 320

   /в т.ч. §9700 Резерв – 75 000 лв./                                                                                   

3. Дофинансиране                                                                                                                   950

ІІ. Общински съвет приема лимити за следните разходи:

социално-битови разходи на персонала - 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

представителни разходи кмет                                        1 800

представителни разходи председател ОбС                 1 500

поевтиняване закуски в училищата                               0,15

ІІІ. Общински съвет определя хонорари на външни специалисти както следва:

- 350 лв - архитект;

-   30 лв –  юристи, други специалисти ТСУ;

-   50 лв. – специалист “Геодезия, кадастър и регулация”;

-   40 лв – специалист “В и К”;

-   25 лв – специалист “Ел” /други/ от Кричим.

ІV. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:

                - учители;

                - огняр

и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на горепосочените лица за изплащане на средствата в рамките на 50% /или в рамките на преведените средства/ от действителните разходи. Транспортните средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/.

V. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:

Целодневни детски градини                                                          1,30

Детска млечна кухня                                                                       1,10

Домашен социален патронаж /без неделя/                               1,15

VІ. На основание чл.27, ал.1 от ПМС 14 от 31.01.2006г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

VІІ. Общински съвет определя лимит на полицейски участък при Община Кричим:

телефони   - 50 лв;

гориво     -  200 лв.

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.

VІІІ. 1.Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 7.

2. Общински съвет определя увеличение на заплатите на кмет и заместник кметове 3,6% считано от 01.01.2006г.

ІХ. Общински съвет приема:

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2006 година

1. Целева субсидия за капиталови разходи 39 800    

                               Държавни дейности:

Дейност 322 – Общообразователни училища             19 078

- 17 078 лв. – основен ремонт парно НУ “Кирил и Методи”;

-  2 000 лв. – основен ремонт под и таван физкултурен салон НУ “В.Левски”.

Местни дейности:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализаци                20 722

-   9 000 лв. – Проект “Почистване коритото на р.Въча;

- 6 000 лв – Проект „Подпорна стена”

- 5 722 лв. – Проект “Организация на движението”,

 строителен надзор на Обект “Главен колектор ІІ и ІІІ”.

2. Преходен остатък                                                          20 978                   

Държавни дейности:

Дейност 322 – Общообразователни училища:         

- 15 178 лв. – основен ремонт тоалетни НУ “Кирил и Методи”;

-   5 800 лв. – канално отклонение НУ “В.Левски”.

3. Собствени средства                                                                                                   

                Местни дейности:

Дейност 122 – Общинска администрация             10 000

10 000 лв. – фронт офис;

Дейност 604 - Осветление на улици и площади   25 000

- 25 000 лв. – реконструкция на улично осветление

Дейност 623 – Чистота                                               35 000

- 35 000 лв. – сметосъбираща кола

Дейност 603 - Водоснабдяване и канализация  6 394

-   6 394 лв. – доплащане канал.колектор на ул. “Цар Симеон”

Дейност 898 – Други дейности по икономиката  6 000

-   6 000 лв. – хидроизолация покрив Младежки дом

От Дейност 122  – Общинска администрация /Задгранични командировки/  преминава в§ 9700 Резерв 2 500

От Дейност 122 – Общинска администрация /лек автомобил/ преминава в § 9700 Резерв                         12 000

Х. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.


РЕШЕНИЕ №233, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за финансово подпомагане на Виолета Иванова Бучова – Цветкова, с адрес: град Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да закупи детска количка за близнаци и предостави същата на Виолета Иванова Бучова- Цветкова, жител на град Кричим.


РЕШЕНИЕ №234, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от г-жа Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

І. Общински съвет при Община Кричим изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 6 от 05.12.2003 година на ОбС, както следва:

Създава нова ал. 3 на чл. 79:

Чл. 79, ал. 3. „Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на Общинска администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.”

Създава нова ал. 3 на чл. 80:

Чл. 80, ал. 3. „На заседания на Общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси, които са поставили писмено пред Общинския съвет или Кмета на Общината във връзка с ал. 1, но не са получили отговор.”

Създава нов чл. 92а:

Чл. 92а. (1) „Проектите за наредби, стратегии, програми и правилници се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания.”

(2). „Общински съвет по изключение може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание, ако по време на обсъждането не са направени съществени предложения за изменение и допълнение на проекта.”

(3). „На първо гласуване проекта се разглежда след изслушване доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии, на които е бил разпределен. Проекта се обсъжда в цялост, а общинските съветници се произнасят по основните положения в проекта.”

(4) „Общински съвет обсъжда и приема проектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст, като се обсъждат само предложенията на водещата комисия, включени в доклада й.”

(5) „Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на 2 /две/ минути за всяко предложение.”

ІІ. Общински съвет при Община Кричим създава Временна комисия от 5 /члена/ със задача: ревизия на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация. Време за работа на Временната комисия – 1 /един/ месец от вземане на решението на Общински съвет.

Състав на Временната комисия:

Валери Николов Сергиев – Председател на ВК

Петя Димитрова Димова – член

Наил Сабриев Закиров - член

Петранка Спасова Маринова - член

Анка Самуилова Хаджиева - член


РЕШЕНИЕ №235, прието на 01.03.2006 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от г-жа Петранка Спасова Маринова – Председател на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет при Община Кричим, относно становище на ПК по ЗСГТЗОКВДМДСТ във връзка с Писмо с Вх. № 22 от 08.02.2006 год. от Агенция за социално подпомагане Дирекция за социално подпомагане – Кричим във връзка с изпълнението на Общинската стратегия за закрила на детето за периода 2004-2006 год. и Националната програма за закрила на детето за 2006 год. и писмо с Вх. № 22 от 22.02.2006 год. от Дирекция за социално подпомагане – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Дирекция за социално подпомагане – Кричим да предостави подробен отчет във връзка с изпълнението на Плана за действие за 2005 год. към Общинската стратегия за закрила на детето в срок един месец след вземане на решението.


РЕШЕНИЕ №236, прието на 14.03.2006 г. по Протокол № 30

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за допълнение на Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006 година  на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Общински съвет при община Кричим допълва Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г., както следва:

І. Допълва Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г., като създава точка

І (първа римска) със следния текст: Одобрява предвидените за 2006г. разходи в размер на 127 855 лв. за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Допълва Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г., като създава точка ІІ (втора римска) със следния текст: Определя размера на такса битови отпадъци в левове за количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване, както следва:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер (тип “Бобър”):

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 1 300 1 400
Депо    100    100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване    100 -
Всичко 1 500 1 500

1а. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа (тип “Кука”):

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 300 700
Депо   50  100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   50 -
Всичко 400  800

2. Честота на сметоизвозване – съгласно Заповед № 222 / 28.10.2005г. на Кмета на община Кричим.

ІІІ. Допълва Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г., като създава точка ІІІ (трета римска) със следния текст: Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІ, или лицата по чл. 15а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 17а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти съгласно т. 1, т. 2 и т. 3 от Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г.

ІV. Допълва Решение № 224, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006г., като към точка 4 от същото решение добавя изречение второ:  “На основание чл. 15а, ал. 2 от НОАМТЦУ таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя”.


РЕШЕНИЕ №237, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в структурата на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет не приема Предложение с Вх. № 85 от инж. Васил Щерев Кузев, относно промяна в структурата на Общинска администрация на Община Кричим.

Кмета на Общината да предложи Структурата на Общинска администрация, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №238, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно деактуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и обединяване на УПИ ІV – пазар и автопаркинг, и УПИ V – склад за строителни материали, кв. 75 по регулационния план на града.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет  не приема Предложение с Вх. № 86 от 03.04.2006 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет, относно деактуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и обединяване на УПИ ІV – пазар и автопаркинг, и УПИ V – склад за строителни материали, кв. 75 по регулационния план на града.


РЕШЕНИЕ №239, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение от Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник, относно намаляване годишните такси за търговия със спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С 2 /два/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение с Вх. № 74 от 27.03.2006 г. от Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник, относно намаляване годишните такси за търговия със спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия.


РЕШЕНИЕ №240, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно поправка и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 4, чл. 9а, чл. 67 от ЗМДТ Общински съвет – Кричим прави следните изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

§ 1. В чл. 16а заличава думите “ал. 2” и става: “През 2006 година таксата за битови отпадъци се събира от общинска администрация по реда на чл. 9а от ЗМДТ”.

§ 2. В чл. 17а, ал. 1 думите “териториална данъчна дирекция по местонахождението на имота” се заменят с “общинска администрация” и става: “Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 15а подават декларация в общинска администрация до 30.11. на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им”.

§ 3. В чл. 17б, ал. 1, т. 1 думите “ДП “Местни данъци и такси” се заменят с “общинска администрация”, и се заличават думите “от данъчната” и става: “За имотите, които няма да ползват през цялата година и данъчно задълженото лице /граждани и фирми/ е подало декларация за това в общинска администрация до края на предходната година с дадено изрично съгласие за извършване на проверки от общинска администрация, като декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документно престъпление”.

§ 4. В чл. 17б, ал. 1, т. 2 думите “ДП “Местни данъци и такси” се заменят с “общинска администрация” и става: “За новопридобитите имоти, които няма да се ползват до края на текущата година и данъчно задълженото лице е подало декларация за това в общинска администрация в двумесечен срок от датата на придобиване на недвижимия имот.

§ 5. В точка 7 от Приложение № 7 се добавят думите “или осигурител” и става: “Изготвяне на образец УП-2 и Обр. 30 за лицата, на които Кмета не е работодател или осигурител”.

§ 6. В Приложение № 10 се създава точка І “Размер на такса битови отпадъци в левове според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване, както следва:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер (тип “Бобър”):

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 1 300 1 400
депо    100    100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване    100 -
всичко 1 500 1 500

1а. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа (тип “Кука”):

  в строителни граници извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 300 700
депо   50  100
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   50 -
всичко 400  800

§7. В Приложение № 10 се създава точка ІІ “Размер на такса битови отпадъци пропорционално в левове на хиляда на база данъчна оценка на недвижимите имоти на граждани и отчетна стойност на фирмите, когато не може да се установи броя на използваните съдове.” Точки 1, 2, 3 и 4 арабски се запазват


РЕШЕНИЕ №241, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение от Валери Николов Сергиев – Председател на Временна комисия към Общински съвет при Община Кричим, избрана с Решение № 234, взето с Протокол № 29 от 01.03.2006 год. на Общински съвет при Община Кричим, относно удължаване срока за работа на Временната комисия.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим удължава срока за работа на Временната комисия към Общински съвет при Община Кричим, избрана с Решение № 234, взето с Протокол № 29 от 01.03.2006 год. до приключване на поставената задача.


РЕШЕНИЕ №242, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС   във връзка с постъпили в Общински съвет при Община Кричим: Жалба с Вх. № 100 / 17.04.2006 год. от „Син Тур” ЕООД ; Жалба с Вх. № 95 / 11.04.2006 год. от „Син Тур” ЕООД; Писмо с Вх. № 96/12.04.2006 год. от ЕТ „Ев-Мар-Транс-Минка Маринчешка”; Писмо с Вх. № 103/20.04.2006 год. от „Хеброс бус” ООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим възлага на Председателя на ОбС:

Да окомплектова преписка с всички документи, в т.ч. протоколите на Комисията, провела конкурса, имащи отношение към открита процедура през 2004 година от Кмета на Община Кричим с предмет – възлагане обслужването на линии и курсове от Областната и републиканската транспортни схеми от квотата за възлагане на Община Кричим и Общинска транспортна схема, съгласно маршрутни разписания с цел получаване на компетентното становище от Областна администрация - Пловдив, относно законосъобразността на същия.

Да отправи писмено запитване до РОДАИ град Пловдив и РОДАИ град Пазарджик за наличие на констатирани нарушения и съставени актове на фирми превозвачи, извършващи обществен превоз по маршрутни разписания от квотата на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №243, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС   във връзка с постъпила в Общински съвет при Община Кричим молба с Вх. № 68 от 21.03.2006 год. от Шенай Джанали; Марияна Сидова и Мюмюн Мюмюнов – жители на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

До 31.07.2006 год., Общинска администрация да осигурява превоза с подходящи служебни автомобили, след което да направи предложение за по-нататъшен начин за превозване на болните на хемодиализа.


РЕШЕНИЕ №244, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС   във връзка с постъпила в Общински съвет при Община Кричим молба с Вх. № 57 от 15.03.2006 год. от Джамийско настоятелство – гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Кмета на Община Кричим да  представи предложение за възможности за разширяване на Мюсюлманските гробища в срок от 30 дни.


РЕШЕНИЕ №245, прието на 04.05.2006 г. по Протокол № 31

ОТНОСНО: Предложение на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС   във връзка с постъпило в Общински съвет при Община Кричим заявление с Вх. № 31 от 15.02.2006 год. от ЕТ „Медиана” – Гизда Лазарова гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да направи предложение за решение към Общински съвет при Община Кричим във връзка със заявление с Вх. № 31 от 15.02.2006 год. от ЕТ „МЕДИАНА” – Гизда Лазарова – град Кричим.


РЕШЕНИЕ №246, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение към предложение с Вх. № 85/03.04.2006 год. за промяна в структурата на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общински съвет Кричим ОДОБРЯВА структура на общинска администрация – Община Кричим, съгласно Приложение № 1, считано от 01.06.2006 год.


РЕШЕНИЕ №247, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на План – схема за газоснябдяване към ПУП – ПРЗ на гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21‚ ал. 1‚ т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129‚ ал. 1 от Закона за устройство на територията Общински съвет – Кричим одобрява “План – схема за газоснабдяване към ПУП – ПРЗ на гр. Кричим‚ одобрен със Заповед № 902 от 1982г.”


РЕШЕНИЕ №248, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр. Кричим” на основание на Закона за общинския дълг.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД Общински съвет гр.Кричим:

1. Приема проект за “Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр.Кричим”.

                2. Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура съгласно ЗОД за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на част от проекта на основание Закона за общинския дълг, съгласно т.1 при следните параметри:

                2.1. Нетен размер на дълга – 75 000 лв. /седемдесет и пет хиляди лева/;

                2.2. Вид на дълга – дългосрочен дълг;

                2.3. Валута на дълга – лева;

2.4. Срок за усвояване на финансовия ресурс - три месеца след сключване на договор с изпълнител на проекта, но не по-късно от 31.12.2006г.

2.5. Срок и начин на погасяване - 4 години с равни месечни вноски по главницата и начислената лихва за съответния месец, съгласно погасителен план;

2.6. Лихвен процент - фиксиран и възможно най-нисък;

2.7. Други такси, комисионни и разноски – възможно най-ниски.

3. Възлага на Кмета на Община Кричим да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

4. Възлага на Кмета на Община Кричим да състави комисия съгласно т.3, в която да участват председателя на Постоянната комисия по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; Зам.кмет; правоспособен юрист; икономист и външен специалист по банково дело и кредитиране.

5. Задължава Кмета на Община Кричим в 10-дневен срок от приемането на решението да уведоми Министъра на финансите и Сметната палата за състоянието на общинския дълг и решението на Общински съвет.

6. Задължава Кмета на Общината да спазва стриктно процедурата по поемане на общински дълг, съответстваща на ЗОД.

7. Неразделна част от настоящото решение е проект за “Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр.Кричим”.

8. Задължава Кмета в 5-дневен срок от приключване на процедурата по т.3 да внесе в Общински съвет за одобрение доклад за резултатите от проведената процедура, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

Приложения:

Проект „Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр.Кричим”;

Заверено копие от Протокол №1 от 08.02.2006г. за проведено публично обсъждане на Проект „Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр. Кричим”.


РЕШЕНИЕ №249, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на 1. „Клуб-дневна”, „Фоайе”, „Дискотека”, „Хранилище” и „Кръжочна”, намиращи се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, УПИ І-Пионерски дом и Младежки клуб, кв. 48 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/78г., и 2. „Кафе-аперитив” – част от административна сграда на Община Кричим, УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по рег. план на гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 46, чл. 59 и чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се проведат:

                І. Конкурс за отдаване под наем на “Клуб-дневна”, “Фойе”, “Дискотека”, “Хранилище” и “Кръжочна”, намиращи се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, УПИ І – Пионерски дом и Младежки клуб, кв. 48 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/78г., при следните условия:

Начална конкурсна цена:

за площ 195 кв.м – І-ви етаж, влючваща “Клуб-дневна” и “Фоайе” – 117,00 лв. /сто и седемнадесет/ - (т. ІІ.10 “Други стопански и обслужващи дейности” – 0,60 лв. на кв. м. за един месец от Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост);

за площ 195 кв.м – ІІ-ри етаж, включващ “Дискотека” – 140 кв.м, “Кухня” – 25 кв.м, санитарен възел (разположен на І-ви етаж, но обслужващ “Дискотека”) – 30 кв.м – 345 лв. /триста четиридесет и пет/ - (т. І.18 “Дискотека” – 1,77 лв. на кв. м. за един месец от Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост);

за всеки месец през периода от 15-ти май до 15-ти септември за ползване на тераса с площ 207 кв.м да се заплаща допълнително наем в размер на 100 лв. /сто лева/;

в случай, че наемателят направи необходимото в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове в РБългария и извършва стопанска дейност във “Фоайе”, “Хранилище” и “Кръжочна”, да заплаща наем съответстващ на промененото предназначение на обекта /ите/ съгласно Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост.

Срок на договора за отдаване под наем – 5 години.

Други условия:

за срока, необходим за извършване на строително-монтажни работи в отдавания под наем обект, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, наемателят се освобождава от заплащане на месечни наемни вноски;

наемателят се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на отдадения му под наем имот;

наемателят и свързаните с него лица /по смисъла на ТЗ/ да нямат финансови задължения към община Кричим;

за трите обособени части на обекта да се кандидатства едновременно и да бъдат отдадени на един кандидат.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на “Кафе-аперитив” – част от административна сграда на община Кричим, УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по рег. план на гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3, при следните условия:

Начална тръжна цена:

за площ 226 кв.м. – 465 лв. /четиристотин шестедесет и пет/ - (т.І.11 “Кафе-аперитив” – 2,06 лв. на кв. м. за един месец от Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне под наем на обекти и терени общинска собственост).

Срок на договора за отдаване под наем – 5 години.

Други условия:

наемателят и свързаните с него лица /по смисъла на ТЗ/ да нямат финансови задължения към община Кричим.

ІІІ. Общински съвет – Кричим, задължава Кмета да проведе процедурите за отдаване под наем в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, включително подготовката на конкурсната и тръжна документации.


РЕШЕНИЕ №250, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно проучване на възможностите за реализация на инвестиционна инициатива за изграждане на фабрика за производство на кроасани.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим не приема Предложение с Вх. № 112 от 28.04.2006 год. от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно проучване на възможностите за реализация на инвестиционна инициатива за изграждане на фабрика за производство на кроасани.


РЕШЕНИЕ №251, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно избор на представители на Община Кричим в Асоциация на общини от южен централен район „Хебър”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

І.  Определя за представители на Община Кричим в Асоциация на общини от южен централен район “Хебър”, както следва:

 1. инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим

2. инж. Светлана Рангелова Рангелова – Секретар на Община Кричим.

3. Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

ІІ. Да бъде заплатен годишен членски внос в размер на 0,05 лв. на жител, считано от 01.01.2006 г.


РЕШЕНИЕ №252, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от ПЕТРАНКА СПАСОВА МАРИНОВА – Председател на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейнсти, спорт и туризъм към Общински съвет при Община Кричим, относно становище на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейнсти, спорт и туризъм във връзка с отчет за изпълнение на плана за действие за 2005 год. във връзка с Общинската стратегия за закрила на детето за периода 2004 – 2006 година и План за действие за 2006 година във връзка с Общинската стратугия за закрила на детето за периода 2004 – 2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема Отчет за изпълнение на плана за действие за 2005 год. във връзка с Общинската стратегия за закрила на детето за периода 2004-2006 год. и План за действие за 2006 година във връзка с Общинската стратегия за закрила на детето за периода 2004-2006 година.


РЕШЕНИЕ №253, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отмяна на Решение № 242, взето с Протокол № 31/04.05.2006 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим не приема предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отмяна на Решение № 242, взето с Протокол № 31 от 04.05.2006 год. на ОбС.


РЕШЕНИЕ №254, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.07.2005 до 31.12.2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Кмета на Община Кричим да внесе отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за цялата 2005 година.


РЕШЕНИЕ №255, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2006 година в размер на 98.50 лв.


РЕШЕНИЕ №256, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Тонов – общински съветник, относно закупуване на маратонки на Кмета на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет не приема предложение с Вх. № 131 от 12.05.2006 год. от инж. Димитър Тонов – общински съветник, относно закупуване на маратонки на Кмета на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №257, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Декларация за значението на природата като ресурс за устойчиво развитие в Западните Родопи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим възприема така предложената Декларация, като стратегическа насока за планиране и развитие на всички дейности в региона на Западни Родопи. Включва Декларацията като неразделна част в Общинския план за развитие на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №258, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Заявление с Вх. № 369/15.02.2006 г. От ЕТ „Медиана – Г.Лазарова” за освобождаване от такса за ползване на общински терен, находящ се в УПИ ІІІ – кв. 75 (ул.”Тракия”), срещу възможността, общинска администрация да ползва обекта за нуждите на общината или за промяна на зоната, в която се намира обекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

При невъзможност на ЕТ „Медиана – Г. Лазарова” гр. Кричим да заплати определената месечна такса за ползване на общински терен, същата да демонтира преместваемото съоръжение в срок от два месеца.


РЕШЕНИЕ №259, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Писмо от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим с Вх. № 117 от 05.05.2006 год., относно Молба с Вх. № 1098/27.04.2006 год. от Смаил Мехмедов Денкчиев, ул. „Стара планина” № 7, гр. Кричим и Ридван Мехмедов Дюлгеров, ул. „Вела Пеева” № 6, гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Кмета на Община Кричим да внесе предложение за решение във връзка с молба с Вх. № 1098 от 27.04.2006 год. от Смаил Мехмедов Денкчиев, ул. „Стара планина” № 7, гр. Кричим и Ридван Мехмедов Дюлгеров, ул. „Вела Пеева” № 6, гр. Кричим.


РЕШЕНИЕ №260, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с молба с Вх. № 114 / 02.05.2006 год. от ТПК „Родопи” гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат коригирани данъчните задължения на ТПК „Родопи” град Кричим за периода 1999г. - 2002 г. начислени в резултат на фундаментална счетоводна грешка, направена при увеличаване на отчетната стойност и коректива на ДМА  33 пъти вместо с 33 %, както следва:

В резултат на грешката                         

Било:                                                                            След корекцията става:

данък сгради  -  740.86  лв.                                     данък сгради  -  39.04 лв.

Такса битови отпадъци- 4 110.58лв.    Такса битови отпадъци-190.03лв.

Лихви -             1 683.79 лв.                                            Лихви            37.94 лв.

ОБЩО:             6 535.23 лв.                                           ОБЩО:         267.01 лв.


РЕШЕНИЕ №261, прието на 05.06.2006 г. по Протокол № 32

ОТНОСНО: Предложение на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с Докладна с Вх. № 135 от 16.05.2006 год. от директорите на ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Съгласно Кодекса на труда, Колективния трудов договор и нормативите за размера на ГОДИШНИЯ отпуск на персонала е необходимо директорите на детските заведения да изготвят годишен график за целта в зависимост от нивото на посещаемост на децата.

Средствата за заместници към настоящия момент не могат да бъдат осигурени от Община Кричим впредвид на това, че икономия на фонд Работна заплата се отчита в края на календарната година.


РЕШЕНИЕ №262, прието на 14.06.2006 г. по Протокол № 33

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изразяване на подкрепа на Общински съвет при Община Кричим за кандидатстване с проект по ПРОГРАМА ФАР BG 2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”, Компонент 1: „Подобряване на пътна инфраструктура”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С 1 /един/ глас „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение с Вх. № 154 от 09.06.2006 г. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване кандидатстването с проект „Реконструкция на: част от републикански път ІІІ – 866 Пловдив – Кричим - Девин и на общински път PDV1100 (ІV-86839) гр. Кричим-жп гара Кричим” на Община Кричим по Програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 „Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”, Компонент 1: „Подобряване на пътна инфраструктура”.


РЕШЕНИЕ №263, прието на 14.06.2006 г. по Протокол № 33

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение в Общински план за развитие на Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С 3 /три/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение с Вх. № 155 от 09.06.2006 г. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение в Общински план за развитие на Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година.


РЕШЕНИЕ №264, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия, избрана с Решение № 234, взето с Протокол № 29 от 01.03.2006 год. на ОбС, относно Изпълнение на задача: Ревизия на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 от 05.12.2003 год. на ОбС; изменен и допълнен с Решение № 25, взето с Протокол № 7 от 25.02.2004 година на ОбС; изменен с Решение № 26, взето с Протокол № 7 от 25.02.2004 година на ОбС; изменен и допълнен с Решение № 59, взето с Протокол № 9 от 26.04.2004 година на ОбС; изменен с Решение № 221, взето с Протокол № 27 от 22.12.2005 година на ОбС; изменен и допълнен с Решение № 226, взето с Протокол № 28 от 26.01.2006 година на ОбС; изменен и допълнен с Решение № 234, взето с Протокол № 29 от 01.03.2006 година на ОбС.

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация.

Възнаграждението на общинските съветници, съгласно чл. 29 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация подлежи на корекция,  считано от 01.01.2006 година.

Чл. 30, ал. 1 и 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация влиза в сила от 01.07.2006 год.


РЕШЕНИЕ №265, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Жалба от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим срещу Решение № 254, взето с Протокол № 32 от 05.06.2006 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим потвърждава свое Решение № 254, взето с Протокол № 32 от 05.06.2006 год.


РЕШЕНИЕ №266, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на линии и курсове, за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с т. III от Решение № 76 на Общинси съвет-Кричим, взето с протокол № 11 от 08.07.2004 г  и на основание чл.18 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г на Министерство на транспорта и съобщенията, Общински съвет-Кричим определя за 2006 г., допълнително следните курсове за изпълнение  с автобуси, годни за превоз на трудноподвижни лица:

Маршрутни разписания на автобусна линия Пловдив-Кричим (през Перущица) с начални часове на тръгване от:

Автогара Кричим в 05,45;  09,45 ; 11,45. и 15,45.

Автогара “Юг” Пловдив в 06,45;  08,45; 12,45 и 16,45.

Маршрутни разписания на автобусна линия Пловдив-Кричим (през Стамболийски) с начални часове на тръгване от:

Автогара Кричим в 9,05 и 11,25 .

Автогара “Юг” Пловдив в 10,10 и 12,35.

Маршрутно разписание на автобусна линия Ж.П.Г.-Кричим-Стадиона с начален час на тръгване от Ж.П.Г.-Кричим в 18,12 ч.

Изпълнението на горните маршрутни разписания с автобуси за трудноподвижни лица влиза в сила, един месец след влизане в сила на настоящото решение.


РЕШЕНИЕ №267, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм), върху терени общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание § 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията Общински съвет – Кричим, запазва строежите с временен устройствен статут, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.) върху земя общинска собственост, до реализиране на строежите, предвидени в действащия подробен устройствен план.

Задължава Кмета на Община Кричим да предприеме необходимите действия спрямо собствениците на преместваеми съоръжения за привеждане в добър външен вид на последните в срок от 1 месец след взимане на решението.


РЕШЕНИЕ №268, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

УПИ – V – 478, стопанска дейност, кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1 495 кв.м, актуван с АОС № 231 / 31.01.2003 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1г;

УПИ – VІ – 478, стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232 / 31.01.2003 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1д.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

І. Да се продадат чрез търг с явно наддаване следните недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

УПИ – V – 478, стопанска дейност, кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1495 кв.м, актуван с АОС № 231/31.01.2003 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1г;

УПИ – VІ – 478, стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232/31.01.2003г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1д.

ІІ. 1. Определя начална тръжна в размер на 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева за УПИ – V – 478, стопанска дейност, кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1495 кв.м, актуван с АОС № 231/31.01.2003г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1г, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от „Пловдивинвест” АД – лицензиран оценител на недвижими имоти, от 15.03.2005 г. и потвърдена на 02.06.2006 г.

ІІ.1.1. Определя депозит за участие 2900 /две хиляди и деветстотин/ лева и стъпка за наддаване – 290 /двеста и деветдесет/лева.

ІІ.2. Определя начална тръжна цена в размер на 19 800 /деветнадесет хиляди и осемстотин/ лева за УПИ – VІ – 478, стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно место с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232/31.01.2003 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-д, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от „Пловдивинвест” АД – лицензиран оценител на недвижими имоти, от 15.03.2005 г. и потвърдена на 02.06.2006 г.

ІІ.2.2. Определя депозит за участие 1980 / хиляда деветстотин и осемдесет/ лева и стъпка за наддаване – 200 /двеста/ лева.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на търга по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия да сключи договори за продажба със спечелилите лица.


РЕШЕНИЕ №269, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно поставяне на бюст-паметник на Васил Левски пред фасадата на сградата на община Кричим / УПИ І-ГНС, културен дом и киносалон, кв. 57/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, дава съгласие за поставяне на бюст-паметник на Васил Левски пред фасадата на сградата на Община Кричим / УПИ І – ГНС, културен дом и киносалон, кв. 57/ съгласно мотивирано предложение от „Сдружение за граждански инициативи – Кричим”.


РЕШЕНИЕ №270, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илия Арахангелов Цветков – общински съветник, относно повишаване безопасността на движението на територията на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

В двудневен срок от вземане на решението, Кмета на Общината да възстанови липсващата, а където е необходимо да се постави и допълнителна вертикална и хоризонтална маркировка на бул. „Тракия”, ул. „Н. Вапцаров”, бул. „Св. Марина”, ул. „Антонивановци” и пресечните им кръстовища.


РЕШЕНИЕ №271, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник, относно поставяне на паметник в двора на НУ „Васил Левски” град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

След разглеждане на отчета за изпълнението на Бюджет 2006 за първо полугодие, Общински съвет да прецени финансовите възможности за реализиране на предложение с Вх. № 163 от 23.06.2006 год. от Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник, относно поставяне на паметник в двора на НУ „Васил Левски”.


РЕШЕНИЕ №272, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. ИЛИЯ АРАХАНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ – Председател на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет към Общински съвет, относно изпълнение на Решение № 242, т. 2, взето с Протокол № 31 от 04.05.2006 год. на ОбС и писмо с Вх. № 128 от 29.05.2006 год. от ИА „АА”, Дирекция „АА” гр. Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

 Кмета да внесе писмена информация, относно проблемите по транспорта и да предложи срокове за тяхното решаване в срок от 10 дни от вземане на решението на ОбС.


РЕШЕНИЕ №273, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от Петя Димитрова Димова  – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет при Община Кричим, относно Молба с Вх. № 147 от 06.06.2006 год. от Керана Георгиева Величкова, жител на гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Да бъде отпусната финансова помощ от § 4214 в размер на 200 /двеста/ лв. на Керана Георгиева Величкова, жител на град Кричим.


РЕШЕНИЕ №274, прието на 14.07.2006 г. по Протокол № 34

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване ПУП – парцеларен план за трасета за газопровод по плана за земеразделяне между масиви 8, 96, 95, 91, 94, 85, 83, землище на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21‚ ал. 1‚ т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129‚ ал. 1 от Закона за устройство на територията Общински съвет – Кричим, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета за газопровод по плана за земеразделяне между масиви 8, 96, 95, 91, 94, 85, 83, землище на гр. Кричим.


РЕШЕНИЕ №275, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2006г. в размер на 22.70 лв.


РЕШЕНИЕ №276, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Отчет от г-н Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.6; чл.52, ал.1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ, ОбС приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2006 г. както следва :                                      

                                                                                                         Акт.бюджет                    Отчет

                                                                                                               30.06.2006г.         30.06.2006 г.

По прихода                                                                                         2 359 971         1 217 606

1. Приходи с държавен характер                                                   1 460 538            797 214

1.1. Обща допълваща субсидия от РБ                                             974 584            514 137            

1.2. Държ. трансфер на преотстъпени данъци                             304 310            167 137

1.3. Целева субсидия за капиталови разходи                                  20 078                7 960

1.4. Други получени целеви трансфери                                            8 071                8 071

1.5. Трансфер ПМТСП                                                                      116 038            116 038

1.6. Получени трансфери                                                                   16 479              16 479

1.7. Преходен остатък                                                                          20 978              20 978

1.8. Наличност към 30.06.2006 г.                                                        53 820

2. Приходи с общински характер                                                    899 433           420 392

2.1. Данъчни приходи                                                                          75 000             59 086            

2.2. Неданъчни приходи                                                                    453 498           205 364

2.3. Обща изравнителна субсидия                                                  266 100           186 270

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                 20 722               4 880

2.5. Получени трансфери                                                                   81 893             81 893

2.6. Преходен остатък 31.12.2005 г.                                                     2 220               2 220

2.7. Наличност към 30.06.2006 г.                                                                              119 321

                                                                                                  

                По разхода                                                                     2 359 971           1 217 606  

в т.ч.

                1. Държавни дейности                                                      1 460 538                      797 214

                2. Общински дейности                                                         822 988                      419 242

                3. Дофинансиране                                                                    1 445                          1 150

               

                2. Допълва решение 232 / 01.03.2006 г. – списък за капиталови разходи както следва:

дейност 311 Целодневни детски градини

- Авариен ремонт на водоводен бойлер в ОДЗ “Ралица “

                                                                                                                    8 000 лв.

дейност 122 Общинска администрация

                - Компютърна система в административна служба  -   1 200 лв.

              3. Допълва решение 383 /17.12.2002 г.

                - шофьор на погребална кола


РЕШЕНИЕ №277, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Доклад от Ангел Чобанов, изпълняващ длъжността „Кмет” на Община Кричим във връзка с Решение № 175 на Общински съвет – Кричим, взето с протокол № 22 от 01.07.2005г., относно провеждане на конкурс за отдаване на част от първи етаж на Поликлиника – Кричим за поставяне на кафе-машина.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим не приема Доклад с Вх. № 194 от 03.08.2006г. във връзка с изпълнение на Решение № 175 на Общински съвет – Кричим, взето с Протокол № 22 от 01.07.2005г.


РЕШЕНИЕ №278, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за символиката на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим отменя Решение № 447, взето с Протокол № 55 от 22.07.2003 година / на Общински съвет при Община Кричим

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА  НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ на първо четене.


РЕШЕНИЕ №279, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общинският съвет – Кричим, приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №280, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с приемане на Закон за общинския дълг

1. Общински съвет при Община Кричим отменя разпоредбите на Раздел VІІІ – Общински дълг от Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 64, Протокол № 10 от 07.06.2004г.

2. Общински съвет при Община Кричим  приема  допълнение към Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Раздел VІІІ – Общински дълг със следното съдържание:

 РАЗДЕЛ VIIІ
Общински дълг

Чл.56.(1). Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.
(2) Не са общински дълг текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги и дълговете на търговските дружества с общинско участие в капитала.
(3) Дългосрочния общински дълг се формира от:

1.емисии на общински ценни книги;

2.дълг, поет с договори за общински заеми;

3.дълга на общински предприятия по чл. 52 от Закона за общинска собственост;

4.изискуеми общински облигации;

5.безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройство на държавния бюджет на Република България;

6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

7.задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над 2 години.

Чл.57.(1). По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява с краткосрочни заеми от:

1.извънбюджетни средства и фондове на общината;

2.банки и други финансови институции;

3.други източници.

(2) Заемите по ал.1 се ползват за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват не по-късно от 25 декември на съответната година.
(3) в случай, че краткосрочния дълг не се погаси в срока по ал. 2, същият може да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Чл.58. Дългосрочен общински дълг се поема с решение на общински съвет за:

1.финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2.рефинансиране на съществуващ дълг;

3.предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4.осигуряване плащания по изискуеми общински облигации.

Чл.59.(1). Предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен общински дълг се внася в общински съвет от кмета на общината за разглеждане и одобрение.
(2) Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:
1.проекта да е от полза за местната общност;

2.предложението да е придружено с пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове на реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати;

3.да е направено пълно описание на всички финансови параметри на проекта – източници на финансиране и размер на финансовия ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за поемане и обслужване на дълга, влияние на дълга върху бюджета на общината.

4. проектът да е предложен и обсъден отместната общност и становищата и резултатите от обсъждането приложении като неразделна част от предложения проект.
(3) Предложението за поемане на краткосрочен дълг следва да съдържа описание на финансовите параметри на дълга – размер, срокове за погасяване, лихвени условия, погасителен план, източници на погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл.60.(1). За публичното обсъждане на проекта кметът на общината отправя покана до местната общност по гилдии, професионални сдружения, граждански инициативни комитети и други сдружения с нестопанска цел и граждани.
(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на общественодостъпно място в сградата на общината, като дата на обсъждането на проекта следва да е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общински съвет.

(3) Обсъждането се провежда по часови и календарен график, оповестен с поканата. За резултатите от обсъждането се съставят протоколи.
(4) В срока на обсъждането се приемат и писмени предложения и становища от граждани и граждански сдружения, заведени в деловодството на общината и съставляващи неразделна част от предложението.

Чл.61.(1). Общинския съвет приема решение за поемане на дълг като определя:

1.размера на дълга;

2.валутата на дълга;

3.вида или видовете дълг по чл.48, ал. 3 ;

4.обезпечението;
5.погасителната схема;

6.максимален лихвен процент, такси, комисионни и други разходи по обслужването на дълга.

(2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) С решението по ал.1 общинския съвет възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция или финансов посредник за осигуряване на необходимото финансиране на проекта.

Чл.62.(1) Всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината представляват гарантиран от общината дълг.

(2) Общината може да гарантира дълг на общински търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала на дружеството, ако дългът е с инвестиционно предназначение, има предоставено обезпечение в полза на общината и е от полза за местната общност.

(3) Издаването на общинска гаранция става по предложение на кмета на общината, отговарящо на условията по чл.51  пред общинския съвет ;

(4) Издаваните общински гаранции не могат да надвишават по номинал 5 на сто от общата сума на собствените приходи и обща изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнение бюджета на общината.

Чл.63. Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от общата сума на размерите на собствените приходи и на общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.

Чл.64. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имоти  публична общинска собственост.

Чл.65.(1). Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и с друга/и община/и  за  отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.


РЕШЕНИЕ №281, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване от страна на Община Кричим пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със следния обект: „Подпорна стена на река „Въча”, гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С  2 /два/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение с Вх. № 217 от 18.09.2006 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, отнсно кандидатстване от страна на Община Кричим пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със следния обект: „Подпорна стена на река „Въча”, гр. Кричим.


РЕШЕНИЕ №282, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в структурата на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим одобрява общата численост на общинска администрация – Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №283, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Доклад от Васил Кузев – Кмет на Община Кричим за резултатите от проведена процедура за определяне на финансова институция за финансиране на част от проект „Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр. Кричим.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2 от ЗОД Общински съвет при Община Кричим определя Фонд „Енергийна ефективност” за институцията, която да осигури необходимото финансиране на част от проект „Реконструкция на съществуващата система за улично осветление в гр. Кричим” при:

І. Условия на кредита:

1. Размер на кредита – 75.000 лв. /седемдесет и пет хиляди лева/

2. Срок на погасяване – 4 години

3. Лихвен % - 4.3 % фиксирана лихва годишно.

4. Без такси за проучване на кредита, такса за отпускане на кредита, годишна такса за обслужване, такса за предсрочно прекратяване на кредита, такси комисионни и разноски.

5. Наказателен лихвен % при просрочие по издължаване на дължимата главница – определен като фиксирана надбавка към договорения лихвен процент – 10 %.

ІІ. Обезпечаване на кредита - Община Кричим учредява в полза на Фонд „Енергийна ефективност” първи по ред особен залог на вземания в размер:

От наеми – 61.740 лв. /шестдесет и една хиляди седемстотин и четиридесет лева/

От общински такси – 186.965 лв. /сто осемдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева/

ІІІ. Упълномощава  Кмета на Община Кричим – инж. Васил Кузев да подпише договора за кредит, да учреди първи по ред особен залог в полза на фонда, да подпише запис на заповед и предостави съгласие за незабавно инкасо в полза на фонда.

ІV. Ежегодно в Общинския бюджет да се планират средства за обслужване на кредита.


РЕШЕНИЕ №284, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно искане с Вх. № 2567/15.09.2006г. от Иван Илиев Гълъбов – Началник Областна пробационна служба – гр. Пловдив за предоставяне на помещение за изпълнение функциите на Пробационна служба гр. Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет при Община Кричим дава разрешение да се предостави подходящо помещение за безвъзмездно управление на Областна пробационна служба – гр. Пловдив.


РЕШЕНИЕ №285, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна заплатите на Кмет и Зам.кметове съгласно ПМС 168/07.07.2006г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т.4 от ПОДОбС при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация във връзка с ПМС 168/07.07.2006г. Общински съвет при Община Кричим определя увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на Кмет и Зам.кметове с 6%, считано от 01.07.2006г.


РЕШЕНИЕ №286, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Предложение от Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно молба от Керана Георгиева Величкова, гр. Кричим, ул. „Бургас” № 9, за отпускане на персонални пенсии на децата на починалия Димитър Стоянов Величков.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Мария Димитрова Величкова, ЕГН - 0344054514 и Димирела Димитрова Величкова, ЕГН – 0648164573, като наследници на Димитър Стоянов Величков, починал на 26.04.2006 год., и получавал пенсия за инвалидност, която не може да преминава в наследствена.


РЕШЕНИЕ №287, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Становище на Постоянна комисия по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с Молба с Вх. № 210 от 14.09.2006 год. от Никола Василев Николов, живущ в град Кричим, ул. „Тракия” № 44.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Да бъдат осигурени 2 м3 хоросан, 2м3 бетон, 500бр. керемиди за възстановяване на изгорелия недвижим имот на Никола Василев Николов, живущ в град Кричим, ул. „Тракия” № 44. Материалите се предоставят безвъзмездно за сметка на Община Кричим.

Да се отпусне еднократна помощ в размер на 250лв. /двеста и петдесет лева/ на същото лице от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.

Упълномощава Кмета на Община Кричим да осигури горепосочените материали и финансовапомощ.


РЕШЕНИЕ №288, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Становище на Постоянна комисия по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с Молба с Вх. № 183 от 19.07.2006 г. от Мюбенжен Юсеинова Кадирова, жител на гр. Кричим, ул. „Средна гора” № 5.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. /триста лева/ на Мюбенжен Юсеинова Кадирова, живуща в гр. Кричим, ул. „Средна гора” № 5 със 100 % инвалидност, съгласно решение № 1795 на ТЕЛК за закупуване на инвалидна количка с акумулаторно устройство. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 от Бюджета на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №289, прието на 06.10.2006 г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Становище на Постоянна комисия по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС във връзка с Жалба с Вх. № 190 от 24.07.2006г. от Иванка Асенова Бакърджиева, живуща в гр. Кричим, ул. „ 9-ти май” № 29.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим  Р Е Ш И :

 Да бъдат поставени 3 /три/ броя пейки за отдих на гражданите на терен – публична общинска собственост – зелена площ, находящ се на ул. „Венера” пред кв. 135 с площ 1125кв.м, като същият бъде почистен и зеленината възстановена.

Възлага на Кмета на Община Кричим действията по т. 1 да бъдат извършени в срок от един месец от вземане на решението.


РЕШЕНИЕ №290, прието на 27.10.2006 г. по Протокол № 36

ОТНОСНО: Обсъждане изпълнението на Решение № 54, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год. и Решение № 118, взето с Протокол № 18 от 29.12.2004 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ  свое Решение № 54, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 година.


РЕШЕНИЕ №291, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Писмо с Вх. № 283 от 02.11.2006 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно връщане на Решение № 290, взето с Протокол № 36 от 27.10.2006 год. на Общински съвет за преразглеждане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 22 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

Потвърждава свое Решение № 290, взето с Протокол № 36 от 27.10.2006 година.


РЕШЕНИЕ №292, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно участие на Община Кричим в клъстера „Път на Дионисий”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Не приема предложение с Вх. № 281 от 31.10.2006 година от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно участие на Община Кричим в клъстера „Път на Дионисий”.


РЕШЕНИЕ №293, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4,

Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за третото тримесечие на 2006г. в размер на 16.70 лв.


РЕШЕНИЕ №294, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на „Дневен център за стари хора” – град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 36а, ал. 2, т. 1 от ППЗСП Общински съвет одобрява:

1. Откриване на Дневен център за стари хора със следните показатели:

Капацитет  - 35 лица;

Персонал  -  5 щатни бройки, както следва:

Организатор - 2 бр.;

Хигиенист - 1 бр.;

Психолог - 1 бр.;

Медицинска сестра - 1 бр.;

Средства за годишна работна заплата - 20 217 лв.;

Веществена издръжка - 10 147 лв. ( по стандарт за издръжка 289.90 лв. / бр. лица );

2. Местоположение - град Кричим, ул. “Ал. Стамболийски” № 27.

3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати настоящото Решение на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Пловдив и копие на документ за собственост на сградата, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.


РЕШЕНИЕ №295, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване с проект „Разкриване на социална трапезария за зимния период в Община Кричим” пред Фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика – София.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация Общинският съвет при Община Кричим одобрява:

                1. Общината да кандидатства пред Фонд “Социално подпомагане” към МТСП за разкриване на социална трапезария за 100 човека с увреждания за периода  1 декември 2006 г. – 30 април 2007г.

                Общината да участва с 10% от разходите по дейностите на проекта, съобразно изискванията на Фонда, които възлизат в размер на 1 689 лв. Средствата ще бъдат използвани за хонорари на персонала от Домашен социален патронаж, както и за покриване разходите за изразходваните електроенергия и вода.

                2. За разкриването на социалната трапезария да се използва материалната база на “Домашен социален патронаж”, град Кричим.

        3. Оформянето на критерии за подбор на граждани в неравностойно положение, които ще ползват социалната услуга, и осъществяване подбора на ползвателите на социалната услуга да се извърши от Комисия в състав:

Секретар на Община Кричим – инж. Светлана Рангелова;

Представител на Общински съвет при Община Кричим;

Началник отдел “Социална закрила” Кричим към Дирекция “Социално подпомагане” град Стамболийски;

Домакин на домашен социален патронаж;

Представители на религиозните общности на територията на Община Кричим;

Представител на ДБТ “Родопи”


РЕШЕНИЕ №296, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в структурата на Общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим не приема предложение с Вх. № 274 от 20.10.2006 година от       инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в структурата на Общинска администрация на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №297, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на инициативата на Община Кричим да кандидатства пред Социалноинвестиционен фонд по обявената процедура за финансиране на инфраструктурни проекти, които подобряват социалните услуги и създават заетост при изграждането и ремонта на учебни и детски заведания, с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим”, и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим, като партньор по проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С 4 /четири/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение с Вх. 294 от 10.11.2006 година от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на инициативата на Община Кричим да кандидатства пред Социалноинвестиционен фонд по обявената процедура за финансиране на инфраструктурни проекти, които подобряват социалните услуги и създават заетост при изграждането и ремонта на учебни и детски заведания, с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим”, и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим, като партньор по проекта.


РЕШЕНИЕ №298, прието на 15.11.2006 г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Становища на ПК по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС и ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС във връзка с Обръщение с Вх. № 287 от 07.11.2006 година от ветераните на отечествената война и съюза на репресираните след 09.09.1944 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

До 10.12.2006 година Общинска администрация да изготви  и представи в Общински съвет при Община Кричим писмено предложение за варианти за отопление на сградата на Поликлиниката.


РЕШЕНИЕ №299, прието на 20.11.2006 г. по Протокол № 38

ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 299 от 16.11.2006 год. от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на инициативата на Община Кричим да кандидатства с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим” пред Социалноинвестиционен фонд (СИФ) по подкомпонент „Инициативи за развитие на общинската инфраструктура” на проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим в размер на 20 % от общата стойност на проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим не прие Предложение с Вх. № 299 от 16.11.2006 год. от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на инициативата на Община Кричим да кандидатства с проект „Ремонт на ОДЗ „Незабравка”, град Кричим” пред Социалноинвестиционен фонд (СИФ) по подкомпонент „Инициативи за развитие на общинската инфраструктура” на проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим в размер на 20 % от общата стойност на проекта.


РЕШЕНИЕ №300, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за символиката на Община Кричим, второ четене.

Предложение от г-жа Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 от ЗМСМА и       чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация,

Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

ПРИЕМА  НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ /второ четене/.

Възлага на Общинска администрация в срок от 6 /шест/ месеца от приемането й да приведе в изпълнение Наредбата за символиката.

Необходимите средства за изпълнението на т.2 от настоящото решение да бъдат заложени в Бюджет 2007 година.


РЕШЕНИЕ №301, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Връщане на Решение № 296, взето с Протокол      № 37 от 15.11.2006 година на ОбС за преразглеждане.

Вносител: Ангел Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с направените разисквания и постъпило устно предложение от инж. Д. Тонов – общински съветник за отмяна на Решение № 296, взето с Протокол № 37 от 15.11.2006 година на ОбС, след проведеното гласуване и на основание чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Не приема предложението за отмяна на Решение     № 296, взето с Протокол № 37 от 15.11.2006 година на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №302, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Дератизация на Градската канализация.

Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Възлага на Кмета на Община Кричим да изработи График за периодична дератизация на Канализацията, считано от 01.01.2007г.

Определя сумата от 1 000 00лв. /по 25000 лв. на тримесечие/ от Бюджет 2007 за извършване на мероприятията по дератизация на Канализацията.


РЕШЕНИЕ №303, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Промяна на името на улица „Антонивановци” в улица „Първи януари”.

Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с направените разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т.18 и 23 от ЗМСМА,

Общински съвет при Община Кричим не приема Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник, относно промяна на името на улица „Антонивановци” в улица „Първи януари”.


РЕШЕНИЕ №304, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Частична актуализация на бюджета за 2006 година

Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим

Становища:

ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС

ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.18 от ЗОБ,

Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Изменя бюджет 2006 год. както следва :

1.Държавни дейности

По прихода

§ 3113 – Капиталови разходи                                                                                                    10 400 лв.

§ 3119 – Държавен трансфер по преотстъпени данъци по ЗОДФЛ                              124 099 лв.

По разхода

Дейност 311 – ЦДГ

§ 0208  - Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение                                 2 900 лв.

§ 0209  - Други плащания и възнаграждения                                                                             450 лв.

Дейност 738 – Читалище

§ 1030  - Текущ ремонт                                                                                                                   700 лв.

Дейност 322 – Общообразователни училища

§ 0208  - Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение                                 3 000 лв.

§ 0209  - Други плащания и възнаграждения                                                                          1 000 лв.

§ 1016  - Вода, горива  и енергия                                                                                            116 049 лв.

§ 5100 – Основен ремонт на ДМА                                                                                            6 238 лв.

Дейност 469 – Други дейности по здравеопазването

§ 5100 – Основен ремонт на ДМА                                                                                            4 162 лв.

2.Местни дейности

По прихода

§ 1303  - Данък върху превозните средства                                                                             6 300 лв.                                                         

§ 1304  - Данък по придоб. на имущество по дарение и възм. начин                               1 000 лв.                                                            

§ 2000  - Други данъци                                                                                                                  1 000 лв.

§ 3619  - Други  неданъчни приходи                                                                                          3 000 лв.

По разхода

Дейност 122 – Общинска администрация                                                                              11 300 лв.

§ 1015  - Материали                                                                                                                        5 500 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги                                                                                                3 000 лв.

§ 52-Придобиване на ДМА                                                                                                          1 200 лв.

 Дейност 898 –Други дейности по икономиката                      

§ 1030 - Текущ ремонт                                                                                                                   1 600 лв.  

                3. Общински съвет при Община Кричим преразпределя икономиите по § 01 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения и по                    § 02 Заплати на нещатен персонал по трудови правоотношения в размер на 50 % от брутното месечно възнаграждение пропорционално на отработеното време от преотстъпени данъци по ЗОДФЛ § 1016.


РЕШЕНИЕ №305, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Създаване на Местна инициативна група /МИГ/ по програма „ЛИДЕР” между общините Кричим, Брацигово и Батак.

Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, след направените разисквания и проведено поименно гласуване,

Общински съвет при Община Кричим с 2 /два/ гласа „за” не прие предложение от инж. Васил Щерев Кузев – кмет на Община Кричим, относно създаване на Местна инициативна група /МИГ/ по програма „ЛИДЕР” между общините Кричим, Брацигово и Батак.


РЕШЕНИЕ №306, прието на 18.12.2006 г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: жалба от Юксел Мехмедова Тирозова, жител на град Кричим.

Докладва: ПК по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС.

След направените разисквания и предложение от ПК по евроинтеграция – обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС; и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Инж. Димитър Тонов – общински съветник  в срок до 31.01.2007 година да провери наложените наказателни актове на Фирма „Кричим Експрес” ООД  от ИА „АА” град Пловдив и да докладва пред ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет взе и предлага на Общински съвет при Община Кричим.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.