Решения от № 122 до № 223 приети от 16.02.2005 г. до 22.12.2005 г. по Протоколи от № 19 – до № 27

РЕШЕНИЕ №122, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Одобрява частична актуализация на бюджета за 2004 г., както следва:

Местни дейности

По прихода                                                                                                                  20 152 лв.

§1301 Данък върху недвижими имоти                                                                   1 748 лв.

§1305 Пътен данък                                                                                                      7 470 лв.

§1304 Данък при придобиване на имущество                                                        333 лв.

§2405 Приходи от наеми на имущество                                                                 5 767 лв.

§2701 Общински такси за ползване на детски градини                                       4 221 лв.

§2702 Общински такси за ползване на детски ясли                                             1 089 лв.

§2707 Такса битови отпадъци                                                                                   6 328 лв.

§2710 Общински такси за технически услуги                                                       3 397 лв.

§2716 Туристическа такса                                                                                              18 лв.

§2802 Глоби, санкции, неустойки                                                                               945 лв.

§3619 Други не данъчни приходи                                                                             5 151 лв.

§4501 Дарения                                                                                                                  420 лв.

§4002 Приходи от продажба на ДМА                                                                    16 735 лв.

По разхода                                                                                                                    20 152 лв.

д 122 Общинска администрация                                                                              12 946 лв.

д 123 Общински съвет                                                                                                     127 лв.

д 336 Столове                                                                                                                  2 442 лв.

д 469 Други дейности по здравеопазването                                                            1 562 лв.

д 431 Детски ясли                                                                                                                  3 лв.

д 603 Водоснабдяване и канализация                                                                           404 лв.

д 623 Чистота                                                                                                                   6 328 лв.

д 745 Обредни домове и зали                                                                                         654 лв.

д 898 Други дейности по икономиката                                                                        570 лв.


РЕШЕНИЕ №123, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Приема уточнения годишен план на бюджета за 2004 г. и отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г. по прихода и разхода както следва:

                                                                       Уточнен годишен план                  Отчет

                                                                                  31.12.2004 г.                    31.12.2004 г.

 По прихода                                                             2 518 325                           2 427 543

1. Приходи с държавен характер                        1 589 988                           1 543 450

1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгласно чл.8, ал.1 от ЗДБРБ за 2004г.                                                                  

                                                                                       438 669                              438 669

1.2. Обща допълваща субсидия                             765 264                              764 966

1.3. Целева субсидия капиталови разходи             68 720                                68 720

1.4. Възстановени трансфери                                                                                1 065

2. Трансфери                                                              317 335                              317 335

3. Наличност към 31.12.2004 г.                                                                             45 175

4. Приходи с общински характер                           928 337                              884 093

4. 1. Данъчни приходи                                                98 004                                95 660

4.2. Не данъчни при                                                   653 945                              612 427

4.3. Обща изравнителна субсидия                         115 586                              115 204

4.4. Целева субсидия за капиталови разходи           6 800                                  6 800

4.5. Трансфери                                                             53 905                                53 905

5. Наличност към 31.12.2003 г.                                                                                   97

По разхода                                                               2 518 325                         2 427 543

- Държавни дейности                                            1 589 988                         1 543 068

- Общински дейности                                               925 749                            882 027

- До финансиране                                                         2 588                                2 448


РЕШЕНИЕ №124, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005  и ПМС 11 от 2005 г.,

Приема бюджета на Община Кричим за 2005 г.:

            По прихода:                                                                   1 845 009

1. Приходи с държавен характер                                          1 152 326

            1.1. Обща допълваща субсидия                                   695 751

            1.2. Държавен трансфер на преотстъпени

                        данъци по ЗОДФЛ                                             405 500

            1.3. Целева субсидия капиталови разходи                    5 900

            1.4. Преходен остатък                                                      45 175

2. Приходи с общински характер                                           692 683

2.1. Данъчни приходи                                                                 68 350

2.2. Неданъчни приходи                                                           373 733

2.3. Обща изравнителна субсидия                                         188 400

2.4. Целева субсидия капиталови разходи                             26 500

2.5. Компенсация пътен данък                                                 35 700

           По разхода:                                                                    1 845 009

1. Държавни дейности                                                           1 152 326

2. Общински дейности                                                              692 683


РЕШЕНИЕ №125, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет приема лимити за следните разходи:

Социално-битови разходи на персонала – 3 % на база начислени разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

Представителни разходи кмет           1 500

Представителни разходи

председател на ОбС                             1 000

Поевтиняване закуски в училищата  0,15


РЕШЕНИЕ №126, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим определя хонорари на външни специалисти, както следва:

- 230 лв. – архитект;

-   30 лв. – специалист “Кадастър”, юристи, други специалисти;

-   40 лв. – специалист “В и К”;

-   25 лв. – специалист “Ел” /други от Кричим/.


РЕШЕНИЕ №127, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат изплащани транспортни разходи на пътуващите учители и обслужващ персонал в учебните заведения в размер на 50 % от действителната стойност срещу представяне на фактура, билети и карти. Транспортните разходи да се изплащат само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства /.


РЕШЕНИЕ №128, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени средства за издръжка на Пенсионерски клуб, както следва:

Заплати, осигуровки /организатор Пенсионерски клуб – минимална работна заплата и клас/                               2 465

Вода, ел.енергия, гориво                1 250


РЕШЕНИЕ №129, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим определя оклад за храна, както следва:

Целодневни детски градини                                  1,25

Детска млечна кухня                                               1,10

Домашен социален патронаж /без неделя/       1,10


РЕШЕНИЕ №130, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 39, ал. 1 от ПМС 30 от 2004 год. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.


РЕШЕНИЕ №131, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за издръжка на Общинска полиция като външна услуга – 34 776 лв.  и в т.ч. определя лимит:

Телефони   75 лв;

Гориво        75 лв.

Като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.


РЕШЕНИЕ №132, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгл. Приложение 1 и Приложение 2.


РЕШЕНИЕ №133, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2005 година

1. Целева субсидия за капиталови разходи от 2004 г.                             

                               Държавни дейности:

                - основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                    26 000

                2. Целева субсидия капиталови разходи 2005 г.

                               Държавни дейности:

                - основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                      5 900

                               Местни дейности:

                - обект “Второстепенна мрежа към Главен

колектор ІV /допл.от 2003 и 2004 г./                                                              26 500

                3. Капиталови разходи от преходен остатък 2004 г.:

                               Държавни дейности:

                - основен ремонт СОУ “П.Р.Славейков”                                    19 175

               

                               Местни дейности:

Дейност 122 Общинска администрация:

Предложените за автомобил на лизинг       15 000 лв. да се пренасочат в § 9700 - Резерв

ксерокс                                                                                                                 2 200

2 компютъра                                                                                                       1 000

принтери счетоводство                                                                                    1 500

Дейност 311 – Целодневни детски градини:

автоматична пералня – 1 брой за ОДЗ “Ралица”                                          500

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация:

Второстепенна мрежа към ІV колектор

/доплащане/                                                                                                       27 895

Главен колектор І /доплащане/                                                                       6 855

Главен колектор ІІ и III и водопровод                                                         22 350

Хидрогеоложки доклад минерален извор                                                    5 000


РЕШЕНИЕ №134, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъде окончателно разплатено обезщетение за професионално заболяване по изпълнителен лист от 24.10.2003 г. на Мирослава Льотева:

3 445 лв. – окончателно разплащане;

300 лв. – 25 лв. месечно за лекарство.


РЕШЕНИЕ №135, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27, ал. 1 от ЗОБ/:

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.


РЕШЕНИЕ №136, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, приета с Решение № 387, взето с Протокол № 52/05.02.2003 година, изменена с Решение № 13, взето с Протокол № 6 от 12.12.2003 г. и Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год., изменена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 г. и изменена и допълнена с Решение № 111, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004 година на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява изменение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услугите на територията на Община Кричим, както следва:

§1 Към чл.3 се създава ал.3:

“(3)Еднолични търговци и търговски дружества, които имат неизплатени данъчни задължения, не се обслужват  административно от общинска администрация, в това число не им се издават удостоверения, разрешителни и други документи, докато не погасят задълженията си или същите не бъдат разсрочени.”

§2 В чл.31, ал.6 – текстът “т.3” се заменя с “т. 1 и 2” и раздел VI става:

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

             Чл. 29.  Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Общината и обхващат дейностите във връзка с  териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра на територията на Община Кричим.

             Чл.30. /1/ Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяването на искането за съответния вид услуга.

                        /2/ Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

              Чл.31. /1/ Размерът на таксите за технически услуги, предоставяни от Община Кричим и сроковете за извършване на същите се определят както следва:

/2/ Таксите, съгласно Раздел ІV, чл. 107 и във връзка с чл.7, 8 и 9 от ЗМДТ се определят съгласно Приложение № 4 /таблица 1/.

/3/ Таксите, съгласно Раздел ІІ, чл. 6, ал.. 2 от ЗМДТ се определят съгласно Приложение № 4 /таблица 2/.

/4/ Срокът за извършване на техническите услуги по чл.4, ал. 1 е      14 дни от подаването на заявлението за съответния вид услуга, съгласно чл.140 на ЗУТ.

/5/ Сроковете за извършване на техническите услуги по чл.4, ал. 2 са както следва:

1.За техническа услуга от т.  1 до т.18 от Таблица 2 – 30 дни.

2.За техническа услуга от т.19 до т.24 от Таблица 2 – 14 дни.

/6/ За извършване на бързи услуги по ал. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 –  до три дни, таксата се увеличава с 50%, а за експресна – до 24 часа, същата се заплаща в двоен размер.

/7/ При неспазване на сроковете  по ал.4, ал.5 и ал.6 размерът на таксата за съответния вид услуга се намалява с 1% на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 20% от пълния и размер.

Чл.32. Заплащането на съответния вид техническа услуга се извършва в касата на Общината авансово.

Чл.33. Документите, необходими за извършването на съответния вид техническа услуга, се определят от съответната нормативна база, действаща към датата на подаване на заявлението за съответния вид услуга и се предоставят при подаване на заявлението.

§ 3 Чл. 37, ал.1, 2 ,3 и 4  от Наредбата стават:

/1/За издаване на разрешения за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса.

/2/Годишна такса се събира  за контрол по спазване на изискванията  за извършване на следните дейности:

търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите иделия;

складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро  на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;

търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения.

/3/Дневна такса се събира за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.

/4/За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер  1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

§4 Създава се ал.6 към чл.37:  (6)Таксите по ал.1, 2 и 3 са определени в приложение № 6 към настоящата Наредба.

§5 Създава се ал.7 към чл.37: Редът и начинът за администриране на разрешенията  по чл.37 от Наредбата се определят със Заповед на Кмета на Община Кричим.

§6 Чл 38 става:  Таксата по чл.37, ал. 1 се заплаща при предявяване на  искането за издаване на разрешение, а годишната по чл.37, ал2 –всяка година до 31 януари.

§7 Таблица 1 към приложение №4 се променя, както следва:

Таблица 1:

т.4 – услугата отпада.

т.5 – става т. 4 

т.6 – става т. 5 – текстът на вида услуга остава същия, а таксата от 5.00лв. става 0.50лв. за 1бр.

и става:

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №4

                                                                                 към Р.№ 136, взето с Пр.№ 19 от 16.02.2005 год.                                                          

             

                                                                                                                       Таблица 1

                                         

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

1 2 3
1.

За издаване на скица за недвижим имот:

за терени до 5дка;

за терени над 5дка;

 7,00

10,00

2.

За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:

за терени до 5дка;

за терени над 5дка;

10,00

15,00

3. За презаверка на скици и скици с указан начин на застрояване, от издаването на които са изтекли 6 месеца.

50%

от т.1 или т.2

4.  За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ 4.00
5.  За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях.

0.50лв./бр.

              Забележка: Цените на издаваните скици са за обхват до един квадратен дециметър.При изчертаване на по-голяма скица цената се умножава по размера  / в кв. дцм. /.

§8 Таблица 2 към приложение № 4 се изменя, както следва:

                Таблица 2:

т.1.3 – текстът за услугата остава същия,а таксата – мин 20.00 лв. става мин 15.00 лв.

т.1.7 - текстът за услугата става: “Бензиностанции, газстанции и автосервизи”, а таксата остава същата.

Създава се нова т. 1.11 – Мрежи за пренос на данни -  300 лв.

т.3 - текстът за услугата става “Разглеждане в ОЕСУТ и одобряване на схема за поставяне на ВПС в частен имот”, а таксата остава същата.

т.4 - текстът за услугата става “Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия /маси, павилиони, кабини/, други мобилни конструкции, РИЕ, МДЕ”, а таксата става 20.00 лв.

т.7- текстът за услугата остава същия, а таксата от 5.00лв. става - до 5дка –10.00лв. и над 5дка таксата от 10.00лв. става – 20.00лв.

т.10- текстът за услугата остава същия, а таксата става от 50.00лв. на 100.00лв.

т.14 - текстът на вида услуга става “ Издаване на удостоверение, че имотът не е общинска собственост, необходимо за обстоятелствена  проверка”, а таксата е 4.00лв.

т.16 - текстът за услугата остава същия, а в графата такса /лева/ от 10% става 50% от таксата по т. 15.

т.17 - текстът на вида услуга става: “За съгласуване на екзекутивна документация, съгласно чл.175 от ЗУТ ”, а таксата от 30.00 лв. става 10.00лв./бр.

т.18.1 –в колона 3, срещу - ІV-а1 и - ІV-а2 , отпада  текстът: “РЗП”

т.18.2 - за строежи от категория:

V-а1 – таксата била 250лв., става 150.00лв.

V-а2 – таксата била 280лв., става 200.00лв.

V-а3 – таксата била 200лв., става 100.00лв.

V-а4 – таксата била 300лв., става 220.00лв.

т.18.3 - текста на вида услуга остава същия, а таксата става 30% от таксата само по т. 18.1, без по т.18.2.

т.18.4- текста на вида услуга става: “За вътрешни преустройства на сгради от V категория, без да се засяга носещата им конструкция, а таксата остава  30% от таксата само по т. 18.2, без по т.18.1

т.19 - текста на вида услуга става: “Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР”, а таксата остава 15.00 лв.

т.21 - текста на вида услуга остава същия, а таксата става от 12.00лв. на 10.00лв.

т.22 - текста на вида услуга става: “Справка за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение”, а таксата остава 10.00лв.

т.23 - отпада, под този номер пишем нова услуга “Заверка с технически данни на данъчна декларация и издаване на служебна справка във връзка със ЗОС”, таксата е 1.00лв.

т.24 – услугата отпада.

т.25 става т. 24.

и става:                                                                                                               Таблица 2

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 ТАКСА

/лева/

 
1 2 3  
1. Такси за разглеждане, одобряване и съгласуване на технически инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ кат.съгл.чл.137 от ЗУТ    
1.1 Жилищни сгради /вкл. пристройки, надстройки и реконструкции със смяна на конструктивната система/

0.40лв./кв.м РЗП

     min   50.00лв.

max 200.00лв.

 
1.2 Не жилищни сгради /вкл. пристройки, надстройки и реконструкции със смяна на конструктивната система/

0.60лв./кв.м РЗП

      min    60.00лв.

      max  250.00лв.

 
1.3 Гаражи, летни кухни, стопански и второстепенни постройки, площни обекти – басейни, спортни съоръжения и др.

1.50лв./кв.м РЗП

      min    15.00лв.

 
1.4 Сгради за социални, учебни, културни, спортни, здравни и религиозни  нужди

0.70лв./кв.м РЗП

      min   70.00лв.

      max 300.00лв.

 
1.5

Хотели, ресторанти, зали за хазартни игри.

0.90лв./кв.м РЗП

      min   80.00лв.

      max 400.00лв.

 
1.6 Малки предприятия, селскостопански ферми, надземна инфраструктура, трафопостове

0.70лв./кв.м РЗП

      min   70.00лв.

      max 300.00лв.

 
1.7 Бензиностанции, газстанции и автосервизи

0.80лв./кв.м РЗП

      min   80.00лв.

      max 350.00лв.

 
1.8 Подземна инфраструктура, уредби на водо, газо и топлоснабдяването, огради   /50%/

1.00лв./л.м

      min   60.00лв.

      max 200.00лв.

 
1.9 При реконструкции, без смяна на конструктивната система, за площта ,   която се обхваща.

75 % от таксата

от т. 1.1 до 1.7

 
1.10 При промяна на функционалното предназначение, без строителни работи в помещенията и сградата, за площта, която се обхваща

50 % от таксата

    от т. 1.1 до 1.7

 
1.11 Мрежи за пренос на данни 300 лв.  
2. Издаване на писмо-разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, предназначение и др. 10.00 лв./бр.  
3. Разглеждане в ОЕСУТ и одобряване на схема за поставяне на ВПС в частен имот 20.00лв./бр.  
 4.  Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия /маси,павилиони,кабини/, други мобилни конструкции, РИЕ,МДЕ 20.00  
 5.  Такси за разглеждане и одобряване на идеен проект 30% от т. 1  
6. Такси за разглеждане, одобряване и съгласуване на комплексен инвестиционен проект

таксите по т.1

+ 30%

 
7.

За издаване на нареждане за проектиране на подробни градоустройстве-ни разработки и изменения на ЗРП:

до 5дка;

над 5дка;

10,00

20,00

5,00

10,00

8.

За процедиране и разглеждане на частични изменения на ПУП, РУП,ПЗ:

 -   за един УПИ

 -   за повече от един УПИ

20,00

20.00 + 5.00               за всеки УПИ

 
  9.

 За процедиране и разглеждане на частичен ПУП за територии извън регулацията:

 до 5дка;

  -   над 5дка

40.00

40.00 + 10.00

за всеки дка

 
10. За процедиране и разглеждане на Ген. план в промишлени зони и стопански дворове.

100,00

 
11. За процедиране и разглеждане на частично застроително решение по чл.38/2/ и т. 4 на ППЗОЗЗ.

20,00

 
12. За пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране на промени /преработки/ в одобрени проекти .

30 %

от таксата

за одобряване

 
13.

За  заверка на протокол по чл.74 от ЗУТ:

до 50м

от 50 до 150м

от 150 до 250м

от 250 до 500м

над 500м

5.00

12.00

15.00

20.00

25.00

 
14.  Издаване на удостоверение, че имотът не е общинска собственост, необходимо за обстоятелствена проверка 4.00  
15. Издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ.    
15.1 за строеж на нови, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

10 % от               цените  по т. 1

min  5.00 лв.

 
15.2 за строеж по одобрен  проект за инвестиционна инициатива.

20 % от               цените  по т. 1

min  20.00 лв.

 
16. За презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл.153, ал.2 от ЗУТ 50% от                     цените по т.15  
 17.

За съгласуване на екзекутивна документация, съгласно чл. 175 от ЗУТ

10,00лв./бр.  
 18. За регистриране на строежи и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно  чл. 177 от ЗУТ:    

18.1

За строежи от категория:

ІV – а1

ІV – а2

ІV – б 1,2,3

ІV – б4

ІV – в1

ІV – г1

  50.00лв/кв.м

100.00лв/кв.м

350.00

150.00

450.00

    50.00 / дка +2.00

     за  паркомясто

 

18.2

За строежи от категория:

V – а1

V – а2

V – а3

V – а4

V – а5

V – б1

                   -    V – в1

150.00

200.00

100.00

220.00

1.50/паркомясто

50.00 за гараж

250.00

100.00

 

18.3

За реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на строежи от ІV категория

30% от таксата

по т. 18.1

 

18.4

За вътрешни преустройства на сгради от V категория, без да се засяга носещата  им конструкция

30% от таксата

по т. 18.2

 
19. Издаване на удостоверения по чл.52 от ЗКИР. 15,00  
20. Удостоверения за търпимост на основание §16 от ЗУТ 10,00  
 21.               Удостоверения за реално обособени части на сгради съгл. чл.202 от ЗУТ 10,00  
 22. Справка за отстояние на търговски обект от здравно, детско или учебно заведение

10,00

 
23. Заверка на технически данни на данъчна декларация и издаване на служебна справка във връзка със ЗОС

1.00

 

24.

За повторно процедиране и разглеждане на жалби, за спорове, касаещи частна собственост,  по които има вече решение.

10,00

 

 Забележка: Цените на издаваните скици са за обхват до един квадратен дециметър.При изчертаване на по-голяма скица цената се умножава по размера  / в кв. дцм. /.

 §9 Приложение № 5 се променя, както следва:

 В позиция 8 след “адрес” се добавя текстът”и настоящ адрес”.

Позиция 9 -  За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България – 10 лева.

Позиция 10 – За заверка на покана –декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност    - 5 лева.

Позиция 11 – За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина -  10  лева.

Добавят се позиции 14 и 15:

 “14.Удостоверение за вписване в картотечен регистър-2, 00 лв

15.Удостоверение за многодетни майки-1,00”

и става:

Приложение № 5

към  Р.№136, взето с протокол № 19

от 16.02. 2005 на ОбС

ТАКСИ

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Член 110 /1/ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ СЛЕДНИТЕ ТАКСИ:

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

/лева/

1. За издаване на удостоверение за наследници 2,00
2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена 2,00
3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 3,00
4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 2,00
5. За издаване на удостоверение на българско гражданство 5,00
6. За издаване на удостоверения за семейно положение 2,00
7. За издаване на удостоверения за родствени връзки 2,00
8. Заявление и удостоверение за постоянен адрес и настоящ адрес 2,00
9. За заверка на покана –декларация за посещение на чужденец в Република България 10,00
10. За заверка на покана –декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина , на което родителите или един от тях са от българска народност 5,00
11. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 10,00
12. За всички други видове удостоверения по искане на граждани 1,00
13. За преписи от документи 1,00
14. Удостоверение за вписване в картотечния регистър 2,00
15 Удостоверение за многодетни майки 1,00

 §10 Приложение № 6 се променя, както следва:

Текстът в колона втора на ред пети от таблицата става”За издаване на разрешения и упражняване на дейности, както следва”

В ред 7, 8 и 9 от таблицата се заличава текстът, съответно: ”Първоначална такса-300 лв”, ”Първоначална такса- 100,00лв”, ”Първоначална такса-100,00 лв”,

 и става:

В ред девети, колона трета Текстът става:” Годишна такса: 150 лв.

и става:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Към Р.№ 136, взето

с пр. №  19 от 16.02.2005 г.

 ПО ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ VII ОТ ЗМДТ

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ЛВ), СЪГЛАСНО ЧЛ.35, 36 И 37 ОТ НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

№ по ред ВИДОВЕ УСЛУГИ

Предложение

лева

1 2 3

По чл.111

/чл.35 от Наредбата/

По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 10,00

По чл.112

/чл.36 от Наредбата/

За издаване на свидетелство за собственост при продажба  на едър добитък-лв 2,00

По чл.113

/чл.37 от Наредба/

За издаване на разрешения и упражняване на дейности, както следва:  
По ал.1 и ал.2, абз.първи За търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия

Първоначална такса-150,00 лв

Годишна такса-130,00 лв

По ал.2, абз.втори За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукт от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки Годишна такса-280,00 лв
По ал.2, абз.трети За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки Годишна такса-100,00 лв
По ал.2, абз.четвърти За търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения

Годишна такса:

150 лв.

По ал.3 За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напетки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни 20 лв/ден

РЕШЕНИЕ №137, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на тарифа за началния размер на месечния наем при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Отменя свое Решение № 37, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 година на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и утвърждава началния размер на месечния наем за 1 кв.м при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.

2. Решението влиза в сила от 01.03.2005 година.

При заплащане на наема за цялата календарна година до 31 Март на настоящата година, наемателят ползва 5 % отстъпка.


РЕШЕНИЕ №138, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към Общински съвет при Община Кричим във връзка с Докладна с Вх. № 24 от 04.02.2005 година от Капка Шапкова – Директор на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кметът на Общината да предприеме необходимите действия, съгласно клаузите в Договора с фирмата – изпълнител за отстраняване на възникналите течове след извършването на ремонта на покрива на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Кричим.

Кметът на Общината да предостави писмен доклад в Общински съвет за извършеното до 30.04.2005 година.


РЕШЕНИЕ №139, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет при Община Кричим във връзка с Докладна с Вх. № 33 от 11.02.2005 година от Капка Шапкова – Директор на “Св. Св. Кирил и Методий” град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кметът на Общината да предприеме необходимите действия за сключване на договор с фирма за поддръжка и ремонт на парните инсталации в сградите – общинска собственост.

За изпълнение на решението да бъде внесена писмена информация в Общински съвет в срок до 30.06.2005 година.


РЕШЕНИЕ №140, прието на 16.02.2005 г. по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет при Община Кричим във връзка с Докладна с Вх. № 34 от 11.02.2005 година от Капка Шапкова – Директор на “Св. Св. Кирил и Методий” град Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кметът на Общината да предприеме необходимите действия за осигуряване на безплатна закуска и топла напитка за подготвителните групи в началните училища.


РЕШЕНИЕ №141, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илия Арахангелов Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет към ОбС, във връзка с изпълнение на Решение № 23, взето с Протокол № 7 от 25.02.2005 година на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
В срок до 11.04.2005 година Кмета на Община Кричим да внесе в Общински съвет отчет по следните решения от мандат 1999/2003 година:

1. Отчет по изпълнението на Решение № 29, взето с Протокол № 5 от 07.01.2000 година на ОбС, относно сигурността на двете язовирни стени „Въча” и „Кричим”.

2. Информация за сключените договори за отдаване под наем в изпълнение на Решение № 37, взето с Протокол № 8 от 23.02.2000 година на ОбС.

3. Отчет за изпълнение на Решение № 61, взето с Протокол № 11 от 26.05.2000 година на ОбС и предложение за неговата актуална промяна.

4. Отчет за изпълнението на Решение № 102, взето с Протокол № 15 от 10.10.2000 година на ОбС.

5. Кмета на Община Кричим да изпълни Решение № 324, взето с Протокол № 45 от 26.06.2002 година на ОбС.

6. Отчет за изпълнението на Решение № 334, взето с Протокол № 47 от 28.09.2002 година на ОбС.

7. Отчет за изпълнение на Решение № 346, т. 1, взето с Протокол № 48 от 11.10.2002 година на ОбС и да предостави копие от подписания договор.

8. Отчет за изпълнението на Решение № 365, взето с Протокол № 49 от 29.11.2002 година на ОбС.

9. Отчет за изпълнението на Решение № 390, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 година на ОбС, относно Проект за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Кричим.

10. Отчет за изпълнението на Решение № 400, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 година на ОбС.


РЕШЕНИЕ №142, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илия Арахангелов Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет към ОбС за изменение и допълнение на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Кричим, приета с Решение № 116, взето с Протокол № 18 от 29.12.2004 година на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим на основание чл. 23 от Закона за пътищата  и във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Наредба за собствеността, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Кричим, приета с Решение № 116, взето с Протокол № 18 от 29.12.2004 година, както следва:

Създава се  нова Глава седма :

 Глава седма

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЪТИЩАТА

Чл. 23. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската администрация.

Чл. 24. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

списък на пътните отсечки и дължината им;

вид, основа;

широчина на пътните платна;

вид на покритието (конструкцията);

банкети, канавки;

водоотводни съоръжения;

участъци с концентрация на ПТП;

други данни.

Чл. 25. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

категория “А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;

категория “Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;

категория “В” – не е необходим ремонт;

категория “Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

Чл. 26. /1/. Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

връзка с други селища;

население на селищата, които обслужва;

среднодневна интензивност на движението;

осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;

период от време от последно преасфалтиране;

квадратура на участъците за ремонт.

/2/. След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал. 1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

 Създава се нова Глава осма :

 Глава осма

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА

Чл. 27. Програма за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл. 28. /1/. Програмата се изготвя на база анализираната информация от Глава седма.

/2/. Критериите по чл. 26 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

/3/. Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл. 29. /1/. Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

/2/. Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

Чл. 30. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период – за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.

Чл. 31. /1/. Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

/2/. В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

/3/. Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл. 32. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

Чл. 33. След приемането на Програмата, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.

Досегашната Глава седма – ОТЧУЖДАВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ПЪТИЩА става съответно: Глава ДЕВЕТА - ОТЧУЖДАВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ПЪТИЩА и се изменя, както следва:

Досегашните членове: 23; 24; 25; 26; 27; 28  стават съответно: 34; 35; 36; 37; 38 и 39.

Досегашната Глава осма - ФИНАНСИРАНЕ става съответно: Глава ДЕСЕТА– ФИНАНСИРАНЕ  и се изменя, както следва:

Досегашните членове: 29 и 30  стават съответно:    40 и 41.

Досегашната Глава девета – АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ става съответно: Глава ЕДИНАДЕСЕТА – АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ и се изменя, както следва:

Досегашните членове: 31; 32; 33; 34; 35 и 36   стават съответно: 42; 43; 44; 45;46 и 47.

 Създава се ДОПЪЛНИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА

§ 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 Създават  се  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 ПРЕХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение по пътищата.

§ 3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1, т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§ 4. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата.

Наредбата е приета от Общински съвет при Община Кричим, с Решение № 116, взето с Протокол № 18 от 29.12.2004 година, на основание чл. 23 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и влиза в сила в седемдневен срок след нейното приемане.

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 142, взето с Протокол № 20 от  11.03.2005 год. на  Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №143, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвъртото тримесечие на 2004 година в размер на 242.01 лв.


РЕШЕНИЕ №144, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим приема писмения годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2004 година.

Общинска администрация да предостави на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС информация, относно извършена експертна проверка във връзка с Решение на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС, взето с Протокол № 1 от 20.01.2004 година.


РЕШЕНИЕ №145, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изготвяне на Общински план за развитие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кмета на Община Кричим да изпълни разпоредбите на Закона за регионалното развитие от 20.02.2004 година.


РЕШЕНИЕ №146, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изготвяне на Общински план за развитие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
ФРГИ да свали логото „Община Кричим” от WEB страницата си.

Да бъде възстановена WEB страницата на Община Кричим, като проекта на същата бъде предоставен за одобрение на Общински съвет на следващото заседание.


РЕШЕНИЕ №147, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с молба от Никола Благоев Кузманов – жител на град Кричим, с Вх. № 1 от 05.01.2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ за контрол по изпълнение на инвестиционни дейности строително-ремонтни работи на обекти – общинска собственост със следната структура и задължения:

І. СТРУКТУРА  на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Общински съветник, член на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

СЕКРЕТАР – Общински съветник, член на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Обшинския съвет

ЧЛЕНОВЕ:

Външен експерт – по преценка на Общинския съвет;

жител на град Кричим;

жител на град Кричим.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Да извършва текущ контрол в процеса на строително-монтажни работи и инвестиционните дейности, за който съставя констативни протоколи.

Констативните протоколи на Обществения съвет се предоставят за разглеждане в Общински съвет.


РЕШЕНИЕ №148, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС във връзка с молба с Вх. № 1 от 05.01.2005 година от Никола Кузманов – жител на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Да бъдат предоставени в Общински съвет:

Програма за реконструкция на уличната мрежа на Община Кричим.

Отчет за извършените строително-ремонтни работи на включените в по-горе опоменатата Програма за 2004 година.

Списък за извършване на строително-ремонтни работи на улици, включени в Програмата за 2005 година.


РЕШЕНИЕ №149, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС във връзка с молба с Вх. № 45 от ЕТ „Фънди- Мустафа Фъндъков” град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1. Молбата не може да бъде удовлетворена поради нарушаване на действащата Областна транспортна схема.

2. Кмета на Общината да предостави информация за следното:

Има ли разрешение за сключване на договори и анекси с превозвачите от Областния управител, критериите за избор на фирми-превозвачи. Сключените договори и анекси да бъдат предоставени на Общинския съвет в срок до 18.03.2005 година.


РЕШЕНИЕ №150, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС във връзка с постъпили молби от Айше Кемалова Льотева – детски учител в ОДЗ „Незабравка” гр. Кричим с Вх. № 279 от 16.12.2004 г. и Анка Карамфилова Терзиева – детски учител в ОДЗ „Незабравка” с Вх. № 283 от 21.12.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим възлага на Кмета на Община Кричим – инж. Васил Щерев Кузев да извърши всички необходими действия за прекратяване на възникналия конфликт в ОДЗ „Незабравка” в 14-дневен срок.


РЕШЕНИЕ №151, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Предложение на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС във връзка с проведена среща – разговор с г-жа Капка Шапкова – директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”; г-жа Петрунка Куцева – Директор на НУ „Васил Левски”; г-жа Вася Керекелова – Организатор на Младежки дом и г-жа Радка Христева – Директор ОДЗ „Ралица” на 22.02.2002 година в Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
 1. Общинска администрация да изготви съвместно с директорите  на учебните заведения и ОДЗ-тата индивидуални бюджети за всяко учебно заведение поотделно.

 Кмета на Община Кричим всяко тримесечие да предоставя на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет и на директорите на учебните заведения и ОДЗ-та отчет за изразходваните средства от учебните заведения и ОДЗ-та.

2. До 30.04.2005 година директорите на учебните заведания и ОДЗ-тата да представят собствена стратегия за развитие на поверените им заведения.

Общинска администрация съвместно с директорите да изработи и предложи на Общинския съвет Програма за развитие на образованието в Община Кричим в срок до 31.05.2005 година.

3. Да бъде изготвена Програма за строително-ремонтни дейности по приоритети в учебните заведения  и ОДЗ-та на територията на Община Кричим, с посочени в нея източници за финансиране на същите.

Директорите на учебните заведения, ОДЗ-та, Младежки дом и Читалище да бъдат своевременно информирани за предстоящите ремонти и извършването да бъде съгласувано с тях.

Кмета на Община Кричим да предостави на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС Докладна от Георги Ил. Марков – ст. инспектор „Образование” до Кмета на Община Кричим с Вх. № 3348 от 29.11.2004 година.


РЕШЕНИЕ №152, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 16 от 27.01.2005 година от собствениците на павилиони, построени на общински терени в град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Молба от собствениците на павилиони, построени на общински терени в град Кричим с Вх. № 16 от 27.01.2005 година да бъде насочена за становище от Общинска администрация.


РЕШЕНИЕ №153, прието на 11.03.2005 г. по Протокол № 20

ОТНОСНО: Становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС във връзка с писмо от Капка Шапкова – Директор на НУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общинска администрация да предостави на Общински съвет приемо-предавателен протокол и Акт № 19 на основание раздел ІІІ – Цени и начини на плащане т.3.2 и т. 3.3 от Договор № 9 от 10.08.2004 година, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЩИНА КРИЧИМ и ИЗПЪЛНИТЕЛ – „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ”ООД гр. Брацигово в срок до 18.03.2005 година.


РЕШЕНИЕ №154, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС във връзка с писмо с Вх. № 80 от 25.03.2005 год. на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кричим, относно приемане на разработен План за действие за 2005 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА разработен План за действие за 2005 година във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето за периода 2004 – 2006 година.


РЕШЕНИЕ №155, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Отчет  от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.07.2004 до 31.12.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1. Общински съвет при Община Кричим НЕ ПРИЕМА отчета от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за времето от 01.07.2004 до 31.12.2004 година.

2. Да бъде предоставен отчет за цялата 2004 година.


РЕШЕНИЕ №156, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Отчет  от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на Решение № 141, взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
І. Във връзка с Решение № 29, взето с Протокол № 5 от 07.01.2000 год. на ОбС:

Общински съвет при Община Кричим отменя Решение № 29, взето с Протокол № 5 от 07.01.2000 год.

Управителя на Язовирен район „Въча” към Дирекция „Язовири и каскади” град София ежегодно до 30-ти Април да информира Общински съвет, относно сигурността и експлоатацията на двете язовирни стени.

ІІ. Във връзка с Решение № 346, взето с Протокол № 48 от 11.10.2002 год. на ОбС:

ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет ще продължи разглеждането на свое следващо заседание.

ІІІ. Във връзка с Решение № 390, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 год. на ОбС:

Кмета на Община Кричим да внесе предложение за проект за енергийна ефективност/реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Кричим в срок до 30.06.2005 год.

ІV. Във връзка с Решение № 400, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 год. на ОбС:

Общински съвет при Община Кричим отменя Решение № 400, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 год. на ОбС.


РЕШЕНИЕ №157, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Информация от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на Решение № 149, взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 година на ОбС за сключване на договори за обществен превоз на пътници.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кмета на Община Кричим да изпълни точно т.2 на Решение № 149, взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 год. на ОбС.


РЕШЕНИЕ №158, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Писмо с Вх. № 96 от 11.04.2005 год. на Кмета на Община Кричим, относно изпълнение на Решение № 153, взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кмета на Община Кричим да предостави на ОбС заповедите за наказание на виновните длъжностни лица до следващото заседание на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ №159, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на Решение № 341, взето с Протокол № 48 от 11.10.2002 год. за таксите при участие в платени творчески кръжоци и всички останали извънучилищни форми, във връзка с предложение с Вх. № 439 от 21.02.2005 год. на Вася Керкелова – организатор Младежки дейности.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим променя Решение № 341, взето на заседание на Общински съвет-Кричим, с протокол № 48 от 11.10.2002 год., както следва:

§ 1 След последната дума „месец” се създава нов текст:

„От горните такси се освобождават децата, представили удостоверение от дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кричим, в уверение, че семейството, в което се отглеждат /родител/и/ или настойник/ци/ е на месечно подпомагане като социално слабо.

В случай, че две или повече деца от едно семейство, участват едновременно в курс/ове/ и/или кръжок/ци към Младежки дом, таксата за всяко от децата се намалява с 50 % по отношение на определената по-горе за посещаваната от детето форма.”


РЕШЕНИЕ №160, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отмяна на Решение № 61, взето с Протокол № 11 от 26.05.2000 година; Решение № 334, взето с Протокол № 47 от 28.09.2002 год. и Решение № 365, взето с Протокол № 49 от 29.11.2002 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ Решение № 61, взето с Протокол № 11 от 26.05.2000 год. на ОбС.

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ Решение № 334, взето с Протокол № 47 от 28.09.2002 год. на ОбС.


РЕШЕНИЕ №161, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Докладна записка от г-жа Анка Хаджиева – Председател на ОбС за изразяване на мотивирано мнение от Общинския съвет по искано опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд „ЗО” от Паулина Валентиновна Чурова и Валентин Васков Чуров, във връзка с приложението на чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим е на мнение да бъдат опростени дължимите здравноосигурителни вноски към Фонд „ЗО” на лицата Паулина Валентиновна Чурова и Валентин Васков Чуров, във връзка с приложението на чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ.


РЕШЕНИЕ №162, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за възстановяване на заличено селище – с. Черешeво /Указ № 757 на Президиума на Народното събрание, ДВ бр. 36 от 1971 г./, находящо се в землището на гр. Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
 На основание чл. 25 от ЗАТУРБ, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за създаване на селищно образувание – вилна зона „Черешeво”;

Възлага на Кмета на Община Кричим да започне процедура по създаване на селищното образувание като вилна зона „Черешeво”.


РЕШЕНИЕ №163, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ, върху терени общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим не приема предложението на инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим поради това, че не е изтекъл срока на ползване, определен с Решение № 439, взето с Протокол № 55 от 22.07.2003 год. на ОбС.


РЕШЕНИЕ №164, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за побратимяване с Община Сарнич, Област Измир, Република Турция.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава принципно съгласие за започване на преговори от Кмета на Община Кричим за побратимяване с Община Сарнич, Област Измир, Република Рурция.


РЕШЕНИЕ №165, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за възлагане на правомощия за сключване на споразумение с Данъчна администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 237 от ДПК Общински съвет при Община Кричим възлага на Кмета на Община Кричим правомощия по сключване  и изпълнение на споразумение с Данъчна администрация за осъществяване на правомощия на данъчни органи в рамките на териториалната компетентност на общината.


РЕШЕНИЕ №166, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за възлагане на правомощия за сключване на договор за осъществяване на охрана на общинска собственост и земеделски земи с Национална Служба „Жандармерия”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим възлага на Кмета на Община Кричим сключването на договор с Национална Служба „Жандармерия” за охрана на общинско имущество и земеделски земи на територията на гр. Кричим до края на календарната 2005 година. Разходите за гориво на автомобила, с който ще се осъществяват нарядите, заплащани от Община Кричим, да бъдат в размер до 400 лв. на месец.


РЕШЕНИЕ №167, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отдаване под наем на част от партера на сграда на Общинска администрация – Кричим за поставяне на кафе –машина.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, да се отдаде под наем част от партера в сграда на общинска администрация-Кричим с площ  2 кв. м, граничеща с източната стена на помещението за дежурните с начална месечна наемна цена - 50 лв.

Определя комисия за подготовка на конкурс за отдаване под наем на частта от партера за поставяне на кафе - машина, както следва:

Председател: Ангел Чобанов-зам.Кмет на община Кричим

и членове:

Майя Бахчеванова - ст.юрисконсулт при Община Кричим;

Мария Гичева - директор”Финанси при Община Кричим”;

Петрунка Стайкова - ст. сп.”ЕКОС ” при Община Кричим;

Инж.Нонка Василева - ст. инсп. СД  при Община Кричим;

Валери Николов Сергиев - общински съветник;

Инж.Димитър Тонов - общински съветник.

Отсъстващите членове да се заместват, както следва:

От служител в същия отдел /сектор/, определен от Кмета на Общината;

От друг общински съветник, определен от Председателя  на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №168, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС към Общински съвет във връзка с молба с Вх. № 100 от 12.04.2005 год. от Елена Атанасова Димова, жител на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат преведени от § 4294  - 500 /петстотин/ лева на ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМОВА, жител на град Кричим по посочената от нея банкова сметка.


РЕШЕНИЕ №169, прието на 12.05.2005 г. по Протокол № 21

ОТНОСНО: Становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС към Общински съвет във връзка с докладна записка с Вх. № 67 от 14.03.2005 год. от Петрунка Куцева – Директор на НУ „Васил Левски” гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кмета на Община Кричим да предостави в Общински съвет писмен доклад, придружен от количествено-стойностна сметка за предприетите от него мерки във връзка с докладната записка с Вх. № 67 от 14.03.2005 год. от г-жа Петрунка Куцева – директор на НУ „Васил Левски” гр. Кричим.


РЕШЕНИЕ №170, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Устно предложение от инж. Стоян Костадинов – общински съветник във връзка с молба с Вх. № 112 от 03.05.2005 год. от ЕТ „ТРАНСДИМИНЕД – ВАСКА НАНЧЕВА” – наемател на терен частна общинска собственост, намиращ се в град Кричим, ул. „Тракия” № 30 и становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим удължава срока на договора за наем на ЕТ „ТРАНСДИМИНЕД – ВАСКА НАНЧЕВА” за срок от 3 /три/ години.


РЕШЕНИЕ №171, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим отменя Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 38, взето с Протокол № 9 от 17.03.2000 година на ОбС и Наредба № 5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 39, взето с Протокол № 9 от 17.03.2000 година.

Общински съвет при Община Кричим приема на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС и § 78, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОС/обн. ДВ, бр. 101/ 16.11.2004 год./ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ №172, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2005 година.

Кметът на Общината да информира ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност за резултатите от проведените срещи за отчетения период в срок до 1 /един/ месец.


РЕШЕНИЕ №173, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за допълнителна численост на персонала в „Други дейности по здравеопазването”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява допълнителна численост на персонала, както следва:

1. 1 бр. медицинска сестра в НУ “Васил Левски”, гр. Кричим;

2. 1бр. медицинска сестра НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кричим;

3. Трансформира един щат за медицинска сестра във  “възпитател с учителска правоспособност”.


РЕШЕНИЕ №174, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отдаване под наем на 1.”Клуб-дневна”, „Фоайе”, „Дискотека”, „Хранилище” и „Кръжочна”, намиращи се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ І-Пионерски дом и Младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/87, и

2. „Кафе-аперитив” – част от Административна сграда, намиращ се в УПИ І-ГНС, Културен дом и Киносалон, кв.57 по регулационния план на града от 1987г.,пл.„Обединение” 3.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

Да се проведе търг с явно наддаване по реда на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество за отдаване под наем на “Клуб-дневна”, ”Фоайе”, “Дискотека”, “Хранилище” и “Кръжочна”, намиращи  се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ I-Пионерски дом и Младежки клуб, кв.48 по плана на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 635/87г.

Началната тръжна цена се определя, както следва:

За площ 195 кв.м – І-ви етаж “Клуб-дневна”, ”Фоайе” (0,56 лв/кв.м – 109,20 лв. (сто и девет лева)

За площ 195 кв.м. – ІІ-ри етаж “Дискотека”, “Хранилище” и “Кръжочна”,  (1.60 лв/кв.м) – 312 (триста и дванадесет лева);

За всеки месец през периода от петнадесети май до петнадесети септември, за ползване на тераса към дискотеката да се заплаща допълнително наем за площ 207 кв. м  - 100 (сто лева).

Други тръжни  условия:

Наемателят и свързани с него лица /по смисъла на Търговския закон/ да няма финансови задължения към Община Кричим.

В случай, че наемателят направи необходимото в съответствие със Законите в Р България и извършва стопанска дейност в “Клуб-дневна”, “Фоайе”, “Хранилище” и “Кръжочна”, да заплаща наем, съответстващ на промененото предназначение на обекта /ите/ съгласно тарифата за наемните цени за общински имоти, утвърдена от Общинския съвет.

Наемателят се задължава да полага грижа на добър стопанин за опазване на отдадения му за възмездно ползване имот.

За обособените части на обекта да се кандидатства едновременно и да бъдат отдадени на един кандидат за срок до 5 /пет/ години.

Да се проведе търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество за отдаване под наем на “Кафе – аперитив”- част от Административна сграда, намиращ се  в УПИ I-ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по регулационния план на града от 1987г, пл.”Обединение” 3, за срок до 3 /три/ години.

Началната тръжна цена се определя  за площ 226,00 кв. м – 436,00 лв/месец.

Определя комисия за подготовка и организация на процедурите за отдаване под наем “Клуб-дневна”, ”Фоайе”, “Дискотека”, “Хранилище” и “Кръжочна”, намиращи  се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ I-Пионерски дом и Младежки клуб, кв.48 по плана на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 635 / 87 и  “Кафе – аперитив”- част от Административна сграда, намиращ се  в УПИ I-ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по регулационния план на града от 1987г., пл.”Обединение” 3, в следния състав:

Председател: Ангел Чобанов-заместник Кмет на Община Кричим

и членове:

Майя Бахчеванова-старши юрисконсулт;

Мария Гичева - директор”Финанси”;

инж.Нонка Василева - ст. инсп. “Стопански дейности”;

Петрунка Стайкова – ст. специалист ЕКОС;

инж.Ваня Ташева – общински съветник;

инж. Стоян Костадинов – общински съветник.

Отсъстващите членове да се заместват, както следва:

От служител в същия отдел /сектор/, определен от Кмета на Общината;

От друг общински съветник, определен от Председателя  на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №175, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отдаване под наем на част от І-ви етаж на Поликлиника, гр. Кричим, за поставяне на кафе-машина /автомат/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост да се отдаде под наем част от І – ви етаж, с площ 2 кв. м., до “Манипулационна”, на Поликлиника, гр. Кричим, актувана с АОС № 36 / 25.02.95г., и находяща се на бул. “Тракия” № 25, за поставяне на кафе-машина /автомат/, с начална тръжна цена – 50 лв. /петдесет/ лева.

Определя комисия за подготовка на конкурс за отдаване под наем на частта от І – ви етаж на Поликлиника, гр. Кричим, за поставяне на кафе-машина, както следва:

Председател: Ангел Чобанов - Зам.Кмет на община Кричим

и членове:

Мария Гичева – директор ”Финанси”;

Майя Бахчеванова – ст. юрисконсулт;

инж.Нонка Василева – ст. инсп. СД;

Петрунка Стайкова – ст. специалист “ЕКОС”

Валери Сергиев – общински съветник;

инж. Димитър Тонов – общински съветник.

Отсъстващите членове да се заместват, както следва:

От служител в същия отдел /сектор/, определен от Кмета на Общината;

От друг общински съветник, определен от Председателя  на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №176, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на Решение № 447, взето с Протокол № 55 от 22.07.2003 година на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС да изготви задание за провеждане на конкурс за изработване на почетен знак на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №177, прието на 01.07.2005 г. по Протокол № 22

ОТНОСНО: Писмо с Вх. № 54 от 28.02.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно постъпило възражение с Вх. № 277/07.02.2005 год. от Радка и Атанас Христеви и Щерю Атанасов Христев, жители на гр. Кричим, ул. „Чайка” № 1, отнасящо се за издадено Разрешение за поставяне № 1/12.01.2005 год. на Дървен навес за кафе – аперитив, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 34.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 55 от НРУППОЕГО във връзка с Възражение от Радка и Атанас Христеви и Щерю Атанасов Христев срещу Разрешение за поставяне № 1 от 12.01.2005 год. на Христо Димитров Стоянов Общински съвет

Р Е Ш И :

Разрешение за поставяне № 1 от 12.01.2005 год. на Христо Димитров Стоянов е издадено в съответствие с НРУППОЕГО във връзка с чл. 56,    ал. 1 от същата.


РЕШЕНИЕ №178, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник за приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1. Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ свое Решение № 287, взето с Протокол № 41 от 29.03.2002 год на ОбС.

2. Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №179, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник за приемане на Наредба за гробищните паркове на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА  ПРИЕМА Наредба за гробищните паркове на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №180, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за промяна в структурата на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общински съвет при Община Кричим ОДОБРЯВА структура на общинска администрация – Община Кричим, съгласно Приложение № 1, считано от 01.09.2005 година.


РЕШЕНИЕ №181, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Петя Димитрова Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС за изменение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 387, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003  година, изменена с Решение № 13, взето с Протокол № 6 от 12.12.2003 год. и Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год.1 изменена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 год. и изменена и допълнена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 год. и изменена и допълнена с Решение № 111, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004 година на ОбС в Раздел ІІ – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, чл. 19, ал. 6.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим изменя Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 387, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003  година, изменена с Решение № 13, взето с Протокол № 6 от 12.12.2003 год. и Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год.1 изменена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 год. и изменена и допълнена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 год. и изменена и допълнена с Решение № 111, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004 година на ОбС в Раздел ІІ – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, чл. 19, ал. 6, както следва:

Чл. 19. ал. 6: „При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия календарен месец.”


РЕШЕНИЕ №182, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим за отмяна на чл. 15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 171, взето с Протокол № 22 от 01.07.2005 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ чл. 15, ал. 3 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 171, взето с Протокол № 22 от 01.07.2005 година на ОбС, като противоречащ на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №183, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2004 до 31.12.2004 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2004 год. до 31.12.2004 година.

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ свое Решение № 27, взето с Протокол № 7 от 25.02.2004 година


РЕШЕНИЕ №184, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за прекратяване на съсобственост върху имот – масивна жилищна сграда „Белица”, чрез продажба частта на общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Да се продаде на съсобственика Национална електрическа компания – ЕАД следния недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 91/ 04.10.2001г.‚ вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – Пловдив - акт № 24624‚ т.75‚ н.д. № 17404/2004г., а именно: част от жилищна сграда, представляваща три стаи със санитарен възел с площ 68 кв.м. в източната част от І етаж на масивна триетажна сграда, разположена извън регулацията на града, непосредствено до ВЕЦ “Въча І” при граници на имота: път за гр. Девин, стара централа Въча, горски фонд и р. Въча.

2. Определя цена на гореописания имот в размер на 3 010лв. /три хиляди и десет/, която представлява справедливата пазарна стойност на имота, съгласно изготвена пазарна оценка на основание чл. 22 от ЗОС от лицензиран оценител “Пловдивинвест” АД гр.Пловдив”.

3. Възлага на Кмета на Община Кричим на основание чл. 36 от ЗОС да издаде заповед и сключи договор за продажба.


РЕШЕНИЕ №185, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за предоставяне на изградена канализационна и водопроводна мрежа на територията на Община Кричим за експлоатация от „В и К” ЕООД – Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

 Общински съвет при Община Кричим на основание чл.20‚ във връзка с чл.17‚ ал.1‚ т.6 от ЗМСМА‚  дава съгласие да бъдат предадени за експлоатация на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив следните новоизградени канализационни и водопроводни съоръжения на гр.Кричим :

Главен колектор ІV от ОК 12 през ОК 84‚ 85‚ 83‚ 92‚ 101 до ОК 100‚ по ул.”9-ти май”-Б ф800 L- 174м‚ ул.”М.Палаузов “ –Б ф800 L- 114м‚ ул.”Витоша”- Б ф800 L –152м‚ ул.”Рила”- Б ф 800 L -137м‚ Б ф600 L-95м‚ Б ф500 L-43м

Второстепенна канализационна мрежа към Главен колектор ІV /канали 96 и 98а/ по ул. ”9-ти май”‚ ул.”Варшава”‚ гр.Кричим‚ Пловдивска област – І етап

Реконструирана водопроводна мрежа по трасето на Главен колектор ІV по ул.”9-ти май” / от ОТ 36 до ОТ 23  с дължина 174м /‚ по ул.”М.Палаузов“ / от ОТ 35 до ОТ 36 с дължина 114м / ‚ по ул.”Витоша “ / от ОТ 44 до ОТ 35 с дължина 101м / с обща дължина L – 389м – първи етап 

Второстепенна канализационна мрежа към Главен колектор ІV по ул.”Витоша “ – канал 94 от бетонови тръби ф 300с L- 133м; канал №97 бетонови тръби ф 300 L – 240м и бетонови тръби ф 400 L- 54м; по ул.”Венера” канал № 94 бетонови тръби ф 400 L- 98м; ул.”М.Палаузов“ канал № 95 от бетонови тръби ф 300 с L- 91м; ул.”София”  канал № 98 от бетонови тръби ф300 с L- 77м; ул.”Опълченска“ канал № 98б от бетонови  тръби ф300 L – 135 м‚ бетонови тръби ф 400 L –50м – общо 878 м.


РЕШЕНИЕ №186, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно критичното състояние на коритото на река Въча в регулационните граници на град Кричим и Предложение от Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС за спешното доизграждане на Подпорната стена на десния бряг на река Въча и критичното състояние на коритото в регулационните граници на град Кричим и извън тях.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

І. С  2 гласа „за” Общински съвет не прие  предложението на инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно критичното състояние на коритото на река Въча в регулационните граници на град Кричим.

ІІ. Поради критичното състояние на коритото на р. Въча и във връзка с Указание № РД 11-818 от 10.08.2005 год. на Председателя на Държавна агенция „Гражданска защита”, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

Възлага на Кмета на Община Кричим да информира Държавна агенция „Гражданска защита”, Постоянната комисия за  защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи и други специализирани държавни органи за спешната необходимост от доизграждане на Подпорната стена на десния бряг на р. Въча, както и почистване коритото на реката в регулационните черти на града и извън тях.

Кмета на Общината да предприеме всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални бедствени ситуации, впредвид създалата се критична обстановка в страната и потенциалната опасност от стратегическата близост на един от най-големите язовири в България – „Въча” и по-малкия язовир „Кричим”.

Кмета на Общината да информира Общинския съвет за всички предприети от него действия, както и последствията от тях в срок от 15 дни.


РЕШЕНИЕ №187, прието на 07.09.2005 г. по Протокол № 23

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие на 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

С   5  гласа „за” Общински съвет при Община Кричим  не одобри внесения отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие на 2005 година.

Общ брой съветници  -  13

Присъствали                 -   11


Р Е Ш Е Н И Е № 188 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. ОбС приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2005 г. както следва :

              

Актуал.бюджет

30.06.2005 г.

Отчет

30.06.2005 г

По  прихода     2 174 414 1 234 476
1. Приходи с държавен характер     1 409 431    762 374
1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл.чл.8,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г    

405 500

  

   223 025

1.2. Обща допълваща субсидия     782 466    406 430

1.3. Целева субсидия капиталови         разходи

1.4. Трансфери

1.5. Преходен остатък 01.01.2005 г.

1.6. Наличност към 30.06.2005 г.

   

7 900

168 390

45 175

   168 390

     45 175

       80 646-

2.  Приходи с общински характер     764 983    472 103
2.1. Данъчни приходи     68 350      51 122
2.2. Неданъчни приходи          374 581    198 237
2.3. Целева субсидия за капиталови разходи    

26 500

   19 820

2.4. Обща изравнителна субсидия     224 100  156 870

2.5. Трансфери

2.6. Временно съхран. ср-ва/§88/

   

71 452

   71 452

   25 852

2.7. Наличност към 30.06.2005 г.      

     51 250-

По  разхода     2 174 414  1 234 477
Държавни дейности     1 409 431 762 374
Местни дейности     764 983 472 103
         

2. Общински съвет приема частична актуализация в местни дейности, както следва :

§ 9700 Резерв                                                                     15 000

                Дейност 532 – Програми за временна заетост      

§ 1015 - Материали                                                            9 300

Дейност 525  – Пенсионерски клуб                               1 000

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация           1 200

Дейност 311 – ЦДГ “Ралица”                                          3 000

Дейност 738 Читалище                                                         500

                3. Общински съвет приема частична актуализация на списък капиталови разходи, както следва:

Основен ремонт “Хидроизолация на покрив

                Младежки дом”                                                                8 500

Основен ремонт “Изработка, доставка и

                монтаж алуминиева дограма Читалище”

                /частично плащане/                                                         1 900

Р Е Ш Е Н И Е № 189 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно решение № 166, взето с Протокол № 21 от 12.05.2005 година на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Във връзка с Решение № 166, взето с Протокол № 21 от 12.05.2005 год. на ОбС, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  Общински съвет приема средствата дължими на Жандармерийска част – град Пловдив да се предоставят под формата на материали, храни и тонизиращи напитки.

Р Е Ш Е Н И Е № 190 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илия Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС във връзка с писмо с Вх. № 138 от 30.06.2005 год. на РПУ град Стамболийски.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за предизвестяване на РДВР град Пловдив и РПУ град Стамболийски за  прекратяване на договора между Община Кричим и РДВР град Пловдив за финансовата издръжка на двамата общински полицаи, считано от 01.10.2005 год.

Кмета на Общината да предостави информация в Общински съвет при Община Кричим за размера на дължимото обезщетение към двамата общински полицаи.

Р Е Ш Е Н И Е № 191 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Доклад с Вх. № 158 от 11.08.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на Решение № 138, взето с Протокол № 19 от 16.02.2005 год. на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Приема доклад с вх. № 158 от 11.08.2005 год., относно изпълнение на Решение № 138, взето с протокол № 19 от 16.02.2005 год. на ОбС.

След извършване на дейностите, описани в протокола да бъде внесена информация в ОбС

Р Е Ш Е Н И Е № 192 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Информация с Вх. № 159 от 11.08.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Решение № 151, т. 2.1 и т. 2.2., взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Да се предоставя информация на директорите на учебните и детски заведения, Младежки дом и Читалище от ст. инс. „Образование” при Община Кричим за възможностите за кандидатстване по различни проекти.

Решението за изработването на проекти се взема съвместно с директорите и общинското ръководство.

Да се плануват средства в Бюджет 2006 год. за изготвяне на проекти, свързани с ремонтите на учебните и детски заведения, Младежки дом и Читалище.

Да бъде изработена програма за ремонтите на учебните и детски заведения, Младежки дом и Читалище преди изготвянето на бюджета за следващата година.

Проект за Стратегия за развитие на образованието и културата на територията на Община Кричим да бъде изработен и внесен в ПК от ст. инсп. „Образование”, съвместно с директорите на учебни и детски заведения, Младежки дом и Читалище в срок до 30.11.2005 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 193 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнението на чл. 23 от Наредба № 5 за нормите на задължителна преподавателска работа и нормите за численост на персонала в системата на народната просвета.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

В учебните заведания на територията на Община Кричим да се разкрият полуинтернатни групи, както следва:

НУ „Васил Левски” град Кричим по една полуинтернатна група при първи вариант на целодневна  организация на обучение в І клас, ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас.

НУ „Св. св. Кирил и Методий” град Кричим по една поуинтернатна група при първи вариант на целодневна организация на обучение в І клас, ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас.

СОУ „П. Р. Славейков” град Кричим по една полуинтернатна група при първи вариант на целодневна организация на обучение в VІ клас, VІІІ клас, една група (сборна) за учениците от V и VІІ класове.

Приложение: Копия от писма – на Директорите на НУ „Васил Левски” и НУ „Св. св. Кирил и Методий” с вх. № 2326/23.08.2005 год., Директора на СОУ „П. Р. Славейков” с вх. № 2385/30.08.2005 год. – 3 бр. листа.

Р Е Ш Е Н И Е № 194 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Писмо с Вх. № 157 от 10.08.2005 год., относно процедура по опрощаване във връзка с молба на Иванка Стоичкова Матяшева – Председател на ТПК „Родопи” град Кричим и становище на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим отлага разглеждането на писмо с Вх. № 157 от 10.08.2005 год., относно процедура по опрощаване във връзка с молба на Иванка Стоичкова Матяшева – Председател на ТПК „Родопи” град Кричим.

Общинска администрация да предостави писмено становище във връзка с писмо с Вх. № 157 от 10.08.2005 год. до следващото заседание на постоянните комисии.

Р Е Ш Е Н И Е № 195 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Питане с Вх. № 175 от 25.08.2005 год. от Никола Благоев Кузманов – жител на град Кричим, относно Решение № 31, взето с протокол № 7 от 25.02.2004 год. на Общински съвет и становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология,жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпъление на решенията на ОбС и становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Питането с Вх. № 175 от 25.08.2005 год. от Никола Кузманов – жител на град Кричим да се отправи към Общинска администрация  за становище, което да бъде предоставено в Общинския съвет до 15.09.2005 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 196 прието на 07.09.2005 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Жалба с Вх. № 156 от 10.08.2005 год. от ЕТ „ДАР” Димитър Ранчев – град Кричим и становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология,жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпъление на решенията на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общинска администрация да отговори на многократните жалби на г-н Димитър Ранчев.

Обръща внимание на г-н Кмета за неспазване на Наредба № 1 на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е № 197 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за одобрение на Визията за развитие на Община Кричим, приоритетите и стратегическите цели.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим приема за Визията на Общината за периода 2005-2006 и 2007-2013 година:

“Подобряване на качеството на живот в Община Кричим

за едно по-добро бъдеще”.

Общински съвет при Община Кричим приема приоритетите и стратегическите цели заложени в проекта на Общинския план за развитие на Община Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 198 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за одобрение на Общински план за развитие на Община Кричим за периода 2005-2006, 2007 – 2013 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общински план за развитие на Община Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 199 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на Наредбата на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, приета с Решение № 387, взето с Протокол № 52/05.02.2003 година, изменена с Решение № 13, взето с Протокол № 6 от 12.12.2003 г. и Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год., изменена с Решение № 94, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 г. и изменена и допълнена с Решение № 111, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004 година на ОбС, изменена с Решение № 181, взето с Протокол № 23 от 07.09.2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се прави следното изменение в Наредбата на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Създава се т. 25 в приложение № 7 към НОАМТЦУ с текст, както следва:

1 2 3
25 За ползване на специализиран автомобил за погребение 20,00 лв.
 

Р Е Ш Е Н И Е № 200 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за създаване на т. 6 в Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.15а, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Общински съвет-Кричим създава т. 6 в свое Решение № 112, взето с Протокол № 17 от 29.11.2004г., със следния текст:

“6. За наематели на терени и обекти общинска собственост, недекларирали и незаплатили такса битови отпадъци се определя годишна такса битови отпадъци при честота на извозване, както следва:

два пъти седмично извозване на съд тип “контейнер” от градска поликлиника:

за индивидуална практика – 20,00 лв;

за други лечебни заведения или дейности – 40,00 лв.

за всички останали наематели при два пъти седмично  извозване  на съд тип “контейнер” – 40,00 лв.”

Р Е Ш Е Н И Е № 201 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Жалба с Вх. № 185 от 17.09.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим срещу Решение № 187, взето с Протокол № 23 от 07.09.2005 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ свое Решение № 187, взето с Протокол № 23 от 07.09.2005 год.

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2005 год.

Кметът на Общината да информира Общински съвет при Община Кричим за резултатите от проведените срещи за отчетения период в срок до 1 /един/ месец.

Р Е Ш Е Н И Е № 202 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Докладна записка от ин. Васил Щерев Кузев – кмет на Община Кричим за изменение на Решение № 67, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от

Променя т. 2 на Решение № 67, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004 год., като „общопрактикуващ лекар” се заменя с „лице с медицинско образование”.

Р Е Ш Е Н И Е № 203 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Писмо с Вх. № 157 от 10.08.2005 год., относно процедура по опрощаване във връзка с молба на Иванка Стоичкова Матяшева – Председател на ТПК „Родопи” град Кричим и становище от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно т. 2 на Решение № 194, взето с Протокол № 23 от 07.09.2005 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за опрощаване само на частта с която са увеличени данъчните задължения на ТПК „Родопи” град Кричим в резултат на фундаментална счетоводна грешка, направена при увеличаване отчетната стойност и коректива на ДМА 33 пъти вместо с 33 %.

Р Е Ш Е Н И Е № 204 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от г-жа Петя Димитрова Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет при Община Кричим за отмяна на Решение № 10, взето с Протокол № 4 от 05.12.2003 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим ОТМЕНЯ свое Решение № 10, взето с Протокол № 4 от 05.12.2003 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 205 прието на 11.10.2005 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 199 от 10.10.2005 год. от Шенай Смаил Джанали, жителка на град Кричим за финансово подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

От § 4200 да бъдат предоставени 200 /двеста/ лв. за финансово подпомагане на Шенай Смаил Джанали, жителка на град Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 206 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим, относно необходимостта от изграждане и реконструкция на горски път, свързващ местността „Черешово” с републиканската и общинска пътни мрежи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

С 4 /четири/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложението на инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на  проект: “Изграждане и реконструкция на горски път, свързващ местността “Черешово” на територията на община Кричим с републиканската и общинска пътни мрежи” за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието  и селските райони (САПАРД).

Р Е Ш Е Н И Е № 207 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Кузев – Кмет на Община Кричим за увеличение на работната заплата в бюджетни дейности от 01.07.2005 г., съгласно ПМС 137 от 04.07.2005 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общинският съвет, на основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и чл.6 ал.3 и ал.5,чл.8 ал.2  от ПМС № 137 от 04.07.2005година за заплатите в бюджетните организации и дейности,

Р Е Ш И :

Утвърждава средствата за работна заплата и определя средните месечни брутни заплати на едно лице за персонала, работещ в местните дейности от 01.07.2005г. както следва :

ДЕЙНОСТ

СРЗ от

01.07.2005г

Средства за РЗ от 01.07-31.12.2005г. в /лв/
Чистота 217.64    14 364
Домашен соц.патранаж 191.45      5 744
Др.дейн. по икономиката 292.53    15 797

Определя средните месечни брутни заплати и средствата за работна заплата по дейности държавна отговорност, както следва:

ДЕЙНОСТ

СМБЗ от 01.07.2005г. Средства за РЗ
ОБРАЗОВАНИЕ 297.48 255 238
ОБЩ.АДМИНИСТР. 406.09   71 878
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 219.61   18 447
ОТБР.И СИГУРНОСТ 217.50      1305
КОНТРОЛНИ Д-ТИ 303.72      2126

т. 3. Общински съвет при Община Кричим не приема т. 3 от подаденото предложение от Кмета на Община Кричим.

Р Е Ш Е Н И Е № 208 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2005 до 30.06.2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

С  0 /нула/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие отчет с Вх. № 214/20.10.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2005 до 30.06.2005 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 209 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране на проекта за реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Кричим и провеждане на процедура за избор на изпълнител на проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

С 0 /нула/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно актуализиране на проекта за реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Кричим и провеждане на процедура за избор на изпълнител на проекта.

Р Е Ш Е Н И Е № 210 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно Решение № 146 на Общински съвет, взето с Протокол № 20 от 11.03.2005 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим одобрява Проекта на интернет страницата на Община Кричим.

Да има превод на английски език.

Р Е Ш Е Н И Е № 211 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС, относно преустановяване отдаване под наем на част от Младежки дом – Кричим, с площ 305 кв.м, разположена в подземния етаж на сградата с вход от юг, състояща се от зала, кухня, складови и сервизни помещения и предоставянето й на Общински младежки дом.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Да се преустанови отдаване под наем на част от Младежки дом – Кричим, с площ 305 кв.м, разположена в подземния етаж на сградата с вход от юг, състояща се от зала, кухня, складови и сервизни помещения /сутерен/.

Същият обект да бъде предоставен на Общински младежки дом за реализиране на младежки дейности.

Задължава Кмета на Общината в срок до 1 /един/ месец да внесе предложение в Общински съвет за промяна предназначението на обект Младежки дом – Кричим, с площ 305 кв.м,  разположена в подземния етаж на сградата с вход от юг, състояща се от зала, кухня, складови и сервизни помещения /сутерен/ от частна в публична общинска собственост във връзка с чл. 5 на НРПУРОИ.

Р Е Ш Е Н И Е № 212 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно инвестиционни намерения за газифициране на Община Кричим от „Ситигаз България” ЕАД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при община Кричим на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изразява своята подкрепа за реализиране инвестиционните намерения на “Ситигаз България” ЕАД, свързани с предстоящото газифициране на общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 213 прието на 11.11.2005 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно извършени строително-ремонтни работи по улична мрежа за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

С 5 /пет/ гласа „за” Общински съвет при Община Кричим не прие отчет с Вх. № 196/07.10.2005 год. от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно извършени строително-ремонтни работи по улична мрежа за 2004 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 214 прието на 02.12.2005 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение – общинска собственост, за дейности, различни от посочените в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.21, т.7 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси  се създава т.V в приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги със следния текст:

1 2 3 4
V

За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение-общинска собственост за друга търговска дейност.

Лв/кв.м. на ден –зона А и I

Лв/кв.м.на  ден-зона  II и III

Лв/кв.м на месец-зона А

Лв/кв.м на месец-зона I

Лв/кв.м на месец-зона II

Лв/кв.м на месец-зона III

0,40

0,20

1,20

0,90

0,80

0.50

Точка V и т.VI стават съответно т.VI и т.VII.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 215 прието на 02.12.2005 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за капиталови разходи 2005 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети / ЗОБ /

Общински съвет дава съгласие да бъдат пренасочени капиталовите разходи в размер на      39 075 както следва:

Ремонт на отоплителни инсталации в учебни заведения  -  9 275лв

Канално отклонение на НУ„Васил Левски”  -  5 800лв

Основен ремонт тоалетни на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”  -  24 000лв

Р Е Ш Е Н И Е № 216 прието на 02.12.2005 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за допълнения в Общински план за развитие на Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. Общински съвет – Кричим одобрява предложението за допълнение в Общински план за развитие на Кричим за периода 2005-2006, 2007-2013 година, както следва:

В част “2.1. Кратка природо-географска характеристика на Община Кричим”, на стр. 19 след “Почви и релеф” да се добави:

 Горски фонд

Горският фонд заема около 65 % от територията на Община Кричим. Горите представляват около 87 % от горския фонд. Дървесните ресурси са разпределени както следва:

1 097 ха – иглолистни гори;

364,8 ха – широколистни гори;

9,6 ха – нискостъблени гори;

919,6 ха – гори за реконструкция;

473,3 ха – издънкови гори;

77,3 ха – горски пасища;

35,0 ха   - голини и сечище;

29,4 ха – поляни;

1,7 ха – дворни места;

15,8 ха – горски пътища;

10,4 ха – просеки;

3,3 ха – кариери;

96,8 ха – сметище;

138 ха – скали, сипей.

От горския фонд 82 ха представляват незаявени земи находящи се в местностите съседни на възстановеното селищно образование - вилна зона “Черешево”, които се стопанисват от Община Кричим. Съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, през 2011 г. предстои актуването на оставащите незаявени земи като общински.

На територията на Община годишно се добиват 6 362 куб. м дървесина и се залесяват около 4,5 ха.

 Създадените нови гори имат основни функции за задържането и освобождаването на водата от планинските райони към земеделските земи, предпазването от ерозия, производство на значителни количества горски продукти, различни от дървесина, съхраняване на биологичното разнообразие и развитието на туризма.

Дърводобива и лесокултурните мероприятия осигуряват дохода и заетостта на част от населението на Община Кричим.

Пътищата до горскотехническите участъци в по-голямата си част са трудно проходими  през есенно-зимния сезон и това възпрепятства възможността  за постигане на дългосрочна устойчивост при развитието на горните дейности.”

Горите се стопанисват съгласно лесоустройствен проект, в който са предвидени мероприятията за 10 годишен период от време.

На стр. 113 в Цел 6, след т.10. “Създаване на вилна зона “Черешево” да се добави:

“11. Изграждане и реконструкция на второстепенен горски път до  местността “Черешово”.”

На стр. 127 в Приоритет 2, след Мярка 28 “Създаване на вилна зона “Черешево” да се добави:

            Мярка                Мярка Индикатор за постигане

Срок за пости-

гане

Отго-

ворна инсти-туция

Необходими средства

хил.лв.

Източници за финансиране
Средства от общин-ския бюджет Средства от държавния бюджет

Фондове на ЕС, друга чуждестран-

на помощ

Частни   средст- ва
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. Изграждане и реконструкция на второстепенен горски път до местността “Черешово”

изграден и

реконстру-

иран горски път

2007 Общин-ска админ. 975 3   972  

На стр.132, в “5.1. Индикативна финансова таблица за периода 2007 – 2013 г., да се добави:

Финансова таблица на План за развитие на община Кричим за периода 2005-2006 година

Прио-

ритет

Мярка

Година

Общо

Финан-

сиране

Национално съфинансиране Европейски съюз

Друго

безвъз-

мездно

Финан-

сиране

Привле-

чени

средства

от заеми

Общо Държавно

Частни търговски

дружества

Структурни фондове
Общо

Репуб-ликан-

ски

бюд-жет

Общински

бюд-

жет

Държавни

търговски дружества

общо Структурни фондове Кохезионен фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мярка 29

2007 г.

975 3 3   3     972 972      
 

Р Е Ш Е Н И Е № 217 прието на 02.12.2005 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно необходимостта от изграждане и реконструкция на горски, път свързващ местността „Черешово” с републиканската и общинска пътна мрежи, и кандидатстване на Община Кричим с проект „Изграждане и реконструкция на второстепенен горски път до местността „Черешово” по Програма САПАРД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание член 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 7, алинея 3 от Наредба № 35 от 27.08.2003 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти, Общински съвет-Кричим:

Одобрява кандидатстването на Община Кричим с проект: "Изграждане и реконструкция на второстепенен горски път до местността "Черешово", Общ. Кричим, Обл. Пловдив" по Програма САПАРД, ДФ “Земеделие”.

Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши необходимите действия за представяне на необходимите документи за кандидатстване пред Програма САПАРД, Държавен фонд “Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 218 прието на 02.12.2005 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне на представител на Общински съвет при Община Кричим в Областния съвет за развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОПРЕДЕЛЯ  за свой представител в Областния съвет за развитие – Област Пловдив:

инж. ДИМИТЪР  ИВАНОВ  ТОНОВ  -

 общински съветник

Р Е Ш Е Н И Е № 219 прието на 22.12.2005 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2005 година и предложение от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение към предложение за актуализация на бюджета за 2005 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.18 от ЗОБ Общински съвет дава съгласие да бъде актуализиран Бюджет за 2005 г., както следва:

1. Държавни дейности:

По прихода – 42 432 лв:

                § 3111 – Обща допълваща субсидия                  24 922

                § 3119 – Държавен трансфер на преотстъпени

данъци по ЗОДФЛ                                                                 17 510

По разхода                                                                               42 432

Дейност 219 – Други дейности по отбраната                      146

Дейност 311 – Целодневни детски градини                       8 423

Дейност 322 – Общообразователни училища                 30 887

Дейност 431 – Детски ясли                                                     1 381

Дейност 713 – Спорт за всички                                             1 595

2. Местни дейности:

По прихода – 52 842 лв:

§ 13 Местни данъци                                                                 9 842

§ 24 Приходи и доходи от собственост                                7 000

§ 36 Други неданъчни приходи                                             3 000

§ 40 Приходи от продажба на имоти                                  33 000

По разхода – 52 842 лв:

Дейност 122 – Общинска администрация                         16 300

Дейност 123 – Общински съвет                                             2 190

Дейност 239 – Дейн. по вътрешната сигурност                 6 000

Дейност 311 - Целодневни детски градини                        22 000

Дейност 336 - Столове                                                              1 000

Дейност 469 - Др.дейности по здравеопазването                 500

Дейност 524 - Домашен социален патронаж                      6 000

Дейност 525 - Клуб на пенсионера                                        1 090

Дейност 532 - Програма по временната заетост      2 800

Дейност 603 - Водоснабдяване и канализация          6 500

Дейност 898 - Други дейности по икономиката       3 462

3. Капиталови разходи:

Канализационен колектор ул.”Цар Симеон”            6 390

Главен колектор ІІ и ІІІ                                                   6 390

4. Общински съвет дава съгласие за преразпределение на икономиите по § 01 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения и по § 02 Заплати на нещатен персонал по трудови правоотношения в размер на 50 % от месечната заплата пропорционално на отработеното време.

Р Е Ш Е Н И Е № 220 прието на 22.12.2005 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно предложение за включване на обекти в националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим одобрява списък – предложение за включване на обекти от общинска пътна мрежа в националната програма за финансиране през 2006 г., както следва:

1. Ново строителство на местен път – ІV-86839 гр. Кричим ж.п. гара Кричим  в размер на 130 984 лв.

2. Реконструкция на път ІV-37512 - граница на Община Брацигово - гр. Кричим в размер на 89 424 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 221 прието на 22.12.2005 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:

Чл. 52, ал. 1, допълва: „и заместник-кметовете”

Чл. 79, ал. 1 и 2 допълва: „и заместник-кметовете”

Чл. 118. ( 1 ) „Кметът и заместник- кметовете  на Общината присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и се изказват при условията и реда определени в този правилник.”

                      ( 2 ) „Кмета и заместник- кметовете на Общината внасят в Общинския съвет проекти за Решения.”

                      ( 3 ) – не се променя.

Р Е Ш Е Н И Е № 222 прието на 22.12.2005 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на Решение № 211, взето с Протокол № 25 от 11.11.2005 година на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. На основание чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Кричим обявява за публична общинска собственост част от Младежки дом – Кричим, с площ 305 кв.м., разположена в подземния етаж на сградата с вход от юг, състояща са от зала, кухня, складови и сервизни помещения /сутерен/.

2. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме необходимите действия за отбелязване на промяната в акта за общинска собственост и актовите книги, в срок до 31.01.2006 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 223 прието на 22.12.2005 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Устно предложение от г-жа Петя Димова – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС във връзка с Молба с Вх. № 249 от 22.12.2005 год. от Мюбейджан Юсеинова Кадирова, жителка на град Кричим за финансово подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъде изплатена еднократна помощ в размер на 300 /триста/лв на Мюбейджан Юсеинова Кадирова, жителка на град Кричим, ул. „Средна гора” № 5.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.