Решения от № 212 до № 218 приети от 29.06.2010г. по Протокол № 30

Р Е Ш Е Н И Е № 212 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Кандидатстване на община Кричим по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, схема  BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна структура на 178 малки общини” и осигуряване на 15% собствен принос от общата стойност на проект „„Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на НУ „Св. св. Кирил и Методий”, НУ „В. Левски” и ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и в съответствие с основните насоки на Общинския план за развитие на община Кричим /2007 – 2013г./ за приоритетно развитие на общинската образователна инфраструктура и въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”, Начално училище „В. Левски”, Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим, Общински съвет при община Кричим:

І. Определя като приоритетен за реализиране инвестиционен проект „Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”, Начално училище „В. Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим и дава съгласие община Кричим да кандидатства за финансиране на проекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, схема  BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна структура на 178 малки общини”.

ІІ. Дава съгласие за 15% собствен принос на община Кричим от общата стойност на проектното предложение.

ІІІ. В съответствие с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и дългосрочната визия на община Кричим за развитие и подобряване на общинската образователна инфраструктура, декларира, че

                    1. предназначението на сградите обект на интервенция по проектното предложение няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проектното предложение;

                     2. няма да бъде прехвърляна собствеността върху сградите под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

                     3. няма да преотстъпва правото на ползване на сградите;

                     4. няма да променя местоположението им;

                     5. няма да преустановява дейността, извършваща се в тях.

ІV. Възлага на Кмета на община Кричим да организира и осигури подготовката на цялата необходима документация за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, схема  BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна структура на 178 малки общини”, относно финасиране, реализация и управление на инвестиционния проект.


Р Е Ш Е Н И Е № 213 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социалното подпомагане и чл. 52 – 54а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет при община Кричим:

І. Отменя свое Решение № 57, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 г.

ІІ. Създава Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги на територията на община Кричим.

ІІІ. Обществения съвет се състои от 7 /седем/ члена в състав:

                Председател: Георги Димитров Кацаров – председател на Постоянна комисия по социални дейности към Общински съвет при община Кричим

                Членове: 

1.       Величка Беличева – Бучова – секретар на община Кричим

2.       Илиян Асенов – общински съветник

3.       Ангел Крушаров – общински съветник

4.       Магдалена Тодорова Йовчева – социален работник ХУСУ, дирекция „Социално подпомагане”, гр. Стамболийски

5.       Светлана Рангелова Рангелова – секретар на МКБППМН при община Кричим

Елена Стоилова Цветкова – представител на НПО „Надежда и бъдеще за Кричим”, гр. Кричим       


Р Е Ш Е Н И Е № 214 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на възможност обучението на деца, подлежащи на задължителна подготовка от 5-годишна възраст, да се извърши в детските заведения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 1 от ЗНП, Общинския съвет на  Община Кричим:

1.       Одобрява приемът на деца от 10 месеца до 5 годишна възраст да се извършва в общинските детски заведения: „Ралица” и „Незабравка”, гр. Кричим, считано от 01.09.2010 г.

2.       Одобрява приемът на 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, да се извършва в подготвителни групи към НУ „Васил Левски” и НУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Кричим, считано от началото на учебната 2010/2011 г., при спазване и в съответствие с образователните изисквания.

3.       Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими  законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 215 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно предоставени в полза на община Кричим с цел реализиране на дейности по закриване на депо/сметище за отпадъци и цялостна рекултивация, общински имоти с № 000363, № 000251, № 087015, № 087017, № 000160, № 087014, № 000402, № 086005, № 087019 и 087021, находящи се в землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ  37705, община Брацигово.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

      1. Приема предоставените от община Брацигово имоти с № 000363, № 000251, № 087015, № 087017, № 000160, № 087014, № 000402, № 086005, № 087019 и № 087021, находящи се в землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705, община Брацигово, за кандидатстване за получаване на целева субсидия за закриване на сметището и рекултивация на терените.

2.  Община Кричим да изготви проектно предложение за закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци и да кандидатства с него пред Министерството на околната среда и водите, във връзка с Постановление № 209/20.08.2009 г.

3.    Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички правни и фактически действия за реализирането на дейностите по кандидатстване и изпълнение на проект за закриване на сметището в община Кричим и рекултивация на терените.


Р Е Ш Е Н И Е № 216 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, находящ се в гр. Кричим, ул. „Тракия” № 27, а именно 78/2784 кв.м. идеални части от ПИ № 39921.502.537 по кадастралната карта на гр. Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост; чл. 51, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и постъпило искане с вх. № 1802/26.03.2010 г. от „Господинов и сие 2001” АД, с. Панчарево, обл. София, за закупуване на общинската част от ПИ № 39921.502.537 по кадастралната карта на гр. Кричим с цел прекратяване на съсобствеността и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

1. Разрешава продажба на общинските по АОС № 425/19.05.2010 г., вписан в службата по вписванията под № 198, том 27 на 25.05.2010 г. в Службата по вписванията град Пловдив 78/2784 кв.м идеални части от правото на собственост върху недвижим имот № 39921.502.537 по последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим засягащо поземления имот, одобрено със Заповед № КД-14-16-886/29.04.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Тракия” № 27, целият с площ 2784 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване до 10м, стар идентификатор: 502.120, кв.131, парцел VІІ-72 и съседи: 39921.502.524, 39921.502.122, 39921.502.536, 39921.502.50;

2. Собствеността на общинския имот се прехвърля на „Господинов и сие 2001” АД гр.София, ЕИК 130756435, с. Панчарево, обл.София, община Столична, ул. „Петко Войвода” № 4, представлявано от Петър Атанасов Господинов, собственик на 2706/2784 идеални части от правото на собственост, площ 2706 кв.м. от недвижим имот № 39921.502.537 по последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим засягащо поземления имот, одобрено със Заповед № КД-14-16-886/29.04.2010 г. на Началника на СГКК - Пловдив, на основание Договор за продажба на недвижим имот № 16-00-383 от 16.12.2009 г., вписан в службата по вписванията под № 148, том 91 на 28.12.2009 г, който да изплати частта на общината.

            

                3. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена месец юни 2010 г., в размер на 936 лв. /деветстотин тридесет и шест/ лева без ДДС, представляваща стойността на частта от имота, собственост на Община Кричим.

       

             Данъчната оценка на частта на имота, собственост на община Кричим възлиза на 318,70лв. /триста и осемнадесет лева и 70 ст./, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 2686/17.05.2010 г.

      4. Възлага на Кмета на община Кричим в тримесечен срок след влизане в сила на решението да издаде заповед за прекратяване на съсобствеността, която да връчи на „Господинов и сие 2001” АД гр.София, ЕИК 130756435 с.Панчарево, обл.София, община Столична, ул. „Петко Войвода” № 4, представлявано от Петър Атанасов Господинов.  В десет дневен срок от датата на връчване същият следва да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски.  

      5. В четиринадесет дневен срок от датата на представяне на документите за плащане, Кмета на Община Кричим да сключи договор за продажба, който да се впише в Агенцията по вписванията за сметка на купувача.


Р Е Ш Е Н И Е № 217 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост № 39921.503.479; № 39921.503.463; № 39921.503.464; № 39921.503.465; № 39921.503.469 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящи се в гр.Кричим, ул. „Търговска” и недвижим имот частна общинска собственост № 39921.502.532 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в гр.Кричим, бул. „Тракия”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.503.479 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, находящ се в гр. Кричим, община Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 219 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 431 от 01.06.2010г.

І. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м.юни 2010г., в размер на 3 285 /три хиляди двеста осемдесет и пет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2405/28.04.2010г. – 1487,60лв. /хиляда четиристотин осемдесет и седем лв. 60ст./

І. 3. Определя депозит за участие в размер на 329,00 /триста двадесет и девет/ лева.

ІІ. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.503.463 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, находящ се в гр. Кричим, община Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 223 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 432 от 01.06.2010г.

ІІ. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м.юни 2010г., в размер на 3 345 /три хиляди триста четиридесет и пет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2403/28.04.2010г. – 1514,70лв. /хиляда петстотин и четиринадесет лв. 70ст./

ІІ. 3. Определя депозит за участие в размер на 335,00 /триста тридесет и пет/ лева.

ІІІ.1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.503.465 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, находящ се в гр. Кричим, община Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 209 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 433 от 01.06.2010г.

ІІІ. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м.юни 2010г., в размер на 3 135 /три хиляди сто тридесет и пет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408/28.04.2010г. – 1419,60лв. /хиляда четиристотин и деветнадесет  лв. 60ст./

ІІІ. 3. Определя депозит за участие в размер на 314,00 /триста и четиринадесет/ лева.

ІV. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.503.469 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, находящ се в гр. Кричим, община Кричим, ул. „Търговска”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с площ 290 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 436 от 01.06.2010г.

ІV. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м.юни 2010г., в размер на 4 350 /четири хиляди триста и  петдесет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2406/28.04.2010г. – 1969,80лв. /хиляда деветстотин шестдесет и девет лв.  80ст./

ІV. 3. Определя депозит за участие в размер на 435,00 /четиристотин тридесет и пет/ лева.

V. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.502.532 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед № КД-14-16-550/11.03.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, находящ се в гр. Кричим, община Кричим, бул. „Тракия”, урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, с площ 317 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 438 от 03.06.2010г.

V. 2. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена м.юни 2010г., в размер на 4 755 /четири хиляди седемстотин петдесет и пет/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                Данъчна оценка на имота, съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2178/20.04.2010г. – 1131,40лв. /хиляда сто тридесет и един лв. 40ст./

V. 3. Определя депозит за участие в размер на 476,00 /четиристотин седемдесет и шест/ лева.

VІ. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, за един и същи имот, публичния търг с тайно наддаване завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, при стъпка на наддаване 5%.

VІІ. Определя специфични тръжни условия, както следва: срок от две години след сключване на договори за продажба в описаните имоти да се изградят търговски обекти с унифициран дизайн, съгласувани и одобрени от главният архитект на Община Кричим.

VІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на описаните имоти, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за продажба на имотите, предмет на процедурата.


Р Е Ш Е Н И Е № 218 прието на 29.06.2010 година по Протокол № 30

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет при община Кричим ПРИЕМА Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Кричим.

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

В ОБЩИНА КРИЧИМ

 

ДОКЛАД

 1. Въведение

 Настоящият анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Кричим е разработен в рамките на стартиралия процес за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за област Пловдив, с която се цели създаване на  модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво и повишаване ефективността и ефикасността на системата за социални услуги, и използването на структурните фондове на Европейския съюз. Областната стратегия ще обхваща всички уязвими общности от различните възрастови групи във всички общини на територията на областта, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск.

От една страна анализът има за цел да подпомогне формулирането на бъдещите ясни стратегически цели за развитието на социални услуги на територията на община Кричим, които ще залегнат при разработването на общинската стратегия. Ще създаде предпоставки за изготвянето на реалистични и осъществими годишни планове, чието изпълнение ще  окаже положително въздействие върху процесите на развитие в общината. Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кричим ще бъде документ с дългосрочен хоризонт на реализация – 5 години. Това гарантира времевата обвързаност с всички национални политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги в България. По този начин, чрез прилагането на единен поход на планиране ще бъде постигнат по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие в областта на социалните услуги. Развитието на социалните услуги в нашата община ще съответства и на един от основните приоритети в Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 г. и на визията за

„Подобряване на качеството на живот в община Кричим за едно по-добро бъдеще”.

От друга страна чрез разработването на настоящият анализ ще се проучат реалните потребности от социални услуги в общината, информираността на потенциалните потребители за техните права, възможностите за ползване на различни видове социални услуги предоставяни от различни институции. Ще се очертаят факторите, които създават рискове пред отделния индивид, общност или група по отношение на тяхната социална интеграция и социална кохезия. Ще се оценят наличните ресурси на общината, както за превенция на риска, така и за по-нататъшно развитие на социалните услуги чрез набелязване на мерки за преодоляване на съществуващите проблеми.

 1. Методология

Набирането на актуална информация за необходимостта, видовете, качеството и възможностите за ползване на предлаганите социални услуги на територията на община Кричим е затруднено, тъй като към настоящия момент липсват данни за провеждани социологически или друг вид проучвания за целта. Анализът на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги е базиран преди всичко на проведеното от общинска администрация проучване, събраната информация от Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”, както и чрез интервюиране на реални потребители на социални услуги.

2.1.              Цели и обхват на проучването

Проучването на ситуацията в Община Кричим е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.

            Оценката на потребностите е основа за бъдещото планиране на социалните услуги на територията на общината и е  обвързана  с  реалните нужди от социални услуги за рисковите групи.

            Целите на анализа  са:

Ø       Да се очертае общата социодемографска и икономическа картина на населението в Община Кричим – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

Ø       Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди /общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

Ø       Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

Ø       Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

           Анализа на ситуацията в Община Кричим дава възможност да се очертаят:

 • Профила и характеристиката  на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките,  които да бъдат предприети при разработването на общинската стратегия за развитие на социалните услуги;
 • Детайлна информация за броя на лицата и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване.

Общите проблеми, които се очертаха по време на проучването могат да се формулират най-ясно така:

                       - оценката на нуждите от социални услуги на съответните групи се ограничава до индивидуалната оценка на лицата, кандидатстващи за социални помощи, а не на групата като цяло;

                       - липсват стандарти за качеството на отделните социални услуги, съобразени с тяхната специфика. В повечето ситуации качеството се измерва в количествени индикатори, т.е. размера на полученото финансово подпомагане, допринесло за подобряване на благосъстоянието на ползвателя;

                       -  недостатъчно ефективно сътрудничество и координация между държавните институции, местната власт, доставчиците на социални услуги и работещите с целевите групи;

                       -  ограниченията в общинския бюджет от една страна и липсата на анализи, показващи реалната стойност на услугата (анализи има, но единните стандарти на издръжка не са достатъчни), допълнително затрудняват издръжката на съществуващите към момента услуги и въвеждането на нови.

        На територията на община Кричим функционират следните социални услуги, които са общинска отговорност:

                       ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

                       ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

                       ОДЗ – „Ралица” и „Незабравка”

       

Социални услуги – делегирани държавни дейности:

                       ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

                       ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

                       ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ ДСП „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ           

2.2.              Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Кричим

Като инструмент за събиране на информация са ползвани статистически данни и информация за състоянието на социо – икономическите сектори в общината. Събрана е информация и от наличните доставчици на социални услуги към момента по отношение на рисковите групи, потребители на услуги и техните нужди.

3. Описание на ситуацията в община Кричим

3.1. Обща характеристика на община Кричим

Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в така наречената ”Северна родопска яка”. Тя е една от най-малките общини и е създадена с президентски Указ №111 от 30.03.1998 година.

 Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена в подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините: Стамболийски, Перущица, “Родопи”, Девин и Брацигово. Намира се в прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя нейния релеф – равнинен, с преход към склоновете на планината. Заема обща площ около 50 000 декара. На територията й освен град Кричим няма други населени места.

Град Кричим е разположен на около 20 км. югозападно от областния център – град Пловдив. Градът е разположен върху площ от 166 хектара и в него живеят около 10 000 жители.

Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани икономически и административни връзки с Община Родопи, със съседните общини – Стамболийски и Перущица и с областния център – град Пловдив.

Исторически формирана, Общината заема важно място във връзката “Централни Родопи – вътрешността на страната”. През нейната територия протича река Въча, която е оформила естествен пролом за изграждане на пътната артерия за родопския град Девин. Тази артерия свързва три области – Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка.

В геоморфоложко отношение територията на Община Кричим се намира в преходната геоморфоложка област на страната, по-конкретно в южната част на Горнотракийската низина. Разположена е на юг от река Марица, като заема част от терасата, оформена от река Въча. Главен водоизточник на територията на Община Кричим е река Въча, която събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите “Въча” и “Кричим”.

Преминаването на реката през територията на Общината и през самия град Кричим оказва благоприятно влияние в икономическо, екологическо и урбанистично отношение.

На територията на Общината се намират два поддържани резервата  “Изгорялото гюне” и „Козница”. В тях се съхраняват едни от малкото естествени находища на  реликтна дървовидна хвойна в България. Отглеждат се и келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин и много други интересни дървесни и растителни видове. Това безценно ботаническо богатство е разположено върху обща площ за двата резервата от 35,3 хектара и представлява голям интерес за природолюбителите.

Климатът на Общината също е предопределен от географското й разположение. Град Кричим е разположен на 230 метра надморска височина. Общината попада в преходно-континентална климатична област, разположена на север от Родопския масив. Тази климатична област се характеризира със значително по-мека зима и сравнително сухо лято.

Характерни за територията на Община Кричим са местните ветрове, които се появяват по планината, по течението на река Въча. Те отнасят към равнината замърсителите на въздуха. Тази природна даденост е много благоприятна и трябва да се има предвид при решаване на екологичните проблеми и при благоустрояването на града.

 

3.2 Население – демографска характеристика

Община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места.

По броя на населението живеещо на територията на Община Кричим, тя е една от най-малките в Областта.Същевременно се оказва, че тя е една от най-гъсто населените общини след Община Пловдив. По последни данни броят на постоянното население в общината е 9 525. По настоящ адрес жителите са 9 140 на брой, от които 4 507 мъже и 4 633 жени. Населението в трудоспособна възраст е 5 234 души, в над трудоспособна възраст - 1 852 души, а в под трудоспособна възраст - 2 054 души. Средната гъстота на населението на квадратен километър е 158,44 души, при средна гъстота за областта 119,3 души на квадратен километър;

Численост на населението:

Населението на Общината за периода 1999-2003 година е намаляло с 98 души спрямо1999година.
            Противоречива тенденция за населението се наблюдава във възрастовите групи 0-4 и 5-9 години. Възрастовата групата 0-4 години от 461 деца през 1999 година, те се увеличават до 554 деца през 2003 година. Тенденцията във възрастовата група 5-9 години е, че от 546 през 1999 година децата намаляват на 443 през 2003 година.
Значителни колебания се забелязват в различните възрастови групи. Прави впечатление обаче увеличаване на населението над 60 години, което показва тенденция на застаряване на населението. Но като цяло Общината има "по-младо" население от това на Областта. Тази констатация е благоприятна за Общината.
                Като цяло раждаемостта се увеличава от 12,0%, през 1999г. на 15,6% през 2006г.
Нарастването на раждаемостта в Общината очертава благоприятна тенденция в нейното демографско развитие.
            В Община Кричим естествения прираст е положителен за разлика от страната и Областта, където се очертава трайна тенденция към отрицателен прираст. Населението на Общината нараства и в резултат на механичния прираст. В Общината се преселват повече жители, отколкото я напускат.

Община ....

Област: ....

Данните са от  2009 година[1] Данните са от  месец 05. 2010 година
Население – общ брой По постоянен адрес – 9470;  по настоящ - 8909 Общ брой-9525жители. По настоящ адрес са -9140
Мъже/жени Мъже-4436; жени-4463 Мъже-4507;жени-4633

Етнически състав на населението

По официални данни/преброяване на населението 2001год/

При преброяването през 2001 година от общият брой на населението на Общината 63,18 на сто се самоопределят като българи. Като турци се самоопределят 15,47 на сто от населението на Общината.Циганите са 18,95 на сто от общия брой на населението.  

Етнически състав на население

Предполагаем брой  или %

/данни на НПО, неформални лидери и др./

   
Ниво на безработица Към 31.12.2009г са регистрирани общо – 554 безработни в БТ Към април 2010г. -657
Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес
1.1. Население на общината (общо) 9470 8909
1.2. Момчета до 18 г. 980 54
1.3. Момичета до 18 г. 872 41
1.4. Мъже от 18 до 62 г. 2804 183
1.5. Жени от 18 до 59 г. 2481 142
1.6. Мъже над 62 г. 652 20
1.7. Жени над 60 г. 1110 25

3.3. Икономическо развитие на община Кричим

Към настоящият момент на територията на Общината развиват дейност фирми главно от отраслите:
Хранително-вкусова промишленост:
- "Кричимфрукт" ООД - Производство на сокове
- ЕТ "Ви Ай Пи "-П.Павлов - Млекопреработване
- ЕТ "Неждет Рашидов" - Хлебни изделия
- ЕТ "Ридван Дюлгеров" - Хлебни изделия
- ЕТ "Николай Димитров-Ники" - Сладкарски изделия
- ЕТ "Плодосвят" - Сладкарси изделия- Лека и преработваща промишленост:
- "Солвекс КП" ООД - Производство на козметични продукти
- "НАГИ" ЕООД - Хладилна техника
- "Трендфешън текстил" - Горно облекло
- "Храмар" ЕООД - Метални изделия
- "КАТЦ-БМ" ООД - Машиностроене
- "Дюлгер" ООД - Добив на кариерни материали
- ЕТ "Милчо Ранчев" - Дървообработване
- "Дея 2004" ООД - Обувно производство- Транспортни фирми лицензирани като превозвачи за извършване на обществен превоз:
- "Кричим експрес" ООД - Автомобилен транспорт

Местни и чуждестранни инвестиции в района, суми по години и имена на инвеститори:
- Предприятие за козметика "Солвекс " КП гр. Кричим;
- Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци " Кричим -фрукт" в местността Адалъка в землището на гр. Кричим;
- Предприятие за търговско обзавеждане " Наги" ЕООД в местността Адалъка в землището на гр. Кричим;

Възможности за привличане на инвестиции:
- В селското стопанство;
- Прилагане на публично-частно партньорство;
- Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие";
- Кандидатстване по проекти пред ПУДООС;

За периода 2007-2013 година се приемат следните цели за реализация на приетите приоритети в Община Кричим:

Приоритет 1

Развитие на икономиката и социалната сфера

Цел 1

Да продължи устойчивото развитие на икономиката в Общината – (средногодишно 8-10 на сто на база нетни приходи от продажби)

Цел 2

Нарастване на дела на селско-стопанското производст-

во – до около 5 на сто от нетните приходи в Общината.

Цел 3

Развитие на туризма на територията на Общината: културен, планински и екотуризъм.

Цел 4

Засилване на дейностите по усвояване на средствата от европейските фондове.

Цел 5

Стимулиране и по-нататъшно развитие на малкия  бизнес и подобряване на бизнес средите му.

Цел 6

Повишаване благосъстоянието на населението в т.ч. и повишаване на средната работна заплата средно годишно с 8-10 на сто.

Цел 7

Намаляване безработицата в Общината средно годишно с 2-3 пункта.

Цел 8

Подобряване здравеопазването на населението в Общината.

Цел 9

Подобряване качеството на обучение по компютърна грамотност в училищата на Общината.

Цел 10

Подобряване учебно-техническата база на училищата и детските заведения.

Цел 11

Подобряване условията за спортуване на децата и младежите.

Цел 12

Да се подобри и разнообрази културния живот на населението в Общината.

Цел 13

Да  продължи интеграцията на ромското население в Общината.

 

3.4. Здравеопазване

Здравеопазването в Общината се осъществява в съответствие с провежданата здравна реформа. То е организирано в едно направление - лечебно заведение за доболнична помощ - пет броя амбулатория за индивидуални практики за първична медицинска помощ.

В сградата на бившата Поликлиника се помещава една медико - диагностична лаборатория към ДКЦ "Св.Георги" ЕООД.

Описаните по-горе лечебни заведения за извънболнична помощ практикуват в кабинети под наем в бившата Поликлиника.В Общината няма изградена болница. Болничната помощ на населението се осъществява в град Пловдив.

Факт е, че по голямата част от ромското население не е здравно осигурено. В тази връзка усилията на местната власт са насочени към провеждането на мероприятия чрез НПО и други организации за безплатни медицински прегледи и  изследвания на хората без здравни осигуровки.Основна цел е превенция на бум от вирусни заболявания и зарази.

3.5. Образование

 

На територията на Общината е изградена образователна система в съответствие с демографското развитие. Има две начални, едно средно общообразователно училище и две детски градини. Образователните институции имат ефективно териториално разпределение, което осигурява равен достъп до образователната услуга в общината.

- ниво на отпадане

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007-2008г. - 34

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008-2009г. - 24

Деца, отпаднали от училище през първи срок за учебната 2009-2010г. – 11

- на територията на община Кричим няма необхванати в училище деца

- брой деца и ученици, подлежащи на задължително обучение, посещаващи рядко или непосещаващи училище за учебната 2001 – 2010г.

                ПГ – 8

                 I клас - 4

II клас - 8

III клас - 8

IV клас - 2

V клас - 7

VI клас - 6

VII клас – 3

- обхващане в предучилищно образование за учебната 2001 – 2010 година

                Задължителната подготовка една година преди постъпването в първи клас се осъществява в три подготвителни групи при НУ „Васил Левски” /73 деца/ и два подготвителни класа при НУ „Св. Св. Кирил и Методий” /43 деца/. По данни от служба ГРАО броят на подлежащите на предучилищна подготовка деца е 144, от които 116 посещават подготвителна група или подготвителен клас, а 28 деца не се намират на територията на общината. От проучените данни става ясно, че на територията на общината няма необхванати деца.

На територията на Общината няма изградена система за професионално обучение. Особено внимание следва да се отдели на  образованието на децата от ромски произход.

3.6. Жилищни условия

Общото състояние на жилищния фонд на територията на Община Кричим, съгласно влязлата в сила Кадастрална карта от 2009г. е както следва:

 1.   Критерии                          брой сгради           общо площ кв.м

Едноетажни                             5113                                 341570.21

Дву и три етажни сгради          954                                   94261.25

Четириетажни                              15                                   3902.29

От 5 до 8 етажни                            2                                   1031.73    

                                            Общо:6084                            440765.48

2.   Критерии                          брой сгради           общо площ кв.м

 Площ от 0-30кв.м                    2667                          44590.91

Площ от 30-60кв.м                   1514                          63434.59

Площ от 60-90кв.м                   1149                          85896.95

Площ от 90-120кв.м.                603                             61488.60

Площ над 120кв.м.                   325                            194347.67

                                        Общо: 6258                         449758.72

2. Община Кричим има жилищен фонд –едно жилище, което е отдадено под наем.

3. Обособени квартали на уязвими етнически малцинства в град Кричим:

  - Квартал в южната част на града :

* едната част е в регулацията на града , парцелите са частна собственост, част от жителите имат нотариални актове, имат ток, питейна вода и септични ями в имотите; уличната инфраструкрура е в лошо състояние -асфалтова и чакълеста.

* другата част е извън регулацията на града – попада в държавен горски фонд, 40 къщи са изградени, част от тях масивни; с ток, питейна вода, със септични ями в имотите, без документи за собственост, без строителни книжа; без разрешение за строеж;  няма обособена улична инфраструктура.

 - Квартал в североизточната част на града:

В регулацията на града- по голямата част е изградена върху общински имоти, има имоти с отстъпено право на строеж ;има имоти с нотариални актове, има имоти без документи за собственост и без строителни книжа. Къщите са с ток, питейна вода, уличната инфраструктура е в лошо състояние  - без асфалт, без тротоари, много тясни  еднопосочни  улици, през които не може да мине пожарна и  линейка, а са много гъсто населени.

4. Квартал в северната част на града  - в регулацията на град Кричим – новообразуващ се в момента, с парцеларен и регулационен план, в бивш стопански двор, всички собственици са с нотариални актове, със скици визи за проектиране, без строителни разрешения, с трасирани и очертани улици , но без положени асфалт и тротоарни плочи, без ток и без питейна вода.

В квартала са изградени и продължават да се изграждат масивни постройки.В Общината се води регистър по собственици на този квартал.

Приблизителният  брой жители на тези квартали е 1800 човека.

4.Анализ на групите в риск в община Кричим

4.1. Фактори , които пораждат риск за различни групи от населението.

Под социална услуга може да се разбира относително устойчив като съдържание и продължителност специфичен набор от дейности, обединени от обща цел, описваща позитивна промяна в ситуацията на потребителя, свързана с неговата успешна интеграция и/или реализация в социалната общност. Наборът от дейности функционира като неделимо цяло, предполага ясни условия (място, екип, правила) за реализиране и има предвидими резултати. Резултатите от дейностите, както и ресурсите, генериращи тези резултати, могат да се остойностят, което позволява да се определи стойността на цялостната услуга. Съвременната социална услуга е гъвкава и индивидуализирана, което предполага в процеса на нейното реализиране, оценка и индивидуална интервенция.

При структурирането на системата за социални услуги на територията на общината следва да се държи сметка за следните обективни тенденции и фактори, които имат определящо значение по отношение на целевите групи и потребностите от услуги.

- демографски фактори и тенденции;

- промяна на моделите на семейно поведение;

- влошаване здравето на децата;

- ниски нива на образование;

- висок брой на семейства и деца от ромска етническа общност в общината и придържане към определени поведенчески и културни стереотипи;

- намаляване на доходите на населението в условията на икономическа криза и повишаване на безработицата.

В резултат на Факторите , които пораждат риск за различни групи от населението, се формират следните рискови групи:

-      деца в риск от отпадане/отпаднали от училище;

-       деца, в риск от изоставяне в специализирани институции;     

-       деца, лица и стари хора с увреждания;

-       самотноживеещи стари хора;

-       семейства с един родител,безработни родители;

-       деца с отклонено поведение;

-       ранна раждаемост/малолетни и непълнолетни майки/

4.2  Характеристика на рисковите групи в община Кричим

       Деца в риск от отпадане/отпаднали от училище

Статистическите данни показват, че се запазва тенденцията за относително висок дял на учениците, отпадащи или застрашени от отпадане от училище. Основните фактори, които оказват влияние върху отпадането на децата от училище са следните:

Ø       Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее.

Ø       Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството живее в компактна група сред представители на собствения етнос. Етническата принадлежност проявява влиянието си върху отпадането от училище както чрез икономически мотиви за напускане, така и чрез т.нар. семейни причини (ранни бракове, непълни семейства и др.).

Ø       Третата основна група мотиви за отпадане от училище се определя от училищната среда и свързаните с нея педагогически фактори: трудности, които детето среща в училище; интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание да се посещава училище; конфликтни отношения със съученици и/или учители; качество и методи на преподаване и подкрепа на децата с трудности при усвояване на учебния материал.

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година. 34
Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година. 24
Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009–2010 г. 11

Необходимо е за целевата група да се доразвият част от вече наличните в общината соц.услуги, които да повлияят или отстранят причините и факторите определящи за попадането на деца в тази група.

Деца в риск от изоставяне в специализирани институции

Деца, настанени в ДДЛРГ, до 2007 г. включително 2007 г. 1
Деца, настанени в ДДЛРГ, 2008 г. 0
Деца, настанени в ДДЛРГ, 2009 г. 0
Деца, настанени в ДДЛРГ, 2010 г. 0
Деца, настанени в ДМСГД, до 2007 г. включително 2007 г. 2
Деца, настанени в ДМСГД, 2008 г. 1
Деца, настанени в ДМСГД, 2009 г. 0
Деца, настанени в ДМСГД, 2010 г. 0

От община Кричим децата, настанени в специализирани институции имат семейство и живи родители. Те са настанени в институции поради невъзможност техните родители да ги отглеждат в семейна среда. Причините за това са икономически, психологически, социални, както и липсата на социални услуги, явяващи се алтернатива на институционалната грижа. Тези обективни обстоятелства следва да се имат предвид при структуриране на институционалната грижа. В специализираните институции би следвало да се наставят основно деца без родители, а за децата, които имат семейства да се доразвият вече наличните услуги налични в общината, при определени ангажименти и отговорности на родителите и поддържане на контакт със семейството и естествената семейна среда.

Деца, лица и стари хора с увреждания

Физическото и психичното здраве на децата зависи от осигуряване на благоприятни условия за емоционалното и физическото  им развитие. Тези условия предполагат родителите и обществото да осигурят отношения на доверие, което да гарантира формирането на личността и светогледа на децата със специални нужди и потребности, през призмата на умения за разбирателство, общуване и капацитет за социално участие. В тази връзка е необходим комплексен подход, който да развива капацитета на българското семейство, на децата с увреждания и представителите на училището да формират адекватни отношения, които да помагат на децата да постигат самостоятелно психично здраве.

Това е една разнообразна и сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, комбинирани, психически и сензорни проблеми. Водещ при тези деца е здравословния проблем.

Недостатъчните познания на родителите за заболяванията на децата им затруднява отглеждането в семействата. Много често те се самоизолират от обществото. Налични са качествени услуги на ниво, което да дава адекватна информация и съвети на родителите, които услуги могат да бъдат обогатени и да отговарят на променящите се потребности на родителите.

1. Деца с физически увреждания 32
1.1. Деца с множествени увреждания 26
1.2. Деца с умствена изостаналост 3
1.3. Деца с психични заболявания / разстройства 3

Необходимо е да се предоставят на хората с увреждания същите възможности за индивидуален избор и контрол в ежедневния им живот, каквито имат хората без увреждания. Грижите и помощните услуги трябва да бъдат по-добре приспособени към специфичните нужди на хората с увреждания. Европейската комисия насърчава евтини, достъпни и качествени социални услуги и подкрепа чрез консолидирани разпоредби относно социалната сфера и интеграцията.

1. Лица с физически увреждания 280
1.1. От тях, лица със сензорни увреждания 130
2. Лица с множествени увреждания 300
3. Лица с умствена изостаналост 28
4. Лица с психични заболявания 35

Самотноживеещи стари хора и стари хора ползващи социални услуги

Самотно живеещи възрастни хора – повечето са хора, които вече са загубили своя съпруг/съпруга. Порасналите им деца са потърсили своята реализация далеч от родното място. Тази група е уязвима, защото трябва да се справят сами с всички ежедневни битови проблеми. Характерно за тях е отчуждаването, затварянето в себе си, отчаянието.

Самотно живеещи стари хора 11
Стари хора, ползващи социални услуги, до 2007 г. включително през 2007 г. 38
Стари хора, ползващи социални услуги, 2008 г. 73
Стари хора, ползващи социални услуги, 2009 г. 126
Стари хора, ползващи социални услуги, 2010 г. 126

На територията на общината има услуги , които периодично покриват ежедневни битови потребности на старите хора, свързани с доставяне на храна , помощ в домакинството, консултиране и дневна грижа.

Семейства с един родител, безработни родители

България е на едно от първите места сред източноевропейските страни по относителен дял на извънбрачни раждания от всички родени деца.Националната статистика и изследванията констатират тенденция на промяна и в брачното поведение - продължават да намаляват сключените бракове и да се запазва броят на разводите. В тази връзка се увеличава и броя на самотните родители, които полагат сами грижи за децата си. Тези нови модели на семейно поведение изискват разработването и на нови видове алтернативни социални услуги за деца и подкрепа на техните семейства, които да отговарят на спецификата и потребностите на целевите групи.

Тревожен е броят на децата в общината отглеждани от един родител. Причините за това са различни. Тук става въпрос не само за деца отглеждани от самотни майки или бащи, а и за случаи в които единият родител се грижи за децата, защото другият работи извън страната. Има и случаи, в които и двамата родители работят извън страната и грижите за детето са поверени на неговите баба и дядо. Не малък е и броя на многодетните семейства. Тези деца, живеещи в семейства в неравностойно положение, срещат по-често затруднения в училище, което провокира бягства от часовете, а от там и намаляване на успеха.

Липсата на финансови ресурси в семейството много често може да бъде причина за социално изключване на децата и за изпадането им в риск. В тази връзка изключително важно е да се разшири набора от вече предлаганите превантивни услуги и програми с ранна степен на интервенция, които обхващат както децата, така и семействата.

Лица, получаващи месечни социални помощи 327
 Сам родител, отглеждащ дете/ деца 89
Многодетни семейства 120
Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)  
Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани)  

Деца с отклонено поведение

Като правило съвременното семейство прилага неадекватен родителски контрол, поради непознаване на проблемите и бързо променящата се социална среда. Тази ситуация се отличава главно с:

            - липсата на знания за това, което прави детето извън къщи;

            - непознаването на реалните потребности на детето и представите му за живота и нещата от ежедневието;

            - ограничената или изкривена информация за приятелския му кръг;

            - съществуването на прекалено много забрани и липсата на възможности за лична преценка и личен избор;

            - отсъствието на ясни правила и конкретни изисквания, които детето трябва да спазва когато изпадне в критична ситуация;

            - разминаването между представите на родителите  за опасностите, които заобикалят тяхното дете и действителните ситуации, с които то се сблъсква непрекъснато;

            - бягство от действителността – много често родителите, за да запазят собствения си душевен конфорт, като че ли не искат да осъзнаят  реалните опасности и проблемите на своето дете, по-удобно им е да демонстрират незнание и увереност, че подобни проблеми не могат да се случат в тяхното семейство и на тяхното дете; Дежурната фраза е “Внимавай.” лекцията за опасностите е изнесена, забраните и ограниченията поставени и това е достатъчно, за да се успокои родителската съвест.

             - Прекалено спокойствие и незаинтересованост /безхаберие/, когато детето се намира в опасна среда или има нетипично поведение.

През 2009 година има регистрирани случаи на деца – извършили престъпления и на деца извършили противообществени прояви. Разгледани са три възпитателни дела. Общинската политика в тази област се осъществява от МКБППМН, Инспектор ДПС и Главен експерт „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски.

Необходимо е да се доразвият услугите за превенция на противообщественото поведение на деца и консултиране на тях и семействата им, с цел недопускане извършване на  прояви и престъпления.

Ранна раждаемост /малолетни и непълнолетни майки/

На територията на общината има два района с концентрация на семейства и деца от ромска етническа общност. В тези райони се възпроизвеждат определени поведенчески и културни стереотипи (ранни бракове, ранна раждаемост, висока степен на миграция, липса на уседналост, комуникацията в семейството и общността се осъществява на език, различен от български). Всичко това често води до различни модели на социално изключване на децата от тази етническа група. Те или въобще не посещават училище или отпадат

твърде рано от учебния процес, преди да са завършили определена образователна степен.Общината регистрира нисък процент на деца изоставени от родителите си в специализирани институции, като водеща причина е липсата на икономически възможности да ги отглеждат.

Големият брой роми на територията на община Кричим и ранното майчинство сред тях, налагат необходимостта от превантивна намеса с цел повишаване на сексуалната култура и семейно планиране. Без бащи са повечето от появилите се на бял свят бебета.

 Поради етническата и културната специфика на целевата група е подходящо прекият доставчик на услугата да е част от общността им  и в ролята си на медиатор да подкрепя както соц. работници така и потребителите на услугата.

2.2.07. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2007 г. (брой) 27
2.2.08. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2008 г. (брой) 13
2.2.09. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2009 г. (брой) 21

 

 

5. Оценка на социалните услуги в общината

На територията на общината са налични социални услуги от типа услуги в общността, насочени към деца и семейства в риск и стари хора.

-Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - община Кричим

Услугата е разкрита  по проект  на програма ФАР с финансиране от ЕС,през м. Юни 2008г. до 31.05.2009г. С официална заповед на министъра на труда и социалната политика е държавна делигирана дейност от 01.06.2009 г. Делегираният бюджет не пристигна до края на 2009 г. и ЦОП се финансираше от общинския бюджет. Финансирането от държавата започна от 01.01.2010 г

Към момента в ЦОП числеността на персонала е – 4 човека и координатор.ЦОП е създанен за да обслужва деца  в риск и техните семейства на територията наобщината. Целеви групи са :

-          деца с увреждания;

-          деца отпадащи от училище;

-          деца с девиантно поведение;

-          деца в риск от насилие;

-          деца в риск от изоставяне;

-          деца със специални нужди и потребности;

-          семейсва в риск.

Достъп до услугите на ЦОП имат клиенти регистрирани в ДСП-ОЗД, насочени с направление или заповед, след изготвена оценка на нуждите и план за действие.

Голям процент от клиентите на ЦОП са т.н. самозаявени клиенти, деца и родители , които желаят да ползват услуги с информативен, образователен и консултативен характер.

ЦОП е  услуга от отворен тип , което предполага консултиране , информиране насочване и посредничество на семейства, за които до момента не е констатиран риск.

Видове услуги:

1.Програма „Първична превенция”- включва дейности и услуги за промоция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения.

2.Програма „Семейна подкрепа”- Развива услуги за семейна подкрепа,със цел превенция на изоставянето.

3. Програма „Алтернативи” планира организиране на клубни дейности за ангажиране на свободното време на деца в риск.

4. Програма „Моят избор” предвижда развитие на групови форми на работа с деца с отклоняващо се поведение.

5.Програма „Директна работа с деца” предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца.

6.Програма „Да се върнем в клас”

7. Програма „Аз мога сам”- включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди ,увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства.

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди,увреждания и заболявания”

9.Програма „Социални умения”- предвижда групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение.

До момента в ЦОП ефективно са развити и работят част от посочените програми.

Клиенти ползващи услуги в ЦОП са представители на всички целеви групи, като голяма част, общо 38 деца и 33 семейства, са включени в Програма „Семейна подкрепа”, за  да получат помощ и информация в родителстването.

Броят на децата  с увреждания, ползващи социални услуги в ЦОП е 11, като фокус в работата е развиване на умения за комуникация, познавателно развитие, социални умения и социализация.

Индивидуална и групова работа се ползва и от 8 деца, за които има риск да отпаднат от училище. Работата се организира с превантивен характер и за мотивиране за участие в учебния процес.

Една от основните програми, развивани от ЦОП е насочена към формиране на социални умения за деца от местната общност и деца от семейства с нисък социален статус или в неравностойно положение.

Част от програмите и прилежащите им услуги се ползват периодично, поради спецификата на целевите групи, което не позволява пълното им функциониране и практическо прилагане.

В бъдещия план за развитие на ЦОП е предвидено дообогатяване и доразвиване на целия пакет от услуги, както и е заложено промотиране и развитие на приемна грижа, като алтернативна форва на институцоналната грижа. Планирано е разширяване на дейностите с превантивен характер насочени към малцинствата, децата с увреждания, децата с девиантно поведение. Така заложения план предполага и увеличаване на капацитета клиенти, включване на отделни профилирани специалисти /мобилен екип/, както и разширяване на материалната база.

-          Дневен център за стари хора/ДЦСХ/

Услугата е разкрита  по проект през м. Февруари 2008г. и е делегирана от държавата дейност.  

Бенефициенти на услугата са хора над 65 годишна възраст ; самотно живеещи;

Общият капацитет на услугата е 35 лица и към момента е запълнен.

Основна цел на услугата е преодоляване на социалната изолираност и интегриране в обществото. Важна част от целите е и  гарантирането на  равноправното  положение на хората от третата възраст и  да кара ползвателите да се чувстват полезни. Участниците да имат възможност да създават контакти и трайни връзки по  между си.

На постоянните клиенти се предлага услуга, която да дава възможност за свързване на  хора със сходни интереси и потребности да общуват помежду си. Стимулира възрастните към инициативност и активен живот.

Услугите и дейностит  , които предлага центъра са:

-          консултиране

-          дневна грижа

-          ориентиране

-          групова работа

Ползването на тези услуги води до качествени резултати като:

- пълноценен, самостоятелен и достоен живот;

- подкрепа при поддържане на етническа и културна идентичност;

- активно включване в живота  на общността;

- информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които засягат възрастния човек;

-          Домашен социален патронаж

Годината на разкриване на услугата е1990г. За периода на предоставяне услугата с утвърдени позиции, постоянна и с високо качество. Капацитет на услугата – 45 лица

Финасирането се осигурява от  общинския бюджет.

Ползватели на услугата са лица над 60 – годишна възраст; инвалиди – 1-ва и 2-ра група ; деца инвалиди.

Основната цел на ДСП е доставяне на качествена храна. Друг вид услуга е съдействие за снабдяване с необходими помощни средства , закупуване на продукти и вещи от първа необходимост.

Част от потенциалните клиенти получават и емоционална помощ, стимулира се общуването и поддържане на социални контакти

Услугите и дейности развивани от ДСП са насочени и в посока консултиране на клиентите, форми на дневна грижа или помощ в домакинството.

6. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Кричим    

6.1  Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги

В Община Кричим е висок процента на лицата в трудоспособна възраст имащи над средното образователно ниво.

Развиването на алтернативен тип социални услуги създава възможности за развиване и на човешкия ресурс. Делът на лицата от професионалната сфера, имащи опит в педагогическите и образователни дейности е сравнително висок.

Създадените до момента социален тип услуги са разпознати като една от водещите дейности на Общината насочена към лица от рискови групи. Общинската социална политика, през последните години работи с фокус благосъстоянието на децата, закрилата и създаване на условия за сигурна семейна среда.

Важно е и отчитането на обществената подкрепа и информираност, за развитието на социалните услуги и оценката на постигнатите резултати е значима.

Този факт се дължи, от една страна на администрирането, управленските умения и планиране на екип от общинката администрация и от друга на професоналните компетенции и образователното равнище на екипите, прекият доставчик на социалната услуга.

Качествени социални услуги се представят с високо квалифициран и мотивиран персонал. Важна част от стимулирането към заетост в социална сфера е от значение финансовото обезпечаване. Срещат се случаи, в които размерът на възнагражденията извън сферата е  по- висок и това затруднява привличането на квалифицирани кадри.Необходимо е да се стимулира участието на доброволци най-вече при дейности в социалната сфера.

               Факторите човешки ресурс, квалификация и мотивация на персонала оказват съществено значение и ползутворен «натиск» върху системата на социални услуги.

     6.2 Финансов анализ на дейностите на община Кричим

Наименование на социалното заведение Персонал Ползватели на услугата Бюджет 2010 Отчет към 31.05.2010 Планова издръжка на ползв.
Държавни дейности
ОДЗ 48 245 331 939 135 589 112,90
ДЦВХ 4 35 66 401 28 135 158,09
ЦОП 4 50 77 820 15 513 129,70
Местни дейности
ДСП 3 30 62 004 34 573 172,23
ОДЗ   245 215 798 93651 73,40
Социална трап.   100 17 153 17 153 57,17
Дофинансиране
ОДЗ /ДМК 1 30 21 495 5 718 -

 

7. Заключения и препоръки

7.1 Основни  изводи от ситуационния анализ и оценка на потребностите

С промените в Закона за социално подпомагане и Правилника за приложение на закона за социално подпомагане през 2010г. Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво.

Въз основа на направения анализ и като се има предвид  спецификита на целевите групи и съществуващата вероятност при част от тях за в бъдеще да възникне потребност от подкрепа е необходимо разкриването на социални услуги под формата на мобилен екип  и медиатор, с цел работа на терен. Такива услуги биха имали много добър ефект по отношение потребностите деца, лица и семейства, които не са обхванати понастоящем от социалните услуги предлагани на територията на общината.

 

7.2. Изводи за наличните социални услуги

 

На територията на общината функционират три социални услуги от типа услуги в общността :

·         Център за обществена подкрепа;

·         Дневен център за стари хора;

·         Домашен социален патронаж.

Факта, че община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като на територията й освен град Кричим няма други населени места, прави наличните социални услуги достъпни за всички потребители.

На база изготвения анализ става ясно,че има необходимост да се доразвият вече съществуващите социални услуги, които да повлиаят или отстранят причините и факторите определящи попадането на лица и семейства в рисковите групи, както и потенциални рискови групи.

7.3. Препоръки

Всяко дете и младеж заслужават да получат възможно най-добър старт в живота, да бъдат отглеждани и възпитавани в безопасна и любяща среда, да бъдат консултирани, изслушвани, да бъдат подкрепяни, за да разгърнат целия си потенциал.

Семейството е естествената среда, в която се възпитават и отглеждат децата. Родителите имат водеща роля за физическото, психическото и емоционално израстване на децата, както и за придобиване на важни социални умения. Родителството е дългосрочен ангажимент, процес, който продължава години и за съжаление не винаги родителите са добре подготвени за това предизвикателство. Следователно предоставянето на услуги и програми, насочени към децата и семейството е една важна инвестиция с дългосрочен ефект.

На територията на общината се наблюдава  увеличаване на делът на децата в риск от отпадане от училище, което налага разширяване на набора от услуги предлагани в ЦОП, за да бъде обхваната целевата група изцяло.

Констатирана е висока и раннна раждаемост сред населението от ромски произход, поради което е необходимо обединяване на услилията на екипа на ЦОП с цел повишаване на сексуалната култура и родителските умения сред малцинството. Поради етническата и културната специфика на целевата група е подходящо прекият доставчик на услугата да е част от общността им  и в ролята си на медиатор да подкрепя както соц. работници така и потребителите на услугата.

На територията на общината има услуги , които периодично покриват ежедневни битови потребности на старите хора, свързани с доставяне на храна , помощ в домакинството, консултиране и дневна грижа. За хората от тази целева група е подходящо въвеждането на грижа от типа домашен помощник с цел адекватно посрещане на нуждите им.

Търсенето на алтернативни форми на социално подпомагане чрез предоставяне на качествени и разнообразни социални услуги, съобразени с потребностите на целевите групи е част от провежданата социална политика в община Кричим. Бъдещите насоки за действия на местната власт и нейните партньори са насочени към запазване и доразвоване на наличните социални услуги и разкриването на нови, които да отговарят на потребностите и възможностите за получаване на качествени социални услуги в общността.

Основен принцип за постигане на социален ефект е междуинституционалното сътрудничество и разпределяне на ролите и отговорностите свързани със социланото, образователното и културното благополучие.

ПРИЛОЖЕНИЕ В1

Таблица за статистическа информация

 

Община  Кричим

Проучване на нуждите на рискови групи в общините на област Пловдив

 

 

1. Население към 31.12.2009 г. (в регистрите на служба ГРАО)

Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес
1.1. Население на общината (общо) 9470 8909
1.2. Момчета до 18 г. 980 54
1.3. Момичета до 18 г. 872 41
1.4. Мъже от 18 до 62 г. 2804 183
1.5. Жени от 18 до 59 г. 2481 142
1.6. Мъже над 62 г. 652 20
1.7. Жени над 60 г. 1110 25

 

2. Раждания

2.1. по данни на официална статистика

2.1.07. Раждания за 2007 г. (общ брой) 103
2.1.08. Раждания за 2008 г. (общ брой) 110
2.1.09. Раждания за 2009 г. (общ брой) 104

 

2.2. По данни на лични лекари и ДСП

2.2.07. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2007 г. (брой) 27
2.2.08. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2008 г. (брой) 13
2.2.09. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2009 г. (брой) 21

 

3. Детска смъртност (по данни на ГРАО)

3.1.07. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2007 г. (брой) 1
3.1.08. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2008 г. (брой) 1
3.1.09. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2009 г. (брой) 3
3.2.07. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2007 г. (брой) 1
3.2.08. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2008 г. (брой) 0
3.2.09 Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2009 г. (брой) 4

4. Аборти

по данни на болниците и РЦЗ, др /моля, отбележете източника/

4.07. Регистрирани аборти за 2007 г. (брой) 20
4.08. Регистрирани аборти за 2008 г. (брой) 16
4.09. Регистрирани аборти за 2009 г. (брой) 18

5. Изоставени новородени в родилен дом /по данни на ОЗД и ГРАО/

5.07. Изоставени новородени за 2007 г. (брой) 0
5.08. Изоставени новородени за 2008 г. (брой) 2
5.09. Изоставени новородени за 2009 г. (брой) 1

 

6. Брой деца по възрастови групи към 31.12.2009 г. (в регистрите на служба ГРАО)

6. Общ брой деца  
6.1. Деца от 0 до 6 г. включително – под 7 години 743
6.2. Деца от 7 до 13 г. включително 695
6.3. Деца от 14 до 17 г. включително 424

 

7. Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения към 31.12.2009 г. (в документацията на отдел ”Образование” на общинската администрация)

7.1. Деца в детски градини /без предучилищни форми/ 242
7.2. Деца в преучилищни форми на образование/детска градина, училище/ 116
7.3. Деца в общински и държавни училища/ общ брой/ 837
7.4. Деца в общински и държавни училища / 1- 4 клас/ 409
7.5. Деца в общински и държавни училища / 5- 8 клас/ 335
7.6. Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/ 93

Данни за децата в риск

9. Брой деца, които са настанени в специализирани институции (СИ) и заведения от интернатен тип през съответната година, по вид на заведението

[1] (в документацията на ОЗД, МКБППМН)

9.1.07. Деца, настанени в СПИ, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.1.08. Деца, настанени в СПИ, 2008 г. 0
9.1.09. Деца, настанени в СПИ, 2009 г. 0
9.1.10. Деца, настанени в СПИ, 2010 г. 0
9.2.07. Деца, настанени в ПУ, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.2.08. Деца, настанени в ПУ, 2008 г. 0
9.2.09. Деца, настанени в ПУ, 2009 г. 0
9.2.10. Деца, настанени в ПУ, 2010 г. 0
9.3.07. Деца, настанени в ПУ с интернат, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.3.08. Деца, настанени в ПУ с интернат , 2008 г. 0
9.3.09. Деца, настанени в ПУ с интернат , 2009 г. 0
9.3.10. Деца, настанени в ПУ с интернат преди 2010 г. 0
9.4.07. Деца, настанени в ДДЛРГ, до 2007 г. включително 2007 г. 1
9.4.08. Деца, настанени в ДДЛРГ, 2008 г. 0
9.4.09. Деца, настанени в ДДЛРГ, 2009 г. 0
9.4.10. Деца, настанени в ДДЛРГ, 2010 г. 0
9.5.07. Деца, настанени в ДМСГД, до 2007 г. включително 2007 г. 2
9.5.08. Деца, настанени в ДМСГД, 2008 г. 1
9.5.09. Деца, настанени в ДМСГД, 2009 г. 0
9.5.10. Деца, настанени в ДМСГД, 2010 г. 0
9.6.07. Деца, настанени в ДДМУИ, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.6.08. Деца, настанени в ДДМУИ, 2008 г. 0
9.6.09. Деца, настанени в ДДМУИ, 2009 г. 0
9.6.10. Деца, настанени в ДДМУИ, 2010 г. 0
9.7.07. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.7.08. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, 2008 г. 0
9.7.09. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, 2009 г. 0
9.7.10. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, 2010 г. 0

 

9.8.07. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, до 2007 г. включително 2007 г. 0
9.8.08. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, 2008 г. 0
9.8.09. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, 2009 г. 0
9.8.10. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, 2010 г. 0

 

10. Брой деца, настанени в специализирани институции, по местоположение (административен район) на институцията

[2] (в документацията на ОЗД)

 

10.1.07. Деца, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. вкл. 2007 г.  
10.1.08. Деца, настанени в СИ в същата община, 2008 г.  
10.1.09. Деца, настанени в СИ в същата община, 2009 г.  
10.1.10. Деца, настанени в СИ в същата община, 2010 г.  

 

10.2.07. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.  
10.2.08. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г.  
10.2.09. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.  
10.2.10. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2010 г.  

 

10.3.07. Деца, настанени в СИ в друга област, до 2007 г. вкл. 2007 г.  
10.3.08. Деца, настанени в СИ в друга област, 2008 г.  
10.3.09. Деца, настанени в СИ в друга област, 2009 г.  
10.3.10. Деца, настанени в СИ в друга област, 2010 г.  

 

11. Брой деца в риск (в документацията на ДСП и ОЗД; МКБППМН; отдел ”Образование”, РИОКОЗ, РИО и други)

11.1.07. Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година. 34
11.1.08. Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година. 24
11.1.09. Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009–2010 г. 11
11.2.07. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2007 г. 0
11.2.08. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2008 г. 0
11.2.09. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2009 г. 0
11.3.1.07. Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2007 г.[3] 7
11.3.1.08. Общ брой деца,  които се отглеждат при близки и роднини, 2008 г. 8
11.3.1.09. Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2009 г. 6
11.3.1.10. Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2010 г.[4] 4

 

11.3.2.07. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2007 г.[5] 1
11.3.2.08. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2008 г. 2
11.3.2.09. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2009 г. 0
11.3.2.10. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2010 г. 0
11.4.1.07. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2007 г. 0
11.4.1.08. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2008 г. 0
11.4.1.09. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2009 г. 0
11.4.1.10. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2010 г. 0

 

11.4.2.07. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2007 г.[6] 0
11.4.2.08. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2008 г. 0
11.4.2.09. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2009 г. 0
11.4.2.10. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2010 г. 0

 

11.5.07. Осиновени деца, 2007 г. 2
11.5.08. Осиновени деца, 2008 г. 0
11.5.09. Осиновени деца, 2009 г. 0
11.5.10. Осиновени деца, 2010 г. 0

 

11.6.07. Деца, получили полицейска закрила, 2007 г. 0
11.6.08. Деца, получили полицейска закрила, 2008 г. 0
11.6.09. Деца, получили полицейска закрила, 2009 г. 0
11.6.10. Деца, получили полицейска закрила, 2010 г. 0

 

11.7.07. Деца, жертва на насилие, 2007 г. 0
11.7.08. Деца, жертва на насилие, 2008 г. 1
11.7.09. Деца, жертва на насилие, 2009 г. 0
11.7.10. Деца, жертва на насилие, 2010 г. 0

 

11.8.07. Деца, жертва на трафик, 2007 г. 0
11.8.08. Деца, жертва на трафик, 2008 г. 0
11.8.09. Деца, жертва на трафик, 2009 г. 0
11.8.10. Деца, жертва на трафик, 2010 г. 0

 

Деца в риск – данни към 31.12.2009 г.:

 

11.9. Деца с физически увреждания 32
11.11. Деца с множествени увреждания 26
11.12. Деца с умствена изостаналост 3
11.13. Деца с психични заболявания / разстройства 3

 

11.14. Деца, живеещи на улицата 0
11.15. Деца, проституиращи 0
11.16. Деца, извършили кражби 0
11.17. Деца, извършили насилие 0

 

11.18. Деца на самотни родители 6
11.19. Деца в многодетни семейства 3
11.20. Деца със зависимости 0

 

 

Данни за пълнолетното население (от документи на ДБТ, ДСП и др.):

 

12. Брой пълнолетни лица под линията на бедност – да се включат лица и семейства с достъп до целева помощ - отопление:

12.07. Лица получаващи целеви помощи за отопление - сезон 2007-08 г. 761
12.08. Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2008-09 г. 588
12.09. Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2009-10 г. 614

 

13. Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/

13.07. Регистрирани безработни лица, 2007 г. 513
13.08. Регистрирани безработни лица, 2008 г. 523
13.09. Регистрирани безработни лица, 2009 г. 553
13.10. Регистрирани безработни лица, към април 2010 г. 675

 

14. Профили на безработните лица към 31.12.2009 г.:

по данни на ДБТ/

14.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 367
14.02. Брой безработни лица с увреждане 24
14.03. Брой безработни младежи от 18 до 25 години 50
14.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години 113

 

15. Брой пенсионери към 31.12.2008 г. / по данни на НОИ/:

15.01. Пенсионери (общо)  
15.02. Пенсионери с пенсии за стаж и възраст  
15.03. Пенсионери с пенсии за инвалидност  
15.04. Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст  
15.05. Пенсионери със социални пенсии  

 

16.  Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2009 г.:

по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори ХУСУ/

16.1.09. Лица с физически увреждания 280
16.1.2. От тях, лица със сензорни увреждания 130
16.2. Лица с множествени увреждания 300
16.3. Лица с умствена изостаналост 28
16.4. Лица с психични заболявания 35

 

17. Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции

/ по данни на настанителни заповеди в сектори ХУСУ/

17.1.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. включително през 2007 г.  
17.1.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2008 г.  
17.1.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2009 г.  
17.1.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2010 г.  

 

17.2.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.  
17.2.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г.  
17.2.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.  
17.2.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2010 г.  

 

17.3.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, до 2007 г. включително през 2007 г. 1
17.3.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2008 г. 2
17.3.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2009 г.  
17.3.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2010 г.  

 

17.4.09. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г.  
17.4.10. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, април 2010 г.  

 

18. Брой лица с увреждания, ползващи социални услуги

/по данни на настанителни заповеди в сектори ХУСУ/

 

18.07. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, до 2007 г. включително през 2007 г. 36
18.08. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2008 г. 74
18.09. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2009 г. 64
18.10. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2010 г. 40

 

19. Брой лица с психични заболявания, настанени в специализирани институции

/по данни на настанителни заповеди в сектори ХУСУ/

19.1.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. включително през 2007 г.  
19.1.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, 2008 г.  
19.1.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, 2009 г.  
19.1.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, 2010 г.  

 

19.2.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.  
19.2.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г. 1
19.2.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.  
19.2.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2010 г.  

 

19.3.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, до 2007 г. включително през 2007 г.  
19.3.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, 2008  
19.3.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, 2009  
19.3.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, 2010  

 

19.4.09. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, 2009  
19.4.08. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г. 1

 

20. Брой лица с психични заболявания, ползващи социални услуги

/по данни на съдебни власти, РПУ и ДСП/

20.07. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, до 2007 г. включително през 2007 г. 9
20.08. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2008 г. 16
20.09. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2009 г. 18
20.10. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2010 г. 12

 

21. Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2009 г.)

по данни на ДСП, кметски наместници/

21.1. Лица, получаващи месечни социални помощи 327
21.2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца 89
21.3. Многодетни семейства 120
21.4. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)  
21.5. Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани)  
21.6. Самотно живеещи стари хора 11
21.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане 2

 

22.  Стари хора, настанени в специализирани институции (СИ)

 

22.1.07. Стари хора, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. включително през 2007 г.  
22.1.08. Стари хора, настанени в СИ в същата община, 2008 г.  
22.1.09. Стари хора, настанени в СИ в същата община, 2009 г.  
22.1.10. Стари хора, настанени в СИ в същата община, 2010 г.  

 

22.2.07. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.  
22.2.08. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г.  
22.2.09. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.  
22.2.10. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.  

 

22.3.09. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г.  
22.3.10. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г. 6

 

23. Брой стари хора, ползващи социални услуги

 

23.07. Стари хора, ползващи социални услуги, до 2007 г. включително през 2007 г. 38
23.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2008 г. 73
23.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2009 г. 126
23.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2010 г. 126

 

24. Образователна степен /за хора на възраст над 20 години/

по данни на НСИ към декември 2009 год.

Брой хора с по-ниско от основно образование  
Брой хора със завършено основно образование  
Брой хора със завършено средно образование  
Брой хора с по-високо от средно образование  

Събрали информацията:

1.Фатма Калканова – ЦОП - координатор

2. Росица Маринова – ДЦСХ - организатор

3.Магдалена Йовчева – социален работник ХУСУ Д”СП”гр.Стамболийски

Дата на започване: 10.06.2010г.

Дата на приключване: 15.06.2010г.

Бележки, свързани с процеса на работа (проблеми, затруднения), както и недостатъци и липси  в данните и събраната информация:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………


 

[1]Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.

[2]Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.

[3] Общ брой деца, настанени през съответната година при близки и роднини (вкл.кумулативно с предишни години).

[4]Включете данните към момента на проучването и отбележете месеца.

[5]Деца, за които са издадени заповеди за настаняване през съответната година.

[6]Същата бележка като децата, настанени при близки и роднини.

ПРИЛОЖЕНИЕ В2

Данни за профила на община Кричим

област Пловдив

(подробна информация)

 1. Общи данни[1] за общината

Община ....

Област: ....

Данните са от  2009 година[2] Данните са от  месец 05. 2010 година
Население – общ брой По постоянен адрес – 9470;  по настоящ - 8909 Общ брой-9525жители. По настоящ адрес са -9140
Мъже/жени Мъже-4436; жени-4463 Мъже-4507;жени-4633

Етнически състав на населението

По официални данни/преброяване на населението 2001год/

При преброяването през 2001 година от общият брой на населението на Общината 63,18 на сто се самоопределят като българи. Като турци се самоопределят 15,47 на сто от населението на Общината.Циганите са 18,95 на сто от общия брой на населението.   

Етнически състав на население

Предполагаем брой  или %

/данни на НПО, неформални лидери и др./

   
Ниво на безработица Към 31.12.2009г са регистрирани общо – 554 безработни в БТ Към април 2010г. -657
 1. Населени места: общински център, кметства и прилежащи селища
Име

Разсто-

яние до общинския център

Население

(брой)

Общ брой деца Брой ученици Брой деца с увреж-дания Брой възрастни хора с увреж-дания

Брой самотно

живеещи стари хора

Кмет /кметски наместник
Общински център Град – община , не обхваща други населени места 9470 1862 837 32   11 Атанас Калчев - кмет
Град ....                
                 
Село....                
                 
                 
                 
                 
                 
 1. Социални услуги

Налични социални услуги на територията на общината. Моля, включете също социалните услуги, които са разкрити по проекти, както и тези, които са

в процес на изграждане към момента на проучването

 

Социална услуга, местоположение Характер и вид - услуга в общност-та резидентен, мобилен тип, др.

Капацитет:

брой места / заетост(реален брой потребители)

Директор (име),

 

брой персонал

Бележки, коментар
ЦОП – общ. Кричим Услуга в общността Капацитет – 30; реален бр потребители -33; чакащи -2 Координатор -Фатма Калканова – бр.персонал общо-5  
ДЦСХ Услуга в общността

Капацитет -35;

Реален бр. Потребители - 35

Организатор – Росица Маринова

- бр.персонал общо - 3

 
         
         
         
         

 

 1. Образование  (Данни за учебната 2009 – 2010 г.)

Общ брой ученици (с разбивка по класове/възрастови групи):

-         от 1 – 4 клас – 409;

-         от 5 – 8 клас – 335;

-         от 9 – 12 клас - 93

Брой училища/брой ученици:

 - три училища - 837

Брой детски градини/брой обхванати деца:

 - две детски градини – обхванати деца - 242

Списък на училища и детски градини в община Кричим

Име на училището Местополо-жение Статут

брой ученици / брой паралелки

(по класове)

Интеграционни мерки и проекти (като ресурсни учители, училищни медиатори, помощник на учителя, други)
  Училища        
  НУ „Св.Св.Кирил и Методий” Гр.Кричим Начално училище – на делегиран бюджет От 1 до 4 клас Ресурсен учител
  НУ „ В.Левски” Гр.Кричим Начално училище – на делегиран бюджет От 1 до 4 клас Ресурсен учител
  СОУ „ П.Р.Славейков” Гр.Кричим Средно общообразователно училище – на делегиран бюджет От 5 до 12 клас -
  Детски градини        
  ОДЗ „Незабрава” Гр.Кричим Обединено детско заведение - общинско От 3 до 5 гдини +яслена паралелка Ресурсен учител
  ОДЗ „ Ралица” Гр.Кричим Обединено детско заведение - общинско От 3 до 5 гдини +яслена паралелка Ресурсен учител
           
  Детски ясли        
           
           

Коментари: .....

 1. Здравеопазване (данни към април 2010 г.)

Болници и здравни заведения на територията на общината

Здравеопазването в Общината се осъществява в съответствие с провежданата здравна реформа.То е организирано в едно направление - лечебно заведение за доболнична помощ - пет броя амбулатория за индивидуални практики за първична медицинска помощ.

В сградата на бившата Поликлиника се помещава една медико - диагностична лаборатория към ДКЦ "Св.Георги" ЕООД.

Описаните по-горе лечебни заведения за извънболнична помощ практикуват в кабинети под наем в бившата Поликлиника.В Общината няма изградена болница. Болничната помощ на населението се осъществява в град Пловдив.

Здравно осигуряване – процент неосигурени лица (уточнете месец/година, към който се отнасят данните – по голямата част от ромското население не е здравно осигурено.

 

 1. Жилищна среда и инфраструктура

Характеристика на жилищния проблем – брой хора /семейства с деца с жилищен проблем

 - не са регистрирани лица в остра жилищна нужда.

Обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност –

Обособени са два квартала само с ромско население – кв. Крайречен и м. Бялата пръст.

Около 60 къщи са извън регулацията на града и земята е  собственост  на Държавен горски фонд.

Техническата инфраструктура е един от най-важните елементи, които обуславят функционирането на Общината като единен механизъм. Основни елементи на техническата инфраструктура са:

Водоснабденост:
- водоснабдеността на населението на общината е 100 на сто;

Канализация:
- канализацията на обратните води - от предвидените 32 км. канализация са изградени 9138 м.;

Хидромелиоративни съоръжения:
- хидромелиоративните съоръжения - наличие на достатъчно водоизточници за развитие на поливно земеделие

Транспорт:
- сравнително добре изградена пътна мрежа, осиигуряваща транспортни връзки с близките общини и оттам за цялата страна. През територията на Община Кричим преминават пътищата: 
- Стамболийски - Кричим - Девин
- Йоаким Груево - Перущица - Кричим
- Перущица - Кричим - Козарско - Пещера
За тях основно се грижи "Главно управление на пътищата". Те са в сравнително добро състояние. Община Кричим поддържа ІV-то класния път "Устина - Кричим - Козарско" до границата с Община Брацигово. На територията на Община Кричим е развит главно автомобилния и по-малко железопътния транспорт. В този вид и структура транспортът удовлетворява потребностите на общинската икономика. Съществуващият железопътен транспорт не е особено натоварен, а и не се използва достатъчно. Перспективите пред жп гара "Въча" изцяло са свързани с бъдещото развитие на жп линията "Пловдив - Пещера".

Депа за твърди битови отпадъци:
Със заповед № РД- 142/16.07.2009г.на Д-ра на РИОСВ – Пловдив е преустановена  експлоатацията на съществуващото депо за битови отпадъци и предстои рекултивация.

Енергийна система:
- През територията на Общината минават важни енергийни мрежи от националната електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази система и тя няма самостоятелно структурно звено. Обособеният експлоатационен район е пряко подчинен на "EVN България Електроразпределение - Пловдив". Енергийната ефективност на голяма част от енергийните консуматори е ниска. Обществените сгради използват газьол и ел. енергия за отопление. В процес на реализация е изграждането на газопровод и газоснабдителна мрежа;

Комуникационни мрежи:
- далекосъобщенията на територията на общината се осъществяват от лицензирани оператори. Телефонните услуги се осъществяват от аналогова АТЦ, която е с остарели технически параметри. Проблем си остава качеството на телефонните връзки. Той ще се реши изцяло със замяната на аналоговата система с цифрова. Мрежата от пощенски услуги е сравнително добре развита. В град Кричим ТВ кабелен оператор "КТВ КРИЧИМ" ООД изгражда и поддържа обществената далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали. Той предоставя възможност за Интернет достъп. Интернет услуги се предоставят и от БТК ADSL, както и от други доставчици.

 1. Списък на институциите, базирани в общината

7.1.  Държавни институции:

-         Бюро по труда;

-         Социално подпомагане;

-         Приемна на РУ на МВР – Стамболийски;

-         ДЛ „Кричим”;

-         Хидрострой „София”ЕООД

7.2.  НПО (име, местоположение, основни дейности):

-Надежда и бъдеще за Кричим – Тип Сдружение;

Статут

Обществена полза, вписана в ЦР

Област

Пловдив

гр.Кричим

Цели на организацията

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура, подпомагане на социално слабите, на инвалидите и на лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на духовното и физическото израстване на децата, тяхната интеграция в обществото и самоосъзнаване като бъдещи граждани на обединена Европа, подпомагане на социалната интеграция и на личностната интеграция на различните етноси и малцинства, защита на околната среда на гр. Кричим и подпомагане развитието на града като културен и туристически център с униккална природа /;

-         НЧ „ Пробуда – 1912”;

-         УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

7.3.  Комисии, съвети:

-         МКБППМН;

-         Комисия за закрила на детето;

-         Общински съвет за тристранно сътрудничество;

-         Общински съвет за безработицата;

-         Комисия за ред и сигурност;

-         Наблюдателна комисия;

-         Обществен съвет за контрол в с-мата на социалното подпомагане.


 

[1]Посочваме източника, в случай че данните не са взети от статистиката, а от други източници

[2]Посочва се годината / периода, за който се отнасят данните

ПРИЛОЖЕНИЕ В3

 КАРТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА ВОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Община Кричим

2.Численост на персонала

Общинска администрация

Длъжности / година

Към 31.12.2008 Към 31.12.2009 2010, месец април
Брой щатни длъжности 31 40 40
Общ брой заети длъжности 31 39 38
·        От тях – на пълно работно време 29 37 36
·        От тях – на непълно работно време 2 2 2
Брой вакантни длъжности, посочете какви - 1- зам.кмет

1 – зам.кмет;

2 – мл.експерт

 1. Щатно разписание СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 2010, месец април - моля, попълнете отделен ред за всеки човек, който отговаря за социални дейности

 

Наимено-вание на Дирекция и отдел в общ.адм.

Длъж-ност

 

 

  Заета / да/

    Незаета                              

/От кога/  

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж на тази длъж-ност

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност)

ЦОП Координа-тор да   8 часа Висше – бакалавър, Социална педагогика – спец. – Деца и семейства в риск 2 години 2 години 3-мецеца входящо обучение, периодични поддържащи обучения – срок – постоянен.
ДЦСХ Организа-тор да 8 часа Средно специално - 1год. и 5 месеца -
               
ДСП Домакин да 8 часа Средно специално 27 години 20 години -
               
Извънщат-ни длъжности              
               
               
               
               
 1. Посочете основните дейности, които се извършват (пример: социално подпомагане, планиране, разкриване , управление на социална услуга, работа по случай, изготвяне на проекти за  финансиране на соц.услуги и  други)

Социално подпомагане;

Планиране;

Управление на социална услуга;

Работа по случай;

Изготвяне на проекти.

Информиране и консултиране;

Посредничество и застъпничество.

 1. Получават ли служителите методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

Супервизия ;

Консултации;

Чрез обмяна на опит;

 Консултанти.

6.      Има ли система за повишаване квалификацията: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

- участие в обучителни програми – по заявка; при необходимост.

7. Извършва ли се периодична оценка – атестация  на изпълнението на задачите от служителите. ( от кого, колко често)

1.Тримесечни отчети за дейностите към РДСП;

2.Веднъж годишно  - Секретар община Кричим

дата:

 Изготвил картата:

                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ В5

КАРТА

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

1.      Име на услугата   

Домашен социален патронаж

2. Адресна информация

  Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен от адреса на услугата)
Адрес Гр.Кричим, бул.Ал.Стамболийски”27 Гр.Кричим, площад „Обединение”3
Телефон    
Факс    
Ел. поща    
Web-site    
Координатор    
 1. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)

Услуга в общността

 1. Доставчик на услугата

Община Кричим

 1. Местоположение на услугата:
област Пловдив
община Кричим
населено място Кричим

 

5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на селището, описание на района

ДСП с намира в центъра на града в сграда – общинска собственост.

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата

до областния център /km 32км
до общинския център/km -
до най-близкия град – за намиращите се в села -

 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата

·        Вътре в населеното място:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

·        Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център:

Вид транспорт Брой Честота
Автомобилен    
Жп.транспорт    
     

 

 1. Година на разкриване на услугата – 1990г.
 2. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, моля пояснете)  - ДСП се финансира от общински бюджет.

 

 1. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите ползватели на услугата)

Лица над 60 – годишна възраст; инвалиди – 1-ва и 2-ра група ; деца инвалиди

 1. Капацитет на услугата
Година 2008 2009 2010
  45 45 45
 1. Брой ползватели за година
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой 17 19 13 20 13 10
Общ брой 36 33 23

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

10.1.Профил на ползвателите за 2009 г.

10.1. Възраст Общ брой

Мъже

Жени
0-3 год.      
4-7 год.      
8-18 год.      
19-30 год.      
31-60 год. 2 1 1
Над 61 год. 31 12 19
Общо 33 13 20
 

 

10.2. Етнически произход

Брой и/или процент
1 Българи 32
2 Роми 1
3 Турци -
4 Други -
5 Няма данни -
 1. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга)
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой            
Общ брой - - -

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 1. От кои населени места са ползвателите на услугата
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
от общината (брой) 17 19 13 20 13 10
от областта (брой)            
от други области в страната (брой)            
Общ брой 36 33 23

Коментари, пояснения:

................................................................................................................................................

 1. Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното

13.1.  Цели

Доставяне на качествена храна

13.2.  Мисия

Съдействие за снабдяване с необходими помощни средства , закупуване на продукти и вещи от първа необходимост.

13.3.  Ценности

Помощ в общуването и поддържане на социални контакти

13.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на услугата)

-         консултиране

-         дневна грижа

-         помощ в домакинството

 1. Персонал

Състояние към края на всяка посочена година

Длъжности / година Към 31.12.2008 Към 31.12.2009 Към април 2010
Брой щатни длъжности 5 5 3
Общ брой заети длъжности 5 5 3
·         От тях – на пълно работно време 5 5 3
·         От тях – на непълно работно време - - -
Брой вакантни длъжности, посочете какви - - -

14.1. Щатно разписание - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала.

(Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо):

Длъжност

(моля конкрети-зирайте списъка, съгласно кон-кретната услуги)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност)

Домакин да 8 часа Средно про-фесионално 27г. 20г. Не
Готвач Да 8 часа Средно про-фесионално 29г. 10г. Не
Шофьор да 8 часа Средно про-фесионално 32г. 2г. Не
             
             
             
             
             
             
             
             

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен човек работещ в услугата.

(Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):

Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен наобразование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност

1 На хонорар            
             
             
             
2 По ОСПОЗ            
             
             
             
3 По програми на АХУ            
             
             
             
4. По други програми и проекти (посо-чете какви)            
             
             
             
5. Други непосочени горе            
             
             
             
             

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Всички от персонала живеят в Кричим

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

Методическа помощ персонала получава от Общинска администрация , от други ДСП в областта.

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

Не

 

 1. Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури

Отдел „Социална закрила” –гр. Кричим

 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства (детски градини и училища, други).

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
   
   
   
   
   

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за деца

·        Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния отговор):

А) Да, посочете брой деца -............................

Б) Не

·        В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас):

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове
Масово училище в населеното място  
Помощно училище  
Училище извън населеното място  
Брой осигурени ресурсни учители  
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства.

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
Поликлиника – гр.Кричим  
   
   
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
да  
   
 1. Материална база

Микродом за стари хора – община Кричим, самостоятелна монолитна постройка

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)

Теренът е собственост на община Кричим

Сградата е собственост на  община Кричим.

 

16.2. Обща площ на терена и сградите

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Брой сгради, брой помещения

Една сграда ; кухненски блок, миялно помещение, трапезария, склад – 2помещения,стая за персонал,санитарен възел.

Двор

- парк 

Общо състояние на материалната база

Добре оборудвана материална база за топла кухня – ел.печки, хладилна витрина, фризер, аспирация и вентилация

 1. Бюджет:

Финансови средства за последната бюджетна година (2009): сума или процент

-         от държавния бюджет .............................................................................................

-         от общинския бюджет  - 65 000 лв.

-         от проекти................................................................................................................

-         друго.........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 1. Участие на услугата в проекти и програми.

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти.

Моля опишете: Участие на услугата в текущи конкурси за финансиране Одобрени проекти
наименование на проекта   Социална трапезария
Продължителност, от... до...    
по коя програма се кандидатства    
от кого е финансиран проектът   Държавен бюджет
кои са партньорите   Община Кричим, Д”СП”
какви дейности са планирани /развивани   Приготвяне и доставяне на храна
колко души от персонала са били включени   5
колко души от ползвателите на услугата са били включени   6
резултати   - оправдани са  очкванията на потребителите

Изготвил (изготвили) картата:

Мариела Караиванова

Дата: 11. 06.2010г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В5

КАРТА

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

1.      Име на услугата   

Дневен център за стари хора

2. Адресна информация

  Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен от адреса на услугата)
Адрес

Гр. Кричим ,

 Ул.Ал. Стамболийски 27

Гр. Кричим ,

 площад „Обединение”№ 3

Телефон 0893600877 03145/22-50
Факс - 0314588/22-51
Ел. поща - Kmet_krichim@abv.bg
Web-site -  
Организатор   Росица Маринова  
 1. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)

           Услуга в общността

 1. Доставчик на услугата

           Община Кричим

 1. Местоположение на услугата:
област Пловдив
община Кричим
населено място Кричим

 

5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на селището, описание на района

ДЦСХ е разположен на централно място в града, в сградата се помещава и отдел „Соц.закрила”при Д”СП” гр. Стамболийски и Домашен соц.патронаж.

 

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата

до областния център /km 32km приблизително
до общинския център/km  В общинския център
до най-близкия град – за намиращите се в села Общината няма други населени места. Услугата е предназначена за бенефициенти само от общината.

 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата

·        Вътре в населеното място:

Не е необходим транспорт,услугата е достъпна .

·        Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център:

Вид транспорт Брой Честота
автобуси    
Жп.транспорт    
     

 

 1. Година на разкриване на услугата

Услугата е разкрита  по проект през м. Февруари 2008г.

 

 1. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, моля пояснете)

Държавна делегирана дейност .

 

 1. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите ползватели на услугата)

Бенефициенти на услугата са хора над 65 годишна възраст ; самотно живеещи;

 1. Капацитет на услугата
Година 2008 2009 2010
  35 35 35
 1. Брой ползватели за година
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой 15 20 15 20 15 20
Общ брой 35 35 35

Коментари, пояснения:

10.1.Профил на ползвателите за 2009 г.

10.1. Възраст Общ брой

Мъже

Жени
0-3 год.      
4-7 год.      
8-18 год.      
19-30 год.      
31-60 год.      
Над 61 год. 35 15 20
Общо 35 15 20
 

 

10.2. Етнически произход

Брой и/или процент
1 Българи 33
2 Роми  
3 Турци 2
4 Други  
5 Няма данни  
 1. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга)
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой   6   6   6
Общ брой 6 6 6

Коментари, пояснения:

 1. От кои населени места са ползвателите на услугата
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
от общината (брой) 15 20 15 20 10 25
от областта (брой)            
от други области в страната (брой)            
Общ брой 35 35 35

Коментари, пояснения:

 1. Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното

13.1.  Цели

Основна цел на услугата е преодоляване на соц.изолираност и интегриране в обществото.

13.2.  Мисия

Да гарантира равноправното  положение на хората от третата възраст и  да ги накара да се чувстват полезни. Да имат възможност да създават контакти и трайни връзки по  между си.Да свързва хора със сходни интереси и потребности. Подтиква възрастните към инициативност и активен живот.

13.3.  Ценности

-пълноценен, самостоятелен и достоен живот;

- подкрепа при поддържане на етническа и културна идентичност;

-активно включване в живота  на общността;

- информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които засягат възрастния човек;

13.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на услугата)

-         консултиране

-         дневна грижа

-         ориентиране

-         групова работа

 1. Персонал

Състояние към края на всяка посочена година

Длъжности / година Към 31.12.2008 Към 31.12.2009 Към април 2010
Брой щатни длъжности 3 3 3
Общ брой заети длъжности 3 3 3
·         От тях – на пълно работно време 3 3 3
·         От тях – на непълно работно време 0 0 0
Брой вакантни длъжности, посочете какви 0 0 0

14.1. Щатно разписание - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала.

(Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо):

Длъжност

(моля конкрети-зирайте списъка, съгласно кон-кретната услуги)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност)

             
Организатор да 8ч.

Средно, иконом.

Образо-вание

-

1г.5

месеца

 
Медицинско лице да Средно – ме-дицинско образо-вание 34 2г.  
             
             
             
             
             
             
Хигиенист да Средно спец.обра-зование 0 3г.  
             

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен човек работещ в услугата.

(Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):

Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен наобразование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност

1 На хонорар            
Музикален ръководител да почасово Полувисше-педагогическо 10 6 месеца  
             
             
2 По ОСПОЗ            
             
             
             
3 По програми на АХУ            
             
             
             
4. По други програми и проекти (посо-чете какви)            
             
             
             
5. Други непосочени горе            
             
             
             
             

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Всички членове от персонала живеят в гр. Кричим

 

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

Отдел „Социална закрила” периодично подкрепя и информира екипа на ДЦСХ

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

-

 1. Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури

ДЦСХ взаимодейства с НЧ ”Пробуда”;Център за обществена подкрепа;Отдел”Социална закрила гр.Кричим при Д”СП”гр.Стамболийски.

 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства (детски градини и училища, други).

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
ОДЗ „Незабравка”  
ОДЗ”Ралица”  
НУ”Св.Св.Кирил и Методий”  
НУ”В.Левски”  
СОУ”П.Р.Славейков”  

 

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за деца

·        Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния отговор):

А) Да, посочете брой деца -............................

Б) Не

·        В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас):

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове
Масово училище в населеното място  
Помощно училище  
Училище извън населеното място  
Брой осигурени ресурсни учители  
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения: На територията на общината няма специализирани институции.

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства.

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
Поликлиника – гр.Кричим  
   
   
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
На разположение са петима лични лекари  
   
 1. Материална база

ДЦСХ разполага с две помещения

 - за потребителите;

 - за организатора и медицинското лице.

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)

Теренът е собственост на  община Кричим

Сградата е собственост на  община Кричим

16.2. Обща площ на терена и сградите – 68м2

Брой сгради, брой помещения

Една сграда с две помещения.

Двор

Парк „Ливингстън”

Общо състояние на материалната база

Оборудването отговаря на нуждите и потребностите на потребителите.

 1. Бюджет:

Финансови средства за последната бюджетна година (2009): сума или процент

-         от държавния бюджет – делегирана от държавата дейност.

-         от общинския бюджет ............................................................................................

-         от проекти................................................................................................................

-         друго.........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 1. Участие на услугата в проекти и програми.

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти.

Моля опишете: Участие на услугата в текущи конкурси за финансиране Одобрени проекти
наименование на проекта    
Продължителност, от... до...    
по коя програма се кандидатства    
от кого е финансиран проектът    
кои са партньорите    
какви дейности са планирани /развивани    
колко души от персонала са били включени    
колко души от ползвателите на услугата са били включени    
резултати    

Изготвил (изготвили) картата:

Организатор ДЦСХ – Росица Маринова

Дата: ...................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ В5

КАРТА

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

1.      Име на услугата   

Център за обществена  подкрепа

2. Адресна информация

  Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен от адреса на услугата)
Адрес

Гр. Кричим ,

 площад „Обединение”№ 3

Гр. Кричим ,

 площад „Обединение”№ 3

Телефон 20-59  
Факс 21-37  
Ел. поща Kalkanova.cop@gmail.com  
Web-site -  
Координатор Фатма Калканова  
 1. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)

           Услуга в общността

 1. Доставчик на услугата

           Община Кричим

 1. Местоположение на услугата:
област Пловдив
община Кричим
населено място Кричим

 

5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на селището, описание на района

ЦОП е разположен в центрана част на града, сградата се намира в близост до Общински съвет.

 

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата

до областния център /km 32км.
до общинския център/km  
до най-близкия град – за намиращите се в села  

 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата

·        Вътре в населеното място:

Не е необходим транспорт , услугата е достъпна за жителите на общината.Общината няма други населени места.

·        Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център:

Вид транспорт Брой Честота
Автобуси   На всеки петнадесет минути , в две маршрутни  линии.
Жп.транспорт   По разписание
     

 

 1. Година на разкриване на услугата

Услугата е разкрита  по проект през м. Юни 2008г. до 31.05.2009г. С официална заповед на министъра на труда и социалната политика е държавна делигирана дейност от 01.06.2009 г. Делегираният бюджет не пристигна до края на 2009 г. и ЦОП се финансираше от общинския бюджет. Финансирането от държавата започна от 01.01.2010 г.

 

 1. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, моля пояснете)

Държавна делегирана дейност от 01.06.2009 г.

 

 1. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите ползватели на услугата)

Деца и семейства в риск.

 1. Капацитет на услугата
Година 2008 2009 2010
  40 От 01.06.09г.-30 30
 1. Брой ползватели за година
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой 25 20 31 22 18 15
Общ брой 45 53 33

Коментари, пояснения:

Капацитета на ЦОП е 30 случая, към април 2010г  ЦОП работи по 33 случая , като има и  2 чакащи заявки.

10.1.Профил на ползвателите за 2009 г.

10.1. Възраст Общ брой

Мъже

Жени
0-3 год. 2 1 1
4-7 год. 14 5 9
8-18 год. 37 25 12
19-30 год.      
31-60 год.      
Над 61 год.      
Общо 53 31 22
 

 

10.2. Етнически произход

Брой и/или процент
1 Българи 14
2 Роми 36
3 Турци 4
4 Други -
5 Няма данни -
 1. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга)
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
Брой         2  
Общ брой   40  

Коментари, пояснения:

Към 01.06.  2009 г. в ЦОП бяха постъпили 93 заявки за ползване на услуги , от които бяха обхванати 53 . Капацитета на ЦОП беше 40. Невъзможността да бъдат обхванати чакащите стана още по- голяма, след като капацитета през 06.2009г. падна на 30.Хората ,които чакаха дълъг период от време след това загубиха интерес и отказаха да ползват услуги в ЦОП.

 1. От кои населени места са ползвателите на услугата
Година 2008 2009 Към април 2010
пол мъже жени мъже жени мъже жени
от общината (брой) 25 20 31 22 18 15
от областта (брой)            
от други области в страната (брой)            
Общ брой 45 53 33

Коментари, пояснения:

Услугата е предназначена само за ползватели от общината..

 1. Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното

13.1.  Цели

Целите  на ЦОП е подобряване качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да се достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

13.2.  Мисия

Мисията на ЦОП е:

-         да  гарантира правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

-         да се работи за предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани институции, чрез подкрепа на техните биологични и разширени семейства;

-         да се работи за реинтеграция на децата в техните биологични семейства, осиновяване или настаняване в среда близка до семейната – семейство на близки или роднини, или приемно семейство;

-         да се предостави и осигури равнопоставено включване на децата в социалния живот;

-         да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; да се работи за предотвратяване и справяне с отклоняващо се поведение при деца;

-         да се работи за предотвратяване на отпадането на деца от училище;

-         да се работи за развитие на приемната грижа;

-         да се работи за пълноценното използване на възможностите за осиновянане на децата от специализираните институции чрез обучения на кандидат-осиновители, напасване, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период;

-         осигуряване на  професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства, ползващи социални услуги, предоставяни в ЦОП;

-         осигуряване на посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации.

13.3.  Ценности

Ценностите в ЦОП са свързани със  зачитане правото на детето на:

- пълноценен, самостоятелен и достоен живот;

- отглеждане в семейна среда

- подкрепа при поддържане на етническа и културна идентичност;

- недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;

- развитие съобразно особеностите и желанията му;

- активно включване в живота  на общността;

- информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;

- достъп до качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка;

- достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;

               -  отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване

13.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на услугата)

-         консултиране

-         ориентиране

-         информиране и обучение

-         групова работа

-         работа на терен

-         помощ в домакинството

-         образование/обучение

-         други

-         деинституционализация и реинтеграция на деца от специализирани институции

-         превенция на изоставянето;

-         превенция на насилието;

-         превенция на отклоняващо се поведение;

-         превенция на отпадане от училище.

   В зависимост от потребностите на общността и капацитета на ЦОП, могат да се предоставят услуги в областта на:  подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, подкрепа и социализация на деца на улицата и др. Дейностите са свързани със социална, психологическа и терапевтична работа на децата и родителите, посредничество и застъпничество, групи за самопомощ, повишаване на гражданската отговорност чрез провеждане на беседи и срещи с представители на заинтересованите страни, местни общности, правителствени и неправителствени организации и др.

 1. Персонал

Състояние към края на всяка посочена година

Длъжности / година Към 31.12.2008 Към 31.12.2009 Към април 2010
Брой щатни длъжности 2 2 5
Общ брой заети длъжности 2 2 5
·         От тях – на пълно работно време 2 2 3
·         От тях – на непълно работно време 0 0 2
Брой вакантни длъжности, посочете какви - - -

14.1. Щатно разписание - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от персонала.

(Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо):

Длъжност

(моля конкрети-зирайте списъка, съгласно кон-кретната услуги)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен на образование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност)

             
Координатор да 8часа

Висше  бакалавър – Социална педагогика

Специали-зация – Деца и семейства в риск

2 години 2 години Въвеждащо обучение – 3 месеца; периодични подържащи обучения за качествено предоставяне соц.услуги предоставяни от НАРД
Специален педагог Да 8часа Висше – специална педагогика,специализация - логопед - 2 месеца Периодични подържащи обучения за качествено предоставяне соц.услуги предоставяни от НАРД
Соц.рабонтик да 8 часа Висше – бакалавър - педагогическо 2 години

2

години

Въвеждащо обучение – 3 месеца; периодични подържащи обучения за качествено предоставяне соц.услуги предоставяни от НАРД
Соц. работник да 4 часа Полувисше – начална педагогика 24 години 6 месеца Периодични подържащи обучения за качествено предоставяне соц.услуги предоставяни от НАРД
             
             
             
             
Хигиенист да 4часа Средно специално 4 3 месеца  
             

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2010 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен човек работещ в услугата.

(Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо):

Позиция

(моля конкрети-зирайте списъка)

Заета (да)

или

Незаетадлъжност (не, от кога)

Пълно раб. време;

Непълноработно време (уточнете)

Степен наобразование / Получена специалност Годинистаж в по спе-циалността Години (месеци) стаж в тази услуга

Преминати квалификационни курсове,

Обучения (модули,продължителност

1 На хонорар            
- психолог Да Почасово        
- консултант за работа с деца със специални нужди и потребности Да Почасово        
- логопед да Почасово        
2 По ОСПОЗ            
             
             
             
3 По програми на АХУ            
             
             
             
4. По други програми и проекти (посо-чете какви)            
             
             
             
5. Други непосочени горе            
             
             
             
             

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /

Всички от персонала живеят в населеното място , с изключение на специалистите на хонорар, пътуват от гр.Пловдив – 32км. еднопосочно.

 

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от кого, колко често

    ЦОП – гр. Кричим има сключен едногодишен договор с НАРД – гр. Пловдив за оказване на методическа помощ във вид на въвеждащи и поддържащи обучения, сепурвизии, консултации. Честота зависи от потребностите на персонала на ЦОП.

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна квалификация, участие в обучителни програми, други

     ЦОП – гр. Кричим има сключен едногодишен договор с НАРД – гр. Пловдив за повишаване квалификацията на персонала на ЦОП: супервизия на цялостната дейност на ЦОП, супервизия по слечаи, въвеждащо обучение, специализирани обучения, обучения на доброволци.

 

 1. Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури

ЦОП си взаимодейства с:

- ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”

- училища и детски градини

- МКБППМН

- детска педагогическа стая

- педагогически съветник

 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства

(детски градини и училища, други).

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
ОДЗ „Незабравка”  
ОДЗ”Ралица”  
НУ”Св.Св.Кирил и Методий”  
НУ”В.Левски”  
СОУ”П.Р.Славейков”  

 

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за деца

·        Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния отговор):

А) Да, посочете брой деца -............................

Б) Не

·        В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас):

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове
Масово училище в населеното място  
Помощно училище  
Училище извън населеното място  
Брой осигурени ресурсни учители  
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения:

На територията на общината няма специализирани институции.

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства.

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
Поликлиника  
   
   
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри
5 – лични лекари  
   
 1. Материална база

Материалната база отговаря на потребностите на бенефициентите на ЦОП – ЦОП разполага соборудване предназначено за деца – зала по психомоторика , обособени

са място за провеждане на групови занимания и индивидуално консултиране.

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)

Теренът е собственост на община Кричим

Сградата е публично общинска  собственост на  община Кричим

16.2. Обща площ на терена и сградите

46м2

Брой сгради, брой помещения

Една сграда , две помещения – предстои оформянето на трето.

Двор

Няма

Общо състояние на материалната база

Общото състояние на материалната база е добро, отговаря на нуждите и потребностие на ползвателите.

 1. Бюджет:

Финансови средства за последната бюджетна година (2009): сума или процент

-         от държавния бюджет .............................................................................................

-         от общинския бюджет /местни приходи/ от 01.06.2009 г. до 31.12.2009 г.

-         от проекти................................................................................................................

друго -

Услугата е разкрита  по проект през м. Юни 2008г. до 31.05.2009г, и през този период е финансирана по програма ФАР.

 1. Участие на услугата в проекти и програми.

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти.

Моля опишете: Участие на услугата в текущи конкурси за финансиране Одобрени проекти
наименование на проекта    
Продължителност, от... до...    
по коя програма се кандидатства    
от кого е финансиран проектът    
кои са партньорите    
какви дейности са планирани /развивани    
колко души от персонала са били включени    
колко души от ползвателите на услугата са били включени    
резултати    

Изготвил (изготвили) картата:

Фатма  Калканова – координатор ЦОП

Дата: 11.06.2010г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.