Решения от № 191 до № 211 приети от 12.04.2010г. до 25.05.2010г. по Протоколи от № 28 до № 29

Р Е Ш Е Н И Е № 191 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общинска програма за работа със семейства на деца в риск (деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца, застрашени от отпадане от училище) за периода януари 2010 – януари 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет при Община Кричим приема Общинска програма за работа със семейства на деца в риск (деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца, застрашени от отпадане от училище) за периода Януари 2010 – Януари 2013 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА В РИСК 

(деца употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца, които са застрашени от отпадане от училище)

Януари 2010 – Януари 2013 г.

  През последните години проблемите, свързани със злоупотребата с наркотични вещества, все по-трайно  привличат вниманието на българската общественост. Налице е невиждана в историята на България епидемия на злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младото поколение.

  В момента е налице добре разработен черен пазар на наркотици, който предлага цялата гама от наркотични вещества. Това води до сериозно нарастване на процента на злоупотребяващите както в общата популация млади хора, така  в частност и сред подрастващите в Община Кричим.

            Наркотичното вещество, представляващо най-сериозна опасност за общественото здраве, е хероинът, който е бил причина за над 95 процента от случаите за търсене на лечение в Националния център по наркомании.

            Като правило съвременното семейство прилага неадекватен родителски контрол, поради непознаване на проблемите и бързо променящата се социална среда. Тази ситуация се отличава главно с:

            - липсата на знания за това, което прави детето извън къщи;

            - непознаването на реалните потребности на детето и представите му за живота и нещата от ежедневието;

            - ограничената или изкривена информация за приятелския му кръг;

            - съществуването на прекалено много забрани и липсата на възможности за лична преценка и личен избор;

            - отсъствието на ясни правила и конкретни изисквания, които детето трябва да спазва когато изпадне в критична ситуация;

            - разминаването между представите на родителите  за опасностите, които заобикалят тяхното дете и действителните ситуации, с които то се сблъсква непрекъснато;

            - бягство от действителността – много често родителите, за да запазят собствения си душевен конфорт, като че ли не искат да осъзнаят  реалните опасности и проблемите на своето дете, по-удобно им е да демонстрират незнание и увереност, че подобни проблеми не могат да се случат в тяхното семейство и на тяхното дете; Дежурната фраза е “Внимавай.” лекцията за опасностите е изнесена, забраните и ограниченията поставени и това е достатъчно, за да се успокои родителската съвест.

             - Прекалено спокойствие и незаинтересованост /безхаберие/, когато детето се намира в опасна среда или има нетипично поведение.

       

            ПРИНЦИПИ :

            - Комплексност в разглеждане на проблема и на прилаганите интервенции.

            - Мултидисциплинарен подход.

            - Системен подход.

            - Програмна организация и планиране на действията.

            - Отговорност, отчетност и оценка на ефективността.

            - Ефективна комуникация.

            - Базиране на анализа и интервенциите върху научни оценки на ситуацията и нуждите на обществото.

            - Осигуряване на равнопоставеност в достъпа и качеството на предлаганата програма.

ПРИЦЕЛНИ ГРУПИ:

1.  Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение;

2.  Семейства на деца с увреждания;

3.  Семейства на деца, жертви на насилие и престъпления;.

4.  Семейства на деца с отклоняващо се поведение;.

5.  Семейства на деца на улицата;

6.  Семейства на деца пребивавали в специализирани институции (социално-педагогически интернати и възпитателни училища и интернати);

През последните години равнището на безработица в община Кричим е едно от най-високите в Пловдивска област. Жизненият стандарт на голяма част от населението на общината е нисък и това води до обособяването на няколко специфични рискови групи деца:

1. Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение.

Предоставянето на социални помощи по реда и условията на ППЗСП на социално слаби семейства не решава проблемите на децата в тях. Необходимо е предоставянето на целеви социални услуги, адекватни на най-заболелите нужди. Децата на самотни родители също са с висок риск, както и децата в семейства с изключително нисък жизнен стандарт. Последните живеят при по-лоши битови условия, семействата им са с много ниски доходи, което ограничава достъпа до по-качествени здравни, институционални и образователни услуги. Това ги поставя в лоши стартови позиции и намалява шанса за успешна реализация в живота. Висок е и риска част от тези деца да са извършители на противообществени прояви и престъпления, склонни към проява на агресия и насилие. Висок процент от децата попаднали в специализирани институции са живели в семейства в неравностойно положение.

В нашата община значителен е броя на малцинствените групи – турци и цигани, като последните, по данни на ТСБ гр. Пловдив, са около 18,95%.  Поради сериозни материални затруднения в много от ромските семейства е нарушен социално-психологическия климат. Ниската социална компетентност и неспособността да разпределят бюджета си, обуславят невъзможността да планират бъдещето на децата си. Много често финансовите затруднения в семействата водят до изоставяне и настаняване в специализираните домове за деца.

Големият брой роми на територията на община Кричим създава и други специфични проблеми; особено характерно е ранното майчинство сред тях. Без бащи са повечето от появилите се на бял свят бебета. Рискът от изоставяне на тези деца е много голям, което обуславя и необходимостта от сексуална просвета и семейно планиране при тях.

2. Деца с увреждания.

Това е една разнообразна и сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, комбинирани, психически и сензорни проблеми. Водещ при тези деца е здравословния проблем.

Недостатъчните познания на родителите за заболяванията на децата им затруднява отглеждането в семействата. Много често те се самоизолират от обществото. Липсват качествени услуги на ниво, което да дава адекватна информация и съвети на родителите. Това трябва да се извършва с цел предотвратяване изоставянето в специализирани институции. Социалната изолация на децата с увреждания има основания, както в притесненията на родителите, така и в редица условия извън тях, а това са:

·           Няма достатъчно заведения за дневни грижи на тези деца и единият от родителите се лишава от възможността за пълноценна работа;

·           Тези заведения са отдалечени и връзката между родители и деца е затруднена и често се прекъсва.

3. Деца, жертви на насилие и престъпления.

Децата жертви на насилие рядко споделят преживяното. Липсват необходимите институции и специалисти, което води до затруднения за изваждане на детето от състоянието, в което е изпаднало след претърпяното домашно или друго насилие. Инспекторът от Детска педагогическа стая по силата на своите служебни задължения най-често първи получава сигналите и работи с тези деца.

По данни на инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски през 2009 година няма регистрирани малолетни и непълнолетни деца пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието.

4. Деца с отклоняващо се поведение

През 2009 година има регистрирани случаи на деца – извършили престъпления и на деца извършили противообществени прояви. Разгледани са три възпитателни дела. Общинската политика в тази област се осъществява от МКБППМН, Инспектор ДПС и Главен експерт „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски. Целта е превенция на противообщественото поведение на деца и консултиране на тях и семействата им, с цел недопускане извършване на нови по-тежки прояви и престъпления.

5. Деца на улицата

Основните проблеми при тези деца са безпризорност, просия, скитничество. Децата на улицата не посещават училище, почти не могат да пишат на български език. Те имат ограничен достъп до гарантираните им според Закона за закрила на детето права – правото на здравеопазване, защита от насилие.

6. Деца пребивавали в  специализирани институции (социално-педагогически интернати и възпитателни училища и интернати)

В тази рискова група съществуват следните проблеми: откъсване на децата от семейната среда, изолация, трудности при социализацията. Липсва подкрепа на децата, които излизат от специализирани институции.

През 2009 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.).

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Община Кричим включва населеното място гр. Кричим. По последни данни към 21.07.2009 г. населението наброява 9 486 души.

През 2009 година броя на новородените е  97 деца, а броя на починалите през същата година лица е 127, от тях – 3 деца.. Наблюдава се тенденция за отрицателен естествен прираст, тъй като смъртността е по-висока от раждаемостта.

На територията на община Кричим функционират :

Две начални училища:

-         НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

-         НУ „Васил Левски”

Едно средно общообразователно училище

-         СОУ „П. Р. Славейков”

През учебната 2008/2009 година броя на децата, които са се обучавали в учебните заведения е бил 903 ученика в това число 124 деца от подготвителните групи, докато през настоящата учебна 2009/2010 година те са 958 ученика, разпределени както следва:

  НУ „Св. Св. Кирил и Методий” НУ „Васил Левски”

СОУ

„П. Р. Славейков”

брой брой брой
ПГ 47 73 -
І клас 39 64 -
ІІ клас 45 61 -
ІІІ клас 47 61 -
ІV клас 45 48 -
V клас - - 98
VІ клас - - 87
VІІ клас - - 87
VІІІ клас - - 63
ІХ клас - - 29
Х клас - - 23
ХІ клас - - 20
ХІІ клас - - 21
общо 223 307 428

1.      Информация от МКБППМН за рисковите групи деца

1.1. Деца със специални потребности                                                                      - 32

(по информация на главния експерт „Закрила на детето” при отдел „Социална закрила” гр. Кричим към 31.12. 2009 година)

1.2. Деца пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието           -  0

(по информация от Инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски за изминалата 2009 година)

1.3. Деца извършили противообществени прояви и престъпления по местоживеене на лицата                                                                                                                                  

1.3.1. Деца извършили противообществени прояви                                              -  9

1.3.2. Деца извършили престъпления                                                                      -  5

(по информация от Инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски за изминалата 2009 година)

По информация на отдел „Социално подпомагане” към 31.12.2009 г. броя на децата с трайни увреждания, които са освидетелствани от РЕЛКК или ТЕЛК е бил32.Тревожен е броят на децата отглеждани от един родител. Причините за това са различни. Тук става въпрос не само за деца отглеждани от самотни майки или бащи, а и за случаи в които единият родител се грижи за децата, защото другият работи извън страната. Има и случаи, в които и двамата родители работят извън страната и грижите за детето са поверени на неговите баба и дядо. Не малък е и броя на многодетните семейства. Тези деца, живеещи в семейства в неравностойно положение, срещат по-често затруднения в училище, което провокира бягства от часовете, а от там и намаляване на успеха.

2. Информация от МКБППМН за броя на малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления

 

2008 година 2009 година

Брой на образувани

и разгледани възпитателни дела -

2

Брой на наложени възпитателни мерки -

4

Брой на образувани

и разгледани възпитателни дела -

3

Брой на наложени възпитателни мерки -

6

8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години
1 1 2 2 0 3 0 6

През 2009 година МКБППМН при община Кричим е образувала три възпитателни дела на три непълнолетни лица, за извършени от тях престъпления – хулиганство, и е наложила общо шест възпитателни мерки, по две за всяко лице. През 2008 година образуваните и разгледани възпитателни дела са били две.

През 2009 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.).

През изминалата 2009 г. децата, водени на отчет в ДПС са 16, от тях:

1. Живеят в конфликтна семейна среда – 4 деца;

2. Живеят в социално слабо семейство – 4 деца;

3. Живеят в криминогенна семейна среда – 2 деца;

4. Живеят в криминогенна приятелска среда – 2 деца;

5. Децата са сираци и/или полусираци – 1 дете;

6. Родителите са разведени или фактически разделени – 1 дете;

7. Децата не учат и не работят – 2 деца.

През 2009 г. децата преминали през ДПС са както следва:

1. за извършени противообществени прояви - 9, в това число за:

1.1. бягство от дома – 3 деца

1.2. употреба на наркотични вещества – 1 дете;

1.3. бягство от училище – 3 деца

1.4. просия – 2 деца

2. за извършени престъпления – 5, в това число:

2.1. кражба – 2 деца, в това число:

2.1.1. взломна – 2 деца

2.2. хулиганство – 3 деца.

По данни на Инспектор ДПС през 2009 година в община Кричим няма регистрирани случаи на деца жертви на насилие в семейна и извън семейна среда.

 

   ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимостите /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/   и намаляване броя на отпадналите от училище ученици, подлежащи на задължително обучение в предучилищна  и училищна възраст.

ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Разработване на методика и ефективна система за оценка на рисковите фактори на различни нива и етапи от реализацията на основната цел;

2. Утвърждаване на изградените екипи за реализиране на дейностите на различни нива – образователна институция /детска градина, училище/ и община;

3. Повишаване на капацитета и квалификацията на служителите на всички нива, реализиращи превантивна политика и промоция на здраве;

4. Планиране на конкретни дейности с широка обществена и гражданска подкрепа;

5. Развитие и прилагане на модел за ефективно сътрудничество между държавни и общински структури /РУ на МВР, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, общопрактикуващи лекари, училищен медицински персонал/, местна власт, БМЧК и НПО.

6. Устойчивост на реализирани вече програми и дейности, с цел позитивна промяна в културата на поведение и повишаване качеството на живот в общината;

ІІІ. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

1. Информационен /подготвителен/ етап:

            1.1. Разработване на ефективна система  за оценка на рисковете /съпътстваща дейност-анкетиране на подрастващите/, анализ и проучване на специфични рискове за младите хора в общината, съгласно анализ на криминогенната обстановка, рискови фактори за възрастта, при отчитане на  допълнителни характеристики-пол, етническа принадлежност, културна среда.

            1.2. Създаване на информационна база за реализирани добри практики за превенция и здравно образование сред подрастващите.

            1.3. Разработване на модел за съвместна дейност между учебните звена, младежките структури, местната власт, НПО и спортните клубове.

2. Образователно-превантивен етап.

2.1. Ниво учебни заведения

            2.1.1. Осигуряване на условия и възможности за реализиране на превантивни програми в образователната общност, според които превенцията и здравното образование не би трябвало да се ограничават до определени учебни часове или дейността само на Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а да се прилагат цялостно във всички училищни дейности

            2.1.2. Формално образование-мултимодулни програми за различни възрастови групи-предучилищна група, начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап- час на класа, свободно-избираема подготовка, задължителна подготовка, гражданско образование, програми за обучение в общи личностни и социални умения, формиращи активно позитивно отношение и здравословен начин на живот.

            2.1.3. Извънкласни и извънучилищни форми и дейности, съпътстващи учебния процес – клубни форми за извънкласни и извънучилищни дейности, спортни секции и клубове, школи по изкуствата финансирани програмно по модулите на МОН.

            2.1.4. Неформално образование - екскурзии с учебна цел, “зелено училище”, летен отдих и др. форми, предоставящи възможност за  съпътстващи дейности и превантивни програми.  

            2.1.5. Обучение на структури на ученическото самоуправление, обучение по подхода “връстници обучават връстници’. 

            2.1.6. Повишаване възможностите и капацитета на училищно ниво за реализиране на ефективни превантивни програми: обучение на административното ръководство , педагогическия персонал и подкрепящи специалисти /логопед, ресурсен учител, педагогически съветник, лекар, мед. сестра/ за разрешаване на училищни проблеми, свързани с рисковото поведение на подрастващите и изработване на собствена училищна програма за превенции.

             

            2.2. Ниво общинска администрация

            2.2.1. Обучение на екип от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за изготвяне на корекционно-възпитателни програми за работа с деца и младежи, контингент на полицията.

            2.2.2. Реализиране на дейности за повишаване информираността и постигане на съпричастност към проблемите на съвременния обществено-политически, културен и спортен живот - подпомагане при организиране на младежки и детски форуми и инициативи като алтернатива на асоциални прояви сред децата и младежите.

            2.2.3. Инициативи, подпомагащи развитието на талантливи и изявени деца; подкрепа и стимулиране на деца в неравностойно положение и от етническите малцинства.

            2.2.4. Изграждане на “граждански” патрули с участието на Училищни настоятелства, Граждански сдружения, които да съдействат на РУ на МВР и МКБППМН за закрила на райони и територии около училища и детски градини, където евентуално се предполага, че се разпространяват или употребяват наркотици.

            2.2.5. Развитие и предлагане на модел на ефективно сътрудничество между администрацията, РУ на МВР и обществените възпитатели.

            2.2.6. Съпътстваща дейност “Проекти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”.

            2.3. Ниво РУ на МВР.

            2.3.1. Партньорство и съдействие с всички институции в общината, осъществяващи превантивна дейност по отношение на зависимостите на малолетните и непълнолетните. Участие в тематични родителски срещи в училищата.

           2.3.2. Участие в провеждането на извънкласни и извънучилищни практически дейности за превенция. Оказване на квалифицирана помощ.

           2.3.3. Обучение на училищните екипи за превенция. Провеждане на училищни и междуучилищни състезания..

           2.3.6. Включване на районите на учебните заведения-училища и детски градини, в маршрутите на полицейските патрули. Полицейски контрол в  дворовете и зелените училищни площи.

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА В РИСК (деца употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца застрашени от отпадане от училище)

 

ОСНОВНИ         НАПРАВЛЕНИЯ          ЗА  РАБОТА

КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

ОТГОВОРЕН ОРГАН

ПАРТНЬОРИ

І. ПРЕВЕН-

ЦИЯ НА ЗАВИ-СИМОСТИ

1. Дейности в помощ на родителите
1.1. Разпространение на информационни материали за родители по проблемите на наркоманиите. Постоянен

МКБППМН

 

УКБППМН

Мед. персонал

1.2. Провеждане на открити информационни дни в рамките на една седмица. Ежегодно - м. април

МКБППМН

 

УКБППМН

1.3. Консултиране на родители за справяне с проблеми, свързани с употребата на наркотици

Постоянен

МКБППМН

Обществени възпитатели

УКБППМН

Директори на училища

Мед. Персонал

1.4. Участие на членове на МК в родителски срещи, беседи. Постоянен

МКБППМН

 

Класни  ръководители
2. Повишаване на информираността на специалистите в сферата на образованието по проблеми, свързани с наркотиците
2.1. Обучение на УК за БППМН /превенция, разпознаване и специфика на работата със зависими ученици/

периодично

МКБППМН

 

Училищни власти

Отдел „ЗД” към ДСП

РУ на МВР

2.2. Разработване на програма за съвместно подпомагане на семейства с повишен риск от злоупотреба с наркотични вещества.

периодично

МКБППМН

 

РУ на МВР

ОЗД

Общопрактику-ващи лекари

3. Превенция на зависимости сред малолетни и непълнолетни
3.1. Изследване на информираност и нагласи за употреба на наркотични вещества у ученици от VІІ-ХІІ клас на територията на община Кричим периодично МКБППМН

Училищни власти

ОЗД

3.2. Разработване и разпространение на информационна дипляна - “Наркотици, Заслужава ли си?” Ежегодно-м. октомври МКБППМН

РУ на МВР

Училищни власти

ЦОП – гр. Кричим

3.3. Организиране на изложба-копие на изложба на МВР “Заедно срещу дрогата”. Ежегодно-м. май МКБППМН Училищни власти
3.4. Организиране на изложба на ученически творби на тема ”Силни без дрога” и популяризирането им чрез информационния бюлетин. Ежегодно-м. май МКБППМН Училищни власти
.3.5. Провеждане на спор-тен празник “Спорт вместо дрога” - крос, футбол. Ежегодно-м. април МКБППМН

Училищни власти

РУ на МВР

3.6. Прожектиране на филм „Вкусът на злото” на ученици от ІV клас на началните училища. Ежегодно-м. март МКБППМН

УКБППМН

Педагогически съветник

3.7. Провеждане на дис-котека с викторина под на-слов „Можем да се веселим без тютюнопушене, алко-хол и наркотици”. Ежегодно-м. декември МКБППМН

ОЗД

ЦОП – гр. Кричим

Училищни власти

3.8. Периодичен контрол в търговски обекти, питейни и увеселителни заведения по  отношение на спазване разпоредбите за малолет- ни и непълнолетни. Задължително уведомяване на общинските власти. По график

РУ на МВР

ИДСП

 
3.9. Застъпване на здравно образование в училищата, разговори с децата за отговорно сексуално поведение и предпазване от СПИН постоянен

МКБППМН

Обществени възпитатели

 
3.10. Повишаване инфор-мираността на децата за разпространение на ХИВ /СПИН, болести предавани по полов път и злоупот-ребата с психоактивни вещества. постоянен МКБППМН  

ІІ. НАМАЛЯ-ВАНЕ БРОЯ НА ОТПАДНА-ЛИТЕ УЧЕНИ-ЦИ В ОБЩИ-НА КРИЧИМ

1. Дейности, насочени към намаляване броя на отпадналите от училище ученици
1.1. Взаимодействие с ръководствата на училища-та по отношение обхваща-не на децата в училище и ограничаване отпадането от училище

постоянен

МКБППМН

Обществени възпитатели

Класни ръководители

Обществени възпитатели

ОЗД

1.2. Идентифициране на децата, необхванати в училище и застрашени от отпадане ученици.  

МКБППМН

Главен специалист „Образование”

Класни ръководители

ОЗД

1.3. Взаимодействие с кме-та на общината за прила-гане на административни мерки по Закона за народ-ната просвета. постоянен

МКБППМН

Главен специалист „Образование”

 
2. Дейности насочени към родителите
2.1. Провеждане на срещи с родителите на застраше-ни от отпадане от училище ученици постоянен

МКБППМН

Главен специалист „Образование”

Класни ръководители

ОЗД

2.2. Привличане на училищното настоятелство за съвместна работа с родителите на застраше-ните от отпадане ученици. Постоянен

МКБППМН

Обществени възпитатели

УКБППМН

Педагогически съветник

2.3. Съдействие за включ-ване в програми за заетост на безработни родители на деца необхванати в учили-ще и на застрашени от отпадане ученици.. постоянен МКБППМН Общинска администрация
ІІІ. КВАЛИФИ-КАЦИОННА ДЕЙНОСТ 1. Тренинг-обучение на членове на МК и УК за БППМН на тема: ”Консул-тативни и терапевтични умения в социално-педаго-гическата общност”. Ежегодно-М. Юни МКБППМН

УКБППМН

Педагогически съветник

2. Тренинг-обучение за специалисти, работещи с деца :

-         “Работа в екип”

-             “Как да разпознаем децата употребяващи нар-котици”

Ежегодно-м. декември

МКБППМН

УКБППМН

Педагогически съветник

ЦОП – гр. Кричим

3. Индивидуални форми за повишаване квалификация та на специалистите, работещи с деца. Постоянен

МКБППМН

УКБППМН
4. Участие на членове на МК в квалификационни форми, организирани от ЦКБППМН

Постоянен

МКБППМН

 
ІV. ВЗАИМО-ДЕЙСТВИЕ С МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕ -НОСТ 1. Осъществяване на системно сътрудничество с медиите. постоянен

МКБППМН

Общинска администрация

2. Публикуване на материали в информа- ционния бюлетин на община Кричим за:

-  видовете наркотици – какво трябва да знаем, ефектите и рисковете от тяхната употреба.

постоянен

МКБППМН

Общинска администрация

3. Участие на членове на МК в НПО, имащи отношение към работата с децата. постоянен

МКБППМН

НПО

НПО

V  БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА

 

5.1. от Бюджета на общината – от средствата за издръжка на МКБППМН

 

година сума
2010 500 лв.
2011 800 лв.
2012 1000 лв.

 

5.2. от Дарения.

Настоящатапрограма е разработена във връзка с разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за закрила на детето, Националната стратегия за закрила на детето за 2008 г. – 2018 г. и в изпълнение на предвидените в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците /2009-2013 г./ ангажименти за местните комисии за БППМН.  


Р Е Ш Е Н И Е № 192 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за регистрация и отчет на пътни превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за  регистрация и отчет на пътни превозни средства,   теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим.


 

НАРЕДБА

за регистрация и отчет на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба определя условията и реда за първоначална регистрация, промените в регистрацията и отчета на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, на територията на община Кричим.

Чл. 2. Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга и предназначени за движение по пътищата задължително се  регистрират в Общинска администрация – гр. Кричим.

Чл. 3. /1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират по реда, предвиден в наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

/2/ Придобиването и/или промяна в собствеността на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрира  в 14-дневен срок.

Чл. 4. Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

Чл. 5. /1/ На всяко регистрирано превозно средство, теглено от животинска тяга, се издава свидетелство за регистрация по реда и при условията на Наредбата след заплащане на такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци  и цени на услугите на територията на община Кричим.

/2/ Изгубено или повредено свидетелство за регистрация се подменя с дубликат след подаване на писмено заявление, декларация за обстоятелствата, налагащи подмяната от собственика и заплащане на такса в размер съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и цени на услугите на територията на община Кричим.

Чл. 6. /1/ На всяко регистрирано превозно средство се предоставя табела с регистрационен номер.

/2/ Табелата с регистрационен номер се закрепва на видно място по начин, непозволяващ неправомерното й демонтиране, съобразно указанията на длъжностното лице по регистрацията.

/3/ Не се допуска табела с регистрационен номер, издадена за едно ППС да се поставя на друго ППС или да се сваля преди прекратяване на регистрацията.

ГЛАВА ВТОРА

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

РАЗДЕЛ І

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 7. За първоначална регистрация на пътно превозно средство собственикът представя:

заявление за регистрация по образец;

копие от документ за самоличност на собственика;

квитанция за платени такси за регистрация и табели с регистрационен №.

Чл. 8./1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират след извършване на проверка за техническата им изправност и съответствие с изискванията на чл. 19 от наредбата. Проверката се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Кричим.

/2/ Лицата по ал.1 издават контролен лист по образец за извършената проверка и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените констатации.

/3/ Въз основа на заключението от контролния лист ППС, теглено с животинска тяга се вписва в регистъра и на собственика се издава свидетелство за регистрация и регистрационен №.

Чл. 9. Превозното средство, което не отговаря на изискванията на ЗДП и/или тази Наредба, и/или е технически неизправно не се регистрира.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 10. /1/ Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и/или на собственика, посочени в свидетелството за регистрация, както и при промяна в собствеността.

/2/ При искане за промяна в регистрацията превозното средство се представя задължително за идентификация, освен в случаите на:

промяна данните на собственика в документа за самоличност;

подмяна на свидетелството за регистрация, поради загубване, унищожаване или повреждане;

издаване на дубликат на свидетелството за регистрация.

Чл. 11. При промяна в регистрацията собственика на превозното средство представя следните документи:

писмено заявление за регистрация;

документи за самоличност на собственика;

свидетелство за регистрация.

Чл. 12. При промяна на собствеността се подменя свидетелството за регистрация, без да се сменя регистрационния номер.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 13. /1/ Регистрация на превозното средство се прекратява с писмено заявление подадено от собственика.

/2/ При прекратяване на регистрация по ал. 1 собственика посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията и представя доказателства.

Чл. 14. При прекратяване на регистрацията се представят табелата с регистрационен номер и свидетелството за регистрация. Платената такса за издаване на свидетелство и регистрационен номер не се възстановяват.

РАЗДЕЛ ІV

РЕГИСТЪР И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 15. За регистрираните ППС, теглени от животинска тяга, се води регистър по образец, в който са включени всички данни за собственика, вида и № на превозното средство.

Чл. 16. /1/ Информация по отчета на пътните превозни средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок от 2 години след прекратяване на регистрацията.

                 /2/ носителят на информация е:

магнитен;

хартиен за съхранение на информация в специален дневник.

РАЗДЕЛ V

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 17. Проверката на техническото състояние на пътните превозни средства се извършва при:

първоначална регистрация;

промяна на собствеността.

Чл. 18. Пътните превозни средства теглени от животинска тяга трябва да отговарят на следните технически изисквания:

Да има два жълти светлоотразителя отпред;

Два червени отразителя отзад, а за движение през нощта – отзад в ляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта светлина.

Пътните превозни средства, теглени с животинска тяга, да бъдат оборудвани с подопашници;

Пътните превозни средства теглени с животинска тяга да бъдат боядисани в жълто.

РАЗДЕЛ VІ

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 19. /1/ Свидетелството за регистрация е по образец утвърден от Кмета на Общината.

/2/ Свидетелството за регистрация съдържа данните на собственика на превозното средство /трите имена, ЕГН и постоянен адрес/, вид на ППС, теглено с животинска тяга, регистрационния номер.

/3/ Свидетелството за регистрация се издава в седемдневен срок.

Чл. 20. /1/ Размерите, формата и вида на регистрационните табели се утвърждават от кмета на община Кричим.

/2/ Изработването на регистрационните табели се възлага от кмета на общината по реда и при условията на Закона за обществените поръчки и НВМОП.

РАЗДЕЛ VІІ

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. /1/ Наказва се с глоба от 10.00 лв. водачът, който не носи със себе си свидетелството за регистрация на превозното средство, теглено с животинска тяга.

/2/ При повторно нарушение на чл. 21, ал. 1 глобата е до 50.00 лв.

Чл. 22. /1/ Наказва се с глоба от 30.00 лв. водачът на пътното превозно средство, теглено с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно ЗДП и чл.18 от тази Наредба.

/2/ При повторно нарушаване на чл. 22, ал.1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 23. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство, теглено с животинска тяга, което не е регистрирано.

/2/ При повторно нарушение на чл. 23, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 24. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство теглено с животинска тяга, който управлява превозно средство по забранените улици за движение на животните сигнализирани с необходимите пътни знаци.

/2/ При повторно нарушение на чл. 24, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.

Чл. 25. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва регистрационен номер, издаден на друго ППС.

Чл. 26. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с животинска тяга, нерегистрирано по реда на настоящата наредба.

Чл. 27. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с животинска тяга, без регистрационна табела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Първоначална регистрация е регистрирането на превозното средство теглено с животинска тяга, което до сега не е било регистрирано и не се е водело на отчет.

§ 2. Свидетелството за регистрация е документ издаден от Кмета на Община Кричим, което удостоверява регистрацията на превозното средство.

§ 3. В четиринадесет дневен срок от влизане в сила на наредбата, кметът на общината определя длъжностно лице/лица и утвърждава образците на документите и регистрационните табели за ППС.

§ 4. При издаването на  актовете, с които се установяват нарушения, съставянето на актовете, издаването и обжалването на НП и изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

§ 5. Актовете с които се установяват нарушения по тази Наредба, се съставят от лицата по чл.8 ал.1 и служителите от  службите за контрол на МВР

§ 6. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата.


Р Е Ш Е Н И Е № 193 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение на Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим приема допълнение на Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим както следва:

 т. 28 /нова/  Регистрация на превозно средство теглено с животинска тяга  – такса, в размер на 5  лв. и

т. 29 /нова/ При предоставяне на табела с регистрационен номер за  превозно средство теглено с животинска тяга  се заплаща стойността на табелата, изчислена на база извършени действителни разходи по нейното изготвяне.


Р Е Ш Е Н И Е № 194 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет при община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет при община Кричим:

І. Създава НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ към Общински съвет при община Кричим.

ІІ. Определя поименния състав на Наблюдателната комисия, както следва:

Председател: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим

 Членове:

 Румен Георгиев Тонов – общински съветник

 д-р Олга Атанасова Славчева – общински съветник

 инж. Светлана Рангелова Рангелова – секретар на МКБППМН

 Димитър Иванов Манев – инспектор, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, сектор „Пробация” – гр. Пловдив

 Магдалена Тодорова Йовчева – социален работник ХУСУ, дирекция „Социално подпомагане”, гр. Стамболийски

 Красимир Стойчев – помощник оперативен работник, РУ на МВР, гр. Стамболийски


Р Е Ш Е Н И Е № 195 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли 2009 – декември 2009 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли 2009 – декември 2009 година.

О Т Ч Е Т

ПРИ ОБЩИНА  КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА 

ЮЛИ 2009 – ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА

 

В изпълнение на изричната разпоредба на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на задължението си предоставям на Вашето внимание за изминалата календарна година.

            За второто полугодие на 2009 г. за периода юли – декември Общински съвет при община Кричим е провел общо 4 заседания, в т.ч. 3 извънредни и 1 редовно, на които са приети общо 37 решения.

 За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 45 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 9 отчета. Предложенията от общински съветници са 3 на брой, питанията от съветници до кмета на общината са 2, постъпила са 1 жалба и 1 молба от граждани на Кричим, както и 6 докладни и предложения от други институции. Всички са подробно разгледани на проведените общо 16 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения на Общински съвет или комисия. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя така:

ПКИФБД – проведени 4 заседания

ПКЕ – проведени 4 заседания

ПКСД – проведени 4 заседания

ПКУТБКДОС – проведени 4 заседания

По отношение присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите и съвета е видна тенденция към занижаване на броя на отсъстващите в сравнение с първото полугодие на 2009 год. За проведените общо 20 заседания /на комисии и съвет/ има направени 5 броя отсъствия от заседания на ОбС и 12 от постоянни комисии, което е положителен знак за работата на съвета, но е необходимо председателите на ПК и общинските съветници да организират своевременно ангажираността и отношението си към пълноценната работа и на комисиите.   

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият от Общинския съвет начин. В края на всяко заседание е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Протоколите от заседания на постоянните комисии и на Общински съвет се водят редовно и съгласно определения за целта формат. Материалите за комисии и съвет се подават ритмично, в съответствие с определените срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби и срокове.

Важно е да се подчертае, че за посочения отчетен период юли 2009 – декември 2009 год. Общинския съвет при община Кричим няма върнати или оспорени по законосъобразност решения от страна на Областния управител на Пловдивска област или Районна прокуратура.

Продължи да се прилага въведената практика да се правят видео записи на заседанията на съвета, които се излъчват в определен ден от седмицата по местната кабелна телевизия само на тези заседания на ОбС, когато естеството на разглежданите предложения има широк обществен интерес или значимост.  Тази практика е необходима, за да се гарантират принципите за публичност и прозрачност на взетите от нас решения по отношение на важните за общината и гражданите теми.

Водещите принципи, както в работата на Общинския съвет, така и при вземане на всяко решение са принципите за законосъобразност, целесъобразност и максимална защита на обществените интереси и потребностите на гражданите от град Кричим.

По отношение на решенията на ОбС относно разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето в съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а не са редки случаите и с пълно мнозинство, което е показателно за целесъобразността на съответното решение.

Със свое решение № 118, взето с протокол №17/05.03.2009 г. ОбС прие Програма за работата си за 2009 г. Заложените в нея основни моменти по месеци за второто полугодие са изпълнени в по-голямата си част. Разгледани по същество са предложенията свързани с отчета за полугодието на бюджета; отчета за изпълнение решенията на ОбС от ОбА; отчет за работата на ОбС през първото полугодие; информация за текущото състояние на материално-техническата база на училищата и детските градини и др.

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на кмета на община Кричим относно инвестиционни и проектни намерения, свързани както с изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинско имущество за периода 2009 – 2011 год., така и с годишната Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2009 г., защото това е пряко свързано с реалното развитие на града и неговото благоустрояване.

Отчетния период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и политически план, както на национално, така и на регионално ниво по отношение промените в структурирането на законодателните и изпълнителни органи в страната. Това не се отрази и не повлия негативно на рутинната работа на ОбС.

Като обобщение за работата на Общински съвет при община Кричим за изминалия период юли 2009 – декември 2009 г. може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си и към проблемите на общината, и да допринасят за тяхното адекватно решаване.


Р Е Ш Е Н И Е № 196 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно участие на община Кричим в учредяването на МИГ на територията на общините Кричим и Брацигово с цел подаване на заявление за подпомагане по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”, ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

І. Одобрява участието на общината в учредяването на МИГ на територията на общините Брацигово и Кричим с цел подаване на заявление за подпомагане по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”, ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013).

ІІ. Определя за представители на община Кричим в Управителния съвет на МИГ на територията на общините Брацигово и Кричим, както следва:

АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ – Кмет на Община Кричим  и

АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА – Председател на Общински съвет при община Кричим


Р Е Ш Е Н И Е № 197 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно участие и определяне на представител на Община Кричим в СНЦ „Тракийски туристически район”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при  Община Кричим  

Дава съгласие Община Кричим да стане учредител на Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район” на основата на приложения проект за Устав на сдружението.

Упълномощава г-жа Величка Беличева-Бучова – Секретар при община Кричим да представлява Община Кричим в Общото събрание на СНЦ „Тракийски туристически район” с всички права дадени й по силата на закона, включително с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на Община Кричим в общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел, освен в случаите, в които съгласно закона е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет.


Р Е Ш Е Н И Е № 198 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 45 и чл. 46 НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител инж. Коцева, съгласно лиценз № 3153/15.03.1994г. издаден от АП – София и определя пазарна цена за продажба на земя – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж за един квадратен метър по зони, както следва:

ЗОНА І – 15 лв.

ЗОНА ІІ – 12 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 199 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет - Кричим  приема Отчет за изпълнение на Решенията  за периода 01.07.2009 год. - 31.12.2009 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 200 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно освобождаване от месечни наемни вноски на лекарски кабинети № 14, № 3 и № 19, находящи се в Градска поликлиника, ул. „Тракия” № 25

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, и ал. 3 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим освобождава от заплащане на месечни наемни вноски за срока на договора за наем на лекарски кабинети № 14, № 3, етаж 1 и № 19, етаж 2, находящи се в Градска поликлиника, ул. „Тракия” № 25, при условие, че се осигури необходимото оборудване за функционирането на обекта като рентгенография и ехография.


Р Е Ш Е Н И Е № 201 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от общинските съветници от ПП „ДПС” и съветниците от „Коалиция за Достойно бъдеще – НДСВ, ССД”, относно назначаване на пазач на Християнския гробищен парк.

Вносител: Общинските съветници от ПП „ДПС” и съветниците от „Коалиция за Достойно бъдеще – НДСВ, ССД”

Докладва: Костадин Василев Величков – общински съветник от „Коалиция за Достойно бъдеще – НДСВ, ССД”.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет при Община Кричим възлага на Кмета на Община Кричим да се осигурят необходимите средства за назначаване на едно лице на трудов договор.


Р Е Ш Е Н И Е № 202 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молба за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС – Кричим, отпуска на:

● Елмаз Салим Сюлейман, бул. „Тракия” № 16, гр. Кричим  -  еднократна помощ в размер на 300 лв за закупуване на медикаменти.

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи с решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация  по решение на ОбС от бюджета на община Кричим за 2010 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 203 прието на 12.04.2010 година по Протокол № 28

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молба за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС – Кричим, отпуска на:

● Станко Атанасов Данаилов и Атанас Станков Данаилов, ул. „Ген. Скобелев” № 13, гр. Кричим  -  еднократна помощ в размер на 1 700 лв за закупуване на средства от първа необходимост и строителни материали.

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи с решение на ОбС, д. 122 Общинска администрация  по решение на ОбС от бюджета на община Кричим за 2010 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 204 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно промяна състава на постоянните комисии към Общински съвет при община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим допълва и променя състава на постоянните комисии, както следва:

 

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, веризповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм

Георги Димитров Кацаров – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Енриков Велчев – ЧЛЕН

 

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ

Георги Димитров Кацаров – ЧЛЕН

Георги Енриков Велчев – ЧЛЕН

 

3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ – европейски програми и проекти, местно развитие, разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общински съвет

Златка Жечева Маринова – ЧЛЕН

4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Златка Жечева Маринова - ЧЛЕН


Р Е Ш Е Н И Е № 205 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Златка Жечева Маринова – Секретар на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим, относно становище на ПК по социални дейности във връзка разработена Общинска програма за закрила на детето за 2010 година от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски, отдел „Закрила на детето” – Стамболийски.

Вносител: Златка Жечева Маринова – Секретар на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Секретар на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

                                                                                                                                        

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА   ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2010г.

 

Община Кричим

 

 

Приоритетна област І : 

 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

1.Развитие на система за подкрепа на отговорно родителство.

1. Развитие на комплекс от услуги, предлагани в Център за обществена подкрепа на деца и семейства в гр. Кричим. Общинска администрация – ЦОП – гр. Кричим

.

В рамките на утвърдения бюджет

2. Намаляване броя на постъпващите деца в специализирани институции, чрез прилагане на закона за закрила на детето – настаняване в семейство на близки; роднини; приемни семейства; осиновяване. Отдел “Закрила на детето”  към Дирекция „Социално подпомагане”  Стамболийски В рамките на утвърдения бюджет
3. Развитие на алтернативни услуги за превенция на изоставянето – семейно консултиране и подкрепа. Отдел “Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”гр.Стамболийски; ЦОП – гр. Кричим В рамките на утвърдения бюджет
4.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат. Отдел “Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стамболийски В рамките на утвърдения бюджет

2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.

1. Популяризиране на възможностите на социалните услуги за начините и видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда.

Дирекция “Социално подпомагане” – Стамболийски

В рамките на утвърдения бюджет

3. Развиване на професионална и доброволна приемна

грижа като алтернативна форма на институционалната грижа.

1.Популяризиране на социалната услуга в общността   “ приемна грижа”. Център за обществена  подкрепа - гр. Кричим В рамките на утвърдения бюджет

 

Приоритетна област ІІ :

 

Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

1. Осъществяване на превенция на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотреба на деца в Интернет. 1.Изготвяне и разпространение на информационни материали по проблема за насилието с различна насоченост / за деца ; за родители/. МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет
2. Провеждане на информационни кампании срещу насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотреба с деца в Интернет. МКБППМН В рамките на утвърдения бюджет

2. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на насилието, зависимости към наркотични вещества, алкохол и цигари, възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие.

1. Реализиране на мероприятията заложени в Общинска  програма за превенция на насилието между учениците /Ноември 2009 г. – Ноември 2012 г./ - приета с Решение №159, взето с Протокол № 24 от 02.12.2009 г.  на Общински съвет при община Кричим. Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски; РУ на МВР – Стамболийски; гл. специалист „Образование” при община Кричим; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет

2. Реализиране на мероприятията заложени в Общинска  програма за работа със семейства на деца в риск /деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца, застрашени от отпадане от училище/ за периода Януари 2010 г. – Януари 2013 г., приета с Решение № 191,взето с Протокол № 28 от 02.12.2009 г.  на Общински съвет при община Кричим. Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски; РУ на МВР – Стамболийски; гл. специалист „Образование” при община Кричим; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет

3. Осигуряване на достъп до здравни грижи и психологическа подкрепа на децата и семействата, жертва на трафик и насилие. Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски; РУ на МВР – Стамболийски;  община Кричим; гл. специалист „Образование”; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет

3. Превенция и премахване на най-тежките форми на детския труд, мониторинг на детския труд.

1. Регистриране на всеки възникнал случай на експлоатация на детски труд и предприемане на адекватни мерки. Дирекция “Социално подпомагане” – Стамболийски В рамките на утвърдения бюджет
2. Продължаване на съвместната  работа с органите на Полицията относно регистриране на деца на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда. Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски; РУ на МВР – Стамболийски; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет

4. Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация в областта на дейностите по закрила на детето на местно ниво.

1.Изграждане на система  за  сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Д”СП” - Стамболийски; РУ на МВР – Стамболийски;    община Кричим; ЦОП – гр. Кричим

В рамките на утвърдения бюджет

 

Приоритетна област ІІІ :

 

Осигуряване на равен достъп  до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ  ИНСТИТУЦИИ

ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

1. Социално включване и разширяване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 1. Разширяване на интеграцията на ромските деца чрез максимално обхващане и задържане в училищата и детските градини.

Гл. специалист „Образование” при Община Кричим;

Директори на училища и детски градини

В рамките на утвърдения бюджет
2. Развиване на образователни и социални услуги, насочени към отпадналите и необхванати деца от образователната система. 1.Идентифициране на децата с увреждания в община Кричим на възраст от 0 до 18 г. Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски

В рамките на утвърдения бюджет

2. Осигуряване на подходяща подкрепа за децата с увреждания и техните семейства, вкл. достъп до социални услуги и закрила, която да им позволи да останат в семействата.

    Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” - Стамболийски; Център за обществена подкрепа - гр. Кричим

В рамките на утвърдения бюджет

3.Предоставяне на информация и консултиране на родители на деца с намалена възможност за социална адаптация относно социални помощи; социални услуги и права на детето. Дирекция „Социално подпомагане” - Стамболийски

В рамките на утвърдения бюджет

 

Приоритетна област ІV :

 

Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

1. Създаване на възможности за увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време. 1. Активиране на творческото мислене и развитие на таланти на децата чрез участието им в школи, кръжоци и курсове.

Гл. специалист „Образование” при Община Кричим;

Директори на училища и детски градини; Младежки дом гр. Кричим; Народно читалище „Пробуда” – гр. Кричим

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

Общинската програма е отворена за нови предложения!


Р Е Ш Е Н И Е № 206 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в списъка за капиталови разходи за 2010 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет,  Общински съвет при община Кричим:

 

І. Променя списъка за капиталови разходи за 2010г., както следва:

1.        Дейност 603 Водоснабдяване и канализация

§ 52 Придобиване на ДМА

Ø       Проект „Подмяна на етернитови водопроводи с полиетиленови тръби по улици с второстепенна канализационна мрежа                                  8 600 лв. - 

Ø       Проект „Подпорна стена на републикански път ІІІ – 866 Девин - Кричим – Стамболийски в участък между жилищни сгради с административни номера 62 и 64, ул. „Антонивановци” в регулацията на гр.Кричим”       8 600 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 207 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно предоставяне на имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на юридически лица на бюджетна издръжка.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим предоставя: 

1. На СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим за безвъзмездно ползване и управление следния недвижим имот публична общинска собственост: УПИ VI – училище -71, кв. 130 по регулационния план на гр. Кричим, идентичен с ПИ № 39921.502.403 по кадастралния план на гр. Кричим, актуван с АОС № 30 / 25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 73 на 31.03.2005 г., находящ се в гр.Кричим, бул. „Тракия” № 24, състоящ се от дворно място – 25 665 кв.м., сграда масивна на четири етажа – 1 578 кв. м., физкултурен салон на два етажа – 900 кв. м., кухненски блок – столова, масивна – 400 кв. м.;

2. На НУ „Васил Левски” гр. Кричим за безвъзмездно ползване и управление следния недвижим имот публична общинска собственост: УПИ I - училище, кв. 103 по регулационния план на гр. Кричим, идентичен с ПИ № 39921.502.521 по кадастралния план на гр.Кричим, актуван с АОС № 31 / 25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 73 на 28.12.2009 г., находящ се в гр.Кричим, бул. „Тракия” № 1, състоящ се от дворно място – 7 857 кв. м., сграда масивна на три етажа – 684 кв. м, физкултурен салон – 509 кв. м., гараж – 37 кв. м.;

3. На НУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Кричим за безвъзмездно ползване и управление следния недвижим имот публична общинска собственост: УПИ I – училище - 1230, кв. 54 по регулационния план на гр.Кричим, идентичен с ПИ № 39921.504.37 по кадастралния план на гр.Кричим, актуван с АОС № 32 / 25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 74 на 28.12.2009 г., находящ се в гр.Кричим, ул. „Димитър Благоев” № 5, състоящ се от дворно място – 4 596 кв. м., сграда масивна на два етажа – 644 кв. м, физкултурен салон – 398 кв.м., столова – 141 кв. м.


Р Е Ш Е Н И Е № 208 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно обявяване на недвижими имоти за публична и частна общинска собственост.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 175, взето с Протокол № 25 от 21.12.2009г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

 

І. Обявява за частна общинска собственост:

1. ПИ № 39921.503.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, административен адрес: гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 219 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс; съседни ПИ: 39921.503.461, 39921.503.475, 39921.503.463, 39921.503.476;

2. ПИ № 39921.503.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 223 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.503.479, 39921.503.475, 39921.503.464, 39921.503.476;

3. ПИ № 39921.503.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 264 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване и съседни ПИ: 39921.503.463, 39921.503.475, 39921.503.465, 39921.503.476;

4. ПИ № 39921.503.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 209 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.503.476, 39921.503.464, 39921.503.475, 39921.503.466;

5. ПИ № 39921.503.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 194 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.503.476, 39921.503.466, 39921.503.475, 39921.503.468;

6ПИ № 39921.503.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 212 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.503.476, 39921.503.467, 39921.503.475, 39921.503.470;

7. ПИ № 39921.503.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 290 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за търговски обект, комплекс и съседи: 39921.503.470, 39921.503.475, 39921.503.471;

8. ПИ № 39921.503.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 916 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.503.475, 39921.503.474, 39921.503.472, 39921.503.473, 39921.503.469, 39921.503.470;

9. ПИ № 39921.503.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 911 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване и съседни ПИ: 39921.503.474, 39921.503.69, 39921.503.473, 39921.503.471;

10. ПИ № 39921.502.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-550/11.03.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, бул. „Тракия”, с площ 317 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс и съседни ПИ: 39921.502.535, 39921.502.534, 39921.502.401, 39921. 502.122;

ІІ. Обявява за публична общинска собственост:

1. ПИ № 39921.503.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 44 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг вид озеленени площи и съседни ПИ: 39921.503.475, 39921.503.476, 39921.503.479;

2. ПИ № 39921.503.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 123 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг вид озеленени площи и съседни ПИ: 39921.503.476, 39921.503.465, 39921.503.475; 39921.503.467;

3. ПИ № 39921.503.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта на гр.Кричим, засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-817/20.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, находящ се в гр.Кричим, ул. „Търговска”, с площ 568 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг вид озеленени площи и съседни ПИ: 39921.503.1, 39921.503.476, 39921.503.468; 39921.503.475, 39921.503.473, 39921.503.471, 39921.503.469.


Р Е Ш Е Н И Е № 209 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставени за управление и стопанисване на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 105, ал. 1  от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване,Общински съвет при община Кричим:

1.       Определя земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно списък Приложение № 1, за отдаване под наем на безимотни и малоимотни жители на община Кричим, по реда и при условията на глава 10 „Управление на земи общинска собственост” на НРПУРОИ.

2.       Определя наемна цена съгласно Тарифа за определяне на началния размер на наемите и таксите за кв.м при предоставяне за ползване на обекти  и терени общинска собственост приета с Решение  № 112, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009г. на Общински съвет – Кричим. 

3.       Възлага на Кмета на община Кричим да проведе процедурите по глава 10 „Управление на земи от общински поземлен фонд” на  Наредба за реда за  придобиване,  управление  и разпореждане с общинско имущество.


Приложение № 1

към Решение № 209, взето с Протокол № 29

от 25.05.2010 год. на ОбС

Списък на земеделските земи по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предоставени за стопанисване и управление от община Кричим  с начин на трайно ползване – ниви и трайни насаждения

ПИ № МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ Актуван/ неактуван
1 39921.30.57

В близост до местността

,,Кутела”

Нива 7.743дка Неактуван
2 39921.1.290 Кутела Изоставена орна земя 13.435 дка Неактуван
3  39921.30.299 Бобища Др. използвана територия с тр. насаждения 16.103дка Неактуван
4 39921.30.300 Бобища Др. използвана територия с тр. насаждения 22.579 дка Неактуван
5 39921.30.301 Бобища Нива 1.991 дка Неактуван
6 39921.30.303 Бобища Нива 13.416 дка Неактуван
7 39921.30.304 Бобища Нива 11.627 дка Неактуван
8 39921.30.310 Манастира Нива 0.778 дка Неактуван
9 39921.30.311 Манастира Нива 1.157 дка Неактуван
10 39921.4.328 Драгодан Овощни насаждения  /нетерасирани / 0.796 дка Неактуван
11 39921.4.329 Драгодан Лозови насаждения /нетерасирани / 7.363 дка Неактуван
12 39921.4.331 Драгодан Нива 0.069 дка Неактуван
13 39921.4.335 Драгодан

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

0.096 дка Неактуван
14 39921.4.338 Драгодан Нива 2.298 дка Неактуван
15 39921.4.340 Драгодан Нива 1.057 дка Неактуван
16 39921.4.341 Драгодан Нива 3.216 дка Неактуван
17 39921.4.344 Драгодан Нива 17.560 дка Неактуван
18 39921.4.345 Драгодан Изоставена орна земя 2.031дка Неактуван
19 39921.4.347 Арманджик Нива 7.495дка Неактуван
20 39921.4.348 Арманджик Нива 0.859дка Неактуван
21 39921.4.349 Арманджик Нива 1.496дка Неактуван
22 39921.4.351 Арманджик Нива 5.025дка Неактуван
23 39921.4.352 Сух дол Нива 1.550дка Неактуван
24 39921.4.353 Сух дол Нива 1.386 дка Неактуван
25 39921.4.354 Гола Нива 13.790 дка Неактуван
26 39921.4.355 Гола

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

0.771дка Неактуван
27 39921.4.356 Гола Нива 1.192 дка Неактуван
28 39921.4.357 Гола Нива 0.768 дка Неактуван
29 39921.4.358 Гола Нива 1.339 дка Неактуван
30 39921.4.359 Гола

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

0.955дка Неактуван
31 39921.4.360 Арманджик Нива 8.256дка Неактуван
32 39921.4.361 Арманджик Нива 0.831дка Неактуван
33 39921.4.362 Арманджик Нива 2.359дка Неактуван
34 39921.4.363 Гола Нива 1.511дка Неактуван
35 39921.4.364 Арманджик Изоставена орна земя 60.951 дка Неактуван
36 39921.4.366 Арманджик Нива 4.525 дка Неактуван
37 39921.4.367 Арманджик Нива 13.423 дка Неактуван
38 39921.4.368 Арманджик Изоставена орна земя 1.289 дка Неактуван
39 39921.4.369 Арманджик Нива 2.147 дка Неактуван
40 39921.4.370 Гола Изоставена орна земя 1.892 дка Неактуван
41 39921.4.371 Гола Изоставена орна земя 1.999дка Неактуван
42 39921.4.372 Гола Нива 0.995дка Неактуван
43 39921.4.373 Гола Нива 7.105 дка Неактуван
44 39921.4.374 Арманджик Изоставена орна земя 8.570 дка Неактуван
45 39921.4.375 Гола Нива 14.543дка Неактуван
46 39921.4.376 Гола Нива 2.454дка Неактуван
47 39921.4.377 Гола

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

2.324 дка Неактуван
48 39921.4.378 Гола Нива 7.796 дка Неактуван
49 39921.4.379 Гола Нива 3.763 дка Неактуван
50 39921.4.380 Гола Нива 2.033 дка Неактуван
51 39921.4.381 Гола Нива 2.272 дка Неактуван
52 39921.4.382 Гола Нива 2.744 дка Неактуван
53 39921.4.383 Гола Нива 5.191 дка Неактуван
54 39921.4.384 Гола Нива 9.905 дка Неактуван
55 39921.4.385 Арманджик Нива 1.397 дка Неактуван
56 39921.4.386 Арманджик Изоставена орна земя 13.950 дка Неактуван
57 39921.4.388 Арманджик Изоставена орна земя 5.577 дка АОС №400/11.02.2010г.
58 39921.4.389 Арманджик Нива 3.558 дка АОС №412/16.03.2010г.
59 39921.4.390 Арманджик Изоставена орна земя 1.674 дка АОС №397/11.02.2010г.
60 39921.4.391 Арманджик Изоставена орна земя 0.947 дка Неактуван
61 39921.4.393 Арманджик

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.551 дка Неактуван
62 39921.4.395 Гола

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

1.132дка Неактуван
63 39921.4.396 Гола Нива 1.555дка Неактуван
64 39921.4.398 Гола

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

2.256 дка Неактуван
65 39921.4.400 Гола Нива 0.748дка Неактуван
66 39921.4.401 Гола Нива 3.138дка Неактуван
67 39921.4.402 Гола Нива 1.418дка Неактуван
68 39921.4.403 Гола Нива 1.758дка Неактуван
69 39921.4.406 Гола Нива 1.605 дка Неактуван
70 39921.4.410 Сух дол Изоставена орна земя 5.225 дка АОС №345/25.01.2010г.
71 39921.4.411 Сух дол Изоставена орна земя 7.914 дка АОС №344/25.01.2010г.
72 39921.4.412 Сух дол Изоставена орна земя 1.459 дка Неактуван
73 39921.4.418 Драгодан Нива 1.524 дка Неактуван
74 39921.4.421 Драгодан Нива 0.106дка Неактуван
75 39921.4.422 Драгодан Нива 0.064 дка Неактуван
76 39921.4.423 Драгодан Нива 0.192 дка Неактуван
77 39921.4.424 Драгодан Нива 0.104 дка Неактуван
78 39921.4.425 Драгодан Нива 0.200дка Неактуван
79 39921.4.426 Драгодан Нива 0.028 дка Неактуван
80 39921.4.427 Драгодан Нива 0.600дка Неактуван
81 39921.4.428 Драгодан Нива 0.209дка Неактуван
82 39921.4.429 Драгодан Нива 0.546 дка Неактуван
83 39921.4.430 Драгодан Нива 0.464 дка Неактуван
84 39921.4.431 Драгодан Нива 0.597дка Неактуван
85 39921.4.432 Драгодан Нива 0.052 дка Неактуван
86 39921.4.433 Драгодан Нива 0.214дка Неактуван
87 39921.57.437 Динката Нива 0.260дка Неактуван
88 39921.1.487 Горката Изоставена орна земя 2.933 дка Неактуван
89 39921.30.490 Кераната Нива 2.508 дка Неактуван
90 39921.30.495 Кераната

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

3.302 дка Неактуван
91 39921.30.499 Бобища

Лозови насаждения

/ нетерасирани /

6.409 дка Неактуван
92 39921.4.508 Гола Изоставена орна земя 1.698 дка АОС №398/11.02.2010г.
93 39921.1.546 Горката

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.861 дка Неактуван
94 39921.1.547 Горката Нива 1.197 дка Неактуван
95 39921.1.548 Кутела Изоставена орна земя 6.182 дка Неактуван
96 39921.1.554 Кутела Изоставена орна земя 18.402 дка Неактуван
97 39921.1.557 Кутела Изоставена орна земя 13.515 дка Неактуван
98 39921.1.562 Кутела Изоставена орна земя 8.086дка Неактуван
99 39921.1.563 Кутела Изоставена орна земя 15.221дка Неактуван
100 39921.1.570 Кутела Изоставена орна земя 2.689дка Неактуван
101 39921.1.574 Кутела Изоставена орна земя 23.055дка Неактуван
102 39921.1.575 Кутела Изоставена орна земя 4.158дка Неактуван
103 39921.1.576 Кутела Нива 9.405дка Неактуван
104 39921.1.602 Горката Изоставена орна земя 3.158дка Неактуван
105 39921.1.646 Горката Нива 2.426дка Неактуван
106 39921.4.837 Сух дол Нива 2.020дка Неактуван
107 39921.4.845 Сух дол

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

4.072дка Неактуван
108 39921.4.863 Метоха Нива 0.575дка Неактуван
109 39921.137.882 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 35.165дка Неактуван
110 39921.87.920 Адалъка Изоставена орна земя 2.722дка Неактуван
111 39921.87.923 Адалъка Изоставена орна земя 2.512дка Неактуван
112 39921.1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка Неактуван
113 39921.1.26 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.317дка Неактуван
114 39921.1.48 Горка / Кутел Нива 1.506дка Неактуван
115 39921.1.80 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.288дка Неактуван
116 39921.1.83 Горка Изоставена орна земя 2.095дка Неактуван
117 39921.1.84 Горка / Кутел Изоставена орна земя 0.750дка Неактуван
118 39921.1.90 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.502дка Неактуван
119 39921.1.97 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.200дка Неактуван
120 39921.1.125 Горка / Кутел Изоставена орна земя 2.196дка Неактуван
121 39921.1.154 Горката Нива 1.492дка Неактуван
122 39921.1.155 Горка Изоставена орна земя 1.699дка Неактуван
123 39921.1.156 Горка Изоставена орна земя 1.065дка Неактуван
124 39921.1.157 Горка Изоставена орна земя 1.878дка Неактуван
125 39921.1.163 Горка /Кутел Изоставена орна земя 0.302дка Неактуван
126 39921.1.164 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.111дка Неактуван
127 39921.1.177 Кутела Изоставена орна земя 2.288дка Неактуван
128 39921.1.184 Горка / Кутел Изоставена орна земя 1.530дка Неактуван
129 39921.1.191 Горка Изоставена орна земя 3.001дка Неактуван
130 39921.1.212 Горка Изоставена орна земя 2.500дка Неактуван
131 39921.1.213 Горка Изоставена орна земя 6.583дка Неактуван
132 39921.1.224 Горката Изоставена орна земя 2.500дка Неактуван
133 39921.1.226 Горката Изоставена орна земя 3.232дка Неактуван
134 39921.1.229 Горката Изоставена орна земя 1.268дка Неактуван
135 39921.1.234 Горката Изоставена орна земя 2.607дка Неактуван
136 39921.1.242 Горката

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.001дка Неактуван
137 39921.1.244 Горката Изп. Територия, заета с тр. насаждения 1.996дка Неактуван
138 39921.1.246 Горката Изоставена орна земя 2.006дка Неактуван
139 39921.1.252 Горката Изоставена орна земя 2.398дка Неактуван
140 39921.1.253 Кутела Изоставена орна земя 1.000дка Неактуван
141 39921.1.255 Кутел Изоставена орна земя 4.508дка Неактуван
142 39921.1.259 Долна ада Изоставена орна земя 2.997дка Неактуван
143 39921.1.260 Горката Изоставена орна земя 2.000дка Неактуван
144 39921.1.261 Горката Изоставена орна земя 1.002дка Неактуван
145 39921.1.263 Горката Изоставена орна земя 1.005дка Неактуван
146 39921.1.269 Горката Изоставена орна земя 2.794дка Неактуван
147 39921.1.274 Горката Изоставена орна земя 1.001дка Неактуван
148 39921.1.275 Горката Изоставена орна земя 1.000дка Неактуван
149 39921.1.276 Горката Изоставена орна земя 0.999дка Неактуван
150 39921.1.277 Горката Изоставена орна земя 1.000дка Неактуван
151 39921.2.240 Горката Нива 1.904дка Неактуван
152 39921.2.249 Горката Нива 0.224дка Неактуван
153 39921.2.251 Горката Нива 0.998дка Неактуван
154 39921.2.269 Горката Изоставена орна земя 3.217дка Неактуван
155 39921.2.329 Горката Нива 1.501дка Неактуван
156 39921.3.10 Горката Нива 2.136дка Неактуван
157 39921.3.14 Горката Нива 2.262дка Неактуван
158 39921.3.20 Горката Нива 0.433дка Неактуван
159 39921.3.33 Горката Нива 0.316дка Неактуван
160 39921.3.54 Горката Нива 1.154дка Неактуван
161 39921.3.65 Горката Нива 1.070дка Неактуван
162 39921.3.66 Горката Нива 0.354дка Неактуван
163 39921.3.67 Горката Нива 0.760дка Неактуван
164 39921.3.68 Горката Нива 0.629дка Неактуван
165 39921.3.69 Горката Нива 0.400дка Неактуван
166 39921.3.70 Горката Нива 0.736дка Неактуван
167 39921.3.71 Горката Нива 0.227дка Неактуван
168 39921.3.102 Гегова ада Нива 0.844дка Неактуван
169 39921.3.213 Малкия кутел Нива 0.533дка Неактуван
170 39921.3.214 Малкия кутел Нива 0.042дка Неактуван
171 39921.3.231 Малкия кутел Изоставена орна земя 20.132дка Неактуван
172 39921.4.9 Арманджик Нива 0.541дка Неактуван
173 39921.4.22 Гарваница Нива 1.050дка Неактуван
174 39921.4.28 Гарваница Нива 0.894дка Неактуван
175 39921.4.35 Арманджик Изоставена орна земя 1.427дка Неактуван
176 39921.4.36 Арманджик Изоставена орна земя 1.998дка Неактуван
177 39921.4.38 Арманджик Изоставена орна земя 1.324дка Неактуван
178 39921.4.39 Арманджик Изоставена орна земя 3.126дка Неактуван
179 39921.4.40 Арманджик Изоставена орна земя 5.509дка Неактуван
180 39921.4.41 Метоха нива 1.208дка Неактуван
180 39921.4.42 Метоха Изоставена орна земя 1.325дка Неактуван
181 39921.4.51 Гарваница Нива 1.502дка Неактуван
182 39921.4.101 Калето Нива 1.303дка Неактуван
183 39921.4.109 Калето Нива 1.369дка Неактуван
184 39921.5.4 Тепелика Нива 3.119дка Неактуван
185 39921.100.249 Павелча Изоставено тр. насаждение 7.911 дка Неактуван
186 39921.5.10 Тепелика нива 1.514дка Неактуван
187 39921.5.14 Тепелика Нива 1.145дка Неактуван
188 39921.5.17 Тепелика Изоставена орна земя 2.002дка Неактуван
189 39921.5.19 Тепелика Изоставена нива 1.095дка Неактуван
190 39921.5.24 Тепелика Изоставена орна земя 1.202дка Неактуван
191 39921.5.41 Тепелика Нива 3.004дка Неактуван
192 39921.5.46 Тепелика Нива 4.535дка Неактуван
193 39921.5.52 Тепелика Нива 0.979дка АОС №414/16.03.2010г.
194 39921.5.58 Тепелика Изоставена орна земя 3.401дка АОС №396/11.02.2010г.
195 39921.5.80 Тепелика Нива 0.891дка Неактуван
196 39921.5.87 Тепелика Нива 1.350дка Неактуван
197 39921.5.97 Тепелика Нива 1.002дка Неактуван
198 39921.5.112 Тепелика Наводнена орна земя 0.203дка Неактуван
199 39921.59.122 Турски гробища Нива 0.501дка АОС №410/16.03.2010г.
200 39921.59.128 Турски гробища Нива 0.842дка АОС №411/16.03.2010г.
201 39921.5.136 Тепелика Нива 4.410дка Неактуван
202 39921.5.139 Тепелика Нива 0.354дка Неактуван
203 39921.6.40 Гьола

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.374дка Неактуван
204 39921.6.45 Гьола Нива 1.354дка Неактуван
205 39921.6.49 Гьола

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.383дка Неактуван
206 39921.6.63

В близост до местността

,,Гьола”.

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.607дка Неактуван
207 39921.7.1 Динката Нива 0.477дка Неактуван
208 39921.7.105 Динката Нива 1.517дка Неактуван
209 39921.7.108 Динката Нива 1.043дка Неактуван
210 39921.7.113 Динката Нива 1.984дка Неактуван
211 39921.7.125 Динката Нива 1.885дка АОС №413/16.03.2010г.
212 39921.8.7 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.718ка Неактуван
213 39921.8.22 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

3.097дка Неактуван
214 39921.8.70 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.599дка Неактуван
215 39921.9.12 Исака нива 0.240дка Неактуван
216 39921.9.46 Исака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.187дка Неактуван
217 39921.9.52 Исака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.221дка Неактуван
218 39921.21.18 Чукурлука Нива 1.860дка Неактуван
219 39921.22.18 Чукурлука Нива 1.534дка Неактуван
220 39921.22.58 Чукурлука Нива 1.153дка Неактуван
221 39921.22.73 Чукурлука Нива 0.901дка Неактуван
222 39921.22.117 Чукурлука Нива 0.637дка Неактуван
223 39921.23.50 Чукурлука Нива 0.907дка Неактуван
224 39921.23.56 Чукурлука Нива 0.260дка Неактуван
225 39921.23.65 Чукурлука Нива 0.451дка Неактуван
226 39921.24.16 Чукурлука Нива 0.898дка Неактуван
227 39921.24.27 Чукурлука Нива 1.799дка Неактуван
228 39921.25.64 Чукурлука Нива 0.361дка Неактуван
229 39921.25.65 Чукурлука Нива 0.070дка Неактуван
230 39921.26.23 Чукурлука Нива 0.899дка Неактуван
231 39921.26.29 Чукурлука Нива 0.218дка Неактуван
232 39921.26.74 Чукурлука Нива 0.303дка Неактуван
233 39921.27.68 Чукурлука Нива 0.157дка Неактуван
234 39921.27.74 Чукурлука Нива 0.454дка Неактуван
235 39921.28.1 Чукурлука Нива 0.980дка Неактуван
236 39921.28.74 Чукурлука Нива 1.350дка Неактуван
237 39921.29.13 Чукурлука Нива 1.348дка Неактуван
238 39921.29.67 Чукурлука Нива 1.350дка Неактуван
239 39921.35.4 Бем бала Нива 1.774дка Неактуван
240 39921.35.6 Бем бала Нива 0.451дка Неактуван
241 39921.35.74 Бем Бала Нива 0.472дка АОС №415/16.03.2010г.
242 39921.35.80 Бем бала Нива 0.389дка Неактуван
243 39921.35.90 Бем бала Нива 1.758дка Неактуван
244 39921.35.92 Бем бала Нива 1.284дка Неактуван
245 39921.35.105 Бем Бала Нива 0.307дка Неактуван
246 39921.35.108 Бем Бала Нива 2.036дка Неактуван
247 39921.40.31 Русковица Нива 0.899дка Неактуван
248 39921.40.34 Русковица Нива 4.677дка Неактуван
249 39921.40.35 Русковица Нива 2.886дка Неактуван
250 39921.40.36 Русковица Нива 0.899дка Неактуван
251 39921.40.41 Русковица Нива 0.902дка Неактуван
252 39921.40.42 Русковица Нива 1.616дка Неактуван
253 39921.41.3 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.151дка Неактуван
254 39921.41.44 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.975дка Неактуван
255 39921.41.53 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.915дка Неактуван
256 39921.41.59 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.145дка Неактуван
257 39921.42.1 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.997дка Неактуван
258 39921.42.12 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.831дка Неактуван
259 39921.42.20 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.171дка Неактуван
260 39921.42.21 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.292дка Неактуван
261 39921.42.41 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.444дка Неактуван
262 39921.42.57 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.754дка Неактуван
263 39921.42.81 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.653дка Неактуван
264 39921.42.112 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.801дка Неактуван
265 39921.42.159 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.677дка Неактуван
266 39921.42.188 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.931дка Неактуван
267 39921.43.10 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.587дка Неактуван
268 39921.43.48 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.502дка Неактуван
269 39921.43.72 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.513дка Неактуван
270 39921.43.93 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.587дка Неактуван
271 39921.43.163 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.361дка Неактуван
272 39921.44.5 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.898дка Неактуван
273 39921.44.9 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.270дка Неактуван
274 39921.44.59 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.057дка Неактуван
275 39921.44.70 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.630дка Неактуван
276 39921.44.111 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.353дка Неактуван
277 39921.44.124 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.373дка Неактуван
278 39921.44.127 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.180дка Неактуван
279 39921.45.29 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.898дка Неактуван
280 39921.45.61 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.279дка Неактуван
281 39921.45.62 Русковица Нива 0.731дка Неактуван
282 39921.45.67 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.234дка Неактуван
283 39921.45.68 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.191дка Неактуван
284 39921.46.11 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.122дка АОС №391/11.02.2010г.
285 39921.46.52 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.920дка Неактуван
286 39921.46.55 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.375дка АОС №390/11.02.2010г.
287 39921.46.56 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.549дка Неактуван
288 39921.46.57 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.447дка Неактуван
289 39921.46.58 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.524дка АОС №392/11.02.2010г.
290 39921.46.59 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.818дка Неактуван
291 39921.46.60 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.473дка АОС №393/11.02.2010г.
292 39921.46.61 Русковица

Овощни насаждения

/нетерасирани /

0.116дка Неактуван
293 39921.46.62 Русковица

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.097дка АОС №389/11.02.2010г.
294 39921.47.32 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.198дка Неактуван
295 39921.47.40 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.366дка Неактуван
296 39921.47.68 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.261дка Неактуван
297 39921.47.84 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.251дка Неактуван
298 39921.47.122 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.419дка Неактуван
299 39921.47.128 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.037дка Неактуван
300 39921.47.138 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.136дка Неактуван
301 39921.47.142 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.744дка Неактуван
302 39921.47.143 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.093дка Неактуван
303 39921.48.80 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.722дка Неактуван
304 39921.48.116 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.898дка Неактуван
305 39921.49.14 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.897дка Неактуван
306 39921.49.132 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.364дка Неактуван
307 39921.49.148 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.270дка Неактуван
308 39921.50.12 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.484дка Неактуван
309 39921.50.40 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.543дка Неактуван
310 39921.50.74 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.103дка Неактуван
311 39921.50.77 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.170дка Неактуван
312 39921.50.82 Червенака

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.879дка Неактуван
313 39921.51.126 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.348дка Неактуван
314 39921.51.139 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.153дка Неактуван
315 39921.51.157 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

3.850дка Неактуван
316 39921.51.158 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.294дка Неактуван
317 39921.51.161 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.919дка Неактуван
318 39921.51.171 Слатината

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.448дка Неактуван
319 39921.52.17 Сух дол Нива 1.351дка Неактуван
320 39921.52.60 Сух дол Нива 0.681дка Неактуван
321 39921.52.79 Сух дол Нива 1.078дка Неактуван
322 39921.52.95 Сух дол Нива 0.899дка Неактуван
323 39921.52.104 Сух дол Нива 1.090дка Неактуван
324 39921.52.128 Сух дол Нива 0.097дка Неактуван
325 39921.52.135 Сух дол Нива 1.357дка Неактуван
326 39921.52.140 Сух дол Нива 1.966дка Неактуван
327 39921.52.158 Сух дол Нива 1.801дка Неактуван
328 39921.52.163 Сух дол Нива 0.450дка Неактуван
329 39921.52.172 Сух дол Нива 0.897дка Неактуван
330 39921.52.183 Сух дол Нива 1.982дка Неактуван
331 39921.52.189 Сух дол Нива 0.673дка Неактуван
332 39921.52.204 Сух дол Изоставена орна земя 3.617дка Неактуван
333 39921.52.227 Сух дол Нива 1.173дка Неактуван
334 39921.52.231 Сух дол Нива 0.090дка Неактуван
335 39921.52.233 Сух дол Нива 1.081дка Неактуван
336 39921.52.240 Сух дол Нива 0.900дка Неактуван
337 39921.52.241 Сух дол Нива 1.351дка Неактуван
338 39921.53.16 Куницата

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.013дка Неактуван
339 39921.53.36 Куницата

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.907дка Неактуван
340 39921.55.18 Куницата Нива 0.943дка Неактуван
341 39921.56.16 Куницата Нива 0.907дка АОС №416/16.03.2010г.
342 39921.56.19 Куницата Нива 0.535дка Неактуван
343 39921.57.9 Говежди път Нива 1.242дка Неактуван
344 39921.58.3 Чукурлука Нива 1.798дка Неактуван
345 39921.58.4 Чукурлука Нива 0.080дка Неактуван
346 39921.58.7 Чукурлука Нива 1.083дка Неактуван
347 39921.59.4 Турски гробища Нива 1.796дка АОС №351/01.02.2010г.
348 39921.59.5 Турски гробища Нива 0.723дка Неактуван
349 39921.60.135 Герена Нива 1.790дка АОС №365/01.02.2010г.
350 39921.60.146 Герена Нива 2.252дка АОС №409/16.03.2010г.
351 39921.61.10 Герена Нива 0.285дка Неактуван
352 39921.61.58 Герена Нива 1.143дка АОС №363/01.02.2010г.
353 39921.61.59 Герена Нива 0.485дка Неактуван
354 39921.61.61 Герена Нива 0.961дка АОС №366/01.02.2010г.
355 39921.62.14 Герена Нива 0.366дка АОС №367/01.02.2010г.
356 39921.63.11 Герена Нива 0.488дка Неактуван
357 39921.63.79 Герена Нива 1.280дка АОС №348/01.02.2010г.
358 39921.63.81 Герена Нива 1.133дка АОС №350/01.02.2010г.
359 39921.63.85 Герена Нива 0.082дка Неактуван
360 39921.64.7 Герена Нива 1.802дка АОС №408/16.03.2010г.
361 39921.64.70 Герена Нива 0.550дка Неактуван
362 39921.64.72 Герена Нива 0.904дка АОС №362/01.02.2010г.
363 39921.64.75 Герена Нива 0.901дка АОС №364/01.02.2010г.
364 39921.64.76 Герена Нива 1.171дка АОС №349/01.02.2010г.
365 39921.65.1 Джевизлика Нива 1.805дка Неактуван
366 39921.65.6 Джевизлика Нива 1.914дка Неактуван
367 39921.65.8 Джевизлика Нива 2.285дка Неактуван
368 39921.65.64 Джевизлика Нива 2.879дка Неактуван
369 39921.65.66 Джевизлика Нива 1.080дка Неактуван
370 39921.66.16 Джевизлика Нива 1.806дка Неактуван
371 39921.67.16 Джевизлика Нива 0.900дка Неактуван
372 39921.67.27 Джевизлика Нива 0.899дка Неактуван
373 39921.67.69 Джевизлика Нива 0.330дка Неактуван
374 39921.68.16 Джевизлика Нива 1.151дка Неактуван
375 39921.68.29 Джевизлика Нива 0.551дка Неактуван
376 39921.69.3 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.533дка АОС №329/21.01.2010г.
377 39921.69.13 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.718дка АОС №342/21.01.2010г.
378 39921.70.20 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.833дка АОС №333/21.01.2010г.
379 39921.70.48 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.230дка Неактуван
380 39921.70.66 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.040дка АОС №336/21.01.2010г.
381 39921.70.72 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.526дка АОС №331/21.01.2010г.
382 39921.70.89 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.712дка Неактуван
383 39921.71.87 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.246дка Неактуван
384 39921.72.29 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.907дка АОС №343/21.01.2010г.
385 39921.72.83 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.621дка АОС №340/21.01.2010г.
386 39921.72.90 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.450дка АОС №338/21.01.2010г.
387 39921.72.96 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.721дка АОС №339/21.01.2010г.
388 39921.72.99 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.541дка АОС №341/21.01.2010г.
389 39921.72.100 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.537дка АОС №337/21.01.2010г.
390 39921.72.102 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.809дка АОС №334/21.01.2010г.
391 39921.72.120 Джевизлика Нива 0.522дка Неактуван
392 39921.72.121 Джевизлика Нива 0.347дка Неактуван
393 39921.72.128 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.065дка АОС №330/21.01.2010г.
394 39921.72.130 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

5.719дка АОС №332/21.01.2010г.
395 39921.72.132 Джевизлика

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.211дка АОС №335/21.01.2010г.
396 39921.73.52 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

3.240дка АОС №394/11.02.2010г.
397 39921.73.53 Чаирлъка Нива 0.765дка Неактуван
398 39921.73.75 Чаирлъка Нива 1.261дка Неактуван
399 39921.73.78 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.996дка Неактуван
400 39921.74.16 Чаирлъка Нива 2.521дка Неактуван
401 39921.74.18 Чаирлъка Нива 1.391дка Неактуван
402 39921.75.18 Чаирлъка Нива 3.583дка Неактуван
403 39921.75.45 Чаирлъка Нива 0.900дка Неактуван
404 39921.75.49 Чаирлъка Нива 2.146дка Неактуван
405 39921.75.56 Чаирлъка Нива 1.618дка Неактуван
406 39921.76.14 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.976дка Неактуван
407 39921.76.26 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.903дка Неактуван
408 39921.76.28 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.235дка Неактуван
409 39921.76.53 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

2.336дка АОС №387/11.02.2010г.
410 39921.76.69 Чаирлъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

1.346дка Неактуван
411 39921.78.58 Чаирлъка Нива 1.620дка Неактуван
412 39921.78.71 Чаирлъка Нива 0.899дка Неактуван
413 39921.78.109 Чаирлъка Нива 1.138дка АОС №405/16.03.2010г.
414 39921.78.119 Чаирлъка Нива 1.622дка Неактуван
415 39921.78.120 Чаирлъка Нива 0.448дка Неактуван
416 39921.78.123 Чаирлъка Нива 0.898дка Неактуван
417 39921.78.124 Чаирлъка Нива 0.899дка АОС №404/16.03.2010г.
418 39921.78.125 Чаирлъка Нива 0.449дка Неактуван
419 39921.78.127 Чаирлъка Нива 0.341дка АОС №407/16.03.2010г.
420 39921.79.9 Чаирлъка Нива 0.271дка Неактуван
421 39921.80.14 Каваклъка Нива 2.884дка Неактуван
422 39921.80.15 Каваклъка Нива 3.618дка Неактуван
423 39921.80.16 Каваклъка Изоставена територия за трайни насаждения 0.923дка Неактуван
424 39921.80.28 Каваклъка Нива 3.338дка Неактуван
425 39921.80.49 Каваклъка Нива 3.969дка Неактуван
426 39921.80.82 Каваклъка Нива 4.112дка Неактуван
427 39921.80.97 Каваклъка Нива 0.968дка Неактуван
428 39921.81.38 Адалъка Нива 1.054дка Неактуван
429 39921.82.3 Адалъка Нива 2.251дка Неактуван
430 39921.82.11 Адалъка Нива 2.430дка Неактуван
431 39921.82.14 Адалъка Нива 0.665дка Неактуван
432 39921.82.28 Адалъка Нива 0.903дка Неактуван
433 39921.82.75 Адалъка Нива 0.339дка Неактуван
434 39921.83.12 Адалъка Нива 0.799дка АОС №359/01.02.2010г.
435 39921.83.15 Адалъка Нива 1.294дка АОС №357/01.02.2010г.
436 39921.83.21 Адалъка Нива 0.435дка АОС №358/01.02.2010г.
437 39921.83.27 Адалъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.453дка Неактуван
438 39921.83.35 Адалъка Нива 2.245дка АОС №356/01.02.2010г.
439 39921.84.92 Адалъка Нива 0.705дка АОС №355/01.02.2010г.
440 39921.84.93 Адалъка Нива 0.521дка Неактуван
441 39921.84.104 Адалъка Нива 0.135дка Неактуван
442 39921.85.41 Адалъка

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

0.345дка АОС №354/01.02.2010г.
443 39921.86.12 Адалъка Нива 0.544дка Неактуван
444 39921.86.20 Адалъка Нива 2.433дка Неактуван
445 39921.87.19 Адалъка Нива 1.162дка Неактуван
446 39921.87.30 Адалъка Нива 1.012дка Неактуван
447 39921.87.41 Адалъка Нива 0.642дка Неактуван
448 39921.88.28 Адалъка Нива 4.880дка АОС №361/01.02.2010г.
449 39921.88.75 Адалъка Нива 1.805дка Неактуван
450 39921.88.77 Адалъка Нива 0.061дка Неактуван
451 39921.89.46 Адалъка Нива 0.414дка Неактуван
452 39921.89.61 Адалъка Нива 1.616дка Неактуван
453 39921.89.80 Адалъка Нива 0.717дка Неактуван
454 39921.89.84 Адалъка Нива 2.096дка АОС №360/01.02.2010г.
455 39921.89.98 Адалъка Нива 0.900дка Неактуван
456 39921.90.8 Адалъка Нива 1.169дка Неактуван
457 39921.90.30 Адалъка Нива 0.470дка Неактуван
458 39921.90.31 Адалъка Нива 0.481дка АОС №352/01.02.2010г.
459 39921.91.35 Адалъка Нива 0.619дка Неактуван
460 39921.92.60 Адалъка Нива 0.247дка Неактуван
461 39921.92.73 Адалъка Нива 0.722дка Неактуван
462 39921.93.17 Адалъка Нива 0.991дка Неактуван
463 39921.94.27 Адалъка Нива 0.271дка Неактуван
464 39921.94.29 Адалъка Нива 0.709дка АОС №353/01.02.2010г.
465 39921.95.54 Адалъка Нива 0.315дка Неактуван
466 39921.95.68 Адалъка Нива 0.450дка Неактуван
467 39921.98.2 Куницата Нива 7.932дка Неактуван
468 39921.98.7 Куницата

Овощни насаждения

/ нетерасирани /

4.403дка АОС №388/11.02.2010г.
469 39921.100.1 Павелча Нива 3.714дка Неактуван
470 39921.108.3 Връхце Нива 4.387дка Неактуван
471 39921.112.1 Турско гробе Нива 1.502дка Неактуван
472 39921.112.2 Турско гробе Нива 1.500дка Неактуван
473 39921.112.9 Турско гробе Нива 1.494дка Неактуван
474 39921.112.10 Турско гробе Нива 1.006дка Неактуван
475 39921.113.6 Падината Нива 3.380дка Неактуван
476 39921.113.9 Падината Нива 0.316дка Неактуван
477 39921.114.3 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 3.823дка Неактуван
478 39921.114.4 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 10.020дка Неактуван
479 39921.114.6 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 7.992дка Неактуван
480 39921.114.20 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 0.454дка Неактуван
481 39921.114.24 Совата Изоставена територия за тр. насаждения 2.818дка Неактуван
482 39921.118.1 Равните ниви Нива 1.228дка Неактуван
483 39921.119.7 Бърчината Нива 4.006дка Неактуван
484 39921.3.122 Гегова ада Нива 2.788дка Неактуван
485 39921.114.16 Совата Изоставено трайно насаждение 1.107дка Неактуван
486 39921.118. 9 Равните ниви Изоставено трайно насаждение 1.002дка Неактуван
487 39921.118.10 Равните ниви Изоставено трайно насаждение 3.003дка АОС №402/16.03.2010г.
488 39921.118.11 Равните  ниви Изоставено трайно насаждение 1.805дка АОС №401/16.03.2010г.
489 39921.99.226 Сухата чешма Изоставена нива 15.700 дка АОС №399/16.03.2010г.

Р Е Ш Е Н И Е № 210 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно заявление с вх. № 2038/08.04.2010 год. от ЕТ „Людмил Петров – 2000” за удължаване срока на договор за наем № 86 от 29.05.2007 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, обнародван в ДВ, бр. 101 от 2004г. и постъпило заявление с вх. № 2038/08.04.2010г. от Людмил Георгиев Петров, в качеството му на собственик на ЕТ „Людмил Петров - 2000” за удължаване срока на Договор за наем № 86 от 29.05.2007г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

1. Да се продължи срока на Договор № 86 от 29.05.2007г. за отдаване под наем на „Аптека”, намираща се в сградата на Поликлиника – Кричим, етаж първи, южна част, с площ 32,06 кв. м, п. ІІІ – поликлиника, кв. 129, представляваща склад, преддверие, тоалетна и приемни, сключен между община Кричим и ЕТ „Людмил Петров – 2000” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.Димитриев” № 59, ЕИК 115519863, за срок от седем години, считано от 29.05.2010 г.

2. Упълномощава Кмета на община Кричим да сключи Допълнително споразумение към договора с наемателя, съгласно т. 1 от настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 211 прието на 25.05.2010 година по Протокол № 29

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4, Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2010г. в размер на 73,26 лв.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.