Решения от № 178 до № 190 приети от 19.01.2010г. до 29.01.2010г. по Протоколи от № 26 до № 27

Р Е Ш Е Н И Е № 178 прието на 19.01.2010 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация на централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков”, и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда”; паркоустрояване на УПИ ІV – за зеленина, кв. 57; УПИ ІІІ – за зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/ 00371 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект ”Рехабилитация на централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков”,  и прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище „Пробуда”; паркоустрояване на УПИ IV – за зеленина, кв. 57; УПИ III – за зеленина, кв. 57 и УПИ II- за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, дава съгласие за встъпването в дълг на Община Кричим в размер на 239 340, 20 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20%  от стойността на одобрената финансова помощ по договор за № 16/ 322/ 00371 от 23.10.2009г. и оправомощава Атанас Стефанов Калчев – в качеството му на кмет на Община Кричим писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ - РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01

BIC: BNBGBGSF

       в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Р Е Ш Е Н И Е № 179 прието на 19.01.2010 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/ 00381 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за Проект ” Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, дава съгласие за встъпването в дълг на Община Кричим в размер на 32 189, 96 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20%  от стойността на одобрената финансова помощ по договор за № 16/ 322/ 00381 от 23.10.2009г. и оправомощава Атанас Стефанов Калчев – в качеството му на кмет на Община Кричим писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ - РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01

BIC: BNBGBGSF

       в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Р Е Ш Е Н И Е № 180 прието на 19.01.2010 година по Протокол № 26

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно встъпване в общински дълг по проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ ХІІ – за зеленина кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина кв. 135; площад „Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

След проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/ 322/ 00373 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект ”Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ XII – за зеленина  кв.129; имот  на ул. „ Венера” за зеленина кв.135; площад „Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”, сключен между Община Кричим и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, дава съгласие за встъпването в дълг на Община Кричим в размер на 157 474, 24 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20%  от стойността на одобрената финансова помощ по договор за №  16/ 322/ 00373 от 23.10.2009г. и оправомощава Атанас Стефанов Калчев – в качеството му на кмет на Община Кричим писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ - РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01

BIC: BNBGBGSF

       в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Р Е Ш Е Н И Е № 181 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2010 година.Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2010 година.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМЗА  2010  ГОДИНА

 

Месец  януари:

        

1.     Определяне размера на местните данъци за 2010 г.

2.     Приемане на отчет за работата на МКБППМН през 2009 г.

3.     Приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ и актуализиране на местните такси и цени на услуги за 2010 г.

4.     Определяне на тарифата за началния размер на месечния наем на 1 кв. м. при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.

5.     Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2009 г.

6.     Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2009 г. и годишния доклад по дълга към 31 декември 2009 г.

7.     Отчет на бюджета на Общински съвет за 2009 г.

8.     Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2010 год.

9.     Приемане на бюджета на община Кричим за 2010 год.

10.           Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2010г.

Месец  февруари:

1.     Приемане на отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2009 г.

2.     Подготовка на проект на Наредба за регистрация и отчет на пътни превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Кричим.

3.     Подготовка на проект на Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Кричим.

4.     Приемане на отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за второто полугодие на 2009 г.

5.     Подготовка на проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Кричим за периода 2009 – 2012 г.

Месец  март:

 

1.     Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2009 г. и състояние и възможности за развитие на спорта и културата на територията на община Кричим през 2010 г.

2.     Приемане на Спортен и Културен календар за 2010 г. на община Кричим.

3.     Разглеждане на предложения за разпореждане с общинско имущество – частна общинска собственост.

4.     Приемане на Наредба за регистрация и отчет на пътни превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Кричим.

5.     Отчет за дейността Комисията за обществен ред и сигурност при община Кричим.

6.     Отчет за работата на Социалния патронаж и переспективи за неговото развитие.

Месец  април:

        

1.      Информация за проектната готовност на община Кричим за кандидатстване по Оперативни програми и етап на изпълнение и реализация на получили одобрение проекти.

2.      Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2009 г. и приемане на Програма за закрила на детето за 2010 г.

3.      Информация за решаване на социални проблеми, получени жалби, молби и предложения от граждани на община Кричим.

4.      Преглед на актовете и наредбите на Общинския съвет и привеждането им в съответствие с промените в законовите и подзаконови нормативни актове.

5.      Определяне на приоритетите за развитие на образованието на територията на община Кричим.

Месец  май:

 

1.     Отчет за постъпили глоби и санкции за констатирани нарушения по наредби на община Кричим.

2.     Разработване на концепция за развитие на общинския пазар.

3.     Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.

 

  

Месец  юни:

1.      Информация от Кмета на общината относно изпълнението на проектите за безвъзмездна помощ по ПРСР.

2.      Информация за дейността на НЧ „Пробуда” и Общинския младежки дом за учебната и самодейната 2009/2010 год.

3.      Подготовка на Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода януари 2010 – юни 2010 година.

4.      Отчет за работата на Дневния център за стари хора – Кричим.

5.      Отчет за работата на Центъра за обществена подкрепа – Кричим.

Месец  юли:

 

1.     Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2010 – юни 2010 година.

2.     Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за периода януари 2010 – юни 2010 година.

3.     Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2010/2011 година.

4.     Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим.

 

Месец  август:

 

1.     Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2010 г.

2.     Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2010 година.

3.     Информация за реалните икономически резултати от въведената система на делегираните бюджети в общината.

Месец  септември:

 

1.     Информация за  подготовката на проектобюджета за 2011 година в изпълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кричим.

2.     Информация за състоянието на административното обслужване в общината.

3.     Информация за готовността на учебните заведения за нормално започване на новата учебна година.

4.     Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд.

5.     Информация относно събираемостта на наемите от ползването на общински имоти.

Месец  октомври:

 

1.              Обсъждане състоянието на входните артерии на града и предприетите мерки за естетизирането им.

2.              Информация за изпълнението на одобрени проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.

3.              Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани на община Кричим.

Месец  ноември:

 

1.     Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.

2.     Подготовка на проект на Наредба за публично-частно партньорство на територията на община Кричим.

Месец  декември:

 

1.Отчет за изпълнението на предвидените за 2010 г. и приемане на    новата план-сметка за такса битови отпадъци за 2011 година.

 2. Информация за етапа на изпълнение и качеството на работа по    проектите на община Кричим.

 3. Актуализация на бюджета към 31 декември 2010 година.

 4. Информация за работата по Програмите за временна заетост за  2010 год. и предвиждания за 2011 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 182 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл.8, ал. 4, Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвърто тримесечие на 2009г. в размер на 513.08 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 183 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2009г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет при община Кричим приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2009г.

Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
 в община Кричим през 2009г.

Настоящият отчет отразява изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2009 г. Той съдържа:

1. Изпълнение на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. Описание на имотите, за които са сключени договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

3.  Брой на имотите, които общината е придобила в собственост и основанията за тяхното придобиване.

4. Други

Изпълнение на прогнозираните и постъпилите в бюджета на община Кричим приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, са както следва:

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат

 в лв.

Изпълнение

в лв.

  А. От управление на имоти-общинска собственост    
1. Отдаване под наем на помещения 58 300 52 395
2. Отдаване под наем на терени 27 970 110 023
3. Отдаване под наем на движими вещи  1 000 -
4. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя  7 200 5 567
       
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост    
1. Продажба на имоти-общинска собственост  250 000 128 560
2. Учредени вещни права 3 000 14 710

През 2009г. в община Кричим се сключиха договори, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, както следва:

І. Отдаване под наем:

Чрез публично оповестен конкурс – 3 бр.

 Описание на имотите:

Помещения публична общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника” – Кричим, бул. „Тракия” № 25, УПИ ІІІ, кв.129 по регулационния план на гр.Кричим

Кафе-аперитив – част от админ.сграда, УПИ І – ГНС, кв.57, площ 226кв.м, АОС № 65/ 06.12.2000г.

Имот № 502.406.4 /масивна сграда – гараж/, площ 27кв.м, АОС № 36/ 25.02.1999г., ул. „Тракия” № 25

Без търг или конкурс, на основание чл.23, ал.1 от НРПУРОИ – 2 бр.

2.1. Описание на имотите:

помещение в УПИ I-ГНС,Културен дом и киносалон , кв.57 по плана на гр.Кричим, с площ от 46.80 кв.м

помещение в УПИ I-ГНС,Културен дом и киносалон , кв.57 по плана на гр.Кричим, с площ от 39.80 кв. м,

ІІ. Предоставяне за временно ползване на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл.21, ал.1 от НРПУРОИ – 19 бр.

Описание на имотите:

Терен в сградата на СОУ „П.Р.Славейков” – 1 кв.м;

Терен в УПИ ІІІ – за парк, кв.75 – 101,67 кв.м;

Терен на ул. „Н.Вапцаров” № 25А – 11 кв.м;

Терен на ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 41 – 9 кв.м.;

Терен на ул. „Райко Даскалов” – 1 кв.м;

Терен на ул. „Търговска” /УПИ ІІ – зеленина, кв.70/ - 95 кв.м;

Терен на ул. „Търговска” /УПИ ІІ – зеленина, кв.70/ - 78 кв.м;

Терен в сградата на Поликлиниката – 1 кв.м;

Терен в УПИ ІІІ – за парк, кв.75 – 56 кв.м.;

Терен на пл. „Обединение” – 15 кв.м;

Терен на пл. „Демокрация” – 16 кв.м;

Терен на ул. „Тракия” – 20 кв.м;

Терен на бул. „Ал.Стамболийски” – 20 кв.м;

Терен на ул. „Кирил и Методий” – 20 кв.м;

Терен на пл. „Обединение” – 20 кв.м; терен на пл. „Демокрация” – 20 кв.м;

Терен в сградата на НУ „Св.Св.Кирил и Методий”  – 1,5 кв.м;

Терен на бул. „Ал.Стамболийски” № 64 – 1 кв.м;

Терен на ул. „Георги Раковски” – 1 кв.м;

Терен в сградата на НУ „Васил Левски”  – 1 кв.м;

ІІІ. Продажба на имоти:

Чрез публично оповестен конкурс – 2 бр.:

1.1. Описание на имотите:

Незастроен УПИ VІ-478, кв.116  стоп.дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 020кв.м, ул. „Р.Даскалов” №1б – АОС №232/31.01.2003г.;

Имот № 502.120, ведно с построените в него 4 сгради, площ 2 706 кв.м, АОС № 234/ 31.01.2003г., ул. „Тракия” № 27

Чрез публичен търг – 1бр.

2.1. Описание на имота:

Имот частна общинска собственост УПИ ІІ, кв.118а, с площ 300 кв.м., ул. „Роза”, АОС № 86/04.10.2001

Без търг или конкурс, на основание чл. 45 от НРПУРОИ – 1бр.:

3.1. Описание на имота:

Имот № 502.117, идентичен с УПИ ІІІ-128, кв.132, площ 316 кв.м, АОС № 175/11.11.2002г., ул. „Георги Кирков” № 13;

Имот № 504.544, идентичен с УПИ ІV-1977, кв.46, площ 1046 кв.м, АОС № 327/ 27.10.2009г., ул. „Гоце Делчев” № 1,1а

На основание разпоредбите на чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи община Кричим придобива собственост върху 711 бр. земеделски земи. Същите ще бъдат поетапно актувани като публична или частна общинска собственост съобразно предназначението и начина на трайно ползване през 2010г.

На основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗОС през 2009г. са актувани 15 бр. земеделски земи.

През 2009 г. Община Кричим не е предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. Не са постъпвали предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица.


Р Е Ш Е Н И Е № 184 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2009 г. както следва :

           І.                                                                                     Актуализиран                     Отчет

                                                                                              бюджет към 31.12.2009 г.     към 31.12.2009 г.

По прихода                                                                                  4486327           3615 036

1.    Приходи с държавен характер                                             2791 087            2 357 199

1.1. Обща субсидия                                                                      2452 696            2 229 928

1.2. Други субсидии   /§3128/                                                            7 759                   7 759

1.3  Възстановена субсидия /3120/                                                                                   220-

1.4. Трансфери                                                                                 217 742               216 650

1.5. Собствени  приходи                                                                   16 167                 16 167

1.6. Преходен остатък 01.01.2009 година                                        96 723                 96 723

1.6. Остатък към 31.12.2009 година                                                                           209 708-

2.    Приходи с общински характер                                              1695240            1 257 837

2.1. Данъчни приходи                                                                       142000               171 387

2.2. Неданъчни приходи                                                                   920 994               714 289

2.3. Обща изравнителна субсидия                                                   437 900               394 110

2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                   57 500                 51 750

2.5. Получени трансфери /§6201/                                                                                  29924-

2.6. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                     18750-                18 750-

2.7. Лизинг                                                                                         165773

2.8. Лизинг /плащания 2009година/                                                  51806-                 38 403-

2.9. Преходен остатък 01.01.2009 година                                         14 967                  13 967

2.10. Преходен остатък 01.01.2009 година /валута/                                                              3

2.11. Остатък към 31.12.2009 година                                                                             27 251-

По разхода                                                                                      4486327             3615 036

1.    Държавни дейности                                                                 2791 087             2 357 199

2.   Общински дейности                                                                  1643 569            1 215 312

3.   Дофинансиране                                                                               51 671                 42 525

 

По разхода / по дейности/          

              1. Държавни дейности                                                         2 791 087          2 357 199

Д 117 – Държ.  общински служби и дейности по изборите                  13 097                        14 230

Д 122 – Общинска администрация                                                      475 741                       375 837           

Д 219 – Други дейности по отбраната                                                             53 978               41 436

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                   16 867               13 718

Д 283 – Превантивна дейност за намаляване вр.послед. от кризи       10 852                  3 738

Д 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия                  12 841                12 621

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                    369 358              327 863

Д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                       48 223                38 810

Д 322 – Общообразователни училища                                             1358 686           1 155 638

Д 337 – Извънучилищни дейности                                                       13 695                  7 120

Д 431 – Детски ясли                                                                             46 814                 41 780

Д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                      36475                 32 248

Д 469 - Други дейности по здравеопазването                                          3 150                   3 149

Д 532 – Програми за временна заетост                                              197 810               196 692

Д.551 – Дневен център за стари хора                                                      67 037                 43 616

Д 559 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                     15 513                   2 594

Д 713 – Спорт за всички                                                                             2 695                   2 695

Д 738 – Читалища                                                                                 32 520                 29 668

Д 759 – Други дейности по култура                                                          5000                    5 000

Д 849 – Други дейности по транспорта                                                     795                       691

Д 898 – Други дейности по икономиката                                                9 940                    8 055

            2. Местни дейности                                                                       1643 569             1 215 312

Д 122 – Общинска администрация                                                        401 579               306 486

Д 123 – Общински съвети                                                                     87 890                 73 809

Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                       4 640                   4 640

Д 311 – ЦДГ и ОДЗ                                                                              252 668               218 320

Д 337 – Извънучилищни дейности                                                            20337                 19 234

Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                                     8 100                   7 649 

Д 524 – Домашен социален патронаж                                                   66 822                 60 204

Д 532 – Програми за временна заетост                                                71 184                 66 778

Д 559 – Други служби и дейности по осиг., подп. и заетостта               16 683                   3 550

Д 603 – Водоснабдяване и канализация                                            108068                 57 906

Д 604 – Осветление на улици и площади                                              78 000                 76 461

Д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа               7974                   4 825

Д.622 – Озеленяване                                                                                   11 494                  11 444

Д 623 – Чистота                                                                                342 644                172 345

Д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                              26 687                  19 283

Д 745 – Обредни домове и зали                                                              29 360                  16 072

Д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища                 15 601                    8 290

Д 866 – Общински пазар и тържища                                                      52 773                  49 852

Д 898 – Други дейности по икономиката                                               35 053                  34 021

Д 910 -  Разходи за лихви                                                                          6012                    4 143

            3. Дофинансиране                                                                           51 671                 42 525

Д.311 – Целодневни градини и ОДЗ                                                         22 436                 15 216

Д.437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                          24735                 22 934

Д 526 – Център за обществена подкрепа                                                     4 500                   4 375

      ІІ. Допълва списък капиталови разходи

Д. 122 Общинска администрация

     § 5200 Придобиване на ДМА

  • 1 200  лв – климатик
  • 2 101- лв – служебен автомобил
  • 200- лв – компютри

     § 5300 Придобиване на НДА

  • 109 лв – антивирусна програма

Д. 603  Водоснабдяване и канализация

     § 5200 Придобиване на ДМА

  • 1 921  лв - ПСОВ / други разходи/
  • 1 800- лв – Проект «ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1826
  •    121- лв – Подпорна стена

Р Е Ш Е Н И Е № 185 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2010г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2010г.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2010 г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2009 – 2011 година.

Програмата има отворен характер, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската собственост трябва да е съобразен разпоредбите на чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, с който са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

            Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение на Общински съвет - Кричим.

            Основният ангажимент на Община Кричим е да стопанисва имотите публична общинска собственост като добър стопанин, с оглед важната им обществено-социална функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейски  фондове,оперативни програми и други финансиращи органи. За да може община Кричим да кандидатства по такъв вид програми е важна финансовата стабилност и обезпеченост. Тук е важната роля на доброто управлението на частната общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от  концесии, право на ползване, продажби, право на строеж и други.

            Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на държавата намалява /т.е държавните субсиди ще са по-малко/, основен приоритет, ще трябва да е повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010 г. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

 5. Други данни.

          II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на помещения 55 612,00
2. Отдаване под наем на терени 110 000,00
3. Отдаване под наем на движими вещи -
4. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя 5 500,00
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 171 112,00
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост 232 790,00
2. Учредени вещни права 2 578,00
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 235 368,00
  Всичко приходи 406 480,00
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, цифрови модели,  ПУП-ПРЗ, заснемане на имоти, промяна на кадастрална карта и др.)

21 110,00

2. За оценки 700,00
3. За обявления 1 500,00

4.

Обезщетение на отчуждаване на поземлен имот УПИ ХІХ-1826 за Хидрофор, кв. 4

997,00

5. Актуване на имоти – общинска собственост 6 000,00
  Всичко разходи 30 307,00

        

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим  има намерение да предостави под наем
  Кабинети от сграда на Градска поликлиника,публична общинска собственост:
1. Кабинет 3 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул.”Тракия”25
2. Кабинет 14 и площ от общи помещения в размер на 111,30 кв.м,бул.”Тракия”25
3. Кабинет 19 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул.”Тракия”25
4. Кабинет 21 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул.”Тракия”25
5. Кабинет 24 и площ от общи помещения  в размер на 8,90 кв.м,бул.”Тракия” 25
6. Кабинет 25 и площ от общи помещения в размер на 44,52 кв.м,бул.”Тракия” 25
7. Кабинет 27 и площ от общи помещения в размер на 20,03 кв.м,бул.”Тракия” 25
8. Кабинет 29 и площ от общи помещения в размер на 14,69 кв.м,бул.”Тракия” 25
9. Кабинет 30 и площ от общи помещения в размер на 33,39 кв.м,бул.”Тракия” 25
10. Кабинет 32 и площ от общи помещения в размер на 25,38 кв.м,бул.”Тракия” 25
11. Кабинет 36 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул.”Тракия” 25
12. Кабинет 37 и площ от общи помещения в размер на 44,52 кв.м,бул.”Тракия” 25
13. Кабинет 41 и площ от общи помещения в размер на 22,26 кв.м,бул.”Тракия” 25
14. Кабинет 48 и площ от общи помещения в размер на 14,25 кв.м,бул.”Тракия” 25
15. Кабинет 50 и площ от общи помещения в размер на 14,25 кв.м,бул.”Тракия” 25
16. Кабинет 51 и площ от общи помещения в размер на 33,39 кв.м,бул.”Тракия” 25
  Други – за стопанска дейност
1. бул.”Цар Иван Асен II”59,ет.3,ап.10, жилищна площ 68.36 кв.м
2. УПИ III, кв.129, ул. „Тракия” № 25, площ 32,06 кв.м   
3. УПИ III, кв.75, площ 101,67 кв.м   
4. УПИ III, кв.75, площ 56 кв.м           
5. УПИ II, кв.70, ул. „Търговска”  площ  78 кв.м           
6. УПИ II, кв.70, ул. „Търговска”  площ  95 кв.м            
7. пл. „Обединение”, площ 20 кв.м
8. пл. „Демокрация”, площ 20 кв.м
9 пл. „Обединение”, площ 14,22 кв.м
10. УПИ ХІІ, кв. 53, площ 2 100 кв.м
11. Земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – 62 бр. – с обща площ 107,35 дка
  Б. Имоти, които Община Кричим  има намерение да продаде
1. Недвижим имот № 39921.91.603, м. „Адалъка”, площ 291 кв.м., извън урбанизирана територия
2. Недвижим имот № 39921.502.397, ул. „Райко Даскалов” № 1а, площ от 1495 кв.м., гр.Кричим
3. Поземлен имот № 39921.502.524, ул. „Владая” № 5, с площ от 1154 кв.м.
4. Поземлен имот № 39921.501.695, ул. „Н.Вапцаров” № 43, площ 424 кв.м
5. Поземлен имот № 39921.501.693, ул. „Н.Вапцаров” № 47, площ 344,15 кв.м
6. Поземлен имот № 39921.501.691, ул. „Н.Вапцаров” № 51, площ 300,51 кв.м
7. Поземлен имот № 39921.501.694, ул. „Н.Вапцаров” № 45, площ 293,93 кв.м
8. Поземлен имот № 39921.501.696, ул. „Бр.Крушарови” № 17 А, площ 334,51 кв.м
9. Поземлен имот № 39921.502.527, ул. „Райко Даскалов”, площ 6 442 кв.м
10. Поземлен имот № 39921.504.672, ул. „Крали Марко” № 36, ½ ид.ч. -  205 кв.м.
  В. Имоти, върху които Община Кричим  има намерение да учреди  вещни права

1.  

Безсрочно право на строеж върху 73,50 кв.м. в недвижим имот № 39921.504.147, ул. „Гоце Делчев” №1, гр.Кричим

2.

Безсрочно право на строеж върху 422 кв.м. в поземлен имот  № 39921.502.388,     ул. „Райко Даскалов” № 1б, гр.Кричим
  Г. Имоти,  които Община Кричим  има намерение да предостави на концесия
  -

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

През 2010 г. Община Кричим няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпили до Кмета на общината предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.

            V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

С оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, през 2010 г. Община Кричим има намерение да придобие поземлен имот УПИ ХІХ-1826 за Хидрофор, кв. 4, с площ 66,50 кв.м., гр. Кричим, ул. „Крали Марко”  чрез провеждане на процедура по отчуждаване.

           

VІ.  ДРУГИ ДАННИ

При постъпили до Кмета на общината заявления за закупуване на недвижими имоти – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица, същите ще се процедират по реда начл.35, ал.3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.45 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

VIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Кричим през 2010г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината, съобразно възникнали потребности или наличие на нови приоритети за цялостното развитие на общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 186 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Бюджет 2010 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 и ПМС  № 324  от 30.12.2009 г.  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

         І. Приема бюджета на Община Кричим за 2010 г.:

            По прихода:                                                                                    3 729 459

1. Приходи с държавен характер                                                2 319 380

            1.1. Обща  субсидия                                                                        2 146 070

            1.2. Преходен остатък 01.01.2010 г.                                                  173 310

2. Приходи с общински характер                                                 1 410 079

2.1. Данък в/у доходите /патентен данък/                                          12 000

2.2. Данъчни приходи                                                                        156 000

2.3. Неданъчни приходи                                                                    798 235

2.4. Обща изравнителна субсидия                                                    437 700

2.5. Целева субсидия капиталови разходи                                         31 500

2.6. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                     15 625-

2.7. Лизинг / плащания 2010/                                                             73 380-

        2.8. Преходен остатък 01.01.2010 г.                                                   63 649

По разхода:                                                                                        3 729 459

1. Държавни дейности /Приложение 1/                                        2 319 380

2. Общински дейности /Приложение 2/                                       1 270 235

   / в т.ч.   -  30 000 лв резерв по ЗДБРБ/

3. Дофинансиране на държавни дейности /Приложение 2/            139 844

ІІ. Общински съвет приема лимити за следните разходи:

·        социално-битови разходи на персонала - 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

·        представителни разходи кмет                                                   6 000

·        представителни разходи председател ОбС                             3 000

          ІІІ. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва:

-   90 лв –  юристи, други специалисти ТСУ;

-   90 лв. – специалист “Геодезия, кадастър и регулация”;

-   90 лв – специалист “В и К”;

-   90 лв – специалист “Ел”

ІV Определя хонорари на  специалисти от община Кричим както следва:

             - 100 лв – ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/

             -   12 лв – ритуалчик /дневен хонорар/

             -   12 лв – шофьор погребална кола /дневен хонорар/

             -   10 % върху събраната сума – таксосъбирачи Общински пазар

             -   12 лв – участие в комисии за провеждане на търгове и конкурси.

         V. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи в рамките до 85 % от действителните разходи /или в рамките на преведените средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/, съгласно Приложение №  3

         VI. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:

·        Целодневни детски градини                                                         1,85

·        Детска млечна кухня                                                                       1,20

·        Домашен социален патронаж /без неделя/                                   2,20

VІI. На основание чл.31, ал.2 от ПМС 324 от 30.12.2009 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

VІII. Общински съвет определя лимит на полицейски участък при Община Кричим:

·        телефон - 70 лв;                                           /месечно/

·        гориво -  200 лв.                                          /месечно/

·        поддръжка полицейска кола – 1000 лв     /годишно/

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.

        IX. 1. Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 4.

        X. Разпределя преходния остатък от 2009 година в размер на      236 959 лв:

Държавни дейности                                            173 310

      27 932 – д.122 Общинска администрация

       7 114  – д. 283 Превантивна дейност за преодоляване последств.  от кризи,бедствия

      103 926 –  ф. „Образование” /делегирани дейности/

                         9 398 – д.311 Целодневни градини

                       89 293 -  д.322 Общообразователни училища

                                   - 52 741 лв СОУ „П.Р.Славейков”       

                                   - 23 962 лв НУ „Васил Левски”

                                   - 12 590 лв НУ „Св.св.Кирил и Методий”

                          5 235 – д. 337 Извънучилищни дейности                                

           402 –  д. 431 Детски ясли

           777 –  д. 437 Здравен кабинет в детски градини и училища

      18 241 –  д. 551 Дневни центрове за възрастни хора

      12 919 –  д. 559 Други дейности и служби по соц.осигуряване /компенсация превозвачи/

           104 –  д. 849  Други дейности по транспорта

        1 885 –  д. 898 Други дейности по икономиката

    Местни дейности                                                63 649

        50 516 – д. 623 Чистота

                    13 133 – д. 559 Други служби и дейности по осиг.,подп.и заетостта

            ХІ. Общински съвет приема:

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2010 година 

            1. Целева субсидия за капиталови разходи                  31 500 лв      

Ø      Дейност 311 Целодневни детски градини

                  § 51 Основни Ремонти

                   20 800 лв  - „Реконструкция на котелно помещение, газифициране” ОДЗ „Ралица”

Ø      Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища                                                                   10 700 лв

§ 51 Осн. ремонт път Кричим – жп гара Кричим       10 700

Собствени приходи

Държавни  дейности:

Ø      Дейност 322 Общообразовтелни училища     5 100 лв

По § 52 Придобиване  на ДМА –  5 100 лв:

              СОУ „П.Р.Славейков”    

     3 500 лв – основен ремонт /2008 г./

                НУ „Васил Левски”

       800 лв – компютър

              НУ „Св.св.Кирил и Методий”

      800 лв - компютър                                                            

      Местни дейности:

Ø      Дейност 122 – Общинска администрация                    9 100 лв

По § 51 Основни ремонти

Ø        1 500 лв – Обследване на енергийната ефективност на сграда общинска администрация

Ø        2 500 лв - Проект „Преустройство на обект частна собственост  - админ.сграда

По § 52 Придобиване  на ДМА – 1 600 лв:

Ø        1 600 лв - компютри 2 бр

По § 53 Придобиване на НДА  - 3 500 лв                                                                                    3 500 лв – Деловодна програма

Ø      Дейност 311 – Целодневни детски градини                14 050 лв

      § 51 Основни ремонти

Ø        4 398 лв –  ОДЗ “Незабравка” Проект „Саниране и осъвременяване на кухненски блок

Ø        9 652 лв –  ОДЗ “Ралица” Реконструкция котелно помещение - газифициране;

Ø      Дейност 337 – Извънучилищни дейности                                 3 000 лв

§ 51 Основни ремонти  -  3 000 лв

Ø        1 000 лв – Обследване на енергийната ефективност

Ø        2 000 лв – Рампа за трудно подвижни лица

Ø      Дейност 603 Водоснабдяване и канализация            36 800

             § 52 Придобиване на ДМА

Ø      12 000 лв – проект „Водопровод и канализация” кв. Крайречен;

Ø      12 000 лв – проект „Доизгр.,реконструкция и рехаб. ВиК мрежа – оценка съотв.

Ø           500 лв – проект „Доизгр.,реконструкция и рехаб. ВиК мрежа – съгл.становище

Ø        1 500 лв – проект „Доизгр.,реконструкция и рехаб. ВиК мрежа – съгл. с МЗ

Ø       8 600 лв – Проект „Подмяна на етернитови водопроводи с полиетиленови тръби по   улици с второстепенна канализационна мрежа.

Ø         600 лв – обект ПСОВ – ПУП – ПРЗ

Ø      1 600 лв  Отчуждаване на част от УПИ Х-1826 кв.4 и промяна КК

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища  28 550 лв

   § 51 Основни ремонти

Ø         2 550 лв Проект „Рехабилитация на улици с изгр. канализация І етап-заявление

Ø         4 250 лв Проект „Рехабилитация на улици с изгр. канализация ІІ етап-заявление

Ø         2 550 лв Проект „Рехабилитация на улици с изгр. канализация І етап-фин.анализ

Ø         4 250 лв Проект „Рехабилитация на улици с изгр. канализация ІІ етап-фин.анализ

Ø         3 000 лв Проект „Рехабилитация на пл.”Обединение” – комплект за кандидатств.

Ø         3 600 лв Проект „Рехабилитация на пл.”Обединение” – застраховка и табели

Ø         3 000 лв Проект „Рехабилитация на ул.”Венера” – комплект за кандидатств.

Ø         2 500 лв Проект „Рехабилитация на ул.”Венера” – застраховка и табели.

Ø         1 650 лв Проект „Рехабилитация на пешеходен мост” – застраховка и табели

Ø         1 200 лв – проект „Организация на движението  по ул.”Антонивановци”

Дейност 622 – Озеленяване                                                        3 660 лв

§ 5100 Основни ремонти

Ø         2 100 лв – проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІІІ кв.80

Ø         1 560 лв – Геод.заснемане ПУП-ПРЗ на общ.имот парцел ІІІ кв.75 и промяна КК

Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички                       1 560 лв

            §5100 Основни ремонти  

Ø          400 лв – проект „Детска площадка за обучаване безоп. на движението”

Ø          160 лв – Арх. Заснемане и КСС за ремонт съблекалня гр.стадион

Ø       1 000 лв – Обследване енергийна ефективност градски стадион

Дейност 745 Обредни домове и зали                                       15 600 лв

            § 52 Придобиване на ДМА                                               

                  15 600 – проект за ПУП-ПРЗ на гроб.парк – ПИ39921.4.71 и промяна КК  

Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища                                                                                                    10 200 лв

             §51 Основни ремонти

Ø      5 100 лв – Общински път гр. Кричим – жп гара Кричим – разраб. заявление

Ø      5 100 лв – Общински път гр. Кричим – жп гара Кричим – фин.анализ

Дейност 898 – Други дейности по икономиката                 16 585 лв

        § 51 Основни ремонти

Ø      16 585 лв –   Реконструкция котелно помещение – газифициране /градска поликлиника/;

Дофинансиране

Дейност 322 – Общообразователни училища                     96 363 лв

§ 5100 Основни ремонти

Ø      40 047 лв –  СОУ „Реконструкция котелно помещение”  – газифициране ;

Ø      30 516 лв –  НУ „Васил Левски „Реконструкция котелно помещение”  – газифициране ;

Ø      11 720 лв –  НУ и ОДЗ „Ралица” – „Внедр. мерки за подобр. енерг.ефект. консулт. услуга ;

Ø        7 080 лв – НУ и ОДЗ „Ралица” „Детайлно обследв.  енерг.ефективност”

Ø        3 500 лв Реконструкция котелни помещения – газифициране – стр.надзор

Ø        3 500 лв Рампа за трудно подвижни лица – НУ „Св.св.Кирил и Методий”

Дейност 738 Читалища                                                           5 000 лв

§ 51 Основни ремонти

Ø        4 000 лв Рампа за трудно подвижни лица – Читалище „Пробуда”

Ø        1 000 лв Обследване енергийната ефективност на Читалище „Пробуда”

ХIІ. Общински съвет приема разчет за помощи по § 4214:

4 000 лв – еднократни помощи по молби на граждани

   500 лв – помощи за погребения на социално-слаби 

  ХІІІ. Потвърждава размера на просрочените  задължения и вземания от минали години;

      178 738 лв – просрочени задължения от 2009 година, които ще бъдат разплатени през 2010 година. Общият размер на просрочените задължения 
от предходни години е 245 585 лв

         7 540 - просрочени вземания, които ще бъдат събрани  през 2010 година . Общият размер на просрочените вземания е 30 994 лв

ХІV. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:

·        Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

·        Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.

·        На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал.1 от Закона за общинските бюджети ОбС – Кричим дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо със средства от набирателната сметка на община  Кричим.

Приложения:

1.      Приложение № 1 – Разход държавни дейности

2.      Приложение № 2 – Разход местни дейности

3.      Приложение № 3 – Списък на пътуващите учители за учебна 2009/2010 година

4.      Приложение № 4 – Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности

       5.   Приложение № 10 – Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи

 

По разхода                                                                                                                 3 729 459

 

1. Държавни дейности                                                                                           2 319 380

 

Ø      Функция Общи държавни служби                                                                  421 616

Дейност 122 Общинска администрация                                                              421 616

Ø      Функция Отбрана и сигурност                                                                          72 254

       Дейност 219 Други дейности по отбраната                                                           47 262

       Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                      17 878

       Дейност 283 Превантивна дейност за преодоляване послед.                                 7 114

Ø      Функция Образование                                                                                     1 560 925

       Дейност 311 Целодневни детски градини                                                           281 647

       Дейност 318 Полудневна подготовка в училищата                                               95 872

                      62 488 – НУ „Васил Левски”

                      33 384 – НУ „Св.св.Кирил и Методий”

       Дейност 322 Общообразователни училища                                                      1166 537

                     607 323 – СОУ „П.Р.Славейков”

                     322 238 – НУ „Васил Левски”

                     236 976 – НУ „Св.св.Кирил и Методий”

       Дейност 337 Извънучилищни дейности                                                                 16 869

Ø      Функция Здравеопазване                                                                                     79 788

       Дейност 431 Детски ясли                                                                                         43 076

       Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища                                 36 712

Ø      Функция Социално осигуряване                                                                        157 140

 Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа                                                    77 820

       Дейност 551  Дневни центрове за възрастни хора                                                66 401

       Дейност 559 Други служби и дейности                                                                  12 919

Ø      Функция Почивно дело и култура                                                                      25 668

       Дейност 738 Култура                                                                                                25 668

Ø      Функция Икономически дейности и услуги                                                         1 989

Дейност 849 Други дейности по транспорта                                                               104

Дейност 898 Други дейности по икономиката                                                         1885

2. Местни дейности                                                                                                 1270 235

Ø      Функция Общи държавни служби                                                                  326 534

Дейност 122 Общинска администрация /издръжка/                                           245 702

Дейност 123 Общински съвети                                                                               80 832

Ø      Функция Отбрана и сигурност                                                                           4 240

       Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                       4 240

Ø      Функция Образование                                                                                        233 555

       Дейност 311 Целодневни детски градини/издръжка/                                         215 798

       Дейност 337 Извънучилищни дейности                                                                 17 757

Ø      Функция Здравеопазване                                                                                       9 100

       Дейност 469 Други дейности по здравеопазването                                                9 100

Ø      Функция Социално осигуряване                                                                        138 421

       Дейност 524 Домашен социален патронаж                                                           62 004

       Дейност 532 Програми за временна заетост                                                          63 284

       Дейност 559 Други служби и дейности по осиг.,подп. и заетостта                     13 133

Ø      Функция Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда                                                                                             381 694

       Дейност 603 В И К                                                                                                    36 800

       Дейност 604 Осветление на улици и площади                                                      83 000

       Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа                  28 550

       Дейност 622 Озеленяване                                                                                           3 660

       Дейност 623 Чистота                                                                                              229 684 

Ø      Функция Почивно дело и култура                                                                      37 459

       Дейност 714 Спортни бази      и спорт за всички                                                  17 059

       Дейност 745 Обредни домове и зали                                                                     20 400

Ø      Функция Икономически дейности                                                                    104 210

       Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и

       изграждане на пътищата                                                                                          23 400

       Дейност 866 Общински пазар                                                                                 26 808

       Дейност 898 Други дейности по икономиката                                                      54 002

Ø      Функция Разходи некласиф. в други функции                                                    35 022

       Дейност 910  Лихви                                                                                                     5 022

       Дейност 988 Резерв                                                                                                   30000

3. Дофинансиране                                                                                                         139 844

       Дейност 311 Целодневни детски градини                                                             21 495

       Дейност 322 Общообразователни училища                                                           99 863

       Дейност 469 Други дейности по здравеопазването                                              13 486

       Дейност 738 Читалища                                                                                              5 000   

                                                                                                                                                             Приложение № 3

                                                                                                                                                             към Решение № 186,

                                                                                                                                                           взето с Протокол № 27

                                                                                                                                                           от 29.01.2010г. на ОбС

Списък на пътуващите учители за учебната 2009/2010 година

СОУ „П.Р. Славейков”

  1. Валери Марков Марков                                  Директор

  2. Надежда Стоичкова Данаилова                     Пом.директор

  3. Румяна Костадинова Димова                         Учител

  4. Никола Петров Бакърджиев                           Учител

  5. Костадин Василев Величков                         ` Учител

  6. Георги Колев Ангелов                                     Учител

  7. Николина Борисова Картункова                    Учител

  8. Валентина Петкова Томова                            Учител

  9. Евелина Стефанова Арнаудова                      Учител

10. Георги Илиев Марков                                     Учител

11. Екатерина Пенкова Пиринова                       Учител

12. Елена Атанасова Хаджиева                            Учител

13. Недялка Рангелова Пеева                               Учител

14. Гергана Делова Стойчева                               Учител

НУ „Васил Левски”

 1. Катерина Георгиева Павлова                            Учител

 2. Мария Ангелова Трифонова                              Учител

 3. Стоилка Георгиева Калинова                            Учител

 4. Антоанета Стефанова Кирова                           Учител

 5. Атанаска Петрова Петрова                                Учител

 6. Искра Недкова Паракосова                               Учител

 7. Иванка Трайчева Начева                                   Учител

НУ „Св.св. Кирил и Методий”

 1. Евелина Петрова Стоянова                                Учител

 2. Димитрия Борисова Тумбалева                        Учител

 3. Надежда Николова Илиева                                Учител

 4. Величка Рангелова Попова                               Учител

ОДЗ „Ралица”

 1. Елена Николова Масленишка                             Учител

 2. Албена Александрова Вълчева                           Учител

 3. Елена Георгиева Бубарова                                   Учител

      

Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности

Държавни дейности

            Списъчен състав

Дейност 122 – Общинска администрация

                          Численост на персонала – 40

                          Средства за работна заплата 2010 г. -  311129 лв

в т.ч. І  тримесечие –   77783 лв;    ІІ тримесечие –       77782 лв;

          ІІІ тримесечие – 77782 лв;    ІV тримесечие -      77782 лв

                                                                                                  Численост      СРЗ                    

                                                                                                 на персонала   01.01.10 г.        

                                                                      

1. Дейност 311 - Целодневни детски градини                                         48          449,77          

2. Дейност 431 - Детски ясли                                                                      6         495,45          

3. Дейност 437 -  Здравен кабинет в детски градини и у-ща                   5          502,85

4. Дейност 526 Център за обществена подкрепа                                       4          438,65

5. Дейност 551 – Дневен център за  възрастни хора                     4         403,00                                 

 

            Несписъчен състав

1. Дейност 219- Отбранително мобилизац.подготовка                            5          421,08           Местни дейности

           

            Списъчен състав

1. Дейност 337 -  Извънучилищни дейности                                             1        336,67          

2. Дейност 524 - Домашен социален патронаж                                         5        434.67           

3. Дейност 623 - Чистота                                                                           10        361,10           

4. Дейност 866 - Общински пазар                                                               2        306.00           

5. Дейност 898 - Други дейности по икономиката                                   3        345.71           

            Несписъчен състав

2. Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички                                  2          283.21

Дофинансиране

            Списъчен състав

1. Дейност  437 Здравен кабинет в детски градини и училища                 2         456.25         

            Списъчен състав

1. Дейност 311 Целодневни детски градини                                               3         291.20                                                                                                                                         

     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
   

                                                към Решение № 186,

                                                взето с Протокол № 27                                        от 29.01.2010г. на ОбС

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО 
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
      (в лв.)
No Наименование и местонахождение на обектите Годишна стойност Източник на финансиране
§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1 2 3 4
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,  
(планирани по бюджета на общината за 2010 г.), с които се финансират капиталовите разходи:
  235368
  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи   172768
    Функция 01: Общи държавни служби 4000 4000
      Обекти    
  Общинска администрация - "Обследване енерг.ефективност сгр." 1500  
  Проект "Преустройство на обект частна собств.- адм.сграда 2500  
       
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0
      Обекти    
       
       
    Функция 03: Образование 134 213 113413
      Обекти    
  ОДЗ "Незабравка" - проект "Саниране и осъвр.кухненски блок" 4398  
  НУ и ОДЗ" Ралица" Консулт.усл."Внедр.мерки за подбр. енерг.акт." 11720  
  НУ и ОДЗ" Ралица" "Детайлно обследване за енерг.ефект. 7080  
  СОУ "Реконструкция котелно помещение-газифициране" 40047  
  НУ "Васил Левски" "Реконструкция котелно помещение-газиф. 30516  
  ОДЗ "Ралица" - "Реконструкция котелно помещение-газифициране"

30452

9652
  Реконструкция котелни помещения газифициране-стр.надзор 3500  
  НУ"Св.св.Кирил и Методий" рампа трудно подв.лица 3500  
  Мл.дом - обследване енергийна ефективност 1000  
  Мл.дом - рампа за трудно подвижни лица 2000  
    Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи   0
      Обекти    
       
       
       
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 32210 32210
      Обекти    
  Проект"Рехабилитация на улици с изгр.канал. І етап-заявление 2550  
  Проект"Рехабилитация на улици с изгр.канал.І І етап-заявлени 4250  
  Проект"Рехабилитация на улици с изгр.канал.Іетап-фин.анализ 2550  
  Проект"Рехабилитация на улици с изгр.канал.ІІ етап-фин.анализ 4250  
  Проект за изненение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ кв.80 2100  
  Проект "Организация на движението по ул."Антонивановци" 1200  
  Проект"Рехабилитация на пл.Обединение" комплект за канд. 3000  
  Проект"Рехабилитация на пл.Обединение" застраховки и табели 3600  
  Проект"Рехабилитация на ул.Венера" комплект кандидатстване 3000  
  Проект"Рехабилитация на ул.Венера" застраховки и табели 2500  
  Проект"Рехабилитация на пешеходен мост" застраховки и табели 1650  
  Геод. заснемане ПУП-ПРЗ на общ.имот парцелІІІ кв.75 и промяна КК 1560  
       
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 6560 6560
      Обекти    
  Стадион-проект за детска площадка за обуч.безоп.на движението 400  
  Стадион-Арх.заснемане и КСС за ремонт съблекалня гр.стадион" 160  
  Стадион - обследване енергийна ефективност 1000  
  Обследване енергийната ефективност на НЧ "Пробуда" 1000  
  НЧ "Пробуда" Рампа за трудно подвижни лица" 4000  
    Функция 08: Икономически дейности и услуги 16585 16585
      Обекти    
  Градска поликлиника "Реконструкция котелно помещение газиф. 16585  
       
       
  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи   62600
    Функция 01: Общи държавни служби   #REF!
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0
       
       
       
    Функция 03: Образование   0
       
       
       
    Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи   0
       
       
       
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 36800 36800
  Проект"Доизгр.реконструкция и рехаб.ВиК мрежа - оценка съотв. 12000  
  Проект"Доизгр.реконструкция и рехаб.ВиК мрежа - съглас.станов. 500  
  Проект"Доизгр.реконструкция и рехаб.ВиКмрежа съгл. С МЗ 1500  
  Проект "ВиК" кв Крайречен 12000  
  Проект"Подмяна водопровод по улици с канал.второстеп.мрежа" 8600  
  ПСОВ ПУП-ПРЗ 600  
  Отчуждаване на част от УПИ Х-1826 кв.4ипромяна КК 1600  
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 15600 15600
  Проект за ПУП-ПРЗ на гроб.парк - ПИ 39921.4.71 15000  
  Проект за ПУП-ПРЗ на гроб.парк - ПИ 39921.4.71 - промяна КК 600  
       
    Функция 08: Икономически дейности и услуги 10200 10200
  Общински път гр.Кричим - жп гара" - разраб.заявл. 5100  
  Общински път гр.Кричим - жп гара" - фин.анализ 5100  
       
  Параграф 5500: Капиталови трансфери   0
    Функция 04: Здравеопазване   0
       
       
       
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности   0
       
       
       
  Забележки: 1.Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти в съответната функция със съответната сума, като за целта могат да се разкриват нови редове.
                      2.Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2010 г., изготвен на ПП "Инвеститор".

Р Е Ш Е Н И Е № 187 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг Общински съвет – Кричим приема годишен доклад по дълга към 31.12.2009 година, както следва:

Годишен доклад по дълга

към 31 декември 2009 година

на Община Кричим

Решение  № 248,  взето с протокол № 32 от 05.06.2006 г.  ОбС – Кричим

Акценти

Вид на дълга – дългосрочен

Размер на дълга – 75 000 лв.

Валута на дълга – лева

Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 248 705 лв.

Период на погасяване на дълга – 2006 г. – 2010 г.

Предназначение на дълга – Инвестиционен проект “ Реконструкция на съществуващата система за улично осветление “

Лихвен процент – 4.3 %

Общо усвоени средства към 31.12.2006 г. – 75 000 лв.

Общо неизплатена главница към 31.12.2009 г. – 15 625 лв.

За бюджетната година 2009 година - изпълнение

Размер на дълга към 01.01.2009 г. – 34 375 лв.

Плащания по главници – 18 750 лв.

Лихвени плащания – 1 108 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2009 – 15 933 лв.

В т. ч. от главницата 15 625 лв. и от лихви 308 лв.

За бюджетната година 2010

Размер на дълга към 01.01.2010 г. – 15 625 лв.

Плащания по главници – 15 625 лв.

Лихвени плащания – 308 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.10.2010 г. – 0 лв.

В т. ч. от главницата 0 лв. и от лихви 0 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 188 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от инж. Нуржан Ристемова – Заместник-кмет на Община Кричим и Председател на МКБППМН, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: инж. Нуржан Ристемова – Заместник-кмет на Община Кричим и Председател на МКБППМН

Докладва: инж. Нуржан Ристемова – Заместник-кмет на Община Кричим и Председател на МКБППМН

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет при Община Кричим приема писмения годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2009 година.

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН

ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

През изминалата 2009 г. основен приоритет пред Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ бе установяването на причините за извършването на противообществените прояви от малолетните и непълнолетните и срещу тях, и планиране на мероприятия за ефикасно противодействие.

След направен анализ на извършените противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни показа, че причините са многоаспектни и се определят от макро- и микросоциалните процеси в страната – дестабилизация на социалните структури, икономическа криза водеща до обедняване на населението. Тези фактори дават своето отражение в дестабилизация на микросредата – семейство, училище, неформален кръг. На лице е криза в основните социални ценности, масово разпространение на социално-патологичната поведенческа нагласа. Нарастващия брой на семействата намиращи се под границата на социалния минимум, разширява диференциацията на децата.

Безработицата е другия реален фактор за голяма част от населението, който носи допълнителни травми върху психиката на малолетните и непълнолетните.

Тези фактори и процеси обхванали обществото ни резонират върху детската душевност и оказват своето негативно въздействие върху нея.

         Борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и постигането на положителни резултати е немислимо без отговорността и превантивните действия на Комисията за борба с противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни, без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетни и непълнолетни, осъществяване на пълен и ефикасен синхрон между тях. Немислимо е постигането на добри резултати без установяването на ранна диагностика на отклоненията от нормалното развитие на малолетните и непълнолетните, без задълбоченото, професионално и качествено проучване на причините за склонността към извършване на противообществени прояви и навременното им отстраняване. А това зависи от всички, работещи в институциите, свързани с възпитанието, развитието и социалното адаптиране на малолетните и непълнолетните.

         На територията на Община Кричим е изградена добре действаща система за превантивна и корекционно-възпитателна работа, включваща МКБППМН, Детска педагогическа стая, Кабинет за превантивна и възпитателна работа, Училищни комисии за борба с противообществените прояви.

        През изминалата 2009 година МКБППМН при Община Кричим издигна като основен показател в работата си ограничаване и намаляване на престъпността и противообществените прояви от малолетни и непълнолетни и срещу тях.. Базата, на която се стъпва, е наличието на една непрекъснато усъвършенствана нормативна система. Това са – изменен и допълнен Закон за БППМН; Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 г. – 2009 г.; Закона за закрила на детето, Национална стратегия за борба с наркотиците/2009-2013 г./ и План за действие за изпълнението й.

Организационно състояние на МКБППМН при Община Кричим:

         На територията на Община Кричим е изградена добре действаща система за превантивна и корекционно-възпитателна работа. МКБППМН е определена със Заповед. на Кмета на Община Кричим, съобразно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН. В състава на МК са включени: гл. специалист “Образование”, представител на полицията, общински съветник, представител на отдел “Закрила на детето” при Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Стамболийски, педагогически съветник, Инспектор Детска педагогическа стая, лекар.

В програмно и личностно  отношение съставът на комисията показа през 2009 г., че е достатъчно компетентен и служебно оторизиран за изпълнение на организационно-методичните и контролно-ръководните си функции на територията на Общината.

Длъжността Секретар на МКБППМН, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е щатна. От 01.06.2006 г.  във връзка с промяната в ЕКДА, съгласно ПМС №51 (обн. ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.), длъжността „Секретар на МКБППМН” е включена в Длъжностното разписание на общинска администрация при Община Кричим, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН. В резултат на това, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител  и чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители беше проведен конкурс за заемане на длъжността “Секретар на МКБППМН”, като от 01.08.2006 г. на упоменатата длъжност е назначено лице по служебно правоотношение.

Дейност на  МКБППМН при Община Кричим.
 

През отчетния период Комисията за БППМН проведе 11 пленарни заседания, на които се разгледаха следните основни въпроси: обсъждане и приемане на Програма за работата на МКБППМН и План за работа на Кабинета за превантивна и възпитателна работа; обсъждане отчетите на УК за превенция и приемане на мерки за подобряване съвместната работа с МК; обсъждане Статута на Обществените възпитатели и материалното им стимулиране; обсъждане на заложените в Общинската програма за закрила на детето за 2009 г. задачи и мероприятия, за които отговорен орган е МК; обсъждаха се въпроси, относно проверките по питейните заведения, присъствието на полицията в района на СОУ „П. Р. Славейков”, както и необходимостта от срещи на учениците с инспектор ДПС; разработване, обсъждане и приемане на:

1. Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода м. ноември 2009 г. – м. ноември 2012 година, като същата беше внесена в Общински съвет при община Кричим за разглеждане, обсъждане и приемане. /приета с Решение № 159, взето с Протокол № 24 от 02.12.2009 г./;

2. Общинска програма за работа със семейства на деца в риск (деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари; деца застрашени от отпадане от училище), като същата предстои да бъде внесена в Общински съвет при Община Кричим за разглеждане, обсъждане и приемане.

         През отчетния период МКБППМН продължи да реализира разработената през 2007 г. Програма за идентифициране и подпомагане на семейства с повишен риск от злоупотреба с наркотични вещества и Общинска програма за превенция на насилието между учениците

         В изпълнение на  Програма за идентифициране и подпомагане на семейства с повишен риск от злоупотреба с наркотични вещества и Общинската програма за закрила на детето, разпространихме информационни материали /дипляни/ сред 900 семейства, като в синтезиран вид се опитахме да представим вида на най-често срещаните психоактивни вещества, техните основни групи, начините на приемане, белезите на употреба и последиците за физическото здраве, за психиката и социалните контакти; разпространихме и 260 бр. информационни материали /листовки/   на тема „Наркомании и токсикомании”.

На 19.11.2009 г. МКБППМН при Община Кричим извърши анкетно-информационно проучване сред ученици от СОУ „П. Р. Славейков” в две направления:

възложена бе анкета на 206 ученика от  VII, VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас с цел да се установи в каква степен се употребяват психоактивни вещества, алкохол и цигари и от какъв вид са те;

тест-проучвания, сред 92 родители, чиято  цел е да се установи до каква степен могат да дадат вярна и актуална информация и практически знания на децата си по отношение на разпространените наркотични вещества 

        Местната комисия за БППМН предостави примерни урочни планове за часа на класния ръководител на преподавателите от НУ „Васил Левски”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „П. Р. Славейков”. Използвани са материали от методическото пособие по българо-британската програма: ”Работа на полицията с училищата”.  

        Чрез дискусии, ролеви игри и запознаване на учениците с техните права и задължения, учителите формираха у подрастващите необходимите знания, умения и навици, които ще ги предпазят от взимане на погрешни решения в бъдеще. 

        На 11.12.2009 г., по повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН,  МКБППМН организира ученическа дискотека под наслов: „Можем да се веселим без тютюнопушене, алкохол и наркотици”. В програмата беше предвидена: викторина с предметни награди. В мероприятието взеха участие 89 ученици от VII до ХII клас на СОУ „П. Р. Славейков”, 5 преподаватели и 4–ма обществени възпитатели, гл. експерт „Закрила на детето”, представители на полицията, както и доброволците от Центъра за обществена подкрепа – гр. Кричим към Националния Алианс за работа с доброволци.

        През отчетния период извършвахме  консултации и търсихме съдействие от Инспектор Детска педагогическа стая, с цел подобряване дейността на МКБППМН.

        Проучвахме малолетни  и непълнолетни, които се нуждаят от грижи и помощ, и вземахме  мерки за тяхната социална защита и развитие.

        Един от важните акценти в работата на Комисията е превантивната дейност. Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт  между детето и закона. Да се ограничават до минимум факторите, които водят до извършването  на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни.

         Благодарение на работата и засилената превантивна дейност, състояща се в:

индивидуални мероприятия със застрашени подрастващи и с техните родители в Кабинета за превантивна и възпитателна работа; с помощта на Педагогическия съветник се осъществява здравна и социална просвета в училищата, насочена към подобряване на духовното и физическото здраве на учениците;

МКБППМН съвместно с УКБППМН и Педагогическия съветник периодично изнася беседи с актуална тематика в твърде широк спектър – алкохолизъм; тютюнопушене; СПИН; наркотици; трафик на деца и жени; сексуално насилие; „Не на насилието и агресията в училище”.

Раздадени бяха материали на различни теми, като „Побойничество. Хулиганство”; „Как да  се справим с побойничеството и побойниците”; „Уважаеми ученици, не се излагайте на риск”; „Борба срещу наркотици и СПИН”; „Насилието между учениците”; „Девет практически съвета как децата да се предпазят при среща с непознати”;

В информационния бюлетин на общината „Нашият град” през месец Май в рубриката „Училище за родители” беше публикуван материал на тема „Как да говорим за наркотиците”, а през месеците Юли и Декември бяха публикувани материали за видовете наркотици: „Синтетични наркотици – екстази” и за наркотика „Канабис”. Информационният бюлетин е в тираж 1000 бр., като същия се публикува и на интернет страницата на общината, която е: www.krichim.bg.

  По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето на ефектни стратегии, форми и методи за ограничаване извършването на противообществени прояви. В това отношение МК работи с Педагогическият съветник, с Обществените възпитатели и родители в Кабинета за превантивна и възпитателна работа.

         Членовете на комисията участват в реализирането на съвместни програми с отдел “Социална закрила” гр. Кричим при Д”СП” гр. Стамболийски.

         Във връзка с реализирането на Общинската програма за закрила на детето за 2009 г., която е приета с Решение № 135, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 г. на Общински съвет – Кричим, МКБППМН реализира дейностите, по които е отговорен орган за изпълнение. Изготвихме и разпространихме информационни материали по проблема за насилието с различна насоченост – за деца и за родители, изнесохме беседи за превенция на зависимостите от наркотични вещества; разпространихме информационни материали за видовете наркотици и вредата от употребата им.

  Към МКБППМН функционира Кабинет за превантивна и възпитателна работа, чиято основна задача е осъществяването на контакти с деца и родители, проявили желание да споделят проблеми, свързани с преодоляването на възникнали конфликти в училището и семейството. 

  Консултативната дейност при взаимоотношенията дете-родител, ученик-училище, ученик-приятелски кръг се осъществява съвместно с други институции като: отдел “Закрила на детето”, педагогически съветник, обществен възпитател, социални работници към Центъра за обществена подкрепа.

         Превантивната дейност на Кабинета се изразява и в проучване нуждите на децата с проблеми в поведението и се предприемат съответни мерки за социалната им защита, поведение и развитие. В това отношение се срещат много трудности от личностен и институционален характер.

Разгледани противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни :     
 

- През отчетния период МКБППМН получи едно Наказателно постановление на МВР, Областна Дирекция Полиция – РУ на МВР гр. Стамболийски за налагане на  „Обществено порицание”, спрямо едно непълнолетно лице, управлявало МПС, без да притежава свидетелство за управление.

При получен сигнал от РУ на МВР - гр. Стамболийски и Пловдивски районен съд относно Наказателни постановления на непълнолетни лица МКБППМН своевременно призовава в сградата на Община Кричим провинилия се непълнолетен и неговите родители за среща-разговор с корекционно-възпитателен характер. Секретарят на МКБППМН изготвя обява „Обществено порицание”, която се излъчва по Кабелна телевизия – Кричим.

Разгледани  възпитателни дела и взетите възпитателни мерки:
 

 През отчетния период МКБППМН, в състав по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН, разгледа три възпитателни дела по чл. 16 от ЗБППМН като сигналите бяха получени от Районна прокуратура гр. Пловдив. Взетите възпитателни мерки са: по чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗБППМН – „предупреждение” и „поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”.

 Година Брой възпитателни дела Брой  малолетни, на които са наложени възпитателни мерки Брой  непълнолетни, на които са наложени възпитателни мерки Общ брой  на малолетни и непълнолетни
2006 г. 8 7 1 8
2007 г. 2 1 1 2
2008 г. 2 1 1 2
2009 г. 3 0 3 3
Мерки по чл. 13 от ЗБППМН Брой  мерки     Малолетни Непълнолетни
Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват със задължение за полагане на засилени грижи

6

0

3

    Често пълнолетни лица примамват малолетни и непълнолетни за участие в планирани кражби. На 15.12.2009 г. в МКБППМН се получиха препис от определение по НОХД по описа на Пловдивски районен съд за извършена противообществена проява и криминално деяние от едно непълнолетно лице, което в съучастие с пълнолетно такова присвоява чужди движими вещи от владенията на частни домове.   В този случай на непълнолетният му е наложено наказание „три месеца лишаване от свобода”, като изпълнението на така наложеното наказание е отложено с изпитателен срок от една година, считано от влизане в сила на споразумението. Определението на ПРС ни беше изпратено за сведение.

Конкретни мерки на МКБППМН, свързани със:
 

- социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ /чл. 10 от ЗБППМН/; подпомагане на деца (брой), настанени в СПИ, ВУИ и осъществяване на контакти с тях. Социална подкрепа на малолетните и непълнолетните, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени за уреждане на битови, трудови и социални проблеми  - През 2008 г. и 2009 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.). Месец юни 2008 г. едно лице напусна СПИ поради навършване на пълнолетие и нежелание да продължи образованието си.

Тъй като сме нямали случаи на освободени от ПД, ВУИ и СПИ и условно осъдени непълнолетни лица,  които не продължават образованието си, не сме изготвили поименен регистър на такива лица и не сме предприемали мерки за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намиране на работа.

Категории неучащи и неработещи непълнолетни Общ брой Брой продължили образованието си Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация Брой на професионално консултирани и ориентирани Брой започнали работа
Неучащи и неработещи напуснали СПИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи напуснали ВУИ 0 0 0 0 0
Неучащи и неработещи освободени от ПД 0 0 0 0 0
Условно осъдени 0 0 0 0 0

- През отчетната 2009 г. тъй като нямаме малолетни и непълнолетни лица, пребивавали в специализирани институции:

нямаме случаи, когато директори на корекционно-възпитателни заведения – ВУИ, СПИ са информирали Местната комисия за родители, които не проявяват интерес и не са контактували с децата;

нямаме предложения за предсрочно прекратяване на престои в ПД, ВУИ, СПИ.

- На територията на община Кричим няма домове за отглеждане на деца лишени от родителски грижи и за това  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е разглеждала възпитателни дела по разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13 от ЗБППМН /„настаняване в СПИ” и „настаняване във ВУИ”/ по отношение на малолетни и непълнолетни от  горе упоменатите домове;

- Местната комисия работи успешно и съдейства на гл. специалист “Образование’’ за обхващане на подлежащите на задължително образование деца в училищата на територията на общината;

- Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим не е извършвала дейност по превенция на противообществените прояви във връзка със спортни мероприятия, тъй като в МКБППМН не са постъпвали сигнали за извършени противообществени прояви по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на такива мероприятия.

- през изминалата 2009 г. оказахме помощ на родителите на 19 застрашени подрастващи, на които  с помощта на обществените възпитатели, главния експерт „Закрила на детето” и социалните работници от ЦОП гр. Кричим  осъществихме здравна, социална и правна просвета..

Контролна дейност – През отчетния период осъществявахме сътрудничество с полицията при проверки по заведенията и интернет клубовете след определения вечерен час, с цел ограничаване тютюнопушенето и употребата на алкохол от малолетни и непълнолетни. Извършени бяха пет планови проверки, но нарушения не бяха констатирани. Бяха извършени десет обхода от мултидисциплинарния екип за установяване броя на скитащи и просещи деца. Констатирано бе, че на територията на община Кричим не са регистрирани случаи на такива.

3. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми.

 а) Съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН и в изпълнение на разработената Общинска програма за превенция на насилието между деца, МКБППМН при Община Кричим своевременно информира обществеността за извършваното от малолетни и непълнолетни насилие и за предприетите мерки; разшири дейността си по превенция на агресивното поведение чрез разпространение на информационни материали на тема „Как да се справим с побойниците”, сред учениците на НУ „Васил Левски”, НУ „Кирил и Методий”, СОУ „П. Р. Славейков” и сред техните родители; осъществи корекционно-възпитателна дейност с извършителите на насилие.

б) В съответствие с приложението на Писмо № 95/21.12.2006 г. на ЦКБППМН, в изпълнение на задачите по цел 9 от Националния интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето /2006 - 2009 г./

година Брой приложени програми за превенция на противодействие на детското асоциално поведение Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН
2007 г. 2 826 22
2008 г. 2 858 20
2009 г. 2 941 19

в)  Задачите по Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) по показателите от Писмо № 95/09.09.2008 г. на ЦКБППМН до председателите на МКБППМН:

Обучения на обучители (брой обучени от МКБППМН специалисти) Програми „Връстници обучават връстници” Издаване и разпространение на информационни материали (какви и в какъв тираж)

Информа-ционни кампа-

нии - брой

Провеждане на проучвания (на какви теми и брой) Идентифи-цирани рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства - брой Програми за превенция и подкрепа на деца в риск от употреба на наркотици - брой
4 -

1. Информацион-ни материали /дипляни/ „Нар-котици, заслужа-ва ли си?” – 900 бр.;

2. Информацион-ни материали /листовки/  „Нар-комании и токси-комании”–260 бр.

3. В информа-ционния бюле-тин на общината „Нашият град” – м. Май 2009 г. в рубриката „Учи-лище за роди-тели” публику-вахме материал на тема „Как да говорим за нарко-тиците” – тираж 1000 бр.

4. В информа-ционния бюлетин на общината „На-шият град” –

4.1. м. юли бе публикуван мате-риал  за синтетич

ните наркотици /екстази/ - тираж 1000 бр.;

4.2. м. декември бе публикуван материал за нар -котика „Канабис” – тираж 1000 бр.

Заб. Информа-ционния бюле-тин „Нашият град” е публи-куван и на интернет стра-ницата на общи-ната, която е:

www.krichim.bg 

4

1. Анкета – проучване сред 206 ученика от VІІ до ХІІ клас с цел да се установи в каква степен се употребяват психоактивни вещества, алкохол и цигари и от какъв вид са те

2. Тест - проучване сред 92 родители с цел да се установи до каква степен могат да дадат вярна и актуална информация и практически знания на детето си по отношение на разпространените наркотични вещества

6 1

        г) В съответствие с Писмо № 71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН, относно предприемането на мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с ЖП-транспорта, МКБППМН изготви и разпространи материали, предназначени за различни възрастови групи. Поради зачестилите действия на малолетни и непълнолетни лица, насочени към повреждане на ж. п. имущество чрез хвърляне на камъни по подвижния ж. п. състав и пътнически влакови композиции, чрез повреждане на релсовия път или умишлено възпрепятстване на движението на локомотивите с поставянето на предмети върху релсите, МКБППМН разпространи агитационно-разяснителни материали, взаимствани от методическото пособие по българо-британската програма ”Работа на полицията с училищата”. Ангажирахме обществените възпитатели и училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, педагогическия съветник и класните ръководители в училищата на територията на Община Кричим  за провеждане на беседи, на които да се акцентира, че полицията разполага с достатъчно средства да открие извършителя и да го предаде на съд.

4. Взаимодействие на Местната комисия за БППМН с инспекторите на ДПС, органите по образованието, училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, педагогическия съветник, дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/ и регионалните звена на ДАЗД, съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и др.

Провеждаха се ежемесечни срещи с училищните комисии за превенция, които редовно и в срок представяха своите планове и годишни отчети. Съвместно изнасяхме  лекции с превантивна насоченост по различни теми.

През годината се осъществяваха ежемесечни контакти с инспектор Детска педагогическа стая при РУ на МВР гр. Стамболийски., свързани с обмен на информация, коментари относно конкретни случаи, организиране на възпитателната работа с проявени деца и превантивната работа в училище.

Добре са стиковани действията ни с представителите на Полицейска приемна гр. Кричим към РУ на МВР гр. Стамболийски при решаването на възникналите проблеми. Взаимодействието ни с тях е отговорно и успешно относно организирането, координирането и извършването на превантивна дейност и единодействието по проблеми за издирване и уточняване на малолетните и непълнолетните правонарушители, нуждаещи се от помощ.  В случаите, когато Местната комисия среща затруднения при осигуряване на деца и родители за участие във Възпитателни дела се разчита на доброто взаимодействие със служителите от Полицейската приемна гр. Кричим.

          Взаимодействието между социалния работник от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски и секретаря на МКБППМН е много добро. Обменя се информация за проблемни деца и за тези, за които е образувано възпитателно дело. За всяко заседание по Възпитателно дело от отдел „ЗД” се осигурява представител, който да защитава правата и интересите на децата. В случаите, когато съставът прецени, се изисква и писмен социален доклад за някои малолетни и непълнолетни. Това подпомага определянето на адекватни и ефективни възпитателни мерки.

В изпълнение на Националната стратегия за Защита правата на децата на улицата”, МКБППМН съвместно с отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски работят съвместно в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община Кричим не са регистрирани случаи на такива.

           Координацията между комисията и педагогическият съветник е много добра, но отчитаме необходимостта от по-добро взаимодействие комисия и родители. От особено голяма важност е подобряването на взаимоотношенията деца - родители. Тревожи липсата на достатъчен родителски контрол. У някои родители съществува почти пълна незаинтерсованост отностно възпитанието и развитието на децата им, къде и как прекарват свободното си време, с какво се занимават, с кого контактуват.

Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на тричленните състави.

В Община Кричим функционира Общински център за обществена подкрепа /ЦОП /. На 1 декември - Световния ден за борба със СПИН, МКБППМН съвместно с доброволците от ЦОП – гр. Кричим  раздаде агитационни материали под мотото „Важно е да знаеш, човешко е да общуваш”, а на 11.12.2009 г., по повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН,  МКБППМН съвместно с доброволците от Центъра за обществена подкрепа – гр. Кричим организира ученическа дискотека под надслов: „Можем да се веселим без тютюнопушене, алкохол и наркотици”

5. Обществени възпитатели.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба № 2 на ЦКБППМН
2009 4 4

6 733 лв.  от тях

 - 5 930 лв. хонорари;

 -  803 лв. осигурителни вноски

2010 4    
Прогноза 2011 4    

Плануваната бройка обществени възпитатели, утвърдена от МФ по Закона за държавния бюджет за 2009 година, е четирима.

             През отчетната 2009 г., МКБППМН осъществява своята дейност съвместно с 4 - ма обществени възпитатели. Същите работиха с 15 деца с отклонения в поведението, като  оказваха помощ на родителите, в поправянето и превъзпитанието им. Обществен възпитател се определя от МКБППМН, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. Контрол за работата на Обществените възпитатели се осъществява от Секретаря на МК.

Обществените възпитатели имат тетрадка – регистър, в която описват проведените разговори с малолетни и непълнолетни под възпитателен надзор. Тези разговори се провеждат в Кабинета за превантивна и възпитателна работа в Общински Младежки дом.

Всеки месец Обществените възпитатели представят индивидуална карта на детето и месечен отчет за извършената работа.

Въз основа на тази отчетност се изплащат и възнагражденията им.

Обществените възпитатели са с богат професионален опит. По професия трима от тях са  педагози, а единият - психолог.

    6. Квалификационна дейност.

    Все още извършеното в това направление е напълно недостатъчно. Липсата на средства не дава възможност самата комисия да организира  квалификационна дейност между инстанциите, работещи с малолетни и непълнолетни, за да се осъществи пълен, действен и ефективен резултат.

   В квалификационните форми, организирани от ЦКБППМН, участва Секретарят на МКБППМН при Община Кричим.

През месец май 2009 г. секретарят на Местната комисия за БППМН участва в тридневна среща - семинар организирана от ЦКБППМН. Целта на срещата усъвършенстване на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните за непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с такива деца.  Тематичния план на проведената среща – семинар включваше презентации, решаване на казуси и обмен на добри практики по теми като: „Креативни подходи в ангажиране на времето на малолетни и непълнолетни правонарушители”, „Учители за родители: Неправилно възпитание в семейството и поведенчески реакции на децата”, „Ролята на родителите в корекционно-възпитателния процес”, „Изграждане на система за получаване, обработване и насочване на информация, относно асоциално и криминално поведение от и срещу ненавършили пълнолетие деца”, „Ролята на центровете за превенция и консултативните кабинети в привеждане в изпълнение на мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН”, „Модели за работа на центровете за превенция и консултативните кабинети” и др.

Националната среща – семинар бе от типа „обучение на обучители”, където всеки секретар на МК следва да обучи подопечните му обществени възпитатели

На методическа сбирка на обществените възпитатели от общината бе извършена квалификационна дейност по отношение усъвършенстването на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните за непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с такива деца.

   МКБППМН ще продължава да търси нови форми на ранна диагностика на отклоненията от нормалното развитие на малолетните и непълнолетните, проучва причините за склонността към извършване на противообществени прояви и навременното им отстраняване. А това зависи от всички нас, работещи в институциите, свързани с възпитанието, развитието и социалното адаптиране на малолетните и непълнолетните.

7.  Статистически отчет за дейността на МКБППМН при Община Кричим – Попълнен съгласно изискванията и изпратен в срок в ТСБ – гр. Пловдив.

   8. Проект за необходимите средства за издръжка на МКБППМН при Община Кричим през 2011 година.   

Численост обществени възпитатели (брой)

Средства по Наредба № 2

(лева)

Средства по Наредба № 3

(лева)

Средства за издръжка на МКБППМН (лева) Средства за центрове и кабинети (лева)

ВСИЧКО

(лева)

4 11 500 3 000 1 500 1 200 17 200

1. Председател на МКБППМН – инж.  Нуржан Ристемова,

тел.: 03145 / 24-51; факс 03145 / 23-51,

мобилен телефон: 0885/776 009 и 0893/535 051

2. Секретар на МКБППМН – инж. Светлана Рангелова,

тел.: 03145 / 22-59; факс: 03145 / 23-51

мобилен телефон: 0887/602 420 и 0893/535 044

3. Инспектор ДПС –Любица Рупчева,

тел.: 0339 / 6 03 09

4. Отдел “Закрила на детето” към Д “СП” гр. Стамболийски -

            Димитринка Тодорова - Главен експерт „Закрила на детето”,

            тел.: 03145 / 34-95

                                      Председател на МКБППМН

                                      при  Община Кричим:

                                                                               /инж. Нуржан Ристемова/                          

                                                  Секретар на МКБППМН

                                      при Община Кричим:

                                                                        /инж. Светлана Рангелова/


Р Е Ш Е Н И Е № 189 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на Решение № 56, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 год. на Общински съвет – Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становище: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Общински съвет при Община Кричим ПРОМЕНЯ свое Решение № 56, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 год., както следва:

І. МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Кричим, област Пловдивска да бъде от 5 / пет / члена в състав:

Председател: Величка Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим

Членове:  1.Ширин Мехмедова Льотева – Гл. специалист “ГРАО”

                 2. Новелия Здравкова Дринкова – Гл. специалист “ТОН и ОС”

                 3. Ангел Борисов Крушаров – общински съветник

                 4. инж.Пламен Георгиев Димитров - Общински съветник

ІІ. Състава на МК да се представи за утвърждаване от УС на НКЖФ.


Р Е Ш Е Н И Е № 190 прието на 29.01.2010 година по Протокол № 27

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молби за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, отпуска на:

● Гюрга Петрова Стойчева, ул. „Търговска” № 10, гр. Кричим  -  еднократна помощ в размер на 300 лв

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи, д. 122 Общинска администрация  по решение на ОбС от бюджета на община Кричим за 2010 година.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.