Решения от № 159 до № 177 приети от 02.12.2009г. до 21.12.2009г. по Протоколи от № 24 до № 25

РЕШЕНИЕ № 159 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода ноември 2009 – ноември 2012 година. Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет при Община Кричим приема Общинска програма за превенция на насилието между учениците /Ноември 2009 – Ноември 2012 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

Ноември 2009 – ноември 2012 г.

  Насилието над ученици е широко разпространено явление. То се е превърнало в част от всекидневието и много често е предпочитан метод за решаване на спорове и конфликти. Най-разпространеният вид насилие над ученици е грабежа. Следват телесните повреди и половите престъпления. Извършители на насилие над ученици са най-често по-големи младежи. По-рядко това са съученици и връстници, организирани банди и др. насилието над ученици най-често се извършва на улицата. Не са редки обаче и случаите, когато децата стават обект на посегателства в училището или в дома. Фактори, които играят решаваща роля по отношение на насилието над малолетни и непълнолетни, са лекомислието и предизвикателното поведение, демонстрирането на пари и ценности, липсата на жизнен опит и родителски контрол.Поемането на отговорност, дори санкции за нехайните родители и най-подкрепяното предложение за успешно преодоляване на насилието в училищата. Следва го предложението за малобройните класове за проблемни ученици, което дава възможност за индивидуална корекционна работа, съобразена със специфичните черти в характера на отделния ученик.Важно средство за справяне на училището с насилието в него е активното развиване на културните и спортните дейности там, увеличаване на часовете по гражданско възпитание, етика и морал.Във връзка с разширяване на формите и актовете на насилие при децата, се налага предприемането на мерки за създаване на условия за ограничаване на факторите на насилие и засилване на противодействието от страна на обществото, на всички организации, които работят с деца. МКБППМН при община Кричим, като организатор на социално-превантивна дейност на територията на общината следва да планира и реализира самостоятелно или в партньорство с други институции или граждански формирования програми за превенция на насилието и агресията; да информира обществеността за извършваното от малолетни и непълнолетни насилие, за предприетите мерки, да разширява, в партньорство с Детска педагогическа стая, с отдел „Закрила на детето”  при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски, с училищата на територията на община Кричим дейността си по превенция на агресивното поведение.

Общинската програма за превенция на насилието между учениците за периода ноември 2009 г. – ноември  2012 година документира волята на обществото в лицето на Общинския съвет да се положат особени усилия за предотвратяване на насилието и агресията между учениците от училищата на територията на нашата община.

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:

         -  Комплексност в разглеждане на проблема и на прилаганите интервенции.

         -  Мултидисциплинарен подход.

         -  Системен подход.

         -  Програмна организация и планиране на действията.

         -  Отговорност, отчетност и оценка на ефективността.

         -  Ефективна комуникация.

         - Базиране на анализа и интервенциите върху научни оценки на ситуацията и нуждите на обществото.

         - Осигуряване на равнопоставеност в достъпа и качеството на предлаганата програма.

ПРИОРИТЕТНИ ГРУПИ НА ПРОГРАМАТА:

През последните години равнището на безработица в община Кричим е едно от най-високите в Пловдивска област. Жизненият стандарт на голяма част от населението на общината е нисък и това води до обособяването на няколко специфични рискови групи деца:

1. Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение.

Предоставянето на социални помощи по реда и условията на ППЗСП на социално слаби семейства не решава проблемите на децата в тях. Необходимо е предоставянето на целеви социални услуги, адекватни на най-заболелите нужди. Децата на самотни родители също са с висок риск, както и децата в семейства с изключително нисък жизнен стандарт. Последните живеят при по-лоши битови условия, семействата им са с много ниски доходи, което ограничава достъпа до по-качествени здравни, институционални и образователни услуги. Това ги поставя в лоши стартови позиции и намалява шанса за успешна реализация в живота. Висок е и риска част от тези деца да са извършители на противообществени прояви и предтъпления, склонни към проява на агресия и насилие. Висок процент от децата попаднали в специализирани институции са живели в сеейства в неравностойно положение.

В нашата община значителен е броя на малцинствените групи – турци и цигани, като последните, по данни на ТСБ гр. Пловдив, са около 18,95%.  Поради сериозни материални затруднения в много от ромските семейства е нарушен социално-психологическия климат. Ниската социална компетентност и неспособността да разпределят бюджета си, обуславят невъзможността да планират бъдещето на децата си. Много често финансовите затруднения в семействата водят до изоставяне и настаняване в специализираните домове за деца.

Големият брой роми на територията на община Кричим създава и други специфични проблеми; особено характерно е ранното майчинство сред тях. Без бащи са повечето от появилите се на бял свят бебета. Рискът от изоставяне на тези деца е много голям, което обуславя и необходимостта от сексуална просвета и семейно планиране при тях.

2. Деца с увреждания.

Това е една разнообразна и сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, комбинирани, психически и сензорни проблеми. Водещ при тези деца е здравословния проблем.

Недостатъчните познания на родителите за заболяванията на децата им затруднява отглеждането в семействата. Много често те се самоизолират от обществото. Липсват качествени услуги на ниво, което да дава адекватна информация и съвети на родителите. Това трябва да се извършва с цел предотвратяване изоставянето в специализирани институции. Социалната изолация на децата с увреждания има основания, както в притесненията на родителите, така и в редица условия извън тях, а това са:

Няма достатъчно заведения за дневни грижи на тези деца и единият от родителите се лишава от възможността за пълноценна работа;

Тези заведения са отдалечени и връзката между родители и деца е затруднена и често се прекъсва.

3. Деца, жертви на насилие и престъпления.

Децата жертви на насилие рядко споделят преживяното. Липсват необходимите институции и специалисти, което води до затруднения за изваждане на детето от състоянието, в което е изпаднало след претърпяното домашно или друго насилие. Инспекторът от Детска педагогическа стая по силата на своите служебни задължения най-често първи получава сигналите и работи с тези деца.

По данни на инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски през 2008 година осем малолетни и непълнолетни деца са пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието. Две момичета са били отвлечени; едно малолетно лице е станало жертва на умишлено нанесена телесна повреда, едно малолетно и три непълнолетни лица са станали жертви на кражби, а едно непълнолетно лице е станало жертва на грабеж.

4. Деца с отклоняващо се поведение

През 2008 година има регистрирани случаи на деца – извършили престъпления и на деца извършили противообществени прояви. Разгледани са две възпитателни дела. Общинската политика в тази област се осъществява от МКБППМН, Инспектор ДПС и Главен експерт „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски. Целта е превенция на противообщественото поведение на деца и консултиране на тях и семействата им, с цел недопускане извършване на нови по-тежки прояви и престъпления.

5. Деца на улицата

Основните проблеми при тези деца са безпризорност, просия, скитничество. Децата на улицата не посещават училище, почти не могат да пишат на български език. Те имат ограничен достъп до гарантираните им според Закона за закрила на детето права – правото на здравеопазване, защита от насилие.

6. Деца в специализирани институции

В тази рискова група съществуват следните проблеми: откъсване на децата от семейната среда, изолация, трудности при социализацията. Липсва подкрепа на децата, които излизат от специализирани институции.

През 2008 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.). Едно лице напусна СПИ поради навършване на пълнолетие и нежелание да продължи образованието си.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Община Кричим включва населеното място гр. Кричим. По последни данни към 21.07.2009 г. населението наброява 9486 души.

През 2008 година броя на новородените е  102 деца, което е с 1  по-малко от броя на починалите през същата година лица. Това показва, че прираста на населението в общината е по-скоро положителен.

На територията на община Кричим функционират :

Две начални училища:

НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

НУ „Васил Левски”

Едно средно общообразователно училище

СОУ „П. Р. Славейков”

През учебната 2009/2009 година броя на децата, които са се обучавали в учебните заведения е бил 903 ученика в това число 124 деца от подготвителните групи, докато през настоящата учебна 2009/2010 година те са 958 ученика, разпределени както следва:

  НУ „Св. Св. Кирил и Методий” НУ „Васил Левски”

СОУ

„П. Р. Славейков”

брой брой брой
ПГ 47 73 -
І клас 39 64 -
ІІ клас 45 61 -
ІІІ клас 47 61 -
ІV клас 45 48 -
V клас - - 98
VІ клас - - 87
VІІ клас - - 87
VІІІ клас - - 63
ІХ клас - - 29
Х клас - - 23
ХІ клас - - 20
ХІІ клас - - 21
общо 223 307 428

Информация от МКБППМН за рисковите групи деца

1.1. Деца със специални потребности                                                                      - 34

( по информация на главния експерт „Закрила на детето” при отдел „Социална закрила” гр. Кричим за изминалата 2008 година)

1.2. Деца пострадали от престъпления по местоизвършване на деянието           -  8

(по информация от Инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски за изминалата 2008 година)

1.3. Деца извършили противообществени прояви и престъпления по местоживеене на лицата                                                                                                                                  

1.3.1. Деца извършили противообществени прояви                                              - 11

1.3.2. Деца извършили престъпления                                                                      -  5

(по информация от Инспектор ДПС при РУ на МВР гр. Стамболийски за изминалата 2008 година)

По информация на отдел „Социално подпомагане” към 31.12.2008 г. броя на децата с трайни увреждания, които са освидетелствани от РЕЛКК или ТЕЛК е бил 34. Тревожен е броят на децата отглеждани от един родител. Причините за това са различни. Тук става въпрос не само за деца отглеждани от самотни майки или бащи, а и за случаи в които единият родител се грижи за децата, защото другият работи извън страната. Има и случаи, в които и двамата родители работят извън страната и грижите за детето са поверени на неговите баба и дядо. Не малък е и броя на многодетните семейства. Тези деца, живеещи в семейства в неравностойно положение, срещат по-често затруднения в училище, което провокира бягства от часовете, а от там и намаляване на успеха.

2. Информация от МКБППМН за броя на малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления

2007 година 2008 година

Брой на образувани

и разгледани възпитателни дела -

2

Брой на наложени възпитателни мерки -

4

Брой на образувани

и разгледани възпитателни дела -

2

Брой на наложени възпитателни мерки -

4

8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години 8 – 13 години 14 – 17 години
1 1 2 2 `1 1 2 2

През 2008 година МКБППМН при община Кричим е образувала две възпитателни дела на едно малолетни и едно непълнолетно лице, за извършени от тях престъпления – кражба и нанесена телесна повреда, и е наложила общо четири възпитателни мерки, по две за всяко лице. През 2007 година образуваните и разгледани възпитателни дела също са били две.

През 2008 г. в община Кричим няма случаи за настаняване на деца в специализирани  институции (СПИ, ВУИ и др.). Едно лице напусна СПИ поради навършване на пълнолетие и нежелание да продължи образованието си.

През 2008 г. децата преминали през ДПС са както следва:

1. за извършени противообществени прояви - 11, в това число за:

1.1. бягство от дома – 2 деца

1.2. скитничество – 3 деца;

1.3. употреба на наркотични вещества – 1 дете;

1.4. просия – 5 деца

2. за извършени престъпления – 5, в това число:

2.1. телесна повреда – 1 дете;

2.2. кражба – 4 деца, в това число:

2.2.1. взломна – 3 деца

2.2.2. джебчийска – 1 дете.

По данни на Инспектор ДПС през 2008 година в община Кричим няма регистрирани случаи на деца жертви на насилие в семейна и извън семейна среда.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на насилието и агресията между учениците от училищата на територията на община Кричим.

ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Разработване на методика и ефективна система за оценка на рисковите фактори на различни нива и етапи от реализацията на основната цел;

2. Утвърждаване на изградените екипи за реализиране на дейностите на различни нива – образователна институция /детска градина, училище/ и община;

3. Повишаване на капацитета и квалификацията на служителите на всички нива, реализиращи превантивна политика и промоция на здраве;

4. Планиране на конкретни дейности с широка обществена и гражданска подкрепа;

5. Развитие и прилагане на модел за ефективно сътрудничество между държавни и общински структури /РУ на МВР, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, общопрактикуващи лекари, училищен медицински персонал/, местна власт, БМЧК и НПО.

6. Устойчивост на реализирани вече програми и дейности, с цел позитивна промяна в културата на поведение и повишаване качеството на живот в общината;

ІІІ. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Информационен /подготвителен/ етап:

         1.1. Разработване на ефективна система  за оценка на рисковете /съпътстваща дейност-анкетиране на подрастващите/, анализ и проучване на специфични рискове за младите хора в общината, съгласно анализ на криминогенната обстановка, рискови фактори за възрастта, при отчитане на  допълнителни характеристики-пол, етническа принадлежност, културна среда.

         1.2. Създаване на информационна база за реализирани добри практики за превенция и здравно образование сред подрастващите.

         1.3. Разработване на модел за съвместна дейност между учебните звена, младежките структури, местната власт, НПО и спортните клубове.

2. Образователно-превантивен етап.

2.1. Ниво учебни заведения

         2.1.1. Осигуряване на условия и възможности за реализиране на превантивни програми в образователната общност, според които превенцията и здравното образование не би трябвало да се ограничават до определени учебни часове или дейността само на Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а да се прилагат цялостно във всички училищни дейности

         2.1.2. Формално образование-мултимодулни програми за различни възрастови групи-предучилищна група, начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап- час на класа, свободно-избираема подготовка, задължителна подготовка, гражданско образование, програми за обучение в общи личностни и социални умения, формиращи активно позитивно отношение и здравословен начин на живот.

         2.1.3. Извънкласни и извънучилищни форми и дейности, съпътстващи учебния процес – клубни форми за извънкласни и извънучилищни дейности, спортни секции и клубове, школи по изкуствата финансирани програмно по модулите на МОН.

         2.1.4. Неформално образование - екскурзии с учебна цел, “зелено училище”, летен отдих и др. форми, предоставящи възможност за  съпътстващи дейности и превантивни програми.  

         2.1.5. Обучение на структури на ученическото самоуправление, обучение по подхода “връстници обучават връстници’. 

         2.1.6. Повишаване възможностите и капацитета на училищно ниво за реализиране на ефективни превантивни програми: обучение на административното ръководство , педагогическия персонал и подкрепящи специалисти /логопед, ресурсен учител, педагогически съветник, лекар, мед. сестра/ за разрешаване на училищни проблеми, свързани с рисковото поведение на подрастващите и изработване на собствена училищна програма за превенции.

2.1.7. Обучение на екип от специалисти от УКБППМН за превенция на противообществените прояви на училищната общност, за превенция на асоциалното поведение и за решаване на конфликти;

2.1.8. Създаване на възможности за превантивни образователни програми за обучение в родителски умения и превенция на рисково поведение на децата;

2.1.9. Обучение на екип от представители на Училищно настоятелство, имащи отношение към реализирането на училищно ниво на превантивни програми.

            

         2.2. Ниво общинска администрация

         2.2.1. Обучение на екип от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за изготвяне на корекционно-възпитателни програми за работа с деца и младежи, контингент на полицията.

         2.2.2. Реализиране на дейности за повишаване информираността и постигане на съпричастност към проблемите на съвременния обществено-политически, културен и спортен живот - подпомагане при организиране на младежки и детски форуми и инициативи като алтернатива на асоциални прояви сред децата и младежите.

         2.2.3. Инициативи, подпомагащи развитието на талантливи и изявени деца; подкрепа и стимулиране на деца в неравностойно положение и от етническите малцинства.

         2.2.4. Изграждане на “граждански” патрули с участието на Училищни настоятелства, Граждански сдружения, които да съдействат на РУ на МВР и МКБППМН за закрила на райони и територии около училища и детски градини, където евентуално се предполага, че се разпространяват или употребяват наркотици.

         2.2.5. Развитие и предлагане на модел на ефективно сътрудничество между администрацията, РУ на МВР и обществените възпитатели.

         2.2.6. Съпътстваща дейност “Проекти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”.

          2.3. Ниво РУ на МВР.

          2.3.1. Партньорство и съдействие с всички институции в общината, осъществяващи превантивна дейност по отношение на зависимостите на малолетните и непълнолетните. Участие в тематични родителски срещи в училищата.

         2.3.2. Участие в провеждането на извънкласни и извънучилищни практически дейности за превенция. Оказване на квалифицирана помощ.

         2.3.3. Обучение на училищните екипи за превенция. Провеждане на училищни и междуучилищни състезания.

2.3.4. Провеждане на полицейски демонстрации пред учениците;

         2.3.5. Включване на районите на учебните заведения - училища и детски градини, в маршрутите на полицейските патрули. Полицейски контрол в  дворовете и зелените училищни площи.

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ.

ОСНОВНИ         НАПРАВЛЕНИЯ          ЗА  РАБОТА

КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

ОТГОВОРЕН ОРГАН

ПАРТНЬОРИ

І. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЕ НА АСОЦИАЛ

НОТО ПОВЕДЕНИЕ, НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ СРЕД МАЛО-

ЛЕТНИ И НЕ-

ПЪЛНОЛЕТ-НИ

1. Дейности в помощ на родителите

1.1. Разпространение на информационни материали за родители по проблемите на агресията и насилието.

1.2. Провеждане на открити информационни дни в рамките на една седмица.

1.3. Консултиране на родители, чиито деца имат агресивно поведение и нагласа.

1.4. Посещения в семейства на деца в риск и осигуряване на безплатни правни и педагогопси-

хологични консултации

1.5. Участие на членове на МК в родителски срещи, беседи.

2.Повишаване на информира-

ността на специалистите в сфе-

рата на образованието по проб-

леми, свързани с агресията и насилието

2.1. Обучение на УК за БППМН /превенция на асоциалното поведение/

2.2. Разработване на програми за превенция на агресивност и агресивно поведение на учениците.

3. Дейности, насочени към превенция на асоциалното поведение, насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни

3.1. Анкетно-информационно проучване, относно отнощението на подрастващите към насилието в училище

3.2. Разработване и разпростране-

ние на информационни мате-риали, относно причините и последствията от насилието в училище.

3.3. Провеждане на кампания за борба срещу насилието в училище. Разпространение на информационни материали.

3.4. Организиране на изложба на ученически творби на тема ”Борба с агресията в училище”.

3.5. Провеждане на състезание под надслов „Не на насилието в училище”

3.6. Прожектиране на филм „Поругана красота” на ученици от ІV клас на началните училища.

3.7. Изнасяне на лекции и беседи на различни теми с цел превенция

3.8. Периодичен контрол в търговски обекти, питейни и увеселителни заведения по  отношение на спазване разпоредбите за малолетни и непълнолетни. Задължително уведомяване на общинските власти.

3.9. Среща с инспектор ДПС, гл. Експерт ЗД и др. за разясняване на държавната политика по отношение на детската престъпност и агресия.

4. Съвместна дейност с учебните заведения на територията на община Кричим

4.1. Съгласуване на плановете за работа на МК с УК за БППМН.

4.2. Периодично актуализиране на информацията от училищните власти по отношение на:

- криминогенната обстановка в районите на съответното учебно заведение;

- противообществени прояви сред учениците в учебното заведение;

- предложения за конкретни мерки;

- осъществено взаимодействие с родителите и ангажираните институции;

- предложения за прецезиране на дейността.

Постоянен

Ежегодно - м. април

Постоянен

При необходимост

Постоя

нен

.

перио дично

перио дично

Перио

дично

постоянен

Ежегодно - м. Март

Ежегодно - м. Януари

Ежегодно - м. април

Ежегодно - м. март

постоянен

по график

Ежегодно - м. април

Ежегодно - м. декември

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

Обществени възпитатели

МКБППМН

Обществени

възпитатели

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

РУ на МВР

ИДПС

МКБППМН

Обществени възпитатели

МКБППМН

Уч. Власти

Педагогически съветник

УКБППМН

Мед. персонал

УКБППМН

УКБППМН

Директори на у-ща

Мед. Персонал

Класни  ръководители

Уч. власти

Отд. „ЗД” към

ДСП

РУ на МВР

РУ на МВР

ОЗД

УКБППМН

Кл. ръководители

Педагогически съветник

Педагогически съветник;

Кл. ръководители

Уч. власти

Уч. власти

Уч. власти

Уч. Власти

Соц. Работници от ЦОП - Кричим

Педагогически съветник

Кл. Ръководители

УКБППМН

Уч. Власти;

РУ на МВР;

ОЗД

МКБППМН;

РУ на МВР

ОЗД

ІІ. КВАЛИФИ-

КАЦИОННА

ДЕЙНОСТ

1. Тренинг-обучение на членове на МК и УК за БППМН на тема: ”Консултативни и терапевтични умения в социално-педагогичес-

ката общност”.

2. Тренинг-обучение за специалисти, работещи с деца :

“Работа в екип”

“Оценка на риска от извършване на правонарушения”

3. Индивидуални форми за повишаване квалификацията на специалистите, работещи с деца.

4. Участие на членове на МК в квалификационни форми, организирани от ЦКБППМН

Ежегодно - м. юни

Ежегодно - м. декември

постоянен

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

УКБППМН

Педагогически съветник

УКБППМН

Пед. съветник

Соц. Работници от ЦОП - Кричим

УКБППМН

ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕ -

НОСТ

1. Осъществяване на системно сътрудничество с медиите.

2. Публикуване на материали в информационния бюлетин на община Кричим за видовете насилие, трафик на хора и др.

3. Участие на членове на МК в НПО, имащи отношение към работата с децата.

Постоянен

Постоянен

постоянен

МКБППМН

МКБППМН

МКБППМН

НПО

Общинска администрация

Общинска администрация

НПО

V  БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА

5.1. от Бюджета на общината – от средствата за издръжка на МКБППМН

година сума
2010 500 лв.
2011 800 лв.
2012 1000 лв.

5.2. от Дарения.

Настоящата програма е разработена във връзка със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за закрила на детето и Националната стратегия за закрила на детето за 2008 г. – 2018 година.  


РЕШЕНИЕ № 160 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост;  ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и чл. 108, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

НАРЕДБА

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА КРИЧИМ 2009 год.

ГЛАВА ПЪРВА:  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с поддържането и опазването на чистотата и управлението на битовите, производствените, строителните и масово разпространените отпадъци.

 /2/ Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация, юридическите и физическите лица във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

/3/ Управлението на битови, строителни и масово разпространени отпадъци представлява осъществяване на дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане.

/4/ Наредбата е задължителна както за всички работещи на територията на общината и постоянно живущи, така и за всички временно пребиваващи в нея.

/5/ Всички договори по Наредбата се сключват от кмета на общината след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

Чл. 2. За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат такса,  определена от ОбС.

Глава Втора:  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 3. Кметът на Общината сключва договори в съответствие с действащите нормативни актове с лица по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО.

Чл. 4.  Юридическите лица, с които кметът на Общината е сключил договор за извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на местата за обществено ползване изпълняват задълженията си в съответствие с тази наредба .

Чл. 5. Кметът на Общината утвърждава със заповед схеми, с които се разпределят между физически и юридически лица  местата за почистване на териториите за обществено ползване /прилежащи територии/.

               

                Чл.  6. /1/ Всички лица, собственици, ползватели на недвижими имоти  в регулационните граници на населените места или извън тях, наематели на местата за улична търговия, паркинги, сергии, ж.п. гари, стадиони и др. спортни съоражения, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в земеделските имоти, сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и определените места по чл. 5, както и да почистват тротоарите от сняг и лед и  ледените висулки от сградите.

/2/ В сградите с режим на етажна собственост за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ.

/3/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена канализационна система са длъжни да почистват попивните,   изгребните или септичните  си ями.

                              

Чл. 7  /1/  На теирторията на Общината се забранява:

изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;

изхвърлянето и натрупването на отпадъци от селскостопанска дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци и на местата за обществено ползване;

замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място;

приютяването на бездомни кучета и котки във входовете и прилежащите територии на сградите;

струпването на обработен  сняг с луга, пясъчни смески в непосредствена близост до стволовете на дърветата;

извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;

изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

промяна на дъждовната канализация и включването в нея на битови отпадъчни води;

изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета;

изхвърлянето на отпадъчни води  от изгребни и септични ями извън определените за това места;

миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;

изхвърлянето на  отпадъци  и изливането на вода от балкони и прозорци;

заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,  извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи;

отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и    стълбища на жилищни и обществени сгради;

горене на гуми, пластмаси и др. в печки на твърдо гориво, парни инсталации и др.;

горене на открито на гуми, пластмаси и битови отпадъци.

Глава ТРЕТа: Управление на  битови  отпадъци /БО/

Чл. 8. /1/ Кметът на Община Кричим организира дейностите по събиране включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъците (БО) в съответствие с действащите нормативни актове.

                /2/ Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани или възлагани от общината се осъществява чрез събиране на такса смет, суми от санкции и от местните приходи по Общинския бюджет.

/3/ Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно ЗМДТ

/4/ Лицата по ал. 1  осигуряват :

1. необходимия брой съдове за съхраняване на БО – контейнери, кофи и други.

2. събирането на БО и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и обезвреждането им.

/5/ Кметът на Общината или упълномощено от него лице, :

организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и тази наредба.

осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор.

Отговаря за избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за БО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на БО.

осигурява разделното събиране на БО, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране.

Отговаря за контрола на регистрите на площадките за търговия с черни и цветни метали.

Чл. 9.  /1/ Лицата, с които кметът на Общината е сключил договори за дейностите по събиране, транспортиране, предварително третиране и временно съхраняване, са длъжни да :

1. събират и извозват БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на кмета на Общината, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.

2. събират и извозват БО от територията на Общината не по-малко от  един път седмично и по маршрути, утвърдени от кмета на Общината.

3. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно.

4. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето  отпадъци.

5. след натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете  на определените места.

6. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на Общината екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004г. на МОСВ, МРРБ и МЗ.

Чл. 10.  /1/ Лицата, които генерират БО  са длъжни да :

1. ги изхвърлят  само в специализираните съдове, като след използването им капаците следва да се затварят плътно.

2. спазват организираната от Общината схема  за разделно събиране на БО.

3. изхвърлят едрогабаритните отпадъци от бита до специализираните съдове за БО само в дните, определени от Общината за събирането им.

4. изхвърлят отпадъците от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности в собствени съдове за БО.

5. опазват съдовете за БО.

   

Чл. 11 /1/  Забранява се:

разтоварването на отпадъци извън определените от Община депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;

изхвърлянето и натрупването на отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, земеделски имоти, кариери, речни корита и дерета и всички комуникации, свързващи отделните имоти;

изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за БО;

изхвърлянето на едрогабаритни битови отпадъци в специализираните съдове за БО;

изхвърлянето в специализираните съдове за БО на опасни, строителни и горящи отпадъци, които могат да ги повредят и/или замърсят;

изхвърлянето на предвидените за разделно събиране отпадъци в съдовете за  БО;

разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях;

изхвърлянето на отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, и съпътстващи производството занаятчийски дейности в специализираните съдове за БО на жилищните сгради и  в уличните кошчета;

спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци, а така също и лятното и зимното улично почистване;

Глава четвърта: Управление на маСОво  разпространени отпадъци (МРО)

               

Раздел  първи: Управление на опасни битови отпадъци (ОБО)

Чл. 12. Кметът на Общината създава организация и/или осигурява условия, при които всеки притежател на опасни битови отпадъци /ОБО/ – негодни за употреба батерии, акумулатори, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, отработени моторни масла и др., се обслужва от лица, които имат разрешение по чл. 37 от ЗУО за събиране, транспортиране, временно съхранение,предварително третиране,   оползотворяване и обезвреждане на ОБО.

Чл. 13. Кметът на Общината:

/1/.Определя местата за разполагане на съдове за  събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината,  когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране  върху общински имот.

/2/. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

с организация по оползотворяване  на негодни за употреба  батерии и акумулатори или

с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който  изпълнява самостоятелно задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или

с ПУДООС.

/3/ Организира  и прилага система за разделно  събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, съгласно Наредба  на МОСВ за изискванията за пускането на пазара на луминесцентни и други лампи,  съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,  съдържащи живак.

/4/ Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на  общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот.

/5/ Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла  и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

с организация по оползотворяване на отработени масла или

с производители и вносители на масла, изпълняващи самостоятелно задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  или

с ПУДООС.

Чл. 14. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да  предвидят достъпни места за  поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

Чл. 15. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.

Чл. 16. /1/ Лицата, които извършват продажба на луминесцентни и други лампи съдържащи живак на крайните потребители са длъжни безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи, в количество не по-голямо от количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигуряват и безопасното им съхраняване.

/2/ Лицата, които съхраняват излезли от употреба живачни лампи до предаването им за обезвреждане задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

Чл. 17. Лицата, които притежават отработени  моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, генерирани от бита или стопанската им дейност, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на определените места за смяна на отработени моторни масла.

Чл. 18 /1/ Забранява се:

извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;

изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

                изливането на киселина от акумулатори в канализацията,  върху зелените площи и около дърветата;

чупенето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдовете за БО;

поставянето на негодни за употреба батерии в съдовете за БО, както и смесването им с други отпадъци;

изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци ;

разполагането на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна собственост.

изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в специализираните съдове за БО;

Раздел втори: Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Чл. 19. /1/ Кметът на ОБЩИНАТА :

определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване;

/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост;

/3/ Когато собственик на МПС не изпълнили задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.21.

Чл. 20 /1/ Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинската администрация и РПУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец - Приложение към наредбата;

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 ексземпляра, съгласно образец - Приложение към наредбата. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице;

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС;

/4/ В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието,  въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, съгласно ал. 2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС;

/5/ Заповедта се изпълнява от лицата извършващи  дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС за сметка на собственика;

/6/ Когато собственикът е  неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се предлага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и консатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето й;

/7/ На собствениците на  ИУМЛС,  които не изпълняват предписанието за преместване по чл.21 ал.3, се съставя акт за административно нарушения по реда на ЗАНН.

Чл. 21. /1/  Лицата, сключили договор с кмета на ОБЩИНАТА по чл. 19, ал. 1, т. 2, са длъжни да :

1. приемат ИУМПС на  денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието им.

2. водят отчетни книги по Наредба №9 от 28.09.2004 г. На МОСВ, МРРБ и МЗ.

3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ.

4. уведомяват незабавно направление “Пътна полиция” – КАТ – СДВР и съответното РПУ на територията на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване.

          6.  предават за разкомплектоване ИУМПС не по–рано от 14 дни от датата на приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143 ал.6 от ЗДП;

          7.  освободят ИУМПС в срока по т.6, в случаите когато  собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи  по  принудителното преместване и временното съхранение.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ /ООп/

Чл. 22. Кметът на ОБЩИНАТА е длъжен да организира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки /ООп/, като определя местата за разполагане на елементите на системата.

Чл. 23. /1/ Кметът на ОБЩИНАТА може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

                /2/ В срок до 3 месеца от подаване на предложение от лицата по ал. 1 за участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на ОБЩИНАТА взема решение за избор на партньори.

               

                Чл. 24. /1/ Лицата, с които ОБЩИНАТА е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп,  са длъжни да :

1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО.

2. разработят съвместно с ОБЩИНАТА план-програми.

                3. разполагат съдовете, съгласно разработената план-програма.

                4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на НБО.

                5. представят в ОБЩИНАТА копие от информацията по чл. 35 и чл.40, т.1 и т.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.

                6. събират и транспортират разделно събраните ООп  самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.12 и чл. 37 от  ЗУО, като го съгласуват предварително със ОБЩИНАТА..

                7. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от ОБЩИНАТА.

               

                Чл. 25.  Лицата са длъжни да предават и/или изхвърлят  ООп на определените за целта места, обозначени с маркировка за разделно събиране.

                 

                Чл. 26. /1/  Забранява се:

смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други отпадъци;

разместването и повреждането на съдовете за разделно събиране на отпадъци, както и тяхното подпалване;

спирането на моторни превозни средства по начин възпрепятстващ събирането и транспортирането на разделно събраните отпадъци;

изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на ОБЩИНАТА;

ГЛАВА ПЕТА: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл. 27. /1/  Кметът на общината отговаря за:

1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци.

2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им.

               

                Чл. 28. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси(ЗМ) и строителните отпадъци(СО) (вкл.строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) извършва от лица, притежаващи съответното разрешение или регистрация по чл. 12 от ЗУО.

               

                Чл. 29. /1/ Количествата строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) се определят, съгласно Приложение № 1 към чл. 29;               

/2/ Възложителят на обекта подава Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 29 с копие от Решението за строеж до кмета на общината;

                /3/ Направлението за транспортиране на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) – Приложение № 3 към чл. 29 се издава от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица след представяне на документ за платена такса „депо” (приета с Решение на ОбС - Кричим) в касата на общината и надлежен документ по чл. 12 от ЗУО или подписан договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО;

                /4/ Направлението за транспортиране на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) се представя в отдел „Кадастър и регулации” при получаване на завереното Разрешение за строеж;

                /5/ Главният архитект на Общината, при издаване на строителното разрешение в забележка вписва, че собственикът на обекта е запознат и се задължава да спазва разпоредбите на настоящата наредба.

               

                Чл. 30. /1/ Физическо и юредическо лице,  извършващо строителни и ремонтни дейности е длъжно:

                1. да сортира строителни отпадъци, в резултат на строителна дейност  по видове на строителната площадка;

2.  да събира строителни отпадъци  в специализирани контейнери.

                3. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;
                4. Да не допуска по време на строителството замърсяване на свързаните  с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали на СО и ЗМ;
                5. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
                6. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
                7. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени , които са били включени в строителната площадка на обекта;

                8. Възстановителните работи се приемат с протокол от техническата служба и експерт Екология.

               

                Чл. 31./1/  Забранява се:

транспортирането на строителни материали, земни маси,  селскостопанска продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;

ползването на уличните и тротоарни площи за складиране на строителни материали и разтвори, освен в специални контейнери след съответно разрешение от кмета на общината;

извършване на строително-монтажни работи на обекти без  предварително монтирана строителна  ограда;

изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за обезвреждането и/или  оползотворяването им;

изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;

отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.

ГЛАВА ШЕСТА: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 32. Производствени са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

Чл. 33. Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите, свързани със събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и всяка друга незабранена дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда.

Чл. 34. Третирането на производствени отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на чл.21 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци за сметка на причинителите.

Чл. 35. Причинителите на производствени отпадъци са длъжни да осигурят за своя сметка съдове за събиране на производствени отпадъци;

Чл. 36. Съдовете за производствени отпадъци следва да са обозначени по начин различаващ ги от съдовете за битови отпадъци.

Чл. 37. /1/ Забранява се :

1. изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци;

2. смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци.

Чл. 38. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, могат да се третират от причинителя - в собствени съоръжения, съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при спазване изискванията на чл. 21 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Чл. 39. Транспортирането на производствени отпадъци обхваща всяко тяхно пренасяне с транспортното средство от една площадка на друга и се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци от лица, притежаващи  разрешително по чл. 37 от ЗУО.

Чл. 40. При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се допуска тяхното разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът отговаря за незабавното им събиране и възстановяване на околната среда.

Чл. 41. Предаването и приемането на производствените отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор.

ГЛАВА СЕДМА:   КОНТРОЛ И САНКЦИИ

                Чл. 42./1/ Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират  изпълнението на всички изисквания  и задължения, произтичащи от тази наредба, от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, в т.ч. :

дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

екологосъобразното обезвреждане на строителни, производствени и опасни отпадъци;

дейностите по закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на замърсени с отпадъци терени, депата за битови и строителни отпадъци, намиращи се на територията на общината;

спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове ;

смесването на събраните  отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

изпълнението на договорените задължения на лицата, извършващи дейностите по изхвърлянето, събирането в т.ч. разделно, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци;       

Чл. 43.  Осъществяването на контролните дейности по Наредбата се осъществяват от Кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица.

               

                Чл. 44. /1/   При изпълнение на своите задължения контролните органи по чл. 43  удостоверяват пълномощията си със служебна карта.

                  /2/         Контролните органи по чл. 43, ал.1, т.1 и т.2 извършват проверки по документи и/или на място.

                /3/  Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци

                /4/           При извършване на проверките в изпълнение на чл.43, ал.1, т.1 контролните органи:

1.   Съставяне на констативен протокол с писменни предписания.

2.   При не изпълнение на дадените в т.1 предписания,  съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните  нарушения и наказания /ЗАНН/.

                Чл. 45.  Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.

                Чл. 46.  За образуването на административно наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

    Чл. 47./1/ Наказва се с глоба в размер от 50 до 500 лева, физическо лице което::

наруши разпоредбите на чл.7, ал.1

наруши разпоредбите на чл.11, ал.1

наруши разпоредбите на чл.18, ал.1

наруши разпоредбите на чл.26, ал.1

наруши разпоредбите на чл.31, ал.1

6. наруши разпоредбите на чл.37, ал.1

/2/  При повторно нарушение се налага санкция в размер от 100 до 1000лв..

/3/  За явно маловажни случаи на административни нарушения,  относно замърсяване на околната  среда, установени при извършването им, овластените за  това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.

               

                Чл. 48. /1/  Наказва се с имуществена санкция в размер от 100 до 1000лв. едноличен търговец или  юридическо лице което:

не изпълнява задълженията си по чл.9, ал 1;

не изпълнява задълженията си по чл.28, ал.2 и ал.3;

не изпълнява задълженията си по чл.29, ал.1;

не изпълнява задълженията си по чл. 30, ал.1, т.1 до т.5.

/2/  При повторно нарушение се налага санкция в размер от 200 до 2000лв.

                Чл. 49. Едноличен търговец или  юридическо лице, нарушаващо разпоредбите на настоящата Наредба и Закона за управление на отпадъците се наказва с предвидените в Закона за управление на отпадъците имуществени санкции.

                Чл. 50. Наказва се с глоба съгласно Закона за управление на отпадъците, длъжностно лице, което не извърши контрол по управление на отпадъците.

               

                Чл. 51.  За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

                ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

2. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

3. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

4. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

5. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

6. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

7. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.

8. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране

9. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност

10. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

11. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а) три години при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година при последващо предаване за обезвреждане.

12. "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности (събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други).

13. "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари, ж.п. гари и ж.п. спирки, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.

14. "Обществени места" са уличните платна, части от тротоари, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита и крайбрежни ивици, които не са определени като "прилежащи части" и др.

15. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушения от същия вид.             

16. "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.

17. "Излязла от употреба лампа" е луминисцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно.

18. "Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са маслата и нефтопродуктите по смисъла на 1, т.1 и 2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" /ДВ.бр.59/2000г./.

19. "Излязло от употреба МПС" е моторно превозно средство по смисъла на 1, т.2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства" (ДВ.бр.98./16.11.01г).

                § 2. Настоящата Наредба  се приема на основание чл.22,  ал.1 от ЗМСМА и чл. 19 от ЗУО.

                § 3. Настоящата Наредба  влиза в сила от момента на приемането й от Общински съвет при община Кричим.

                § 4. Наредбата е приета с Решение № 160, взето с Протокол № 24 от 02.12.2009 г. на Общински съвет при община Кричим.


 

                                                                                                               Приложение № 1  към чл. 29, ал. 1

ОБЩИНА  КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО

СРЕДСТВО

№ . . . . . . /. . . . . . година

     Днес . . . . . . . година, на основание на чл. 20, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на община Кричим – Пловдивска област

уведомяваме собственика на:

МПС: . . . . . . . . . . . . . . . .

ВИД: . . . . . . . . . . . . . . . .

МАРКА: . . . . . . . . . . . . . . .

ЦВЯТ НА МПС: . . . . . . . . . . .

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (ако има такъв): . . . . . . . . . . .

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                            (улица, площадка)

в срок от 14 (четиринадесет) дни  да се освободи заеманото от собственото му МПС място.

     При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от

. . . . . . . . . . . . . . . - лицензиран оператор на адрес: гр. . . . . . .

ул. . . . . . . . . . . . . . . № . . . . , и разкомплектовано, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика. Комисия:

      1. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

      2. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

      3. . . . . . . . . . . . . . . . .

          (. . . . . . . . . . . . . . )

                                      

 Приложение № 2  към чл. 29, ал. 2

ОБЩИНА  КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

№ . . . . . . /. . . . . . г.

 За техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство

     Днес . . . . . 200. . година, в гр. Кричим, комисия назначена на основание на чл. 20, ал.1 от от Наредба за управление на отпадъците на община Кричим – Пловдивска област

     1. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , представител на Община Кричим

         (име, презиме, фамилия)

     2. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , инспектор от

         (име, презиме, фамилия)

Районно управление на Полиция.

     3. . . . . . . . . . . . . . , ЕГН: . . . . . . . . , служител от .........................

         (име, презиме, фамилия)

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

МПС: . . . . . . . . . . . . . . . .

ВИД: . . . . . . . . . . . . . . . .

МАРКА: . . . . . . . . . . . . . . .

ЦВЯТ НА МПС: . . . . . . . . . . .

РЕГ. НОМЕР (ако има такъв): . . . . . . . . . . .

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                             (улица, площадка)

МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

     I. Външно състояние на превозното средство:

     1. Наличие на двигател:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2. Наличие на скоростна кутия:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     3. Състояние на купето (кабината, каросерията):

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     4. Наличие на врати:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     5. Наличие на калници:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6. Наличие на капаци:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     7. Наличие на седалки:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     8. Наличие на арматурно табло:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     9. Наличие на стъкла:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     10. Състояние на каросерията:

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     11. Осветителни тела:

         а) Фарове:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         б) Габарити и мигачи - предни:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         в) Стоп, габарит, мигачи - задни:

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     12. Наличие и състояние на колелата и гумите:

     ........................................................................

     13. Допълнителни данни по показания на свидетелите:

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Становище на комисията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра. Комисия:

       1. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )

       2. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )

       3. . . . . . . . . . . . . . . . .

           (. . . . . . . . . . . . . . )


 

                                                                                               Приложение № 3 към чл. 29, ал.3

               

ОБЩИНА КРИЧИМ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Н А П Р А В Л Е Н И Е

За транспортиране на излишните земни маси /ЗМ/ и строителните отпадъци /СО/  

№................../.......................200     г.

Настоящото се издава на ........................................................................................

.............................................................................................................................................

Да извози ....................кум. м.  Строителни отпадъци

От обект находящ се ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

До местноста  ................, намираща се..............................................................

Платена такса:.......................................лв./куб. м. без включено ДДС. с документ................................................................

                                                                                              КМЕТ:

                                                                                                             /                       / 


РЕШЕНИЕ № 161 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Кандидатстване на община Кричим по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г. с проектно предложение както следва: „Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим”

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет при община Кричим

І. Определя като приоритетен в съответствие с Общинския план за развитие на община Кричим за периода  2007г. – 2013г.  инвестиционнен проект: „Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски” и ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим”, и дава съгласие Община Кричим да кандидатства за финансиране на проекта по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребно мащабни местни инвестиции”, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.

ІІ. Дава съгласие при одобрение за финансиране на проектното предложение по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. за период не по-кратък от 5 години от приключване на дейностите по реализация на проектното предложение Община Кричим:

- да не прехвърля и да не допуска промяна в собствеността под каквато и да е форма върху сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски” и ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим” - обект на интервенция по проекта, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

- да не се преотстъпва правото на ползване на посочените сгради на трети лица;

- да не променя предназначението на сградите, както и местоположението им;

- да не се допуска преустановяване на дейностите, извършващи се в тях.

ІІІ. Възлага на кмета на община Кричим да организира и осигури осъществяването на всички необходими действия по подготовката на пълния обем проектна документация, включително цялата документация, необходима за кандидатстване за финансиране с проектното предложение по оперативната програма, по реализацията на проекта и по управлението и използването му в съответствие с взетите решения, както и контрола по провеждането на необходимите законови процедури за това.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 162 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Кандидатстване на община Кричим по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. с проектни предложения:

1. „Децата  на Кричим – различни по етнос, еднакви     в учението, игрите и мечтите” и

2. „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”

за реализиране в СОУ”П.Р.Славейков”,  НУ „Св. Св.Кирил и Методий”, НУ„Васил Левски”, ОДЗ „Ралица” и ОДЗ”Незабравка”, гр. Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност  и ПК по социални дейности към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим

І. Определя като приоритетни за реализиране в партньорство със СОУ”П.Р.Славейков”,  НУ „Св. Св.Кирил и Методий”, НУ„Васил Левски”, ОДЗ „Ралица” и ОДЗ”Незабравка”, гр. Кричим следните проекти: 1. „Децата  на Кричим – различни по етнос, еднакви в учението, игрите и мечтите” и 2. „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото” и дава съгласие Община Кричим да кандидатства за финансиране на проектите  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, схема BG051РО001 – 4.1.03. „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” и схемаBG051РО001 – 4.1.04. „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

ІІ. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по подготовката и кандидатстването пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, схема BG051РО001 – 4.1.03. „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” и схема BG051РО001 – 4.1.04. „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” с проекти: 1. „Децата  на Кричим – различни по етнос, еднакви в учението, игрите и мечтите” и 2. „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”, както и реализацията и управлението на проектите след одобрението им за финансиране.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 163 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно избор на представител на Общински съвет при община Кричим за член на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по социални дейности.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 14 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим определя за свой представител в Областния обществен съвет за противодействие на корупцията за област Пловдив:

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНОВ – Председател на ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към Общински съвет – Кричим.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Председател на ОбС:…………….

                                                                                                                              / А. Хаджиева /


РЕШЕНИЕ № 164 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на график за изработване на технически поспорти на съществуващи строежи – общинска собственост и заявяване на необходимите разходи за утвърждаване в бюджета на община Кричим за 2010 год. и 2011 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  §2, ал. 5 от ПЗР на Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, Общински съвет при община Кричим:

 Одобрява график за изработване на техническите паспорти на строежите общинска собственост, съгласно Приложение 1

 Заявява  разходи, които да бъдат предвидени и утвърдени в бюджета на община Кричим за 2010год. и 2011год.  както следва:

разходи в размер на 7 800,00 лв. за утвърждаване в  бюджет 2010г.

разходи в размер на 6 000,00 лв. за утвърждаване в бюджет 2011г.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе процедура за избор на изпълнител, притежаващ необходимия лиценз или необходимата проектантска правоспособност, който да извърши обследване и състави технически паспорти на строежи – общинска собственост, съгласно одобрения в т.1 график и изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Председател на ОбС:…………….

                                                                                                                              / А. Хаджиева /
 

Г Р А Ф И К

за изработване на технически паспорти

на съществуващи строежи общинска собственост и прогноза

за необходимите средства за обследване на строежите и

изготвяне на технически и енергийни паспорти

№ по ред Обект Адрес

АОС №

вид собственост

УПИ  №

Квартал

Строеж в кв.м Прогноза за необходимите средства

Година на изготвя

не

 

1.

1.1

Администра

тивна сграда

Част от административна сграда с вход от североизток

пл. „Обединение”

№3

№ 38

25.02.1999г

публична

№ 65

25.02.1999г

частна

 І-ГНС‚

Култ.дом и киносалон‚

кв.57

Сграда – 319,11 кв.м

Сграда – 349,22 кв.м

Сграда – 543,12

226 кв.м

600,00

2010г.  
2. Част от сградата на киносалон /без помещение за банка

пл. „Обединение”

№3

№ 45

28.08.2000г

частна

кино

Сграда – 412,17 кв.м

600,00    
3. Читалище

Пл. „Обединение”

№5

№ 39

25.02.1999г

публична

І-ГНС‚

Култ.дом и киносалон‚

1191‚кв.57

Сграда -1111,35 кв.м

600,00

2010г.  

1

  4.

Комплекс за социални грижи

Ул. „Ал.

Стамболийски “

№27

№ 286  07.11.2006г

публична

І-2009 комплекс социални

грижи‚ кв.39А

Сграда –

519 кв.м

600,00 2010г.  
  5.

СОУ „П.Р.

Славейков”

Бул. „Тракия”

№24

№ 30

25.02.1999г

публична

VІ-училище-71‚

кв.130

сграда – 1587 кв.м

физ.салон – 999 кв.м

столова – 549,57

600,00 2010г.  

  6.

НУ „Васил

Левски”

Бул. „Тракия”№1

№ 31

25.02.1999г

публична

І-училище

кв.103

Сграда – 684,03 кв.м.

Физ.салон- 509,34

Гараж – 36 кв.м

600,00 2010г.  

  7.

НУ „Кирил и Методий” Ул. „Димитър Благоев” № 5

№ 32

25.02.1999г

публична

І-училище- 1230‚ кв.54

Сграда-

643,71 кв.м

физ.салон-

398,84 кв.м

столова – 140,89 кв.м

600,00

2010г.  
  8 ОДЗ „Незабравка”

Ул. „Ал.Стамбо-

лийски” № 63

№ 33

25.02.1999г

публична

Х-детска градина -994‚ кв.62

Сграда -  337,84 кв.м

Сграда – 204,16 кв.м

Сграда – 115,04 кв.м.

600,00 2010г.  
  9

ОДЗ  „Ралица”

Ул. „Н.Вапцаров” № 8а

№ 34

25.02.1999г

публична

VІІІ-детски ясли-332‚ кв.114

Сграда – 763,96 кв.м

Сграда – 740,50 кв.м

Сграда – 8,12 кв.м

600,00 2010г.  

10.

10.1

10.2

10.3

Младежки дом

Помещения:

Клуб, дневна  фоайе, тоалетни

Помещения:

Дискотека ІІ етаж

Част от сградата – помещение в подземния етаж с вход от юг

Ул. „Никола Петков” № 11

№ 35

25.02.1999 публична

№ 67

06.12.2000

частна

№ 68

06.12.2000

частна

№ 275

01.02.2006 публична

І-пионерски дом‚младежки клуб‚ кв.48

Сграда – 698,88 кв.м

Площ –

125 кв.м

Площ –

445 кв.м

Площ –

305 кв.м

600,00

               

2010г.  

11

11.1

Поликлини

ка

Аптека

Бул. „Тракия”

№ 25

№ 36

25.02.1999г

публична

№ 263

10.10.2003

частна

ІІІ-Поликлиника кв.129

Сграда – 672,58 кв.м

Гаражи – 122,23 кв.м

Площ – 32,06м2

600,00 2010г.  

12

Стадион

Ул. „Н.Петков”

№ 64

№ 272

08.02.2005гпублична

І-спортен терен – 1023, 1024, кв.17   600,00 2010г.  

13

Напоителен канал „Св.Марина” В регулация

№ 266

08.09.2004г

публична

  Дължина – 3.456 км. 600,00 2010г.  
ОБЩО ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 2010г. 7 800,00    
1. Мост над р.Въча -Пешеходен мост         600,00 2011г.  
2. Мост над р.Въча – за автомобили         600,00 2011г.  
3 Кооперативен пазар Ул. „Търговска„

№ 89

04.10.2001

частна

ХІІ-кооп.пазар, срещу кв. 53

Площ – 2978,88 кв.м

600,00 2010г.  

4

Сграда

Бул”Тракия”

№29

№ 59

05.12.2000гчастна

VІ-стопанска обслужваща дейност‚

2007‚

Кв.131

Сграда –

135 кв.м

600,00 2011г.  
5 Тоалетна В дясно след пешеходния мост

№ 80

20.09.2001

частна

Сграда в тротоарно пространство Сграда – 40,54 кв.м 600,00 2011г.  
6 Гараж № 15

Ул. „Ал.Стамбо-

лийски” № 32

№ 81

20.09.2001г

частна

Част от УПИ І – компл. застрояване, кв.46

Площ –

16,86 кв.м

600,00 2011г.  
7 Гараж № 16

Ул. „Ал.Стамбо-

лийски” № 32

№ 82

20.09.2001г

частна

Част от УПИ І – компл. застрояване, кв.46

Площ -

20,20 кв.м

600,00 2011г.  
8

Апартамент №10,Вх.А, етІІІ

Бул.”Цар Иван Асен  „ №59

№77

20.09.2001

Частна

ХVІІ-160, кв.128

Площ –

 89.78 кв.м

600,00 2011г.  
9 Варници м.Горката

№ 85

04.10.2001

частна

2 /два/ броя пещи

  600,00 2011г.  
10 Изградена канализация         600,00 2011г.  
ОБЩО ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 2011г. 6 000,00    
                   
                                   

РЕШЕНИЕ № 165 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно учредяване право на строеж, чрез публично оповестен конкурс върху 73,50 кв.м. в ПИ № 39921.504.147 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, идентичен с УПИ І - 1977 комплексно застрояване, кв. 30, частна общинска собственост, актуван с АОС № 326/27.10.2009г.,  находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, за изграждане на търговски обект.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37,   ал. 1 от ЗОС, чл. 59, т. 1 и чл. 80 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. Дава съгласие да се учреди безсрочно право на строеж чрез публично оповестен конкурс върху 73,50 кв.м. в ПИ № 39921.504.147 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, идентичен с УПИ І - 1977 комплексно застрояване, кв. 30, частна общинска собственост, актуван с АОС № 326/27.10.2009г.,  находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, за изграждане на търговски обект.

ІІ. Определя задължителни условия за участие в конкурса, както следва:

                1. Да се представи бизнес-план за инвестиционни намерения

                2. Актуално финансово състояние на купувача.

                3. История на фирмата

ІІІ. Определя специфични условия за конкурса, както следва:

                1. Изготвяне и представяне на технически проект за изграждане на търговски обект за продажба на хранителни стоки в срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договор.

                2. Изграждане на търговски обект за продажба на хранителни стоки в срок не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца след получаване на Разрешение за строеж.

ІV. Одобрява пазарна оценка на описания в т.І имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр.Пазарджик, изготвена през месец ноември 2009г., в размер на 882,00 /осемстотин осемдесет и два/ лева без ДДС и определя същата като начална продажна цена при провеждане на публично оповестен конкурс.

V. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж върху 73,50 кв.м. в ПИ № 39921.504.147 по кадастралната карта на гр. Кричим, както и да проведе конкурса и сключи договор.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 166 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от обект, публична общинска собственост, намиращи се в сградата на Градска поликлиника – гр. Кричим, бул. „Тракия” №25, ПИ 39921.502.406 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,    ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и чл. 80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект, публична общинска собственост, намиращи се в сградата на Градска поликлиника – гр. Кричим, бул. „Тракия” №25, ПИ 39921.502.406 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Условия за провеждане на конкурса:

1. Началната конкурсна цена за всяко помещение да бъде определена съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение №112 взето с Протокол № 17 от 05.03.2009г. на Общински съвет при община Кричим.

2. Срок на договора за отдаване под наем  до 5 години.

3. Други условия:

- В конкурса имат право да участват само търговци,  с регистрирана      индивидуална или групова практика за първична или специализирана медицинска помощ,  регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения;

  ІІІ.   Възлага на Кмета на община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящото решение като въз основа на резултата от проведения конкурс сключи  договори за наем със спечелилите кандидати.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 167 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно премахване на сгради – частна общинска собственост, негодни за използване, застрашени  от самосрутване, находящи се в ПИ № 502.527 и отразените по скица сгради № 502.527.1; № 502.527.2; № 502.527.3; № 502.527.4; № 502.527.5; № 502.527.6

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ и чл. 197 от ЗУТ, както и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

І. Дава съгласие да бъдат премахнати сградите в поземлен имот № 39921.502.527 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Райко Даскалов”, с площ от 6442 кв.м, а именно: сграда с идентификаторен № 502.527.1; с идентификаторен № 502.527.2; с идентификаторен № 502.527.3; с идентификаторен № 502.527.4; с идентификаторен № 502.527.5 и с идентификаторен № 502.527.6.

ІІ. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на парцел ІІІ - за парк, кв. 75, по регулационния план на град Кричим, идентичен с поземлен имот № 39921.502.527 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Райко Даскалов”, с площ от 6442 кв.м

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим изпълнението на настоящото решение.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 8;

„ПРОТИВ” – 3;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.


РЕШЕНИЕ № 168 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост № 39921.91.603 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в м. „Адалъка”, извън урбанизирана територия, представляващ: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ 291 кв.м., актуван с АОС № 328/03.11.2009г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 60 от НРПУРОИ  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.91.603 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в м. „Адалъка”, извън урбанизирана територия, представляващ: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ 291 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия., актуван с акт за частна общинска собственост № 328 от 03.11.2009г.

2. Определя начална тръжна цена без ДДС и депозит за участие, както следва:

                2.1. Одобрява пазарна оценка на описания в т.1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр.Пазарджик, изготвена м. ноември 2009г., в размер на 1 083 /хиляда и осемдесет и три/ лева без ДДС, и определя същата като начална тръжна цена при провеждане на публичния търг.

                2.2. Определя депозит за участие в размер на 108,00 /сто и осем/ лева.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на описания имот, както и да проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и сключи договор за продажба на имота, предмет на процедурата.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 169 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на поземлен имот № 39921.504.544 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ.Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, 1А, с площ 1 046 кв.м, на собствениците на законно придобитото отстъпено право на строеж върху терена

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и  ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 6 от ЗОС и чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

1. Дава съгласие поземлен имот № 39921.504.544 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ.Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Гоце Делчев” № 1, 1А, с площ 1 046 кв.м, който имот е идентичен с УПИ ІV-1977 комплексно застрояване, кв.46 по регулационния план на гр.Кричим, да бъде продаден без търг или конкурс на собствениците на законно построените в имота масивни жилищни сгради - № 504.544.1 и № 504.544.2, а именно Али Мехмед Льотев, ЕГН: 7605203582; Ахмед Али Али, ЕГН: 7203103640; Мустафа Мехмед Льотев, ЕГН: 7401223541 и Минчо Малинов Льотев, ЕГН: 8106093544, всички с настоящ адрес: гр.Кричим, ул. „Гоце Делчев” № 1, 1А.

2. Определя продажна цена в размер на 9 /девет/ лв./кв.м. или 9414,00 лв. без ДДС за целия имот от 1 046 кв.м., находящ се в зона ІІ, съгласно НОАМТЦУ на община Кричим.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота с Али Мехмед Льотев, ЕГН: 7605203582; Ахмед Али Али, ЕГН: 7203103640; Мустафа Мехмед Льотев, ЕГН: 7401223541 и Минчо Малинов Льотев, ЕГН: 8106093544, всички с настоящ адрес: гр.Кричим, ул. „Гоце Делчев” № 1, 1А.   

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 12;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


РЕШЕНИЕ № 170 прието на 02.12.2009 година по Протокол № 24

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молби за отпускане на парични помощи.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по социални дейности и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим

1. ОТКАЗВА на Мюбейджан Юсеинова Кадирова, ул. “Средна гора” № 5, гр. Кричим  -  еднократна помощ

2. ОТПУСКА на Илия Георгиев Личев, ул. “Братя Крушарови” № 17, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 200 /двеста/ лв за закупуване на медикаменти

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи по решение на ОбС от бюджета на община Кричим.

Общ брой общински съветници: 13

Брой присъствали на гласуването: 12

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 9;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.


РЕШЕНИЕ № 171 прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Частична актуализация на бюджета за 2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети  и след проведеното поименно гласуване Общински съвет – Кричим приема актуализация на бюджета за 2009г., както следва:

1. ПО РАЗХОДА

Местни дейности

●д.122 Общинска администрация                                                            25 000

●д.311 Обединени детски заведения                                                        25 000-

●д.524 Домашен социален патронаж                                                         7 000-

●д.604 Осветление на улици и площади                                                 12 000

●д.866 Общински пазар                                                                                3 240

●д.898 Други дейности по икономиката                                                    4 050

Дофинасиране

●д.311 Обединени детски заведения                                                         22 490-

●д.437 Здравен кабинет в детски и учебни заведения                             5 700

                                                             

●д.526 Център за обществена  подкрепа                                                    4 500

         

 2. Допълва списък капиталови разходи:

Държавни  дейности

●д. 283 Превантивни дейности за намаляване на вредните действия при кризи, бедствия и аварии

§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                        580

            Водна помпа                                                                                          580

Капиталови разходи със собствени приходи:

Местни дейности

●д.603 Водоснабдяване и канализация                                                      2 000

§ 5200 Придобиване на ДМА                                                                      2 000

   Второстепенна мрежа ромска махала /други разходи/                      1 000

   ПСОВ / други разходи/                                                                               1 000

   Проект ВиК  кв.крайречен                                                                        2 000-


РЕШЕНИЕ № 172 прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет при община Кричим

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци”, както следва:

В чл. 5 се създава нова ал. 3 „В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.

В чл. 7 ал. 4 числото „2520” се заменя с „1680”.

В чл. 17 ал. 1 думите „отчетна стойност” се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2” – влиза в сила от 01.01.2011г.

В чл. 18 се създава ал. 3: „В ал. 2, изречение първо не се прилага за нежилищни имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”

В чл. 32 се създава нова ал. 3 „Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”

В чл. 32 досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

В чл. 34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване”.

В чл. 37 ал. 2 се изменя така „Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44 ал. 3 от ЗМДТ към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

В чл. 41 ал. 6 числото „10” се заменя с „20”.

 В чл. 51 се създава нова ал. 7 „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.”

 В чл. 51 досегашната ал. 7 става ал. 8.

 В чл. 53 ал. 3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

 В чл. 54 се създава нова ал. 4 „Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.”

 В Преходните и заключителни разпоредби

- § 1 се изменя така:

„Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010г. до 31.01.2010г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31.12.2009г..”

- § 2 се изменя така:

„До определяне на размерите по § 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44 от ЗМДТ се определя въз основа на размерите, действащи към 31.12.2009г..”

- § 3 ал. 1 се изменя така:

„За 2010г. първата вноска по чл. 28 ал. 1 от ЗМДТ се внася в срок от 1 март до 30 април. ”

Създава се нов § 4 „За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30.06.2010г.”

Досегашният § 4 става § 5.

Досегашният § 5 става § 6.


РЕШЕНИЕ № 173 прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим”, както следва:

В чл. 2 ал. 1 т. 4 се заличава.

Досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.

В чл. 16 ал. 2 накрая се добавя текста „и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”.

В чл. 16а ал. 1 се добавя т. 4: „Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот”.

чл. 18б ал. 1 се изменя така: „Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване:”.

В чл.18б ал. 1 т. 1 текстът „до края на предходната година” се заменя с „до 30 ноември на предходната година”.

В чл. 19 ал. 1 изречение второ се изменя така: „За 2010г. първата вноска се внася в срок от 01 март до 30 април.

§ 8 на Преходните и заключителни разпоредби се изменя така: „За 2010г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31.12.2009г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година”.

В § 9 числото „2009” се заменя с „2010”.


РЕШЕНИЕ № 174прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2010 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси,      чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет  при Община Кричим:

І. Одобрява предвидените за 2009 г. разходи в размер на 158 647  към 30.11.2009 лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване,  депониране и чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2010 г. в левове според количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при честота, определена със заповедта, съгл. чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на извозване 2 пъти седмично:

  в урбанизираната територия извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 200
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   2‰       2‰

2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в строителни граници Извън строителни граници
сметосъбиране и сметоизвозване 200 900
 поддържане чистотата на територии за обществено ползване   2‰ 2‰

ІІІ. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІ, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІІІ.1.Физически лица     

ІІІ.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и др. спомагателни обслужващи и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със заповед, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 15 и неподалите декларации по чл. 18б от НОАМТЦУ                                                                           

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     -     18‰  

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                   16 ‰

- депониране                                                                                                1,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване           0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв - 11‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                     9 ‰

- депониране                                                                                                 1,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване            0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 4501-7500 лв – 8‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                     6 ‰

- депониране                                                                                                  1,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване             0,5 ‰   

▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –     5‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                            3 ‰

- депониране                                                                                                  1,5 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване             0,5 ‰   

ІІІ.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано сметосъбиране -2‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване               2 ‰     

 ІІІ.1.3. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ за недвижими имоти съгл. чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ –2 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване               2 ‰      

ІІІ.1.4. За незастроени имоти на физически лица в регулация -        4 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                          2 ‰

- депониране                                                                                                   1 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване        1 ‰      

ІІІ.2.Юридически лица                                                                             

ІІІ.2.1. За недвижими имоти на юридически лица,  в районите с организирано сметосъбиране, определено със заповедта по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 15  чл. 18б от НОАМТЦУ

▪ Нежилищни имоти с  отчетна стойност до 100000 лв -                  18 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                 15 ‰                   - депониране 2 ‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                   1 ‰   

▪ Нежилищни имоти с  отчетна стойност над 100001 лв -                 12 ‰

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                  9 ‰                    - депониране 2‰

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                   1 ‰   

ІІІ.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  – 3‰   върху отчетната стойност  /данъчна оценка за жилища/

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    3‰   

ІІІ.2.3.За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано сметосъбиране - 3‰  

- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    3 ‰

ІІІ.2.4. За имоти, общинска собственост, отдадени под наем за търговски цели, ТБО се определя в размер, както следва: 

▪ за продажба на книги, вестници, списания                                                      30 лв

▪ машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе и напитки, витрини и   автомати за пакетирани изделия  50 лв

▪ ползватели на терени общинска собственост                                                 120 лв

▪ наематели регистрирани по реда на чл. 40 от ЗЛ3                                           50 лв

▪ за останалите наематели                                                                                      220 лв     

ІІІ.2.5. За  имоти, публична общинска собственост определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІІІ.2.6. Определя такса битови отпадъци на съд  за фирмите, подали декларации:

                   „Солвекс” КП ООД, „Империал Йондер и Ани” ООД,  БДСК Стамболийски – офис Кричим, НЕК ЕАД кл. ВЕЦ група Родопи – язовирна стена „Орфей”, ВЕЦ Кричим, ВЕЦ Въча 1, ВЕЦ Въча 2

                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                                                                             към Решение № 174,

                                                                                                                                             взето с Протокол № 25 от

                                                                                                                                             21.12.2009 год. на ОбС

П Р И Х О Д И  2010г.

І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

   

  

  Данъчна

оценка

  

     

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране депониране Поддържане чистота

лв

лв

лв

1.1.

Жил. имоти в урб.  територия

18 788 245

 

127 197

 

89 620

 

28 182

 

9 395

 

Жил. имоти

до 2520 дан.оценка

563 647

18

10 146

16

9 019

1,5

845

0,5

282

 

Жил.имоти

2521-4500

дан.оценка

2 066 707 11 22 734 9 18 600 1,5 3 100 0,5 1 034
 

Жил.имоти

 4501-7500

дан.оценка

4 509 179 8 36 073 6 27 055 1,5 6 764 0,5 2 255
 

Жил.имоти

над 7501

дан.оценка

11 648 712 5 58 244 3 34 946 1,5 17 473 0,5 5 824
1.2.

Жил.имоти

извън урб.терит.

347 338 2 694         2 694

1.4.

Незастр. имоти  в регулация 419 228 4 1 677 2 839 1 419 1 419

1.5.

Незастр. имоти извън регулация 56 681 2 112     1 56 1 56
 

ТБО

физ. лица

19 611 432

 

129 680

 

90 459

 

28 657

 

10 217

1.3.

декларации  по чл.18б НОАМТЦУ 57 208  

63-

6,5

177-

    2 114
 

5%

намаление

    1 297-   1 297-        
 

ТБО

физ. лица

2010

    128 320   88 985   28 657   10 678
                         

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Отчетна стойност

Размер

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране депониране почистване на града

лв

лв

лв

2.1.

Нежил.     имоти

4 096 327

 

54 990

 

43 795

 

7 464

 

3 731

 

Нежил.

имоти до

 100 000 лв

1 701 300 18 30 623 15 25 520 2 3 403 1 1 700
  Нежил.  имоти  над 100 001 лв

2 030 551

12

24 367

9

18 275

2

4 061

1

2 031

2.2. Нежилищни имоти с декл.за осв.от сметосъб. 23 601 3 71         3 71
2.3. Нежилищни имоти  извън райони с орг.сметосъб. 1 341 233 3 4 024         3 4 024
2.4. Наематели на терени и имоти общ собств.     5 570   5 570        
2.5.

Имоти публ.

 общинска собственост

1 549354   -            

2.6.

Нежил.

имоти на съд

7 827 342   38 670   22 400       16 270
 

Нежил.  имоти

на съд

„Бобър”

2 498 420

 

13 196

 

8 200

   

2

4 996

 

Нежил. имоти

на съд

кофи

5 584 872

 

25 474

 

14 200

   

2

  11 274

 

ТБО

юрид. лица

2010

14 837 856   103 325 - 71 765 - 7 464 -

24 096

 

ТБО

2010г.

      231 645   160 750   36 121   34 774
                         

П Л А Н – С М Е Т К А

за  разходите дейност 623 “ЧИСТОТА” за 2010г.

§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения

45 948

§ 0201 Заплати на несписъчен персонал по трудови правоотношения 3 920
§ 0208 Обезщетения на персонала 1 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения 2 000
§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО

6 950

§ 0560 Здравни осигуровки от работодател 2 490
                  ИЗДРЪЖКА  
§ 1013 Работно облекло  3 000
§ 1015 Материали 12 000
§ 1016 Вода, горива, енергия 32 000
§ 1020 Външни услуги 42 622
§ 1030 Текущ ремонт  2 000
§ 1040 Платени данъци, мита, такси  4 000
§ 1051 Командировки в страната     100
§ 1062 Застраховки 5 000
§ 1091 Други разходи СБКО  1 378
§ 5200 Придобиване на ДМА 14 760
&2991 Други разходи за лихви 4 397
§9317 Задължения по финансов лизинг 48 080
                      231 645

П Л А Н – С М Е Т КА

по видове дейности за 2010г.

1 Сметосъбиране и сметоизвозване   160 750
2 Обработка депо     36 121
3 Почистване на територии за всеобщо ползване     34 774
     231 645

РЕШЕНИЕ № 175прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Кричим, обл. Пловдивска за УПИ ІІ – зеленина от кв. 70 по плана на гр. Кричим и проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Кричим, обл. Пловдивска за част от кв. 116 по плана на град Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 1 и 2, взети с протокол   № 13 от 28.10.2009г. на ОЕСУТ при община Кричим, Общински съвет – Кричим:

1. Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Кричим, обл. Пловдивска за УПИ ІІ – зеленина от кв. 70 по плана на град Кричим.

2. Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Кричим, обл. Пловдивска за част от кв. 116 по плана на град Кричим.


РЕШЕНИЕ № 176прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост № 39921.502.397 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр.Кричим, обл.Пловдив, ул. „Райко Даскалов” №1а, в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с площ 1495 кв.м., актуван с АОС № 231/31.01.2003г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 и чл. 80 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет при община Кричим:

І. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 39921.502.397 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в гр.Кричим, обл.Пловдив, ул. „Райко Даскалов” №1а, в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с площ 1495 кв.м., актуван с АОС № 231/31.01.2003г., вписан в СВ – гр. Пловдив, под № 80, том 5 от 26.01.2005г.

ІІ. Определя задължителни условия за участие в конкурса, както следва:

                1. Да се представи бизнес-план за инвестиционни намерения

                2. Актуално финансово състояние на купувача.

  3. История на фирмата

    

ІІІ. Определя специфични условия за конкурса, както следва:

                1. Изготвяне и представяне на технически проект за изграждане на склад за строителни материали в срок не по-дълъг от 15 /петнадесет/ месеца след сключване на договор.

                2. Изграждане на склад за строителни материали в срок не по-дълъг от 36 /тридесет и шест/ месеца след получаване на Разрешение за строеж.

                3. При неизпълнение на посочените условия в Договора за продажба от страна на Купувача, Продавача си запазва правото да го развали по съдебен ред.

ІV. 1. Одобрява пазарна оценка на описания в т.І имот, представена от „Хит консулт” ООД, гр.Пазарджик, изготвена през месец декември 2009 г., в размер на        13 455,00 лева /тринадесет хиляди четиристотин петдесет и пет лева/ без ДДС и определя същата като начална продажна цена при провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Определя депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 1 345 лева /хиляда триста четиридесет и пет лева/ - 10 на сто от първоначално определена цена.

V. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за продажба със спечелилия кандидат.


РЕШЕНИЕ № 177прието на 21.12.2009 година по Протокол № 25

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Учредяване на безсрочно право на строеж, чрез публично оповестен конкурс върху 422 кв.м. в ПИ № 39921.502.388 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, идентичен с парцел ІІІ, кв. 118а, частна общинска собственост, актуван с АОС № 87/04.10.2001г.,  находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес: ул. „Райко Даскалов” № 1б, за изграждане на жилищна сграда.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 59, т.1 и чл. 80 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. Дава съгласие да се учреди безсрочно право на строеж чрез публично оповестен конкурс върху 422 кв.м. от ПИ № 39921.502.388 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, идентичен с парцел ІІІ, кв. 118а по регулационния план на гр.Кричим, частна общинска собственост, актуван с АОС № 87/04.10.2001г.,  находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, адрес: ул. „Райко Даскалов” № 1б, за изграждане на жилищна сграда.

ІІ. Определя задължителни условия за участие в конкурса, както следва:

Купувачът се задължава да не продава имота за срок от 5 /пет/ години

Купувачът се задължава да не сменя предназначението на имота за срок от 5 /пет/ години

               

ІІІ. Определя специфични условия за конкурса, както следва:

Изграждане на жилищна сграда в срок не по-дълъг от 60 /шестдесет/ месеца след подписване на договора.

ІV. 1. Одобрява пазарна оценка за учредяване право на строеж, представена от „Хит консулт” ООД, гр. Пазарджик, изготвена през месец ноември 2009г., в размер на   1 266,00 /хиляда двеста шестдесет и шест/ лева без ДДС и определя същата като начална продажна цена при провеждане на публично оповестен конкурс.

                2. Определя депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 126,00 лева /сто двадесет и шест лева/ - 10 на сто от първоначално определена цена.

V. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за учредяване на безсрочно право на строеж със спечелилия кандидат.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.