Решения от № 125 до № 158 приети от 22.04.2009г. до 07.10.2009г. по Протоколи от № 18 до № 23

РЕШЕНИЕ № 125 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл.9, ал. 5 от ПОДОбСВОбА при община Кричим, приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС при община Кричими взаимодействието му с ОбА, както следва:

§ 1. изменя и допълва чл. 9, ал. 1, т. 11, както следва:

„Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство  повече от половината от присъстващите общински съветници.”

§ 2. изменя и допълва чл. 22, ал. 2, както следва:

„Възнаграждението на председателя на съвета се определя от Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното време. При намалено работно време размерът се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на съвета не може да бъде по – голям от размера на възнаграждението на кмета на общината.”

§ 3. създава се чл. 22, ал. 3, както следва:

„Председателят на общинския съвет има право на:

обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и реда на Закона за здравно осигуряване;

отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен    отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на на Кодекса на труда.”

§ 4. изменя и допълва чл. 29, ал. 1, както следва:

„За времето, през което изпълнява задълженията си по ЗМСМА, общинският съветник ползва отпуск от основната си месторабота. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение по ред и в размери определени в този правилник, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.”

§ 5. изменя и допълва чл. 29, ал. 2, както следва:

                „Общинските съветници, с изключение на случаите по ал. 3 и ал. 4, получават базово месечно възнаграждение в размер на 45 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

§ 6. изменя и допълва чл. 29, ал. 3, както следва:

„Председателите на постоянни и временни комисии към ОбС, и членовете на постоянна комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност получават базово месечно възнаграждение в размер на 50 % от средната брутна заплата в общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие.”

§ 7. създава се чл. 29, ал. 4, както следва:

„Заместник – председателите на ОбС и председателя на постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност получават базово месечно възнаграждение в размер на 60 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие.”

§ 8. изменя и допълва чл. 30, ал. 1, както следва:

                „При отсъствие от заседание на постоянна или временна комисия, и от заседание на ОбС, общинският съветник получава възнаграждение намалено с 10 % от определеното в чл. 29, ал. 2, 3 и 4.”

§ 9. изменя и допълва чл. 32, ал. 1, т. 5, като следва:

„При избирането или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговси пълномощник, синдикат или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по ЗОС, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на ЕС.”

§ 10. изменя и допълва чл. 52, ал. 1, т. 3, както следва:

„Постоянна комисия по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност – европейски програми и проекти, местно развитие, разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.”

§ 11. създава се чл. 151, ал 3, както следва:

„Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, осъществяват дейност в обществена полза. За учредяването им не се прилагат ограниченията за броя на членовете, определени в чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”


РЕШЕНИЕ № 126 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009 – 2013 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и  ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда Общински съвет при община Кричим приема Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за периода 2009-2013 година.


РЕШЕНИЕ № 127 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ пред Фонд „Социално подпомагане” към МТСП с проект: „Ремонт на кухненския блок на ОДЗ „Незабравка”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим дава съгласие за кандидатстване на община Кричим за безвъзмездна финансова помощ пред Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика с проект „Ремонт на кухненския блок на ОДЗ „Незабравка”, поради неговата приоритетност и одобрява 10 % собствено финансиране от стойността на проекта.


РЕШЕНИЕ № 128 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно осигуряване на възможности за допълнителен прием на деца в яслените и градински групи към общинските детски заведения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим:

I. Одобрява за учебната 2009-2010 год. приемът на деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка да се извърши в НУ ”Васил Левски” и НУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Кричим, при спазване и в съответствие с образователните изисквания.

II. Одобрява  приемът на деца от 1 до 5 годишна възраст да се извършва в общински детски заведения: ”Ралица” и ”Незабравка”.

III. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.


РЕШЕНИЕ № 129 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно обявяване за публична общинска собственост на недвижим имот – общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 18 кв.м, част от административната сграда на община Кричим, находяща се в УПИ – ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 по плана на гр. Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА , чл. 6 , ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, чл. 5, ал. 3 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

                І. Общински съвет - Кричим обявява за публична общинска собственост следния недвижим имот: Помещение с площ 18 кв.м, част от административната сграда на община Кричим, находяща се в УПИ I-ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 по плана на гр.Кричим при граници: пл. „Обединение”, ул. „Ген.Заимов”, УПИ V-1190, УПИ VI-1189, УПИ VII-1189, УПИ VIII-1189.

                ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


РЕШЕНИЕ № 130 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна предназначението на терени – публична общинска собственост, нереализирани зелени площи съгласно действащия ПУП на гр. Кричим, за терени за „Обществено-обслужващи и стопански дейности”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ,  Общински съвет Кричим:

I. Дава съгласие за започване на процедура  за изменение на ПУП-ПР за следните имоти - публична общинска собственост, с нереализирано предназначение, както следва:

1. УПИ II - „зеленина”, кв. 70 по действащия регулационен план на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 635/1987г., актуван с Акт за публична общинска собственост № 41/03.05.1999г., с площ 4850 кв.м., съгласно схема-предложение, изготвена от Главния архитект на община Кричим – Приложение №1.

2. Част от УПИ II - 479  - „за озеленяване”, кв.116, актуван с Акт за публична общинска собственост № 268/26.11.2004г., с площ 204 кв.м., съгласно схема-предложение, изготвена от Главния архитект на община Кричим – Приложение № 2.

3. Част от УПИ VІІ - 478  - „за параклис”, кв.116, актуван с Акт за публична общинска собственост № 233/31.03.2003г., с площ 115 кв.м., съгласно схема-предложение, изготвена от Главния архитект на община Кричим – Приложение № 2.

II. Възлага на Кмета на община Кричим да започне процедурите по глава VII, раздел IV от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 131 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на помещения публична общинска собственост – кабинети, намиращи се в сградата на Градска поликлиника – гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25, УПИ ІІІ – поликлиника, кв. 129 по регулационния план на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/78 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

 І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – гр.Кричим”, бул. „Тракия” № 25, УПИ ІІІ, кв.129 по регулационния план на гр. Кричим.

II. Условия за провеждане на конкурса:

Начална конкурсна  цена за всяко помещение да бъде определена съгласно Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 112 взето с Протокол № 17 от 05.03.2009г. на ОбС.

Срок на договора за отдаване под наем – 5 години.

Други условия:

В конкурса имат право да участват само търговци, с регистрирана индивидуална или групова практика за първична или  специализирана медицинска помощ,  регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения;

Участниците  да нямат финансови задължения към община Кричим;

Участниците да развиват дейност на територията на община Кричим към датата на обявяване на конкурса.

ІІІ. Възлагаме на Кмета на община община Кричим да проведе публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на условията, посочени в настоящето решение, като въз основа на резултати от конкурса сключи договори за наем със спечелилите кандидати.


РЕШЕНИЕ № 132 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на земи – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица и определяне на продажна цена за квадратен метър.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 45 от НРПУРОС, Общински съвет – Кричим:

                І. Дава съгласие да се продадат 137 недвижими имота, описани в Приложение № 1, представляващи земи – частна общинска собственост с учредени права на строеж в полза на физически и/или юридически лица.

II. Одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител инж. Коцева, съгласно лиценз № 3153/15.03.1994 г. издаден от АП – София  и определя пазарна цена за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж, за 1 квадратен метър по зони както следва:

ЗОНА I – 12 лв/кв.м

ЗОНА II – 9 лв/кв.м

III. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

ІV. Приходите да бъдат разпределени по дейности в общинския бюджет както следва:

● д. 122 Общинска администрация

           § 5100 Основни ремонти                         20 990 лв

           ● д. 311 Обединени детски заведения

           § 5100 Основни ремонти                         16 060 лв

● д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

           § 5100 Основни ремонти                           4 620 лв


РЕШЕНИЕ № 133 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО:Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на незастроен УПИ V-478, стопанска дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 495 кв.м, находящ се в кв. 116 по плана на град Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:                 

І. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс на незастроен УПИ V-478, стопанска дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 495 кв.м, находящ се в кв. 116 по плана на град Кричим, с административен адрес: град Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1а, актуван с АОС № 231/31.01.2003г.

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за продажба със спечелилия кандидат при следните допълнителни условия:

                1. Цели на конкурса: Продажба на недвижимия имот описан в т. І, с цел извършване на стопанска или търговска дейност.

                2. Задължения на купувача:

                2.1. Купувачът се задължава в срок от една година от сключване на Договор за продажба, да изгради масивна ограда по имотните граници както следва: на изток с имоти УПИ ІІІ-476, стопанска дейност, кв. 116 и УПИ ІV-477, ветеринарна клиника, кв. 116 и на север с имот УПИ ІІ – озеленяване – 479, кв. 116 по плана на град Кричим.

                2.2. Купувачът се задължава да не продава  имота за срок от 5 /пет/ години.

                2.3. При неизпълнение на посочените условия в Договора за продажба от страна на Купувача, Продавача си запазва правото да го развали по съдебен ред.

ІІІ.1. Определя начална конкурсна цена в размер на 22 425 лева /двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева - лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно лиценз № 3153/ 15.08.2004 г., издаден от АП – София.

                2. Определя депозит за участие  в публично оповестения конкурс 2 242 лв. /две хиляди двеста четиридесет и два лева/.


РЕШЕНИЕ № 134 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на незастроен УПИ VІ-478, стопанска дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 020 кв.м, находящ се в кв. 116 по плана на град Кричим

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс на незастроен УПИ VІ-478, стопанска дейност, частна общинска собственост с обща площ 1 020 кв.м, находящ се в кв. 116 по плана на град Кричим, с административен адрес: град Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1б, актуван с АОС № 232/31.01.2003г.

ІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултатите от същия сключи договор за продажба със спечелилия кандидат при следните допълнителни условия:

                1. Цели на конкурса: Продажба на недвижимия имот описан в т. І, с цел извършване на стопанска дейност.

                2. Задължения на купувача:

                2.1. Купувачът се задължава в срок от една година от сключване на Договор за продажба, да изгради масивна ограда по имотните граници както следва: на север с имот УПИ ІІ – озеленяване – 479, кв. 116 и на запад с имот УПИ VІІ-478-отреден за параклис, кв. 116 по плана на гр. Кричим.

                2.2. Купувачът се задължава да не продава имота за срок от 5 /пет/ години.

                2.3. При неизпълнение на посочените условия в Договора за продажба от страна на Купувача, Продавача си запазва правото да го развали по съдебен ред.

ІІІ.1. Определя начална конкурсна цена в размер на 15 300 лева /петнадесет хиляди и триста лева/ без ДДС, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от инж. Христина Коцева, лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно лиценз № 3153/15.08.2004 г., издаден от АП – София.

                2. Определя депозит за участие  в публично оповестения конкурс 1 530 лв. /хиляда петстотин и тридесет лева/.


РЕШЕНИЕ № 135 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от Д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПК по социални дейности към Общински съвет при Община Кричим, относно разработена Общинска програма за закрила на детето за 2009 година от Дирекция „Социално подпомагане” – Стамболийски, отдел „Закрила на детето” – Стамболийски.

Вносител: Д-р Иван Ангелов Черганов – Педседател на ПКСД към ОбС.

Докладва: Д-р Иван Ангелов Черганов – Предеседател на ПКСД към ОбС.

Становища: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 136 прието на 22.04.2009 година по Протокол № 18

ОТНОСНО: Граждански протест с Вх. № 109/31.03.2009 год. от зеленчукопроизводители от гр. Кричим

Вносител: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по евроинтеграция.

Докладва: Румен Георгиев Тонов – Председател на ПК по евроинтеграция.

Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Граждански протест на зеленчукопроизводителите от град Кричим, Общински съвет при Община Кричим Р Е Ш И :

Размера на таксата за ползване на търговска площ в неделен ден се определя веднъж годишно с решение на Общински съвет, което през годината не е целесъобразно да бъде променено.


РЕШЕНИЕ № 137 прието на 30.04.2009 година по Протокол № 19

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност – европейски програми и проекти, местно развитие, разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС/Протокол № 14/28.04.2009 г. – 3 стр.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим:

І. Одобрява кандидатстването на Община Кричим пред Министерството на земеделието и храните по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, с проекти:

1. „Рехабилитация на Централен площад „Обединение” - гр. Кричим, част от ул. „Никола Петков” /от кръстовището с ул. „Търговска” до кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски”/; прилежащи площи към сградата на община Кричим и НЧ „Пробуда”; паркоустрояване  и благоустрояване на УПИ IV - за зеленина, кв. 57; УПИ III - за зеленина, кв. 57 и УПИ II - за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим.”

2. „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ XIII - за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ XII - за зеленина, кв. 129; имот на ул. „Венера” - за зеленина, кв.135; площад „Родопи” - пред църквата за зеленина.”

ІІ. Проекти 1. „Рехабилитация на Централен площад „Обединение” в гр. Кричим, част от ул. „Никола Петков” /от кръстовището с ул. „Търговска” до кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски”/; прилежащи площи към сградата на община Кричим и НЧ „Пробуда”; паркоустрояване  и благоустрояване на УПИ IV - за зеленина, кв.57; УПИ III - за зеленина, кв. 57 и УПИ II - за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим. ”

2. „ Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в : УПИ XIII - за зеленина и трафопост кв.80; УПИ XII-за зеленина, кв.129; имот на ул.”Венера” - за зеленина, кв.135; площад „Родопи” - пред църквата за зеленина ” отговарят на основните цели на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 год.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


РЕШЕНИЕ № 138 прието на 24.05.2009 година по Протокол № 20

ОТНОСНО: Писмо с Изх. № 09-05-3/07.05.2009 год. на Областен управител на област Пловдив, относно преразглеждане на Решение № 132, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим и предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет - Община Кричим за коригиране на същото.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с Писмо с Изх. № 09-05-3/07.05.2009 год. на Областен управител на област Пловдив, Общински съвет 
при Община Кричим Р Е Ш И :

І. Отменя т. І /римска/ и т. ІІІ /римска/ на Решение № 132, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим.

ІІ. Оставя в сила т. ІІ /римска/ и т. ІV /римска/ на Решение № 132, взето с Протокол № 18 от 22.04.2009 год. на Общински съвет – Кричим.


РЕШЕНИЕ № 139 прието на 04.06.2009 година по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Кричим за периода 2009 – 2011 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕ, Общински съвет при община Кричим приема Програма за енергийна ефективност на община Кричим за периода 2009 – 2011 година.
 

П Р О Г Р А М А ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2011 ГОДИНА

КРИЧИМ, 2009 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Цели на ОПЕЕ

Връзка на ОПЕЕ със стратегията за развитие на общината

Дефиниране на проблема “енергийна ефективност” за общината

Общ анализ на потенциала за енергийна ефективност в общината

Цели на Общинската програма за енергийна ефективност

Основа на ОПЕЕ

Метод за разработване на Общинската програма за енергийна ефективност

Информационна основа на ОПЕЕ

Приоритети на ОПЕЕ

Избрани приоритетни целеви групи

Избран подход и мерки за повишаване на енергийната ефективност

 Очаквани ефекти от прилагане на ОПЕЕ:

      Икономия на енергия

      Екологични ефекти

      Икономическа ефективност на програмата и повишаване качеството на услугите

Финансово осигуряване на програмата (финансов план)

                5.1      Източници на финасиране

Организация за изпълнение на програмата

     Организационни форми за изпълнение на програмата

     Създаване на система за комуникация

     Организация по наблюдението и контрола по изпълнението

 ВЪВЕДЕНИЕ

                Общинската програма за енергийна ефективност е разработена в съответствие с Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 година.

 Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:

висока конкурентноспособност;

сигурност на енергоснабдяването и

спазване изискванията за опазване на околната среда

е оползотворяване на високия потенциал от енергоспестяване и широкомащабно внедряване на възобновяеми енергийни източници.

Приоритетите в политиката на  енергийния сектор, произтичат от Националния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие с Енергийната стратегия  на страната.

Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели:

насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните потребители;

подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях;

пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции. (Изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);

премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението;

подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия;

намаляване на енергийните загуби.

Важен аспект, посочен в Стратегията е политиката по повишаване на енергийната ефективност. Енергийната ефективност е синоним на нов мироглед и философия. Тя е средство за повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез  внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Тази политика, като съставна част от енергийната политика на Р България, се базира на националните приоритети и е в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми.

Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване политиката за повишаване на енергийната ефективност са регламентирани в Закона за енергийната ефективност.

 ЦЕЛИ НА Общинската програма за Енергийна Ефективност

 1.1. Връзка на ОПЕЕ със стратегията за развитие 
на общината

Липсата на приложение на мерки за енергийна ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление. Това в днешни времена прави задължително прилагането на енергоефективни мерки, не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. В синхрон със световната политика мерките водят не на последно място и до екологични подобрения.

В тази насока могат да бъдат определени и действията на Община Кричим, съобразени със задачите поставени в Общинския план за развитие на Община Кричим за периода от 2007 – 2013 г.

Основни пунктове от развитието на общината са:

Подобряване на екологичното състояние на територията на Общината.

Повишаване на собствените приходи в общинския бюджет.

Повишаване на  ефективността на общинското електропотребление и консумация на енергоносители.

Създаване на условия за устойчиво и балансирано развитие на Община Кричим

Основните мерки свързани с енергийната ефективност, с реализацията на които биха се постигнали основните стратегически цели могат да се обобщят със следното:

-изграждане на енергийна информационна система за Общината;

изграждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията на Общината;

чрез методите на енергийната ефективност подобряване на екологичната обстановка в Общината;

оптимизиране на средата за отдих и туризъм;

намаляване на разходите и разхищението на енергийни ресурси.

Всичко това може да се реализира чрез подпомагане и развитие на информационни технологии, подобряване и оптимизиране на инфраструктурата, др.

1.2. Дефиниране на проблема “енергийна ефективност” 
за общината

 За община с големина и параметри като Кричим, дефиницията „Енергийна ефективност” е доста сложно, обемно и комплексно понятие, което накратко може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

Община Кричим се изявява като производител и доставчик на енергия като се ограничава единствено до единичните (локални) отопления на обектите общинска собственост. Поради липсата на естествени дадености на територията на Общината, предвид действащата в момента в Република България система за производство, разпределение и пренос на енергия, както и тенденцията към прехвърляне на подобен род компетенции към частния сектор, към момента участието на общината е незначително. При разширение на правомощията на Общината, при предоставяне на по-големи възможности за вземане на самостоятелни и независими отговорни решения във финансов аспект би могло да се засили участието на общината като “чист” производител на енергия, а не само като моментната роля на претрансформиране на енергията от един вид в друг. Възможно е реализиране на проекти за използване на възобновяеми енергийни източници - слънчева и водна енергия, и др. екологично съобразни методи за енергопроизводство.

“Потребител” е най-широко застъпената в общината функция. Тя е вменена на Общината като собственик на обектите. Основното перо в консумацията на енергия е обслужването на общинските сгради: административни сгради, сгради на образованието, културни и младежки дейности, здравни обекти,  улично осветление и др.

Едновременно със стремежа да се разширява спектъра на дейности в общината, икономията на енергия може значително да облекчи общинския бюджет и да стане предпоставка за намаляване на консумацията и повишаване качеството на услугите, които се предлагат за населението.

За покриване на енергийното потребление /в т.ч. за ел. енергия, дизелово гориво и природен газ/ на общината през 2008 г. са изразходени 455 262 лв, които са 9,3 % от общия бюджет. Пряко от бюджета се финансират разходи за енергия на административната сграда, сградата на общинския младежки дом, читалището, трите училища, двете детски градини, дневния център за стари хора, социалния патронаж, млечната кухня, поликлиниката, стадиона, уличното и площадното осветление.

Разпределението на енергопотреблението в общината за 2006, 2007 и 2008 г. по сектори е както следва:
 

 СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДЕНАТА ЕЛ ЕНЕРГИЯ, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И ГАЗ

  

ОБЕКТ ЕЛ ЕНЕРГИЯ ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ПРИРОДЕН ГАЗ
  квч лв. тон лв. хнм3 лв.
1.Административна сграда            
2006 год. 47 760 6 686 12,899 22 988    
2007 год. 58 753 8 961 12,590 24 927    
2008 год. 68 824 12 135 10,177 24 367    
2.ОДЗ            
2006 год. 116 240 16 273 39 833 72 366    
2007 год. 113 043 16 822 43 764 83 239    
2008 год. 90 382 15 923 45 830 108 121 17 922 17 478
3.Училища            
2006 год. 38 800 5 432 90 314 160 995    
2007 год. 45 868 6 836 53 453 107 689    
2008 год. 43 519 7 948 66 054 154 147 48 013 46 823
4.Социална дейност            
2006 год. 46 365 6 491 5 182 9 289    
2007 год. 39 690 6 117 5 578 10 547    
2008 год. 30 741 5 583 4 246 10 216    
5.Мл.дом, Читалище            
2006 год. 17 227 2 587        
2007 год. 36 770 5 609        
2008 год. 23 455 4 118        
6.Улично осветление            
2006 год. 322 539 36 781        
2007 год. 294 364 32 021        
2008 год. 340 416 48 403        
             

Забелязват се неоправдано големи разходи за енергия във всички сфери.

В условията на пазарна икономика общините изцяло заплащат разходите си за енергопотребление и в определени случаи се налага да се свежда потреблението до минимум, което влошава комфорта на обитаваните сгради и условията не отговарят на нормативните изисквания за температура, влажност, осветеност и др. показатели.

Отсъствието на подготвени специалисти, които да разработват енергоефективни проекти, липсата на средства за осъществяването им и недостатъчната култура на населението по отношение на енергийната ефективност също са предпоставка за голяма консумация.

По тази причина усилията на общината ще бъдат насочени към разработване на проекти за енергийна ефективност с цел по-икономичното и ефективно използване на природните ресурси, без това да се отразява на комфорта.

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности водещи до повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения свързани с това и в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен характер. Основни инструменти:

Одобряване на устройствени планове;

Оптимизиране на транспортни схеми;

Насърчаване  на частната инициатива свързана с реализиране на енергоефективни мероприятия;

Екологично съобразени технологии;

Основните проблеми тук са липсата на нормативна база и правомощия за вменяване на задължителни мероприятия в процеса на проектиране и изпълнение на проекти от частни инвеститори. Липса на достатъчни финансови средства у инвеститорите за реализация на подобен род действия.

В изпълнение на програмата за енергийна ефективност община Кричим ще провежда политика, която е насочена към повишаване стандарта на крайния потребител и ще мотивира чрез следните функции:

Насърчаване на използването на природен газ чрез разпространението на информация, консултански услуги, помощ при извършване на експертизи и обследвания;

Насърчаване на социално – слабите слоеве от населението към прилагането на мерки за енергийна ефективност чрез целеви помощи;

Прилагане на енергоспестяващи мероприятия в сградите – общинска собственост;

1.3. Общ анализ на потенциала за енергийна ефективност в общината

Общината няма пряко отношение към производството и разпределението на енергия, тя е предимно консуматор. Възможни сфери на въздействие са подобрение на съществуващите отоплителни инсталации, намаляване на загубите от преноса и загубите при самата консумация. Сградния фонд на общината е сравнително остарял, дограмите на повечето сгради са дървени и в недобро състояние, покривите са с хидроизолация с асфалтово покритие и посипка или керемиди. Като цяло се налага извода, че с цел повишаване на ефективността на енергопотреблението, наличния сграден фонд се нуждае, както от мерки за ремонт и поддържане, така и от мерки за топлоизолация.

Очакваната икономия, която се реализира след предприемане на някои от мерките е следната:

                    мерки Очаквана икономия в %
 Ремонт и уплътняване на прозорци и врати 9 - 14
Подмяна на прозорци            8 - 17
Допълнителна топлинна изолация на покриви           16 - 20
Отразителни екрани за радиаторите           0,6 – 1,6

За отопление на всички общински сгради се използват локални топлоизточници. Повечето от котлите работят с нафта, горелките са неефективни, липсва измервателна апаратура и автоматизация. Необходимо е да се извърши ремонт и почистване на котлите, ремонт на отоплителните системи, замяна на старите горелки с нови и автоматизиране. Наред с ремонтите е необходимо преминаване от течно гориво на природен газ, тъй като той е най-евтин, екологично чист, с висок КПД и най-ниски загуби при пренос на енергия. При прилагането на тези мерки ще се постигне икономия в размер на 50 %.

На територията на общината има  и други природни ресурси за производство на енергия и е потенциално възможно използването на алтернативни източници за производство – слънчеви колектори, отчасти водна енергия.

От голямо значение за жителите на общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и ефективното й разходване са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване емисиите на вредните газове – въглероден двуокис, въглероден окис, серен двуокис и други замърсители на въздуха.

При използване на енергийната ефективност като мярка за постигане на положителни резултати е изключително необходимо извършване на енергийни обследвания от специалисти за общинските обекти.  

 1.4. Цели на Общинската програма за енергийна ефективност

Реализирането на мерки за енергийна ефективност е в интерес не само на общините, а и на държавата и обществото като цяло. Това е невъзможно без координация и взаимодействие между всички слоеве. Основен фактор при координацията, както и водеща роля за тези процеси е необходимо да изпълняват общините. Общинските обекти са една значителна част от консумацията на енергия в общината, така че повишаването на тяхната енергийна ефективност може да доведе до сериозни икономии и е пример за подражание в останалите сектори. Поради това общините пряко са заинтересувани от повишаване на своята енергийна ефективност, както и налагането на това върху всички в сферата им на влияние.

Трябва да се отбележи добрата екологична страна на енергоефективната политика. Комбинацията между екологични и енергоикономични действия може да е сериозен аргумент при кандидатстване за финансиране от специализирани фондове, оперативни програми и други източници.

Поради недостатъчните средства в община Кричим се приема начина на действие за подобряване на не толкова “лоши” обекти. Положителна страна е малката, но реално изпълнима инвестиция, за значителни подобрения в качеството на услугите. Чрез разумни и реални инвестиции е възможно постигане на оптимален ефект.

Основните цели на общинската програма са съобразени и отговарят, както на приоритетите за развитие на общината, така и на националните цели в областта на енергийната ефективност, енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Такива цели са:

Намаляване на абсолютния обем на разходите за горивна енергия, която се заплаща от общинския бюджет;

Подобряване качеството на енергийните услуги;

Намаляване замърсяването на околната среда;

Подобряване качеството на жизнената среда и увеличаване на комфорта;

Промяна в мисленето, осъзнаване значимостта на енергийната ефективност и промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи потребители.

ОСНОВА НА ОПЕЕ

 Метод за разработване на Общинската програма за енергийна ефективност

Систематизирането на информацията и изграждането на енергийна база данни е необходимо условие, за да се започне разработването на една общинска програма.

Съобразно възможностите на Община  Кричим основно би могло да се работи по следните два начина:

Метод на приоритетните целеви групи – разделянето на консуматорите по целеви групи дава възможност за по-нататъшно определяне на тези от тях, при които провеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведат до най-голяма икономия на енергия и средства, като същевременно ще се подобри значително качеството на извършваните услуги. Основно предимство на метода е постепенното “класиране” по приоритети. Слаба страна е, че за да се постигнат качествени резултати е необходим значителен период от време, количество информация натрупана за по-дълъг период и набор от добри специалисти работили конкретно в тази област. “Целева група” е условно обединение на потребители на енергия по сходни признаци. Създадените към настоящият момент такива за Община Кричим отговарят на това определение и за сега са удобни и надежни за анализ и обобщение на резултатите, като последваща основа за предприемане на конкретни енергоефективни действия.

Метод на експертните оценки – разчита на компетентни мнения, оценки и препоръки на специалисти, както от общинската администрация, така и на външно привлечени такива. Метода е приложим и тогава, когато не е налице информационна основа, но е свързан с правенето на допълнителни разходи. В общината е използваем при липса на точни данни, при явна неточност на събраната информация, конкретно за даден обект и при всички случаи, при които се налага бързо прилагане на мерки за  енергийна ефективност.

Информационна основа на ОПЕЕ

Информационната основа на ОПЕЕ на Община Кричим се гради въз основа на счетоводни данни взети от счетоводните отчети на Общината на база отчети за 2008 г. при избора на конкретни управленски и технически решения са необходими специфични анализи и оценки на базовата информация. С цел изграждането на енергийна база от данни е необходимо присъединяването на общината към Общинската мрежа по енергийна ефективност и систематизиране на информацията чрез подходящ софтуер.

От Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” е разработена подходяща програма, с помощта на която се изгражда база от данни за обектите и се генерират различни видове справки – за изразходени бюджетни средства, за разходите за горива и енергия за всеки обект, за състоянието на инсталациите и др.

Това в голяма степен ще позволи да се съпоставят разходите на сходните по функции обекти, да се направят разчети за потенциала за осъществяване на икономии, както и извършването на сравнителни анализи с базовата информация с други сходни членове на Общинската мрежа.

 ПРИОРИТЕТИ НА ОПЕЕ

 Избрани приоритетни целеви групи

По комплексен път биха могли да се поставят оценки на целевите групи, след което да се подредят по приоритети в настоящата ОПЕЕ. Оценяването е в предвид потенциала за енергийна ефективност при производството и консумация на енергия, възможностите за влияние на общината върху целевите групи и тяхното желанието за участие.

Най-важно като тежест в системата за оценяване е енергопотреблението във всяка от целевите групи и желанието за участие, оценявайки го като комплексен показател включващ:

общо ниво на енергопотребление

стойност на общото енергопотребление

дял на потреблението на целевата група в общото енергопотребление на общината

специфично енергопотребление (кВтч/м2 отоплявана площ), съпоставено с нивата на същото в съответните целеви групи в други общини

тенденции за изменение в общото енергопотребление и в това на съответната целева група

Вземайки предвид енергопотреблението по целеви групи в Общината за предходната 2008 г.  и критериите за оценка се получават резултати онагледени чрез следната таблица:

Табл. 1

  Целеви групи Енергопотребление Влияние на общината Желание за участие Обща оценка
  Админстративни сгради 6 3 3 12  
  Училища 9 2 2 13  
  Детски градини 6 2 2 10  
  Социални дейности 4 2 2 8  
  поликлиника 6 1 3 10  
  Улично осветление 3 2 2 7  

Видно е, че първото място в класацията  е за двете начални училища, следват административните сгради, детски градини и поликлиника. По този начин като крайна се получава следната касация:

I-во място: „Училища”

         II-ро място: „Административни сгради ”

III-то място:”Детски градини, поликлиника”

 Общо по целеви групи акцентите са върху следните обекти:

Целева група „Училища”:

НУ „Васил Левски” - енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението - срок на изпълнение 2009 г.

НУ „Св. Св. Кирил и Методий” - енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението - срок на изпълнение 2009 г.

                               Целева група „Административни сгради”:

Общинска администрация – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението – срок на изпълнение 2009 год.

Сграда стадиона – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция – срок на изпълнение 2009 год.

НЧ „Пробуда” – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението – срок на изпълнение 2010 год.

Общински младежки дом – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението – срок за изпълнение 2010 год.

Целева група „Детски градини, поликлиника”:

ОДЗ „Ралица” – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция на отоплението – срок на изпълнение 2010 год.

Сграда поликлиника – енергийно обследване и бизнес план за реконструкция – срок на изпълнение 2011 год.

Избран подход и мерки за повишаване на енергийната ефективност

От известните подходи за избор на мерки за енергийна ефективност, а именно: еднотипни мерки в голям брой обекти; комплексна намеса в ограничен брой обекти; комплект от икономически най-изгодни мерки; балансиран комплект от мерки, най-удачни за Община Кричим  са комплексна намеса в ограничен брой обекти.  Основни мотиви за избора на този метод е възможността за приложението му в цяла целева група, което дава по-голяма гъвкавост при избор на технически и други мероприятия.

         4. Очаквани ефекти от прилагането на Общинската програма за енергийна ефективност

        4.1. Икономия на енергия

При разработване на програмата на общината е използван базов нормализиран сценарий на изходното ниво поради това, че при избора на реален сценарий на развитие през последните години не се постигат нормите за осветление и отопление. С въвеждането на приоритетните мерки по енергийна ефективност ще се спести значително от количеството използвани видове горива и електроенергия.

4.2. Екологични ефекти

В резултат на предприетите енергоспестяващи и технологични мерки ще се намали количеството на вредните емисии и се ограничава парниковия ефект.

4.3. Икономическа ефективност на програмата и повишаване качеството на услугите

Спестяванията в резултат от взетите мерки в избраните целеви групи ще облекчат общинския бюджет и ще доведат до по-високо качество на услугите.

Намаляването на енергийните разходи платени от бюджета на общината може да се постигне чрез мерките за енергийна ефективност при запазване качеството на услугите или подобряването му.

Прилагането на ОПЕЕ ще доведе до подобряване на експлоатационните условия в обектите, намаляване на заболеваемостта, разходите за болнични и медицински услуги. Ще се повиши общественото съзнание по проблемите на енергийната ефективност и ще нарастне ролята на младите хора при разрешаване на проблемите свързани с енергопотреблението.

 5. Финансов план

5.1. Източници на финансиране

При определяне на финансовата рамка на програмата се спазват принципите на взаимното зачитане на интересите, максималните икономически и социални ползи, контрол върху материалните активи, създаване на местен капацитет за осъществяване на програмата и свеждане на риска по отношение откупуване на инвестициите до минимален.

Изборът на форма при финансирането трябва да позволи на общината да отстоява интересите си по най-добрия начин.

Източник на финансиране могат да бъдат целеви субсидии от държавния бюджет за капиталови разходи или собствени средства, като използването на тези средства се регламентира със закон. Други възможности за финансиране са  следните:

Средства по оперативни и международни програми;

Програмата за развитие на селските райони;

Заеми от фонд по Енергийна ефективност;

Банкови кредити;

Използване на компании за енергийни услуги /ESCO фирми/

6. Организация за изпълнение на програмата

6.1. Организационни форми за изпълнение на програмата

Изпълнението на конкретните мерки по програмата ще се реализират от сформирано звено при общинска администрация и чрез привличане на външни специалисти от енергоснабдителни предприятия и специализирани фирми, които със своята дейност ще подпомагат изпълнението на дейностите. За всеки отделен обект ще бъдат съставяни подробна проектно-сметна документация и количествено-стойностни сметки.

6.2. Създаване на система за комуникация

За всички мероприятия извършвани по програмата информирането на ръководството на общината и на обществеността ще се осъществява чрез отчети за изпълнението на програмата.

За информирането на населението по проблемите на енергийната ефективност и изпълнението на програмата ще се използват специалистите от администрацията, общинският месечен информационен бюлетин, пресата и други форми.

6.3. Организация по наблюдението и контрола по изпълнението

За решаване на проблемите включени в ОПЕЕ е необходимо широкото участие на всички целеви групи и сектори, консумиращи горива и енергия, както и на гражданите на община Кричим. Важно условие за изпълнението на програмата е контролът упражняван от общинска администрация и постоянните комисии към Общинския съвет:

Правилното и стриктно спазване на ЗУТ;

Стриктно спазване на ЗОП;

Ангажирана отговорност от общинската администрация в приемателните комисии по Наредба №6 разрешаване ползването на строежите в РБ и Наредба №7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

Друго важно условие за изпълнение на ОПЕЕ е ежегодното отчитане и актуализиране на програмата на заседание на Общински съвет при приемане на бюджета на общината или при възникнали извънредни обстоятелства и неотложни необходимости за включване или изключване на обекти съобразено с евентуално нова ситуация.

Заключение

      Изготвянето на  общинската програма по ЕЕ е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването   и изпълнението на предвидените в нея проекти е част от общинската политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението. 

Настоящата ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2009 - 2011 година е разработена съгласно изискванията на чл. 9 ал.1 и чл.10 ал. 4 и ал.5 от Закона за енергийна ефективност и обхваща период от три години.

      Много важна част от изпълнението на програмата е периодичната съпоставка с новопостъпилите данни и при необходимост включване или изключване на обекти съобразно с евентуална нова ситуация.

      Като цяло настоящата Програма за енергийна ефективност на община Кричим е отворена и подлежи на промени.       


РЕШЕНИЕ № 140 прието на 04.06.2009 година по Протокол № 21

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно допълнение на Решение № 102, взето с Протокол № 16 от 30.01.2009 год. на Общински съвет при община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим допълва свое Решение № 102, взето с Протокол № 16 от 30.01.2009 г., както следва:

                Дейностите по проекти „Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на община Кричим” и „Ремонт на сградата на градски стадион”, отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Кричим за периода 2009 – 2011г.


РЕШЕНИЕ № 141 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване,  Общински съвет – Кричим

Р Е Ш И :

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим”, както следва:

§ 1 Член 30 се изменя така:

Отпада думата “и кадастъра”

§ 2 В Приложение № 3 “Такси за технически услуги", Таблица 1 отпадат следните точки:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ обикновена до 7 дни

бърза

до 3 дни

Експресна до  1 ден
1 2 3
1.

За издаване на скица за недвижим имот:

7,00 10,50 14,00
3. За презаверка на скици 5,00 лв

§ 3 В Приложение № 3 “Такси за технически услуги", Таблица 2 отпадат следните точки:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

1 2 3
10.

Издаване на удостоверения:

обикновена

до 7 дни

бърза

до 3 дни

експресна

до 1 ден

10.1

За идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове 4,00 лв 6,00 лв 8,00 лв
11. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план 20,00 лв
13. Попълване на приложение от данъчна декларация             3,00 лв

§ 4 В Приложение № 6 „Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от община Кричим” се създава нова точка 27

по ред

ВИД УСЛУГА ИЛИ ПРАВО

         ТАКСА

(лева)

1 2 3
27 Такса за ползване на Градска тоалетна общински пазар 0,30

РЕШЕНИЕ № 142 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода 01.01.2009 год. до 30.06.2009 год.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Кричим приема Отчет за изпълнение решенията за периода  от 01.01.2009 год. до 30.06.2009 год.


РЕШЕНИЕ № 143 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8, ал. 4, Общински съвет - Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второ тримесечие на 2009г. в размер на 727.58 лв.


РЕШЕНИЕ № 144 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот публична общинска собственост № 502.406.4 по кадастралната карта на гр. Кричим, област Пловдив, представляващ: едноетажна масивна сграда /04/ - гараж с площ от 27 кв.м, изградена в общински поземлен имот № 502.406 по кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Тракия”, № 25, актуван с АОС № 36/25.02.1999 год.

Вносител: инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим

Докладва: инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 57, т. 5 и чл. 80 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим:

І. Упълномощава Кмета на община Кричим да открие процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот публична общинска собственост № 502.406.4 по кадастралната карта на гр. Кричим, област Пловдив, представляващ: едноетажна масивна сграда /04/ - гараж с площ от 27 кв.м, изградена в общински поземлен имот № 502.406 по кадастралната карта на гр. Кричим, с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Тракия”, № 25, актуван с акт за публична общинска собственост № 36 от 25.02.1999г., при следните условия:

1. Предназначение на обекта –  траурни дейности

2. Начална конкурсна цена за един месец – 37,80 без ДДС – 1,40 без ДДС на кв.м. съгласно Тарифа за определяне на началния размер на наемите и таксите за кв.м при предоставяне за ползване на обекти и терени общинска собственост, приета с решение № 112 от 05.03.2009г на Общински съвет при община Кричим;

3. Срок на договора за отдаване под наем – 5 години

ІІ. Определя специфични условия на конкурса:

1. Наемателят да извърши за своя сметка и на свой риск промяна на предназначението на обекта, като придобива право да експлоатира обекта след одобряване от ОЕСУТ на община Кричим внесен от него работен проект с проекто-сметна документация и след получаване на строително разрешение.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе процедурата за отдаване под наем в съответствие с разпоредбите на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 145 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим, относно молба с вх. № 3480/29.06.2009 г. от ЕТ „Трансдиминед – Васка Нанчева” за продължаване срока на договор за наем от 26.07.2002 год.

Вносител: инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим

Докладва: инж. Илиана Гетова-Черганова– Заместник-кмет на Община Кричим

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, обн. ДВ, бр.101 от 16.11.2004 г. и постъпила молба с вх. № 3480/29.06.2009 г. от Васка Нанчева в качеството й на управител на ЕТ „Трансдиминед – Васка Нанчева” за продължаване срока на договор за наем от 26.07.2002 г. и след проведеното поименно гласуване Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

І. Да се продължи срока на договор от 26.07.2002 г. за отдаване под наем на застроен и незастроен имот частна общинска собственост с обща площ 3970 кв.м., който имот образува УПИ VI – 73 стопанска обслужваща дейност, кв. 131 по регулационния план на гр. Кричим в едно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 135 кв.м., покрит канал със застроена площ 160 кв.м., и складове със застроена площ 495 кв.м., както и незастроена площ от  3180 кв.м. с предназначение за сервиз и гараж на МПС, сключен между община Кричим и Васка Нанчева в качеството й на управител на ЕТ „Трансдиминед – Васка Нанчева” със седалище и адрес: гр.Кричим, ул. „Васил Петлешков” №. 11, ЕИК 115316051, за срок от три месеца, считано от 26.07.2009 г.

ІІ. Упълномощава Кмета на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев да сключи анекс към договора с наемателя съгласно т. І от настоящото решение.


РЕШЕНИЕ № 146 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на ПУП – ПРЗ за УПИ Х – 1826 от кв. 4 по плана на град Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост  и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 от ЗОС, във връзка с Решение № 4, взето с протокол   №2 от 04.02.2009г. на ОЕСУТ при община Кричим, Общински съвет – Кричим приема ПУП – ПРЗ за УПИ Х – 1826 от кв. 4 по плана на град Кричим, както следва: от УПИ Х – 1826, кв. 4 с площ 588 кв.м се образуват УПИ ХІХ – 1826, хидрофор с площ 66,50 кв.м и УПИ Х – 1826 с площ 521,50 кв.м.


РЕШЕНИЕ № 147 прието на 05.08.2009 година по Протокол № 22

ОТНОСНО: Докладна записка от Главен инспектор инж. Петко Илиев Смиленов – Началник на РСПБС – Стамболийски.

Вносител: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Докладва: Петър Димитров Бучов – Председател на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим дава съгласие Кмета на Община Кричим да осигури по 5 /пет/ литра гориво или левовата равностойност за всяко участие в ОЕСУТ при община Кричим на служител на РСПБС – Стамболийски.


РЕШЕНИЕ № 148 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно допълване състава на ПК по социални дейности – здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм и ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към Общински съвет – Кричим.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим допълва състава на постоянните комисии:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности – здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм

Д-р ОЛГА АТАНАСОВА СЛАВЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа и финансово-бюджетна дейност

Д-р ОЛГА АТАНАСОВА СЛАВЧЕВА - ЧЛЕН


РЕШЕНИЕ № 149 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:
1. Приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 30.06.2009 г. както следва:
 
                                                                                                     Актуализиран                     Отчет
                                                                                       бюджет към 30.06.2009 г.  към 30.06.2009 г.
По прихода
1.    Приходи с държавен характер                                                 2 544 311            1 129 944
1.1. Обща субсидия                                                                           2 327 250            1 198 269
1.2. Други субсидии   /§3128/                                                                 1 529                   1 529
1.3. Трансфери                                                                                      107 896               107 896
1.4. Неданъчни приходи                                                                          9 718                   9 718
1.5. Преходен остатък 01.01.2009 година                                            96 723                 96 723
1.6. Остатък към 30.06.2009 година                                                                                284 241-
2.    Приходи с общински характер                                                 1 653 178               674 973
2.1. Данъчни приходи                                                                           142 000               116 072
2.2. Неданъчни приходи                                                                       905 594               373 996
2.3. Обща изравнителна субсидия                                                     437 900               197 663
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                                     57 500                 23 166
2.5. Получени трансфери /§6201/                                                                                     29 924-
2.6. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                        18 750-                  9 375-
2.7. Лизинг                                                                                               165 773
2.8. Лизинг /плащания 2009година/                                                     51 806-                10 542-
2.9. Преходен остатък 01.01.2009 година                                            14 967                  13 967
2.10. Преходен остатък 01.01.2009 година /валута/                                                                3
2.11. Остатък към 30.06.2009 година                                                                                        50-
 
По разхода
1.    Държавни дейности                                                                2 544 973                1 129 844
2.   Общински дейности                                                                 1 589 217                   660 157
3.   Дофинансиране                                                                             63 961                     14 816  
 
По разхода / по дейности/          
              1. Държавни дейности                                                                 2 544 973        1 129 944
Д 117 – Държ.  общински служби и дейности по изборите                    9 779               4 610
Д 122 – Общинска администрация                                                            475 741           169 853         
Д 219 – Други дейности по отбраната                                                        53 168             20 512
Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                       17 677               5 194
Д 283 – Превантивна дейност за намаляване вр.послед. от кризи       10 852
Д 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия                    12 841
Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                           343 540             140 681
Д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                             36900               12 838
Д 322 – Общообразователни училища                                                  1 273 001             595 620
Д 337 – Извънучилищни дейности                                                              13 695                 4 929
Д 431 – Детски ясли                                                                                        46 814                22 206
Д 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища                           36475                17442
Д 469 - Други дейности по здравеопазването                                                375                     880
Д 532 – Програми за временна заетост                                                      97 055                95 995
Д.551 – Дневни центрове                                                                               67 037                21 687
Д 559 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                       9 723                     530
Д 738 – Читалища                                                                                             32 520                13 440
Д 759 – Други дейности по култура                                                              5000                  5 000
Д 849 – Други дейности по транспорта                                                           588                     355
Д 898 – Други дейности по икономиката                                                     1 530                  3 222
                2. Местни дейности                                                                     1 589 217              660 157
Д 122 – Общинска администрация                                                              354 544             166 106
Д 123 – Общински съвети                                                                                94 725                38 347
Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                           4 440                  3 837
Д 311 – ЦДГ и ОДЗ                                                                                         277 668              122 567
Д 337 – Извънучилищни дейности                                                                20 337               13 223
Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                              8 100                 6 413 
Д 524 – Домашен социален патронаж                                                          73 822                31 831
Д 532 – Програми за временна заетост                                                         71 184               30 962
Д 603 – Водоснабдяване и канализация                                                       108 068               41 708
Д 604 – Осветление на улици и площади                                                       66 000               46638
Д 606 – Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа                7974                 4 675
Д.622 – Озеленяване                                                                                             1 515                 1 600
Д 623 – Чистота                                                                                                   342 644              71 230
Д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                                       26 687              13 085
Д 745 – Обредни домове и зали                                                                          29 360             10 880
Д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища                     15 601               6 520
Д 866 – Общински пазар и тържища                                                                 49 533             34 275
Д 898 – Други дейности по икономиката                                                         31 003             14 852
Д 910 -  Разходи за лихви                                                                                         6 012               1 408
            3. Дофинансиране                                                                                      63 961            14 816
Д.311 – Целодневни градини и ОДЗ                                                                   46 426               8 241
Д.437 – Здравни кабинети в детски градини и училища                                17535              6 575
 
                2. Допълва списък на капиталови разходи 
             д.122 Общинска администрация                                                   20 990
                       § 5100 Основен ремонт                                                         20 990
„Реконструкция ел.инсталация сграда ОА”                                            17990
„Арх.заснемане и КСС сгр.ОА”                                                                   1500
                                                                                                                            1 500
                       § 5200 Придобиване на ДМА
Телевизор „LCD Sony”                                                                                     240
Телевизор „LCD Sony” 2 броя                                                                        210
Климатик „Мидеа”                                                                                         1 098
   д. 311 Целодневни детски градини                                                         16 060
                       § 5100Основен ремонт                                                          16 060
ОДЗ „Незабравка”                                                                                        16 060                                                                      
                       § 5200 Придобиване на ДМА                                                  450
            д. 603 Водоснабдяване и канализация
                       § 5200 Придобиване на ДМА                                               1 500
ПСОВ /други разходи – становища, копирни услуги/                           1 500
            д.606 Изграждане, ремонт, и поддържане на уличната мрежа
                      § 5100 Основен ремонт                                                           4 620
Рехабилитация на улици с изградена канализационна мрежа
І етап /финансов анализ/                                                                                 540
Рехабилитация на улици с изградена канализационна мрежа
ІІ етап /финансов анализ/                                                                                900
Ремонт на общински път – град Кричим – ж.п. гара                             1080
/финансов анализ/
Рехабилитация на улици с изградена канализационна мрежа
І етап /заявление кандидатстване/                                                                 450
Рехабилитация на улици с изградена канализационна мрежа
ІІ етап /заявление кандидатстване/                                                               750
Ремонт на общински път – град Кричим – ж.п. гара                               900
/заявление кандидатстване/
       д. 622 Озеленяване
                      § 5100 Основен ремонт                                                          1 700
Рехабилитация и озеленяване пл.Централен /проект/                          1700
       д. 714 Спортни бази                                                                                  200
                      § 5100 Основен ремонт                                                            200
Основен ремонт стадион /други разходи – ОВОС, коп.услуги/           200
                      § 5300 Придобиване на НДА                                               1 000   
 Антивирусна програма                                                                             1 000
             д. 551 Дневен център за върастни хора                                      1 500
                      § 5200 Придобиване на ДМА                                              1 500
Климатик                                                                                                        1 500
 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет – Кричим дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо със средства от набирателната сметка на община Кричим.

РЕШЕНИЕ № 150 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода януари 2009 – юни 2009 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1,  т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода януари 2009 – юни 2009 година.

О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ПРИ ОБЩИНА  КРИЧИМ 

ЗА  ПЕРИОДА 

ЯНУАРИ 2009 – ЮНИ 2009 ГОДИНА

За полугодието януари 2009 – юни 2009 год. Общински съвет при община Кричим е провел общо 6 заседания, в т.ч. 5 извънредни и 1 редовно, на които са приети 42 решения.

 За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 72 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 8 отчета, 9 са предложенията от общински съветници, от които 5 от председателя на съвета. Разгредани за периода са общо 10 броя жалби, молби, сигнали, уведомления и искания от граждани, както и 7 докладни и предложения от други институции. Всички са разгледани на проведените общо 14 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения на Общински съвет или комисия. По комисии броя на заседанията се разпределя така:

ПКИФБД – проведени 3 заседания

ПКЕ – проведени 4 заседания

ПКСД – проведени 3 заседания

ПКУТБКДОС – проведени 4 заседания

По отношение присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите или съвета се констатира повишаване броя на отсъствията в сравнение с първото полугодие на 2008 год.. За проведените общо 20 заседания /на комисии и съвет/ има направени 11 броя отсъствия от заседания на ОбС и 9 отсъствия от постоянни комисии. За съжаление в сравнение  с предходния отчетен период се забелязва негативна тенденция към повишаване броя на отсъствията, което следва да се вземе под внимание и от председателите на ПК и от самите общински съветници, да се повиши ангажираността и отношението към работата на съвета и комисиите.    

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият от Общинския съвет начин. В края на всяко заседание е предоставяна възможност и време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Въведената практика да се отразяват в табличен вид постъпилите за разглеждане от комисиите материали за съответното заседание, дава възможност по-бързо и по-лесно да става ясно и за съветниците, и за администрацията, и за гражданите какво точно ще се разглежда, колко комисии ще го разгреждат и коя е водещата комисия.

Въведената практика да се правят записи на заседанията на съвета, които се излъчват в определен ден от седмицата по местната кабелна телевизия продължи и през този отчетен период, но с оглед приетите от правителството постановления за реални антикризисни мерки от страна на общините, видеозаписи се правеха само на тези заседания на ОбС, когато естеството на разглежданите предложения имаше широк обществен интерес или значимост.  Така принципите за яснота и прозрачност на взетите от нас решения по сериозните за общината и гражданите теми се спазват.

Водещите принципи, както в работата на Общинския съвет, така и при вземане на всяко решение са принципите за законосъобразност, целесъобразност и максимална защита на обществените интереси и потребностите на гражданите от град Кричим.

По отношение на решенията на ОбС относно разпореждане с общинско имущество, считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето съгласно изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а в някои случаи с пълно мнозинство.

За целия отчетен период януари 2009 – юни 2009 год. Общинския съвет има само едно върнато за коригиране решение от Областния управител на област Пловдив. В свое Решение № 132, взето с Протокол № 18/22.04.2009 г. относно одобряване продажбата на имоти – общинска собственост с реализирано отстъпено право на строеж, Общинския съвет е дал право на кмета на общината да изпълни решението. Правния отдел на Областна администрация изрази отрицателно мнение, тъй като към решението не са приложени доказателства, че строежите действително са реализирани и ако са дали са законни. Със свое решение № 138, взето с протокол № 20/24.05.2009 г. общинския съвет е коригирал решение № 132 съгласно дадените от областна администрация указания.

Със свое решение № 118, взето с протокол №17/05.03.2009 г. ОбС прие Програма за работата за 2009 г. Заложените в нея задачи по месеци за първото полугодие са изпълнени в по-голямата си част. Проект на Наредба за реда и условията за развитие на търговията, услугите и туризма на територията на община Кричим и актуализацията на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Кричим предстои да се разгледат след предоставянето им от общинска администрация през второто полугодие на 2009 г.

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от страна на кмета на община Кричим относно инвестиционни и проектни намерения, свързани както с изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинско имущество за периода 2009 – 2011 год., така и с годишната Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2009 г., защото това е пряко свързано с реалното развитие на града и неговото благоустрояване.

Визираният период се характериза с особена динамичност в обществено-икономически и политически план на национално ниво. Това не се отрази и не повлия негативно на рутинната работа на ОбС и не се допуснаха политически противоборства на местно ниво като отзвук на европейските и национални избори за парламент. Добрият тон и взаимоотношенията между общинските съветници останаха в рамките на нормалното поведение на хора избрани от своите съграждани да работят в полза и интерес на нашия град. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши отговорността и подобри отношението на всеки един от съветниците към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми на Кричим. Не трябва да забравяме, че всеки един от нас е приел доброволно и се е ангажирал по собствена воля, че ще работи и ще дава необходимото в името и в полза на хората от нашия град, независимо от своите политически пристрастия, ангажираности или предпочитания. Проблемите на Кричим нямат политически нюанси, а изискват работа и отговорности от всеки общински съветник, вменени и произтичащи от ЗМСМА.    


РЕШЕНИЕ № 151 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно участие на община Кричим в проект „Глоб@лни библиотеки - България”, финансиран от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при община Кричим дава съгласие община Кричим да участва в проект „Глоб@лни библиотеки - България” и представи кандидатурата на читалищна библиотека при НЧ „Пробуда” гр.Кричим.


РЕШЕНИЕ № 152 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно разкриване на нова градинска група в ОДЗ „Незабравка”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становище: ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17,  ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 год. на Министерство на образованието и науката, Общински съвет – Кричим:

Разкрива 22 допълнителни места в една самостоятелна целодневна група в ОДЗ „Незабравка” за деца от 3-годишна възраст, считано от 01.09.2009 год.

Възлага на Кмета на община Кричим да издаде Заповед за разкриване на  група в ОДЗ „Незабравка” с определения в т. 1 капацитет и със съответния персонал, считано от 01.09.2009 год.


РЕШЕНИЕ № 153 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно статута на поземлен имот № 39921.502.527 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, с площ от 6442 кв.м и съществуващите в него части от сгради.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, както и чл. 5, ал. 2, във връзка с ал. 4 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Кричим:Отписва от публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост следния недвижими имот: Поземлен имот № 39921.502.527 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, с площ от 6442 кв.м, и на отразените по скица сгради № 502.527.1; № 502.527.2; № 502.527.3; № 502.527.4; № 502.527.5; № 502.527.6.


РЕШЕНИЕ № 154 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на поземлен имот № 39921.502.117 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена  със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. Георги Кирков № 13, с площ от 316 кв.м, на собственика на законно построена сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и връзка с ал. 6 от ЗОС, и чл. 45 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

1. Дава съгласие поземлен имот № 39921.502.117 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. Георги Кирков № 13, с площ от 316 кв.м, който имот е идентичен с УПИ ІІІ-128, кв. 132 по кадастрално-регулационния план на град Кричим да бъде продаден без търг или конкурс на собственика на законно построена в имота масивна сграда, а именно: Атанас Стефанов Ткаченков, ЕГН 5905174429, адрес: град Кричим, улица „Никола Петков” № 4.

2. Определя продажна цена в размер на 9 /девет/ лв./кв.м. или 2844 лв. за целия имот от 316 кв.м., находящ се в Зона ІІ, съгласно НОАМТЦУ на община Кричим.

3. Възлага на Кмета на община Кричим да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота с Атанас Стефанов Ткаченков, ЕГН 5905174429, адрес: град Кричим, улица „Никола Петков” № 4.


РЕШЕНИЕ № 155 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 39921.502.120 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: бул. „Тракия” № 27, с площ от 2 706 кв.м, ведно с построените в него сгради.Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 80 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 39921.502.120 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: бул. Тракия № 27, с площ от 2706 кв.м, трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, ведно с построените в него сгради: 39921.502.120.1 – едноетажна, полумасивна, промишлена сграда с площ от 292 кв.м; 39921.502.120.2 – едноетажна, масивна, селскостопанска сграда с площ от 93 кв.м; 39921.502.120.3 – едноетажна, полумасивна, селскостопанска сграда с площ от 76 кв.м и 39921.502.120.4 – едноетажна, масивна, селскостопанска сграда с площ от 4 кв.м, който имот е идентичен с УПИ VІІ-72 стопански дейности, кв. 131 по кадастрално-регулационния план на град Кричим.

2. Определя задължителни условия за участие в конкурса, както следва:

                2.1.Купувачът е длъжен да представи бизнес-план за инвестиционни намерения.

                2.2.История на фирмата.

                2.3.Актуално финансово състояние на купувача.

                2.4.Брой заети работни места към момента на кандидатстване.

3. Определя специфични условия за конкурса, както следва:

                3.1.Купувачът се задължава да запази предназначението на имота за срок не по-малък от 5 години.

                3.2.Изграждане на Комплекс, включващ магазинна и складова база, място за отдих и хранене с минимум 80 места, детски кът и площадка за игра за срок не по-дълъг от 18 месеца.

                3.3.Разкриване на не по-малко от 15 нови работни места след въвеждане на обекта в експлоатация.

4.Одобрява пазарна оценка на описания в т. 1 имот, представена от „Хит консулт” ООД, град Пазарджик, изготвена м. ЮЛИ 2009г, в размер на общо 81112 лв. без ДДС, в т.ч. 48640 лева стойност на сградите и 32472 лева – стойност на земята, и определя същата като начална продажна цена при провеждане на публично оповестен конкурс.

5. Възлага на Кмета на община Кричим да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на описания имот, както и да проведе конкурса и сключи договор за продажба на имота, предмет на процедурата.


РЕШЕНИЕ № 156 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.502.524 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Владая” № 5, с площ от 1154 кв.мВносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60 от НРПУРОИ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим

I. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 39921.502.524 по кадастрална карта на град Кричим, одобрена със заповед  № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Владая” № 5, с площ от 1154 кв.м. трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, който имот е идентичен с УПИ ІХ-72 стопански дейности, кв. 131 по кадастрално-регулационния план на град Кричим.

II. Определя начална тръжна цена без ДДС , депозит за участие и специфични изисквания както следва:

1.Определя начална тръжна цена в размер на 13 850лв. /тринадест хиляди осемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от „Хит консулт” ООД, град Пазарджик – лицензиран оценител на недвижими имоти, изготвена м. ЮЛИ 2009г;

2.Определя депозит за участие в търга в размер на 1 385лв. /хиляда триста осемдесет и пет лева/;

3. Купувачът се задължава да запази предназначението на имота за срок не по-малък от 5 години.

III. Възлага на Кмета на община Кричим да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване по реда на Глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като въз основа на резултата от същия да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат.


РЕШЕНИЕ № 157 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молби за отпускане на парични помощи.Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, отпуска на :

● Васил Стоянов Николов, ул. „Втори юни” № 4, гр. Кричим  -  еднократна помощ за закупуване на лекарства и лечение в размер на 300 лв.

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи, д. 122 Общинска администрация  по решение на ОбС от бюджета на община Кричим за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 158 прието на 07.10.2009 година по Протокол № 23

ОТНОСНО: Предложение от инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим, относно отпускане на парични помощи.Вносител: инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим.Докладва: инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим, отпуска на:

● Виктория Цветанова Предева, ул. „Ген. Скобелев” № 28 гр. Кричим  -  еднократна помощ за лечение на детска церебрална парализа в размер на 1 500 лв.

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетения и помощи, д. 122 Общинска администрация  по решение на ОбС от бюджета на община Кричим за 2009 година.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.