Решения от № 99 до № 124 приети от 30.01.2009г. до 05.03.2009г. по Протоколи от № 16 до № 17

Р Е Ш Е Н И Е № 99 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ Общински съвет – Кричим:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци”, както следва:

В чл. 7 ал. 4 числото „1680” се заменя с „2520”.

В чл. 28 т. 1 числото „0,7” се заменя с „0,4”.

В чл. 28 т. 2 числото „5” се заменя с „3,3”.

В чл. 32 ал. 3 думите „внесени в страната като нови” се заменят с думите „които не са регистрирани за движение в страната”.

В чл. 35 ал. 1, точка а) числото „0,7” се заменя с „0,4”.

В чл. 35 ал. 1, точка б) числото „5” се заменя с „3,3”.

В чл. 35 ал. 2 числото „3” се заменя с числото „2”.
 

В чл. 51 се създава нова алинея 6 със следния текст „Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.”

Досегашната ал. 6 става ал.7.

В Предходните и заключителни разпоредби

- § 1 се изменя така:

„Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМДТ в срок до 31.01.2009г. В случай че в този срок не са определени нови размери за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.”

- § 2 се изменя така:

„До определяне на размерите по §. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМДТ и данъкът върху наследствата се определя въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в ЗМДТ.”

- § 3 ал. 1 се изменя така:

„За 2009г. първата вноска по чл. 28 ал. 1 от ЗМДТ се внася в срок от 1 март до 30 април.”

§ 4 и § 5 се заличават.

Досегашният § 6 става § 4.

Досегашният § 7 става § 5.


Р Е Ш Е Н И Е № 100 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 и чл. 8 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим”, както следва:

В чл. 2 ал. 1 т. 3 думите „домове за социални грижи се заменят със „специализирани институции за предоставяне на социални услуги”. 

В Наименованието на Раздел ІІІ думите „домове за социални грижи се заменят със „специализирани институции за предоставяне на социални услуги”. 

В § 1 т. 1 б) на Допълнителната разпоредба думите „домове за социални грижи се заменят със „специализирани институции за предоставяне на социални услуги”.  

4. Чл. 17 се изменя така: „Общинският съвет определя с решение годишния размер на таксата за битови отпадъци въз основа на одобрена план сметка, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населеното място, предназначени за обществено ползване.

5. Чл. 18 б) ал. 2 се изменя така: „Не се извършва освобождаване от такса по ал. 1 т. 1 и 2, когато имотът или част от него се ползва от собственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват строителни или довършителни работи. В течение на годината служителите от общинска администрация извършват проверки на обстоятелствата декларирани по ал. 1, т. 1 и т. 2, като за застроените недвижими имоти се изисква официална информация за ползване на услугите на фирмите „ЕВН” и „ВиК” за последните 6 месеца.”

6. Раздел V се заличава.

7. В Предходните и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със следния текст: „За 2009г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31.01.2009г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.”

8. В Предходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със следния текст: „За 2009г. първата вноска на таксата за битови се внася  в срок от 01 март до 30 април.”

9. Досегашният параграф 8 става § 10.


Р Е Ш Е Н И Е № 101 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за територията на община Кричим за 2009 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

І. Одобрява предвидените за 2009 г. разходи в размер на 258 878   лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депото и чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса битови отпадъци в община Кричим, и разпределението им съгласно приложената план-сметка.

ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци в левове за количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при честота определена със заповедта, съгл. чл.63,ал.2 от ЗМДТ:

1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при честота на извозване 2 пъти седмично:

  в урбанизираната територия извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 1 000 1 200
депо    1‰     1‰ 
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   1‰       1‰

2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”:

  в урбанизираната територия Извън урбанизираната територия
сметосъбиране и сметоизвозване 200 900
депо   1‰ 1‰
поддържане чистотата на територии за обществено ползване   1‰ 1‰

ІІІ. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка ІІ, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ не са подали декларация по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка/отчетна стойност по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, както следва:

ІІІ.1.Физически лица     

ІІІ.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни кухни и др.спомагателни обслужващи и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със заповед, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15 и неподалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ                                                                          

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     -       18‰  
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                              17 ‰
- обработка депо                                                                                               0,5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване           0,5 ‰   
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв - 11‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                              10 ‰
- обработка депо                                                                                                0,5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване            0,5 ‰   
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 4501-7500 лв – 8‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                              7 ‰
- обработка депо                                                                                                0,5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване            0,5 ‰   
▪ Жилищни и нежилищни имоти в  с данъчна оценка  над 7501 лв –    5‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                              4 ‰
- обработка депо                                                                                               0,5 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване            0,5 ‰   
ІІІ.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано сметосъбиране -
- обработка депо                                                                                              1 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване          1 ‰   
ІІІ.1.3. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ за недвижими имоти съгл. чл.63, ал.2 от ЗМДТ –1 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване          1 ‰      
ІІІ.1.4. За незастроени имоти на физически лица в регулация -            4 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                             2 ‰
- обработка депо                                                                                              1 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване           1 ‰      
ІІІ.2.Юридически лица                                                                            
ІІІ.2.1. За недвижими имоти на юридически лица,  в районите с организирано сметосъбиране, определено със заповедта по чл.63, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15  чл.18б от НОАМТЦУ
     ▪ Нежилищни имоти с  отчетна стойност до 100 000 лв - 18 ‰ - сметосъбиране и сметоизвозване 16‰  обработка депо   1 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                   1 ‰   
     ▪ Нежилищни имоти с  отчетна стойност над 100 001 лв - 12 ‰ - сметосъбиране и  сметоизвозване  10‰  обработка депо   1 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване    1 ‰  
Жилищни имоти в райони с организирано сметосъбиране – такса битови отпадъци се определя при условията на Раздел ІІІ.1.
ІІІ.2.2. За жилищни и нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  от такса битови отпадъци, определя за:                               
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване      2‰   
ІІІ.2.3. За имоти, общинска собственост, отдадени под наем за търговски цели, ТБО се определя в размер, както следва: 
▪ за продажба на книги, вестници, списания                                                    30 лв
▪ за останалите наематели                                                                                   120 лв     
 

ІІІ.2.4. За останалите имоти, публична общинска собственост определя нулева ставка за такса битови отпадъци.

ІІІ.2.5. Определя такса битови отпадъци на съд   за фирмите, подали декларации:

                   „Солвекс” КП ООД, „Империал Йондер и Ани” ООД,  БДСК Стамболийски – офис Кричим, НЕК ЕАД кл. ВЕЦ група Родопи – язовирна стена „Орфей”, ВЕЦ Кричим, ВЕЦ Въча 1, ВЕЦ Въча 2

ІІІ.2.6. Определя такса битови отпадъци за Църквата „Св. Св. Козма и Дамян” в размер на 30.00 лв.

ІІІ. 3. Освобождава от такса битови отпадъци:

                      Вилни имоти на земеделски земи по § 4 от Закона за земеделските земи – местности „Бобище”, „Черешово”, „Адалъка”, „Тепелика”, „Гергевец”, „Баталите”, „Янък Таш”, „Маджарица”, „Узунала”, „Чучура”, „Козница”, „Гарваница”, „Сух дол”, „Нямча”, „Братвич”, „Горката”

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1към Решение № 101,взето с Протокол № 16 от 30.01.2009 год. на ОбС

                                                                                                                                              

П Р И Х О Д И  2009г.

І. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

   

  

  Данъчна

оценка

  

     

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране обработка депо Поддържане чистота

лв

лв

лв

1.

Жил. имоти в урб.  територия

19 986 523

 

135 542

 

115 556

 

9 993

 

9 993

1.1

Жил. имоти

до 2520 дан.оценка

625 953

18

11 267

17

10 641

0,5

313

0,5

313

1.2

Жил.имоти

2521-4500

дан.оценка

2 203 560 11 24 239 10 22 035 0,5 1 102 0,5 1 102
1.3

Жил.имоти

 4501-7500

дан.оценка

4 750 219 8 38 002 7 33 252 0,5 2 375 0,5 2 375

1.4

Жил.имоти

над 7501

дан.оценка

12 406 791 5 62 034 4 49 628 0,5 6 203 0,5 6 203
2.

Жил.имоти

извън урб.терит.

156 619 2 313         2 313

3.

Незастр. имоти  в регулация 275 282 6 1 652 4 1 102 1 275 1 275
 

ТБО

физ. лица

20 418 424

 

137 507

 

116 658

 

10 424

 

10 425

4.

декларации  по чл.18б НОАМТЦУ 203 265 6,5

1 121-

6,5

1 324-

    1

203

5.

5%

намаление

    1 258-   1 258-        
 

ТБО

физ. лица

2009

    135 128   114 076   10 268   10  784

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Отчетна стойност

Размер

Такса

битови отпадъци

В това число
сметосъбиране обработка депо почистване на града

лв

лв

лв

1.

Нежил.     имоти

4 248 534

18

71 390

16

62 642

1

4 374

1

4 374

1.1

Нежил.

имоти до

 100 000 лв

3 150 018 18 56 700 16 50 400 1 3 150 1 3 150

1.2

Нежил.  имоти  над 100 000 лв

1 224 203

12

14 690

10

12 242

1

1 224

1

1 224

3.

Нежил.

имоти на съд

6 783 669   33 554   20 000   6 777   6 777

3.1

Нежил.  имоти

на съд

„Бобър”

   1 655 281

 

10 510

 

7 200

1

1 655

1

1 655

3.2

Нежил. имоти

на съд

кофи

5 128 388

 

23 044

 

12 800

1

5 122

1

  5 122

4.

Нежил.

имоти

молби за освоб.

775 369 2 1 550     1 775 1 775

6.

Наематели

    3 300   3 300        
 

ТБО

юрид. лица

2009

   

109 794

- 85 942 - 11 926 -

11 926

 

ТБО

2009г.

      244 922   200 018   22 194   22 710

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Решение № 101,взето с Протокол № 16 от 30.01.2009 год. на ОбС

П Л А Н – С М Е Т К А

за  разходите дейност 623 “ЧИСТОТА” за 2009г.

§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения

41 347

§ 0109 ДМС и други възнаграждения  3 850
§ 0201 Заплати на несписъчен персонал по трудови правоотношения 2 880
§ 0208 Обезщетения на персонала 1 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения 2 000
§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО

6 845

§ 0560 Здравни осигуровки от работодател 2 404
                  ИЗДРЪЖКА  
§ 1013 Работно облекло  3 000
§ 1015 Материали 21 080
§ 1016 Вода, горива, енергия 48 288
§ 1020 Външни услуги 46 650
§ 1030 Текущ ремонт  2 000
§ 1040 Платени данъци, мита, такси  3 400
§ 1051 Командировки в страната     100
§ 1062 Застраховки 4 400
§ 1091 Други разходи СБКО  1 154
§ 5200 Придобиване на ДМА 34 958
&2991 Други разходи за лихви 4 904
§9317 Задължения по финансов лизинг 28 618
  258 878

Р Е Ш Е Н И Е № 102 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим:

І. Общински съвет при Община Кричим одобрява кандидатстването на Община Кричим пред Министерството на земеделието и храните по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, с проекти: „Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Кричим”; „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост на р. Въча, гр. Кричим”; „Ремонт сградата на градския стадион” и „Изграждане площадка за безопасността на движението”.

 ІІ. Проекти „Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Кричим”; „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост на р. Въча, гр. Кричим”; „Ремонт сградата на градския стадион” и „Изграждане площадка за безопасността на движението” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кричим.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 103 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Кричим:

І. Общински съвет при Община Кричим одобрява кандидатстването на Община Кричим пред Министерството на земеделието и храните по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Приоритетна Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, с проекти: „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Кричим с изградена канализация и водопровод” и „Ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим”.

 ІІ. Проекти „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Кричим с изградена канализация и водопровод” и „Ремонт на общински път Кричим – ЖПГ Кричим” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кричим.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 104 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: инж. Илиана Гетова-Черганова – Заместник-кмет на община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/, Общински съвет при община Кричим

Общински съвет при община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвърто тримесечие на 2008 г. в размер на 627.16 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 105 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно молба с вх. № 25/06.01.2009 г. от ЕТ „Трансдиминед – Васка Нанчева” за продължаване на срока на договор за наем от 26.07.2002 г.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС , обн. ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 г., и постъпила молба с вх. № 25/ 06.01.2009 г. от Васка Нанчева в качеството й на собственик на ЕТ “Трансдиминед – Васка Нанчева” за продължаване на Договор за наем от 26.07.2002 г. и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие :

І. Да се продължи срока на договор от 26.07.2002 г. за отдаване под наем на застроен и незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, с обща площ 3970 кв. м. Имотът образува УПИ VІ – Стопанска обслужваща дейност – 73, квартал 131 по регулационния план на гр. Кричим, ведно с построените в него : Жилищна сграда със застроена площ 135 кв.м., Покрит канал със застроена площ 160 кв. м., Складове със застроена площ 495 кв. м., както и незастроена площ от 3180 кв. м., с предназначение за сервиз и гараж на МПС, сключен между община Кричим и Васка Нанчева в качеството й на собственик на ЕТ”Трансдиминед – Васка Нанчева” със седалище и адрес : гр. Кричим, ул. “Васил Петлешков” № 11, ЕИК 115316051, за срок от шест месеца, считано от 26.01.2009 г.

ІІ. Упълномощава Кмета на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев да сключи анекс към договора с наемателя съгласно т. 1 от настоящото решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 106 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Нуржан Ристемова – Заместник-кмет на община Кричим и Председател на МКБППМН, относно приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет при Община Кричим приема писмения годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2008 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 107 прието на 30.01.2009 година по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от д-р Иван Черганов – Председател на ПК по социални дейности към ОбС, относно становище на ПК във връзка с молба с вх. № 11/20.01.2009 год. от Керана Георгиева Величкова за отпускане на персонални пенсии на основание чл. 92 от КСО на децата й.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
Общински съвет при Община Кричим потвърждава свое Решение № 286, взето с Протокол № 35 от 06.10.2006 год., както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Мария Димитрова Величкова, ЕГН - 0344054514 и Димирела Димитрова Величкова, ЕГН – 0648164573, като наследници на Димитър Стоянов Величков, починал на 26.04.2006 год., и получавал пенсия за инвалидност, която не може да преминава в наследствена.


Р Е Ш Е Н И Е № 108 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2008 година.Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 30 от ЗОБ и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет - Кричим приема уточнения годишен план  и отчета за касово изпълнение на бюджета  по прихода и разхода, по функции и дейности към 31.12.2008 г. както следва :

І. Актуализирания бюджет към 31.12.2008 година е:

                                                                                           Актуализиран                     Отчет

                                                                                   бюджет към 31.12.2008 г.  към 31.12.2008 г.

По прихода
1.    Приходи с държавен характер                                                   2 997 258             2 897 894
1.1. Обща субсидия                                                                            2 078 703             2 078 703
1.2. Други субсидии   /§3118/                                                             223 116                223 116
1.3. Други субсидии   /§3128/                                                                 6 205                    6 205
1.4. Трансфери                                                                                       355 284                355 284
1.5. Преходен остатък 01.01.2008 година                                           333 950                333 950
1.5. Остатък към 31.12.2008 година                                                                                   99 146
2.    Приходи с общински характер                                                   2 267 726            2 006 126
2.1. Данък в/у доходите /патентен данък/                                             12 000                 11 633
2.2. Данъчни приходи                                                                             114 200                183 258
2.3. Неданъчни приходи                                                                      1 022 373                900 417
2.4. Обща изравнителна субсидия                                                       343 541                343 541
2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                                    122 900                122 900
2.6. Трансфери /предоставен трансфер СИФ/                                                                78 100
2.7. Получени трансфери /§6201/                                                                                       86 145
2.8. Трансфер от ПУДООС                                                                         622 297               622 297
2.9. Получен заем                                                                                         103 374               103 374
2.9. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                                18 750               18 750
2.10. Лизинг                                                                                                      33 222                33 222
2.10. Преходен остатък 01.01.2008 година                                                 55 210                  55 210
2.11. Преходен остатък 01.01.2008 година /валута/                                                                       3
2.12. Остатък към 31.12.2008 година                                                                                       11 541
2.13. Преходен остатък 31.12.2008 година /валута/                                                                       3
 
По разхода
1.    Държавни дейности                                                                      2 997 258                2 897 894
2.   Общински дейности                                                                      2 223 112                 2 006 126
3.   Дофинансиране                                                                                  44 614                      44 113
 
                                                                                                                  5 264 984             4 904 020
в т.ч.
            1. Държавни дейности                                                              2 997 25                 2 897 894
Д 117 – Държ.  общински служби и дейности по изборите                           1 319                    1 720
Д 122 – Общинска администрация                                                                   278 834                277 911           
Д 219 – Други дейности по отбраната                                                                 3 640                   2 917
Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                              12 105                 10 614
Д 282 – Отбранително-мобилизационна подготовка                                    46 206                  38 992
Д 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия                        540 562                516 651
Д 311 – ЦДГ и ОДЗ за деца от 1 до 6 години                                                  344 145               333 724
Д 318 – ПДГ в училище за деца на 6 години                                                    42 824                 47 112
Д 322 – Общообразователни училища                                                         1 198 830            1 163 597
Д 389 – Др.дейности по образованието                                                              2 062                   2 062
Д 431 – Детски ясли                                                                                               40 466                  40 457
Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                                54 003                  53 561
Д 532 – Програми за временна заетост                                                          320 419                320 369
Д.551 – Дневни центрове                                                                                     45 920                  30 833
Д 559 – Др.служби и дейности по социално осигуряване                          13 853                     5 462
Д.713 – Спорт за всички                                                                                        3 040                     3 040
Д 738 – Читалища                                                                                                  31 647                  31 647
Д 849 – Други дейности по транспорта                                                                947                       789
Д 898 – Други дейности по икономиката                                                       11 436                   11 436
            2. Местни дейности                                                                         2 223 112                2 006 126
Д 122 – Общинска администрация                                                       413 497                   347 675
Д 123 – Общински съвети                                                                         67 523                     66 092
Д 239 – Др.дейности по вътрешната сигурност                                    5 140                       3 373
Д 311 – ЦДГ и ОДЗ                                                                                  339 514                    244 378
Д 469 – Други дейности по здравеопазването                                     35 775                     28 910  
Д 524 – Домашен социален патронаж                                                   66 211                     63 713
Д 525 – Клубове за  пенсионера, инвалида и др.                                   4 170                       3 254
Д 532 – Програми за временна заетост                                                 56 124                     52 878
Д 603 – Водоснабдяване и канализация                                               698 361                  679 794
Д 604 – Осветление на улици и площади                                              57 403                     55 775
Д.622 – Озеленяване                                                                                    4 244
Д 623 – Чистота                                                                                         131 496                   125 660
Д 714 – Спортни бази за спорт за всички                                             21 771                     18 941
Д 745 – Обредни домове и зали                                                              27 792                     17 453
Д.759 – Други дейности по културата                                                    5 000                       5 000
Д 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт пътища      173 933                    138 467
Д 866 – Общински пазар и тържища                                                    23 296                      21 731
Д 898 – Други дейности по икономиката                                            87 883                      85 575
Д 910 -  Разходи за лихви                                                                            3 344                        3 344
            3. Дофинансиране                                                                        44 614                      44 113
Д.122 – Общинска администрация                                                            8 343                        8 343
Д.322 – Общообразователни училища                                                  15 764                       10 127
Д.389 – Други дейности по образованието                                             1 311                        1 311
Д.738 – Читалище                                                                                          8 632                         8 632

ІІ. Допълва списък на капиталови разходи                           

   д. 322 Общообразователни училища                                          450

                       НУ „Св.св.Кирил и Методий”                                                                       

                       § 5200 Придобиване на ДМА                                                 450


Р Е Ш Е Н И Е № 109 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост 2009 – 2011 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Кричим приема Стратегия за управление на общинската собственост 2009-2011 година.


С Т Р А Т Е Г И Я 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ

 В  ОБЩИНА  КРИЧИМ   ЗА  ПЕРИОДА  2009 – 2011 г.


ВЪВЕДЕНИЕ :

 

Стратегията за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2009 – 2011 г. е разработена в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост в сила от 1996 г. на базата на задълбочен и многостранен анализ на процесите по управление и разпореждане с общинската собственост. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

            Разработването на стратегията е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване на годишни програми за управление и разпореждането с недвижимите имоти, отчитане на настъпили промени и нови приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на гражданите на общината. Общинската собственост е материалната основа на местното самоуправление. Ефективното, планирано и в интерес на населението на общината упавление е предпоставка за успешното реализиране на общинските политики във всички сфери.

            Общинската собстовеност е публична и частна и е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските бюджети. Предначертаните цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвикат по-широки интереси, съответно ще увеличат приходите от продажба и отдаване под наем. Не са предмет на настоящата разработка състоянието и стратегията за развитие на общинската собственост, обслужваща и обезпечаваща общинските дейности – социални дейности, култура, гробищни паркове и обредна дейност, пазари, образование, техническа инфраструктура, които са разработени в Общинския план за развитие на Община Кричим за периода 2005 – 2013 година.

            Основен подход при разработването на настоящата Стратегия е обвързването на стратегическите цели на управлението на община Кричим с целите, принципите и приоритетите на управлението на общинската собственост.

            За целите на настоящата Стратегия под „управление на общинската собственост” ще се разбира интегриран процес, включващ систематични и координирани дейности и практики, чрез които община Кричим оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, разходите и приходите от собствеността през целия жизнен цикъл на имота – придобиване, използване, поддържане, опазване и разпореждане, за да бъдат постигнати целите, които Общински съвет - Кричим и общинска администрация са си поставили в стратегическите документи на управлението.

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

            Придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и на останалите законови, подзаконови и вътрешни нормативни актове.

            Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2005 – 2013г. и Програма за управление и развитие на общината за периода 2008 – 2011 година.

 

            1. Основни цели:

·        Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на обществената и жизнената среда, създаване на условия за развитие на бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

·         Опазване и подобряване на екологичната среда;

·         Пълно идентифициране на обема общинска собственост;

·        Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

 

Осигуряването и постигането на посочените цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем и структура, а при оптимално управление да бъдат гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

            2. Принципи при управление и разпореждане с общинска собственост

            2.1. Законосъобразност

            Общинския съвет и Кмета на общината действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават съгласно целите, основанията и по ред определен в закона.

            2.2. Целесъобразност

            При упражняване на правомощията си органите на Община Кричим вземат решения, насочени към повишаване на ефективността и ефикасността при придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти, при спазване на закона и установените в тази Стратегия и другите нормативни документи на общината цели, принципи и приоритети.

            2.3. Приоритетност на обществения интерес

            При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

            2.4. Публичност

            При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, органите са длъжни да осигурят откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

            2.5. Състезателност

            Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

2.6. Плановост

Управлението на общинските имоти в община Кричим се извършва въз основа на Стратегията за управление на общинската собственост и годишни програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приети от Общински съвет - Кричим по предложение на Кмета на общината.

2.7. Отчетност

Органите на община Кричим периодично предоставят информация на местната общност за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, чрез предвидените от закона доклади и чрез съставянето и поддържането на публични регистри.  

           

            3. Стратегическа цел и приоритети за управление и развитие на общинската собственост на община Кричим

            Стратегическа цел: Създаване на условия за ефективно управление и разпореждане с общинската собственост и оптимално използване на наличните ресурси за получаване на максимални собствени приходи в общинския бюджет, като основа за подобряване на социалната, техническата и екологична структура на община Кричим и за постигане на устойчив социално-икономически растеж на общината.

            Приоритет 1. Пълно обезпечаване на необходимите териториално-устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинска собственост.

  

            1.1. Цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени планове и разработване на програма за тяхното изработване.

            Срок: 2009г.

            1.2. Осигуряване на необходимия финансов ресурс и окончателно приключване с процедурата по възлагане, изработване, промяна и приемане на ПУП за територии на общината, в които са разположени общински имоти.

            Срок: 2010г.

Приоритет 2. Ефективно управление и разпореждане с общинската собственост.

            2.1. Разработване и приемане на годишна програма от Общинския съвет за разпореждане с общинска собственост.

            Срок: ежегоден, при приемането на бюджета на общината.

            2.2. Пълно идентифициране на обема общинска собственост, актуване на имотите с актове за общинска собственост.

            Срок: 2009г.

            2.3. Разработване на жилищна програма на общината на базата на анализ на наличния общински жилищен фонд и необходимостта от такива, по критерии разработени от общинския съвет.

            Срок: 2010г.

            Приоритет 3. Разработване на годишна програма за имотите, които общината има намерение да придобие.

            Срок: ежегодно, с приемане на бюджета на общината.

Приоритет 4. Усъвършенстване на ползваната информационна система по регистрирането и управлението на общинската собственост.

            Срок: постоянен.

Приоритет 5. Последователно и неотклонно прилагане в практиката по управление и разпореждане с общинска собственост на пълна прозрачност при обявяване и провеждане на процедурите при отдаване под наем, продажба или замяна на общинска собственост.

            Срок: ежегодно, с приемане на бюджета на общината.

  

ІІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ

            Общински съвет – Кричим е приел всички регламентирани от Закона за общинската собственост вътрешни нормативни актове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в община Кричим; Наредба за реда на управление на общинското имущество, включено в Общински търговски дружества и предприятия с общинско участие. Внесена е в ОбС – Кричим за актуализация Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество след привеждането и в съответствие с последните изменения в Закона за общинската собственост, обн. в ДВ бр.54/13.06.2008г.             

1. Анализ на състоянието на общинската собственост

Предмет на настоящия анализ са недвижимите жилищни и нежилищни имоти – общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на Общинския съвет и Кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба.

Характерът и спецификата на отделните видове собственост, предполагат конкретните политики при управлението и разпорждането с тях да бъдат самостоятелно определени.

Към настоящият момент са съставени общо 305 акта за собственост на общински имоти, от които 95 са деактувани или са били предмет на разпоредителна сделка и отписани от актовите книги.

            1.1. Имоти публична общинска собственост

            Актуваните имоти публична общинска собственост са 35 броя, в т.ч.:

·         училищни сгради – 3 бр.;

·         обединени детски заведения – 2 бр.;

·         читалище – 1 бр.;

·         младежки дейности – 2 бр.;

·         поликлиника – 1 бр.;

·         административна сграда – 1 бр.;

·         минерални извори – 1 бр.;

·         параклис – 1 бр.;

·         защитна дига – 1 бр.;

·         напоителен канал – 1 бр.;

·         спортни дейности – 1 бр.;

·         пречиствателна станция – 1 бр.;

·         сондажен кладенец – 1 бр.;

·         гробищен парк – 1 бр.;

·         социални дейности – 1 бр.;

·         стопански дейности – 1 бр.;

·         парк – 1 бр.;

·         терени за озеленяване – 3 бр., с обща площ 20 630 кв.м.;

·         зеленина – 11 бр., с обща площ 22 086 кв. м.

1.2. Имоти частна общинска собственост

Актуваните имоти частна общинска собственост са 175 броя, в т.ч.:

·         отстъпено право на строеж – 142 бр.;

·         комплексно застрояване – 3 бр.;

·         части от общински сгради – 8 бр.;

·         общински сгради – 1 бр.;

·         апартамент – 1 бр.;

·         кооперативен пазар – 1 бр.;

·         животински пазар – 1 бр.;

·         незастроени имоти – 5 бр., с обща площ 1 765 кв.м.;

·         отредени за стопанска обслужваща дейност – 1 бр., с площ 3 970 кв.м.;

·         отредени за обществено обслужване – 2 бр., с обща площ 536 кв.м.;

·         отредени за стопански дейности – 5 бр., с обща площ 7 850 кв.м.

·         земеделски имоти – 5 бр., с обща площ 18 838 кв.м.;

Предстои актуване на 48 броя земеделски земи – частна общинска собственост, с обща площ 412.109 дка. След предоставяне на регистъра за земеделски земи по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ до сега временно стопанисвани от общината, същите ще бъдат поетапно актувани, след което ще се предприемат  действия по законосъобразност и целесъобразност.

           

2. Нежилищни имоти за отдаване под наем

На територията на община Кричим към месец декември са сключени 54 договори за отдаване под наем на нежилищни имоти. Разпределението според вида на обектите е, както следва:

·        договори за отдаване под наем на помещения за стопанска, търговска и друга дейност – 7 броя;

·        договори за наем на помещения за извършване на здравни дейности – 14 броя;

·        договори за наем с политически партии – 3 броя;

·        договори за отдаване под наем на площи общинска собственост – 30 броя;

     

            Няма предоставени недвижими имоти за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка предназначени за образователна дейност. С Решение № 126, взето с протокол № 17/09.12.2000 год. на основание Закона за народните читалища и във връзка със ЗОС е предоставена за безвъзмездно ползване сграда от 1 150 кв. м. намираща се в кв. 57 п. І – 1188, пл. „Обединение” № 3 на Народно читалище „Пробуда”.  С Решение № 72, взето с протокол № 10/07.06.2004 год на Общински съвет - Кричим е предоставена за безвъзмездно ползване част от УПИ І – Комплекс за социални грижи - 1111, кв. 39а по плана на гр. Кричим от 1982 год. на Отдел „Социална закрила” гр. Кричим към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски.

            Наемните цени на обектите – частна общинска собственост са определени според предназначението, вида и зоната, в която попада обекта. За обектите – публична общинска собственост, наемните цени се определят с отделни решения на общинския съвет.

            Отдаването под наем на свободните обекти, съгласно ЗОС и НРПУРОИ се извършва чрез публично оповестени конкурси или публични търгове. Общината разполага със свободни обекти или части от такива и площи, които биха могли да бъдат отдавани под наем за стопанска или търговска дейност. Това са обособени части от сгради – публична общинска собственост, сгради и площи частна общинска собственост и площи включени в план – схемите за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, съгласно чл.56 и чл.62, ал.2 от ЗУТ.

            Търговската дейност на кооперативния пазар е добре развита и  месечните постъпления в общинския бюджет от заплатени такси за ползване са значителни. Една от целите на ръководството на общината е проучване на възможностите за проектиране и изграждане на животински пазар. Предстои обсъждане и разглеждане на възможностите за разкриване на нови сондажни кладенци и отдаване на концесия на минералните извори - публична общинска собственост, с оглед пълноценното използване на природните ресурси за осигуряване на по-висок жизнен стандарт на населението на общината и генериране на приходи към общинския бюджет.

            На територията на община Кричим съществуват 12 броя имоти – държавна собственост, които представляват инвестиционен интерес за жителите на кв. Крайречен, който се намира в непосредствена близост до тях. Предприети са действия за събиране на необходимите документи и оформяне на преписки за прехвърляне на собствеността и деактуване на имотите от държавна в общинска собственост. Този процес изисква много време, ангажиране на служби и инстанции извън общинска администрация, значителен кадрови ресурс и административен капацитет, но ще реши в значителна степен проблема с липсата на собствен жилищен имот за голям брой от жителите на многолюдния квартал.

            Наличните нежилищни имоти, които могат да се отдават под наем и същевременно да носят трайни системни приходи в общинския бюджет са крайно ограничени, поради малкия обем недвижима собственост, която притежава общината.

            В периода до 2011 година в разчета за капиталовите разходи не е планирано изграждане на нови обекти за отдаване под наем.

              

Анализ на състоянието на  общинската собственост

Рискове и слаби страни

 • неприключил процес на идентификация и актуване на общинските имоти;
 • недостатъчен кадрови и организационно-технически ресурс;
 • наличие на обекти и площи, към които липсва интерес за наемане и ползване;
 • риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината;
 • риск от намаляване на приходите от отдаване под наем поради отказ от наемателите;
 • недостиг на сгради за обществено-обслужващи, административни, спортни и клубни дейности.

Силни страни и възможности

 • оптимизиране процеса на управление;
 • мерки за стимулиране интереса на гражданите;
 • увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;
 • възможност за увеличаване на сградния фонд, чрез публично-частно партньорство при застрояване
 • максимално развитие на потенциала на всеки общински имот;
 • повишаване инвестиционния интерес към терени на общината, като възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;
 • осигуряване на средства от европейските фондове за ремонт на съществуващите и изграждане на нови сгради.

  

Изводи

Необходимост от реализиране на политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия:

 • да се осигури ускоряване на процеса по идентификация на общинските имоти;
 • да се поддържат исканията към държавата за деактуване на имотите държавна собственост като общински;
 • да се предвидят в НРПУРОИ и решенията на Общинския съвет свързани с управление на общинска собственост предпоставки за стимулиране интереса на гражданите към обектите и терените;
 • да се изготвят финансово-икономически анализи за разходите по поддръжка и изграждане на обекти и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за управление или разпореждане;
 • да се обследват сградите и се изготвят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5 /2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на сградите;
 • кандидатстване по програми за осигуряване на средства за изграждане на обекти;
 • да се разработи и утвърди практика за  прилагане подхода на публично-частното партньорство за реализиране на проекти върху общински терени;
 • да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради и терени, престанали да имат предназначението на публична общинска собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;
 • да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на външни консултанти и фирми.

  

       3. Жилищни имоти и незастроени терени

            Община Кричим разполага с един брой общинско жилище, 4 броя незастроени терени с предназначение за жилищно застрояване с обща площ 1 355 кв.м. и с един незастроен терен отреден за поставяне на преместваеми обекти, съгласно чл.56 от ЗУТ.

            Общинските жилища са недостатъчни, за да осигурят поне частично задоволяване на потребностите на крайно нуждаещите се и социално слабите граждани, което налага създаване на предпоставки за придобиване на нови социални жилища чрез различни практики - отреждане на имоти за жилищно застрояване, замяна на общински имоти, деактуване на държавни имоти, отстъпено право на строеж.

            Към настоящия момент общината е предоставила отстъпено право на стоеж на 142 броя имоти – частна общинска собственост. Имотите са застроени и съгласно ЗОС ще бъдат предоставени за закупуване от собствениците на законно построените жилищните сгради.

       Общината продължава с дейността по идентификация, издирване и проучване на имоти, за които има основание да бъдат актувани за общинска собственост. Процесът е незавършен и ще продължи и до 2011 година.

             4. Земеделски земи

            Общината разполага с общински поземлен фонд в размер на 18. 838 дка. и е в процес на актуване на 48 броя земеделски земи с площ 412.109 дка, доказана собственост на общината. Тече процедура по определяне на имотите, останали след възстановяване на правата на собствениците и временно стопанисвани от общината на основание чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, след приключване на която, общината ще стане реален собственик на значителен брой нови земеделски имоти, а общинския поземлен фонд ще се удвои. Съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗСПЗЗ, тези нови имоти ще могат да се предоставят за срок от 5 години за:

·        установяване на границите на земеделските земи, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

·        изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

·        изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи в землището на територията на община Кричим;

·        изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

 Разпоредителните сделки със земите станали собственост на общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ще могат да се извършват за описаните по-горе цели въз основа на План за поземлено управление, приет от ОбС, след изтичането на петгодишния срок. Уточняването на съотношението между обработваеми и необработваеми земи, между заетите с трайни насаждения и нивите, пасища, мери и ливади, ще бъде възможно след влизане в сила на протокола за предоставяне на земите по чл. 19. Към настоящия момент не е правен оглед на земите по чл. 19 и предстои да бъде извършен такъв. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинска служба по земеделие, съответства на действителното фактическо състояние на имотите.

Съставянето на актовете за общинска собственост на тези земи ще бъде предшествано от действия по оглед, установяване на действителния начин на трайно ползване, изготвяне на скица и данъчна оценка.

Общинският поземлен фонд може и е наложително в много по-голяма степен да бъде ефективно използван в интерес на общината. Чрез умело съчетаване на различните способи на стопанисване, управление и разпореждане, този ресурс може съществено да допринесе за значително увеличаване на собствените приходи на общината.

   5. Разпореждане с общинско имущество

            Разпореждането с общинска собственост включва: прехвърляне, учредяване, обременяване и прекратяване на собственост на общината върху имоти – частна общинска собственост. Имотите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Те могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите определени със закон. Разпореждането с общинско имущество се извършва в съответствие с нормативните изисквания и заложените приоритети.

            В бюджета за 2008г. бяха заложени приходи от продажба на общински имоти, като в проекта бяха включени свободни обекти и такива, за които бяха заявени инвестиционни намерения в размер на 50 000 лв. До момента прихода на общината в резултат на разпоредителни сделки е 212 540 лв.

            В общински имоти е учредено право на безвъзмездно ползване на териториална структура на държавна институция: Отдел „Социална закрила” Кричим към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски.

При анализа на възможностите за разпореждане с общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 • неприключил и бавен процес на идентификация, деактуване и актуване на общински имоти;
 • риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
 • риск от намаляване на общинската собственост в резултат на нецелесъобразни заменени, съдебни спорове и обезщетения;
 • голям брой маломерни имоти – земеделски земи и разпокъсана собственост, необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване;
 • законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи почл. 19 от ЗСПЗЗ;
 • лощо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността.

Силни страни и възможности

 • увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;
 • да се ускори процеса на идентификация на общинските терени;
 • да се правят постъпки пред държавата за деактуване на имоти – държавна собственост, които са важни за устойчивото развитие на общината;
 • осигуряване на средства от европейските програми и фондове и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите;
 • освобождаване от имоти, които общината не е в състояние да поддържа;
 • прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или замяна;
 • възможност за промяна предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населеното място или индустриалната зона, с оглед реализация на важни обществени, социални и бизнес мероприятия.

           

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесът на идентифициране на общинска собственост, започнал през 1998 год. продължава и към настоящият момент. Ускоряването на този процес  е важна предпоставка за вземане на управленски решения и предприемане на конкретни действия по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  включително саниране на сграден фонд, разпореждане или ликвидиране на неподлежащ на саниране сграден фонд, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението, охраната на имотите и др.

Оптимизацията на действията по управление на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Анализа на необходимостта от разпореждане с общинско имущество, следва да представи баланса между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните в момента на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на основните цели за развитие на общината като цяло - подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура на територията на общината; осигуряване на устойчиво развитие; подобряване жизнената среда; създаване на подходящи условия за развитие на бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

Реализирането и изпълнението на  посочените по-горе политики  и задачи, осигуряващи постигането на основните цели, гарантират осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

Настоящата стратегия обхваща периода 2009 – 2011 г. и се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите, принципите и приоритетите си. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

Настоящата стратегия е приета с Решение № 109, взето с Проткол № 17 от 05.03.2009 год.  на Общински съвет – Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 110 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Кричим приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през 2009 година.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ  2009 г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Кричим за периода 2009 – 2011 година.

Програмата има отворен характер, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждането с общинската собственост трябва да е съобразен разпоредбите на чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, с който са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

            Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение на ОбС-Кричим.

            Основният ангажимент на Община Кричим е да стопанисва имотите публична общинска собственост като добър стопанин, с оглед важната им обществено-социална функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в подръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейски  фондове,оперативни програми и други финансиращи органи. За да може община Кричим да кандидатства по такъв вид програми е важна финансовата стабилност и обезпеченост. Тук е важната роля на доброто управлението на частната общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от  концесии, право на ползване, продажби, право на строеж и други.

            Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажимента на държавата намалява /т.е държавните субсиди ще са по-малко/, основен приоритет, ще трябва да е повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно управление на частната общинска собственост.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г. Тя съдържа:

1.      Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2.      Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3.      Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

4.      Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

  

по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
  А. От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на помещения 58 300
2. Отдаване под наем на терени 27 970
3. Отдаване под наем на движими вещи  1 000
4. Отдаване под наем и аренда на земеделска земя  7 200
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост    94 470
  Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти-общинска собственост  250 000
2. Учредени вещни права 3 000
4. Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост    12 000
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост  265 000
  Всичко приходи  359 470
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, цифрови модели,  ПУП-ПРЗ, заснемане на имоти и др.)  4 500
2. За оценки   1 000
3. За обявления   1 000
     
  Всичко разходи     6 500

          

   III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

по ред

Описание на имота

  А. Имоти, които Община Кричим  има намерение да предостави под наем
  Кабинети от сграда на Бивша Поликлиника,публична общинска собственост
1. Кабинет 10 и площ от общи помещения в размер на 66.4кв.м,бул.”Тракия”25
2. Кабинет 9 и площ от общи помещения в размер на 65.75кв.м,бул.”Тракия”25
3. Кабинет 2 и площ от общи помещения в размер на 43кв.м,бул.”Тракия”25
4. Кабинет 33 и площ от общи помещения в размер на 15кв.м,бул.”Тракия”25
5. Кабинет 4 и площ от общи помещения  в размер на 47.29кв.м,бул.”Тракия”
6. Кабинети 38 и 42 и площ от общи помещения в размер на 43кв.м,бул.”Тракия”
7. Кабинети 16 и 17 и площ от общи помещения в размер на 43.00кв.м,бул.”Тракия”
  Други-за стопанска дейност
1. Жилищна площ,68.36кв.м,бул.”Цар Иван Асен II”59,ет.3,ап.10
2. Площ,87кв.м,бул.”Св.Св.Кирил и Методий”
3. УПИ III,кв.75,101.67кв.м
4. Ул.”Райко Даскалов”,1кв.м
5. Ул.”Търговска”,78кв.м
6. Ул.”Търговска”,100кв.м
7. Бул.”Тракия”25,1кв.м
8. Бул.”Ал.Стамболийски”,1кв.м
  Б. Имоти, които Община Кричим  има намерение да продаде
1.

Недвижим имот,гр.Кричим,УПИ VII-72,стопанска дейност,кв.131,ул.”Тракия”

2 700кв.м

2.

Незастроено дворно място,гр.Кричим,УПИ VII-72,ул.”Владая”5

340кв.м

3. Незастр. дворно място,гр.Кричим,УПИ XXI-общ.,кв.87,ул.”Н.Вапцаров”47
4.

Назастр.дворно място,гр.Кричим,УПИ II-общ.,кв.118а,ул.”Роза”

300кв.м

5.

Незастр.дворно място,гр.Кричим,УПИ V-478,кв.116,ул.”Р.Даскалов”1А

1 495кв.м

6.

Незастр.дворно място,гр.Кричим,УПИ VI-478,кв.116,ул.”Р.Даскалов”1Б

1 020кв.м

  В. Имоти, върху които Община Кричим  има намерение да учреди  вещни права
  -
  Г. Имоти,  които Община Кричим  има намерение да предостави на концесия
  -

            IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

През 2009 г. Община Кричим няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпили до Кмета на общината предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

През 2009 г. Община Кричим няма намерение да придобива поземлени имоти или части от тях, с изключение на имотите, които ще станат собственост на общината на основание разпоредбите на чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи.  Същите ще бъдат поетапно актувани като публична или частна общинска собственост съобразно предназначението и начина на трайно ползване.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Кричим през 2009г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината, съобразно възникнали потребности или наличие на нови приоритери за цялостното развитие на общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 111 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от ЗМДТ  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет – Кричим:

І. Приема „Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим”, както следва:

§ 1 Член 22 се изменя така:

В алинея 2 се правят следните изменения:

“За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат такси, както следва:

1.      Постоянна месечна такса в размер на 3.00 лв.

2.      Присъствена такса на ден в размер на 1.85 лв.

§ 2 Член 23 се изменя така:

В алинея 3 се правят следните изменения:

“За лица, чиито доходи от пенсии са:

до 120.00 лв., се удържа такса в размер на 60.00 лв.;

от 121.00 лв. до 150.00 лв., се удържа такса в размер на 70 лв.;

над 151.00 лв., се удържа такса в размер на 80 лв.”;

§3 Член 31  Създава се алинея 3

„С таксата по т. 3 и т. 5 на Приложение № 3 от Наредбата, вносителят  на проект за изменение на ПУП, възстановява и разходите за съобщаване на проекта на основание чл. 128 и чл. 131 от ЗУТ”

§ 4 Приложение № 1  се изменя така:

по

ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ  

ТАКСА     (лв)

1 2 3 4

По

чл.

72

от

ЗМ

ДТ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, МЕСТА ВЪРХУ КОИТО СА ОРГАНИЗИРАНИ ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, КАКТО И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОИТО СА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    

І

І.1.

А

За ползване на пазари (открити и закрити)

За търговия със селскостопанска продукция

За ден

лв/кв. м

 
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара

лв/кв. м

1.20

2. Маса, собственост на пазара /1.1 кв. м/

лв/маса

2.40

3. Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от търговците  

1.20

Б

За месец

   
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара

лв/кв.м

24.00

2. Маса, собственост на пазара за неделни дни /4 или 5 пазарни дни/

лв/кв.м

12.00

3. Маса, собственост на пазара за ежедневно ползване

лв/маса

35.00

4. С кола, впрегната с добитък лв/ден

5.00

5. С лек автомобил, при допълнително заета площ до 1 кв.м

лв/ден

5.00

6. С товарен автомобил или ремарке лв/ден 10.00

І.2.

А

За ползване с цел продажба на промиш лени стоки

За ден

   
1. Площ без търговско оборудване

лв/ден

за 1 кв. м

2.20

2. Маса, собственост на пазара лв/ден

3.50

3. Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от търговците  

1.80

4. Продажба с товарен автомобил в т.ч заетата площ от автомобила и допълнително заета площ до 1 кв.м

лв/ден

10.00

Б. За месец    
1. Заета площ, без търговско оборудване – собственост на пазара (4 до 5 пазарни дни)

лв/кв.м

10.00 (12.00)

2. Маса, собственост на пазара (4 до 5 пазарни дни)

.

лв/маса

15.00

(18.00)

І.3. Заета площ от лек автомобил, с цел паркиране (без местни жители и инвалиди)

лв/ден

1.00

ІІ. За места по време на панаири, събори, празници и други лв на ден за 1 кв.м

2.50

ІІІ. За места на панорами, стрелбища, моторни люлки, детски моторчета, атракции и др лв на ден за 1 кв.м

1.50

ІV

За разполагане на маси, столове, витрини

     
А На ден лв на 1 кв.м на ден

0.15-за зона А

0.12-за зона І

Б На месец лв на 1 кв.м ден

0.12-за зона А

     

0.10-за зона І

В За сезонно ползване, не по-малко от 5 кв. м - преференция  

- 10%

V. За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение – общинска собственост за друга търговска дейност. лв/кв.м на ден – зона А

1.00

лв/кв.м на ден – зона І

0.80

лв/кв.м на месец – зона А

2.50

лв/кв.м на месец – зона І

1.80

VІ. За разполагане на оборудване за търговия на едро на селскостопанска продукция лв за 1 кв.м на ден

1.20

VІІ. За разполагане на строителни материали лв на кв. м за месец или за част от месеца

1.50

§ 5 Приложение № 3 “Такси за технически услуги" се изменя така:

1. В Таблица 2 се правят следните изменения и допълнения:

по ред

ВИДОВЕ УСЛУГИ

ТАКСА

/лева/

1 2 3
1. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  
1.4 - за линейни инфраструктурни обекти 0,15лв./л.м
1.5 - за обособяване на реално отделни части /дялове/ за делба по реда на чл.202 и чл.203 от ЗУТ 30 лв.
1.6

- за рекламни съоръжения:

  до 4 кв.м

  над 4 кв.м

5 лв.

 10 лв.

1.7

- за организация на движението:

  постоянна организация на движението 

  временна организация на движението 

35 лв.

25 лв.

1.8

За одобряване на промени по време на строителството, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ

  - за разглеждане и одобряване

  - за нанасяне на промени в строителното разрешение

50% от цената определена за ново строителство;

20,00лв.

3

За одобряване на проект за ПУП (чл.124 и чл.129 от ЗУТ)

-    до 3 имота или УПИ в регулация

-    над 3 имота или УПИ в регулация

-    до 10 дка

-    над 10 дка

25 лв.

50 лв.

60 лв.

100 лв.

5

За одобряване на проект за изменение на ПУП (чл.134 и чл.135, чл.15 и §8 от ПР на ЗУТ)

-    до 3 имота или УПИ в регулация

-    над 3 имота или УПИ в регулация

-    до 10 дка

-    над 10 дка

25 лв.

50 лв.

60 лв.

100 лв.

14. За регистриране на технически паспорти на строеж, на основание чл.176а, ал.4 и 5 от ЗУТ   5 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 112 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на наемите и таксите при предоставяне на обекти и терени общинска собственост за 2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  Общински съвет – Кричим утвърждава Тарифа за определяне на началния размер на наемите и таксите за кв.м при предоставяне за ползване на обекти и терени общинска собственост. Решението влиза в сила от 01.03.2009 г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ     към Решение № 112, взето с Протокол № 17       от  05.03.2009 г. на Общински съвет – Кричим

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕ НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ.М. ПРИ

 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

по ред

ВИД ДЕЙНОСТИ

СГРАДИ-МАСИВНИ

              

ПАВИЛИОНИ,

ПОЛУМАСИВНИ

 СГРАДИ

ТЕРЕНИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

    А І

А

І А І  

1

2 3 4 5 6 7 8 9

І

Търговия и здравно

обслужване

             
1.

Промишлени стоки в

т.ч.железария,ел.техн.

изделия и др.

2,00 1,40 1,40 1,00 1,00 0,70  
2. Хранителни стоки 2,00      1,40      1,40 1,00 1,00 0,70  
3. Алкохол,цигари,кафе 2,50      1,80 1,80 1,30 1,50 1,10  
4.

Козметика,конфекция,

подаръци,сувенири

2,00      1,40 1,40 1,00 1,00 0,70  
5. Хляб и хлебни изделия,закуски и пици 1,50      1,10 1,10 0,80 1,00 0,70  
6.

Аптеки

4,00      2,80 2,80 2,00 1,50 1,10  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
7. Книжарници,вестници и списания 1,30 0,90 0,90 0,60 1,00 0,70  
8. Банки 6,80 4,80 4,80 3,40      
9. Офиси 3,00 2,10 2,10 1,50 2,50 1,80  
10.

Сладкарници без

алкохол

1,50 1,10 1,10 0,80 1,00 0,70  
11. Кафе-аперитив 2,50 1,80 1,80 1,30 2,00 1,40  
12.

Ресторанти и дневни

барове

3,00 2,10 2,10 1,50 2,50 2,00  
13. Нощни заведения 3,50 2,50 2,50 1,80 3,00 2,50  
14.

Лекарски,стоматолог.

кабинети и медицински лаборатории

3,00

2,00

2,00

1,50

1,20

1,00

 
15. Бензиностанции         2,00 1,50  
16. Видеотека,кинозала 2,50 1,80 1,80 1,30 1,00 0,70  
17. Тото-пункт         1,50 1,10  
18. Дискотека 3,00 2,00 2,00 1,50      
19. Други 2,00 1,40 1,40 1,00 2,00 1,40  
ІІ.

Производство,в т.ч.

услуги

             
1.

Производствени

дейности

1,50 1,00 1,00 0,80 1,20 1,00  
2. Забавни игри 2,00 1,40 1,40 1,00 1,00 0,70  
3.

Автоуслуги и

Автосалон

1,50 1,10 1,10 0,80 1,00 0,70  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
4. Гаражи 1,00 0,70 0,70 0,50 0,80 0,60  
5. Шивашки и обущарски 1,00 0,80 0,80 0,60 0,70 0,60  
6. Складове 1,50 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80  
7. Помещения за клубове 0,60 0,50 0,50 0,40      
8.

Фризьорство и

козметика

1,50 1,10 1,10 0,80 1,00 0,70  
9. Спортни дейности         0,20 0,10  
10.

Други стопански и

обслужващи дейности

2,00 1,40 1,40 1,00 2,50 1,80  
ІІІ

Жилища

             
1.

За жилище с полезна

площ в нормите за

жилищно задоволяване

1,50

1,00

1,00

0,80

     
2.

За жилище с полезна

площ над нормите за

жилищно задоволяване:

-до 10 кв.м.

-от 10 до 20 кв.м.

1,20

1,50

1,00

1,50

    

1,00

1,50

0,80

1,20

     
                 
ІV Земеделски земи Годишна такса за 1 дка
1. Нива 40
2. Трайни насаждения 70

СПРАВКА:

                   ЗОНА “А” - Територия на пл. „Демокрация”; пл. „Обединение”; ул. „Търговска” от № 26 до № 34;

бул. „Н.Петков” от № 1 до № 13 /включително Младежки дом/ и бул. „Цар Иван Асен ІІ” до № 7.

                    ЗОНА “І” - Всички територии, непосочени в зона “А” и върху които са поставени нефункциониращи обекти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените на наемите са без ДДС.


Р Е Ш Е Н И Е № 113 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПКСД към ОбС, относно становище на ПК по социални дейности във връзка с актуализиране на Решение № 341, взето с Протокол № 48 от 11.10.2002 год. на ОбС и оставяне в сила на Решение № 159, взето с Протокол № 21 от 12.05.2005 год. на ОбС.

Вносител: Д-р Иван Ангелов Черганов – Председател на ПКСД.

Докладва: Златка Жечева Маринова – Секретар на ПКСД.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим

І. Определя таксите за участие в творчески кръжоци и извънучилищни форми към Общински Младежки дом – Кричим, както следва:

1. Творчески кръжоци – 6 лв. /шест лева/ на месец;

2. Извънучилищни форми – 10 лв. /десет лева/ на месец.

ІІ. В случай, че две или повече деца от едно семейство, участват едновременно в курс/ове/ и/или кръжок/ци към Общински Младежки дом - Кричим, таксата по т. І /римска/ за всяко от децата се намалява с 50 % за съответнопосещаванатаформа.

ІІІ. От таксите по т. І /римска/ се освобождават децата, представили удостоверение от дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кричим в уверение, че семейството, в което се отглеждат, е на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.


Р Е Ш Е Н И Е № 114 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно Бюджет 2009 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 14 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 и РМС  № 29 от 2009 г.  и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
            І. Приема бюджета на Община Кричим за 2009 г.:

            По прихода:                                                                            3 972 818
1. Приходи с държавен характер                                                   2 368 702
            1.1. Обща  субсидия                                                              2 271 979
            1.2. Преходен остатък 01.01.2009 г.                                          96 723
2. Приходи с общински характер                                                   1 604 116
2.1. Данък в/у доходите /патентен данък/                                          12 000
2.2. Данъчни приходи                                                                          130 000
2.3. Неданъчни приходи                                                                      856 532
2.4. Обща изравнителна субсидия                                                    437 900
2.5. Целева субсидия капиталови разходи                                        57 500
2.6. Погашения по кредити /ФЕЕ/                                                       18 750
2.7. Лизинг                                                                                              165 773
2.8. Лизинг / плащания 2009/                                                                51 806
2.9. Преходен остатък 01.01.2009 г.                                                      14 967
 
По разхода:                                                                                             3 972 818
1. Държавни дейности /Приложение 1/                                           2 368 702
   / в т.ч.  – 227 197 лв резерв по ЗДБРБ/
                    54 356 лв резерв уточнени нат.п-ли/
 
2. Общински дейности /Приложение 2/                                           1 540 155
   / в т.ч.   -  43 790 лв резерв по ЗДБРБ/
 
3. Дофинансиране на държавни дейности /Приложение 2/             63 961
 
          ІІ. Общински съвет приема лимити за следните разходи:
социално-битови разходи на персонала - 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;
представителни разходи кмет                                                                  10 000
представителни разходи председател ОбС                                             5 000
 
          ІІІ. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва:
-   90 лв –  юристи, други специалисти ТСУ;
-   90 лв. – специалист “Геодезия, кадастър и регулация”;
-   90 лв – специалист “В и К”;
-   90 лв – специалист “Ел”                                                                                                                       
 
ІV Определя хонорари на  специалисти от община Кричим както следва:
             - 100 лв – ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/
             -   12 лв – ритуалчик /дневен хонорар/
             -   12 лв – шофьор погребална кола /дневен хонорар/
             -   10 % върху събраната сума – таксосъбирачи Общински пазар
             -   12 лв – участие в комисии за провеждане на търгове и конкурси.
         V. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи в рамките до 85 % от действителните разходи /или в рамките на преведените средства да бъдат изплащани само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/, съгласно Приложение №  3
 
VI. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:
Целодневни детски градини                                                         1,85
Детска млечна кухня                                                                      1,20
Домашен социален патронаж /без неделя/                              2,20
 
     VІI. На основание чл.31, ал.2 от ПМС 27 от 09.02. 2009 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.
 
       VІII. Общински съвет определя лимит на полицейски участък при Община Кричим:
телефони       - 70 лв; /месечно/
гориво -  200 лв. /месечно/
поддръжка полицейска кола – 1000 лв /годишно/
като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.
 
        IX. 1.Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 4.
 
        X. Разпределя преходния остатък от 2008 година в размер на 111 690 лв:
    Държавни дейности                                                                                 96 723
      10 852  – д. 283 Превантивна дейност за преодоляване последствията от кризи,бедствия
      12 841 –  д. 284 Ликвидиране последствията от стихийни бедствия
      30 945 –  ф. „Образование” /делегирани дейности/
      16 166 -  ф. „Образование”
        2 283 –  ф. Здравеопазване
      15 087 –  д. 551 Дневни центрове за възрастни хора
        8 391 –  д. 559 Други дейности и служби по соц.осигуряване /компенсация превозвачи/
          158 –  д. 849  Други дейности по транспорта
    Местни дейности                                                          14 967
        13 956 – д. 623 Чистота
          1 011 – д. 122 Общинска администрация
 
            ХІ. Общински съвет приема:  
 
СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2009 година
1. Целева субсидия за капиталови разходи                  57 500 лв           
Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация           46 800
§ 51 Основен ремонт                                                         46 800
                    Основен ремонт канал „Гео Милев”         46 800
Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища              10 700 лв
§ 51 Осн. ремонт път Кричим – жп гара Кричим                                                                               10 700
/в т.ч. резерв 5 750 лв/
 
Собствени приходи
Държавни  дейности:
Дейност 284 Ликвидиране последиците от стихийни бедствия                                                         12 841 лв
   
По § 52 Придобиване  на ДМА –                                                                                                             12 841 лв:
    12 841  -  „Подпорна стена р. Въча”                                                                                    
Дейност 551 Дневни центрове за възрастни хора                                                                                  7 000 лв
                           
 По § 52 Придобиване на ДМА –                                                                                                               7 000 лв
      7 000  - лек автомобил
  Местни дейности:
Дейност 122 – Общинска администрация                                                                                              62 313 лв 
 
По § 51 Основни ремонти
     Основен ремонт сграда Общинска администрация                                                                         2 400 лв
     § 52 Придобиване  на ДМА –                                                                                                              59 053 лв
      3 200  - компютри 4 бр.
      3 000  - компютър /сървър/       
      1 200  - телевизор LCD  „Sony”                                                                                             
      1 050  - телевизор LCD  „Sony”     2 бр.                                                                                 
    48 485  - служебен автомобил  / в т.ч. плащания за 2009 г.                                                           23 177 лв                                                                                       
         558  - климатик  „Мидеа”                                                                                                     
      1 560  -  климатик  „Мидеа” 2 бр.                                                                                     
По § 53 Придобиване на НДА                                                                                                                    860 лв                                                                                               
   -   ПП   „Омекс 2000” / заплати/                                                          
                                                            
Дейност 311 – Целодневни детски градини                                                                                        30 200 лв
§ 51 Основен ремонт                                                                                                                               30 200
Основен ремонт ОДЗ “Незабравка”                                                                                                    30 200
                                                          
Дейност 603 Водоснабдяване и канализация                                                                                     60 268
§ 51 Основен ремонт                                                                                                                                1 073                                          
  1 073 лв – канал „Гео Милев”            
   § 52 Придобиване на ДМА                59 195                           12 000 лв – проект „Водопровод и канализация” кв. Крайречен;
     950 лв – оценка съответствие проект „ВиК” кв. Крайречен
  2 720 лв -  “Подпорна стена на река Въча”/ строителен надзор и други разходи/;
  1 800 лв – проект „ПУП-ПР за УПИ Х-1826” /хидрофор/;
29 950 лв – идеен проект ПСОВ / възстановени на програма ФАР/
 2 184  лв – ПУП ПРЗ на УПИ 054004 /за отреждане терен ПСОВ/
     991 лв – Гл.колектор ІІ и ІІІ /строителен надзор/
  8 600 лв – Проект „Подмяна на етернитови водопроводи с полиетиленови тръби по улици с второстепенна канализационна мрежа.
 
Дейност 623 Чистота                                                                                        151 200 лв
                 130 320 лв – сметосъбираща кола / плащания за 2009 г. – 28 618,50 лв/
                   20 880 лв – 40 бр. контейнери тип „Бобър”
 
Дейност 714  Спортни бази и спорт за всички                                             5 160 лв
§ 51 Основни ремонти                                                                                       4 360
                   2 400 лв – проект за детска площадка за обучение по безопасност на движението
                     960 лв –архитектурно заснемане и изготвяне на КСС за ремонт на сграда за съблекалня и част от трибуна на градски стадион
                    1 800 лв – консултнтска услуга по подготовка на проект за осн. ремонт стадион
 
Дейност 745 Обредни домове и зали                                                          23 375 лв
§ 51 Основни ремонти                                                                                      8 375
                     3580 лв – парково осветление християнски гробища /доплащане 2008 г./
                     4795 – парково осветление мюсюлмански гробища / доплащане 2008 г.
   § 52 Придобиване на ДМА                                                        15 000                          15 000 – проект „Гробищен парк”
 
Дейност 866 Общински пазар                                                      16 500 лв
§ 51 Основни ремонти                                                                   16 500
                   16 500 – Основен ремонт градска тоалетна общински пазар
 
ХIІ. Общински съвет приема разчет за помощи по § 4214:
4 500 лв – еднократни помощи по молби на граждани
1 000 лв – помощи за погребения на социално-слаби
 
  ХІІІ. Потвърждава размера на просрочените  задължения и вземания от минали години;
      71 398 – просрочени задължения 2008 година
          472 - просрочени вземания, които ще бъдат събрани  през 2009 година       /23 251 е целият размер на просрочените вземания/
 
ХІV. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:
Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.
 
Приложения:
Приложение № 1 – Разход държавни дейности
Приложение № 2 – Разход местни дейности
Приложение № 3 – Списък на пътуващите учители за учебна 2008/2009 година
Приложение № 4 – Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности
                                                                                                                                        
Приложение № 1
към Решение № 114,
взето с Протокол № 17
от 05.03.2009г. на ОбС
                                                                                                                                     
                                                                                           2009
 
По разхода                                                                                                                          3 972 818
 
1. Държавни дейности                                                                                                     2 368 702
 
Функция Общи държавни служби                                                                               475 741
Дейност 122 Общинска администрация                                                                      475 741
 
Функция Отбрана и сигурност                                                                                        94 538
            Дейност 219 Други дейности по отбраната                                                                                 53 168
            Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                                          17 677
            Дейност 283 Превантивна дейност за преодоляване послед.                                                  10 852
    Дейност 284 Ликвидиране последиците от стих.бедствия                                                                12 841
 
Функция Образование                                                                                                                             1 611 178
            Дейност 311 Целодневни детски градини                                                                                   337 826
            Дейност 318 Полудневна подготовка в училищата                                                                    36 900
            Дейност 322 Общообразователни училища                                                                           1 223 057
       Дейност 337 Извънучилищни дейности                                                                                            13 395
 
Функция Здравеопазване                                                                                                                             83 289
            Дейност 431 Детски ясли                                                                                                                  46 814
            Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища                                                     36 475
 
Функция Социално осигуряване                                                                                                                75 278
            Дейност 551  Дневни центрове за възрастни хора                                                                      66 887
       Дейност 559 Други служби и дейности                                                                                                8 391
 
Функция Почивно дело и култура                                                                                                             28 520
            Дейност 738 Култура                                                                                                                         28 520
 
Функция Икономически дейности и услуги                                                                                        158
Дейност 849 Други дейности по транспорта                                                                                        158
 
Приложение № 2
към Решение № 114,
взето с Протокол № 17
от 05.03.2009г. на ОбС
 
2. Местни дейности                                                                                                                                 1 540 155
Функция Общи държавни служби                                                                                                         426 879
Дейност 122 Общинска администрация/издръжка/                                                                           332 154
Дейност 123 Общински съвети                                                                                                                  94 725
 
Функция Отбрана и сигурност                                                                                                                    4 240
            Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                                           4 240
 
Функция Образование                                                                                                                              278 118
            Дейност 311 Целодневни детски градини/издръжка/                                                             261 608
       Дейност 337 Извънучилищни дейности                                                                                           16 510
 
Функция Здравеопазване                                                                                                                             8 100
            Дейност 469 Други дейности по здравеопазването                                                                    8 100
 
Функция Социално осигуряване                                                                                                            145 006
            Дейност 524 Домашен социален патронаж                                                                                73 822
            Дейност 532 Програми за временна заетост                                                                              71 184
 
Функция Жилищно строителство, БКС и опазване
на околната среда                                                                                                                                        520 066
            Дейност 603 В И К                                                                                                                            108 068
            Дейност 604 Осветление на улици и площади                                                                             66 000
            Дейност 623 Чистота                                                                                                                        342 644         
      Дейност 606 Изграждане,ремонт и поддържане на общински                                                       3 354
 
Функция Почивно дело и култура                                                                                                             56 047
            Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички                                                                             26 687
            Дейност 745 Обредни домове и зали                                                                                             29 360
 
Функция Икономически дейности                                                                                                            95 687
            Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и
       изграждане на пътищата                                                                                                                        13 400
            Дейност 866 Общински пазар                                                                                                         51 284
            Дейност 898 Други дейности по икономиката                                                                            31 003
 
Функция Разходи некласиф. в други функции                     
            Дейност 910  Лихви                                                                                                                              6 012
 
3. Дофинансиране                                                                                                                                          63 961
            Дейност 311 Целодневни детски градини                                                                                     46 626
       Дейност 469 Други дейности по здравеопазването                                                                        17 535
                                                                                                                  


Приложение № 3

към Решение № 114,

взето с Протокол № 17

от 05.03.2009г. на ОбС

Списък на пътуващите учители за учебната 2008/2009 година
СОУ „П.Р. Славейков”
  1. Валери Марков Марков                                  Директор
  2. Надежда Стоичкова Данаилова                     Пом.директор
  3. Румяна Костадинова Димова                         Учител
  4. Никола Петров Бакърджиев                           Учител
  5. Костадин Василев Величков                          Учител
  6. Георги Колев Ангелов                                     Учител
  7. Калинка Георгиева Ангелова                          Учител
  8. Николина Борисова Картункова                    Учител
  9. Валентина Петкова Томова                            Учител
10. Евелина Стефанова Арнаудова                      Учител
11. Георги Илиев Марков                                     Учител
12. Екатерина Пенкова Пиринова                       Учител
13. Елена Атанасова Хаджиева                            Учител
14. Недялка Рангелова Пеева                               Учител
15. Гергана Делова Стойчева                               Учител
16. Йордан Иванов Алексиев                               Учител
 
НУ „Васил Левски”
 1. Катерина Георгиева Павлова                            Учител
 2. Мария Ангелова Трифонова                              Учител
 3. Стоилка Георгиева Калинова                            Учител
 4. Антоанета Стефанова Кирова                           Учител
 5. Атанаска Петрова Петрова                                Учител
 6. Венета Александрова Тонкова                          Учител
 
НУ „Св.св. Кирил и Методий”
 1. Евелина Петрова Стоянова                                Учител
 2. Искра Недкова Паракосова                               Учител
 3. Илка Костадинова Тилева                                 Учител
 4. Димитрия Борисова Тумбалева                        Учител
 5. Цветелина Стоилова Петракова                       Учител
 6. Надежда Николова Илиева                                Учител
 7. Величка Рангелова Попова                               Учител
 
ОДЗ „Ралица”
 1. Елена Николова Масленишка                             Учител
 2. Албена Александрова Вълчева                           Учител
 3. Елена Георгиева Бубарова                                  Учител
 
Приложение № 4
към Решение № 114,
взето с Протокол № 17
от 05.03.2009г. на ОбС
 
Численост на персонала и средни брутни заплати по дейности
 
Държавни дейности
           
Списъчен състав
Дейност 122 – Общинска администрация
                          Численост на персонала – 40
                          Средства за работна заплата 2009 г. -  293 477 лв
в т.ч. І  тримесечие –   69 876 лв;    ІІ тримесечие –       69 876 лв;
          ІІІ тримесечие – 76 863 лв;    ІV тримесечие -      76 862 лв
                                                                                                  Численост      СРЗ                    СРЗ
                                                                                                 на персонала   01.01.09 г.         01.07.09 г
                                                                      
1. Дейност 311 - Целодневни детски градини                              44.5      437,70                   481,47
2. Дейност 431 - Детски ясли                                                              6        506,25                   556,87
3. Дейност 437 -  Здравен кабинет в детски градини и у-ща        5        498,15                   547,95
4. Дейност 551 – Дневен център за  възрастни хора                     4         398,88                   438,76            
 
Несписъчен състав
 
1. Дейност 219- Отбранително мобилизац.подготовка                5          416,46                 458,10               
 
Местни дейности
           
Списъчен състав
1. Дейност 337 -  Извънучилищни дейности                                   1         336,64                   370,30
2. Дейност 524 - Домашен социален патронаж                              5         443.12                  487.43
3. Дейност 623 - Чистота                                                                      10        348.07                  382.87
4. Дейност 866 - Общински пазар                                                       2         375.20                  412.72
5. Дейност 898 - Други дейности по икономиката                         3         395.23                  434.75
 
 Несписъчен състав
 
2. Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички                         2         262.80
 
Дофинансиране
 Списъчен състав
1. Дейност  437 Здравен кабинет в детски градини и училища     2         450,45               495,49
            Несписъчен състав
1. Дейност 311 Целодневни детски градини                                       3          395,28
 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг,   Общински съвет – Кричим приема годишен доклад по дълга към 31.12.2008 година, както следва:

Годишен доклад по дълга към 31 декември 2008 година

на Община Кричим

Решение  № 248,  взето с протокол № 32 от 05.06.2006 г.  ОбС – Кричим

Акценти

 

Вид на дълга – дългосрочен

Размер на дълга – 75 000 лв.

Валута на дълга – лева

Обезпечение по дълга – Договор за особен залог – 248 705 лв.

Период на погасяване на дълга – 2006 г. – 2010 г.

Предназначение на дълга – Инвестиционен проект “ Реконструкция на съществуващата система за улично осветление “

Лихвен процент – 4.3 %

Общо усвоени средства към 31.12.2006 г. – 75 000 лв.

Общо неизплатена главница към 31.12.2008 г. – 34 375 лв.

За бюджетната година 2007 година - изпълнение

 

Размер на дълга към 01.01.2008 г. – 53 125 лв.

Плащания по главници – 18 750 лв.

Лихвени плащания – 1 914 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2008. – 36 289 лв.

В т. ч. от главницата 34 375 лв. и от лихви 1 914лв.

За бюджетната година 2009

 

Размер на дълга към 01.01.2009 г. – 34 375 лв.

Плащания по главници – 17 750 лв.

Лихвени плащания – 1 108 лв.

Такси – /

Лихви за забавени плащания – /

Дълг към 31.12.2009 г. – 15 933 лв.

В т. ч. от главницата 15 625 лв. и от лихви 308 лв.


Р Е Ш Е Н И Е № 116 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно промяна в числеността и структурата на общинската администрация.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кричим одобрява числеността и структурата  на общинската администрация, в сила от 01.01.2009година съгласно Приложение № 1

Приложение № 1

                                                                                                                      към Решение № 116, взето с Протокол №17 от 05.03.2009г. на ОбС

                                                                                                        

                                                                                                                     

Структура на персонала в д.122 Общинска администрация

Било Става

Група “Изпълнително-контролни органи”

 

В т.ч.

   
1. Кмет на община    1     1
2..Зам. кмет    2     2
3. Секретар на община    1     1
4. Експерти с контролни и аналитични функции    2     2

І. Обща администрация

В т.ч

   
1. Дирекция “Финансово-стопански и правни дейности, отбранително-мобилизационна подготовка и административно обслужване”     14    20
1.1. Сектор “Местни данъци и такси”     3     3

ІІ. Специализирана администрация

В т.ч.

   
1. Дирекция “Устройство на територията, евроинтеграция, хуманитарни дейности и гражданска регистрация”    11    14
1.1. Отдел “Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна дейност   3,5    3,5
    31    40

Р Е Ш Е Н И Е № 117 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юни 2008 – декември 2008 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юни 2008 – декември 2008 година.


О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ПРИ ОБЩИНА  КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА 

ЮНИ 2008 – ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Уважаеми колеги,

            За периода юни 2008 – декември 2008 год. Общински съвет при община Кричим е провел общо 6 заседания, в т.ч. 4 извънредни и 2 редовни, на които са приети 57 решения.

 За посочения период в Общински съвет са постъпили и са разгледани 63 предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 11 отчета, 5 предложения от общински съветници, от които 3 от председателя на съвета, и общо 8 броя жалби, молби, сигнали, уведомления и искания от граждани. Всички са разгледани на проведените общо 16 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения на общински съвет или комисия. По комисии броя на заседанията се разпределя така:

-          ПКИФБД – проведени 4 заседания

-          ПКЕ – проведени 4 заседания

-          ПКСД – проведени 4 заседания

-          ПКУТБКДОС – проведени 4 заседания

По отношение присъствието на общинските съветници на заседанията на комисиите или съвета се констатира повишаване броя на отсъствията в сравнение с първото полугодие на 2008 год.. За проведените общо 22 заседания /на комисии и съвет/ има общо 14 броя отсъствия,разпределени по-равно.

По-важните решения на Общинския съвет са свързани с приемането на: Програма за управление и развитие на община Кричим за периода 2008 – 2011 год.; Актуализиран Общински план за развитие на община Кричим за периода 2007 – 2013 год.;  Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Кричим; Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Кричим; Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим; Общинска програма за закрила на детето за 2008 год.; Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи; План за защита при бедствия на община Кричим; Одобрено участие на общината в публично-частно партньорство за подаване на заявление за създаване на МИГ за териториите на общините Кричим и Брацигово по Програмата за развитие на селските райони; Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим 2008 – 2011 год.; Разкриване на Център за обществена подкрепа; решения за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество; частични актуализации на бюджета за 2008 г. през второто полугодие на годината; решения за кандидатстване по Оперативни програми  и ред други решения с особено значение и важност за нашата община. 

 Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият от Общинския съвет начин. В края на всяко заседание е предоставяна възможности време на всеки гражданин, желаещ да отправи питане или предложение по конкретни обществено значими въпроси към кмета или общинските съветници, както и да получи отговор на тях по същия ред.

Водени от стремежа работата на общинския съвет да стане максимално прозрачна и видима за жителите на Кричим, въведената практика да се правят записи на заседанията на съвета, които се излъчват в определен ден от седмицата по местната кабелна телевизия продължи и през този отчетен период. Така се осигурява по-лесен достъп и по-голяма яснота и прозрачност на взетите от нас решения и се спазва правото на всеки да бъде информиран, което е важно условие за всяка форма на активно участие в различните сфери на местния живот.

Водещите принципи, както в работата на Общинския съвет, така и при вземане на всяко решение са принципите за законосъобразност, целесъобразност и максимална защита на обществените интереси и потребностите на гражданите от град Кричим. Независимо от дадените от Закона за местните данъци и такси възможности за самостоятелно определяне размера на местните данъци и такси в диапазон от – до, ние запазихме миналогодишните налози за МПС с оглед избягване на допълнително финансово натоварване на и без това крехките семейни бюджети. Непроменени се запазиха и стойностите на патентния данък. По нов начин беше определен промила за такса битови отпадъци.Основна причина за повишаването на ТБО за физически и юридически лица е предстоящото консервиране и рекултивация на използваното до сега нерегламентирано сметище намиращо се на границата между общините Кричим и Брацигово. Даденото изрично предписание на РИОСВ – гр. Пловдив за ликвидиране на сметището до 16.07.2009 год не подлежи на обжалване или промяна, от което следва стриктно да бъде спазено с цел избягване на екологични глоби и санкции за общината.

По отношение на решенията за разпореждане с общинско имущество считам за наложително да припомня, че всяко едно от тях е взето съгласно изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с необходимото мнозинство, а в някои случаи с пълно мнозинство.

За целия отчетен период юни 2008 – декември 2008 год. Общинския съвет има само едно върнато за коригиране решение от Областния управител на област Пловдив. В свое Решение № 50, взето с Протокол № 10/26.06.2008 г. икоригирано с Решение № 65, взето с Протокол № 11/24.07.2008 г. Общинския съвет е допуснал противоречие със законно определен срок за регистрация на новородени и новозакупени животни /кучета/ и неточна терминология в израза „данък – такса”, които се съдържат в Наредбата за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Кричим. Общинският съвет е предприел необходимите действия и констатираните при административния контрол грешки са отстранени своевременно и предоставени по съответния ред за нов административен контрол от Областния управител на област Пловдив.

Отчетния период се характериза с особена динамичност и все по-голяма задълбоченост в работата на съвета. За да се запази тази тенденция е необходимо да се повиши отговорността и подобри отношението на всеки един от съветниците към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в работата ни като общински съветници за всеки от нас трябва да продължи да бъде грижата за развитието на града като цяло и за всеки един гражданин поотделно.    


Р Е Ш Е Н И Е № 118 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2009 година.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет – Кричим за 2009 година.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИЧИМ  ЗА 2009 ГОДИНА

Месец януари:

 

 1. Определяне размера на такса битови отпадъци за 2009 год.
 2. Определяне размерите на местните данъци за 2009 год.
 3. Приемане писмения отчет на МКБППМН за 2008 год.
 4. Подготовка на проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 5. Приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Кричим.

Месец февруари:

 

 1. Актуализиране местните такси и цени на услуги в НОАМТЦУ на територията на община Кричим.
 2. Определяне на тарифата за началния размер на месечния наем на 1 кв. м. при предоставяне под наем на обекти и терени – общинска собственост.
 3. Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2008 год. и годишния доклад по дълга към 31 декември 2008 год.
 4. Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинско имущество за периода 2009 – 2011 год.
 5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2009 год.
 6. Приемане на бюджета на община Кричим за 2009 год.
 7. Отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2008 год.
 8. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2009 год.
 9. Приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Месец март:

 

 1. Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Кричим съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗООС.
 2. Приемане на Културен календар за 2009 год. на община Кричим.
 3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за второто полугодие на 2008 год.
 4. Разглеждане на предложения за разпореждане с общинско имущество – частна общинска собственост.
 5. Приемане на Наредба за реда и условията за развитие на търговията, услугите и туризма на територията на община Кричим.

 Месец април:

 

1.         Информация за проектната готовност на община Кричим за кандидатстване по Оперативни програми и етап на изпълнение и реализация на получили одобрение проекти.

2.         Актуализиране на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Кричим.

3.         Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през първото тримесечие на 2009 год.

4.         Отчет за дейността Комисията за обществен ред и сигурност при община Кричим.

Месец май:

 

 1. Приемане на Програма и План-сметка за тържествата послучай 40-годишния юбилей на града.
 2. Приемане на годишна Общинска програма за закрила на детето за 2009 год.

Месец юни:

 

1.       Подготовка на Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода януари 2009 – юни 2009 година.

2.       Информация за дейността на НЧ „Пробуда” и Общинския младежки дом за учебната и самодейната 2008/2009 год..

3.       Преглед промените в законодателната и нормативната база, и подзаконовите актове на общински съвет.Месец юли:

 

1.          Информация за текущото изпълнение на бюджета за І-то шестмесечие на 2009 година.

2.          Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2009 – юни 2009 година.

3.          Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за периода януари 2009 – юни 2009 година.

4.          Разглеждане на варианти за перспективно решаване на проблемите с паркирането на територията на община Кричим.

5.          Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2009/2010 година.

6.          Обсъждане състоянието и начина на стопанисване на базите за спорт и младежки дейности в общината, отчет за постигнати резултати от младежките клубове.

  

Месец август:

 

 1. Тържествено заседание на Общински съвет във връзка с 40 – годишния юбилей от обявяването на Кричим за град.


Месец септември:

 

 1.      Информация за предоставени терени за поставяне на временни постройки – срокове за ползване и цели, наемна цена, коректност на ползвателите и възможности за тяхното бъдещо развитие.

2.       Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2009 г.

       4. Отчет за изпълнението на бюджета на община Кричим за първото полугодие на 2009 год.

       5.  Актуализация на бюджета на Община Кричим към 31.08.09 год.

       6.  Информация за  подготовката на проектобюджета за 2010 година в изпълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кричим.

        7. Промяна на средна месечна брутна работна заплата в общинска администрация, считано  от 01.07.2009 г.

  

Месец октомври:

 

 1.  Обсъждане състоянието на входните артерии на града и предприетите мерки за естетизирането им.
 2. Информация за изготвени и одобрени проекти, изпълнението им и усвояване на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.
 3. Информация за решаване на социални проблеми, получени жалби, молби и предложения от граждани на община Кричим.

Месец ноември:

 1. Информация за продажба на общински имоти през текущата година в изпълнение на годишната Програма за 2009 год. - начин на продажба, достигнати цени, общи приходи и тенденции.
 2. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.

 

Месец декември:

 

 1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2009 г. и приемане на новата план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2010 година.
 2. Проверка степента на изпълнение и качеството на работа по проектите на община Кричим.
 3. Актуализация на бюджета към 31 декември 2009 година.
 4. Информация за работата по Програмите за временна заетост за 2009 год. и предвиждания за 2010 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 119 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно прекратяване на членството на община Кричим в Асоциацията на общините от Южен централен район „Хебър”.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим дава съгласие:

1.Да бъде прекратено членството на община Кричим в Асоциация на общините от Южен централен район „Хебър”.

Упълномощава Кмета на община Кричим да извърши всички необходими действия по т. 1 от решението


Р Е Ш Е Н И Е № 120 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията  на община Кричим и Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим, относно допълнение на проект на Наредба за собствеността, ползването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата Общински съвет при община Кричим:

1. Отменя Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим, приета с Решение № 116 на Общински съвет при община Кричим, взето с протокол № 18 от 29.12.2004 г. и изменена и допълнена с Решение № 142 на Общински съвет при община Кричим, взето с протокол № 20 от 11.03.2005 г.

2. Приема Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Кричим.


Р Е Ш Е Н И Е № 121 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна записка от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет – Кричим, относно допълнение на проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по евроинтеграция към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС и ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет при община Кричим

1.      Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 171, взето с Протокол № 22 от 01.07.2005 год. на ОбС.

2.      Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Р Е Ш Е Н И Е № 122 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО:Отчет от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет при Община Кричим от Общинска администрация за периода от 01.07.2008 год. до 31.12.2008 година.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.Становища: ПК по евроинтеграция към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 44, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 т. 20 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, ОбС – Кричим  приема Отчет за изпълнение на Решенията  за периода 01.07.2008 г.-31.12.2008.год.


Р Е Ш Е Н И Е № 123 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно отпускане на парична помощ на Михаил Юлианов Янков.

Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.

Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по социални дейности към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при община Кричим отпуска на Михаил Юлиянов Янков       ул. „Роза” № 23, гр. Кричим – еднократна помощ в размер на 2 500 лв. за извършване на необходимата животоспасяваща трансплантация.

Средствата да бъдат осигурени от § 4214 Обезщетение и помощи по решение на Общински съвет от бюджета на община Кричим. Сумата да бъде преведена по банков път на съответното лечебно заведение.


Р Е Ш Е Н И Е № 124 прието на 05.03.2009 година по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно избор на комисия, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет при община Кричим определя Постоянната комисия по евроинтеграция към Общински съвет - Кричим и за КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ към Общински съвет при община Кричим.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.