Решения от № 22 до № 121 приети от 25.02.2004 г. до 29.12.2004 г. по Протоколи от № 7 – до № 18

РЕШЕНИЕ №22, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за реконструкция на водопроводната мрежа на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема “Програма за реконструкция на водопроводната мрежа на град Кричим”.

 Общински съвет при Община Кричим одобрява кандидатстване за реконструкция на водопроводната мрежа на град Кричим пред Агенция “САПАРД”.


РЕШЕНИЕ №23, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.07. до 31.12.2003 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим задължава Постопянната комисия по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет да извърши преглед и предложение за актуализация на решенията, взети от предишния мандат на Общинския съвет.


РЕШЕНИЕ №24, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за четвъртото тримесечие на 2003 год. в размер на 18.00 лв.


РЕШЕНИЕ №25, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Димитър Иванов Тонов – общински съветник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим  създава нова ал. 3, чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация, която има следния текст:

Кмета на Общината внася своите проекти на цифров и хартиен носител.


РЕШЕНИЕ №26, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от Наил Сабриев Закиров – общински съветник за промяна Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Изменя чл.17, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация,

като новата алинея 2 приема следния текст:

/2/ Възнаграждението на Председателя на Общинския съвет се определя от Общинския съвет и е  90 % /деветдесет процента/ от основната заплата на Кмета на Общината, като необходимите средства се осигуряват от Общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

 2. Изменя чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация, като чл. 22 ал.2  приема следния текст:

 /2/Общинския съветник получава възнаграждение за участието си в работата на Общинския съвет. Размера на възнаграждението е  150  лв. /сто и петдесет/ лева месечно.

чл. 22 ал.3 и ал. 4  - отпадат.

ал. 5, чл. 22 става ал.3 и приема следния текст:

/3/ Замесник- председателите на Общинския съвет, Председателите на постоянните комисии и председателите на временните комисии /за времето през което са работели временните комисии/ получават с 20 % /двадесет процента/ по- голямо възнаграждение.

ал. 6 чл. 22 става ал. 4 .

 3. Изменението на Правилника да влезе в сила от 01.01.2004  год.


РЕШЕНИЕ №27, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на регулационния план за УПИ VІ – училище, кв. 130 по регулационния план на гр. Кричим

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим разрешава изменение на регулационния план на гр. Кричим за упи VІ – училище, кв. 130 като се образуват нови урегулирани поземление имоти с определено предназначение:

Упи VІ – училище, кв. 130

Упи VІІ – стопанска дейност, кв. 130

Общинския съвет при Община Кричим възлага на Общинска администрация да обяви обществена поръчка за изготвяне проекти за изменение на ПУП-ПРЗ съгласно скица – предложение за Упи VІ – училище и упи VІІ – стопанска дейност, кв. 130 по регулационния план на града.


РЕШЕНИЕ №28, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за деактуване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се на ул. “Райко Даскалов” № 1, упи ІІІ-476, стопанска дейност кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Обявява за частна общинска собственост недвижим урегулиран поземлен имот ІІІ – 476, стопанска дейност, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим целия застроен и незастроен от 955 кв.м, в това число сгради – 105 кв.м и 108 кв.м.

Общинска администрация гр. Кричим да извърши всички необходими действия за деактуване от публична и актуването като частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот ІІІ – 476, стопанска дейност, кв. 116 по плана на гр. Кричим, целия застроен и незастроен от 955 кв.м, в това число застроен и незастроен от 105 кв.м и 108 кв.м.


РЕШЕНИЕ №29, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

УПИ - V – 478, стопанска дейност, кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно место с площ от 1495 кв.м, актуван с АОС № 231/31.01.2003 год., находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1а

УПИ – VІ – 478, стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно место с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232/31.01.2003 год. находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1б

УПИ ІІІ – 1902,1903, кв. 30 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно место с площ от 640 кв.м, сграда – 149 кв.м, актуван с АОС № 240/31.01.2003 год., находящ се в гр. Кричим, ул. “Труд” № 4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА и чл. 1 от Наредба № 5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

 І. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. УПИ – V – 478, стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1495 кв.м, актуван с АОС № 231/31.01.2003 година, находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1а;

2. УПИ – VІ – 478 стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232/31.01.2003 година, находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1б;

3. УПИ ІІІ – 1902, 1903, кв. 30 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно место с площ от 640 кв.м, сграда – 149 кв.м, актуван с АОС № 240/31.01.2003 г., находящ се в гр. Кричим, ул. “Труд” № 4

 ІІ.1. Определя начална тръжна цена в размер на 27 540 /двадесет и седем хиляди петстотин и четиридесет/ лева за УПИ – V – 478 стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1495 кв.м, актуван с АОС № 231/31.01.2003 година, находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1а, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 16.01.2004 година и стъпка за наддаване – 280 /двеста и осемдесет/ лева.

ІІ.2. Определя начална тръжна цена в размер на 19 500 /деветнадесет хиляди и петстотин/ лева за УПИ – VІ – 478 стопанска дейност от кв. 116 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 1020 кв.м, актуван с АОС № 232/31.01.2003 година, находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1б, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 16.01.2004 година и стъпка за наддаване – 200 /двеста/ лева.

 ІІ.3.  Определя начална тръжна цена в размер на 7 885 /седем хиляди осемстотин осемдесет и пет/ лева УПИ – ІІІ – 1902, 1903 от кв. 30 по плана на гр. Кричим, представляващ дворно място с площ от 640 кв.м и сграда с площ от 149 кв.м, актуван с АОС № 240/31.01.2003 година, находящ се в гр. Кричим, ул. “Труд” № 4, която представлява справедлива начална цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 29.07.2003 година и стъпка за наддаване – 80 /осемдесет/ лева.

ІІІ. Определя състав на комисията, която да изготви тръжната документация, както следва:

 Председател: Ангел Чобанов – заместник-кмет на Община Кричим

Членове: 1. Мария Гичева – Директор дирекция “Финанси” при Община Кричим;

 2. инж. Димитър Хаджийски – Н-к отдел “ТСУ, С и ОС при Община Кричим;

 3. Никола Тодоров Андреев – общински съветник – Общински съвет при Община Кричим;

 4. Майя Бахчеванова - юрист при Община Кричим;

 ІV. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на търговете и да сключи договори за продажба със спечелилите лица.


РЕШЕНИЕ №30, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за промяна на състава на Общинската  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

І. Общински съвет при Община Кричим утвърждава Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в състав:                          

Председател:  Ангел Кръстанов Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим

Зам.председател: инж. Светлана Рангелова Рангелова – Секретар на Община Кричим

Секретар: Диана Битова – Секретар на ОКБППМН

Членове:

Георги Марков – ст. инспектор “Образование”

Ангел Черганов – Преподавател в СОУ “П. Р. Славейков” и Обществен възпитател

Йорданка Караджова – Преподавател в НУ “Васил Левски” и Обществен възпитател

Ваклин Башалов – Преподавател в НУ “Св. Св. Кирил и Методий” и Обществен възпитател

Кап. Костадин Крушаров – Полицейски участък Кричим

Д-р Сабри Али Льотев

Наил Сабриев Закиров – общински съветник

Цветелина Стоилова Петракова – педагогически съветник

II. Комисията да внесе в Общински съвет при Община Кричим информация за предишната си работа до настоящия момент.


РЕШЕНИЕ №31, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Никола Благоев Кузманов, жител на гр. Кричим, ул. “Рила” № 3 и становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Улица “Рила” да бъде включена в Програма за реконструкция и ремонт на уличната мрежа на гр. Кричим.


РЕШЕНИЕ №32, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Писмо от Общински координационен съвет на СБУ Община Кричим с Вх. № 6 от 15.01.2004 год. и становище на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Да бъдат осигурени средства за закупуване на 4 /четири/ компютъра за нуждите на двете начални училища и двете ОДЗ-та на територията на Общината.


РЕШЕНИЕ №33, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Жалба от живущите на ул. “Гео Милев” гр. Кричим с Вх. № 43 от 13.02.2004 год. и становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Улица “Гео Милев” от № 30 до № 48 да бъде включена в Програма за реконструкция и ремонт на уличната мрежа на град Кричим.


РЕШЕНИЕ №34, прието на 25.02.2004 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Предложение от ПК по икономичека и финансово-бюджетна дейност във връзка с постъпили молби в Общински съвет от граждани за финансово подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим отлага разглеждането на молбите за отпускане на еднократна парична помощ до приемане на Бюджет 2004 и приемане на решение от Общински съвет при Община Кричим за определяне принципите за регистриране и разглеждане на молби от граждани за финансово подпомагане.


РЕШЕНИЕ №35, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2003 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2003 год., както следва:

     

Актуал.бюджет

31.12.2003 г.

Отчет

31.12.2003 г

По  прихода

    2 176 570 2 110 862
1. Приходи с държавен характер      1 375 984  1 375 984
1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл.чл.8,ал.1 от ЗДБРБ за 2003 г    

388 879

388 879

1.2. Обща допълваща субсидия     683 848 683 848

1.3. Трансфери:

Ø     От МТСП по ПВЗ

Ø     Областна администр./избори/

Ø     МОН

   

292 348

8 751

2 158

292 348

8 751

2 158

2.  Приходи с общински характер     830 781 687 744
2.1. Имуществени данъци       101 639   99 515

2.2. Неданъчни приходи      в т.ч.

      трансфер от ДПУДООС

   

519 085

188 983

468 298

188 983

2.3. Целева субс. за капиталови разходи    

52 000

52 000

2.4. Обща изравнителна субсидия     48 802 48 802
2.5. Трансфери от закрити ИБСФ     1 177 1 177

2.6. Трансфери за БС/ИА “Пътища”

       снегопочистване       

   

3 500

3 500

2.7. Друго финансиране

2.8. Трансфери от БС и ИА”Пътища”

       основен ремонт пътища

3. Финансиране

   

12 700

64 180

-

64 180

3.1. Преходен остатък

3.2. §88 Временно съхранявани с-ва

   

503

-

503

-

3.3. Наличност към 31.12.2003 г.      

97 -

По  разхода

    2 176 570 2 110 862
Ø     Държавни дейности     1 375 984 1 348 922
Ø     Общински дейности     800 586 761 940

РЕШЕНИЕ №36, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим прави следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, приета с Решение № 387, взето на заседание на ОбС при Община Кричим с протокол № 52 от 05.02.2003 г и изменена с Решение № 13, взето на заседание на ОбС при Община Кричим с протокол № 6 от 12.12.2003 г:

§ 1 Отменя чл.2, ал.1 , т.7 и раздел VIII от глава втора.

§ 2  В чл.2, ал.1, т.8 и 9 стават съответно т.7 и т. 8.

§ 3  Чл. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и  51 стават съответно чл. 39, чл.40, чл.41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45, чл.46, чл.47 ,чл.48 и чл.49.

§ 4 Раздел III, глава втора се променя по Приложение № А .

§ 5 Приложение № 1 към Решение № 387, взето с протокол № 52 от 05.02.2003 г, се заменя с приложение № 1 към Решение № 36 /настоящото решение/, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 год.  на Общински съвет при Община Кричим.

§ 6 Приложение № 2 към Решение № 387, взето с протокол № 52 от 05.02.2003 г, се заменя с приложение № 2 към Решение № 36 /настоящото решение/, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 год. на Общински съвет при Община Кричим.

§7 Раздел VІ, глава втора се променя по приложение Б към настоящото решение.

§ 8 Приложение № 4 към Решение № 387, взето с протокол № 52 от 05.02.2003 г се заменя  с Приложение № 4 към Решение № 36 /настоящото решение/, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 год.

§ 9 Приложение № 5 към Решение № 387, взето с протокол № 52 от 05.02.2003 г се заменя  с Приложение № 5 към Решение № 36 /настоящото решение/, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 год.

§ 10 Приложение № 7 към Решение № 387, взето с протокол № 52 от 05.02.2003 г се заменя  с Приложение № 7 към Решение № 36 /настоящото решение/, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 год.

§11 § 5, ал.1  от Преходните и заключителни разпоредби става:

“Размерът на такса битови отпадъци по Глава Втора, Раздел I за 2004 г е определен съгласно Решение № 14 , взето на заседание на Общински съвет при Община Кричим с протокол № 6 от 12.12.2003 г.

§12 § 5, ал.2  от Преходните и заключителни разпоредби става:

“Задължава Кмета на общината в срок до 30.11.2004 г да внесе  предложение за промяна  на таксата за битови отпадъци.


РЕШЕНИЕ №37, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение на тарифа за началния размер на месечния наем на помещения и терени – общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Отменя свое решение:

№ 389, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 г.;

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА утвърждава тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за един квадратен метър при предоставяне под наем на помещения и терени – общинска собственост.

Решението влиза в сила от 01.04.2004 год.


РЕШЕНИЕ №38, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.21, ал.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 г и ПМС 30 от 2004г. Общински съвет при Община Кричим РЕШИ:

Приема бюджета на Община Кричим за 2004 г.:

                По прихода:                                                                        1 615 672

1. Приходи с държавен характер                                                   1 081 747

                1.1. Обща допълваща субсидия                                       664 547

                1.2. Държавен трансфер на преотстъпени

               данъци по ЗОДФЛ                                                              407 000

                1.3. Целева субсидия капиталови разходи                      10 200

2. Приходи с общински характер                                                    533 925

               2.1. Данъчни приходи                                                           95 470

               2.2. Неданъчни приходи                                                     349 558

               2.3. Обща изравнителна субсидия                                     82 000

               2.4. Целева субсидия капиталови разходи                         6 800

               2.5. Преходен остатък                                                                  97

              По разхода:                                                                         1 615 672

1. Държавни дейности                                                                   1 081 747

2. Общински дейности                                                                      533 925


РЕШЕНИЕ №39, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет приема лимити за следните разходи:

социално-битови разходи на персонала - 3 % на база начислени трудови разходи, отчитане на база изплатени трудови разходи;

представителни разходи кмет                                 1 000

представителни разходи председател ОбС          1 000

поевтиняване закуски в училищата                        0,15

режийни разноски закуски в училищата               0,05


РЕШЕНИЕ №40, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет дава съгласие да бъдат изплащани транспортни разходи на пътуващите учители в размер на 50 % от действителната стойност срещу представяне на фактура. Транспортните разходи да се изплащат само по време на служебна заетост /без времето на ваканции и дежурства/.


РЕШЕНИЕ №41, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет дава съгласие да бъдат осигурени средства за издръжка на пенсионерски клуб, както следва:

заплати, осигуровки /организатор пенсионерски клуб – минимална работна заплата и клас/2 110

вода, ел.енергия, гори/1 250


РЕШЕНИЕ №42, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим определя оклад за храна, както следва:

Целодневни детски градини                                           1,25

Детска млечна кухня                                                        1,10

Домашен социален патронаж /без неделя/                1,10


РЕШЕНИЕ №43, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.39, ал.1 от ПМС 30 от 2004 г. Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъдат осигурени безплатно ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-слаби, регистрирани за месечни помощи по чл.9 от Закона за социалното подпомагане.


РЕШЕНИЕ №44, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да осигури недостигащите средства за покриване на режийни разноски закуски в училищата – 0,05 лв. до края на 2004 година за сметка на икономии от разходите за проекти.


РЕШЕНИЕ №45, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет дава съгласие за издръжка на общинска полиция като външна услуга – 32 544 лв и в т.ч. определя лимит на месец:

телефони -              60 лв;

гориво -                   80 лв.

като превишението на лимита за телефонни разговори е за сметка на лимита за гориво и обратно.


РЕШЕНИЕ №46, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.


РЕШЕНИЕ №47, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет приема:

 СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Целева субсидия за капиталови разходи                        17 000

1. Целева субсидия капиталови разходи държавни дейности:

основен ремонт НУ “Кирил и Методий”                         8 500

основен ремонт НУ “Кирил и Методий” /§97 Резерв/  1 700

                2. Целева субсидия капиталови разходи общински дейности:

- Второстепенна мрежа към ІV колектор – неразплатен разход 2003 г./частично плащане/6 800

                3. Капиталови разходи със собствени средства:

Дейност 122 Общинска администрация:

интернет станция                                                     1 500

компютърна мрежа                                                1 000

принтер лазарен                                                         480

компютърни системи                                            1 020

компютърни системи за Общински съвет        1 000

Дейност 311 – Целодневни детски градини:

автоматични перални – 3 броя                            1 500

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация:

Второстепенна мрежа към ІV колектор

/20 % от стойността към СИФ/                          35 500

Проект за Главен колектор І

/частично плащане/                                               3 000

Други разходи по въвеждане в действие на

Главен колектор ІV и Второстепенна мрежа

към него                                                                   1 500


РЕШЕНИЕ №48, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет дава съгласие да бъдат частично изплатени обезщетения за професионално заболяване по изпълнителен лист от 24.10.2003 г. на Мирослава Льотева:

2 700 лв – по заболявания;

1 300 лв – по разходи за лекарства.

 и Съдебно решение от 15.07.2002 г. на Летвия Кисова:

1 000 лв – частично плащане на лихви.


РЕШЕНИЕ №49, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Бюджет на Община Кричим за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/:

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за резлични видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности.


РЕШЕНИЕ №50, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изразяване на подкрепа на инициативата на “Градско училищно настоятелство град Кричим” за кандидатстване пред Социалноинвестиционен фонд по проекта на Световната банка и Министерство на труда и социалната политика “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” за финансиране на проект за Ремонт на Начално училище  “Св. Св. Кирил и Методий”, град Кричим и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим по проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Предвид високата безработица в Общината, възможността за решаване на важен проблем на социалната инфраструктура и в изпълнение на Стратегията за развитие на Община Кричим в частта Образование, Общински съвет при Община Кричим подкрепя искането на събранието на Управителния съвет на Градско училищно настоятелство, град Кричим за кандидатстване пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” за финансиране на проект за ремонт на Начално училище “Св.Св. Кирил и Методий”, град Кричим.

 Общински съвет при Община Кричим одобрява включването на Община Кричим като посредник /получател на финансирането/ по проекта и одобрява съфинансирането от страна на Община Кричим в размер на 20 % от общата стойност за подготовка и изпълнение на проекта.

След завършването на ремонта, сградата на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”    ще бъде поддържана от Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №51, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за преминаване на трасе на ел.провод на фирма “Солвекс” през общински пътища в землището на гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие на фирма “Солвекс” за преминаване през общински път на трасе на подземен кабел за електрозахранване на нов трафопост.


РЕШЕНИЕ №52, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от Наил Закиров – общински съветник за приоритетно изграждане на Градската канализация в кв. “Крайречен” гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Предложението на г-н Наил Закиров се пренасочва за становище от инж. Влахова – главен специалист при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №53, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за членство на Община Кричим в Регионална Асоциация на общини /РАО/ “Тракия” град Стара Загора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, т. 15, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие за участие на Община Кричим в Регионална Асоциация на общини /РАО/ “Тракия” гр. Стара Загора.

Общински съвет при Община Кричим приема Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2004 год.

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за изплащане на членски внос, който е в размер на 0,05 лв. на жител /годишно/.

Общински съвет при Община Кричим на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА  определя за свои представители в Регионална Асоциация на Общините /РАО/ “Тракия” град Стара Загора:

Делегат - инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим;

Заместник-делегати:

Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим;

Инж. Стоян Георгиев Костадинов – Заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №54, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за кандидатстване от страна на Община Кричим пред Агенция САПАРД с проект: “Канализация на гр. Кричим – изграждане на главни колектори ІІ и ІІІ. Реконструкция на водопроводна мрежа по трасето на главни колектори ІІ и ІІІ”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим поради очаквания голям социален ефект, който ще се получи след изграждане на тази част от канализацията, одобрява кандидатстване от страна на Общината пред Агенция САПАРД с проект “Канализация на гр. Кричим – изграждане на главни колектори ІІ и ІІІ. Реконструкция на водопроводна мрежа по трасето на главни колектори ІІ и ІІІ”.


РЕШЕНИЕ №55, прието на 16.03.2004 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предложение от ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС във връзка с постъпили молби в Общински съвет при Община Кричим от граждани за еднократно финансово подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Поради липса на средства в Бюджет 2004 год. не се отпускат средства за финансово подпомагане на граждани.


РЕШЕНИЕ №56, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отпусната безвъзмездна помощ на Община Кричим от Предприятие за Управление на Дейностите по Опазване на Околната среда за реализиране на проект “Канализация на гр. Кричим – изграждане на главен колектор І – продължение”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява доизграждането на Главен канализационен колектор І, поради значимостта на обекта за подобряване екологичното състояние на Общината.


РЕШЕНИЕ №57, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим – писмо Изх. № И – 256/19.02.2004 год. на Националното Сдружение на Общините в Република България, във връзка с безвъзмездно прехвърляне в собственост на Общината недвижими имоти – частна държавна собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим възлага на Кмета да извърши необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Кричим на дванадесет урегулирани поземлени имота – държавна собственост, находящи се в бивш стопански двор, както следва:

 Кв. 151

УПИ    VІІІ – складова и стопанска дейност – 640 кв.м

УПИ    ІХ – складова и стопанска дейност – 1000 кв.м

УПИ    ХІ   – общ.  – 560 кв.м

УПИ    ХІІ  – общ. – 500 кв.м

УПИ    ХІІІ – общ. – 500 кв.м

УПИ    ХІV – общ. – 500 кв.м

УПИ    ХV  – общ. – 510 кв.м

Кв. 153

УПИ   І      - общ.   –700 кв.м

УПИ   VІІІ – общ. – 490 кв.м

УПИ   ХІ   – общ. – 500 кв.м

УПИ   ХІІ  – общ. – 450 кв.м

УПИ   ХІІІ – общ. – 660 кв.м


РЕШЕНИЕ №58, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Предложение от ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС във връзка с Писмо с Вх. № 72 от 05.03.2004 год. от Областна администрация, относно съгласуване на ПУП с Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

 С цел своевременно съгласуване на ПУП с Общински съвет, на основание чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет определя следния ред:

Предложенията да се внасят в Общински съвет от Общинска администрация в лицето на Кмета на Община Кричим.

Съгласуването с Общински съвет да става след разглеждането на проектите от Областния експертен съвет.


РЕШЕНИЕ №59, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Предложение от инж. Сабри Салихов Чолаков – заместник-председател на Общински съвет при Община Кричим за допълнение към чл. 4, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим допълва чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската администрация със следния текст: “всеки първи петък от месеца”.

Чл. 4, ал. 1 става: “Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава  в сградата на Община Кричим всеки първи петък от месеца.”


РЕШЕНИЕ №60, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 10 от 20.01.2004 год. от Мустафа Мустафов Фъндъков, постоянен адрес: гр. Кричим и становище на ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

В настоящия момент Общински съвет при Община Кричим счита, че е нецелесъобразно учредяване на дружество с общинско участие и предмет на дейност, еднакъв, посочен в молба с Вх. № 10 от 20.01.2004 год. от Мустафа Мустафов Фъндъков.


РЕШЕНИЕ №61, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 93 от 26.03.2004 год. от живущите на бул. “Св. Марина” гр. Кричим и становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим възлага на Общинска администрация да проучи възможностите за кандидатстване с проект пред Предсъединителните фондове за осъществяване реконструкция на общински напоителен канал “Света Марина” в рамките на 2004 година.


РЕШЕНИЕ №62, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 51 от 19.02.2004 год. от Веселин Венциславов Низамов – общински координатор на партия НДСВ – Община Кричим, живущ в гр. Кричим, бул. “Ал. Стамболийски” № 55 и становища на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС към ОбС; ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към ОбС; ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност към ОбС; ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Съгласно чл. 39 от ЗМСМА, Кмета на Общината в съответствие с одобрената структура на Общинска администрация, назначава за срока на мандата си заместник-кметовете.

Общински съвет при Община Кричим не предвижда промяна в сегадействащата структура, поради което отхвърля молбата на г-н Веселин Низамов, като неоснователна и противоречаща на чл. 39 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №63, прието на 26.04.2004 г. по Протокол № 9

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 91 от 25.03.2004 год. от Джамийско настоятелство град Кричим и становище на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да проучи възможностите за разширяване на Мюсюлманския гробищен парк от източната страна в срок от 3 /три/ месеца.


РЕШЕНИЕ №64, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кричим. 

Допълнение към чл. 41:

“При текущо възникване на неотложини и доказани потребности през бюджетната година и  при спазване на общия размер на бюджета, кмета на общината с решение на ОбС може да: …”


РЕШЕНИЕ №65, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за одобряване Структурата на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим не одобрява предложената Структура на Общинска администрация – Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №66, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изграждане на комисия за обществен ред и сигурност

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Да се изгради Общинска комисия за обществения ред и сигурност:

Председател: Илия Арахангелов Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС към ОбС

Зам. Председател: кап. Наско Атанасов – н-к на Полицейски участък гр. Кричим;

Секретар: Юсеин Невзатов Търмазов – заместник-кмет на Община Кричим;

Членове:

Диана Павлова Битова – Секретар на ОКБППМН;

Иванка Заяц – Секретар на Читалище “Пробуда”;

Инж. Теодора Тонова – Директор на Дирекция “Социално подпомагане” при Община Кричим;

Инж. Костадин Шопов – старши експерт в Дирекция Бюро по трюда “Родопи” – филиал гр. Кричим;

Костадин Дамянов – ЕТ “Кодам”

Осман Юсеинов – ЕТ “ЕРДИНЕЛИ”

Основен приоритет в дейността на Комисията да е подобряването на обществения ред и сигурност чрез непрекъснато партниране между представените в нея институции и търсене на нови форми на сътрудничество и въздействие.

Комисията да осъществява следните дейности:

1. Проучване потребностите на населението и изготвяне на предложение за решаване на проблемите.

2. Съдействие за обединение и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и обществени формирования, фирмите, медиите и гражданите за подобряване на обществения ред и сигурност.

3. Осъществяване на кординация и оказване на помощ при изпълнение на заложените в местния договор за сигурност мероприятия.


РЕШЕНИЕ №67, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за конституиране и състав на обществен съвет за контрол на системата за социално подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Създава Обществен съвет за контрол на системата за социално подпомагане

Обществения съвет да се състои от 7 /седем/ члена, в състав:

Председател: Заместник-кмет на Община Кричим

Членове:

Секретар на Община Кричим

Общински съветник

Представител на Църковно настоятелство

Представител на Джамийско настоятелство

Представител на Клуб на пенсионера

Общопрактикуващ лекар


РЕШЕНИЕ №68, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от Петранка Спасова Маринова – Председател на ПК по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет ПРИЕМА Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2004 – 2006 год.


РЕШЕНИЕ №69, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на ОбС във връзка с предложение с Вх. № 132 от 20.05.2004 год. от ДЛ “Кричим” гр. Кричим, относно необходимостта от построяване на обходен камионен горски път с приблизителна дължина – 500 м, преминаващ през отд. 112 ”а” на територията на ДЛ “Кричим” и попадащ в землището на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие на ДЛ “Кричим” за изработване на проект за построяване на обходен камионен горски път с приблизителна дължина -– 500 м, преминаващ през отд. 112 “а” на територията на ДЛ “Кричим” и попадащ в землището на Община Кричим.

След  изработване на проекта на пътя, същият да ни бъде предоставен за одобрение.


РЕШЕНИЕ №70, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Информация от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за Забележка към Приложение № 1 от Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предложение от инж. Илия Арахангелов Цветков – Председател на ПК по евроинтеграция, обществен ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на ОбС към ОбС, относно Забележка към Приложение № 1 от Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим не приема предоставената информация, относно Забележка към Приложение № 1 от Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Общинска администрация да изпълни точно изискванията в Забележката по Приложение № 1 т. 4 и 5 към Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год. на ОбС


РЕШЕНИЕ №71, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от Валери Николов Сергиев – общински съветник за промяна на част от ПУП – ПРЗ за кв. 39а, като обединят: УПИ ІІІ – 1111, кв. 39а; УПИ ІV – 1111, кв. 39а; УПИ V – 1111, кв. 39а – за жилищно застрояване в УПИ ІІІ – 1111, кв. 39а за озеленяване и спорт.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Възлага на Кмета на Община Кричим да започне процедура по изготвяне на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за:

Обединяване на УПИ ІІІ – 1111, кв. 39а; УПИ ІV – 1111, кв. 39а; УПИ V – 1111, кв. 39а – за жилищно застрояване   в  УПИ ІІІ – 1111, кв. 39а за озеленяване и спорт.


РЕШЕНИЕ №72, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за предоставяне за безвъзмездно ползване част от УПИ І – Комплекс за социални грижи – 1111, кв. 39а по плана на гр. Кричим от 1982 год., публична общинска собственост: част от първи и подземен етаж, състоящи се от 120 кв.м, които се използват за осъществяване дейността на Дирекция “Социално подпомагане” Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закон за общинската собственост и на основание § 35 и § 36 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Кричим предоставя за безвъзмездно ползване част от следния УПИ І -–Комплекс за социални грижи – 1111, кв. 39а по плана на гр. Кричим от 1982 г., публична общинска собственост: част от първи и подземен етаж, съсоящи се от 120 кв.м, които се използват за осъществяване дейността на Дирекция “Социално подпомагане” Община Кричим.

Направените консумативни разходи за осъществяване на дейността се заплащат ежемесечно на Община Кричим от Дирекция “Социално подпомагане”.


РЕШЕНИЕ №73, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отдаване под наем и определяне на комисия за подготовка и организация на търг и конкурс за отдаване под наем на “Кафе-аператив” – част от Административна сграда, намиращ се в УПИ І – ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 по регулационния план на града от 1987 г., пл. “Обединение” № 3 и “Клуб-дневна”, “Фоайе” и “Дискотека”, намиращи се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ І – Пионерски дом и Младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 635/87.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Да се проведе търг за отдаване под наем на “Кафе-аперитив”- част от Административна сграда, намиращ се в УПИ I-ГНС, Културен дом и Киносалон, кв.57 по регулационния план на града от 1987 г, пл.”Обединение” № 3.

Началната тръжна  цена се определя за площ 226 кв. м – 220,00 (двеста и двадесет ) лева.

2. Да се проведе конкурс по реда на Наредба № 5 на Общински съвет при Община Кричим за отдаване под наем  на “Клуб-дневна”, ”Фоайе” и “Дискотека”, намиращи  се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ I-Пионерски дом и Младежки клуб, кв.48 по плана на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 635/87 с площ съответно 195,00 кв.м и 195,00 кв.м  при следните условия:

 Началната конкурсна цена за “Клуб –дневна”, “Фоайе” и “Дискотека”се определя за площ 195,00 кв.м (1,60 лв/кв.м) - 312 (триста и дванадесет) лева .

За всеки месец през периода от петнадесети май до петнадесети септември, за ползване на тераса към дискотеката, да се заплаща допълнително наем за площ 207 кв. м  - 100, 00 (сто) лева.

В конкурсните условия да се включат следните клаузи:

Наемателят на дискотеката и клуб-дневна и фоайе се задължава да осигури достъп до книгохранилището, намиращо се в непосредствена близост до дискотеката, на  ползвателите му.

Наемателят се задължава да осигурява безвъзмезден достъп на гражданите в дневната фоайе за спортуване-“Тенис на маса”, всеки календарен ден от 08,00 до 22,00 часа.

Наемателят се задължава да полага грижа на добър стопанин за опазване на “Клуб-дневна “ и “Фоайе”, както и имуществото в тях.

3. Определя комисия за подготовката и организацията на процедурата за отдаване под наем на “Кафе-аперитив”- част от Административна сграда, намиращ се в УПИ I-ГНС, Културен дом и Киносалон, кв.57 по регулационния план на града от 1987 г, пл.”Обединение” № 3 и “Клуб-дневна”, ”Фоайе” и “Дискотека”, намиращи  се съответно на първи и втори етаж на Младежки дом, в УПИ I-Пионерски дом и Младежки клуб, кв.48 по плана на гр.Кричим, одобрен със Заповед № 635/87 в следния състав:

 Председател: Ангел Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим

и членове:

- Майя Бахчеванова – юрисконсулт;

- Мария Гичева - Директор “Финанси”;

- инж. Нонка Василева - старши специалист ”Стопански дейности”;

- Петрунка Стайкова - старши специалист  “Ед.кадастър и общинска собственост”;

- инж. Ваня Ташева - общински съветник;

- Никола Андреев - общински съветник.

- Отсъстващите членове да се заместват, както следва:

- От служител в същия отдел / сектор/, определен от Кмета на Общината;

- От друг общински съветник, определен от Председателя на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №74, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отдаване под наем на помещение, представляващо част от сградата на киносалона и разположено на първи етаж, вляво от входа за “Кафе – аператив”, в УПИ І – ГНС, Културен дом и киносалон, имот пл. № 1193, кв. 57 по плана на гр. Кричим, и определяне на комисия за подготовка и организация за провеждане на конкурса.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Общински съвет при Община Кричим  обявява за частна общинска собственост част от сграда, находяща се на първи етаж вляво от  входа за “Кафе – аперитив “, с площ 2,5 кв.м .

2. Възлага на Кмета да организира  провеждането на конкурс за отдаване под наем на горе написания имот по реда на Наредба № 5 на Общински съвет при Община Кричим  при следните условия:

Началната конкурсна цена за помещението, намиращо на първи етаж , вляво от входа за “Кафе – аперитив”, в УПИ  І – ГНС , Културен дом и киносалон, имот пл. № 1193 , кв. 57 по плана на гр.Кричим  с площ 2,5 кв.м се определя в размер на  5,00  /пет/ лева .

Обектът да се ползва в рамките на работното време на кафе-аперитива, а в случай, че се налага ползването му за по-дълъг период от време, последното да стане само след постигане на писмена договореност с наемателя на кафе-аперитива.

Санитарните помещения, намиращи се в непосредствена близост до помещението да се ползват само след постигане на предварителна писмена договореност с наемателя на кафе-аперитива.

Отчетеният разход на електроенергия в обекта да се заплаща на наемателя на кафе-аперитива, намиращ се в непосредствена близост, в срок и при условия, писмено договорени помежду им.

3. Определя комисия за подготовката и организацията на процедурата за отдаване под наем на “помещението, намиращо на първи етаж, вляво от входа за “Кафе – аперитив”, в УПИ  І – ГНС, Културен дом и киносалон, имот пл. № 1193, кв. 57 по плана на гр.Кричим в следния състав:


РЕШЕНИЕ №75, прието на 07.06.2004 г. по Протокол № 10

ОТНОСНО: Информация от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за работата на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през периода 2001 – 2003 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Приема представената информация за работата на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през периода 2001 – 2003 год. и Стратегия на Общинската комисия за БППМН за работа с “Деца в риск” – 2003/2006 год.

Годишен отчет в края на календарната  2004 година от страна на Общинската комисия за БППМН за изтеклата година.


РЕШЕНИЕ №76, прието на 08.07.2004 г. по Протокол № 11

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми от Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Във връзка с чл. 17, чл. 18, чл. 19 и чл. 21 и на основание чл. 19 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет при Община Кричим

Р Е Ш И :

І. Във връзка с предстоящото провеждане на конкурс за възлагане на превозите по утвърдени транспортни схеми от Община Кричим и на основание чл. 21, т. 1 и 2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили се комбинират ефективни с неефективни линии /курсове/ от квотата на Община Кричим в две групи, както следва:

ПЪРВА ГРУПА

Кричим – Пловдив /през Перущица/ - част от областна транспортна схема:

От Кричим – 05,45; 06,40; 06,45; 07,45; 08,45; 09,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 16,45; 17,45; 18,45; 19,45 и 20,45.

От Пловдив – 06,45; 07,45; 08,45; 09,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 16,45; 17,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,45 и 21,45.

и

Кричим – Пещера – част от републ. трансп. схема:

От Кричим – 06,30  и  11,30.

От Пещера – 07,30  и  13,30.

Кричим – Жребичко – част от републ. трансп. схема:

От Кричим – 08,00  и  18,10.

От Жребичко – 08,30  и  18,40.

Стадиона – Ж.П.Гара Кричим – общинска трансп. схема /градска линия/:

От Стадиона – 06,55; 17,20  и 19,40.

Ж.П.Гара Кричим – 07,22; 17,55  и 20,15

ВТОРА  ГРУПА

Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ - част от обл. трансп. схема:

От Кричим – 06,30; 09,05; 11,25; 13,40; 16,05 и 18,25.

От Пловдив – 07,55; 10,10; 12,35; 14,55; 17,10 и 19,35.

и

Пазарджик – Кричим – част от републ. трансп. схема:

От Кричим – 08,10  и  13,10.

От Пазарджик – 09,15  и  14,15.

ІІ. Да се проведе конкурс на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 от Закона за автомобилните превози и чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пъници с автобуси и леки автомобили /за краткост “Наредбата”/ с предмет – възлагане обслужването на линии и курсове от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата за възлагане на Община Кричим и Общинска транспортна схема, съгласно приложените маршрутни разписания, описани в т. І от настоящото решение.

ІІІ. На основание чл. 18 от Наредбата, определя по години, курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, както следва:

а) За превози по градски линии:

За 2004 година – 1 бр., съставляващ 15 % от общия брой курсове по авт. линия “Ж.П.Г – Стадиона” с нач. час на тръгване от Стадиона – 17,20 ч.

За 2005 година – 2 броя курсове, съставляващи 25 % от общия брой курсове по авт. линия “Ж.П.Г – Стадиона”;

За 2006 година – 2 броя курсове, съставляващи 35 % от общия брой курсове по авт. линия “Ж.П.Г – Стадиона”

б) За превози по междуселищни линии:

За 2004 година:

По автобусна линия Пловдив – Кричим през Перущица /от Кричим – 07,45; 13,45; 20,45 и от Пловдив – 10,45; 14,45; 21,45/ - 6 курса и

По автобусна линия Пловдив – Кричим през Стамболийски /от Кричим – 06,30; 18,25 и от Пловдив – 07,55  и  19,35/ - 4 курса, общо 10 курса по двете линии, съставляващи 15 % от броят на курсовете по междуселищни линии.

За 2005 година

Допълнително още 4 курса от автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/  и определени от Общински съвет – 10 курса от тази линия;

Допълнително още 2 курса от автобусна линия Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ и определени от Общински съвет – 6 курса от тази линия, общо 16 курса по двете линии, съставляващи 25 % от общия брой на курсовете по междуселищни линии.

За 2006 година

Допълнително още 4 курса от автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/, определени от Общински съвет – 14 курса от тази линия;

Допълнително още 2 курса от автобусна линия Кричим – Пловдив /през Стамболийски/, определени от Общински съвет – 8 курса от тази линия, общо 22 курса по двете линии, съставляващи 35 % от общия брой на курсовете по междуселищни линии.

ІV. На основание чл. 19 и във връзка с чл. 21 от Наредбата утвърждава условията за провеждане и участие в конкурса, критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите, както следва:

А/ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ:

а) Да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, които отговарят на изискванията за извършване на обществен превоз на пътници, определени в Наредба № 33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на МТ и С и Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на МТ и С;

б) Да притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници в Р България;

в) Да притежават удостоверения за транспортна годност, валидни към датата на провеждане на конкурса ( със срок на валидност след датата на провеждане на конкурса );

г) Да притежават необходимия брой превозни средства, съставляващи сбор от необходим брой основни и резервни превозни средства, определени в т. А..3. от настоящото решение;

д) Да не са в несъстоятелност или в произвоство за обявяване в несъстоятелност;

е) Да не се намират в ликвидация;

ж) Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

з) Да нямат парични задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и задължения към Национален осигурителен институт /НОИ/;

и) Да са закупили конкурсна документация и внесли определения депозит за участие в конкурса.

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:

а) Да отговарят на изискванията за транспортна годност, което се доказва с протокол за преминат преглед за транспортна годност пред регионалните отдели на Държавна автомобилна инспекция, съгласно приложение 4 към Наредба № 33/1999  на МТ и С.

НЕОБХОДИМ  БРОЙ  И  ВИД  НА  ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПРЕВОЗИТЕ, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ  КОНКУРС:

а) Превозите предмет на настоящия конкурс се изпълняват с всички класове автобуси и автомобили от категория М1.

б) Необходим брой автомобили за изпълнение на:

За първа група, съставляваща курсове на автобусни линии:

Кричим – Пловдив /през Перущица/

От Кричим – 05,45; 06,40; 06,45; 07,45; 08,45; 09,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 16,45; 17,45; 18,45; 19,45 и 20,45.

От Пловдив – 06,45; 07,45; 08,45; 09,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 16,45; 17,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,45 и 21,45.

Кричим – Пещера

От Кричим – 06,30  и  11,30.

От Пещера – 07,30  и  13,30.

Кричим – Жребичко

От Кричим -  08,00  и  18,10.

От Жребичко – 8,30  и  18,40.

Стадиона – Ж.П.Г. – Кричим

От Садиона – 06,55; 17,20  и  19,40.

От  Ж.П.Гара Кричим – 07,22; 17,55  и  20,15.

7 броя автомобили, в това число:

1 брой за превоз на трудноподвижни лица;

1 брой резервен, съставляващ 15 % от необходимия брой основни автомобили.

За втора група, съставляваща курсове на автобусни линии:

Кричим – Пловдив /през Стамболийски/

                               От Кричим – 06,30; 09,05; 11,25; 13,40; 16,05  и  18,25.

От Пловдив – 07,55; 10,10; 12,35; 14,55; 17,10  и  19,35.

                               Пазарджик – Кричим:

                               От Кричим – 08,10  и  13,10.

                               От Пазарджик – 09,15  и  14,15.

                               3 броя автомобили, в това число:

1 брой за превоз на трудноподвижни лица

1 брой резервен, съставляващ 15 % от необходимия брой основни автомобили.

За всяка от двете групи линии се кандидатства по отделно с едно предложение.

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

Кандидатите за участие в конкурса могат да кандидатстват:

Едновременно за всички курсове, съставляващи първа група съгл. т. І от настоящото решение и/или едновременно за всички курсове, съставляващи втора група съгл. т. І от настоящото решение.

В конкурса може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.

Кандидатите в конкурса имат право да представят само едно предложение.

Предложението трябва да съдържа всички посочени документи и да бъде изготвено точно по указанията в проектопредложението и в условията за провеждане и участие.

Предложението се представя не по-късно от 30 /тридесет/ дни след публикуване на обявата за конкурса по реда на Наредбата в Община Кричим, пл. “Обединение” № 3, стая № 16 до 16.00 ч  от кандидата или упълномощен представител в запечатан, непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като входящото клеймо да не е по-късно от 30 /тридесет/ дни след публикуване на обявата за конкурса по реда на Наредбата.

Предложенията ще се отворят на 31 /тридесет и първия/ ден след  публикуване на обявата по реда на чл. 20 от Наредбата, 10.00 часа в стая № 21, сграда на Община Кричим, пл. “Обединение” № 3. Ако 31-ия ден е почивен, предложенията ще се отворят на първия работен ден, следващ 31-ия ден, на същото място и в същия час. Срокът на валидност на предложенията не може да бъде по-малък от 180 /сто и осемдесет/ дни от публикуване на обявата за конкурса по горния ред.

Комисията за разглеждане и оценка на предложенията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидата, както и да изисква в определен срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

Провеждането на конкурса става в два етапа:

І-ви етап – открит за участниците. Комисията проверява съдържанието на документите в плик А и допуска до участие в конкурса.

ІІ-ри етап – закрит за участниците. Комисията оценява предложението в плик В. При отваряне на предложението на участник, допуснат до конкурса, приложените в плика документи се подписват от Председателя и двама членове на комисията.

Гаранцията за участие в конкурса се определя в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, платими в касата на Общината не по-късно от 16.00ч. на 30-тия ден от публикуване на обявата. След сключване на договор с предмет, еднакъв с предмета на конкурса гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение и се възстановява след изтичане срока на действие на договора, ако същият не бъде прекратен поради виновно неизпълнение.

Списък на задължителните документи:

Заявление за участие

Копие от решението за съдебна регистрация на търговеца по смисъла на ТЗ;

Копие от лиценза за обществен превоз на пътници в страната;

 Копие от оригиналния списък на лиценза за обществен превоз на пътници в страната;

Копия от Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2 от наредба № 33/1999 г. на МТ и С /протокол за преминат преглед за транспортна годност пред РОДАИ/

Копия от регистрационните талони и УТГ на превозните средства, посочени в т. 1 от настоящото. Зачитат се УТГ, чиито срок на валидност не е изтекъл към крайния срок за подаване на документи за участие в настоящия конкурс;

Документ за собственост или наем на материално-техническа база за осъществяване на дейността по извършване проверките за техническото състояние на автомобилите и за паркирането им;

Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на фирмата;

Удостоверения от съответните органи, че кандидатът:

Не е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;

Не се намира в ликвидация;

Няма парични задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и задължения към НОИ;

Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. Това изискване се отнася и за управителите или членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членовете са юридически лица и за техните представители в съответния управителен орган;

Сертификат за съответствие на автомобила със съответната категория Евро-1, 2, 3 или 4.

Справка за допълнителните услуги в превозните средства;

Справка за определяне на цената на един пътникокилометър за дейността “пътнически превози” и на същата база определяне на цената на билета от началната до крайната точка за всеки от маршрутите, за които кандидатства;

Копия от документи, удостоверяващи опита на превозвача в обществения превоз на пътници по смисъла на т. 5.1. от критериите за оценка на предложенията;

Копие от платежен документ за закупена документация за участие;

Копие от документа за внесена гаранция за участие;

Декларация по образец;

Не се допускат до участие в конкурса, кандидатите непредставили всички необходими документи.

Предложение за участие в конкурс - образец 2 , в отделен запечатан плик В, поставен в плика с останалите документи.

Документите по т. 10 с изключение на предложението се прилагат в плик А. Пликове А и В се прилагат в плик С, върху който се изписва името и адреса на участника, предмета на конкурса и се полага печата на същия  върху запечатаните краища на плика.

Забележка: Всички представени копия от документи да бъдат заверени с подпис и печат от собственика или упълномощено от него лице.

Б.  КРИТЕРИИ  за  оценка:

1. ЕКОЛОГИЧНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА -  МАКС. БР. ТОЧКИ  -до   10 т

За МПС, със сертификат – “Евро 4”  -                                        10 т        

За МПС, със сертификат – “Евро 3”  -                                          8 т

За МПС, със сертификат – “Евро 2”  -                                          6 т

За МПС, със сертификат – “Евро 1”  -                                          4 т

За всички останали МПС                                                                                 0 т

Начин за определяне броя на точките:

(4 х n1 + 6 х n2 + 8 х n3 + 10 х n4)/ n,

където n-общ брой на превозните средства с които участникът кандидатства в конкурса; n4 – брой МПС със серт. “Евро 4”; n3 – брой на МПС със серт. “Евро 3”; n2 – брой на МПС със серт. “Евро 2”; n1 – брой на МПС със серт. “Евро 1”; “х” – знак за умножение и “/” – знак за деление.

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ  В  ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА  - МАКС. БРОЙ ТОЧКИ  -до 3 т

В зависимост от процента на автобусите, оборудвани с такива от общия брой на превозните средства, с които участникът кандидатства:

Климатик в салонадо 2 т

над  50 % 2 т

под  50 % 1 т

Други  /хладилен шкаф и/или аудио визуална техника/          1 т

над  50 %                                                                                             1 т

под  50 %                                                                                             0 т

3. ЦЕНИ И СОЦИАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ-МАКС.БРОЙ ТОЧКИ – до 42 т

3.1. ЦЕНИ                                                                                                   до 40 т

Цена на пътникокилометър /крайната стойност, от която се определя цената за съответните разстояния по маршрута /

За най-ниска цена на пътникокилометър                                               40 т

Всяка по-висока цена получава пропорционално намалени точки:

                                        Ц мин

Брой точки =  ------------------  Х 40

                                                    Ц участн.

Броя точки е равен на 40 умножено по отношението между минималната цена и цената на участника.

Ц мин – най-ниската предложена цена от участниците за съотв. група/и/;

Ц участн. – Цената предложена от оценявания участник.

Други социални облекчения освен посочените в  ПМС № 66/15.04.1991 г.от  0  до  2 т

Отстъпка в цената:

За ученици  и студенти  над  25 %                                                                                         1 т

За пенсионери  над  25 %                                                                                                        1 т

4. ОБОРУДВАНЕ  НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА 1 т

За наличие на повече от едно превозно средство от изискуемите за превоз на трудноподвижни лица:

Собствено /и/                                                                                                                              1 т

/Автобуси, с които се участва в конкурса, включени в списъка към лиценза, и за които има договор за покупка на лизинг от кандидата, се оценяват като собствени. Представят се договори за лизинг и документи за платени лизингови вноски/

Под изискуеми се разбират по 1 бр. превозни средства за превоз на трудноподвижни лица за всяка група.

5. ДРУГИ   ИЗИСКВАЩИ  СЕ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  33 т

5.1. Технологична обезпеченост на превозите:                                                                13 т

Собственост на автомобилите, с които кандидатства    до                                             10 т

Собствени / 100 % /                                                                                                                 10 т

/Автобуси, с които се участва в конкурса, включени в списъка към лиценза, и за които има договор за покупка на лизинг от кандидата, се оценяват като собствени. Представят се документи за платени лизингови вноски/

Наети  до  50 % от необходимите                                                                        3 т

Наети  над  50 %                                                                                                      1 т

Опит  на превозвача в областта на обществения превоз на пътници:до   3 т

Над  2  години                                                                                                          3 т

От  1 до  2  години                                                                                                                  2 т

До  1 година                                                                                                                            1 т

Опитът се доказва с приложени референции от възложител.

5.2. Възрастов  състав  на  автобусите   /първоначална    регистрация/:        до    10  т

n4 -  До 10 години                                                                                                                 10  т

n3 -  От  10  до  15  години                                                                                                     8  т

n2 - От  15  до  20  години                                                                                                      6  т

n1  -  От  20  до  25  години                                                                                                    4  т

no  -  Над  25  години                                                                                                              0  т

n  -  общ брой МПС

Броят на точките се определя по подобие на начина за показателя “Екологичност на превозните средства”.

(4 x n1 + 6 x n2 + 8 x n3 + 10 x n4) / n

Когато не е  известна датата на “първоначална регистрация”, за такава се приема датата на производство.

5.3. Клас на автомобилите, с които кандидатства превозвача: до  10 т

n4  -  Категория М3, клас  ІІІ                                                                                              10  т

n3  - Категория  М3, клас  ІІ                                                                                                 6  т

n2  -  Категория  М2, клас  ІІ  и  ІІІ                                                                                      2  т

n1  -  Категория  М1                                                                                                               1  т

n  - общия брой МПС

Броят на точките се определя по подобие на начина за показателя “Екологичност на превозните средства”.

(1 x n1 + 2 x n2 + 6 x n3 + 10 x n4) / n

Максимален  брой  точки  -  89 точки.

НАЧИН  ЗА  ОЦЕНКА  И  КЛАСИРАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ:

Броят на точките за всеки от показателите се определя по посочения начин  с точност до втория знак след запетаята  /стотиците/.

Комплексната оценка на предложението представлява сбор от оценката по всички показатели.

Предложенията на участниците се класират за групите от курсове, за които кандидатстват.

На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки за съответната група.

При равен брой точки превозите се възлагат на участника, който е предложил по-ниската цена на пътникокилометър.

Участниците в конкурса се класират до трето място по групи.

V. На основание чл. 17, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата, определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, включващ един юрист и специалисти, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване на предложенията, както следва:

Председател: Ангел  Чобанов  - Заместник-кмет на Община Кричим

и членове:

Майя  Бахчеванова – юрисконсулт;

Мария Гичева – директор “Финанси”;

Инж. Нонка Василева – ст. инсп. СД

Представител на ИА “Автомобилна администрация”, респ. РО “ДАИ” – Пловдив;

Представител на КАТ – Пътна полиция – респ. РДВР – “КАТ – Пътна полиция” – Пловдив;

Представител на Териториална данъчна дирекция;

Георги Вълчанов – специалист;

Инж. Димитър Тонов – общински съветник;

Представител на браншови организации в областта на автомобилния транспорт:

Национален съюз на превозвачите /регионална секция – Автобусни превози – Пловдив/;

Национална транспортна камара – Пловдив;

VІ. На основание чл. 22  от Наредбата определя цена на конкурсната документация  300  /триста/ лева  и съдържание на документацията, както следва:

Решението за обявяване на конкурса /настоящото решение/;

Заповедта на Кмета за откриване на конкурса;

Пълното описание на предмета на конкурса, съставляващ копия на маршрутните разписания за възлагане от Община Кричим;

Изискванията към кандидатите, техническите условия към превозните средства и общи условия за участие и списъка на задължителните документи;

Заявление за участие;

Образеца на предложението;

Правила за работата на комисията;

Декларация;

Проекта за договор.

VІІ. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредбата, Общински съвет  при Община Кричим  делегира своите функции  относно провеждането на конкурса за възлагане на  обществен превоз на пътници  по  утвърдени транспортни схеми през 2004 год. на Кмета на Община Кричим –  инж. Васил Щерев Кузев.

Образец № 1

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №2/15.03.2002г. НА МТС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ


РЕШЕНИЕ №77, прието на 08.07.2004 г. по Протокол № 11

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за повишаване качеството на дейностите по осигуряване на обществения ред и сигурността, и опазване общинското имущество на територията на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за уточняване условията по прекратяване на договор от 10.07.2000 год. между Община Кричим и РДВР – Пловдив за физическа защита /охрана/ на обекти общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №78, прието на 08.07.2004 г. по Протокол № 11

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2004 г. в размер на 42.80 лв.


РЕШЕНИЕ №79, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за одобряване структурата  на общинска администрация на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет при Община Кричим ОДОБРЯВА  Структура на общинска администрация – Община Кричим, съгласно Приложение № 1, считано от 01.07.2004 г.


РЕШЕНИЕ №80, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за повишаване качеството на дейностите по осигуряване на обществения ред и сигурността, и опазване общинско имущество на територията на град Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1.Общинска администрация да осъществи  необходимите контакти и договори възможните промени в договора между Община Кричим и РДВР – Пловдив, изгодни за Община Кричим. Да бъде внесена информация за това в Общински съвет до началото на месец октомври 2004година.

2. След влизане в сила на настоящето Решение на Общински съвет да бъдат осъществени персонални промени на общинските полицаи.


РЕШЕНИЕ №81, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за допълнение на чл. 49 от Наредба № 4 за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет – Кричим допълва чл.49 от Наредба №4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество създава нова ал.3 със следния текст:

Ал.3 С решение на Общински съвет, без търг или конкурс се учредява възмездно право на строеж в следните случаи;

Върху съсобствени имоти и парцели;

На юридически лица на бюджетна издръжка, както и за задоволяване на масови нужди на нселението от здравни, образователни, просветни, спортни, религиозни, културни и социални дейности;

Върху недвижими имоти, общинска собственост за изграждане на гаражи, пристройки и надстройки на сгради от собствениците на жилищни обекти, изградени в имота;

Искането за учредяване на възмездно право на строеж се отнася до Общински съвет при Община Кричим;


РЕШЕНИЕ №82, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за обявяване на частна общинска собственост на следния имот, публична общинска собственост, а именно – дворно място с площ 560 кв.м, находящ се в гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1 в УПИ VІІ – 478 за параклис, кв. 116, и учредяване на възмездно право на строеж за петгодишен срек за изграждане на параклис в описания имот по реда на Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско умущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Не приема предложението на инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим, поради това, че предложението не кореспондира с §3, ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба №4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.3, ал.2 на Раздел ІІ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС на Наредба №5 за реда и условията на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.

 2. Постоянната комисия по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм да се заподнае с точните данни за броя на регистрираните вероизповедания на територията на Община Кричим, техните нужди и потребности.


РЕШЕНИЕ №83, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отчет по т. 6 от Забележката по Приложение № 1 към Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет не приема отчета относно т.6 от Забележката по Приложение №1 на инж. В. Кузев – Кмет на Община Кричим;

Списък с физическите и юридическите лица, които дължат суми по наеми и такси към Община Кричим, във връзка с Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и услуги, приета с Решение №36, взето с протокол №8 от 16.03. 2004г. да бъде поставен на видно място на входа на Община Кричим и да се актуализира ежемесечно.


РЕШЕНИЕ №84, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отчет по Решение № 70, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004 г. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да направи предложение за коригиране терминологията в Наредбата на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по Приложение №1, т.4, 5 и 6 от Забелеката.


РЕШЕНИЕ №85, прието на 06.08.2004 г. по Протокол № 12

ОТНОСНО: Молби, жалби, изисквания, питания, становища и предложения на граждани.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общинска администрация да направи предложение до Общински съвет съгласно Постановление №235 на Министерски съвет за закупуване на земя с отстъпено право на строеж на база оценка от лицензиран оценител.


РЕШЕНИЕ №86, прието на 02.09.2004 г. по Протокол № 13

ОТНОСНО:    Изразяване на подкрепа на Общински съвет  при Община Кричим за кандидатстване с проПо ПРОГРАМА ФАР BG 0202.02 “Развитие на българския

Екотуризъм” и съгласие за създаване на Общински Туристически Информационен Център в сградата на

Младежки дом , гр.КРИЧИМ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Предвид  наличието на възможности за развитие на Община Кричим, рекламирането и рационалното използване на местните природни ресурси и в изпълнение  на Стратегията

За разнитие в частта Екотуризъм, Общински съвет при Община

Кричим продкрепя кандидатстването на Община Кричим

С проект пред  ПРОГРАМА  ФАР BG 0202.02  “Развитие на българския екотуризъм”. Проекът  е с работно зъглавие

“Река Въча – врата към  западните Родопи” и предвижда съз-

даването на туристически маршрути, включващи :Поддържан

резерват “Изгорялото гюне”, язовир “Кричим” и други при –

родни забележителности в района, както и други съпътстващи

дейности.

 Общински съвет при Община Кричим одобрява създаването на Общински Туристически Информационен

Център в сградата на Младежки дом, чрез реконструкция на две

Кръжочни зали, намиращи се на първия етаж. Едната зала  е

Разположена в западната част на сградата, втората в югоизточ-

Ната част, заедно със санитарни помещения и фоайето за връзка

Със залите. Реконструкцията да се осъществи в случай, че

Проектът е одобрен от ПРОГРАМА  ФАР.


РЕШЕНИЕ №87, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2004 г. както следва:

              

Актуал.бюджет

30.06.2004 г.

Отчет

30.06.2004 г

По  прихода     1 803 414 996 496
1. Приходи с държавен характер      1 265 216  678 757
1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл.чл.8,ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г    

407 000

203 500

1.2. Обща допълваща субсидия     705 226 333 532

1.3. Целева субсидия капиталови         разходи

3.1. Трансфери

3.2. Възстановени трансфери

   

10 200

142 790

- 1 065

2.  Приходи с общински характер     538 198 317 739
2.1. Данъчни приходи       95 470 61 914
2.2. Неданъчни приходи          353 831 189 240
2.3. Целева субсидия за капиталови разходи    

6 800

6 800

2.4. Обща изравнителна субсидия     82 000 57 400

2.5. Преходен остатък

4. Временно съхранявани средства

   

97

-

97

4 860

5. Наличност към 30.06.2004 г.      

2 572 -

По  разхода     1 803 414 996 496
Държавни дейности     1 265 216 678 757
Общински дейности     538 198 317 739

РЕШЕНИЕ №88, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема частична актуализация в местни дейности :

По прихода          -              4 273

§ 2710 Общински такси и технически услуги            1 879

§ 2822 Глоби и санкции                                                  2 322

§ 4501 Дарения                                                                  72

По разхода           -              4 273

Дейност 122 Общинска администрация                      3 901

Дейност 336 Столове                                                        372


РЕШЕНИЕ №89, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим приема частична актуализация в списъка на капиталовите разходи:

Дейност 122 – Общинска администрация:

Компютър                                                                          1 000  лв

Ксерокс                                                                               1 560  лв

Дейност 311 – Целодневни детски градини:

Перални /3 бр. х 345 лв = 1 035 лв/- 465 лв

Хладилни витрини  2 броя               975  лв

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация:

Второстепенна мрежа колектор ІV                              3 000  лв

Главен колектор І                                                           10 000  лв

Главен колектор ІV                                                          3 000  лв

Дейност 604 – Осветление на улици и площади:

Трафопост “Девинско шосе”                                       1 050  лв

Дейност 629 – Други дейности по благоустройството:

Ремонт път Кричим – Козарско                                   1 700


РЕШЕНИЕ №90, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето от 01.01.2004 год. до 30.06.2004 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим  ПРИЕМА Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация при Община Кричим за времето  от  01.01.2004 год. до 30.06.2004 година.


РЕШЕНИЕ №91, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за второто тримесечие на 2004 г.

в  размер на  297.29 лв.


РЕШЕНИЕ №92, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно начислените наеми за наети общински имоти за м. Август 2004 г. и дължимите наеми към 31.08.2004 год. (извлечение от счетоводна сметка 4110), в изпълнение на т. 6 от Забележката по приложение № 1 към Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год. на ОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим  приема отчета за начислените наеми за м. Август 2004 год. и дължимите наеми към 31.08.2004 година.


РЕШЕНИЕ №93, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно точка 6 от Забележката по Приложение № 1 към Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим  приема Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно точка 6 от Забележката по Приложение № 1 към Наредба на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 8 от 16.03.2004 год. на Общински съвет при Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №94, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за коригиране на терминологията в Наредба на Общински съвет при Община Кричим за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по Приложение № 1,    т. 4, 5 и 6 от Забележката.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. Точка 4 от Забележката към приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, утвърдена с Решение № 36, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 г на Общински съвет при Община Кричим става:

“Общинска администрация да представя ежегодно, до края на м. април, списък на физическите и юридически лица, получили разрешение за ползване по смисъла на инструкцията, приета с Решение № 144, взето с протокол № 19 от 26.01.2001 г на Общински съвет-гр.Кричим, както и местонахождението и площта, на разрешения за ползване терен.”

2.Точка 5 от Забележката към приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, утвърдена с Решение № 36, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 г на Общински съвет при Община Кричим става:

“Общинска администрация да представя ежемесечен  отчет включващ:

Начислените месечни наеми и такси по смисъла на т.IV от приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим;

Дължимите наеми  и такси по смисъла на т.IV от приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим от всеки наемател/ползвател към последния ден от отчетния месец.

Отчетът да се представя до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.”

3.Точка 6 от Забележката към приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, утвърдена с Решение № 36, взето с протокол № 8 от 16.03.2004 г на Общински съвет при Община Кричим отпада.


РЕШЕНИЕ №95, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за одобрение на ПУП “Оптичен кабел Марково – Стамболийски”, възложен от БТК  АД – РУ “Далекосъобщения”, гр. Пловдив.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява проект за ПУП “Оптичен кабел Марково – Стамболийски”.


РЕШЕНИЕ №96, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижими – частна общинска собственост, находящи се в гр. Кричим, а именно: УПИ І – общ., кв. 129 – ул. “Владая” № 2; УПИ ХІІ – общ., кв. 129 – ул. “Владая” № 4; УПИ VІІ – общ., кв. 129 – ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 22в; УПИ VІІІ – общ., кв. 129 – ул. “Априлци” № 3в; УПИ ІХ – общ., кв. 129 – ул. “Априлци” № 3б; УПИ Х-общ., кв. 129 – ул. “Априлци” № 3а; УПИ ХІ – общ., кв. 129 – ул. “Априлци” № 3, гр. Кричим по плана на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 210/11.10.2002 год. на Кмета на Община Кричим, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 38, взето с Протокол № 9/17.03.2000 год. на Общински съвет при Община Кричим и чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 39, взета с Протокол № 10/17.03.2000 год. на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 1 от Наредба № 5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие:

І. Да се продадат чрез търг с явно наддаване недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

УПИ І – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ застроено и незастроено дворно място с обща площ от 830 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 236/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Владая” № 2, гр. Кричим;

УПИ ХІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 875 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 237/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Владая” № 4, гр. Кричим;

УПИ VІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ застроено и незастроено дворно място с обща площ от 635 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 238/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 22в, гр. Кричим;

УПИ VІІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 695 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 239/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3в, гр. Кричим;

УПИ ІХ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 480 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 56/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3 б, гр. Кричим;

УПИ Х – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 490 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 57/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3а, гр. Кричим;

УПИ ХІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 460 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 58/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3, гр. Кричим.

ІІ.1. Да се определи начална тръжна цена в размер на 16 380 /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева/ лв. за УПИ І – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ застроено и незастроено дворно място с обща площ от 830 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 236/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Владая” № 2, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 165 / сто шестдесет и пет/ лева.

ІІ.2. Да се определи начална тръжна цена в размер на 10 650 /десет хиляди шестстотин и петдесет лева/ лв. за УПИ ХІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 875 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 237/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Владая” № 4, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 107 /сто и седем/ лева.

ІІ.3. Да се определи начална тръжна цена в размер на 11 990 /единадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева/ лв. за УПИ VІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ застроено и незастроено дворно място с обща площ от 635 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 238/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 22в, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване 120 /сто и двадесет/ лева.

ІІ.4. Да се определи начална тръжна цена в размер на 7 500 /седем хиляди и петстотин лева/ лв. за УПИ VІІІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 695 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 239/31.01.2003 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3в, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 75 /седемдесет и пет/ лева.

ІІ.5. Да се определи начална тръжна цена в размер на 5 700 /пет хиляди и седемстотин лева/лв. за УПИ ІХ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 480 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 56/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3б, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 60 /шестдесет/ лева.

ІІ.6. Да се определи начална тръжна цена в размер на 5 780 /пет хиляди седемстотин и осемдесет лева/ лв. за УПИ Х – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 490 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 57/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3а, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 60 /шестдесет/ лева.

ІІ.7. Да се определи начална тръжна цена в размер на 6 000 /шест хиляди лева/лв. за УПИ ХІ – общински, кв. 129 по плана на гр. Кричим, представляващ незастроено дворно място с площ от 460 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 58/04.12.2000 год., находящ се на ул. “Априлци” № 3, гр. Кричим, която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 19.07.2004 год. и стъпка за наддаване – 60 /шестдесет/ лева.

ІІІ. Да се определи състава на комисията, която да изготви тръжната документация, както следва:

Председател: Ангел Чобанов – Заместник-кмет на Община Кричим

Членове:

Мария Гичева – директор на дирекция “Финанси” при Община Кричим

Инж. Диана Терзийска – н-к отдел “ТСУ,С и ОС” при Общи Кричим

Майя Бахчеванова – юрист при Община Кричим

Инж. Илия Арахангелов Цветков – общински съветник – Общински съвет при Община Кричим.

ІV. Възлага на Кмета на Община Кричим да организира провеждането на търговете и да сключи договори за продажба със спечелилите лица.


РЕШЕНИЕ №97, прието на 01.10.2004 г. по Протокол № 14

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отпускане на заем на г-жа Елена Антонова, ул. “Георги Бенковски” № 1, гр. Кричим, за издаване на детска стихосбирка.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява отпускането на заем в размер на 580 лв. /петстотин и осемдесет лева/ на г-жа Елена Антонова, ул. “Георги Бенковски” № 1, гр. Кричим, за издаване на книга с детски стихове със заглавие “Непослушки – Веселушки”, който да бъде възстановен на Общината в срок от 6 /шест/ месеца.


РЕШЕНИЕ №98, прието на 18.10.2004 г. по Протокол № 15

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на проект на обект НС “Въча”, подобект ТУ ГКК НП “Кричим”, местността  “Адалъка” – землището на гр. Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява проект за трасе на линеен обект: НС “Въча”, подобект: ТУ ГКК, НП “Кричим”, местност “Адалъка”, Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №99, прието на 18.10.2004 г. по Протокол № 15

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно одобрение на проект на обект “Реконструкция на селскостопански път – Кричим, м. Дживизлика, Община Кричим, област Пловдив”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим одобрява проект “Реконструкция на селскостопански път – Кричим, м. Дживизлика, Община Кричим, област Пловдив”.


РЕШЕНИЕ №100, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно промяна на числеността на персонала в дейност 898 – други дейности по икономиката.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет дава съгласие за промяна числеността на персонала с 1 щат в дейност 898 Други дейности по икономиката – 529 лв.

§ 0201  Нещатен персонал по трудови правоотношения   - 400 лв.

§ 0300 Осигуровка работодател ДОО                                                          - 111 лв.

§ 0500 Осигуровка работодател  ЗОВ                                                          -   18 лв.


РЕШЕНИЕ №101, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно сформиране на  “ЗВЕНО  ЗА  САМООХРАНА” към Община  Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет одобрява създаването на “Звено за самоохрана” към Община Кричим със следната структура:

Кмет на Община Кричим

Ръководител на проект по НП “ От социални помощи към осигуряване на заетост” –  осъществява общо ръководство

Отговорници по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” – осъществяват организационни и контролни функции

Отговорник на охранителното звено – осъществява организационни, контролни и изпълнителни функции

Охранители – изпълнители –  56


РЕШЕНИЕ №102, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Доклад от Сметна палата – ТП Пловдив за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Община Кричим за периода от 01.01.2004 год. до 30.06.2004 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Кмета на Община Кричим да уведоми Общински съвет за предприетите от него действия във връзка с направените препоръки от Сметната палата в срок до 10.11.2004 година.


РЕШЕНИЕ №103, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Информация от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приключилия финансов одит в Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим приема информацията от инж. Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приключилия финансов одит в Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №104, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно отдаване под наем на терени – публична общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим не приема предложението, относно отдаване под наем на терени – публична общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №105, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно продажба на гараж – частна общинска собственост на наемател, настанен по административен ред.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Да се продаде на наемателя, настанен по административен ред гараж – частна общинска собственост, актуван с АОС № 75/20.09.2001 год., находящ се на ул. “София” бл. № 7, гр. Кричим с площ 23.68 кв.м за сумата от 3 400 лв., която представлява справедлива пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти от 18.10.2004 год.

Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши всички необходими действия по раздел ІІ от Наредба № 4 на Община Кричим с оглед осъществяване на продажбата и сключване на договор за продажба.


РЕШЕНИЕ №106, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от г-жа Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно коригиране терминологията в Решение № 95, взето с Протокол № 14 от 01.10.2004 година на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет при Община Кричим СЪГЛАСУВА проект за ПУП “Оптичен кабел Марково – Стамболийски”, в частта – на територията на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №107, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изразяване на подкрепа на инициативата на Градско училищно настоятелство, град Кричим да кандидатства пред Социалноинвестиционен фонд по проекта на Световната банка и Министепство на труда и социалната политика “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” за финансиране на проект “Ремонт на СОУ “П. Р. Славейков”, град Кричим и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим, като партньор по проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Предвид възможността за решаване на важен проблем на социалната инфраструктура и в изпълнение на Стратегията за развитие на Община Кричим в частта Образование, Общински съвет, град Кричим подкрепя инициативата на “Градско училищно настоятелство, град Кричим” да кандидатства пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” за финансиране на проект “Ремонт на СОУ “Петко Рачов Славейков” град Кричим.

Общински съвет при Община Кричим одобрява включването на Община Кричим като партньор по проекта и съфинансирането от нейна страна в размер на 20 % от общата стойност за изпълнение на проекта.

След завършване на ремонта, сградата на СОУ “Петко Рачов Славейков” ще бъде поддържана от Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №108, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно обявяване за частна общинска собственост на следния имот, публична общинска собственост, а именно – дворно място с площ 560 кв.м, находящ се в гр. Кричим, ул. “Райко Даскалов” № 1в  в УПИ  VІІ – 478 за параклис, кв. 116, и учредяване на възмездно право на строеж за петгодишен срок за изграждане на параклис в описания имот по реда на Наредба № 4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
ПОСТОЯННАТА  КОМИСИЯ по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към Общински съвет при Община Кричим да разгледа всички варианти и възможности за терен за изграждане на православен


РЕШЕНИЕ №109, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 233 от 20.10.2004 год. от Илка Кръстева Гагова, жител на град Кричим, ул. “Спартак” №3, относно учредяване право на строеж в УПИ ХVІ – 24, кв. 140, гр. Кричим за пристрояване на едностайна допълваща пристройка, становище от ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост към Общински съвет при Община Кричим и становище от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Възлага на Общинска администрация учредяване на възмездно право на строеж в УПИ – ХVІ – 24, кв. 140, намиращо се в гр. Кричим.

Определя размера на възмездното право на строеж върху 42.60 кв.м  на 213лв.  /двеста и тринадесет лева/.


РЕШЕНИЕ №110, прието на 05.11.2004 г. по Протокол № 16

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за откриване на процедура за избор на проектант за изготвяне на проект за гробищен парк.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общинска администрация да проучи възможност за промяна на плана за земеразделяне, да осигури средства за процедура за избор на проектант и разработи проект за гробищен парк с три полета, намиращ се в имот № 000071, намиращ се на територията на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №111, прието на 29.11.2004 г. по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изменение и допълнение на Раздел І на глава втора от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, утвърдена с Решение № 13 от 12.12.2003 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Изменя и допълва Раздел І на глава втора от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, както следва:

1. Създава се нов чл.16а

Чл. 16а. През 2005 година таксата за битовите отпадъци се събира от данъчната администрация по реда на чл. 9а, ал. 2 от ЗМДТ.

2. Досегашният чл. 17б се изменя и допълва както следва:

Чл. 17б /1/. Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо.

1. За имотите, които няма да ползват през цялата година и данъчно задълженото лице /граждани и фирми/ е подало декларация за това в ДП “Местни данъци и такси” до края на предходната година с дадено изрично съгласие за извършване на проверки от данъчната и общинска администрация, като декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документно престъпление.

2. За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата година и данъчно задълженото лице е подало декларация за това в ДП “Местни данъци и такси” в двумесечен срок от датата на придобиване, такса не се събира от месеца на придобиване на недвижимия имот.

/2/. Не се извършва освобождаване от такса по ал. 1 т.1 и 2, когато имотът или част от него се ползва от собственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват строителни или довършителни работи.

2. Възлага на Кмета на Общината да подпише с ДА Споразумение по чл.9а от ЗМДТ за възлагане администрирането на таксата за битови отпадъци, съгласно приложеното към настоящето решение.

3. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №112, прието на 29.11.2004 г. по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на такса за битови отпадъци за физически и юридически лица за 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл.67, ал.2 и 4 от ЗМДТ считано от 01.01.2005г. определя промили за облагане с такса битови отпадъци на физически и юридически лица, както следва:

1. Физически лица /в строителни граници /

                - жилищни имоти                   4%о

                - нежилищни имоти               8%о

                - смесени                                6%о

                - незастроени                       0,5%о

2. Физически лица /извън строителни граници/

                - жилищни имоти                3,5%о

                - нежилищни имоти            3,5%о

                - Смесени имоти                  3,5%о

                - Незастроени имоти                      

3. Юридически лица

                - нежилищни имоти              8%о

                - жилищни имоти                  4%о

4. Годишна такса на съд тип “кука” при честота на извозване

                - два пъти месечно                                        400лв

                - четири пъти месечно                                 800лв

5. Годишна такса на съд тип “кука” при честота на извозване

                - два пъти месечно за Павец “Орфей”     600лв


РЕШЕНИЕ №113, прието на 29.11.2004 г. по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно освобождаване или намаление на такса битови отпадъци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 71 от ЗМДТ определя реда за облагане с такса битови отпадъци както следва:

Освобождаване от такса битови отпадъци:

- вилни имоти по §4 от Закона за земеделските земи

- местности “Бобище”, “Черешово”, “Адалъка”, “Тепелика”, “Гергевец”, “Баталите”, “Янък Таш”, “Маджарица”, “Узун Алан”, “Чучура”, “Козница”, “Гарваница”, “Сух дол”, “Нямча”, “Братвич”, “Горката”.

- “Финтехмаш” АД – гр. Пловдив; ЕТ “Розета – Ваклин Гушков”

общински имоти публична собственост

Определя намалени промили:

1%о - обработка сметище

ВПК “Напредък”

Кричим “Индустрия” АД

3. Такса на контейнер /без почистване на града/:

“Солвекс – Козметични продукти” гр. Пловдив

Годишна такса на съд тип “кука”:

ЕТ “ЕВ-МАР-ТРАНС – Минка Маринчешка”

Списъка на фирмите и физическите лица, подали молби за освобождаване или намаление на такса битови отпадъци след 29.11.2004 год. да бъде актуализиран до 30.12.2004 година.


РЕШЕНИЕ №114, прието на 29.11.2004 г. по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно изразяване на подкрепа на Общински съвет при Община Кричим за кандидатстване с проект по ПРОГРАМА  ФАР BG 2003-004-937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма” и одобряване на съфинансиране от страна на Община Кричим в размер на 10 % от общата стойност на проекта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява кандидатстването с проект за изграждане на второстепенна канализация, ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на Община Кричим по Програма ФАР BG 2003-004-937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”.

Общински съвет при Община Кричим одобрява съфинансиране по проекта от страна на Община Кричим в размер на 10 % от общата стойност на проекта.

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие новоизградената второстепенна канализация и реконструирана водопроводна мрежа да бъдат предадени за експлоатация на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД.


РЕШЕНИЕ №115, прието на 29.11.2004 г. по Протокол № 17

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно предложение за включване на обекти в националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2005 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява списък-предложение за включване на обекти от Общинска пътна мрежа в националната програма, както следва:

Основен ремонт на местен път към път ІV-86 839 – гр. Кричим – ЖП гара Кричим в размер на 132 300 лв..

Текущ ремонт на път ІV-37 512 – Граница на Община Брацигово – гр. Кричим в размер на 89 424 лв.

Всичко за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2005 год. предлагаме в размер на 221 724 лв.


РЕШЕНИЕ №116, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Наредба за собствеността, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим на основание чл. 23 от Закона за пътищата ПРИЕМА Наредба за собствеността, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №117, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно частична актуализация на бюджета за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл.18 от ЗОБ Общински съвет при Община Кричим одобрява частична актуализация на бюджета за 2004г. както следва:

Държавни дейности                                                                     31 669

д 311 ЦДГ                                                                                          5 265

§ 0208 Обезщетение за персонала

с характер на възнаграждение                                                      5 265

                д 322 Общообразователни училища                         26 404

                § 1011 Храна                                                                     5 000

                § 1015 Материали                                                            2 500

                § 1020 Външни услуги                                                    3 000

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                15 226

                § 4000 Стипендии                                                                678

                Местни дейности                                                           29 926

                д 122 Общинска администрация                                  4 511

                § 1015 Материали                                                               681

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                  3 830

                д 311 ЦДГ                                                                         18 907

                § 1011 Храна                                                                     4 977

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                12 930

                §1020 Външни услуги                                                     1 000

                д 524 ДСП                                                                          3 114

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                  2 999

                § 1020 Външни услуги                                                       115

               

                д 603 Водоснабдяване и канализация                            280

                § 1020 Външни услуги                                                      280

                д 623 Чистота                                                                       657

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                    657

                д 898 Други дейности по икономиката                           15

                § 1016 Вода, гориво, ел. Енергия                                      15

                д 336 Столове                                                                    2 442

                § 1098 Други не класифицирани в друг §                  2 442


РЕШЕНИЕ №118, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно кандидатстване от страна на Община Кричим пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на обект: “Канализация на град Кричим – Главни канализационни колектори ІІ и ІІІ и реконструкция на водопроводната мрежа по трасето на колекторите”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим  одобрява кандидатстване от страна на Общината пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  с проект: “Канализация на град Кричим – Главни  канализационни колектори ІІ и ІІІ и реконструкция на водопроводна мрежа по трасето на  колекторите”‚ поради приоритетността на обекта за подобряване екологичното състояние на района и съобразно Стратегията за развитие на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №119, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Отчет от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Общината за третото тримесечие на 2004 година в размер на 51.58 лв.


РЕШЕНИЕ №120, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим, относно молба с Вх. № 1532 от 22.11.2004 год. от Цонка Илиева Андреева, ул. “Спартак” № 2, гр. Кричим, за закупуване на парцел частна общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1. Общински съвет при Община Кричим възлага на Кмета на Общината да продаде на основание чл. 35, ал. 2 от ЗОС, без търг и конкурс, следния недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 99/01.07.2002г., а именно: УПИ VІІІ-351, в кв.121 по плана на гр.Кричим, целият застроен и незастроен от 450кв.м., при граници на имота: улица, УПИ VІІ-349, УПИ ХІ-350, УПИ Х-352 и УПИ ІХ-353. Същият да бъде продаден на Цонка Илиева Андреева, ЕГН 4705054933, живуща в гр.Кричим, ул. “Спартак” № 2, като собственик на законно построената в същия УПИ жилищна сграда, съгласно Нотариален акт № 156, т.3, дело № 534/2003г. на Нотариус Теодора Кашилска, рег. № 227 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие ПРС.

2. Определя продажна цена на гореописания УПИ в размер на 3150 лева, която представлява справедливата пазарна стойност на същия, съгласно изготвена пазарна оценка на основание чл.22 от ЗОС от лицензиран оценител “Пловдивинвест” АД гр.Пловдив”.


РЕШЕНИЕ №121, прието на 29.12.2004 г. по Протокол № 18

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 230 от 19.10.2004 година от Красимира Стоянова Николова.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Средствата по § 4294 – 1000 лв., определени за оказване на други помощи по решение на Общински  съвет, да бъдат предоставени за подпомагане лечението на КРАСИМИРА  СТОЯНОВА  НИКОЛОВА, EГН - 7912264577 с адрес: град Кричим, ул. “Русия” № 1

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.