Решения от № 1 до № 21 приети от 05.11.2003 г. до 12.12.2003 г. по Протоколи от № 1 – до № 6

РЕШЕНИЕ № 1, прието на 05.11.2003 г. по Протокол № 1

ОТНОСНО: Предложение от Петранка Спасова Маринова – общински съветник за председателсващ следващото заседание на Общински съвет при Община Кричим да бъде ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Председателстващ на извънредното заседанието на Общински съвет, насрочено на 05.11.2003 година от 17.30 часа да бъде ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА.


РЕШЕНИЕ №2, прието на 05.11.2003 г. по Протокол № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет при Община Кричим, съгласно чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Съгласно чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и протокол на временна комисия по провеждане на избора на Председател на Общински съвет при Община Кричим от 05.11.2003 година за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет при Община Кричим при тайно гласуване е избрана  АНКА  САМУИЛОВА  ХАДЖИЕВА


РЕШЕНИЕ №3, прието на 05.11.2003 г. по Протокол № 2
ОТНОСНО: Предложение от Юсеин Невзатов Търмазов – общински съветник за избор на временна комисия  със задача: изготвяне на Правилник за организацията на Общински съвет и предложение за съставите на постоянните комисии на ОбС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1.     Избира Временна комисия със задача: изготвяне на Правилник за организацията на ОбС и предложение за съставите на постоянните комисии на ОбС в състав:

1.   Ваня Атанасова Ташева

2.   Валери Николов Сергиев

3.   Стоян Георгиев Костадинов

4.   Съдкъ Орхан Моллаюсеин

5.   Димитър Иванов Тонов

Първото заседание на Временната комисия е насрочено на 10.11.2003 год. /понеделник/ от 14.00 часа

2.    Общинска администрация към Община Кричим да работи по досегашните нормативни актове, приети от Общински съвет при Община Кричим, в частта си непротиворечаща на промените в законите, които са приети в последствие.


РЕШЕНИЕ №4, прието на 01.12.2003 г. по Протокол № 3
ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим одобрява списък-предложение за включване на обекти от общинска пътна мрежа в Националната програма за финансиране през 2004 година, както следва:

1.   Основен ремонт на местен път ІV-86 839 – гр. Кричим – ЖП гара Кричим в размер на 103 962 лв.

2.   Текущ ремонт на път ІV-37 512 – Граница на Община Брацигово – гр. Кричим в размер на 60 130 лв.

3.   Основен ремонт на местен път към път ІІІ-8602 – Пловдив – Златитрап – Перущица – Устина – Кричим в размер на 48 276 лв.

Всичко за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2004 г. предлагаме в размер на 212 368 лв


РЕШЕНИЕ №5, прието на 01.12.2003 г. по Протокол № 3
ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за деактуване на имот – публична общинска собственост, представляващ част от улично платно по бул. “Тракия” /с отпаднало предназначение/, находящ се пред УПИ І-480- бензиностанция, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим. Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ между Община Кричим и “Петрол” АД касаещи изменение на ЗРП-ПРЗ на УПИ І-480-бензиностанция, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
1.    На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС Общински съвет при Община Кричим обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ част от улично платно по бул. “Тракия”, находящ се пред УПИ І-480-бензиностанция, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим.

2.   Общинска администрация гр. Кричим да извърши всички необходими действия за деактуването от публична и актуването като частна общинска собственост на имот, представляващ част от улично платно по бул. “Тракия”, находящ се пред УПИ І-480-бензиностанция, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим.

3.   Дава съгласие Кметът на Община Кричим да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ с “Петрол”АД при условия и цени така, както е посочено в представения проект на предварителния договор, неразделна част от настоящето решение с направена корекция  в т. 3 – стойност – 4 850 лв. /четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева.

4.   Общински съвет при Община Кричим дава съгласие Кметът на Община Кричим, след влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ЗРП-ПРЗ на УПИ І-480-бензиностанция, кв. 116 по регулационния план на гр. Кричим, да сключи окончателен договор с “Петрол” АД за прехвърляне на собствеността при условия и цени, така както са определени в предварителния договор с нанесените корекции в   т. 3 от Предварителния договор.


РЕШЕНИЕ №6, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията на Общински съвет, избрана с Решение № 3, взето с Протокол № 2 от 05.11.2003 год. на ОбС за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинска админстрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричим и взаимодействието му с Общинската

администрация.


РЕШЕНИЕ №7, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Предложение от Костадинка Георгиева Момнева – общински съветник за попълване състава на Председателския съвет към ОбС,  съгласно чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община Кричими взаимодействието му с Общинската администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Председателският съвет при Общински съвет при Община Кричим да се попълни с двама заместник-председатели:

 1.       инж. Сабри Салихов Чолаков – заместник-председател;

2.      инж. Стоян Георгиев Костадинов – заместник-председател.


РЕШЕНИЕ №8, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия към ОбС по изготвяне на Правилник за организация на Общински съвет при Община Кричим, избрана с решение № 3, взето с Протокол № 2 от 05.11.2003 год. на ОбС за утвърждаване състава на постоянните комисии към ОбС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим УТВЪРЖДАВА следния състав на Постоянните комисии към Общинкият съвет.

 І. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа и финансово-бюджетна дейност:

Петя Димитрова Димова – Председател

Костадинка Георгиева Момнева – Секретар

инж. Стоян Георгиев Костадинов

Съдкъ Орхан Моллаюсеин

Петранка Спасова Маринова

ІІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм:

Петранка Спасова Маринова – Председател

Наил Сабриев Закиров – Секретар

инж. Сабри Салихов Чолаков

Валери Николов Сергиев

Костадинка Георгиева Момнева

ІІІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, обществения ред и законността, търговия, селско и горско стопанство, екология, жалбите и предложенията на гражданите и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет:

инж. Илия Арахангелов Цветков – Председател

инж. Ваня Атанасова Ташева – Секретар

инж. Съдкъ Орхан Моллаюсеин

Наил Сабриев Закиров

инж. Димитър Иванов Тонов

 ІV. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост.

инж. Ваня Атанасова Ташева – Председател

инж. Илия Арахангелов Цветков – Секретар

Никола Тодоров Андреев

Валери Николов Сергиев

инж. Сабри Салихов Чолаков


РЕШЕНИЕ №9, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия към  ОбС, избрана с Решение № 3, взето с Протокол № 2 от 05.11.2003 год. на ОбС за определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим ОПРЕДЕЛЯ  възнаграждението на Председателя на Общински съвет на 75 % /седемдесет и пет процента/ от основната заплата на Кмета на Община Кричим.


РЕШЕНИЕ №10, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Предложение от Временна комисия към  ОбС, избрана с Решение № 3, взето с Протокол № 2 от 05.11.2003 год. на ОбС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Председателят на Общинския съвет внася в Дирекция “Икономическо развитие, финансово-стопански дейности и управление на собствеността” при Община Кричим до 20-то /двадесето/ число на текущия месец справка за участията на общинските съветници в заседания на постоянните и временните комисии към ОбС и заседанията на ОбС през месеца на основа протоколите от тях.


РЕШЕНИЕ №11, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 4

ОТНОСНО: Докладна записка от Анка Хаджиева – Председател на ОбС за определяне представителите на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
Общински съвет при Община Кричим ОПРЕДЕЛЯ  за представители на Община Кричим в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България:

 1. инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим – за ДЕЛЕГАТ;

 2. Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим – за ЗАМЕСТНИК-ДЕЛЕГАТ.


РЕШЕНИЕ №12, прието на 05.12.2003 г. по Протокол № 5

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим на основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с Общинската администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :
На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с Общинската администрация ДАВА  СЪГЛАСИЕ за осигуряване на кредит от Община Кричим в размер на 35 500 лв. за реализиране на проект: Второстепенна мрежа към Главен канализационен колектор ІV.


РЕШЕНИЕ №13, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните

такси и цени на услуги на територията на Община Кричим, утвърдена с Решение № 387, взето с Протокол № 52 от 05.02.2003 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

                1. Изменя чл.7. Лицата, не ползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, могат да бъдат освободени напълно или частично от съответната такса, ако това е предвидено в Наредбата.

                2. Създава се нов чл.15 (1) За имоти, намиращи се извън регулация, но има организирано сметосъбиране се събира такса за сметосъбиране и обработка сметище.

                (2) За имоти, намиращи се извън регулация, където общината не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци.

                (3) Границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.14 от Наредбата в съответния район е по населени места, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на Общината и се обявяват публично до 31.10 на предходната година.

                3. Досегашния чл.15 става чл.15а и се изменя и допълва както следва:

                Чл.15а(1) Таксата се заплаща от :

Собственика на имота

Ползвателя – при учредено вещно право на ползване

Концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия

                (2) За общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя.

                4. Създава се нов чл.17:

                Чл.17. Размерът на таксата се определя в левове, както следва:

                (1) За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани таксата се определя по един от следните начини:

Според количеството на битовите отпадъци:

                               а/ за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

                               б/ за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

                               в/ за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                               2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

                               а/ за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                               б/ за услугата по обезвреждане на битови отпадъци депа или други съоръжения – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                               в/ за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                (2) За жилищните и нежилищните имоти на предприятията се определя по един от следните два начина:

                               1. Според количеството на битовите отпадъци:

                               а/ за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

                               б/ за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

                               в/ за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                               2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:

                               а/ за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху отчетната стойност на декларираните имоти.

                               б/ за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения- пропорционално върху отчетната стойност на декларираните имоти.

                               в/ за услугата по поддържане чистота на териториите за обществено ползване пропорционално върху отчетната стойност на декларираните имоти.

                5. Създава се нов чл.17а:

                Чл.17а (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15а подават декларация в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота до 30.11 на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

                (2) В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването на битовите отпадъци със заповедта на кмета на Общината, издадена в съответствие с чл.15, ал.2 на Наредбата.

                (3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл.20 и 21 от ЗМДТ.

                6. Създава се нов член 17б:

                Чл.17б (1) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които няма да се използват през цялата година и е подадена декларация за това в ТДД по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година.

                (2) За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване се събира такса пропорционално върху данъчната оценка на имота.

                7. Досегашния чл.17 става чл.18, който се изменя и допълва, както следва:

                Чл.18 (1) Таксата се заплаща в съответствие със сроковете, определени в ЗМДТ за заплащане на данъка върху имотите.

                (2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

създава се нова ал.3 на чл.18:

(3) Данъчната администрация уведомява лицата, ползващи услугите за дължимите от тях такси за битови отпадъци за съответния период и сроковете за плащане.

                8. Досегашния чл.18 става чл.18а.


РЕШЕНИЕ №14, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за приемане такса за битови отпадъци за физически и юридически лица за 2004 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.67 ал.2 и 4 от ЗМДТ считано от 01.01.2004 г. определя промили за облагане с такса битови отпадъци на физически и юридически лица, както следва :

                 1. Физически лица /в строителни граници/ :

                               -  жилищни имоти                                    4 %  ;

                               - нежилищни имоти                                 8 %  ;

                               - смесени                                                    6 %  ;

                               - незастроени имоти                              0,4 %  .

                2. Физически лица /извън строителни граници/ :

                               - жилищни имоти                                   3,8 %  ;

                               - нежилищни имоти                               3,8 %  ;

                               - смесени                                                  3,8 %  ;

                               - незастроени имоти               

                3. Юридически лица :

                               - нежилищни имоти:

                                               = в регулация                          8 %  ;

                                               = извън регулация                 7,5 %  ;

                               - жилищни имоти                                  4 %  .

                4. Годишна такса на съд тип “кука” при честота на извозване два пъти месечно –  400 лв .

                5. Годишна такса на съд тип “кука” при честота на извозване два пъти месечно  ПАВЕЦ “Орфей” -  600 лв.

                6. Такса битови отпадъци се събира от данъчна администрация.


РЕШЕНИЕ №15, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим освобождаване или намаление на такса битови отпадъци.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

На основание чл.69 и във връзка с чл.71 от ЗМДТ определя реда за облагане с такса битови отпадъци както следва :

1. Освобождава от такса битови отпадъци:

вилни имоти по § 4 от Закона за земеделските земи ;

местности “Бобище”, “Черешово”, “Адалъка”, “Тепелика”, “Гергевец”, “Баталите”, “Янък Таш”, “Маджарица”, “Узун алан”, “Чучура”, “Козница”, “Гарваница”, “Сух дол”, “Нямча”, “Братвич”, “Горката”;

“Финтехмаш” (бивше“МТА” ЕАД) град Пловдив.

2. Определя намалени промили :

2а. 7.5 %  - За фирма “Солвекс – Козметични продукти”:

сметосъбиране                  6,5 %   ;

обработка сметище          1 %  

2б. 1 %  - (обработка сметище):

ВПК “Напредък” Кричим;

Мелница “Акси”;

“Кричим индустрия” АД.

3. На основание чл.65 от ЗМДТ определя за фирми годишна такса на съд при честота на извозване 2 пъти месечно:

годишна такса на съд тип “кука” 400.00  лв

обработка сметище                          1 %

фирмите :

НЕК ЕАД ВЕЦ Въча 1

НЕК ЕАД ВЕЦ Въча 2

НЕК ЕАД ВЕЦ  Кричим

РКС Пловдив

годишна такса на съд тип “кука” 600.00  лв

обработка сметище                          1 %

НЕК ЕАД ПАВЕЦ Орфей


РЕШЕНИЕ №16, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за частична актуализация на бюджета за 2003 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие да бъде покрит временен недостиг на средства за общински дейности със средства от държавни дейности в размер до 30 000 лв, който да бъде издължен в началото на 2004 год.


РЕШЕНИЕ №17, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за частична актуализация на бюджета за 2003 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим дава съгласие в рамките на бюджета да бъде дадено работно облекло в размер на 100 лв персонално, съгласно Колективен трудов

договор, Кодекс на труда и по Закона за държавния служител.


РЕШЕНИЕ №18, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за частична актуализация на бюджета за 2003 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

ОбС дава съгласие за частична актуализация на бюджета както следва:

По разхода:

Дейност 122 – Общинска администрация  -              5 000

Дейност 123 – Общински съвет                     -              1 000

/средствата да бъдат насочени за изплащане на хонорари на общинските съветници, които са ползвали служебен неплатен отпуск и безработните и остатъчната сума за Читалище и Детски градини/

Дейност 239 – Дейн. по вътрешната сигурност        2 400

Дейност 336 – Столове                                                    2 000

Дейност 469 – Др.дейности по здравеопазването-      700

Дейност 629 –     Др.дейн.по благ.и опазване на ОС-  400

Дейност 604 – Осветл.на общ.улици и площади-      3 000

Средствата да бъдат взети от преизпълнението на:

По прихода:

§ 2710 – Такси за техническо обслужване                  1 500

§ 2711 – Такси от административен характер-           4 000

§ 3619 – Други неданъчни приходи                              8 500

§ 4501 – Дарения, помощи от страната                          500


РЕШЕНИЕ №19, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за отмяната на т. 2 от Решение  № 361, взето с протокол № 49 от 29.11.2002 год. във връзка с разпореждането от страна на Кмета с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

Общински съвет при Община Кричим отменя   т. 2 на свое Решение № 361, взето с протокол № 43 от 29.11.2002 год


РЕШЕНИЕ №20, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от инж. Васил Щерев Кузев – Кмет на Община Кричим за определяне нов състав на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/ при Община Кричим.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ РЕШИ :

1. МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ при Община Кричим, област Пловдивска да бъде от 5 члена, в състав:

Председател: инж. Светлана Рангелова Рангелова – Секретар на Община Кричим

Членове: 1. Ширин Мехмедова Льотева – гл.спец.ГРАО;

Мария Атанасова Ташкова – ст.спец. “ЕКТОН”;

Стоян Георгиев Костадинов – общински съветник;

Недка Николова Рашкова – жилищно-спестовен вложител.

 2. Състава на МК да се представи за утвърждаване от УС на НКЖФ.


РЕШЕНИЕ №21, прието на 12.12.2003 г. по Протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на ОбС за определяне на представител в Областния съвет за регионално развитие – Област Пловдив.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.